Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 007265 12257800 na godz. na dobę w sumie
Częstotliwość serca. Jak żyć w zgodzie z samym sobą i ze światem - ebook/pdf
Częstotliwość serca. Jak żyć w zgodzie z samym sobą i ze światem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3700-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Posłuchaj mądrych rad cuanderos i żyj zdrowo, spokojnie, szczęśliwie...

Kim są cuanderos? To uzdrowiciele z Ameryki Środkowej — ludzie, którzy potrafią wyleczyć najróżniejsze choroby ciała i duszy, spadkobiercy wielowiekowej tradycji, z pokolenia na pokolenie przekazujący sobie praktyki szamańskie, zielarskie, cielesne i duchowe. W Meksyku jest ich cztery razy więcej niż lekarzy, a ich niezwykłe metody naprawdę działają. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naturalnych terapiach, a także o tym, jak rozwiązywać swoje problemy na poziomie duchowym i uczynić swoje życie szczęśliwszym, otwórz się na świat cuanderos. Doskonałym przewodnikiem po tej zadziwiającej, fascynującej krainie będzie Iliana Ramírez Rangel, trzeźwo myśląca doktor farmacji, pochodząca z rodziny meksykańskich uzdrowicieli.

Częstotliwość serca to książka, która nauczy Cię nie tylko stosować naturalne terapie — oczyszczające, relaksacyjne czy tonizujące — lecz także dostrajać się do pulsu wszechświata. Dowiesz się, czym są choroby i dlaczego tak ważna jest odpowiednia harmonizacja energii. Nauczysz się regulować częstotliwość swojego serca, dbać o jego właściwą komunikację z mózgiem, doceniać rolę intuicji. Zobaczysz, jak kolosalne znaczenie ma oddychanie i jak wygląda medytacja w ujęciu cuanderos. Poznasz także medytacje i rytuały uzdrawiające, a potem zaczniesz pracować ze snem i intuicją. Skorzystaj z bogatej tradycji starożytnych uzdrowicieli, których mądrość przetrwała do dziś. Spróbuj odnaleźć kontakt ze swoim wyższym „ja” i zacznij żyć pełnią życia.


Iliana Ramírez Rangel — urodzona w Meksyku doktor farmakologii, która obrała za przedmiot badań tradycyjne systemy wierzeń szamańskich oraz charakterystyczne dla nich rytuały i metody działania. Łącząc namacalny świat nauki ze światem duchowym, praktycznie niedostępnym dla europejczyków, umożliwia Czytelnikowi niezwykłą podróż w głąb jego własnej świadomości, prowadzącą do pełniejszego poznania samego siebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Lepionka Redakcja: Dorota Mrówka Projekt okładki: ULABUKA Materiały na okładce wykorzystano za zgodą Shutterstock. Zdjecie autorki na skrzydełku: Arkadiusz Wiedeński Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/czeser Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1838-0 Copyright © Helion 2017 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:316)CI Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I [7] Rozdzia(cid:239) 1. Pod jednym dachem z curanderos [9] Rozdzia(cid:239) 2. Tajemniczy (cid:258)wiat staro(cid:285)ytnych [19] Rozdzia(cid:239) 3. Uzdrawianie cia(cid:239)a i duszy [35] Rozdzia(cid:239) 4. Terapie naturalne [53] Rozdzia(cid:239) 5. Choroby w uj(cid:218)ciu medycyny tradycyjnej [75] Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II [93] Rozdzia(cid:239) 6. Wszystko jest energi(cid:200) [95] Rozdzia(cid:239) 7. Cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) serca [111] Rozdzia(cid:239) 8. Moc oddechu [135] Poleć książkęKup książkę 6 CZ(cid:125)STOTLIWO(cid:165)(cid:109) SERCA Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III [147] Rozdzia(cid:239) 9. Przygotowanie do medytacji i oczyszczanie pola energetycznego [149] Rozdzia(cid:239) 10. Po(cid:239)(cid:200)czenie z wy(cid:285)szym „ja” i z przewodnikami duchowymi [161] Rozdzia(cid:239) 11. Rozwi(cid:200)zywanie (cid:285)yciowych problemów [171] Rozdzia(cid:239) 12. Medytacje i rytua(cid:239)y uzdrawiaj(cid:200)ce [183] Rozdzia(cid:239) 13. Rozwijanie intuicji i praca ze snem [201] Epilog [213] Polecane lektury [215] Poleć książkęKup książkę CZ(cid:163)(cid:316)(cid:248) I Poleć książkęKup książkę 8 SPOKÓJ Z KA(cid:191)DYM ODDECHEM Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:170) 1. POD JEDNYM DACHEM Z CURANDEROS Moja babcia Benita by(cid:239)a sobador, a dok(cid:239)adnie sobador i huesero. Leczy(cid:239)a ludzi za pomoc(cid:200) masa(cid:285)u oraz rozmaitych zio(cid:239)owych spe- cyfików: ma(cid:258)ci, naparów, wywarów i past. Wiedzia(cid:239)a dok(cid:239)adnie, czego potrzeba chorej osobie, mimo i(cid:285) nie uko(cid:241)czy(cid:239)a (cid:285)adnej spe- cjalistycznej szko(cid:239)y ani kursu. Po prostu wiedzia(cid:239)a. Jak ka(cid:285)dy curandero w Meksyku. Ludzie przychodzili, prosili o pomoc, a ona ich leczy(cid:239)a. Bo od tego w(cid:239)a(cid:258)nie s(cid:200) curanderos. Swoj(cid:200) wie- dz(cid:218) przekaza(cid:239)a z czasem swojej córce, a mojej mamie, ta z kolei — mnie. Od pokole(cid:241) w mojej rodzinie to w(cid:239)a(cid:258)nie kobiety maj(cid:200) naturalne zdolno(cid:258)ci uzdrawiania; ucz(cid:200)c si(cid:218) od siebie nawza- jem, doskonal(cid:200) swój warsztat i uzupe(cid:239)niaj(cid:200) wiedz(cid:218). Ja sama od lat z fascynacj(cid:200) zg(cid:239)(cid:218)biam t(cid:218) tradycj(cid:218) i odkrywam, jak wiele mo(cid:285)e nam ona zaoferowa(cid:202) we wspó(cid:239)czesnym (cid:258)wiecie, jak bywa po- mocna i skuteczna. Ale zacznijmy od pocz(cid:200)tku. Urodzi(cid:239)am si(cid:218) w Meksyku, gdzie tradycja curanderos (uzdro- wicieli) jest nadal bardzo (cid:285)ywa. Jej pocz(cid:200)tki si(cid:218)gaj(cid:200) czasów pre- kolumbijskich, czasów Olmeków, Tolteków i Majów. Wed(cid:239)ug tej tradycji curandero pe(cid:239)ni funkcj(cid:218) nie tylko lekarza, ale tak(cid:285)e Poleć książkęKup książkę 10 CZ(cid:125)STOTLIWO(cid:165)(cid:109) SERCA psychologa, do którego przychodzi si(cid:218) z rozmaitymi problema- mi natury fizycznej, psychologicznej oraz emocjonalnej. I pomi- mo zawirowa(cid:241) historii, chrystianizacji kontynentu, konkwista- dorów i asymilacji z zachodni(cid:200) kultur(cid:200) te pierwotne zwyczaje, m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202) i wiedza przetrwa(cid:239)y. Sta(cid:239)o si(cid:218) to prawdopodobnie dlate- go, (cid:285)e Meksyk to nie jednorodna spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202), lecz wiele mniej- szych i wi(cid:218)kszych plemion, zamieszkuj(cid:200)cych ogromn(cid:200) przestrze(cid:241), pos(cid:239)uguj(cid:200)cych si(cid:218) w(cid:239)asnym j(cid:218)zykiem, maj(cid:200)cych swoje tradycje i zwyczaje. Po dzi(cid:258) dzie(cid:241) wiele z tych ludów nie mówi po hisz- pa(cid:241)sku, nie przej(cid:218)(cid:239)o zachodniego stylu (cid:285)ycia, pozostaj(cid:200)c wier- nymi zwyczajom swoich przodków. To te ludy sta(cid:239)y si(cid:218) ostoj(cid:200) naszego dziedzictwa i rdzennej kultury, przechowuj(cid:200)c je w swo- ich wierzeniach i praktykach, w tym tak(cid:285)e w praktykach uzdrowicielskich. Medycyna naturalna, oparta na wiedzy staro- (cid:285)ytnych ludów Ameryki (cid:146)aci(cid:241)skiej, w dzisiejszych czasach do- czeka(cid:239)a si(cid:218) nawet oficjalnego „programu ochronnego” w postaci zapisów prawnych. Artyku(cid:239) 2 Konstytucji Meksyka(cid:241)skich Sta- nów Zjednoczonych uznaje prawa rdzennych mieszka(cid:241)ców do „zachowania wszystkich elementów, które umo(cid:285)liwiaj(cid:200) im za- chowanie ich to(cid:285)samo(cid:258)ci kulturowej, a tak(cid:285)e do wykorzystywa- nia medycyny naturalnej”. Wyra(cid:285)enie „medycyna naturalna” zgodne jest tu z definicj(cid:200) (cid:165)wiatowej Organizacji Zdrowia, mó- wi(cid:200)c(cid:200), (cid:285)e jest to „zbiór wiedzy teoretycznej i praktycznej, mo(cid:285)- liwej do wyja(cid:258)nienia lub nie, wykorzystywanej do diagnozowa- nia, prewencji oraz eliminacji chorób fizycznych, psychicznych lub spo(cid:239)ecznych, opartej wy(cid:239)(cid:200)cznie na do(cid:258)wiadczeniu i obser- wacji oraz przekazywanej werbalnie lub na pi(cid:258)mie z jednego pokolenia na drugie”. Poleć książkęKup książkę POD JEDNYM DACHEM Z CURANDEROS 11 Tradycja ma zatem zielone (cid:258)wiat(cid:239)o, a wiele osób korzysta ob- ficie z tej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Szacuje si(cid:218), (cid:285)e obecnie w mniejszych miejscowo(cid:258)ciach i wsiach na ka(cid:285)de pi(cid:218)(cid:202) osób a(cid:285) cztery korzystaj(cid:200) z pomocy curanderos, a 84 procent mieszka(cid:241)ców du(cid:285)ych miast ma do nich pe(cid:239)ne zaufanie. Ostatnie badania statystyczne, które przeprowadzono na pocz(cid:200)tku XXI w., wykaza(cid:239)y, (cid:285)e w Meksyku praktykuje oko(cid:239)o 13 tysi(cid:218)cy curanderos i… 3025 lekarzy. Co wi(cid:218)cej, tradycyjna medycyna trafia tak(cid:285)e do (cid:258)wiata aka- demickiego. Nie tylko powo(cid:239)ano podyplomowe studia po(cid:258)wi(cid:218)- cone tej tematyce, ale tak(cid:285)e utworzono na UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)1 cyfrow(cid:200) bibliotek(cid:218) zawieraj(cid:200)c(cid:200) ca(cid:239)(cid:200) zachowan(cid:200) wiedz(cid:218) na temat naturalnych i tradycyjnych spo- sobów leczenia, z opisem praktyk, ro(cid:258)lin leczniczych, ich dzia- (cid:239)ania oraz obszernymi (cid:283)ród(cid:239)ami historycznymi. Z biblioteki korzystaj(cid:200) nie tylko studenci medycyny, farmacji czy neurobiolo- gii, lecz tak(cid:285)e inne osoby zainteresowane tematem. Dost(cid:218)p do niej jest bowiem otwarty i bezp(cid:239)atny. Biblioteka ta, poza walorami informacyjnymi, ma tak(cid:285)e za- sadnicze znaczenie dla ochrony naszego kulturowego dziedzic- twa. Do tej pory wiedza curanderos przekazywana by(cid:239)a ustnie, z pokolenia na pokolenie; nigdzie jej nie spisano, nie ma tak(cid:285)e (cid:285)adnych dokumentów archiwalnych. Wspó(cid:239)cze(cid:258)ni naukowcy te(cid:285) maj(cid:200) trudno(cid:258)ci z jej archiwizacj(cid:200), a jednym z g(cid:239)ównych proble- mów jest bariera j(cid:218)zykowa. Wed(cid:239)ug najnowszych danych staty- stycznych na terenie Meksyku (cid:285)yje a(cid:285) 56 grup etnicznych poro- zumiewaj(cid:200)cych si(cid:218) w(cid:239)asnymi j(cid:218)zykami; bywa, (cid:285)e s(cid:200) to spo(cid:239)eczno(cid:258)ci 1 http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/alfa.php?p=a, dost(cid:218)p: sierpie(cid:241) 2016. Poleć książkęKup książkę 12 CZ(cid:125)STOTLIWO(cid:165)(cid:109) SERCA odizolowane od reszty (cid:258)wiata i strzeg(cid:200)ce zazdro(cid:258)nie swoich tajemnic. Drugim problemem jest to, (cid:285)e curanderos posiadaj(cid:200)cy wiedz(cid:218) potrafi(cid:200) wprawdzie przekaza(cid:202) j(cid:200) swoim nast(cid:218)pcom, ale nie potrafi(cid:200) wyt(cid:239)umaczy(cid:202) ani opisa(cid:202), „jak to dzia(cid:239)a”. Wiedz(cid:200), (cid:285)e taki rytua(cid:239) lub taka ro(cid:258)lina pomagaj(cid:200) na konkretne dolegliwo- (cid:258)ci, jednak wymaganie od nich wyja(cid:258)nie(cid:241) i obja(cid:258)nie(cid:241) mija si(cid:218) z celem. Moja babcia tak(cid:285)e nie potrafi(cid:239)a wyja(cid:258)ni(cid:202) wielu praktyk, które stosowa(cid:239)a. Przekaza(cid:239)a wiedz(cid:218) mojej mamie, pokazuj(cid:200)c, jak sama pracuje i leczy; cz(cid:218)sto by(cid:239)o to oparte na intuicji, na „przekazie”, jak to nazywa(cid:239)a. Jako dziecko podgl(cid:200)da(cid:239)am j(cid:200) podczas uzdrawia- nia, dzi(cid:218)ki czemu cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tej wiedzy przypad(cid:239)a w udziale równie(cid:285) mnie. Z t(cid:200) ró(cid:285)nic(cid:200), (cid:285)e jako doktor farmacji szukam racjonal- nych wyja(cid:258)nie(cid:241) dla tradycyjnych metod i rytua(cid:239)ów. W Meksyku uwa(cid:285)a si(cid:218), (cid:285)e nie ka(cid:285)dy mo(cid:285)e zosta(cid:202) curandero. Aby tak si(cid:218) sta(cid:239)o, trzeba mie(cid:202) specjalne predyspozycje lub prze- (cid:285)y(cid:202) jakie(cid:258) traumatyczne wydarzenie, tylko wtedy bowiem ujaw- niaj(cid:200) si(cid:218) zdolno(cid:258)ci curandero i mo(cid:285)e on zacz(cid:200)(cid:202) swoj(cid:200) praktyk(cid:218). Najbardziej powszechnymi czynnikami, dzi(cid:218)ki którym dana osoba zostaje curandero, s(cid:200) choroba lub bliskie do(cid:258)wiadczenie (cid:258)mierci. Moja mama, zanim otrzyma(cid:239)a swój dar, prze(cid:285)y(cid:239)a po- wa(cid:285)ny wypadek. Jako ma(cid:239)a dziewczynka (mia(cid:239)a wtedy 6 lat) spad(cid:239)a z dachu i straci(cid:239)a przytomno(cid:258)(cid:202). Kiedy przyniesiono j(cid:200) do domu, moja babcia rzuci(cid:239)a wszystko, by ratowa(cid:202) córk(cid:218). Wezwa(cid:239)a lekarza i przygotowa(cid:239)a specjaln(cid:200) zio(cid:239)ow(cid:200) ma(cid:258)(cid:202) do wcierania, któr(cid:200) wmasowa(cid:239)a dok(cid:239)adnie w ca(cid:239)e cia(cid:239)o mojej mamy. Zwykle taki zabieg przywraca(cid:239) pacjentów do pe(cid:239)nej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci, jednak z moj(cid:200) mam(cid:200) by(cid:239)o inaczej, nie Poleć książkęKup książkę POD JEDNYM DACHEM Z CURANDEROS 13 pomaga(cid:239)y (cid:285)adne sposoby. Zanim lekarz przyjecha(cid:239), stan mojej mamy pogorszy(cid:239) si(cid:218) i uznano, (cid:285)e nie (cid:285)yje. Zacz(cid:218)(cid:239)y si(cid:218) przygotowania do pogrzebu — mam(cid:218) u(cid:239)o(cid:285)ono na katafalku, umyto i natarto olejkami, a jej cia(cid:239)o przykryto bia- (cid:239)ym prze(cid:258)cierad(cid:239)em. Przy mamie czuwa(cid:239)a jedna z ciotek, a babcia zaj(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) organizacj(cid:200); trzeba by(cid:239)o przecie(cid:285) powiadomi(cid:202) rodzin(cid:218) i przyjació(cid:239), za(cid:239)atwi(cid:202) mnóstwo formalno(cid:258)ci. W pewnym momen- cie sta(cid:239)o si(cid:218) co(cid:258), co niemal nie zabi(cid:239)o ciotki — nagle spod prze- (cid:258)cierad(cid:239)a da(cid:239)o si(cid:218) s(cid:239)ysze(cid:202) kaszel. Przera(cid:285)ona kobieta u(cid:258)wiado- mi(cid:239)a sobie jednak po chwili, (cid:285)e to nie (cid:285)adne duchy, a moja mama, która wcale nie umar(cid:239)a! Pos(cid:239)ano jak najszybciej po babci(cid:218), aby przekaza(cid:202) jej dobre wie(cid:258)ci. To by(cid:239) jeden z najszcz(cid:218)(cid:258)liwszych dni w jej (cid:285)yciu! Mama opowiada(cid:239)a potem, (cid:285)e gdy by(cid:239)a nieprzytomna, wyda- wa(cid:239)o jej si(cid:218), (cid:285)e idzie d(cid:239)ugim, bardzo w(cid:200)skim korytarzem, poro- (cid:258)ni(cid:218)tym g(cid:218)sto ro(cid:258)linno(cid:258)ci(cid:200). Na ko(cid:241)cu tego korytarza zobaczy(cid:239)a ogromn(cid:200) drewnian(cid:200) bram(cid:218), po której bokach sta(cid:239)o dwóch stra(cid:285)ników. Wygl(cid:200)dali zwyczajnie, niczym nie ró(cid:285)nili si(cid:218) od ludzi, których mama widywa(cid:239)a na co dzie(cid:241). W tej bramie by(cid:239)a tak(cid:285)e mniejsza furtka, przez któr(cid:200) wszed(cid:239) m(cid:218)(cid:285)czyzna ubrany na bia(cid:239)o, ale ca(cid:239)kiem wspó(cid:239)cze(cid:258)nie. Powiedzia(cid:239) mamie, (cid:285)e nie mo(cid:285)e wej(cid:258)(cid:202) do (cid:258)rodka, musi wróci(cid:202) tam, sk(cid:200)d przysz(cid:239)a. Chocia(cid:285) mama bardzo chcia(cid:239)a si(cid:218) przekona(cid:202), co jest za t(cid:200) niezwyk(cid:239)(cid:200) bram(cid:200), i bardzo prosi(cid:239)a, by j(cid:200) przepu(cid:258)ci(cid:239), cz(cid:239)owiek ten by(cid:239) bardzo stanowczy, a ona — jako grzeczna dziewczynka — nie zwyk(cid:239)a przeciwstawia(cid:202) si(cid:218) doros(cid:239)ym. Odwróci(cid:239)a si(cid:218) wi(cid:218)c i po kilku krokach us(cid:239)ysza(cid:239)a szloch. To by(cid:239) p(cid:239)acz ciotki, która czuwa(cid:239)a przy jej ciele. Wtedy mama zacz(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) krztusi(cid:202) i kaszle(cid:202) i w ko(cid:241)cu wybudzi(cid:239)a si(cid:218) z letargu. Poleć książkęKup książkę 14 CZ(cid:125)STOTLIWO(cid:165)(cid:109) SERCA Po latach okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e choruje tak(cid:285)e na epilepsj(cid:218). Pami(cid:218)- tam jej pierwszy atak — by(cid:239)am wtedy bardzo ma(cid:239)a, mia(cid:239)am cztery lub pi(cid:218)(cid:202) lat, i niewiele rozumia(cid:239)am z tego, co dzia(cid:239)o si(cid:218) wokó(cid:239). To wydarzy(cid:239)o si(cid:218) w nocy; nagle zrobi(cid:239)o si(cid:218) straszne zamieszanie, ludzie wokó(cid:239) co(cid:258) krzyczeli, gdzie(cid:258) biegli. Pami(cid:218)tam, (cid:285)e bardzo si(cid:218) wtedy z moj(cid:200) starsz(cid:200) siostr(cid:200) wystraszy(cid:239)y(cid:258)my. Pomy(cid:258)la(cid:239)am wówczas, (cid:285)e kiedy dorosn(cid:218), zostan(cid:218) lekarzem albo naukowcem i b(cid:218)d(cid:218) bada(cid:202) t(cid:218) straszn(cid:200) chorob(cid:218), która dotkn(cid:218)(cid:239)a moj(cid:200) mam(cid:218). Nast(cid:218)pnego dnia rodzice pojechali do szpitala na specjalistyczne badania, gdzie wykonano mamie elektroencefalo- grafi(cid:218) (EEG), przepisano leki przeciwpadaczkowe i wypuszczono j(cid:200) do domu. Jednak leki, chocia(cid:285) zatrzyma(cid:239)y ataki, bardzo (cid:283)le wp(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)y na samopoczucie mojej mamy — czu(cid:239)a si(cid:218) os(cid:239)abiona, zm(cid:218)czona i rozkojarzona. Wi(cid:218)c przesta(cid:239)a je przyjmowa(cid:202), a ataki, co oczywiste, wróci(cid:239)y. W Meksyku wielu lekarzy zna tradycyjne metody leczenia i traktuje je z szacunkiem. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie dla nas mama trafi(cid:239)a do jednego z takich w(cid:239)a(cid:258)nie specjalistów. Mieszka(cid:239) i pracowa(cid:239) w Cuernavaca — by(cid:239) to curandero i lekarz w jednej osobie, który cieszy(cid:239) si(cid:218) du(cid:285)ym uznaniem i popularno(cid:258)ci(cid:200) w(cid:258)ród pacjen- tów. Po zbadaniu mojej mamy powiedzia(cid:239), (cid:285)e oprócz zastoso- wania metod naukowych warto tak(cid:285)e uwzgl(cid:218)dni(cid:202) tradycyjn(cid:200) wiedz(cid:218) na temat uzdrawiania. Wed(cid:239)ug niej energia cz(cid:239)owieka musi znale(cid:283)(cid:202) odpowiednie uj(cid:258)cie, inaczej b(cid:218)dzie si(cid:218) kumulowa(cid:202) i doprowadzi do nawrotu choroby. I co ciekawe, gdy po powro- cie do domu mama zacz(cid:218)(cid:239)a praktykowa(cid:202), napady epilepsji stra- ci(cid:239)y na intensywno(cid:258)ci, a z czasem lekarz uzna(cid:239), (cid:285)e mama nie musi ju(cid:285) przyjmowa(cid:202) leków. Wówczas moi rodzice zdecydowali, (cid:285)e mama pójdzie drog(cid:200) swojego powo(cid:239)ania i b(cid:218)dzie pomaga(cid:202) Poleć książkęKup książkę POD JEDNYM DACHEM Z CURANDEROS 15 ludziom, tym bardziej (cid:285)e dzi(cid:218)ki temu mo(cid:285)e tak(cid:285)e pomóc samej sobie. Zna(cid:239)a ju(cid:285) techniki masa(cid:285)u, które przekaza(cid:239)a jej babcia, ale chcia(cid:239)a poszerzy(cid:202) swoj(cid:200) wiedz(cid:218). Wybra(cid:239)a si(cid:218) wi(cid:218)c do pry- watnej szko(cid:239)y Nueva Vida, gdzie uczono tradycyjnych technik uzdrawiania, a tak(cid:285)e medytacji, (cid:239)(cid:200)czenia si(cid:218) ze swoim wy(cid:285)- szym „ja” (które w Meksyku jest rozumiane jako dusza), kontaktu z intuicj(cid:200) i pracy z energi(cid:200). Pocz(cid:200)tkowo leczy(cid:239)a tylko najbli(cid:285)sz(cid:200) rodzin(cid:218), czyli mnie i siostr(cid:218), naszego tat(cid:218) oraz swoich krew- nych. Pami(cid:218)tam, jak tato zacz(cid:200)(cid:239) chorowa(cid:202) na nerki. Po zrobie- niu bada(cid:241) okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e ma kamic(cid:218), i po konsultacji lekarskiej uznano, (cid:285)e najlepszym rozwi(cid:200)zaniem b(cid:218)dzie operacyjne usuni(cid:218)- cie czterech kamieni nerkowych, z czego jeden mia(cid:239) ponad cen- tymetr (cid:258)rednicy. A poniewa(cid:285) zabieg wyznaczono na do(cid:258)(cid:202) odleg(cid:239)y termin (ponad trzy miesi(cid:200)ce oczekiwania), moja mama postano- wi(cid:239)a wykorzysta(cid:202) swoje umiej(cid:218)tno(cid:258)ci oraz wiedz(cid:218) i pomóc ojcu w przetrwaniu tego czasu. Po kilku sesjach uzdrawiania, polega- j(cid:200)cych na u(cid:285)yciu ró(cid:285)nych alternatywnych metod, tato poszed(cid:239) na badania kontrolne i jakie(cid:285) by(cid:239)o zdziwienie monitoruj(cid:200)cych go le- karzy, kiedy okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e nie wykaza(cid:239)o ono ani jednego ka- mienia! Operacj(cid:218) odwo(cid:239)ano, a tato wróci(cid:239) do domu i do dzisiaj nie narzeka na problemy z nerkami. Pytali(cid:258)my mam(cid:218), jak tego dokona(cid:239)a, co si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)ciwie wydarzy(cid:239)o. Powiedzia(cid:239)a, (cid:285)e pod- czas procesu uzdrawiania aktywuje wyobra(cid:283)ni(cid:218): widzi cia(cid:239)o od (cid:258)rodka, wizualizuje, (cid:285)e mo(cid:285)e dotkn(cid:200)(cid:202) ka(cid:285)dego organu, czu(cid:202) go w d(cid:239)oniach, widzi jego kolor, struktur(cid:218) i kszta(cid:239)t. Dzi(cid:218)ki temu wie, co jest nie tak, co trzeba naprawi(cid:202), gdzie le(cid:285)y problem, i mo(cid:285)e wtedy za pomoc(cid:200) dotyku uzdrowi(cid:202) to miejsce. Dzieje si(cid:218) to na poziomie czysto energetycznym, jednak — jak wida(cid:202) na przy- k(cid:239)adzie mojego taty — przynosi ca(cid:239)kiem realne efekty. Po tej Poleć książkęKup książkę 16 CZ(cid:125)STOTLIWO(cid:165)(cid:109) SERCA przygodzie moja rodzina otwar(cid:239)a szko(cid:239)(cid:218) w Mexico City, gdzie wówczas mieszkali(cid:258)my, w której mama uczy(cid:239)a innych, jak uzdrawia(cid:202) za pomoc(cid:200) tradycyjnych metod, m.in. technik masa- (cid:285)u leczniczego. Sama tak(cid:285)e nadal uzdrawia(cid:239)a. Kiedy pacjenci przyje(cid:285)d(cid:285)ali do nas, mama nigdy nie pyta(cid:239)a ich o dolegliwo(cid:258)ci; wola(cid:239)a dowiedzie(cid:202) si(cid:218) tego sama. Skupia(cid:239)a si(cid:218) przede wszystkim na przyczynach choroby — s(cid:200) one bowiem dla curanderos najwa(cid:285)niejsze. Nie ma sensu leczenie skutków, skoro przyczy- ny choroby nie zosta(cid:239)y usuni(cid:218)te. Dopiero po oczyszczeniu pola energetycznego pacjenta i usuni(cid:218)ciu wszelkich przyczyn niedo- magania mo(cid:285)na si(cid:218) zabra(cid:202) do leczenia cia(cid:239)a fizycznego. Po bada- niu diagnostycznym, kiedy mama zna(cid:239)a ju(cid:285) rodzaj i przyczyny choroby, mog(cid:239)a przyst(cid:200)pi(cid:202) do leczenia metodami curanderos. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej odbywa si(cid:218) to bez kontaktu z cia(cid:239)em pacjenta, ale s(cid:200) tak(cid:285)e sytuacje, kiedy mama delikatnie dotyka d(cid:239)o(cid:241)mi miejsce, które leczy. Co ciekawe, po zabiegu pacjenci cz(cid:218)sto mówi(cid:200), (cid:285)e czuj(cid:200) t(cid:218) prac(cid:218) na poziomie cia(cid:239)a fizycznego. Bywa, (cid:285)e do trzech dni po takim zabiegu pacjent odczuwa lekki ból w miejscu „operacji”. Dlatego mama zaleca, by przez te trzy dni pozosta(cid:202) w (cid:239)ó(cid:285)ku i odpoczywa(cid:202). Wiele takich zabiegów zako(cid:241)czy(cid:239)o si(cid:218) wyzdrowieniem pa- cjentów, o czym informowali oni mam(cid:218) w listach i mailach. Kiedy szli na kolejne badania kontrolne, okazywa(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e do- legliwo(cid:258)ci znikn(cid:218)(cid:239)y bez (cid:258)ladu, a oni sami wracali do ca(cid:239)kowitego zdrowia, bez nawrotów choroby. Informowali te(cid:285) o tym lekarze; niektórzy z nich zreszt(cid:200) mieli uko(cid:241)czone studia podyplomowe na uniwersytetach z zakresu tradycyjnych metod uzdrawiania albo po prostu akceptowali, (cid:285)e pacjent jednocze(cid:258)nie korzysta Poleć książkęKup książkę POD JEDNYM DACHEM Z CURANDEROS 17 z metod akademickich i tradycyjnych. W Meksyku nikogo to nie dziwi i jest powszechnie przyj(cid:218)te. Wzrasta(cid:239)am w tej tradycji i pewnie dlatego nie zastanawia- (cid:239)am si(cid:218) nad tym zbytnio; wydawa(cid:239)o mi si(cid:218) to nazbyt oczywi- ste, aby po(cid:258)wi(cid:218)ca(cid:202) temu uwag(cid:218). Dopiero jako doros(cid:239)a osoba, kiedy wyjecha(cid:239)am na studia i zmieni(cid:239)am swoje (cid:258)rodowisko, uzmys(cid:239)owi(cid:239)am sobie, (cid:285)e moje rodzinne do(cid:258)wiadczenia nie s(cid:200) takie powszechne i oczywiste. Wtedy te(cid:285) postanowi(cid:239)am im si(cid:218) przyjrze(cid:202) bli(cid:285)ej. Zacz(cid:218)(cid:239)am bada(cid:202) to zjawisko od strony naukowej, a ponie- wa(cid:285) studiowa(cid:239)am na wydziale fizyczno-chemiczno-farmaceutyczno- biologicznym, mia(cid:239)am ku temu merytoryczne podstawy i po- trzebn(cid:200) wiedz(cid:218) teoretyczn(cid:200). Dlatego nie bior(cid:218) nic „na wiar(cid:218)”, nie wierz(cid:218) w cuda, przygl(cid:200)dam si(cid:218) pracy curanderos z (cid:285)yczliwo(cid:258)ci(cid:200), ale nie bezkrytycznie. Stara(cid:239)am si(cid:218) stworzy(cid:202) model, dzi(cid:218)ki któ- remu ka(cid:285)dy z nas mo(cid:285)e czerpa(cid:202) z tej tradycji; od wielu lat szu- kam powi(cid:200)za(cid:241) i wyja(cid:258)nie(cid:241), ale tak(cid:285)e propaguj(cid:218) to, co moim zdaniem jest skuteczne, u(cid:285)yteczne i pomocne. Mój naukowy sceptycyzm pozwala mi zupe(cid:239)nie inaczej patrze(cid:202) na fascynu- j(cid:200)cy (cid:258)wiat curanderos. Mnogo(cid:258)(cid:202) przekazów, tradycji i technik zmusi(cid:239)a mnie te(cid:285) do zsyntetyzowania tej przeogromnej wiedzy, do wyci(cid:200)gni(cid:218)cia jej esencji, istoty. Je(cid:258)li ma to by(cid:202) narz(cid:218)dzie pomocne w pracy z sa- mym sob(cid:200), w duchowym rozwoju, musi by(cid:202) proste i (cid:239)atwe do zrozumienia. Celem, jaki mi przy(cid:258)wieca, jest nauczenie innych, jak mo(cid:285)na odnale(cid:283)(cid:202) kontakt ze swoim wy(cid:285)szym „ja”, z otaczaj(cid:200)- c(cid:200) nas energi(cid:200), a co za tym idzie — jak zachowa(cid:202) zdrowie fizycz- ne i psychiczne, jak rozwi(cid:200)zywa(cid:202) problemy na poziomie ducho- wym, jak uczyni(cid:202) swoje (cid:285)ycie lepszym. Jedynym warunkiem jest otwarcie si(cid:218) na nowe do(cid:258)wiadczenia, pozwolenie sobie na Poleć książkęKup książkę 18 CZ(cid:125)STOTLIWO(cid:165)(cid:109) SERCA odrobin(cid:218) zaufania do wielowiekowej tradycji i do(cid:258)wiadczenia wielu pokole(cid:241) curanderos. Wa(cid:285)ne jest tak(cid:285)e, by(cid:258) wiedzia(cid:239), drogi Czytelniku, i(cid:285) ksi(cid:200)(cid:285)ka ta nie jest typow(cid:200) pozycj(cid:200), jak(cid:200) spotkasz w ksi(cid:218)garniach. Poru- sza ona niekonwencjonalne tematy, pokazuje zupe(cid:239)nie inny sposób patrzenia na (cid:258)wiat i bazuje na wiedzy, z któr(cid:200) mog(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) wcze(cid:258)niej nie spotka(cid:202). Jej celem nie jest w (cid:285)aden sposób przekonanie Ci(cid:218) do metod w niej opisanych, a jedynie pokaza(cid:202) Ci alternatywne podej(cid:258)cie do rzeczywisto(cid:258)ci. Czytaj j(cid:200), prosz(cid:218), z otwarto(cid:258)ci(cid:200), poniewa(cid:285) eksploracja takich tematów jak m.in. „dusza”, „przewodnicy duchowi” czy „sny prorocze” wymaga podej(cid:258)cia mniej racjonalnego, a bardziej opartego na ciekawo(cid:258)ci poznawczej. Metody pracy przedstawione w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce w (cid:285)ad- nym wypadku nie maj(cid:200) zast(cid:200)pi(cid:202) krytycznego os(cid:200)du czy opartych na faktach dzia(cid:239)a(cid:241) (np. medycznych), a jedynie przybli(cid:285)y(cid:202) Czytelnikowi fascynuj(cid:200)cy (cid:258)wiat meksyka(cid:241)skich curanderos. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Częstotliwość serca. Jak żyć w zgodzie z samym sobą i ze światem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: