Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00472 008177 12012498 na godz. na dobę w sumie
Czy żyjemy w “naszej erze”?. Nowożytność jako projekt filozoficzny - ebook/pdf
Czy żyjemy w “naszej erze”?. Nowożytność jako projekt filozoficzny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 206
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-945-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Iluminacja to za mało. Filozofia umożliwia swym miłośnikom doświadczenie lewitacji. Jako metafizyka przekracza ustalenia fizyki i matematyki, ponieważ nie zadowala się wiedzą o świecie zewnętrznym i dąży do samowiedzy. […\ Skoro ruch Ziemi jest bezpośrednio doświadczany jako pozór jej bezruchu, dlaczego mielibyśmy wykluczać, że bezpośrednio doświadczana grawitacja jest pozorem przesłaniającym prawdę o naszej lewitacji w przestworzach kosmosu. [...\ zaniepokojeni ewentualnymi turbulencjami nie muszą zapinać pasów - jeśli znoszą bez sensacji ziemskie przyciąganie oraz ruch wraz z Ziemią wokół Słońca, żaden dyskomfort im nie grozi.

Przewrót kopernikański 2.0

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marek Kozłowski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Katedra Historii Filozofii, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5 RECENZENT Józef Piórczyński REDAKTOR INICJUJĄCY Beata Koźniewska SKŁAD I ŁAMANIE Jerzy Reszetko KOREKTA Ewa Poradecka KOREKTA TECHNICZNE Leonora Wojciechowska PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Marek Kozłowski, Łódź 2017 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08251.17.0.M Ark. druk. 12,875 ISBN 978-83-8088-944-6 e-ISBN 978-83-8088-945-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Od autora .............................................................................................................. Czy żyjemy w „naszej erze”?........................................................................... 7 9 Między prawem i etycznością: moralność jako wspólnota wartości użytkowej ... 45 65 Hegel jako krytyk idei umowy społecznej ............................................................................. Umowa formalnie łączy zawierające ją strony, utrwalając zarazem ich faktyczne rozdzielenie (66); Umowa społeczna konstytuuje społeczeństwo obywatelskie, a nie państwo czy rodzinę (68); Wyodrębnienie społeczeństwa obywatelskiego sprzyja uwolnieniu państwa i rodziny od korumpujących je prywatnych intere- sów (71); Społeczeństwo obywatelskie jako rodzina ogólna i państwo zewnętrzne (74); Kultywowanie egoistycznych interesów podważa integralność państwa i rodziny, sprzyja zaś rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego (76); Społeczeństwo oby- watelskie nadaje egoistycznej samorealizacji znaczenie kulturotwórczej pracy nad sobą, która denaturalizuje osobowość obywateli, wyzwalając ją z wszelkich przy- rodzonych zaszłości (79); Społeczeństwo obywatelskie: kultura jako rzeczywistość moralności (82); Ekonomia polityczna jako teoretyczna samowiedza społeczeń- stwa obywatelskiego (84); Społeczeństwo obywatelskie jako uniwersalna instytu- cja nowożytnego uspołecznienia (88) Karol Marks i kryzys kapitalizmu .................................................................. 91 127 Przewrót kopernikański 2.0 ............................................................................................................ Pytanie do Kanta: czy można wyzwolić „widza” ze stagnacji, „każąc mu się obra- cać”? (131); Logika transcendentalna: jak krytyczne przeciwstawienie „realnej” analityki „urojonej” dialektyce przechodzi w ich bezwiedne zespolenie? (145); Lunocentryzm: urojony przystanek na drodze od geocentryzmu do heliocentry- zmu (164); Hegel metafizycznie przekracza matematyczne przyrodoznawstwo (ze szczególnym uwzględnieniem matematyki) (173); Przewrót kopernikański 1.0 jest incydentalną woltą w obrębie kosmologicznego centryzmu; w wersji 2.0 staje się on nieustającą re-wolucją, uprzystępnioną przez Hegla linearnej formie logiczno- -historycznego procesu, w którym opatrznościową rolę samorealizującej się samowiedzy odgrywa filozofia (191) Bibliografia................................................................................................................................................ 203 Informacje o pierwodrukach .......................................................................................................... 205 http://dx.doi.org/10.18778/8088-944-6-01 Od autora Tom niniejszy zawiera pięć tekstów opublikowanych pierwotnie w różnych miejscach i różnym czasie. Zebrane razem mogą przybliżyć czytelnikowi sposób stawiania i rozwijania zagadnień, który podziwiam i próbuję przyswajać studiując filozofię G.W.F. Hegla. Właśnie sposób stawiania i rozwijania zagadnień jest głównym powodem, który skłonił mnie do zebrania tych różnych tekstów w jedną całość. Doceniając wła- ściwy historykom filozofii sposób opracowywania twórczości Hegla, któremu zawdzięczamy olbrzymią i wciąż się powiększającą literaturę heglologiczną, zarazem nie sposób przeoczyć, że ów przytłaczający przy- rost wiedzy o dziele Hegla nie ułatwia rozumienia jego filozofii. Nie tylko niedostatek wiedzy, ale także jej nadmiar utrudnia rozumienie tego, co się wie, narusza bowiem chwiejną i kapryśną harmonię między sensem i wiedzą, która ma być jego obiektywizującym nośnikiem. Kultywowanie owej harmonii staje się łatwiejsze, jeśli zwrócić uwagę, że wiedza jako gotowy rezultat poznania jest odpowiedzią na pytanie, i że dopiero wraz z tym pytaniem tworzy obdarzoną integralnym sensem całość. Innymi słowy, tym, co podziwiam i próbuję przyswajać studiując filozofię Hegla jest sposób, w jaki radzi sobie ona z pytaniami, a mianowicie, że udzielając odpowiedzi nie wygasza pytania, ale je dowartościowuje – czyni je wciąż godnym namysłu, który nie pozwala uznać odpowiedzi za ostateczną i tym samym stymuluje sensowny rozwój wiedzy. Stąd też wokół pytań koncentrują się prowadzone w niniejszym tomie rozważania, począwszy od tytułowego dla pierwszego tekstu i całego zbioru pytania o identyfikację wyznaczanej przez obecnie obowiązujący kalendarz „naszej ery”. Pytanie o przemianę prywatnej własności we wspólną wartość jako współzależną z przemianą prawa w moralny obo- wiązek organizuje rozważania w tekście drugim. O tym, czy społeczeń- stwo może się obejść bez rodziny i państwa, traktuje tekst trzeci, który 8 podważa zarazem potoczne rozumienie „krytyki” jako sposobu trakto- wania rozważanych kwestii. Otóż Hegel jest w takim sensie krytykiem „umowy społecznej”, w jakim Kant jest krytykiem rozumu – nic lepsze- go nie mogło spotkać rozumu niż staranność, która jego pognębienie w dziele królewieckiego profesora zmienia w niezupełnie mimowolną afirmację. Tekst czwarty rozważa w kontekście twórczości klasyka „kry- tyki ekonomii politycznej” pytanie o to, czy cyrkulacja kapitału zwiększa jego wartość. Przekonanym o słuszności porzekadła, wedle którego mie- szanie herbaty nie czyni jej słodszą, proponuję nieskomplikowany ekspe- ryment – do dwóch filiżanek z herbatą wrzucamy po kostce cukru, herbatę w jednej z nich mieszamy, a w drugiej nie, i już możemy próbo- wać, w której filiżance herbata jest słodsza… Tekst piąty i ostatni rekon- struuje właściwą nowożytności relację między fizyką i metafizyką, relację, która kulminuje w pytaniu o to, czy myśl jest szybsza od światła (jasne, że tak). Marek Kozłowski Łódź, listopad 2017 Czy żyjemy w „naszej erze”? Czy biorąc w cudzysłów określenie „nasza era”, zaznaczamy jedynie, że jest to nazwa własna ery obejmującej połowę czasu mierzonego za pomocą używanego przez nas kalendarza, czy sygnalizujemy wtedy także własny dystans wobec zakodowanego w owym kalendarzu po- wszechnodziejowego przesłania, które początek dziejów ustanawia w samym ich środku w postaci osobliwego zdarzenia pozwalającego odróżnić i oddzielić „naszą erę” od poprzedzającej ją ery „nie-naszej”? Chodzi więc o to, czy używając kalendarza, ograniczamy się do jego funkcji techniczno-porządkowej – jako nawykowo stosowanej i długim trwaniem ugruntowanej podstawy datowania i tym samym sekwen- cjonowania zdarzeń, jego funkcję sensotwórczą traktując jako szacowny, choć obecnie cokolwiek już pozbawiony znaczenia, archaiczny ornament, czy też potrafimy w kalendarzu dostrzec i wykorzystać procedurę oby- dwu tych funkcji zintegrowania. Kalendarz jest bowiem nie tylko źró- dłem wiedzy o usytuowaniu danego zdarzenia na osi czasu, ale także, jeśli nie przede wszystkim, źródłem sensu całości dziejów – ustanawia on i sankcjonuje początek skali linearnie upływającego czasu i dwa prze- ciwstawne kierunki jego odliczania. Owo centralne usytuowanie fundują- cej kalendarz osobliwości czyni z niej prawdziwy BIG BANG nowego sensu, który, rzutowany na skalę linearnie w przeciwstawnych kierunkach odliczanego czasu, koreluje bieg dziejów z aktywnością tych, którzy ów nowy sens kultywują. Stąd też pytanie o to, czy żyjemy w „naszej erze”, nie jest pytaniem retorycznym przynajmniej o tyle, o ile zwróci się uwa- gę, że obecnie używany kalendarz został ustanowiony ok. VI wieku „po Chrystusie”, co znaczy, że przez kilka jej pierwszych wieków ludzie (np. św. Augustyn) żyli w „naszej erze”, nie zdając sobie z tego sprawy, i że dopiero ex post zostali w jej obrębie usytuowani. (Nie sposób przy tym nie wspomnieć, że taka „pośmiertna kooptacja” przez zaliczenie do „na- szej ery” nie dotyczy pogańskiej starożytności, albowiem samo wprowa- 10 dzenie obecnie używanego kalendarza miało na celu bezapelacyjne jej poddanie zewnętrznej i przedmiotowej klasyfikacji, skutkujące jej od „naszej ery” oddzieleniem.) Tytułowe pytanie warto więc potraktować jako zaproszenie do ćwiczenia nie tyle z wiedzy, które zadowala dysponu- jących głównie pracowitością, ile z samowiedzy, którego przeprowadza- nie z konieczności angażuje także rozumienie tego, co się wie, i jako takie należy (jak sądzę) do statutowych zadań filozofii. Byłaby to także próba uniknięcia sytuacji, w której, niczym bezwiednie żyjący w pierwszych wiekach „naszej ery”, najzupełniej przedmiotowo i zewnętrznie zosta- niemy przez następców zaliczeni do nowszej niż „nasza” ery, której obecności i znaczenia sami nie jesteśmy jeszcze w stanie rozpoznać i ustanowić, mimo że ów bezwzględnie przełomowy status (nawet trak- towanych z należnym wierzeniom religijnym szacunkiem) „narodzin Chrystusa” zdaje się słabnąć już wraz z końcem średniowiecza i począt- kiem węziej pojmowanej nowożytności, która pod hasłem „ponownego narodzenia” (re-naissance) zaczyna zmieniać ich wymiar niepowtarzalnego i powszechnodziejowego zdarzenia we względnie lokalny (i tym samym cokolwiek arbitralnie wyselekcjonowany) „fakt” spełniający głównie techniczną funkcję początku skali kalendarzowo odliczanego czasu. Powszechnodziejowy wymiar kalendarza, nanizując przebieg całości dziejów na oś w przeciwnych kierunkach liczonego od ich środka czasu, nie może pozostawać bez wpływu zwłaszcza na po-starożytną filozofię, a więc kalendarzowo rzecz ujmując, na „podmiotową” filozofię „naszej ery”. Mimo utraty bezpośredniego kontaktu ze „zdezaktualizowaną”, bo zdegradowaną do przedmiotu zawsze zewnętrznego „estetycznego” oglądu, filozofią starożytną – aspiruje ona bowiem do konceptualnej rekonstrukcji sensotwórczego projektu w kalendarzu zrealizowanego tylko „faktycznie”, tzn. do przedstawienia sensu całości dziejów w formie metafizycznego systemu. To samo odróżnienie i oddzielenie, które po- zwala ukonstytuować się „naszej erze” w opozycji do składającej się wraz z nią na całość dziejów „nie-naszej” ery wcześniejszej, staje się zarazem owej „naszej ery” ograniczeniem – odtąd sens dziejów może być rekon- struowany tylko z jej wnętrza, które bezpośrednio ich całości nie obejmu- je. Wstępnym warunkiem powodzenia staje się więc wtedy odzyskanie 11 czy też nowożytna rehabilitacja filozofii starożytnej, tzn. przezwyciężenie radykalnego przeciwstawienia starożytności i nowożytności skutkujące nowożytnym od-rodzeniem filozofii starożytnej i tym samym jej ponow- nym uzdolnieniem do stania się względnie integralną częścią nowożytne- go pojmowania dziejów jako całości. Estetyczno-przedmiotowa recepcja usytuowanego „przed naszą erą” pogańskiego oryginału starożytności musi więc zostać uzupełniona jej podmiotowo-logiczną chrześcijańską rekonstrukcją w obrębie „naszej ery”. Przywraca się w ten sposób kon- trolę nad przygodnością konstytuujących cezurę pomiędzy staro- i nowo- żytnością „narodzin Chrystusa”, co pozwala świadomie zainicjować „ponowne narodziny” nowożytności (i w konsekwencji tych „narodzin” zasadniczą reprodukowalność) – tym razem już nie jako, ustanawiający początek linearnie pojmowanego czasu, „fakt” uczłowieczenia Boga jako swego Syna, lecz jako uwieczniony w swej cyrkularności „fenomen” wła- ściwej Bogu jako Duchowi zdolności ustawicznego się odradzania, co tak zakodowany w kalendarzu sens całości dziejów czyni właśnie korelatem „podmiotowej” filozofii „naszej ery”. Można założyć, że im bardziej abstrahujemy od usensowniającej całość dziejów eschatologiczno- -mitologicznej funkcji kalendarza, tym skuteczniej oddziaływuje ona na naszą wyobraźnię, która bezwiednie przejmuje wtedy owego sensu ezoteryczne ustrukturowanie. Stąd też warto (jak sądzę) skonfrontować zakodowaną w kalendarzu aspirację do usensownienia całości dziejów przynajmniej z dwiema najważniejszymi w nowożytności próbami stwo- rzenia systemu filozoficznego – Kanta mniej i Hegla bardziej udaną, z których pierwsza wychodzi od zawsze niereproduktowalnego w swej przygodności, bo niepowtarzalnie usytuowanego w linearnie upływają- cym czasie „faktu” (naissance), druga natomiast od zawsze reprodukowal- nego w swej cyrkularnej konstytucji „fenomenu ducha” (re-naissance), zwłaszcza że to właśnie zespolenie „faktu” z „fenomenem ducha” okre- śla status odgrywających w naszych dziejach rolę centralnej osobliwości „narodzin Chrystusa”. Kalendarz, o ile eksponuje gotowy już i dokonany, dychotomiczny (zupełny) podział linearnie rozwijających się dziejów na ery, realizuje właściwą filozofii teoretycznej zasadę wyłączonego środka. Z kolei 12 w perspektywie ujmującej sprawy „w toku” filozofii praktycznej, która wyłączony środek nie tylko przywraca i eksponuje, ale nawet ozłaca, po- dział dziejów staje się trychotomiczny – sama konstytutywna dla kalenda- rzowo pojmowanych dziejów osobliwość nie jest już wtedy tylko technicz- nie dychotomizującą je cezurą, centralnie usytuowaną na osi linearnie odliczanego w przeciwnych kierunkach czasu, staje się bowiem także względnie autonomicznym czynnikiem ich reintegracji, aktywnym po- średnikiem w przezwyciężaniu podziału dziejów na dwie wykluczające się ery, które tworzy dopiero warunki uprzystępnienia sensu ich całości. Chodzi więc nie o zastąpienie obecnie używanego kalendarza innym, lecz o taką reinterpretację przesłania zakodowanego w jego centralnej osobli- wości, która potrafi odzyskać i zaktualizować to, co dotychczasowy spo- sób używania kalendarza (przez „wyłączenie środka”) z konieczności zakrywa, a mianowicie procedurę jego własnej konstytucji. Innymi słowy, użytkownicy kalendarza, poprzez sposób, w jaki się nim posługują, mani- festują przede wszystkim chęć sprowadzenia go do roli bezpro- blemowego narzędzia, wprawdzie w swym nieco już wyblakłym religij- nym ugruntowaniu cokolwiek irracjonalnego, ale za to mającego status bezustannie i machinalnie potwierdzanego, a więc praktycznie niepodwa- żalnego „faktu”. Starają się więc użytkownicy obecnego kalendarza kul- tywować swój brak zainteresowania tym „jak się ten kalendarz robi”, tzn. tym, że arbitralnie zlokalizowany na osi linearnie odliczanego czasu incy- dentalny i niepowtarzalny „fakt” historycznych „narodzin” Syna Czło- wieczego jest jedynie abstrakcyjną, statyczną, unieruchomioną w czasie egzemplifikacją duchowego fenomenu „odradzania się” – już nie linear- nego, lecz cyrkularnego procesu reprodukcji jako realizacji zdolności do nieustająco ponawialnych „narodzin” Ducha. Niewyszukana symetria dokonanego w kalendarzu podziału dziejów na dwie ery, które się wza- jemnie zarazem wyłączają i dopełniają, sprawia, że jakakolwiek próba ich trychotomizacji bezpośrednio jawi się jako jednostronne naruszenie sekwencjonującego „fakty” linearnego obrazu czasu – podstawy tech- niczno-porządkowej funkcji kalendarza. „Narodziny Chrystusa” jako ludzkiej postaci boskiego Syna, właśnie o tyle, o ile są zarazem dopełnio- ne jednoczesnymi „narodzinami” Boga jako Ojca, ustanawiają cezurę 13 zupełnie dzielącą dzieje na dwie ery: wcześniejszą Ojca i późniejszą Syna (starotestamentową i nowotestamentową) skutecznie (jak dotychczas) blokując „narodziny Ducha”, który bez zaokrąglenia linearnie ujmowa- nego czasu, czy też bez zharmonizowania linearności czasu z jego cyrku- larnością, nie może oficjalnie uobecnić w określanych kalendarzem prze- biegu dziejów swojej własnej ery. Jednakże o ile kalendarz, nawet wtedy, kiedy jego metafizyczne ugruntowanie jest ignorowane, może nadal, niejako mocą utrwalonej długim trwaniem bezwładności, spełniać tech- niczno-porządkową rolę jako „faktyczny” sposób odliczania czasu (datowania), o tyle zwłaszcza od najwybitniejszych autorów systemo- twórczych przedsięwzięć nowożytnej filozofii, można oczekiwać krytycz- nej samowiedzy w rekonstruowaniu metafizycznych okoliczności pozwa- lających skorelować sens całości dziejów z podmiotową aktywnością ich uczestników. Rekonstrukcja procedury konstytuującej „nasz” kalendarz jako źródło powszechnodziejowego sensu musi więc uwzględnić harmonizację po- działu dziejów na dwie ery z ich trójpodziałem, który różnicę między starożytnością i nowożytnością mediatyzuje średniowieczem oddzielają- cym religijne „narodziny” nowożytności od jej filozoficznych „ponownych narodzin”. Wywoływane kalendarzowym sposobem odliczania czasu przesunięcie w podziale dziejów od ich dwu- do trójpodziału daje się też bez trudu odnaleźć w systematyce filozofii zarówno Kanta, jak i Hegla. Pierwszy w trzech Krytykach rekonstruuje całość dychotomicznie podzieloną na „państwo przyrody” i „państwo celów”, drugi zaś dycho- tomiczny podział i subiektywną rozwija w wykładzie swej trzyczęściowej Encyklopedii. Ich zrozumiałe dążenie do zaznaczenia swego miejsca w dziejach filozofii („przewrót koperni- kański”), a więc do tego, by określenia „przed Kantem (Heglem)” i „po Kancie (Heglu)” oznaczały w rozwoju filozofii dwie jakościowo różne i zarazem dopełniające się epoki, zmierza jednak (w odróżnieniu od co- kolwiek naiwnych poczynań francuskich rewolucjonistów) nie do usta- nowienia nowego kalendarza, lecz do zrealizowania zakodowanego w figurze Trójcy przesłania, które w dychotomicznej formule starego kalendarza ewidentnie się nie mieści. W odróżnieniu od „narodzin Chry- logiki na obiektywną 14 stusa”, których bezpośrednia faktyczność (jako przedmiot wiary) mogła właśnie posłużyć do ustanowienia otwierającego „naszą erę” kalendarza, w realizującej swe „ponowne narodziny” nowożytności chodzi już nie o znalezienie i wypromowanie kolejnego „faktu” zdolnego odegrać rolę powszechnodziejowej osobliwości, lecz o stworzenie pojęciowego syste- mu jako filozoficznej okoliczności umożliwiającej „narodziny Ducha”, które w porządku zastawanej faktyczności mogą uobecnić się tylko po- średnio, tzn. tylko o tyle, o ile owa faktyczność przestanie być zastawana. Innymi słowy, nie chodzi tu o bezkrytyczne powtórzenie procedury usta- nawiania nowego kalendarza – „ponowne narodziny” nowożytności nie są prostym powtórzeniem jej „pierwszych narodzin” ustanawiających początek skali kalendarzowego czasu, są natomiast bez wątpienia podwa- żeniem ich bezwzględnej niepowtarzalności. Przełamując swymi „po- nownymi narodzinami” osobliwą niepowtarzalność „narodzin Chrystu- sa”, staje więc nowożytność przed już nie religijnym, lecz filozoficznym zadaniem systematycznej rekonstrukcji owej cyrkularnej (encyklopedycz- nej) pojęciowej infrastruktury, która zachowująco przekraczając dycho- tomiczno-linearne wyobrażenie czasowego następstwa, umożliwia nieu- stająco ponawialne „narodziny Ducha”. Stąd też Kant realizuje się w roli nowożytnego myśliciela, wypracowując „narodziny podmiotu transcen- dentalnego” jako jeszcze warunkowej i ograniczonej, wciąż zagrożonej „sofistycznymi mamidłami” dialektyki, estetyczno-analitycznej formuły przekraczania biernego doświadczania zastawanej faktyczności, podczas gdy Hegel już wprost, krok po kroku, przeprowadza w swej Fenomenologii dialektyczną procedurę „narodzin Ducha”. Dla Kanta „nasza era” jest i musi być – z powodu trwałej obecności zawsze już zastawanej, poprze- dzającej ją „nie-naszej ery” – ograniczonym udziałem we wtedy już tylko w połowie „naszym” kalendarzu; dla Hegla zaś ustanowienie „naszej ery” jest tylko pierwszym krokiem zmierzającym do podważenia statusu ery wcześniejszej jako „zawsze już zastawanej” i uczynienia „naszym” całego kalendarza. Jednakże zanim sens dziejów jako całości, zakodowany w wynikają- cym z kalendarzowego sposobu odliczania czasu ich dychotomicznym podziale, znajdzie swoje systematyczno-konceptualne odczytanie, osta- 15 tecznie zainicjowane przez Kanta i sfinalizowane przez Hegla, warto zwrócić uwagę na jeszcze religijny czy też wyobrażeniowo-emocjonalny sposób oswajania owego sensu, zwłaszcza że to on właśnie przesądza o przedfilozoficznym charakterze zawartego w chrześcijańskim kalenda- rzu przesłania. Nadanie „narodzinom Chrystusa” znaczenia powszech- nodziejowej osobliwości, która staje się zarazem środkiem dziejów i początkiem skali w dwu przeciwnych kierunkach linearnie odmierza- nego czasu, uzależnia możliwość zrekonstruowania sensu dziejów jako całości od zaangażowania w ich przebieg całej trójosobowej boskości, a nie tylko bezpośrednio się w nich uobecniającej osoby Syna. W końcu „narodziny Chrystusa” są zarazem narodzinami Boga jako Syna i Ojca jednocześnie; w odróżnieniu od Adama, który został ulepiony z mułu i poddany zewnętrznej animacji, co Stwórcy nie czyni jeszcze jego ojcem, Syn Boży rodzi się już jak każdy inny człowiek, z kobiety – nie z mułu więc, lecz z „ciała i krwi”, i jako Syn Człowieczy może właśnie poprzez swoje narodziny stać się „faktem” w obrębie ludzkich dziejów. Tym, co czyni go Synem Boga, jest więc bezpośrednio nie sam dar życia, które otrzymuje w sposób przyrodzony, lecz to, że zostaje wybrany przez Boga, który uznając go za swego Syna, potwierdza w nim samego siebie jako Ojca. „Narodziny Chrystusa” stają się więc wyrazem etycznego czy też duchowego dowartościowania w reprodukcji ludzkiego życia roli ojcowskiego uznania. Oto bowiem ojcostwo realizuje się już nie tylko przez bezpośredni udział ojca w procesie reprodukcji, zazwyczaj w odróżnieniu od macierzyństwa nieco problematyczny czy też do- mniemany, ale także, a właściwie: przede wszystkim, przez uznanie syna, które dopiero pozwala ojcu przekroczyć porządek zastawanych i domagających się akceptacji faktów i „wytworzyć” swój nowy status w podmiotowym akcie tymczasem jeszcze jednostronnego uznania. W przypadku „narodzin Chrystusa” nadprzyrodzone znaczenie owego aktu ojcowskiego uznania zostaje specjalnie wyeksponowane (choćby przez rozdzielenie ról boskiego Ojca i ludzkiego opiekuna Syna), zwłasz- cza w zestawieniu z cokolwiek mechaniczną procedurą stworzenia „pierwszego człowieka”. O ile w przypadku Adama jego „lepiciel” i animator ożywia go, przysposabiając do uczestnictwa w cyrkularnym 16 ruchu niewyszukanej reprodukcji („z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”), o tyle w przypadku Syna Człowieczego, zrodzonego z „ciała i krwi” jako „wybrane” ogniwo reprodukcji ludzkiego życia, reprodukcji względnie autonomicznej, bo dokonującej się w trybie zaspokajania natu- ralnych skłonności, jego potwierdzający swym uznaniem dokonanie „wyboru” Ojciec czyni tę reprodukcję także domeną bezpośrednio już nie „z ciała i krwi”, lecz „z głowy” rodzącego się Ducha – wyzwala ją mianowicie z przyrodzonej bezpośredniości i to wyzwolenie dobro- wolnym przyjęciem na siebie nowej funkcji Ojca obiektywizuje. Tym samym Bóg, uobecniając się w dziejach bezpośrednio w postaci Syna Człowieczego, a za pośrednictwem uznania go za swego – także w roli Ojca, ustanawia tych dziejów centralne zdarzenie, udostępnione następnie „rozsądkowej zrozumiałości” przez ustanowienie kalendarza, który sankcjonuje dychotomiczny podział całości dziejów na ery. Poza kalendarzem, a dokładniej: poza tak dokonanym przez kalendarz podziałem dziejów, pozostaje więc jedynie, bezpośrednio weń nieza- angażowany i tym samym zdolny „w sobie” i „dla nas” zreintegrować zdychotomizowane dzieje Duch, który, w odróżnieniu od konfiguracji Syn–Ojciec, uobecnić się może w dziejach już nie „kalendarzowo” czy „faktycznie”, lecz tylko za pośrednictwem fenomenu „ponownych naro- dzin” Syna. Innymi słowy, w odróżnieniu od konstytutywnej dla kalenda- rza obecności Ojca i Syna, Duch zrazu spełnia w kalendarzowym sposo- bie odliczania czasu funkcję jedynie regulatywną (w sensie Kantowskim). Znaczy to, że Duch reprezentuje sobą dziejową samowiedzę, wysiłek zrozumienia dziejów, który wymaga przezwyciężenia (albo przynajmniej zrelatywizowania) ich wcześniejszego „w imię Ojca i Syna” dokonanego podziału i uchwycenia sensu ich całości. Stąd też Duch aktywizuje się w dziejach ze stosownym względem kalendarzowego sposobu odliczania czasu opóźnieniem – „narodziny” Syna i Ojca łączą się więc jeszcze tylko z „poczęciem” Ducha, który dopiero za pośrednictwem „ponownych narodzin” Syna może zaktualizować własne „narodziny”, tymczasem jeszcze w ramach, kalendarzową dychotomię dziejów „w sobie” rekon- struującej, opozycji ducha subiektywnego i ducha obiektywnego. Stąd też figury Ojca i Syna można uznać od razu za prototypy, określonych swym 17 dziejowym zaangażowaniem, postaci Ducha, które, odpowiednio, jako duch obiektywny i duch subiektywny, stanowią wewnętrzne momenty samorealizacji Ducha – właśnie za ich pośrednictwem może Duch zrein- tegrować kalendarzowe dzieje już nie tylko „w sobie” i „dla nas”, ale także „dla siebie”. Tymczasem owe figury boskości uznać można jedynie za prototypy postaci Ducha, ponieważ obiektywność ojcostwa jest zrazu jeszcze tylko innym określeniem przewagi Ojca nad Synem, wobec któ- rego jest Ojciec najpierw wszechmogącym i nie znoszącym sprzeciwu władcą, panem jego życia i śmierci, zapewniającym mu warunki przeżycia (albo i nie). Nie obiektywizuje się więc zrazu ojcostwo Ojca wedle formuły ducha obiektywnego, tzn. za pośrednictwem subiektywności młodocianego Syna, lecz jest jeszcze tylko bezpośrednim skutkiem jego niesamodzielności, wynika więc z konieczności sprawowania nad nim opieki – dopiero w miarę usamodzielniania się Syna, ojcostwo to traci stopniowo (czy też subiektywizuje) obiektywizujące je treści, tak by Ojciec mógł swe ojcostwo „uduchowić”, tzn. zrealizować je nie tylko wobec Syna, ale także, za jego czynnym pośrednictwem, wobec samego siebie. Podobnie, subiektywność młodocianego Syna dopiero w miarę jego usamodzielniania uzyskuje zdolność realizowania się za pośrednictwem konfrontacji z jednocześnie słabnącą obiektywnością ojcowskiej władzy, przynajmniej dopóty, dopóki jego już zautonomizowana subiektywność nie odkryje odziedziczonej po Ojcu obiektywności w swej – w opozycji do samorzutności własnego „Ja myślę” pozostającej – cielesności. Wynikająca z linearności kalendarzowego czasu sekwencyjność dato- wanych za jego pomocą zdarzeń musi zaznaczyć się także w sposobie realizacji uznania, które otwierającą „naszą erę” relację pomiędzy Ojcem i Synem konstytuuje. Mianowicie, uznanie o tyle tylko tworzy możliwość przekroczenia w reprodukcji ludzkiego życia przyrodzonego wymiaru „ciała i krwi” i stworzenia warunków uobecnienia Ducha, o ile jest, a raczej: o ile staje się, uznaniem wzajemnym – wzajemną relacją dwóch, swoje roszczenia do ugruntowania własnej podmiotowości samowiednie realizujących, względnie autonomicznych osób. Tymczasem otwierający „naszą erę” akt uznania przez Ojca swego zrodzonego z „ciała i krwi” Syna, właśnie dlatego, że oferuje uznanie – by tak rzec – najzupełniej 18 darmowe i tym samym (przynajmniej bezpośrednio) nie domagające się odwzajemnienia, otwiera między nimi relację jednostronną, zewnętrzno- -przedmiotową (realizuje ją właśnie techniczno-porządkowa funkcja chrześcijańskiego kalendarza), w której jedynie uznający, jako sam sobie nadający status Ojca, realizuje swą podmiotowość, chociaż tylko jako dopełnienie jednostronnie (i tym samym uprzedmiotowiająco) przez siebie uznawanego Syna. Ten bowiem nie jest zrazu zdolny, by owo uznanie odwzajemnić. Nie tylko dlatego, że nie ma jeszcze zdolności kierowania się własnym rozumem bez obcego kierownictwa, ale także dlatego, że jednostronność ojcowskiego uznania czynnie ów brak zdol- ności podtrzymuje i utrwala, zaświadcza bowiem bezpośrednio o niezdolności Syna do samodzielnego przekroczenia swego nieuchron- nie w „ciało i krew” uwikłanego człowieczeństwa. Stąd też przekonanie, że relacja zakładająca międzypodmiotową wzajemność uznających się stron, z inicjującego „naszą erę” aktu musi rozwinąć się w wypełniający ją (na osi czasu zlinearyzowany) proces owej wzajemności „wytwarzania” – przesłanie zakodowane w uczłowieczeniu boskiego Syna nie może się zrealizować bez uwzględniającego dorastanie ludzkiej jednostki antropo-teologicznego usekwencjonowania. Ewidentny brak symetrii pomiędzy uznającym Ojcem i uznawanym Synem wynika z utrwalenia w źródłowych dla kalendarza „narodzinach Chrystusa” takiej postaci zespolonego w nich z boskością człowieczeństwa, która eksponuje prze- de wszystkim jego wymiar naturalny w żadnej proporcji do boskości nie pozostający, potwierdzany zresztą następnie w kulcie „ciała i krwi”. Człowieczeństwo Syna staje się wtedy głównie jeszcze tylko widzialnym uosobieniem posłuszeństwa w wykonywaniu zleconej przez Ojca misji, jego zaś niezdolność do kierowania się rozumem bez obcego kierow- nictwa staje się gwarancją owej misji wypełnienia. Tymczasem człowie- czeństwo, raz zaznaczywszy (uznaniem Syna Człowieczego przez Boga-Ojca) swą w obrębie boskości wprawdzie zrazu podrzędną, choć zarazem nieusuwalną i nieredukowalną pozycję, staje się jako takie wła- śnie czynnikiem przemiany odtąd już nieuchronnie antropo-teologicznie pojmowanej boskości. Przewaga Ojca wynika bowiem także z tego, że jego jednostronne uznanie nieuchronnie wpisuje Syna w ojcowską wersję 19 boskości, w obrębie której ma on tylko „w imię Ojca”, którego jest po- słańcem, zrealizować swe posłannictwo, swymi narodzinami i śmiercią, ofiarą z ciała i krwi, potwierdzając zawarty w nim przekaz. Innymi słowy, przewaga Ojca wynika z faktu, że swoje ojcostwo realizuje on wobec Syna nie dość, że uwikłanego w człowieczeństwo „ciała i krwi”, to jesz- cze utrwalonego w swym zdającym go na opatrzność Ojca, jeśli już nie cielesnym, to wciąż duchowym dziecięctwie. Dopóki więc Syn Człowie- czy przynajmniej nie wyartykułuje swojego „Ja myślę”, dopóki wobec samego siebie nie potwierdzi samorzutności własnego myślenia, i za jego pomocą nie „wytworzy” własnej (subiektywnej), bezpośrednio konku- rencyjnej wobec ojcowskiej (obiektywnej), wersji duchowości, dopóty nie stanie się przynajmniej formalnie równy Ojcu i nie będzie w stanie sku- tecznie odwzajemnić jego uznania, jego zaś dotychczasowa misja, promu- jąca głównie posłuszeństwo innej osobie, nie odkupi człowieczeństwa stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, który jest posłuszny same- mu sobie. W przebiegu „naszej ery” zaznacza się więc podział na dwie kolejno ujawniające się, wzajemnie wykluczające się i zarazem dopełniające fazy, z których pierwsza, jako zdominowane przez religię średniowiecze, obejmuje okres opatrznościowej kurateli Ojca nad dorastaniem jedno- stronnie przez niego uznawanego Syna, drugą zaś, jako zdominowaną przez filozofię pośredniowieczną nowożytność, wypełnia poszukiwanie przez Syna, burzliwie się już spod ojcowskiej kurateli i tym samym od dotychczasowej formuły swego przez „ciało i krew” realizowanego synostwa wyzwalającego, takiego sposobu odwzajemnienia należnego Ojcu uznania, który, zamiast podważać autonomię jego świeżo wykształ- conej samowiedzy („Ja myślę”), pozwoliłby ją za pośrednictwem Ducha rozwinąć i zobiektywizować. W ten sposób zewnętrzny dla „naszej ery” kalendarzowy podział na nią i „nie-naszą” erę wcześniejszą zostaje od- wzorowany w „naszej ery” podziale wewnętrznym – odtąd „nasza era” może stać się modelem całości dziejów, w którym „narodziny Syna”, zamiast, jak dotychczas, wyznaczać sobą środek dziejów, stają się jedynie ich początkiem, podczas gdy nowy środek dziejów wykształcają dopiero jego „ponowne narodziny”, ustanawiane już nie zewnętrznym uznaniem 20 Ojca, lecz własną aktywnością swą subiektywną duchowość odkrywają- cego Syna. Dysponując zaś nie tylko środkiem dziejów, ale także ich po- czątkiem, można pokusić się już o rekonstrukcję ich całości. Interio- ryzacja konstytuującego kalendarzowy sens dziejów ich dychotomicznego podziału pozwala zatem zainicjować przebiegające w centrum „naszej ery” jej „w Duchu” się dokonujące „ponowne narodziny”: oto więc Syn wyzwala się spod opatrznościowej kurateli Ojca, pozbawiając się zarazem bezpośredniego dostępu do swego jednostronnym i darmowym uzna- niem Ojca łaskawie afirmowanego synostwa. Zamykające średniowieczną fazę nowożytności „ponowne narodziny” Syna Człowieczego, jako już nie z przejmowanego w procesie naturalnej reprodukcji „ciała i krwi”, lecz „z własnej głowy”, z samorzutności własnego myślenia się dokonu- jące narodziny jego samowiedzy, pozwalają mu bowiem narodzić się dla siebie samego w zamian za utratę bezpośredniej więzi z tą postacią same- go siebie, która była właśnie bezpośrednim przedmiotem usynowiającego go ojcowskiego uznania. Jego odkryciu w akcie żywej samowiedzy pod- stawy podmiotowej pewności samego siebie towarzyszy więc jedno- cześnie zakwestionowanie podmiotowej pozycji Ojca, żywiołowa neutra- lizacja uprzedmiotowiającego wpływu jego jednostronnego uznania. Odtąd to nie obiektywny Ojciec, lecz – z dotychczasowej postaci formalnie trójosobowej boskości faktycznie czy też kalendarzowo wykluczony – subiektywny Duch staje się dla Syna bezpośrednim promotorem teraz już jego niepodważalnie podmiotowej samorealizacji. Kiedy więc Syn staje się w swej podmiotowości przynajmniej formalnie równy Ojcu, zyskując tym samym zdolność odwzajemnienia, dotychczas jednostron- nego ojcowskiego uznania, wtedy też okazuje się, że bezpośrednio może on zaoferować Ojcu (odpłacając pięknym za nadobne) uznanie równie jednostronne i uprzedmiotowiające, jak to, którego sam wcześniej z jego strony doświadczał. Dla Syna, który rodzi się na nowo wraz z ustano- wieniem swego własnego „Ja myślę”, Ojciec może być już tylko uprzedmiotowiająco „myślany”. Przynajmniej dopóty, dopóki Syn nie poprzestanie na odkryciu swej jednostkowej samowiedzy w bezpośred- nim doświadczeniu żywego „Ja myślę”, i w poszukiwaniu jej obiektywizu- jących zapośredniczeń nie uczyni jej swym własnym dziełem, odkrywając
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czy żyjemy w “naszej erze”?. Nowożytność jako projekt filozoficzny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: