Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00305 011618 7965664 na godz. na dobę w sumie
Czas pracy 2015 w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Czas pracy 2015 w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-46-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autor przedstawia na przykładach niezwykle skomplikowane przepisy o czasie pracy. Omawia, w formie pytań i odpowiedzi, zasady rozliczeń czasu pracy starając się w prosty sposób przybliżyć i wyjaśnić przynajmniej niektóre z pojawiających się wątpliwości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czas pracy 2015 w pytaniach i odpowiedziach ▪ normy i wymiary czasu pracy na 2015 rok ▪ odpoczynek ▪ systemy i rozkłady czasu pracy ▪ godziny nadliczbowe ▪ praca w porze nocnej ▪ praca w niedziele i święta Czas pracy 2015 w pytaniach i odpowiedziach ▪ normy i wymiary czasu pracy na 2015 rok ▪ odpoczynek ▪ systemy i rozkłady czasu pracy ▪ godziny nadliczbowe ▪ praca w porze nocnej ▪ praca w niedziele i święta Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Łukasz Chruściel Redaktor merytoryczny: Katarzyna Dąbrowska Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Korekta: Mirosława Jasińska-Nowacka Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Paweł Żurawski Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2015, styczeń 2015 r. ISBN 978-83-64085-46-8 Spis treści Wstęp ...........................................................................................................................5 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................................................7 Definicja czasu pracy ................................................................................................ 7 Rozdział 2. Normy i wymiar czasu pracy .....................................................13 Okres rozliczeniowy ................................................................................................ 13 Obliczanie wymiaru czasu pracy ........................................................................20 Tygodniowy czas pracy ..........................................................................................23 Rozdział 3. Okresy odpoczynku .......................................................................25 Odpoczynek dobowy ...............................................................................................25 Odpoczynek tygodniowy .......................................................................................27 Przerwa wliczana do czasu pracy .......................................................................28 Rozdział 4. Systemy i rozkłady czasu pracy ............................................... 29 System równoważnego czasu pracy ..................................................................29 Dozór urządzeń ........................................................................................................30 Zatrudnienie przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób ..........................32 Praca w ruchu ciągłym ...........................................................................................33 System przerywanego czasu pracy ....................................................................36 Elastyczny rozkład czasu pracy ...........................................................................39 Rozkład czasu pracy ............................................................................................... 40 Przerwa niewliczana do czasu pracy .................................................................42 Indywidualny rozkład czasu pracy .....................................................................43 System skróconego tygodnia pracy ....................................................................44 Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy ..............................................45 Skrócenie czasu pracy ............................................................................................46 Praca zmianowa .......................................................................................................47 Dni wolne ...................................................................................................................48 Ograniczenia w systemach i rozkładach czasu pracy ..................................49 Ewidencja czasu pracy ...........................................................................................50 Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy ................................................53 Rozdział 5. Praca w godzinach nadliczbowych ......................................... 59 Praca w godzinach nadliczbowych ....................................................................59 Dodatek .......................................................................................................................66 Udzielenie czasu wolnego od pracy ................................................................... 73 3 Dzień wolny od pracy .............................................................................................75 Praca poza normalnymi godzinami pracy ....................................................... 77 Dyżur ...........................................................................................................................79 Prawo do dodatku w niepełnym okresie rozliczeniowym ..........................83 Rozdział 6. Praca w porze nocnej ................................................................... 85 Praca nocna ...............................................................................................................85 Dodatek do wynagrodzenia ................................................................................. 89 Rozdział 7. Praca w niedziele i święta .......................................................... 93 Dni wolne od pracy .................................................................................................93 Zakaz pracy w placówkach handlowych w święta ........................................95 Praca w niedziele i święta .................................................................................... 98 Dzień wolny od pracy .......................................................................................... 100 Korzystanie z niedzieli wolnej od pracy .........................................................104 Rozdział 8. Wymiary czasu pracy w 2015 roku ........................................106 4 Wstęp Czas pracy to jeden z najistotniejszych elementów stosunku pracy. Przepisy o czasie pracy spełniają wiele funkcji. Przede wszystkim zapewniają ochronę pracownikowi przed długotrwałą pracą, która może być szkodliwa dla zdro- wia pracownika, a w przypadku prac niebezpiecznych poprzez naturalne zmęczenie pracownika i obniżenie koncentracji, również dla jego życia. Do- chodzi jeszcze aspekt cywilizacyjny – w krajach zachodniej kultury uznaje się, że czas pracy pracownika nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę, co jest wyrazem troski o życie prywatne pracownika. Instrumentami, które realizują powyższe założenia, są w szczególności normy czasu pracy, w tym podstawowa 8-godzinna na dzień oraz średnio 40-godzinna na tydzień, normy nieprzerwanego odpoczynku, zasady pracy w niedziele i święta czy też ograniczenia czasu pracy dotyczące pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie szkodliwych. Ochrona pracownika przejawia się również w szczególnej finansowej rekompensacie godzin nad- liczbowych czy pracy w nocy. Z drugiej strony przepisy o czasie pracy muszą zapewniać elastyczność pro- cesu pracy, co wpływa na konkurencyjność pracodawcy i jego pozycję rynko- wą. Wbrew pozorom sztywne normy czasu pracy nie zawsze są korzystne dla pracowników. Powodują bowiem uciekanie pracodawców od zatrudniania na podstawie stosunku pracy. W odniesieniu do już zatrudnionych wymu- szają zwolnienia w okresach mniejszego zapotrzebowania na pracę, co przy elastycznym czasie pracy mogłoby nie mieć miejsca ze względu na stosowne rozłożenie czasu pracy w okresie rozliczeniowym w zależności od zapotrze- bowania na pracę. Instrumentami mającymi zapewnić tę elastyczność są szczególne sys- temu czasu pracy, jak np. system równoważny, przerywany czy zadaniowy. Głównie jednak są to długie okresy rozliczeniowe, które obecnie mogą wy- nosić nawet 12 miesięcy. Polski ustawodawca ma również świadomość ko- nieczności zapewniania konkurencyjności polskich pracodawców na ryn- ku światowym, czego przykładem jest wprowadzony w 2014 r. art. 15110 pkt 11 umożliwiający pracę w niedziele i święta call centers wykonujących usługi na rzecz podmiotów zagranicznych. 5 Czas pracy 2015 Ustawodawca stoi przed niełatwym zadaniem – nie sposób bowiem przepi- sów o czasie pracy ustalić w sposób, który zadowalałby obie strony stosunku pracy. Obecne przepisy wydają się być w miarę zrównoważone. Niestety prze- pisy te są niezwykle skomplikowane, nieprecyzyjne, nierzadko wewnętrznie sprzeczne, co powoduje wiele wątpliwości w praktyce ich stosowania. Ce- lem niniejszego komentarza jest rozwianie przynajmniej niektórych z takich wątpliwości. Łukasz Chruściel radca prawny, Partner w kancelarii „Raczkowski Paruch”, kieruje biurem kancelarii w Katowicach 6 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 128. [Definicja czasu pracy]*1 § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pra- codawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywa- nia pracy. § 2. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) pracy zmianowej – należy przez to rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni; 2) pracownikach zarządzających w  imieniu pracodawcy zakładem pracy – należy przez to rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego or- ganu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych. § 3. Do celów rozliczania czasu pracy pracownika: 1) przez dobę – należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; 2) przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczy- nając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Spółka zatrudnia na umowę o  pracę kilkunastu maszynistów, których obowiązkiem jest wykonywanie codziennych przewozów pasażerów. Ostatnio jeden z maszynistów stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości. Drugi w weekend złamał na nartach rękę, ale pomimo to przyszedł do pra- cy twierdząc, że jest sprawny do pracy. Czy ich czas przebywania w zakła- dzie pracy był czasem pracy? Nie. Pracownicy, mimo że stawili się do pracy i przebywali na terenie zakładu pracy, nie pozostawali w dyspozycji pracodawcy, bo nie byli zdolni do wykony- wania pracy. Stan nietrzeźwości uniemożliwia prowadzenie pojazdu mechanicz- nego. Podobnie pracownik ze złamaną ręką nie posiada sprawności fizycznej wymaganej na stanowisku maszynisty. *1 Artykuły powołane w niniejszym opracowaniu pochodzą z ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 7 Czas pracy 2015 Czy jeśli ekspedient utknie w pracy, ponieważ zepsuje się zamek w drzwiach sklepu, a w konsekwencji nie będzie przez kilka godzin po zakończeniu pracy mógł zamknąć sklepu, czas ten należy liczyć jako czas pracy? Tak. Czasem pracy jest również czas, w którym pracownik nie może opuścić sta- nowiska pracy, działając w interesie pracodawcy, mimo że nie świadczy pracy. Czy do czasu pracy pracującego w  terenie i  przemieszczającego się od określonego punktu do innego trzeba wliczać czas przemieszczania się między tymi punktami? Tak. Czasem pracy pracownika wykonującego obowiązki służbowe na określo- nym obszarze, do czego niezbędne jest stałe przemieszczanie się, jest także czas poświęcony na niezbędne przejazdy (zob. wyrok SN z 6 maja 2014 r., sygn. akt II PK 219/13, LEX nr 1514736). W szczególności dotyczy to przedstawicieli handlo- wych, serwisantów itp. Do istoty tych stanowisk należy bowiem przemieszcza- nie się. W przypadku innych stanowisk przemieszczanie się to podróż służbowa, która nie wlicza się do czasu pracy, chyba że ma miejsce w trakcie rozkładowych godzin pracy. Spółka produkuje substancje chemiczne, zatrudniając kilkaset osób wyko- nujących czynności w hali produkcyjnej. Praca związana jest z kontaktem z substancjami szkodliwymi. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy muszą więc przebrać się w specjalną odzież i obuwie ochronne. Pracodaw- ca zastanawia się, od którego momentu liczyć czas pracy pracowników. Chciałby wprowadzić do regulaminu pracy postanowienie przewidujące, że w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych czas pracy jest liczony od godziny wskazanej w harmonogramie czasu pracy, pod wa- runkiem że pracownik jest już przebrany w odzież roboczą. Kodeks pracy nie wyjaśnia, jaki moment przyjmować za moment rozpoczęcia czasu pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy czasem pracy jest również czas przygotowania się do pracy. W konsekwencji postanowienie regulaminu może być kwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Uwa- żam, że to stanowisko nie jest słuszne – pracownik nieprzebrany w odzież robo- czą nie może wykonywać pracy, a zatem nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, dlatego jego czas pracy rozpoczyna się, gdy znajdzie się przy swoim stanowisku pracy gotowy (przebrany, z pobranymi narzędziami itp.) do jej wykonania. 8 Rozdział 1. Przepisy ogólne Od jakiego momentu liczyć rozpoczęcie czasu pracy przedstawiciela han- dlowego? Chwilą rozpoczęcia pracy przedstawiciela handlowego jest godzina wyjaz- du z mieszkania pracownika, jeśli jego praca polega w całości na wykony- waniu zadań w  placówkach handlowych, do których pracownik dojeżdża samochodem z zajmowanego przez siebie mieszkania. Jeśli natomiast praco- dawca zorganizował dla niego miejsce, które mogłoby być traktowane jako zamiejscowa siedziba pracodawcy, moment rozpoczęcia pracy należy liczyć na ogólnych zasadach (wyrok SN z 3 grudnia 2008 r., sygn. akt I PK 107/08, OSNP 2010/11–12/133). Kto może być kwalifikowany jako pracownik zarządzający w imieniu pra- codawcy zakładem pracy? Według Sądu Najwyższego istotne jest spełnienie dwóch warunków. Osoba ta powinna być wyposażona w uprawnienia do dokonywania czynności w spra- wach z zakresu prawa pracy oraz jej uprawnienia powinny być pierwotne, tj. wy- nikać z przepisów prawa, a nie czynności prawnych uprawnionych podmiotów (wyrok SN z 3 kwietnia 2008 r., sygn. akt II PK 288/07, LEX nr 465966). Wykładnia dokonana przez Sąd Najwyższy nie do końca jest spójna – członkowie zarządu nie mają bowiem uprawnień do dokonywania czynności w sprawach z zakre- su prawa pracy wynikających z przepisów prawa – takie uprawnienie zgodnie z art. 31 k.p. ma zarząd jako organ. Intencją SN było jednak podkreślenie, że oso- bami zarządzającymi nie są osoby, których uprawnienie jest wtórne, np. na mocy pełnomocnictwa jak zastępcy dyrektora czy kierownicy. Czy kierownicy zatrudnieni u pracodawcy są pracownikami zarządzający- mi zakładem pracy? Nie. Nawet jeżeli kierownicy faktycznie zarządzają zakładem pracy, to nie są traktowani jako osoby zarządzające. W przypadku spółek z o.o. funkcja ta należy do zarządu. Uprawnienia menedżerów do zarządzania zasobami pracodawcy są wynikiem decentralizacji zarządzania danym podmiotem i mają charakter wtór- ny, co wyłącza ich z kręgu osób zarządzających (wyrok SN z 13 stycznia 2009 r., sygn. akt I PK 131/08, M.P.Pr. 2009/8/433–438). 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czas pracy 2015 w pytaniach i odpowiedziach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: