Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00672 011532 20229638 na godz. na dobę w sumie
Czy wiesz, kim jesteś? Przewodnik po 16 typach osobowości ID16 - ebook/pdf
Czy wiesz, kim jesteś? Przewodnik po 16 typach osobowości ID16 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Logos Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63837-80-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dlaczego tak bardzo się różnimy? Dlaczego w inny sposób przyswajamy informacje, inaczej odpoczywamy, inaczej podejmujemy decyzje i inaczej organizujemy swoje życie?

„Czy wiesz, kim jesteś?” pozwoli Ci lepiej zrozumieć siebie oraz innych ludzi. Zawarty w książce Test ID16 pomoże Ci określić Twój typ osobowości a dzięki wyczerpującym opisom poszczególnych typów, znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

Typologie osobowości odwołujące się do teorii Carla Gustava Junga, do których należy ID16, są narzędziem powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, coachingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz poradnictwie zawodowym i małżeńskim. Stanowią one również podstawę wielu programów wspierających rozwój osobisty i doskonalących relacje międzyludzkie. Jungowskie testy osobowości stały się standardowym narzędziem stosowanym przez większość globalnych przedsiębiorstw w procesie rekrutacji oraz w rozwoju zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jarosław Jankowski Czy wiesz, kim jesteś? Przewodnik po 16 typach osobowości ID16 TM© Zawiera test osobowości ID16TM© Czy wiesz, kim jesteś? Przewodnik po 16 typach osobowości ID16TM© Publikacja ta może pomóc Ci lepiej wykorzystywać Twój potencjał, budować zdrowe relacje z innymi ludźmi i podejmować dobre decyzje odnośnie edukacji oraz kariery zawodowej. W żadnym wypadku nie powinna być jednak trak- towana jako substytut specjalistycznej konsultacji psychologicznej lub psy- chiatrycznej. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego wykorzystania tej książki. ID16TM© jest autorską typologią osobowości. Nie należy mylić jej z typologiami i testami osobowości innych autorów lub instytucji. Fotografie na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawca: LOGOS MEDIA © Jarosław Jankowski 2015 EPUB: ISBN 978-83-63837-79-2 MOBI: ISBN 978-83-63837-80-8 PDF: 978-83-63837-81-5 Spis treści Wstęp ....................................................................................... 5 ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości .....................7 Test osobowości ID16TM© ......................................................... 11 Administrator (ESTJ) ............................................................. 23 Adwokat (ESFJ) ...................................................................... 39 Animator (ESTP) .....................................................................55 Artysta (ISFP) .......................................................................... 71 Doradca (ENFJ) ...................................................................... 87 Dyrektor (ENTJ) ....................................................................103 Entuzjasta (ENFP) ................................................................. 119 Idealista (INFP) ..................................................................... 135 Innowator (ENTP) .................................................................149 Inspektor (ISTJ) .................................................................... 167 Logik (INTP) .......................................................................... 181 Mentor (INFJ) ....................................................................... 197 Opiekun (ISFJ) ...................................................................... 211 Praktyk (ISTP) .......................................................................225 Prezenter (ESFP) .................................................................. 239 Strateg (INTJ) .......................................................................257 Dodatek .................................................................................273 Bibliografia ........................................................................... 277 Czy wiesz, kim jesteś? – 4 – Wstęp Od zarania dziejów myśliciele, filozofowie i zwykli obserwatorzy życia inte- resowali się fenomenem ludzkiej osobowości. Intrygowało ich to, że zacho- wania i postawy niektórych ludzi wykazują tak duże podobieństwa mimo innych doświadczeń życiowych i odmiennego wychowania. Obserwacje te skłaniały wielu z nich do refleksji nad typami osobowości. Jednym z owoców tych dociekań jest — wciąż popularna — typologia Hipo- kratesa. Ten wybitny starożytny lekarz i myśliciel wyróżnił cztery podstawowe temperamenty: sangwinik, choleryk, flegmatyk oraz melancholik. Historia zna wiele innych, równie ciekawych prób wyodrębnienia i opisania powta- rzalnych typów osobowości. Choć z dzisiejszej perspektywy niektóre z nich wydają się zbyt uproszczone, to odegrały one niezwykle ważną rolę, torując drogę do późniejszej, bardziej pogłębionej refleksji nad osobowością człowieka. Przełomem w tym zakresie była teoria Carla Gustava Junga (1875 – 1961), szwajcarskiego psychiatry i psychologa, która przyczyniła się do popularyza- cji idei typów osobowości i — począwszy od XX wieku — stała się podstawą do tworzenia tzw. jungowskich typologii oraz testów osobowości (do któ- rych także należy ID16TM©)1. Dziś typologie osobowości odwołujące się do teorii Junga są narzędziem powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, coachingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz poradnictwie zawodowym i małżeńskim. Stanowią one również podstawę wielu programów wspierających rozwój osobisty i doskonalących relacje międzyludzkie. Jungowskie testy osobowości stały się także standardowym narzędziem stosowanym przez większość globalnych 1 Więcej na ten temat w rozdziale: „ID16 TM© wśród jungowskich typologii osobowości”. Czy wiesz, kim jesteś? przedsiębiorstw w procesie rekrutacji oraz w rozwoju zawodowym. Począt- kowo wykorzystywano je głównie w korporacjach o rodowodzie amerykań- skim, jednak w ostatnich latach zdobywają one coraz większą popularność także w Europie. Dzięki jungowskim testom osobowości każdego roku miliony ludzi na całym świecie lepiej poznają siebie oraz innych, a w konsekwencji ich życie oraz relacje zmieniają się na lepsze. Mam nadzieję, że Twoja przygoda z typami osobowości przyczyni się do takich właśnie pozytywnych zmian. AUTOR – 6 – ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości ID16TM© należy do rodziny tzw. jungowskich typologii osobowości, odwołują- cych się do teorii Carla Gustava Junga (1875 – 1961) — szwajcarskiego psy- chiatry i psychologa, jednego z głównych przedstawicieli tzw. psychologii głębi. Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji Jung doszedł do wniosku, że różnice w postawie oraz preferencjach ludzi nie są przypadkowe. Stworzył dobrze dziś znany podział na ekstrawertyków i introwertyków. Ponadto wyróż- nił cztery funkcje osobowości, stanowiące dwie pary przeciwieństw: per- cepcja – intuicja i myślenie – odczuwanie. Ustalił też, że w każdej z tych par dominuje jedna z funkcji. Jung doszedł do przekonania, że dominujące funk- cje każdego człowieka są stałe i niezależne od zewnętrznych warunków, a ich wypadkową jest typ osobowości. W 1938 roku dwaj amerykańscy psychiatrzy, Horace Gray i Joseph Wheel- wright, stworzyli pierwszy test osobowości oparty na teorii Junga, umożli- wiający określenie dominujących funkcji w trzech opisanych przez niego wymiarach: ekstrawersja – introwersja, percepcja – intuicja oraz myślenie – odczuwanie. Test ten stał się inspiracją dla innych badaczy. W 1942 roku, także na gruncie amerykańskim, Isabel Briggs Myers oraz Katharine Briggs zaczęły stosować swój własny test osobowości, poszerzając klasyczny, trójwymiarowy model Graya i Wheelwrighta o czwarty wymiar: ocenianie – obserwacja. Większość późniejszych typologii i testów oso- bowości, odwołujących się do teorii Junga, również uwzględnia ów czwarty Czy wiesz, kim jesteś? wymiar. Należy do nich m.in. amerykańska typologia opublikowana w 1978 roku przez Davida W. Keirseya oraz test osobowości stworzony na Litwie w latach 70. dwudziestego wieku przez Aušrę Augustinavičiūtė. W następ- nych dekadach w ich ślady poszli badacze z różnych części świata, tworząc kolejne czterowymiarowe typologie i testy osobowości dostosowane do lokal- nych warunków oraz potrzeb. Do grupy tej należy niezależna typologia osobowości ID16TM© opracowana na polskim gruncie przez pedagoga i menedżera Jarosława Jankowskiego. Typologia ta, opublikowana w pierwszej dekadzie XXI wieku, również opiera się na klasycznej teorii Carla Junga. Podobnie jak inne współczesne jungow- skie typologie, wpisuje się ona w nurt czterowymiarowej analizy osobowości. Na gruncie ID16TM© wymiary te nazywane są czterema naturalnymi skłonnościami. Skłonności te mają charakter dychotomiczny, a ich obraz dostarcza informacji o typie osobowości człowieka. Analiza pierwszej skłonno- ści ma na celu określenie dominującego źródła energii życiowej (świat zewnętrzny lub świat wewnętrzny). Analiza drugiej skłonności określa domi- nujący sposób przyswajania informacji (poprzez zmysły lub poprzez intuicję). Analiza trzeciej skłonności określa dominujący sposób podejmo- wania decyzji (rozumem lub sercem). Analiza czwartej skłonności określa natomiast dominujący styl życia (zorganizowany lub spontaniczny). Kom- binacja wszystkich tych naturalnych skłonności daje w wyniku 16 możli- wych typów osobowości. Szczególną cechą typologii ID16 TM© jest jej praktyczny wymiar. Opisuje ona bowiem poszczególne typy osobowości w działaniu — w pracy, w codziennym życiu oraz relacjach z innymi ludźmi. Nie koncentruje się na wewnętrznej dynamice osobowości i nie podejmuje prób teoretycznego objaśniania we- wnętrznych, niewidocznych procesów. Skupia się raczej na tym, jak dany typ osobowości przejawia się na zewnątrz i w jaki sposób wpływa na otoczenie. Ów nacisk na społeczny aspekt osobowości zbliża nieco ID16 TM© do wspo- mnianej powyżej typologii Aušry Augustinavičiūtė. Każdy z 16 typów osobowości ID16TM© jest wypadkową naturalnych skłon- ności człowieka. Przypisanie do danego typu nie ma jednak cech wartościują- cych. Żaden z typów osobowości nie jest lepszy lub gorszy od innych. Każdy z typów jest po prostu inny i każdy ma swoje potencjalnie mocne i słabe strony. ID16TM© pozwala zidentyfikować i opisać te różnice. Pomaga zrozumieć siebie i odkryć swoje miejsce w świecie. – 8 – ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości Znajomość własnego profilu osobowości pozwala ludziom w pełni wykorzy- stywać swój potencjał i pracować nad obszarami, które mogą przysparzać im problemów. Jest nieocenioną pomocą w codziennym życiu, w rozwiązywaniu problemów, w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi oraz podejmo- waniu decyzji dotyczących edukacji i kariery zawodowej. Określenie typu osobowości nie jest procesem, który ma charakter arbitral- ny i mechaniczny. Każdy człowiek jako „właściciel i użytkownik swojej oso- bowości” jest w pełni kompetentny, aby określić, do którego typu należy. Jego rola w tym procesie jest więc kluczowa. Samoidentyfikacji takiej można dokonać, analizując opisy 16 typów osobowości i stopniowo zawężając pole wyboru. Można jednak wybrać drogę na skróty — wykorzystać zamieszczony na kolejnych stronach test osobowości ID16 TM©. Również w tym przypadku kluczową rolę odgrywa „użytkownik osobowości”, wynik testu zależy bowiem wyłącznie od udzielonych przez niego odpowiedzi. Identyfikacja typu osobowości pomaga poznać siebie i innych, nie powinna jednak być traktowana jako wyrocznia przesądzająca o przyszłości. Typ oso- bowości nigdy nie może usprawiedliwiać naszych słabości lub złych relacji z innymi ludźmi (choć może pomóc zrozumieć ich przyczyny)! W ramach ID16 TM© typ osobowości nie jest traktowany jako statyczny, gene- tycznie zdeterminowany stan, ale jako wypadkowa cech wrodzonych oraz nabytych. Takie ujęcie nie umniejsza wagi wolnej woli i nie szufladkuje ludzi. Otwiera przed nami nowe perspektywy, zachęcając do pracy nad sobą i wska- zując obszary, w których jest ona najbardziej potrzebna. – 9 – Czy wiesz, kim jesteś? – 10 – Test osobowości ID16TM© Test osobowości ID16 TM© to zestaw 84 pytań dotyczących Twoich reakcji oraz zachowań w zwykłych, codziennych sytuacjach. Odpowiedzi na nie pozwolą określić Twój typ osobowości. Ważne informacje:  Test składa się z trzech części. Każda z nich zawiera 28 pytań doty- czących osobistych preferencji lub zachowań. Pytania mają formę zdań, które należy dokończyć, wybierając jedną z dwóch opcji.  Celem testu jest określenie Twojego typu osobowości, nie zaś inteli- gencji, wiedzy lub zdolności. Jego wynik nie ma charakteru warto- ściującego! W teście nie ma dobrych i złych odpowiedzi, nie próbuj więc szukać i wybierać „właściwych”. Każdy z 16 typów osobowości jest inny, ale ma taką samą wartość. Żaden nie jest lepszy lub gorszy od pozostałych.  Wybieraj poszczególne odpowiedzi zgodnie z tym, jak zachowujesz się w opisanych sytuacjach, nie zaś, jak chciałbyś lub jak (Twoim zda- niem) należałoby się zachować. Jeśli nigdy nie byłeś w danej sytuacji, zastanów się, jaka byłaby Twoja naturalna reakcja, gdybyś się w niej znalazł. Gdy pytanie dotyczy preferencji, wskaż Twoje faktyczne skłon- ności, nie zaś te, które wydają Ci się właściwe lub pożądane.  Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. W przypadkach, w których nie możesz w pełni utożsamić się z żadną z zaproponowa- nych odpowiedzi, zaznacz tę, która jest Ci bliższa.  Czas testu nie jest ograniczony, nie musisz się więc spieszyć. Nie zasta- nawiaj się jednak nad odpowiedziami zbyt długo. Czy wiesz, kim jesteś?  Po każdej odpowiedzi znajdziesz (w nawiasie) literę: E, I, S, N, T, F, J lub P. Wykonując test, zapisuj litery, którymi oznaczone są wybierane przez Ciebie odpowiedzi, a następnie podlicz, ile razy wybrałeś poszcze- gólne litery. Twój wynik będzie wyglądał np. tak:  E — 18  I — 3  S — 7  N — 14  T — 4  F — 17  J — 0  P — 21 Dalsze wskazówki znajdziesz po zakończeniu testu. Część 1/3 1. Często zastanawiam się nad sensem życia: nie [E] tak [I] 2. Bardziej przemawiają do mnie: sprawdzone, wypróbowane rozwiązania [S] twórcze, nowatorskie pomysły [N] 3. Lubię pracę: zespołową [E] 4. Częściej: indywidualną [I] korzystam z rad innych ludzi [P] sam doradzam innym [J] 5. Aby zachować dobre relacje z ludźmi, często ustępuję innym, nawet jeśli nie jest mi to na rękę: tak [F] 6. Najlepiej odpoczywam: nie [T] samotnie lub w małym gronie, w cichym, spokojnym miejscu [I] wśród wielu ludzi, w miejscu, w którym zawsze coś się dzieje [E] – 12 – Test osobowości ID16TM© 7. Często zdarza się, że wykonuję pracę przed terminem lub robię więcej, niż trzeba: tak [J] nie [P] 8. Bardziej pasuje do mnie następujący opis: lubię mieć zaplanowany dzień i nie przepadam za nagłymi, niespodziewanymi zmianami planów [J] 9. Wolę autorów: posługujących się ciekawymi porównaniami i odwołujących się do nowatorskich idei [N] nie lubię sztywno planować dnia, a nagłe zmiany traktuję jako urozmaicenie [P] piszących rzeczowym stylem i skupiających się na faktach [S] 10. Będąc w towarzystwie, zazwyczaj mówię: więcej niż pozostali [E] mniej niż pozostali [I] 11. Rozwiązując jakiś problem, staram się przede wszystkim: zachować obiektywizm, nawet kosztem sympatii ludzi [T] zachować sympatię ludzi, nawet kosztem obiektywizmu [F] 12. Wolę zajmować się: zadaniami podobnymi do tych, które wykonywałem wcześniej [S] nowymi zadaniami, z którymi jeszcze nigdy się nie spotkałem [N] 13. Chcąc jak najszybciej załatwić jakieś sprawy i mieć je za sobą, często podejmuję decyzje przedwcześnie: tak [J] nie [P] 14. Bardziej pasuje do mnie następujący opis: potrafię przez dłuższy czas skupić uwagę na jednej rzeczy [I] łatwo się rozpraszam, robię częste przerwy w pracy [E] 15. Bardziej denerwują mnie: marzyciele, którzy myślą głównie o przyszłości [S] realiści, których interesuje tylko „tu i teraz” [N] – 13 – Czy wiesz, kim jesteś? 16. Wolałbym uczęszczać na zajęcia wykładowcy: oschłego, momentami niegrzecznego, ale bardzo logicznego i przekazującego wiedzę w uporządkowany sposób [T] roztargnionego, nauczającego w nieco chaotyczny sposób, ale bardzo sympatycznego i serdecznego [F] 17. Gdy mam coś wykonać w określonym terminie, zazwyczaj: staram się szybko skończyć tę pracę, aby móc zająć się przyjemniejszymi sprawami [J] najpierw zajmuję się przyjemniejszymi sprawami, a do pracy zabieram się wtedy, gdy zbliża się termin [P] 18. Uważam, że: obiektywna i słuszna krytyka jest pożądana w większości sytuacji, pomaga bowiem ludziom dostrzegać ich uchybienia i błędy [T] krytyka, nawet jeśli jest obiektywna i słuszna, często czyni więcej złego niż dobrego, psuje bowiem relacje między ludźmi [F] 19. Lubię zapisywać terminy przyszłych spotkań, wyjazdów, spraw do załatwienia: tak [J] nie [P] 20. Często zastanawiam się, czy w wypowiedziach innych ludzi kryją się jakieś aluzje lub uwagi pod moim adresem: tak [F] nie [T] 21. Inwestując oszczędności, wolałbym zysk: odłożony w czasie, ale wyższy [N] mniejszy, ale szybki [S] 22. Wolę: uczyć się nowych rzeczy [N] 23. Uważam, że gorszą cechą jest: niesprawiedliwe traktowanie ludzi [T] 24. Częściej żałuję, że powiedziałem: doskonalić moje obecne umiejętności [S] brak zrozumienia dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji [F] za dużo [E] za mało [I] – 14 – Test osobowości ID16TM© 25. Gdy wykonuję jakieś zadanie, zwykle: dzielę je na mniejsze części i regularnie nad nimi pracuję, systematycznie posuwając się do przodu [S] mam momenty przypływu pomysłów i intensywnej pracy, dzięki którym posuwam się do przodu [N] 26. Bardziej denerwują mnie ludzie, którzy: są kiepskimi organizatorami i nie mają zamiłowania do porządku [J] są mało elastyczni i nie potrafią szybko dostosowywać się do nowych okoliczności [P] 27. Częściej zastanawiam się nad tym, dlaczego ludzie: nie myślą o innych [F] postępują w nielogiczny sposób [T] 28. Źle znoszę: gwar, zamieszanie, obecność wielu ludzi [I] ciszę, nudę i samotność [E] Część 2/3 1. Większy komfort psychiczny odczuwam, gdy: nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji i mam pole manewru [P] podjąłem ostateczną decyzję i sprawa została zamknięta [J] 2. Zaczynając jakąś pracę: często przygotowuję plan działania lub spisuję, co trzeba wykonać [J] zwykle nie tracę czasu na przygotowywanie planu — od razu przystępuję do pracy [P] 3. Zwykle jestem jednym z pierwszych, którzy dzwonią, aby pocieszyć kogoś, kto znalazł się w trudnej sytuacji: tak [F] nie [T] 4. Chcąc nauczyć się obsługi jakiegoś nowego urządzenia, zazwyczaj: oglądam je i próbuję uruchomić, w razie problemów zaglądam do instrukcji [N] dokładnie zapoznaję się z jego instrukcją i dopiero potem próbuję je uruchomić [S] 5. Po ukończeniu zadania większą satysfakcję sprawia mi: świadomość, że wykonałem „kawał dobrej roboty” [T] pochwała i uznanie innych ludzi [F] – 15 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czy wiesz, kim jesteś? Przewodnik po 16 typach osobowości ID16
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: