Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 003610 18779856 na godz. na dobę w sumie
Czasy i czasowniki - NIEMIECKI - ebook/pdf
Czasy i czasowniki - NIEMIECKI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 9788374292788 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jasne reguły tworzenia każdej formy czasownika. Wybór najważniejszych regularnych i nieregularnych czasowników niemieckich. Przejrzyste tabele gramatyczne. Starannie dobrane przykłady w tabelach. Łatwe odszukiwanie odmiany wybranych czasowników. Reguły dotyczące wymowy i pisowni czasowników niemieckich. Wskazówki na temat stosowania czasów niemieckich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czasy i czasowniki niemieckie Eva Maria Weermann Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Deutsch Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Ilona Arfaoui, Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1999 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-32-X T∏umaczenie i adaptacja: Alina Rozynek Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Daria Miedziejko, Alina Rozynek Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: ABEDIK, Poznaƒ Wydanie I Spis treÊci W tej ksià˝ce znajdziesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Przeglàd terminów gramatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Co warto wiedzieç o odmianie czasowników niemieckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tabele koniugacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 I. Koniugacje regularne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Czasowniki posi∏kowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 haben – mieç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 sein – byç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 werden – zostaç, byç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Czasowniki s∏abe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Czasownik modelowy spielen – graç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Czasowniki mocne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Czasownik modelowy singen – Êpiewaç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Czasowniki rozdzielnie z∏o˝one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Czasownik modelowy aus•suchen – wyszukaç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Czasowniki zwrotne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Czasownik modelowy z zaimkiem zwrotnym w bierniku: sich sehnen – t´skniç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Czasownik modelowy z zaimkiem zwrotnym w celowniku: sich nützen – przydaç si´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Strona bierna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Strona bierna wyra˝ajàca proces, dzia∏anie: geöffnet werden . . . . . . . . . 21 Strona bierna okreÊlajàca stan: geöffnet sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 II. OsobliwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 A. OsobliwoÊci ortograficzno-fonetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Dodanie -e- w czasownikach zakoƒczonych na -den i -ten. . . . . . . . . . . 23 Dodanie -e- w czasownikach zakoƒczonych na -men i -nen . . . . . . . . . . 23 Dodanie -e- w czasownikach mocnych zakoƒczonych na -sen, -ssen, -zen i -ßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zanik -s- w czasownikach zakoƒczonych na -sen, -xen, -zen, -ssen i -ßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zanik -e- w czasownikach zakoƒczonych na -eln i -ern. . . . . . . . . . . . . . 24 Podwojenie spó∏g∏oski w czasownikach mocnych zakoƒczonych na -ten, -fen i -ßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zanik podwójnej spó∏g∏oski w czasownikach mocnych zakoƒczonych na -tten, -ffen, -mmen, -llen i -ssen . . . . . . . . . . . . . . . 25 B. OsobliwoÊci formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Czasowniki zakoƒczone na -ieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 III. 101 czasowników w porzàdku alfabetycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Czasowniki mocne, czasowniki nieregularne s∏abe i czasowniki modalne. 26 Czasowniki s∏abe i mocne z osobliwoÊciami koniugacyjnymi . . . . . . . . . . 99 Rekcja najcz´Êciej u˝ywanych czasowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Alfabetyczna lista czasowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 W tej ksià˝ce znajdziesz regu∏y dotyczàce • pisowni i wymowy czasowników niemieckich • stosowania czasów niemieckich tabele prezentujàce • formy czasowników niemieckich we wszystkich czasach • nieregularnoÊci zwiàzane z odmianà czasowników niemieckich. „Czasy i czasowniki niemieckie” zawierajà przejrzyste tabele koniugacyjne, 91 s∏abych i mocnych czasowników modelowych, a tak˝e wzorcowe odmiany czasowników z rozdzielnym prefiksem, czasowników zwrotnych i dla strony biernej. Wzory odmian po- zwolà Ci bez trudu zorientowaç si´ w najwa˝niejszych formach – tak˝e z∏o˝onych; dla u∏a- twienia osobliwoÊci koniugacyjne zaznaczono kolorem. Poza tym w przyk∏adowych prze- glàdach wyt∏umaczono, w których formach zmienia si´ pisownia i wymowa. Na koƒcu przedstawiono w skrócie dodatkowo 28 czasowników z ich typowà szczególnà odmianà. Budowa tabel koniugacyjnych 5 3 4 n e l e i p s czasownik s∏aby spielen graç spielen – spielte – gespielt czasownik regularny 4 3 4 1 2 6 16 4 2 1 5 7 7 INDIKATIV Präsens ich spiele du spielst spielt er wir spielen ihr spielt sie spielen Präteritum ich spielte du spieltest er wir spielten ihr spieltet sie spielten spielte KONJUNKTIV Konjunktiv I ich spiele du spielest er wir spielen ihr spielet sie spielen spiele Konjunktiv II ich spielte du spieltest er wir spielten ihr spieltet sie spielten spielte INFINITIV Präsens spielen Perfekt gespielt haben Perfekt ich habe gespielt gespielt du hast er hat gespielt wir haben gespielt ihr habt gespielt sie haben gespielt Plusquamperfekt ich hatte gespielt du hattest gespielt er hatte gespielt wir hatten gespielt ihr hattet gespielt sie hatten gespielt Perfekt ich habe gespielt du habest gespielt er habe gespielt wir haben gespielt ihr habet gespielt sie haben gespielt Plusquamperfekt ich hätte gespielt du hättest gespielt er hätte gespielt wir hätten gespielt ihr hättet gespielt sie hätten gespielt PARTIZIP Partizip I spielend Partizip II gespielt geben da(wa)ç geben – gab – gegeben zmiana samog∏oski rdzennej e(cid:2) – a(cid:2) – e(cid:2); zmiana samog∏oski w czasie teraêniejszym Präsens (patrz tak˝e str. 8) Futur I spielen ich werde spielen du wirst er wird spielen wir werden spielen ihr werdet spielen sie werden spielen czasownik mocny 36 n e b e g INDIKATIV Präsens ich gebe du gibst er gibt wir geben ihr gebt sie geben Präteritum ich gab du gabst er gab wir gaben ihr gabt sie gaben Futur II ich werde gespielt haben gespielt haben du wirst er wird gespielt haben wir werden gespielt haben ihr werdet gespielt haben sie werden gespielt haben Perfekt ich habe gegeben gegeben du hast er hat gegeben wir haben gegeben ihr habt gegeben sie haben gegeben Plusquamperfekt ich hatte gegeben du hattest gegeben er hatte gegeben wir hatten gegeben ihr hattet gegeben sie hatten gegeben Futur I ich werde spielen du werdest spielen er werde spielen wir werden spielen ihr werdet spielen sie werden spielen KONJUNKTIV Konjunktiv I ich gebe du gebest er gebe wir geben ihr gebet sie geben Futur II ich werde gespielt haben du werdest gespielt haben er werde gespielt haben wir werden gespielt haben ihr werdet gespielt haben sie werden gespielt haben Perfekt ich habe gegeben du habest gegeben er habe gegeben wir haben gegeben ihr habet gegeben sie haben gegeben IMPERATIV spiel(e) (du) spielen wir spielt (ihr) spielen Sie Konjunktiv II ich gäbe du gäb(e)st er gäbe wir gäben ihr gäb(e)t sie gäben Plusquamperfekt ich hätte gegeben du hättest gegeben er hätte gegeben wir hätten gegeben ihr hättet gegeben sie hätten gegeben INFINITIV Präsens geben Perfekt gegeben haben PARTIZIP Partizip I gebend Partizip II gegeben Futur I ich werde geben geben du wirst er wird geben wir werden geben ihr werdet geben sie werden geben Futur II ich werde gegeben haben gegeben haben du wirst er wird gegeben haben wir werden gegeben haben ihr werdet gegeben haben sie werden gegeben haben Futur I ich werde geben du werdest geben er werde geben wir werden geben ihr werdet geben sie werden geben Futur II ich werde gegeben haben du werdest gegeben haben er werde gegeben haben wir werden gegeben haben ihr werdet gegeben haben sie werden gegeben haben IMPERATIV gib (du) geben wir gebt (ihr) geben Sie 43 1 2 3 4 5 6 7 Numer koniugacji: Za pomocà tego numeru mo˝na ka˝dorazowo przyporzàdko- waç wszystkie czasowniki, które wymieniono w porzàdku alfabetycznym na koƒcu ksià˝ki, odpowiedniemu wzorowi koniugacyjnemu. Grupa czasownikowa: Z regu∏y podaje ona, do której z dwóch niemieckich grup czasowników nale˝y czasownik modelowy: •koniugacja s∏aba; •koniugacja mocna. Czasownik modelowy: Czasownik, który jest przyk∏adem dla wszystkich podob- nych czasowników (z tym samym numerem koniugacji). Formy podstawowe: Wi´kszoÊç form koniugacyjnych czasowników mocnych mo˝na utworzyç od tych trzech form podstawowych: •pierwsza forma podstawowa: 1. osoba liczby pojedynczej trybu oznajmujàcego czasu teraêniejszego Präsens; •druga forma podstawowa: 1. osoba liczby pojedynczej trybu oznajmujàcego czasu przesz∏ego Präteritum; •trzecia forma podstawowa: imies∏ów Partizip II. Zapis zmiany samog∏oski rdzennej oddaje to zjawisko w skróconej formie (np. e(cid:2) – a(cid:2) – e(cid:2) dla lesen – las – gelesen). Krótka charakterystyka: Tutaj znajdziesz wskazówki dotyczàce osobliwoÊci i nie- regularnoÊci wzoru koniugacyjnego. Przy czasownikach mocnych podana jest za- wsze zmiana samog∏oski rdzennej (patrz ). Zaznaczenie koƒcówek: Przy regularnych czasownikach modelowych koniugacji s∏abej i mocnej (numer koniugacji 4 i 5) t∏ustym drukiem zaznaczono koƒcówki, które dotyczà wszystkich pozosta∏ych czasowników odpowiedniej grupy czasowni- kowej. (Uwaga: W wypadku kilku czasowników posi∏kowych i modalnych istniejà wyjàtki). Zaznaczenie kolorem: Cechy czasowników mocnych i osobliwoÊci nieregularnych czasowników s∏abych, a tak˝e anomalie w pisowni i wymowie sà zaznaczone zielonym kolorem. 4 W alfabetycznej liÊcie czasowników na koƒcu ksià˝ki znajdziesz dodatkowo oko∏o 1500 s∏abych i mocnych czasowników. Numer stojàcy za czasownikiem podaje, wed∏ug jakiego wzoru koniugacji odmienia si´ czasownik (patrz – numer koniugacji), na którego przyk∏adzie tworzone sà formy szukanego czasownika. Oprócz tego lista infor- muje równie˝ o u˝yciu haben i sein, formach zwrotnych czasownika, a tak˝e o roz- dzielnoÊci prefiksów. Na stronach 7–12 przedstawiono zwi´êle, choç z wieloma u˝ytecznymi wskazówkami, jak tworzyç poszczególne formy koniugacyjne. 1 Powodzenia! 5 Przeglàd terminów gramatycznych Akkusativ (Wenfall) Aktiv (Tatform) Dativ (Wemfall) Futur I (unvollendete Zukunft) Futur II (vollendete Zukunft) Hilfsverb (Hilfszeitwort) Imperativ (Befehlsform) Indikativ (Wirklichkeitsform) Infinitiv (Grundform des Zeitworts) Kompositum (zusammengesetztes Wort) Konjugation (Beugung des Zeitworts) Konjunktiv I (Möglichkeitsform in der Gegenwart) Konjunktiv II (Möglichkeitsform in der Vergangenheit) Konsonant (Mitlaut) Modalverb (Zeitwort der Art und Weise) Orthographie (Rechtschriebung) Partizip I (Mittelwort der Gegenwart) Partizip II (Mittelwort der Vergangenheit) Passiv (Leideform) Perfekt (vollendete Gegenwart) Personalpronomen (persönliches Fürwort) Plural (Mehrzahl) Plusquamperfekt (Vorvergangenheit) Präfix (Vorsilbe) Präsens (Gegenwart) Präteritum (unvollendete Vergangeheit) reflexives Verb (rückbezügkiches Zeitwort) Reflexivpronomen (rückbezügliches Fürwort) Singular (Einzahl) Tempus (Zeitform) Verb (Zeitwort) Vokal (Selbstlaut) 6 biernik strona czynna celownik czas przysz∏y (niedokonany) czas przysz∏y (dokonany) czasownik posi∏kowy tryb rozkazujàcy tryb oznajmujàcy bezokolicznik z∏o˝enie odmiana czasownika tryb przypuszczajàcy w teraêniejszoÊci tryb przypuszczajàcy w przesz∏oÊci spó∏g∏oska czasownik modalny ortografia imies∏ów czasu teraêniejszego imies∏ów czasu przesz∏ego strona bierna czas przesz∏y/dokonany teraêniejszy zaimek osobowy liczba mnoga czas zaprzesz∏y prefiks, przedrostek czas teraêniejszy czas przesz∏y (niedokonany) czasownik zwrotny zaimek zwrotny liczba pojedyncza czas czasownik samog∏oska Co warto wiedzieç o odmianie czasowników niemieckich Czasowniki s∏abe i mocne Czasowniki niemieckie mo˝na podzieliç na dwie grupy: czasowniki s∏abe i mocne. Czasowniki s∏abe: • nie zmieniajà samog∏oski w rdzeniu czasownika: ich spiele → ich spielte, • majà w czasie przesz∏ym Präteritum we wszystkich osobach -t-: ich spielte, du spieltest, • tworzà imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II z przedrostkiem ge- i przez dodanie er spielte… -(e)t: spielen → gespielt. ich sprach, Czasowniki mocne: • zawsze zmieniajà samog∏osk´ rdzennà w czasie przesz∏ym Präteritum: ich spreche → • niektóre zmieniajà samog∏osk´ rdzennà tak˝e w czasie teraêniejszym Präsens, w trybie przypuszczajàcym Konjunktiv II i w trybie rozkazujàcym: helfen → du hilfst, er hilft; er hülfe; hilf! • tworzà imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II z przedrostkiem ge- i przez dodanie -(e)n: sprechen → gesprochen. Tworzenie form czasowych (patrz tak˝e str. 16 – 17) Czasowniki sk∏adajà si´ zawsze z rdzenia czasownika i koƒcówek osobowych. Rdzeƒ cza- sownika otrzymujemy, skreÊlajàc koƒcówki osobowe. Tryb oznajmujàcy Indikativ Czas teraêniejszy Präsens rdzeƒ czasownika + koƒcówki osobowe Czasowniki s∏abe: spielen → ich spiel-e, du spiel-st, er spiel-t, wir spiel-en, ihr spiel-t, sie spiel-en. Czasowniki mocne: fliegen → ich flieg-e, du flieg-st, er flieg-t, wir flieg-en, ihr flieg-t, sie flieg-en. OsobliwoÊci fonetyczne w czasie teraêniejszym Präsens Dodanie -e-: Je˝eli rdzeƒ czasownika koƒczy si´ na -d lub -t, to w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej, jak te˝ w 2. osobie liczby mnogiej mi´dzy rdzeƒ czasownika a koƒcówk´ oso- bowà wstawiamy -e- (patrz tak˝e str. 23): czasowniki s∏abe: reden → du red-e-st, er red-e-t, ihr red-e-t; arbeiten → du arbeit-e-st, er arbeit-e-t, ihr arbeit-e-t; czasowniki mocne: meiden → du meid-e-st, er meid-e-t, ihr meid-e-t; reiten → du reit-e-st, er reit-e-t, ihr reit-e-t. 7 Wyjàtek: Do form czasowników mocnych, które zmieniajà samog∏osk´ rdzennà w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej, dodajemy -e- tylko w 2. osobie liczby mnogiej: halten → du hältst, er hält, ihr halt-e-t; laden → du lädst, er lädt, ihr lad-e-t. Do czasowników s∏abych dodajemy -e- tak˝e wtedy, gdy rdzeƒ koƒczy si´ na -m lub -n poprzedzone innà spó∏g∏oskà (oprócz -l- lub -r- czy te˝ -m- lub -n-; patrz tak˝e str. 23): rechnen → du rechn-e-st, er rechn-e-t, ihr rechn-e-t; atmen → du atm-e-st, er atm-e-t, ihr atm-e-t. Zanik -s-: JeÊli rdzeƒ czasownika koƒczy si´ na -s, -ss, -ß, -x lub -z, to z koƒcówki 2. osoby liczby pojedynczej wypada -s- (patrz tak˝e str. 24): reisen → du reis-t; küssen →du küss-t; grüßen → du grüß-t; faxen → du fax-t; blasen → du bläs-t; messen → du miss-t; heißen → du heiß-t; sitzen → du sitz-t. Zanik -e-: Czasowniki zakoƒczone na -eln tracà w 1. osobie liczby pojedynczej -e- z rdze- nia. Przy czasownikach koƒczàcych si´ na -ern zjawisko to mo˝e zachodziç tak˝e w j´zy- ku potocznym. Dodatkowo -e- wypada w 1. i 3. osobie liczby mnogiej z koƒcówki oso- bowej (patrz tak˝e str. 24): klingeln → ich kling-l-e, wir klingel-n, sie klingel-n; erinnern → ich erinn-(e)r-e, wir erinner-n, sie erinner-n. Zmiana samog∏oski rdzennej: Niektóre mocne czasowniki zmieniajà w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej samog∏osk´ rdzennà przez wymian´ a → ä, o → ö, au → äu lub przez przejÊcie e → i / ie czy ä → ie tak˝e ö → i: tragen → du trägst, er trägt; stoßen → du stößt, er stößt; laufen → du läufst, er läuft; helfen → du hilfst, er hilft; lesen → du liest, er liest. Czas przesz∏y Präteritum Czasowniki s∏abe: rdzeƒ czasownika + -t- + koƒcówki osobowe spielen → ich spiel-t-e, du spiel-t-est, er spiel-t-e, wir spiel-t-en, ihr spiel-t-et, sie spiel-t-en. Czasowniki mocne: rdzeƒ czasownika + koƒcówki osobowe . Przy czasownikach mocnych 1. i 3. osoba liczby pojedynczej pozostajà bez koƒcówek oso- bowych, dodatkowo we wszystkich formach zmienia si´ samog∏oska rdzenna: fliegen → ich flog, du flog-st, er flog, wir flog-en, ihr flog-t, sie flog-en. OsobliwoÊci fonetyczne w czasie przesz∏ym Präteritum Dodanie -e-: Do czasowników s∏abych, których rdzeƒ koƒczy si´ na -d lub -t, dodajemy -e- mi´dzy rdzeniem a typowym dla czasu Präteritum -t- (patrz tak˝e str. 23): reden → ich red-e-te, du red-e-test, er red-e-te, wir red-e-ten, ihr red-e-tet, sie red-e-ten; arbeiten → ich arbeit-e-te, du arbeit-e-test, er arbeit-e-te, wir arbeit-e-ten, ihr arbeit-e-tet, sie arbeit-e-ten. 8 Tak samo dzieje si´ z czasownikami s∏abymi o rdzeniu koƒczàcym si´ na -m lub -n, które poprzedza inna spó∏g∏oska (oprócz -l- lub -r- czy te˝ -m- lub -n-; patrz tak˝e str. 23): rechnen → ich rechn-e-te, du rechn-e-test, er rechn-e-te, wir rechn-e-ten, ihr rechn-e-tet, sie rechn-e-ten; atmen → ich atm-e-te, du atm-e-test, er atm-e-te, wir atm-e-ten, ihr atm-e-tet, sie atm-e-ten. Do czasowników mocnych, których rdzeƒ koƒczy si´ na -d lub -t, tak˝e dodajemy -e- w 2. osobie liczby mnogiej (patrz tak˝e str. 23): finden → ihr fand-e-t; halten → ihr hielt-e-t. Tak samo do czasowników mocnych, których rdzeƒ koƒczy si´ na -s, -ss, -z lub -ß i w któ- rych zachodzi zmiana samog∏oski rdzennej z samog∏oski krótkiej na d∏ugà, dodajemy spójk´ -e- w 2. osobie liczby pojedynczej i mnogiej (tu fakultatywnie; patrz tak˝e str. 24): weisen → du wies-e-st, ihr wies-(e)-t; lassen → du ließ-e-st, ihr ließ-(e)-t; schmelzen → du schmolz-e-st, ihr schmolz-(e)-t; gießen → du goss-e-st, ihr goss-(e)-t. Podwojenie spó∏g∏osek: W czasownikach mocnych, których rdzeƒ koƒczy si´ na -t, -f lub -ß i które w czasie przesz∏ym Präteritum zmieniajà samog∏osk´ z d∏ugiej na krótkà, podwajamy t´ spó∏g∏osk´ we wszystkich osobach (patrz tak˝e str. 25): streiten → ich stritt, du strittst… schleifen → ich schliff, du schliffst… reißen → ich riss, du rissest … Zanik podwójnej spó∏g∏oski: Inaczej ni˝ w powy˝ej omówionym wypadku przy zmia- nie samog∏oski z krótkiej na d∏ugà przed -tt, -ff, -mm, -ll i -ss znika druga spó∏g∏oska (patrz tak˝e str. 25): bitten → ich bat, du bat(e)st… treffen → ich traf, du trafst… kommen → ich kam, du kamst… fallen → ich fiel, du fielst… lassen → ich ließ, du ließest… Czas przesz∏y Perfekt haben lub sein w czasie teraêniejszym + imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II spielen → ich habe gespielt, du hast gespielt, er hat gespielt… fliegen → ich bin geflogen, du bist geflogen, er ist geflogen… Imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II czasowników s∏abych powstaje przez postawienie prefiksu ge- przed rdzeƒ czasownika i dodanie koƒcówki -t. Do czasowników, do których dodajemy spójk´ -e- (patrz wy˝ej), dodajemy koƒcówk´ -et: spielen → ge-spiel-t; reden → ge-red-et. Do czasowników mocnych dodajemy koƒcówk´ -(e)n, a cz´Êç z nich zmienia samog∏osk´ rdzennà: tragen → ge-trag-en; fliegen → ge-flog-en. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czasy i czasowniki - NIEMIECKI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: