Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 008101 20658385 na godz. na dobę w sumie
Czytaj po polsku. T. 7: Stanisław Lem:  Jak ocalał świat  (B1–B2),  Maszyna Trurla  (B2 –C1),  Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla  (C1–C2). Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 2 - ebook/pdf
Czytaj po polsku. T. 7: Stanisław Lem: Jak ocalał świat (B1–B2), Maszyna Trurla (B2 –C1), Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla (C1–C2). Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2181-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Edycja dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych.
Kolejny tom (7 już), który ukazał się w doskonale znanej słuchaczom Szkoły Języka i Kultury Polskiej serii, przeznaczony jest dla studentów średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Tym razem „materiałem wyjściowym”, dzięki któremu słuchacze Szkoły Letniej i Języka Polskiego będą mogli zdobywać i poszerzać swoje wiadomości dotyczące m.in. literatury, kultury polskiej i doskonalić umiejętności z zakresu języka polskiego, są utwory Stanisława Lema. Książeczka zawiera tradycyjny (przyjęty i sprawdzony z powodzeniem! w serii Czytaj po polsku) podział na część lekturową, część ćwiczeniową, klucz do ćwiczeń oraz naturalnie słowniczek.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czytaj po polsku STANISŁAW LEM Jak ocalał świat Maszyna Trurla Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla NR 139 Czytaj po polsku Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego STANISŁAW LEM Jak ocalał świat (B1–B2) Maszyna Trurla (B2–C1) Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla (C1–C2) Edycja dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych Tom 7 Wydanie II Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzent wydania pierwszego Wacław M. Osadnik Redaktorzy naukowi Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor Stanisław Lem to jeden z najbardziej znanych i najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy na świe- cie. Urodził się w 1921 roku we Lwowie, zmarł w 2006 roku w Krakowie. Był pisarzem, futurologiem, eseistą, filozofem, myślicielem, wspaniałym, mądrym człowie- kiem. We Lwowie rozpoczął studia medyczne, kontynuował je na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dokąd rodzina przeniosła się w ramach repatriacji. W 1948 roku uzyskał absolutorium, ale nigdy nie został leka- rzem. Miasto jego młodości, Lwów, znalazło swoje miej- sce w autobiograficznej książce Wysoki zamek. Zadebiutował w 1951 roku powieścią Astronauci. Utwory z gatunku science fiction zajmują najwięcej miejsca w jego twórczości. Takie dzieła, jak „Niezwycię- żony”, Powrót z gwiazd, Fiasko, Pokój na ziemi, Eden są znane fanom SF na całym świecie. Jednak najwięk- szą sławę przyniosła mu powieść Solaris, dwukrotnie filmowana: przez Andrzeja Tarkowskiego w 1972 roku (ZSRR) oraz przez Stevena Soderbergha w 2002 roku (USA, z Georgem Clooneyem w roli głównej). Specjal- ne miejsce w jego twórczości zajmują groteski: Cyberia- da, Bajki robotów, Dzienniki gwiazdowe, Opowieści o pi- locie Pirxie. 5 Warto wymienić jego książki filozoficzne, np. Dia- logi czy Summę technologiae, teoretycznoliterackie, jak Fantastyka i futurologia, zbiory fikcyjnych recenzji i wstępów do nieistniejących książek: Biblioteka XXI wieku, Doskonała próżnia, czy wreszcie zbiory felie- tonów: Tajemnica chińskiego pokoju i Bomba megabi- towa. Stanisław Lem otrzymał za swą twórczość wiele na- gród i wyróżnień krajowych oraz zagranicznych. Stanisław Lem is one of the best known and most frequently translated Polish writers in the world. He was born in Lviv in 1921, and deceased in Cracow in 2006. He was a writer, futurologist, essayist, philoso- pher and a thinker with a beautiful mind. In Lviv he began his medical education, and con- tinued his studies at the Jagiellonian University in Cracow. In 1948 he graduated from the Department of Medicine, but never worked as a physician. The city of his youth was a topic of his autobiographical novel Highcastle: A Remembrance (Wysoki zamek). He debuted in 1951 with his novel The Astronauts (Astronauci), which was highly acclaimed by the critics. His other works like „Invincible” („Niezwyciężony”), Re- turn from the Stars (Powrót z gwiazd), Fiasco (Fiasko), Peace on Earth (Pokój na ziemi), Eden (Eden), are very well known to all SF readers all over the world. The SF novel of his life was Solaris, adapted on the screen by Andrei Tarkovsky in 1972 (Soviet Union), and Steven So- derbergh in 2002 (USA, with George Clooney in the main role). Special place in his oeuvre has a literature of gro- tesque, like The Cyberiad (Cyberiada), Fairy Tales of Ro- bots (Bajki robotów), Star Diaries (Dzienniki gwiazdowe), Tales of Prix the Pilot (Opowieści o pilocie Pirxie). 7 It is important to mention his philosophical novels, e.g. The Dialogues (Dialogi), or Summa Technologiae (Summa technologiae); as well as novels closely related to the literary theory, like Science Fiction and Futurol- ogy (Fantastyka i futurologia). He also wrote “introduc- tions” to the non-existent books, like Library of the XXI Century (Biblioteka XXI wieku) and A perfect Vacuum (Doskonała próżnia). Lem’s collections of columns, like The Secret of the Chinese Room (Tajemnica chińskiego pokoju), or The Megabyte Bomb (Bomba megabitowa), gave him a serious position among journalists. For his creative activity Stanisław Lem received many international and national awards and prizes. Stanisław Lem gehört zu den weltweit bekanntesten und am häufigsten übersetzten polnischen Schriftstel- lern. Er wurde 1921 in Lwów geboren und starb 2006 in Kraków. Lem war Schriftsteller, Zukunftsforscher, Essayist, Denker, ein großartiger und kluger Mensch. In Lwów begann er Medizin zu studieren und setzte das Studium an der Jagiellonen-Universität in Kraków fort, wohin die Familie im Rahmen der sog. Repatria- tion umsiedelte. Im Jahre 1948 beendete er sein Studi- um, wurde jedoch niemals als Arzt tätig. Lwów – der Stadt seiner Jugend – setzte Lem in seinen autobio- graphischen Erinnerungen Das hohe Schloß (Wysoki zamek) ein bleibendes Denkmal. Lem debütierte 1951 mit dem Roman Die Astronau- ten (Astronauci). In seinem Schaffen ist die Science Fiction – Literatur das umfangreichste Genre. Wer- ke wie „Der Unbesiegbare” („Niezwyciężony”), Rück- kehr von den Sternen (Powrót z gwiazd), Das Fiasko (Fiasko), Der Flop bzw. Frieden auf Erden (Pokój na ziemi) oder Eden (Eden) sind allen Science Fiction – Fans weltweit bekannt. Am berühmtesten ist jedoch sein Roman Solaris, der bereits zweimal verfilmt wur- de: 1972 von Andrej Tarkowskij (UdSSR) sowie 2002 von Steven Soderbergh (USA, mit George Clooney in 9 der Hauptrolle). In Lems Schaffen nimmt die Groteske einen besonderen Platz ein. Dazu zählen solche Werke wie Kyberiade (Cyberiada), Robotermärchen (Bajki ro- botów), Die Sterntagebücher des Weltraumfahrers Ijon Tichy (Dzienniki gwiazdowe) oder Pilot Pirx (Opowieści o pilocie Pirxie). Nennenswert sind auch seine philosophischen Wer- ke, wie z.B. Dialoge (Dialogi) oder Summa technolo- giae, seine literaturtheoretischen Betrachtungen, wie z.B. Phantastik und Futurologie (Fantastyka i futu- rologia), seine Anthologie fiktiver Rezensionen und Einführungen zu nicht existierenden Büchern, wie Die Bibliothek des 21. Jahrhunderts (Biblioteka XXI wieku), Das absolute Vakuum bzw. Die vollkommene Leere (Doskonała próżnia) oder die Anthologie seiner Essays Die Technologiefalle (Tajemnica chińskiego po- koju) und Die Megabit-Bombe (Bomba megabitowa). Stanisław Lem wurde für sein Schaffen mit zahlrei- chen nationalen und internationalen Preisen und Aus- zeichnungen geehrt. Spis treści Stanisław Lem Stanisław Lem: Jak ocalał świat, Maszyna Trur- la, Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla (Opracowała Jolanta Tambor) Ćwiczenia Klucz do ćwiczeń 5 11 62 110 Tłumaczenie na język angielski: Wacław M. Osadnik Tłumaczenie na język niemiecki: Brigitte Schniggenfittig Redakcja: Ksymena Zawada Projekt okładki: Marek Francik Ilustracja na okładce: Aneta Kasperek Trubadur Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: Magdalena Tomczyk Skład i łamanie: Małgorzata Wasil Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-1907-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-181-2 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie II. Ark. druk. 4,25. Ark.wyd. 5,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 10 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Materiaty pomocnicze do nauki j~zyka polskiego jako obcego Seria CZVTAJ PO POLSKU jest wfesnie dIe Ciebie, jesli: ./ znosz jE?zyk polski no poziomie podstowowym, srednim lub zoowonsowonym , ./ chcesz poznoc nojwozniejsze dziefo literotury polskiej, zonim po nie siE?gniesz w oryginole, ./ chcesz wzbogocic sfownictwo, kt6re jest niezbE?dne do czytonio literotury, ./ zomierzosz zdowoc egzomin certyfikotowy z jE?zyko polskiego. Ksiqik~ opracowano z uwzgl~dnieniem standardow wymagan egzaminacyjnych Panstwowej Komisji Poswiadczania Znajomosci J~zyka Polskiego jako Obcego poziom zaawansowany - B 1, B2, C 1, C2 ISSN 1644-0552 () - N - -I 0 o 0 o r(cid:173) en c: -o 3 en -I Z en r P :E r(cid:173) m s:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytaj po polsku. T. 7: Stanisław Lem: Jak ocalał świat (B1–B2), Maszyna Trurla (B2 –C1), Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla (C1–C2). Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wyd. 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: