Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00182 004091 15207265 na godz. na dobę w sumie
Czasy i czasowniki - HISZPAŃSKI - ebook/pdf
Czasy i czasowniki - HISZPAŃSKI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 9788374292801 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jasne reguły tworzenia każdej formy czasownika. Wybór najważniejszych regularnych i nieregularnych czasowników hiszpańskich. Przejrzyste tabele gramatyczne. Starannie dobrane przykłady w tabelach. Łatwe odszukiwanie odmiany wybranych czasowników. Reguły dotyczące wymowy i pisowni czasowników hiszpańskich. Wskazówki na temat stosowania czasów hiszpańskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czasy i czasowniki hiszpaƒskie Carlos Segoviano Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Spanisch Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Ilona Arfaoui, Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1998 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-47-8 T∏umaczenie i adaptacja: Alina Rozynek Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Daria Miedziejko, Monika Jaskólska Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: ABEDIK, Poznaƒ Wydanie I Spis treÊci W tej ksià˝ce znajdziesz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Przeglàd terminów gramatycznych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Co warto wiedzieç o odmianie czasowników hiszpaƒskich .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kilka s∏ów o ró˝nicach w odmianach j´zyka hiszpaƒskiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 6 7 9 Tabele koniugacyjne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 Czasownik posi∏kowy haber – mieç.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 Czasownik posi∏kowy ser – byç .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 Czasownik posi∏kowy estar – byç, znajdowaç si´ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 Regularne czasowniki modelowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 1. koniugacja: -ar (amar – kochaç) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 2. koniugacja: -er (beber – piç) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 3. koniugacja: -ir (vivir – ˝yç) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 Zwrotny czasownik modelowy (lavarse – myç si´).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16 Strona bierna (ser amado – byç kochanym).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 66 nieregularnych czasowników w porzàdku alfabetycznym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18 Rekcja najcz´Êciej u˝ywanych czasowników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84 Lista czasowników nieregularnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88 W tej ksià˝ce znajdziesz regu∏y dotyczàce • pisowni i wymowy czasowników hiszpaƒskich • stosowania czasów hiszpaƒskich tabele prezentujàce • formy czasowników hiszpaƒskich we wszystkich czasach • nieregularnoÊci zwiàzane z odmianà czasowników hiszpaƒskich. „Czasy i czasowniki hiszpaƒskie” zawierajà przejrzyste tabele koniugacyjne 72 regularnych i nieregularnych czasowników wzorcowych, jednego czasownika zwrot- nego i strony biernej. Wzory odmian pozwolà Ci bez trudu zorientowaç si´ we wszystkich formach – tak˝e z∏o˝onych; dla u∏atwienia osobliwoÊci koniugacyjne zaznaczono kolorem i wyt∏umaczono je za pomocà praktycznych regu∏. Budowa tabel koniugacyjnych 3 1 2 5 r e b e b 2. koniugacja: -er beber piç czasownik regularny 4 5 7 INDICATIVO presente bebo bebes bebe bebemos bebéis beben imperfecto bebía bebías bebía bebíamos bebíais bebían indefinido bebí bebiste bebió bebimos bebisteis bebieron futuro imp. beberé beberás beberá beberemos beberéis beberán condicional bebería beberías bebería beberíamos beberíais beberían pretérito perfecto he bebido has bebido ha bebido hemos bebido habéis bebido han bebido pluscuamperfecto había bebido habías bebido había bebido habíamos bebido habíais bebido habían bebido pretérito anterior hube bebido hubiste bebido hubo bebido hubimos bebido hubisteis bebido hubieron bebido futuro perfecto habré bebido habrás bebido habrá bebido habremos bebido habréis bebido habrán bebido condicional comp. habría bebido habrías bebido habría bebido habríamos bebido habríais bebido habrían bebido 14 4 SUBJUNTIVO presente beba bebas beba bebamos bebáis beban imperfecto bebiera/bebiese bebieras/bebieses bebiera/bebiese bebiéramos/bebiésemos bebierais/bebieseis bebieran/bebiesen 3 jugar graç, bawiç si´ -u- → -ue-/-g- → -gu- (przed -e; patrz tak˝e str. 8) 2 1. koniugacja: -ar 1 38 r a g u j perfecto haya bebido hayas bebido haya bebido hayamos bebido hayáis bebido hayan bebido IMPERATIVO INDICATIVO pluscuamperfecto hubiera/hubiese bebido hubieras/hubieses bebido hubiera/hubiese bebido hubiéramos/hubiésemos bebido hubierais/hubieseis bebido pretérito perfecto hubieran/hubiesen bebido he jugado has jugado ha jugado hemos jugado habéis jugado han jugado presente juego juegas juega jugamos jugáis juegan negativo no bebas no beba no bebamos no bebáis no beban bebe beba afirmativo (tú) (usted) (nosotros) bebamos imperfecto (vosotros) jugaba (ustedes) jugabas jugaba jugábamos jugabais jugaban bebed beban INFINITIVO simple beber compuesto haber bebido pluscuamperfecto había jugado habías jugado había jugado habíamos jugado habíais jugado habían jugado pretérito anterior hube jugado hubiste jugado hubo jugado hubimos jugado hubisteis jugado hubieron jugado indefinido jugué jugaste jugó jugamos jugasteis jugaron compuesto habiendo bebido GERUNDIO simple bebiendo PARTICIPIO bebido SUBJUNTIVO presente juegue juegues juegue juguemos juguéis jueguen perfecto haya jugado hayas jugado haya jugado hayamos jugado hayáis jugado hayan jugado imperfecto jugara/jugase jugaras/jugases jugara/jugase jugáramos/jugásemos jugarais/jugaseis jugaran/jugasen pluscuamperfecto hubiera/hubiese jugado hubieras/-ieses jugado hubiera/-iese jugado hubiéramos/-iésemos jugado hubierais/-ieseis jugado hubieran/-iesen jugado IMPERATIVO afirmativo (tú) (usted) (nosotros) (vosotros) (ustedes) juega juegue juguemos jugad jueguen negativo no juegues no juegue no juguemos no juguéis no jueguen 4 6 7 futuro imp. jugaré jugarás jugará jugaremos jugaréis jugarán condicional jugaría jugarías jugaría jugaríamos jugaríais jugarían futuro perfecto habré jugado habrás jugado habrá jugado habremos jugado habréis jugado habrán jugado condicional comp. habría jugado habrías jugado habría jugado habríamos jugado habríais jugado habrían jugado INFINITIVO simple jugar GERUNDIO simple jugando PARTICIPIO jugado compuesto haber jugado compuesto habiendo jugado 47 1 2 3 4 5 6 7 Numer koniugacji: Za pomocà tego numeru mo˝na ka˝dorazowo przyporzàdko- waç wszystkie czasowniki, które wymieniono w porzàdku alfabetycznym na koƒcu ksià˝ki, odpowiedniemu wzorowi koniugacyjnemu. Grupa czasownikowa: Podaje ona, do której z trzech hiszpaƒskich grup czasow- ników nale˝y czasownik modelowy: • 1. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -ar, • 2. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -er, • 3. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -ir. Czasownik modelowy z t∏umaczeniem: Czasownik, który jest przyk∏adem dla wszystkich podobnych czasowników (z tym samym numerem koniugacji). Krótka charakterystyka: Uwagi o nieregularnoÊciach wzoru koniugacyjnego. Wyró˝nienie koƒcówek: Przy regularnych czasownikach modelowych 1., 2. i 3. koniugacji (numer 4, 5 i 6) koƒcówki – znak rozpoznawczy tych grup czasownika – wyró˝niono t∏ustym drukiem. Wyró˝nienie kolorem: W czasownikach nieregularnych wyró˝niono zielonym ko- lorem wszystkie formy, które odbiegajà od regularnego schematu koniugacji. Zaimki osobowe: Nie sà przytoczone razem z odmienianà formà, poniewa˝ z re- gu∏y sà u˝ywane tylko wtedy, kiedy powinny zostaç zaakcentowane. Jedynie przy formach trybu rozkazujàcego podano dla lepszej orientacji zaimki osobowe. Dla przypomnienia: Przy formie grzecznoÊciowej (usted, ustedes) u˝ywamy czasow- nika w 3. osobie liczby pojedynczej lub mnogiej. Zwyczajowymi skrótami w tym wypadku sà Vd., Vds. lub te˝ Ud., Uds. W alfabetycznej liÊcie czasowników na koƒcu ksià˝ki znajdziesz oko∏o 1350 kolejnych nieregularnych czasowników ze wskazaniem na wzór koniugacji, na przyk∏adzie którego tworzone sà formy szukanego czasownika. Na stronie 9 znajdziesz informacje o osobliwoÊciach j´zyka hiszpaƒskiego, zw∏aszcza w jego odmianie latynoamerykaƒskiej, a przyk∏ady podane od strony 84 pomogà Ci w wy- borze w∏aÊciwego przyimka dla najcz´Êciej u˝ywanych czasowników hiszpaƒskich. Powodzenia! 5 Przeglàd terminów gramatycznych acento acusativo condicional [simple] condicional comp[uesto] conjugacion consonante dativo diptongo feminino futuro imp[erfecto] futuro perfecto gerundio compuesto gerundio simple imperativo imperfecto indefinido indicativo infinitivo masculino modo participio (perfecto) pasiva perfecto plural pluscuamperfecto preposición presente pretérito anterior pretérito imperfecto pretérito perfecto prenombre personal régimen preposicional singular subjuntivo sujeto verbo verbo auxiliar verbo defectivo verbo irregular verbo reflexivo verbo regular vocal voz pasiva 6 akcent biernik I tryb warunkowy II tryb warunkowy koniugacja spó∏g∏oska celownik dwug∏oska, dyftong (rodzaj) ˝eƒski czas przysz∏y niedokonany czas przysz∏y dokonany (z∏o˝ony) gerundium (imies∏ów z∏o˝ony) gerundium (imies∏ów prosty) tryb rozkazujàcy patrz pretérito imperfecto czas przesz∏y prosty tryb oznajmujàcy bezokolicznik (rodzaj) m´ski tryb imies∏ów czasu przesz∏ego patrz voz pasiva patrz pretérito perfecto liczba mnoga czas zaprzesz∏y przyimek czas teraêniejszy czas zaprzesz∏y II czas przesz∏y dokonany prosty czas przesz∏y z∏o˝ony zaimek osobowy rekcja liczba pojedyncza tryb przypuszczajàcy podmiot czasownik czasownik posi∏kowy czasownik u∏omny czasownik nieregularny czasownik zwrotny czasownik regularny samog∏oska strona bierna Co warto wiedzieç o odmianie czasowników hiszpaƒskich Trzy grupy czasownika Wszystkie czasowniki hiszpaƒskie podzielone sà na trzy grupy (koniugacje) w zale˝noÊci od ich koƒcówek: • 1. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -ar, • 2. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -er, • 3. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -ir. Osobowe i nieosobowe formy czasownika Czasownik ma formy osobowe i nieosobowe. Formy osobowe mogà byç proste (np. pre- sente, futuro) lub z∏o˝one (np. pretérito perfecto, pluscuamperfecto). Czasy z∏o˝one w j´zyku hiszpaƒskim tworzy si´ zawsze z czasownikiem posi∏kowym haber, np. he amado, hemos corrido. Formami nieosobowymi sà: infinitivo (amar, haber amado), gerundio (amando, habiendo amado) i participio (amado). Tryby i czasy Czasownik ma trzy ró˝ne tryby: indicativo, subjuntivo i imperativo (patrz tak˝e terminy gramatyczne na str. 6). Condicional, wczeÊniej tak˝e uwa˝any za tryb, jest dziÊ powszechnie uznawany za cz´Êç trybu oznajmujàcego. Tryb oznajmujàcy obejmuje nast´pujàce czasy: • presente, • pretérito perfecto (lub pretérito compuesto), • indefinido (lub perfecto simple), • imperfecto (pretérito imperfecto), • pluscuamperfecto (pretérito pluscuamperfecto), • pretérito anterior, • futuro imperfecto (lub futuro simple), • futuro perfecto (lub futuro compuesto), • condicional simple, • condicional compuesto. Do trybu warunkowego (subjuntivo) nale˝à nast´pujàce czasy: • presente, • imperfecto, • perfecto, • pluscuamperfecto, • futuro imperfecto i futuro perfecto. W ksià˝ce tej zrezygnowano ze szczegó∏owej prezentacji dwóch ostatnich czasów, po- niewa˝ obecnie prawie si´ ich nie u˝ywa. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czasy i czasowniki - HISZPAŃSKI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: