Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 008177 18795291 na godz. na dobę w sumie
Czasy i czasowniki - ANGIELSKI - ebook/pdf
Czasy i czasowniki - ANGIELSKI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 9788374292771 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jasne reguły tworzenia każdej formy czasownika. Wybór najważniejszych regularnych i nieregularnych czasowników angielskich. Przejrzyste tabele gramatyczne. Starannie dobrane przykłady w tabelach. Łatwe odszukiwanie odmiany wybranych czasowników. Reguły dotyczące wymowy i pisowni czasowników angielskich. Wskazówki na temat stosowania czasów angielskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czasy i czasowniki angielskie Samantha Scott Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Englisch Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Ilona Arfaoui, Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1999 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-27-3 T∏umaczenie i adaptacja: Przemys∏aw Znaniecki Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Daria Miedziejko, Robert Kuc Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: ABEDIK, Poznaƒ Wydanie I Spis treÊci W tej ksià˝ce znajdziesz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Przeglàd terminów gramatycznych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Zasady pisowni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Wymowa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 6 7 8 Formy Êciàgni´te czasowników posi∏kowych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 Czasowniki zwrotne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Czasy gramatyczne – ich zastosowania i formy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Strona bierna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Tabele koniugacyjne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 10 16 17 Angielskie czasowniki nieregularne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101 Polsko-angielski indeks czasowników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104 W tej ksià˝ce znajdziesz regu∏y dotyczàce • pisowni i wymowy czasowników angielskich • stosowania czasów angielskich tabele prezentujàce • formy czasowników angielskich we wszystkich czasach • nieregularnoÊci zwiàzane z odmianà czasowników angielskich „Czasy i czasowniki angielskie” zawierajà przejrzyste tabele koniugacyjne 84 regular- nych i nieregularnych czasowników modelowych. Wzory odmian pozwolà Ci bez trudu zorientowaç si´ we wszystkich formach – tak˝e z∏o˝onych; dla u∏atwienia osobliwoÊci ko- niugacyjne wyró˝niono kolorem i wyt∏umaczono je za pomocà praktycznych regu∏. Budowa tabel koniugacyjnych 1 2 3 l e c n a c regularny cancel odwo∏ywaç 2 3 1 4 PRESENT Present Simple cancel I you cancel he/she/it cancels cancel we cancel you they cancel Present Continuous I you he/she/it we you they am cancelling cancelling are cancelling is cancelling are cancelling are cancelling are Present Perfect I you he/she/it has we you they have cancelled have cancelled cancelled have cancelled have cancelled have cancelled Present Perfect Continuous have been cancelling I have been cancelling you he/she/it has been cancelling have been cancelling we have been cancelling you have been cancelling they IMPERATIVE cancel GERUND cancelling PAST PARTICIPLE cancelled 30 Litera -l na koƒcu tematu nie podwaja si´ w AE. PAST Past Simple FUTURE Future Simple cancelled I cancelled you he/she/it cancelled cancelled we cancelled you cancelled they PRESENT Past Continuous Present Simple will I you will he/she/it will will we will you they will cancel cancel cancel cancel cancel cancel PAST Future Continuous Past Simple was I you were he/she/it was were we were you they were cancelling cancelling cancelling cancelling cancelling cancelling shut I you shut he/she/it shuts shut we shut you they shut will be cancelling I will be cancelling you he/she/it will be cancelling will be cancelling we will be cancelling you will be cancelling they shut I shut you he/she/it shut shut we shut you shut they Past Perfect Present Continuous Future Perfect Past Continuous shutting shutting shutting shutting shutting shutting had cancelled I I had cancelled you you he/she/it had cancelled he/she/it had cancelled we we had cancelled you you had cancelled they they I will have am shutting you will have shutting are he/she/it will have shutting is will have we shutting are you will have shutting are they will have shutting are Past Perfect Continuous cancelled was I cancelled you were cancelled he/she/it was cancelled we were cancelled you were cancelled were they Future Perfect Continuous Past Perfect will have been cancelling I have shut will have been cancelling you have shut he/she/it will have been cancelling shut will have been cancelling we have shut will have been cancelling you have shut will have been cancelling they have shut had shut I had shut you he/she/it had shut had shut we had shut you had shut they had been cancelling I had been cancelling you he/she/it had been cancelling had been cancelling we had been cancelling you had been cancelling they I you he/she/it has we you they Present Perfect CONDITIONAL Conditional II would cancel I you would cancel he/she/it would cancel would cancel we would cancel you they would cancel have been shutting I have been shutting you he/she/it has been shutting have been shutting we have been shutting you have been shutting they had been shutting I Conditional Past had been shutting you he/she/it had been shutting had been shutting we had been shutting you had been shutting they would have cancelled I would have cancelled you he/she/it would have cancelled would have cancelled we would have cancelled you would have cancelled they CONDITIONAL Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous Future Perfect Continuous shut zamykaç nieregularny t u h s Koƒcowa spó∏g∏oska podwaja si´ (patrz tak˝e str. 7). FUTURE Future Simple will I you will he/she/it will will we will you they will shut shut shut shut shut shut Future Continuous will be shutting I will be shutting you he/she/it will be shutting will be shutting we will be shutting you will be shutting they Future Perfect will have I you will have he/she/it will have will have we will have you they will have shut shut shut shut shut shut will have been shutting I will have been shutting you he/she/it will have been shutting will have been shutting we will have been shutting you will have been shutting they 6 4 5 7 4 IMPERATIVE shut GERUND shutting PAST PARTICIPLE shut Conditional II Conditional Past would shut I you would shut he/she/it would shut we would shut would shut you they would shut would have shut I would have shut you he/she/it would have shut would have shut we would have shut you would have shut they 83 1 2 3 4 5 6 7 Rodzaj koniugacji: Informacja o tym, czy dany czasownik odmienia si´ regularnie, czy te˝ nie. Czasownik modelowy z t∏umaczeniem: W tabelach zamieszczone zosta∏y wy- brane czasowniki angielskie, najcz´Êciej u˝ywane w j´zyku codziennym. Przy cza- sowniku znajduje si´ t∏umaczenie jego podstawowego znaczenia. Krótka charakterystyka: W tym miejscu zwracamy uwag´ na osobliwoÊci i niere- gularnoÊci danego schematu koniugacji. Wyró˝nienie kolorem: Charakterystyczne koƒcówki odmiany czasowników (np. koƒcówka 3. osoby liczby pojedynczej -s) oraz formy odbiegajàce od regular- nych schematów koniugacji wyró˝nione sà zielonym kolorem. Formy pe∏ne czasowników posi∏kowych: Koniugacja czasowników w tabelach podana jest z formami pe∏nymi czasowników posi∏kowych – w taki sposób u˝ywa si´ ich w j´zyku pisanym. Stosowanie form Êciàgni´tych opisane jest na stronie 9. Podzia∏ tabeli na kolumny: W lewej kolumnie znajdujà si´ formy czasów teraê- niejszych danego czasownika, w Êrodkowej kolumnie formy czasów przesz∏ych, a w prawej – czasów przysz∏ych. Conditional: Poniewa˝ formy Conditional I i Future Simple tworzy si´ w taki sam sposób, Êwiadomie nie uj´to w tabelach form Conditional I. W alfabetycznej liÊcie czasowników na koƒcu ksià˝ki znajdziesz 100 najcz´Êciej u˝y- wanych czasowników nieregularnych. Ponadto wszystkie czasowniki, których odmiana podana jest w tej ksià˝ce, podsumowane sà w indeksie polsko-angielskim. Po ka˝dym czasowniku uj´tym w indeksie podany jest numer strony, na której mo˝na znaleêç jego koniugacj´. Przed tabelami zamieszczamy pewne dodatkowe informacje. Na stronach 7–9 znajduje si´ usystematyzowany przeglàd wa˝nych zasad pisowni i wymowy czasowników an- gielskich. Na stronie 10 omawiamy czasowniki zwrotne. Zwi´z∏e praktyczne wskazów- ki na temat stosowania czasów mo˝na znaleêç na stronach 10–15. Powodzenia! 5 Przeglàd terminów gramatycznych Active Auxiliary Verb Conditional I Conditional II, Conditional Past Conjugation Continuous Form Consonant Future Future Perfect Gerund Imperative Infinitive Irregular Verb Modal Verb Participle Passive Past Past Participle Past Perfect Plural Present Present Perfect Pronoun Reflexive Verb Regular Verb Simple Form Singular Subject Verb Vowel strona czynna czasownik posi∏kowy tryb warunkowy czasu teraêniejszego tryb warunkowy czasu przesz∏ego koniugacja (odmiana czasownika) forma czasu ciàg∏ego spó∏g∏oska czas przysz∏y czas przysz∏y dokonany rzeczownik ods∏owny tryb rozkazujàcy bezokolicznik czasownik nieregularny czasownik modalny imies∏ów strona bierna czas przesz∏y imies∏ów bierny czas zaprzesz∏y liczba mnoga czas teraêniejszy czas teraêniejszy dokonany zaimek czasownik zwrotny czasownik regularny forma czasu prostego liczba pojedyncza podmiot zdania czasownik samog∏oska AE = odmiana amerykaƒska j´zyka angielskiego BE = odmiana brytyjska j´zyka angielskiego 6 Zasady pisowni W formach czasowników angielskich mogà wyst´powaç nast´pujàce koƒcówki: 1. temat czasownika + -s/-es; 2. temat czasownika + -ed/-d/-ied; 3. temat czasownika + -ing. W odmianie wielu czasowników wyst´pujà zmiany w pisowni poszczególnych form. 1. temat czasownika + -s/-es W 3. osobie liczby pojedynczej czasu Simple Present (teraêniejszego prostego) czasowniki, których temat koƒczy si´ na -ch, -sh, -ss, -o lub -x, majà koƒcówk´ -es; czasowniki, których temat koƒczy si´ na spó∏g∏osk´ i liter´ -y (wymawianà jako samog∏oska i lub dyftong ai), czasowniki, których temat koƒczy si´ na samog∏osk´ i liter´ -y (wymawianà jako spó∏g∏oska j), majà koƒcówk´ -ies; litera -y znika; majà koƒcówk´ -s. watch push go study try carry play buy enjoy watches pushes goes studies tries carries plays buys enjoys 2. temat czasownika + -ed/-d/-ied Koƒcówka -ed s∏u˝y do tworzenia form czasu Simple Past (przesz∏ego prostego) i Past Participle (imies∏owu biernego) czasowników regularnych. majà koƒcówk´ -d; czasowniki, których temat koƒczy si´ na -e, czasowniki, których temat koƒczy si´ na spó∏g∏osk´ i liter´ -y (wymawianà jako samog∏oska i lub ai), czasowniki jednosylabowe, których temat koƒ- majà podwojonà koƒ- czy si´ na jednà samog∏osk´ i jednà spó∏g∏osk´, cowà spó∏g∏osk´; czasowniki wielosylabowe, których temat koƒ- majà podwojonà koƒ- czy si´ na jednà samog∏osk´ i jednà spó∏g∏osk´, cowà spó∏g∏osk´ tylko majà koƒcówk´ -ied; litera -y znika; arrive change carry try study stop plan prefer ale arrived changed carried tried studied stopped planned preferred wtedy, gdy akcent pada visit offer na ostatnià sylab´. visited offered Wyjàtek: W BE podwaja si´ tak˝e litera -l na koƒcu tematu w sylabie nieakcentowanej. W AE zjawisko to nie wyst´puje. travelled (BE) Przyk∏ad: travel traveled (AE) travel 7 3. temat czasownika + -ing Koƒcówka -ing s∏u˝y do tworzenia form Present Participle (imies∏owu czynnego) i Gerund (rzeczownika ods∏ownego). majà koƒcówk´ -ing; have litera -e znika; dance majà koƒcówk´ -ing; see czasowniki, których temat koƒczy si´ na -e, czasowniki, których temat koƒczy si´ na -ee (wymawianà jako samog∏oska i lub ai), czasowniki, których temat koƒczy si´ na majà podwójnà koƒ- jednà samog∏osk´ i jednà spó∏g∏osk´, a akcent pada na ostatnià sylab´; stopping planning getting beginning Wyjàtek: W BE podwaja si´ tak˝e litera -l na koƒcu tematu w sylabie nieakcentowanej. having dancing seeing stop plan get begin cowà spó∏g∏osk´. W AE zjawisko to nie wyst´puje. Przyk∏ad: cancel cancel cancelling (BE) canceling (AE) Wymowa Wymowa koƒcówki -ed w formach Past Simple i Past Participle po spó∏g∏oskach bezdêwi´cznych (-p, -f, -ss itd.) po spó∏g∏oskach dêwi´cz- nych i po samog∏oskach (-b, -v, -g itd.) po -d i -t bezdêwi´cznie (-t) dêwi´cznie (-d) zg∏osko- twórczo (-id) Wymowa koƒcówki -s w 3. osobie liczby pojedynczej czasu Simple Present po spó∏g∏oskach bezdêwi´cznych jak s w s∏owie nos, np. [(cid:2)ets] bezdêwi´czne* (-s) asked looked stopped allowed listened opened needed waited wanted waits gets cuts runs opens allows changes watches washes jak t w s∏owie takt np. [ɑ(cid:9)skt] jak d w s∏owie son- da, np. [(cid:4)əυpənd] jak yd w s∏owie wydaç, np. [(cid:4)ni(cid:9)did] jak z w s∏owie zadaç, np. [r(cid:3)nz] jak yz w s∏owie wyznaç, np. [(cid:4)wɒʃiz] po spó∏g∏oskach dêwi´cz- nych i po samog∏oskach dêwi´czne* (-z) po spó∏g∏oskach syczàcych zg∏oskotwórczo (-iz) * W przeciwieƒstwie do j´zyka polskiego w j´zyku angielskim spó∏g∏oski dêwi´czne nie tracà dêwi´cznoÊci na koƒcu wyrazu i np. wyrazy plays i place wymawia si´ ró˝nie (odpowiednio jako [pleiz] i [pleis]). Przy wymawianiu spó∏g∏osek dêwi´cznych czuje si´ drgania w krtani. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czasy i czasowniki - ANGIELSKI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: