Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 003359 18800357 na godz. na dobę w sumie
Czas pracy a oszczędności w firmie - ebook/pdf
Czas pracy a oszczędności w firmie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-596-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oszczędności w firmie można szukać nie tylko w wysokości wynagrodzeń pracowników czy też stanie zatrudnienia. Odpowiednie zastosowanie przepisów o czasie pracy również może podreperować budżet firmy. W jaki sposób? Choćby poprzez dobranie odpowiedniego dla danej firmy czy grupy pracowników systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego czy też zastosowanie odpowiedniej stawki wynagrodzenia. Podpowiemy Ci, w jakich firmach sprawdzają się poszczególne systemy czasu pracy i jak je umiejętnie zastosować. Pokażemy też, jak rekompensować dodatkową pracę, aby było to jak najkorzystniejsze dla firmy. Po przeczytaniu tego e-booka przekonasz się, że aby oszczędzić, nie zawsze trzeba „kombinować”.

Zagadnienia optymalizacji kosztów w firmie omawiamy w 4 praktycznych rozdziałach:

  1. Systemy czasu pracy
  2. Okresy rozliczeniowe
  3. Telepraca
  4. Pułapki w rekompensowaniu pracy nadliczbowej

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak oszczędzić w dobie kryzysu ekonomicznego, to specjalne wydanie „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach” jest dla Ciebie.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w tym wydaniu specjalnym i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Konsultantem merytorycznym e-booka jest pani Anna Tomczyk – zastępca Głównego Inspektora Pracy. To pracowanie tematyczne zostało przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.

Oto przykłady zagadnień omówionych w tym specjalnym numerze:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach Numer specjalny Czas pracy a oszczędności w firmie Wybierz odpowiedni system czasu pracy System czasu pracy to zespół przepisów prawa ustalających maksymalny dopusz- czalny dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozli- czeniowym. Są to więc ramy, w granicach których pracodawca może zorganizować pracę danego pracownika. Systemy czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pra- cy albo w obwieszczeniu, jeśli pracodaw- ca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustale- nia regulaminu pracy. Zmiana systemu czasu pracy może być dokonana rów- nież tylko przez zmianę aktu prawnego, w którym został on powołany. Ponieważ każdy system czasu pracy ma charakterystyczne dla siebie ramy czaso- we, warto skonfrontować potrzeby zakła- du pracy z tym, co dany system nam pro- ponuje i wybrać ten najodpowiedniejszy dla Twojej fi rmy. PODSTAWOWY SYSTEM CZASU PRACY Jest to system, który może być stosowa- ny w stosunku do wszystkich pracow- ników, bez względu na rodzaj wykony- wanej pracy. Jego wprowadzenie nie musi być bowiem uzasadnione żadnymi szczególnymi okolicznościami – inaczej niż w przypadku pozostałych systemów czasu pracy. Szanowni Państwo, oszczędności w fi rmie można szukać nie tylko w wysokości wyna- grodzeń pracowników czy też stanie zatrudnienia. Numer specjal- ny, który trzymają Państwo w rękach, pokazuje, że odpowiednie zastosowanie przepisów o czasie pracy również może podrepero- wać budżet fi rmy. W jaki sposób? Choćby poprzez dobranie odpo- wiedniego dla danej fi rmy czy grupy pracowników systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego czy też zastosowanie odpowiedniej stawki wynagrodzenia. W numerze podpowiadamy, w jakich fi rmach sprawdzają się poszczególne sys- temy czasu pracy i jak je umiejętnie zastosować. Pokazujemy też, jak rekom- pensować dodatkową pracę, aby było to jak najkorzystniejsze dla fi rmy. Po przeczytaniu tego numeru przekonają się Państwo, że aby oszczędzić, nie zawsze trzeba „kombinować”. Można to zrobić także zgodnie z prawem, co niniejszym Państwu przedstawiamy. Zachęcam do lektury! Anna Tomczyk zastępca Głównego Inspektora Pracy, konsultant merytoryczny „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach” ISBN 978-83-7572-596-4 W NUMERZE M.IN.: Systemy czasu pracy 1–6 (cid:132) Czy system podstawowy mo- że być stosowany w zakładzie pracującym całą dobę? (cid:132) W jakich fi rmach sprawdza się równoważny system czasu pracy? (cid:132) Czym różni się praca w ruchu ciągłym od „4-bry- gadówki”? (cid:132) Jak zatrudniać pracowników w systemie weekendowym, żeby nie stracić? Okresy rozliczeniowe (cid:132) Kiedy możesz zastosować 7 dłuższy okres rozliczeniowy? (cid:132) Dlaczego dłuższy okres rozli- czeniowy jest korzystniejszy? (cid:132) Jaka stawka dla jakiego okresu rozliczeniowego? Telepraca 8–9 (cid:132) Jakie korzyści dla pracodaw- cy niesie telepraca? (cid:132) Jak zatrudnić w formie tele- pracy? Pułapki w rekompensowaniu pracy nadliczbowej 10–12 (cid:132) Czy pracę w sobotę można zrekompensować inaczej niż dniem wolnym? (cid:132) Praca w niedzielę – korzyst- niejszy dodatek czy dzień wolny (cid:132) Czy za pracę nadliczbową lepiej zapłacić dodatek, niż oddawać czas wolny? (cid:132) Czy rozpoczęcie pracy drugi raz w tej samej dobie pra- cowniczej to zawsze nadgo- dziny? 1 6 4 P B B systemy czasu pracy 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 w tygodniu Pracownik zatrudniony w podstawo- wym systemie czasu pracy wykonuje swoje obowiązki w czasie ograniczo- nym normami czasu pracy – dobową i średniotygodniową oraz zasadą prze- ciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Dobowy czas pracy takiego pracowni- ka nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Praca w wymiarze dłuższym bę- dzie zaś w przypadku takiego pracow- nika pracą w godzinach nadliczbo- wych, za którą przysługuje dodatkowa rekompensata w postaci dodatku do wynagrodzenia lub czasu wolnego. Biorąc zaś pod uwagę obowiązują- cą średniotygodniową normę czasu pracy w połączeniu z zasadą prze- ciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, pracownik nie może przepracować więcej niż średnio 40 godzin w prze- ciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w obowiązującym go okresie rozli- czeniowym. Przydaje się nie tylko w pracy „urzędniczej” Podstawowy system czasu pracy jest zatem systemem, który znakomicie sprawdza się w przypadku pracowni- ków, którzy pracują od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Jed- nak to nie wszystko – możliwe jest bowiem jego stosowanie w przypad- ku konieczności zorganizowania pra- cy od poniedziałku do soboty, a nawet do niedzieli (w połączeniu ze zmiano- wą organizacją czasu pracy daje moż- liwość zapewnienia pracy przez 24 go- dziny na dobę – patrz: niżej). Trzeba tylko pamiętać, żeby każdy z pracow- ników w każdym tygodniu pracy miał zapewniony odpoczynek tygodniowy. Możliwa praca przez więcej niż 5 dni w tygodniu... System ten daje również możliwość planowania pracy poszczególnych pracowników na więcej niż 5 dni w tygodniu. Jest to możliwe dzięki zasadzie przeciętnie 5-dniowego ty- godnia pracy. Zgodnie z nią tydzień pracy powinien obejmować prze- ciętnie 5 dni pracy, a co za tym idzie – w niektóre tygodnie pracownik może mieć zaplanowaną pracę na 6 dni, byleby w pozostałych tygodniach liczba dni pracy była mniejsza, tak by na przestrzeni danego okresu rozli- czeniowego nie pracował więcej niż przeciętnie 5 dni w tygodniu. 2 Ty pytasz (cid:121) my odpowiadamy ...i ponad 40 godzin na tydzień Tak samo sprawa wygląda w przy- padku tygodniowej normy czasu pra- cy. W przeciwieństwie bowiem do tej dobowej nie jest ona normą sztyw- ną. Pracownik nie może więc praco- wać więcej niż przeciętnie 40 godzin w tygodniu. W niektórych tygodniach może zatem świadczyć pracę np. przez 44 godziny, pod warunkiem jednak że w pozostałych tygodniach liczba ta zostanie zrównoważona niższą liczbą godzin pracy lub dniami wolnymi od pracy, tak by w efekcie w ciągu całe- go okresu rozliczeniowego pracownik nie pracował więcej niż średnio 40 go- dzin na tydzień. Przykład: Pracodawca, w związku z potrzeba- mi organizacyjnymi, chce, aby jego pracownicy (zatrudnieni w podsta- nie twierdzą, że dzień wolny od pra- cy to 24 kolejne godziny po zakoń- czeniu doby pracowniczej danego pracownika. Oznacza to, że jeśli np. pracownik świadczy pracę we wto- rek w godz. 14.00–22.00, to jego doba pracownicza zakończy się do- piero o 14.00 w środę. I dopiero od tego momentu możesz udzielić pra- cownikowi dnia wolnego, który bę- dzie trwał od 14.00 w środę do 14.00 w czwartek. To z kolei oznacza, że pomimo całej środy wolnej, pracow- nik może przyjść do pracy dopiero o 14.00 w czwartek. Taka interpretacja niestety bardzo utrudnia tworzenie harmonogramów wowym systemie czasu pracy) w paź- dzierniku 2008 r. pracowali w nastę- pujący sposób: 1 8 16 8 5 4 2 8 17 20 8 W5 WN 8 3 6 8 W5 WN 8 21 18 8 19 9 8 7 10 8 W5 WN 8 22 25 8 11 8 23 26 8 W5 WN 8 24 12 8 27 8 13 8 28 8 14 8 29 8 15 8 30 8 31 8 Takie zorganizowanie czasu pracy jest możliwe dzięki zasadzie prze- ciętnie 5-dniowego tygodnia pracy oraz średniotygodniowej 40-godzin- nej normie czasu pracy. Pracownik w żadnym dniu nie świadczył pracy więcej niż 8 godzin na dobę, jego praca przeciętnie w tygodniu nie przekraczała 40, jak również nie zo- stała naruszona zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Wymiar czasu pracy w październiku wyno- si 184 godz., przy 23 dniach pracy i obowiązkowych 8 dniach wolnych od pracy. I te wszystkie wymagania zostały spełnione. System podstawowy + praca zmianowa Podstawowy system czasu pracy może być również stosowany w połączeniu ze zmianową organizacją czasu pracy, co zdaje egzamin przede wszystkim w organizacjach czasu pracy, które muszą zapewnić pracę pracowników przez więcej niż 8 godzin na dobę (np. funkcjonowanie sklepu przez 12 lub 24 godz. na dobę). Taki system może być zatem, w niektórych przypad- kach, alternatywą dla systemu pracy w ruchu ciągłym. Jak udzielić dnia wolnego od pracy, żeby nie stracić? Z punktu widzenia przygotowania harmonogramów ważne jest okre- ślenie, czym jest dzień wolny od pra- cy. Ponieważ Kodeks pracy tego nie defi niuje, jak zwykle w takich sytu- acjach są różne interpretacje. Zarówno Ministerstwo Pracy, jak i Państwowa Inspekcja Pracy zgod- przy pracy zmianowej. Powoduje, że pracownik musi mieć w okresie roz- liczeniowym więcej takich zwykłych dni wolnych, co z kolei sprawia, że prawie zawsze nie będzie w stanie wypracować pełnego wymiaru czasu pracy. Skutki tego poniesie oczywi- ście pracodawca, ponieważ za niedo- pracowany wymiar i tak będzie mu- siał pracownikowi zapłacić. Na szczęście z pomocą pracodawcom przyszedł już nie pierwszy raz Sąd Najwyższy, który stwierdził, że dla pracowników pracujących w systemie trzyzmianowej organizacji pracy, na trzeciej zmianie dzień wolny to 24 go- dziny liczone po zakończeniu trzeciej zmiany (uchwała z 10 lutego 1994 r., I PZP 49/93, OSNC 1994/7–8/143). Przykład: Pracodawca, którego zakład pracy działa 24 godziny na dobę, stworzył dla pracownika na październik nastę- pujący harmonogram czasu pracy: PRAWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czas pracy a oszczędności w firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: