Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 005578 18760274 na godz. na dobę w sumie
Czasy i czasowniki - FRANCUSKI - ebook/pdf
Czasy i czasowniki - FRANCUSKI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 9788388507373 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jasne reguły tworzenia każdej formy czasownika. Wybór najważniejszych regularnych i nieregularnych czasowników francuskich. Przejrzyste tabele gramatyczne. Starannie dobrane przykłady w tabelach. Łatwe odszukiwanie odmiany wybranych czasowników. Reguły dotyczące wymowy i pisowni czasowników francuskich. Wskazówki na temat stosowania czasów francuskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czasy i czasowniki francuskie Pascale Rousseau Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Französisch Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Ilona Arfaoui, Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1998 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-37-0 T∏umaczenie i adaptacja: Przemys∏aw Znaniecki Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Daria Miedziejko, El˝bieta Piechorowska Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: ABEDIK, Poznaƒ Wydanie I W tej ksià˝ce znajdziesz regu∏y dotyczàce • pisowni i wymowy czasowników francuskich • stosowania czasów francuskich tabele prezentujàce • formy czasowników francuskich we wszystkich czasach • nieregularnoÊci zwiàzane z odmianà czasowników francuskich. „Czasy i czasowniki francuskie” zawierajà przejrzyste tabele koniugacyjne 74 re- gularnych i nieregularnych czasowników modelowych, a tak˝e przeglàd odmiany czasow- ników zwrotnych i czasowników w stronie biernej. Wzory odmian pozwolà Ci bez trudu zorientowaç si´ we wszystkich formach – tak˝e z∏o˝onych; dla u∏atwienia osobliwoÊci ko- niugacyjne wyró˝niono kolorem i wyt∏umaczono je za pomocà praktycznych regu∏. Budowa tabel koniugacyjnych 2 grupa I 3 r e l r a p 3 parler mówiç 4 Czasownik regularny. Do tej grupy nale˝y oko∏o 90 czasowników francuskich. parle parles parle INDICATIF présent je tu il nous parlons vous parlez parlent ils parlais parlais parlait imparfait je tu il nous parlions vous parliez ils parlaient parlai parlas parla passé simple je tu il nous parlâmes vous parlâtes parl¯rent ils futur simple parlerai je parleras tu parlera il nous parlerons vous parlerez ils parleront parlerais parlerais parlerait CONDITIONNEL présent je tu il nous parlerions vous parleriez ils parleraient ai as a passé composé j‘ tu il nous avons vous avez ils ont parlé parlé parlé parlé parlé parlé avais avais avait plus-que-parfait j‘ tu il nous avions vous aviez ils parlé parlé parlé parlé parlé avaient parlé eus eus eut passé antérieur j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils eurent parlé parlé parlé parlé parlé parlé aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront parlé parlé parlé parlé parlé parlé aurais aurais aurait passé parlé j‘ parlé tu il parlé nous aurions parlé vous auriez parlé auraient parlé ils SUBJONCTIF présent que je que tu qu‘ il que nous parlions que vous parliez parlent qu‘ parle parles parle ils 3 partir odchodziç, odje˝d˝aç 2 grupa III 1 51 r i t r a p W liczbie pojedynczej czasu indicatif présent znika ostatnia spó∏g∏oska tematu (w tym wypadku -t-). aie aies ait parlasse parlasses parlât passé parlé que j‘ parlé que tu parlé qu‘ il que nous ayons parlé INDICATIF que vous ayez parlé présent ils qu‘ aient parlé pars je pars tu imparfait part il que je nous partons que tu vous partez il qu‘ ils partent que nous parlassions que vous parlassiez imparfait parlassent qu‘ je tu plus-que-parfait il que j‘ parlé eusse nous partions que tu parlé eusses vous partiez il qu‘ parlé eût partaient ils que nous eussions parlé que vous eussiez parlé passé simple ils qu‘ eussent parlé partis je partis tu IMPERATIF il partit parle nous partîmes parlons vous partîtes parlez ils partirent ils partais partais partait passé parlé(e) PARTICIPE futur simple présent je partirai parlant partiras tu il partira nous partirons vous partirez ils partiront partirais partirais partirait CONDITIONNEL présent je tu il nous partirions vous partiriez ils partiraient 4 6 7 suis es est passé composé parti je parti tu il parti nous sommes partis partis vous ˘tes ils sont partis SUBJONCTIF présent que je que tu qu‘ il que nous partions que vous partiez qu‘ partent parte partes parte ils étais étais était plus-que-parfait j‘ tu il nous étions vous étiez ils parti parti parti partis partis partis étaient fus fus fut passé antérieur je tu il nous fûmes vous fûtes ils furent parti parti parti partis partis partis serai seras sera futur antérieur je tu il nous serons vous serez ils seront parti parti parti partis partis partis sois sois soit passé parti que je parti que tu qu‘ parti il que nous soyons partis partis que vous soyez qu‘ soient partis ils partisse partisses partît imparfait que je que tu qu‘ il que nous partissions que vous partissiez qu‘ partissent ils fusse fusses fût plus-que-parfait parti que je parti que tu qu‘ parti il que nous fussions partis partis que vous fussiez qu‘ fussent partis ils serais serais serait passé je tu il nous serions vous seriez ils parti parti parti partis partis seraient partis IMPERATIF pars partons partez PARTICIPE présent partant passé parti(e) 7 61 1 5 7 12 4 1 2 3 4 5 6 7 Numer koniugacji: Za pomocà tego numeru mo˝na ka˝dorazowo przyporzàdko- waç wszystkie czasowniki, które wymieniono w porzàdku alfabetycznym na koƒcu ksià˝ki, odpowiedniemu wzorowi koniugacyjnemu. Grupa koniugacji: Informacja o tym, do której z trzech grup odmiany czasowni- ków francuskich nale˝y czasownik odmieniany w danej tabeli: •grupa I: czasowniki z koƒcówkà bezokolicznika -er, •grupa II: czasowniki z koƒcówkà bezokolicznika -ir, •grupa III: czasowniki z koƒcówkà bezokolicznika -re i -oir. Czasownik modelowy z t∏umaczeniem: Czasownik, który jest przyk∏adem dla wszystkich podobnych czasowników (z tym samym numerem koniugacji). Krótka charakterystyka: W tym miejscu zwracamy uwag´ na wyjàtki i nieregular- noÊci danego schematu koniugacji. Wyró˝nienie koƒcówek: W schematach odmiany czasowników regularnych grupy I parler (numer 3) i grupy II finir (numer 16) charakterystyczne koƒcówki wy- ró˝niono t∏ustym drukiem. Wyró˝nienie kolorem: Wszystkie formy odbiegajàce od regularnych schematów koniugacji wyró˝nione sà zielonym kolorem. Formy rodzaju ˝eƒskiego: Dla uproszczenia podajemy formy 3. osoby liczby po- jedynczej i mnogiej tylko z zaimkami osobowymi rodzaju m´skiego (bez elle lub el- les). Tak˝e w formach czasów z∏o˝onych, które odmieniajà si´ z czasownikiem po- si∏kowym ˘tre, podajemy imies∏owy jedynie w formie rodzaju m´skiego (np. nous sommes allés zamiast nous sommes allé(e)s). W cz´Êci tabeli przedstawiajàcej imies∏ów bierny (participe passé) zawsze podajemy tak˝e formy rodzaju ˝eƒskiego – poza wypadkami, kiedy takich form nie ma. W alfabetycznej liÊcie czasowników na koƒcu ksià˝ki znajdziesz dodatkowo oko∏o 1250 czasowników; przy ka˝dym z nich podano numer schematu koniugacji, zgodnie z którym czasownik ten si´ odmienia. Ponadto przy niektórych czasownikach podajemy in- formacje o u˝ywaniu z nimi czasowników posi∏kowych avoir i ˘tre oraz o stosowa- nych z nimi przyimkach w wypadkach, gdy mogà one nastr´czaç trudnoÊci Polakowi. Na stronie 7 mo˝na znaleêç przeglàd wa˝nych zasad pisowni czasowników francuskich. Powodzenia! 5 Przeglàd terminów gramatycznych accent aigu accent circonflexe accent grave auxiliaire cédille conditionnel passé conditionnel présent conjugaison consonne désinence féminin futur antérieur futur simple imparfait impératif indicatif infinitif masculin participe passé participe présent passé antérieur passé composé passé simple passif pluriel plus-que-parfait préposition présent pronom pronom personnel radical singulier subjonctif temps composé temps simple terminaison tréma verbe verbe défectif verbe impersonnel verbe irrégulier verbe pronominal verbe régulier voix passive voyelle akcent w prawo nad literà é daszek nad samog∏oskà akcent w lewo nad literami ∫, ¯ i ù czasownik posi∏kowy ogonek pod literà ˜ tryb warunkowy czasu przesz∏ego tryb warunkowy czasu teraêniejszego odmiana czasownika spó∏g∏oska koƒcówka rodzaj ˝eƒski czas przysz∏y dokonany czas przysz∏y czas przesz∏y niedokonany tryb rozkazujàcy tryb oznajmujàcy bezokolicznik rodzaj m´ski imies∏ów bierny imies∏ów czynny czas zaprzesz∏y czas przesz∏y dokonany z∏o˝ony czas przesz∏y dokonany prosty strona bierna liczba mnoga czas zaprzesz∏y przyimek czas teraêniejszy zaimek zaimek osobowy temat wyrazu liczba pojedyncza tryb ∏àczàcy czas z∏o˝ony czas prosty koƒcówka dwie kropki nad samog∏oskà czasownik czasownik u∏omny czasownik bezosobowy czasownik nieregularny czasownik zwrotny czasownik regularny strona czynna samog∏oska 6 Zasady pisowni W odmianie wielu czasowników francuskich wyst´pujà zmiany w pisowni poszczególnych form, które majà na celu zachowanie sta∏ej wymowy tematu. • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -cer, litera -c- zmienia si´ w -˜-, jeÊli pierwszà literà koƒcówki jest -a lub -o: annoncer → nous annon˜ons, commencer → il commen˜ait. • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -ger, przed literà -g- pojawia si´ dodatkowo -e-, jeÊli pierwszà literà koƒcówki jest -a lub -o: manger → il mangeait, nager → nous nageons. • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -oyer lub -uyer, przed niemà literà -e litera -y- zmienia si´ w -i-: nettoyer → je nettoie, ale: nous nettoyons; appuyer → il appuie, ale: nous appuyons. W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -ayer, mo˝na albo zachowywaç -y- we wszystkich formach, albo te˝ stosowaç zamiast niego -i-, jak w czasownikach na -oyer lub -uyer: payer → je paye albo je paie; essayer → nous essayerons albo nous essaierons. • W czasownikach typu espérer (numer 12) litera -é- pozostaje w pisowni w formach fu- tur simple i conditionnel présent, choç wymawiana jest jako dêwi´k ε (e otwarte): espérer → j‘espérerai, j‘espérerais. Reforma ortografii z roku 1990 zezwala tak˝e na pisowni´ j’esp¯rerai(s). Uwaga! Nie traç orientacji! W nast´pujàcych typach czasowników nie zmieniajà si´ w pi- sowni ˝adne litery ani te˝ nie pojawiajà si´ dodatkowe litery: • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -ier, litera -i- nale˝y do tematu wyrazu i dlatego pozostaje we wszystkich formach: prier → que nous priions, copier → que vous copiiez. • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -éer, litera -é- pozostaje we wszystkich formach: créer → ils créent, créé(e), agréer → j‘agrée, agréé(e). • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -guer, litera -u- pozostaje we wszystkich formach, tak˝e przed samog∏oskami -a i -o: distinguer → nous distinguons, conjuguer → je conjuguais. Dotyczy to tak˝e czasowników, których bezokolicznik koƒczy si´ na -quer: fabriquer → nous fabriquons, critiquer → ils critiquaient. 7 Czasowniki zwrotne Czasy z∏o˝one wszystkich czasowników zwrotnych tworzy si´ za pomocà czasownika posi∏kowego ˘tre. Zaimki zwrotne me, te i se zmieniajà si´ w m’, t’ i s’ przy czasownikach, które zaczynajà si´ od samog∏oski (np. s’allonger) lub od h–niemego (np. s’habituer). INDICATIF présent je me te tu il se nous nous levons levez vous ils l¯vent l¯ve l¯ves l¯ve vous se levais levais levait imparfait me je te tu il se nous nous levions leviez vous ils levaient vous se me te se levai levas leva passé simple je tu il nous nous levâmes levâtes vous ils lev¯rent vous se me te se l¯verai l¯veras l¯vera futur simple je tu il nous nous l¯verons vous l¯verez l¯veront ils vous se CONDITIONNEL présent je me te tu il se nous nous l¯verions vous l¯veriez l¯veraient ils l¯verais l¯verais l¯verait vous se 8 me t‘ s‘ suis es est passé composé levé je levé tu il levé nous nous sommes levés levés vous vous ˘tes ils sont levés se m‘ t‘ s‘ étais étais était plus-que-parfait je tu il nous nous étions vous vous étiez ils étaient s‘ fus fus fut me te se passé antérieur je tu il nous nous fûmes vous vous fûtes ils furent se me te se futur antérieur je serai seras tu il sera nous nous serons vous vous serez seront ils se me te se serais serais serait passé je tu il nous nous serions vous vous seriez ils se seraient levé levé levé levés levés levés levé levé levé levés levés levés levé levé levé levés levés levés levé levé levé levés levés levés SUBJONCTIF présent que je que tu qu‘ il que nous nous levions que vous vous leviez qu‘ l¯vent l¯ve l¯ves l¯ve me te se se ils me te se sois sois soit passé que je levé que tu levé qu‘ il levé que nous nous soyons levés levés que vous vous soyez qu‘ soient levés se ils me te se levasse levasses levât imparfait que je que tu qu‘ il que nous nous levassions que vous vous levassiez qu‘ levassent se ils me te se fusse fusses fût plus-que-parfait levé que je levé que tu qu‘ levé il que nous nous fussions levés que vous vous fussiez levés fussent levés qu‘ se ils IMPERATIF l¯ve-toi levons-nous levez-vous PARTICIPE présent se levant passé s‘étant levé
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czasy i czasowniki - FRANCUSKI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: