Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00277 007792 13586491 na godz. na dobę w sumie
Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source - książka
Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source - książka
Autor: Liczba stron: 448
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-555-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka 'Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania' open source to pierwszy na rynku podręcznik poświęcony czytaniu kodu źródłowego jako osobnej dziedzinie wiedzy, której znajomość jest przydatna każdemu programiście. Ponad 600 przykładów, w których wykorzystywane są kody oprogramowania open source , przedstawia sposoby identyfikowania dobrego i złego kodu, czytania go, przeszukiwania pod kątem konkretnych funkcji oraz wykorzystywania umiejętności czytania kodu do poprawy jakości kodów źródłowych pisanych samodzielnie.

Poznaj umiejętność czytania kodu źródłowego i popraw samodzielnie pisany kod.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source Autor: Diomidis Spinellis T³umaczenie: Bart³omiej Garbacz ISBN: 83-7361-555-5 Tytu³ orygina³u: Code Reading The Open Source Perspective Format: B5, stron: 448 Ksi¹¿ka „Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania” open source to pierwszy na rynku podrêcznik poġwiêcony czytaniu kodu ĥród³owego jako osobnej dziedzinie wiedzy, której znajomoġæ jest przydatna ka¿demu programiġcie. Ponad 600 przyk³adów, w których wykorzystywane s¹ kody oprogramowania open source, przedstawia sposoby identyfikowania dobrego i z³ego kodu, czytania go, przeszukiwania pod k¹tem konkretnych funkcji oraz wykorzystywania umiejêtnoġci czytania kodu do poprawy jakoġci kodów ĥród³owych pisanych samodzielnie. • Podstawowe konstrukcje steruj¹ce dzia³aniem programu • Proste i z³o¿one typy danych • Struktury i unie • Dynamiczne zarz¹dzanie pamiêci¹ • Metody analizy projektów informatycznych • Konwencje pisania i formatowania kodu ĥród³owego • Tworzenie i czytanie dokumentacji • Architektura systemów Poznaj umiejêtnoġæ czytania kodu ĥród³owego i popraw samodzielnie pisany kod Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa.....................................................................................7 Wstęp ..........................................................................................11 Rozdział 1. Wprowadzenie ..............................................................................15 1.1. Motywy i metody czytania kodu......................................................................... 16 1.1.1. Kod jako literatura................................................................................... 16 1.1.2. Kod jako model ....................................................................................... 19 1.1.3. Utrzymanie kodu ..................................................................................... 20 1.1.4. Rozwój.................................................................................................... 21 1.1.5. Ponowne wykorzystanie........................................................................... 22 1.1.6. Inspekcje................................................................................................. 23 1.2. Jak czytać tę książkę? ........................................................................................ 24 1.2.1. Konwencje typograficzne......................................................................... 24 1.2.2. Diagramy ................................................................................................ 25 1.2.3. Ćwiczenia................................................................................................ 27 1.2.4. Materiał dodatkowy ................................................................................. 27 1.2.5. Narzędzia ................................................................................................ 28 1.2.6. Zarys treści.............................................................................................. 28 1.2.7. Debata na temat najlepszego języka.......................................................... 29 Dalsza lektura .......................................................................................................... 30 Rozdział 2. Podstawowe konstrukcje programistyczne ......................................33 2.1. Pełny program ................................................................................................... 33 2.2. Funkcje i zmienne globalne................................................................................ 39 2.3. Pętle while, instrukcje warunkowe i bloki........................................................... 42 2.4. Instrukcja switch................................................................................................ 45 2.5. Pętle for ............................................................................................................ 47 2.6. Instrukcje break i continue ................................................................................. 50 2.7. Wyrażenia znakowe i logiczne ........................................................................... 52 2.8. Instrukcja goto................................................................................................... 55 2.9. Refaktoryzacja w skrócie ................................................................................... 57 2.10. Pętle do i wyrażenia całkowite ........................................................................... 63 2.11. Podsumowanie wiadomości o strukturach sterujących......................................... 65 Dalsza lektura .......................................................................................................... 71 Rozdział 3. Zaawansowane typy danych języka C .............................................73 3.1. Wskaźniki ......................................................................................................... 73 3.1.1. Powiązane struktury danych..................................................................... 74 3.1.2. Dynamiczne przydzielanie struktur danych ............................................... 74 4 Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open-source 3.1.3. Wywołania przez referencję ..................................................................... 75 3.1.4. Uzyskiwanie dostępu do elementów danych ............................................. 76 3.1.5. Tablice jako argumenty i wyniki .............................................................. 77 3.1.6. Wskaźniki na funkcje............................................................................... 78 3.1.7. Wskaźniki jako aliasy .............................................................................. 81 3.1.8. Wskaźniki a ciągi znaków........................................................................ 82 3.1.9. Bezpośredni dostęp do pamięci ................................................................ 84 3.2. Struktury ........................................................................................................... 85 3.2.1. Grupowanie elementów danych................................................................ 85 3.2.2. Zwracanie wielu elementów danych z funkcji........................................... 85 3.2.3. Odwzorowanie organizacji danych ........................................................... 86 3.2.4. Programowanie obiektowe ....................................................................... 87 3.3. Unie.................................................................................................................. 89 3.3.1. Wydajne wykorzystanie pamięci .............................................................. 89 3.3.2. Implementacja polimorfizmu.................................................................... 90 3.3.3. Uzyskiwanie dostępu do różnych reprezentacji wewnętrznych .................. 91 3.4. Dynamiczne przydzielanie pamięci .................................................................... 92 3.4.1. Zarządzanie wolną pamięcią .................................................................... 95 3.4.2. Struktury z dynamicznie przydzielanymi tablicami ................................... 97 3.5. Deklaracje typedef............................................................................................. 98 Dalsza lektura ........................................................................................................ 100 Rozdział 4. Struktury danych języka C ........................................................... 101 4.1. Wektory .......................................................................................................... 102 4.2. Macierze i tabele ............................................................................................. 106 4.3. Stosy ............................................................................................................... 110 4.4. Kolejki............................................................................................................ 112 4.5. Mapy............................................................................................................... 114 4.5.1. Tablice mieszające................................................................................. 117 4.6. Zbiory ............................................................................................................. 119 4.7. Listy................................................................................................................ 120 4.8. Drzewa............................................................................................................ 127 4.9. Grafy............................................................................................................... 131 4.9.1. Przechowywanie wierzchołków.............................................................. 132 4.9.2. Reprezentacje krawędzi ......................................................................... 133 4.9.3. Przechowywanie krawędzi..................................................................... 136 4.9.4. Właściwości grafu ................................................................................. 137 4.9.5. Struktury ukryte..................................................................................... 138 4.9.6. Inne reprezentacje.................................................................................. 138 Dalsza lektura ........................................................................................................ 139 Rozdział 5. Zaawansowane techniki sterowania przebiegiem programów .......... 141 5.1. Rekurencja ...................................................................................................... 141 5.2. Wyjątki ........................................................................................................... 147 5.3. Równoległość.................................................................................................. 151 5.3.1. Równoległość sprzętowa i programowa.................................................. 151 5.3.2. Modele sterowania................................................................................. 153 5.3.3. Implementacja wątków .......................................................................... 158 5.4. Sygnały ........................................................................................................... 161 5.5. Skoki nielokalne.............................................................................................. 165 5.6. Podstawienie makr........................................................................................... 167 Dalsza lektura ........................................................................................................ 171 Spis treści 5 Rozdział 6. Metody analizy dużych projektów ................................................. 173 6.1. Techniki projektowe i implementacyjne ........................................................... 173 6.2. Organizacja projektu........................................................................................ 175 6.3. Proces budowy i pliki Makefile........................................................................ 183 6.4. Konfiguracja.................................................................................................... 190 6.5. Kontrola wersji................................................................................................ 194 6.6. Narzędzia związane z projektem ...................................................................... 201 6.7. Testowanie...................................................................................................... 205 Dalsza lektura ........................................................................................................ 212 Rozdział 7. Standardy i konwencje pisania kodu ............................................. 213 7.1. Nazwy plików i ich organizacja wewnętrzna..................................................... 214 7.2. Wcięcia........................................................................................................... 216 7.3. Formatowanie.................................................................................................. 218 7.4. Konwencje nazewnictwa.................................................................................. 221 7.5. Praktyki programistyczne................................................................................. 224 7.6. Standardy związane z procesem rozwojowym................................................... 226 Dalsza lektura ........................................................................................................ 227 Rozdział 8. Dokumentacja ............................................................................ 229 8.1. Rodzaje dokumentacji...................................................................................... 229 8.2. Czytanie dokumentacji..................................................................................... 230 8.3. Problemy dotyczące dokumentacji ................................................................... 241 8.4. Dodatkowe źródła dokumentacji ...................................................................... 242 8.5. Popularne formaty dokumentacji w środowisku open-source............................. 246 Dalsza lektura ........................................................................................................ 251 Rozdział 9. Architektura ............................................................................... 253 9.1. Struktury systemów ......................................................................................... 253 9.1.1. Podejście scentralizowanego repozytorium i rozproszone........................ 254 9.1.2. Architektura przepływu danych.............................................................. 259 9.1.3. Struktury obiektowe............................................................................... 261 9.1.4. Architektury warstwowe ........................................................................ 264 9.1.5. Hierarchie.............................................................................................. 266 9.1.6. Przecinanie............................................................................................ 267 9.2. Modele sterowania........................................................................................... 269 9.2.1. Systemy sterowane zdarzeniami............................................................. 269 9.2.2. Menedżer systemowy............................................................................. 273 9.2.3. Przejścia stanów .................................................................................... 274 9.3. Pakietowanie elementów.................................................................................. 277 9.3.1. Moduły.................................................................................................. 277 9.3.2. Przestrzenie nazw .................................................................................. 279 9.3.3. Obiekty ................................................................................................. 283 9.3.4. Implementacje ogólne............................................................................ 295 9.3.5. Abstrakcyjne typy danych ...................................................................... 298 9.3.6. Biblioteki .............................................................................................. 299 9.3.7. Procesy i filtry ....................................................................................... 302 9.3.8. Komponenty.......................................................................................... 304 9.3.9. Repozytoria danych ............................................................................... 306 9.4. Wielokrotne użycie architektury....................................................................... 308 9.4.1. Schematy strukturalne............................................................................ 308 9.4.2. Generatory kodu .................................................................................... 309 9.4.3. Wzorce projektowe................................................................................ 310 9.4.4. Architektury dziedzinowe ...................................................................... 312 Dalsza lektura ........................................................................................................ 316 6 Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open-source Rozdział 10. Narzędzia pomocne w czytaniu kodu ............................................. 319 10.1. Wyrażenia regularne...................................................................................... 320 10.2. Edytor jako przeglądarka kodu ....................................................................... 323 10.3. Przeszukiwanie kodu za pomocą narzędzia grep ............................................. 326 10.4. Znajdowanie różnic między plikami ............................................................... 333 10.5. Własne narzędzia........................................................................................... 335 10.6. Kompilator jako narzędzie pomocne w czytaniu kodu..................................... 338 10.7. Przeglądarki i upiększacze kodu..................................................................... 342 10.8. Narzędzia używane w czasie uruchomienia..................................................... 347 10.9. Narzędzia nieprogramowe.............................................................................. 351 Dostępność narzędzi oraz dalsza lektura.................................................................. 353 Rozdział 11. Pełny przykład ............................................................................ 355 11.1. Przegląd ........................................................................................................ 355 11.2. Plan działania ................................................................................................ 356 11.3. Wielokrotne użycie kodu................................................................................ 358 11.4. Testowanie i uruchamianie............................................................................. 363 11.5. Dokumentacja................................................................................................ 368 11.6. Uwagi ........................................................................................................... 369 Dodatek A Struktura dołączonego kodu......................................................... 371 Dodatek B Podziękowania dla autorów kodu źródłowego................................. 375 Dodatek C Pliki źródłowe ............................................................................. 377 Dodatek D Licencje kodu źródłowego ............................................................ 385 D.1. ACE............................................................................................................... 385 D.2. Apache........................................................................................................... 386 D.3. ArgoUML ...................................................................................................... 387 D.4. DemoGL ........................................................................................................ 388 D.5. hsqldb ............................................................................................................ 388 D.6. NetBSD.......................................................................................................... 389 D.7. OpenCL.......................................................................................................... 390 D.8. Perl ................................................................................................................ 390 D.9. qtchat ............................................................................................................. 393 D.10. socket............................................................................................................. 393 D.11. vcf.................................................................................................................. 393 D.12. X Window System.......................................................................................... 394 Dodatek E Porady dotyczące czytania kodu ................................................... 395 Bibliografia................................................................................. 413 Skorowidz................................................................................... 427 Rozdział 3. Zaawansowane typy danych języka C Wskaźniki, struktury, unie, pamięć przydzielana dynamicznie oraz deklaracje nazw typów to podstawowe elementy budowy bardziej wyrafinowanych typów danych i al- gorytmów języka C. Chociaż niejednokrotnie już się z nimi spotkaliśmy, ich użycie jest wystarczająco specyficzne, wyspecjalizowane i idiomatyczne, aby poświęcić im więcej uwagi. W niniejszym rozdziale zostaną omówione najczęściej stosowane sposoby użycia wskaźników, struktur i unii w programach oraz przedstawione przykłady dla każdego wzorca użycia. Rozpoznając funkcje pełnione przez określone konstrukcje językowe można lepiej zrozumieć kod, który z nich korzysta. Umiejętność tworzenia nowych obszarów przechowywania danych w trakcie działa- nia programu poprzez dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci stanowi jedną z istotnych koncepcji wykorzystywanych obok wskaźników i struktur w celu tworze- nia i manipulowania nowymi typami danych. Wystarczy poznać kilka najważniejszych idiomów dotyczących zarządzania pamięcią przydzielaną dynamicznie, by znikła więk- szość niejasności. 3.1. Wskaźniki Większość osób uczących się języka C początkowo traktuje wskaźniki z pewną dozą szacunku i jednocześnie obawy. Jest prawdą, że kod wykorzystujący wskaźniki jest niekiedy bardzo tajemniczy i często stanowi źródło subtelnych błędów oraz nieprze- widzialnych awarii. Wynika to głównie z faktu, że wskaźnik jest niskopoziomowym, oferującym ogromne możliwości, ale prymitywnym narzędziem. Należy nauczyć się rozpoznawać sposoby jego użycia, co pozwoli poznać często stosowane wzorce zapi- su kodu. Nieliczne pozostałe fragmenty kodu, których nie będzie można odpowiednio zaklasyfikować, należy traktować podejrzliwie. 74 Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open-source Wskaźniki są używane w języku C z następujących powodów: w celu tworzenia powiązanych struktur danych; w celu odwoływania się do dynamicznie przydzielanych struktur danych; w celu implementacji wywołań przez referencje; w celu uzyskiwania dostępu do elementów danych i iterowania po nich; w momencie przekazywania tablic jako argumentów; w celu odwoływania się do funkcji; jako aliasy innych wartości; w celu reprezentowania ciągów znaków; w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu do pamięci systemowej. Poniżej rozpatrzymy reprezentatywne przykłady użycia wskaźników w każdym z tych przypadków. Tam, gdzie to wskazane, zostaną zamieszczone odsyłacze do podrozdzia- łów, w których zawarto szczegółowe omówienie określonego przypadku użycia. Celem poniższych paragrafów jest przedstawienie podsumowania, taksonomii oraz ogólnych wytycznych dotyczących czytania kodu wykorzystującego wskaźniki. 3.1.1. Powiązane struktury danych Na najniższym poziomie abstrakcji wskaźnik stanowi po prostu adres pamięci. Nadaje się on zatem idealnie do reprezentowania łączy między elementami struktur danych. Na poziomie koncepcyjnym struktury danych, takie jak listy, drzewa i graf, składają się z elementów (wierzchołków) połączonych łukami lub krawędziami. Wskaźnik może reprezentować krawędź skierowaną między dwoma wierzchołkami, przechowując w jednym z nich adres drugiego. Ponadto wierzchołki są używane podczas przetwa- rzania takich struktur danych w celu uzyskiwania dostępu do ich elementów oraz wy- konywania operacji porządkowych. Powiązane struktury danych są omawiane w pod- rozdziale 4.7 i kolejnych. 3.1.2. Dynamiczne przydzielanie struktur danych Struktury danych typu wektorowego są często przydzielane dynamicznie, tak aby ich rozmiar odpowiadał informacjom dotyczącym liczby wymaganych elementów w czasie wykonywania. Kwestię tę omówiono szczegółowo w podrozdziale 3.4. Wskaźniki są używane do przechowywania adresów początkowych takich struktur danych. Ponadto programy często dynamicznie konstruują struktury języka C w celu przekazywania ich między funkcjami lub używania jako elementów budulcowych dla powiązanych struk- tur danych. W takim przypadku wskaźniki są używane do przechowywania informacji 1 o lokalizacji w pamięci przydzielonej konstrukcji struct, jak w poniższym przykładzie : 1 netbsdsrc/sbin/fsck/preen.c: 250 – 280. Rozdział 3. ♦ Zaawansowane typy danych języka C 75 static struct diskentry * finddisk(const char *name) { struct diskentry *d; [...] d = emalloc(sizeof(*d)); d- d_name = estrdup(name); d- d_name[len] = ; [...] return d; } Kod służący do przydzielenia pamięci równej co do pojemności rozmiarowi konstrukcji struct oraz rzutowanie wyniku na odpowiedni wskaźnik bywają często przenoszone do makra o nazwie takiej jak new (jak adekwatny operator języka C++) 2, 3 . #define new(type) (type *) calloc(sizeof(type), 1) [...] node = new(struct codeword_entry); 3.1.3. Wywołania przez referencję Wskaźniki są również używane w funkcjach, które pobierają argumenty przekazywane przez referencję (ang. by reference). Argumenty funkcji przekazywane przez referencję są wykorzystywane w celu zwracania wyników funkcji lub w celu uniknięcia narzutu czasowego związanego z kopiowaniem argumentu funkcji. Kiedy argumenty typu wskaźnikowego są używane w celu zwrócenia wyników funkcji, w jej treści znajduje się instrukcja przypisania wartości do takich argumentów, jak w przypadku poniższej funkcji, która ustawia wartość gid na identyfikator grupy o podanej nazwie 4 . int gid_name(char *name, gid_t *gid) { [...] *gid = ptr- gid = gr- gr_gid; return(0); } Wartość zwracana przez funkcję jest wykorzystywana jedynie w celu określenia błędu. Wiele funkcji interfejsu API systemu Windows wykorzystuje taką konwencję. Po stro- nie obiektu wywołującego zwykle widzi się odpowiedni argument przekazywany do funkcji poprzez zastosowanie operatora adresu ( ) względem zmiennej. Argumenty wskaźnikowe są również używane w celu uniknięcia narzutu związanego z kopiowaniem dużych elementów przy każdym wywołaniu funkcji. Takie argumenty to zwykle struktury, rzadziej liczby zmiennoprzecinkowe o podwójnej precyzji. Tablice są zawsze przekazywane przez referencję i w przypadku większości architektur inne proste typy danych wydajniej jest kopiować w momencie wywołania funkcji niż przekazywać je przez referencję. Poniższa funkcja wykorzystuje dwa argumenty typu strukturalnego 2 XFree86-3.3/xc/doc/specs/PEX5/PEX5.1/SI/xref.h: 113. 3 XFree86-3.3/xc/doc/specs/PEX5/PEX5.1/SI/xref.c: 268. 4 netbsdsrc/bin/pax/cache.c: 430 – 490. 76 Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open-source (now oraz then) przekazywane przez referencję tylko w celu obliczenia wyniku bez mo- dyfikowania treści struktur. Zapewne zapisano ją w ten sposób w celu uniknięcia narzutu związanego z kopiowaniem struktury timeval przy każdym wywołaniu 5 . static double diffsec(struct timeval *now), struct timeval *then) { return ((now- tv_sec – then- tv_sec)*1.0 + (now- tv_usec – then- tv_usec)/1000000.0); } We współczesnych programach pisanych w C i C++ często można zidentyfikować argumenty przekazywane przez referencję ze względów wydajnościowych, gdyż są opatrzone deklaratorem const6 . static char *ccval (const struct cchar *, int); Rola każdego z argumentów jest czasem również identyfikowana poprzez użycie komen- 7 tarza IN lub OUT, jak w poniższej (zapisanej w stylu sprzed ANSI C) definicji funkcji : int atmresolve(rt, m, dst, desten) register struct rtentry *rt; struct muf *m; register struct sockaddr *dst; register struct atm_pseudohdr *desten; /* OUT */ { 3.1.4. Uzyskiwanie dostępu do elementów danych W podrozdziale 4.2 zostanie przedstawiony sposób użycia wskaźnika jako kursora bazy danych służącego do uzyskiwania dostępu do elementów tabeli. Można wymienić pew- ne kluczowe pojęcia pomagające w czytaniu kodu, zawierające wskaźniki służące do uzyskiwania dostępu do tablic. Po pierwsze, wskaźnik na adres elementu tablicy może być wykorzystany do uzyskania dostępu do elementu znajdującego się pod określonym indeksem. Po drugie, arytmetykę wskaźników na elementy tablicy charakteryzują te same cechy semantyczne, co arytmetykę odpowiednich indeksów tablicy. W tabeli 3.1 przedstawiono przykłady wykonywania najczęściej występujących operacji w czasie 8 uzyskiwania dostępu do tablicy a o elementach typu T. Na listingu 3.1 przedstawiono przykład kodu ze wskaźnikami służącego do uzyskiwania dostępu do stosu. Listing 3.1. Dostęp poprzez wskaźnik do stosu opartego na tablicy stackp = de_stack;†† Inicjalizacja stosu [...] *stackp++ = finchar;†† Odłożenie finchar na stos [...] do { 5 netbsdsrc/sbin/ping/ping.c: 1028 – 1034. 6 netbsdsrc/bin/stty/print.c: 56. 7 netbsdsrc/sys/netinet/if_atm.c: 223 – 231. 8 netbsdsrc/usr.bin/compress/zopen.c: 523 – 555. Rozdział 3. ♦ Zaawansowane typy danych języka C 77 Tabela 3.1. Kod wykorzystujący indeksy oraz wskaźniki, służący do uzyskiwania dostępu do tablicy a o elementach typu T Kod z użyciem indeksów Kod z użyciem wskaźników int i; i = 0 a[i] a[i].f i++ i += K i == N T *p p = a lub p = a[0] *p p- f p++ p += K p == a[N] lub p == a + N if (count-- == 0) return (num); *bp++ = *--stackp;†† Zdjęcie elementu ze stosu do *bp } while (stackp de_stack);†† Sprawdzenie czy stos jest pusty 3.1.5. Tablice jako argumenty i wyniki W programach pisanych w językach C i C++ wskaźniki pojawiają się w przypadku przekazywania tablic do funkcji oraz ich zwracania jako wyników. W kodzie C, kiedy nazwa tablicy zostanie użyta jako argument funkcji, przekazywany jest do niej tylko adres pierwszego elementu tablicy. W rezultacie wszelkie modyfikacje dokonane na danych tablicy w czasie wykonywania funkcji mają wpływ na elementy tablicy przeka- zanej przez obiekt wywołujący funkcję. Takie niejawne wywołanie przez referencję w przypadku tablic odróżnia je od sposobu przekazywania do funkcji wszystkich innych typów języka C, a przez to może być źródłem niejasności. Podobnie funkcje języka C mogą zwracać jedynie wskaźnik na element tablicy, a nie całą tablicę. A zatem, kiedy funkcja tworzy w tablicy wynik, a następnie zwraca odpo- wiedni wskaźnik, istotną rzeczą jest zapewnienie, aby tablica nie była zmienną lokalną, której pamięć jest przydzielana na stosie funkcji. W takim przypadku przestrzeń tablicy może zostać nadpisana po zakończeniu działania funkcji i w konsekwencji wynik jej działania będzie niepoprawny. Jednym ze sposobów na uniknięcie tego problemu jest zadeklarowanie takiej tablicy jako statycznej (static), jak w przypadku poniższej funk- cji, która zamienia adres internetowy na jego reprezentację z wartościami dziesiętnymi 9 . rozdzielonymi kropkami char *inet_ntoa(struct in_addr ad) { unsigned long int s_ad; int a, b, c, d; static char addr[20]; s_ad = ad.s_addr; d = s_ad 256; s_ad /= 256; c = s_ad 256; 9 netbsdsrc/libexec/identd/identd.c: 120 – 137. 78 Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open-source s_ad /= 256; b = s_ad 256; a = s_ad / 256; sprintf(addr, d. d. d. d , a, b, c, d); return addr; } Funkcja tworzy wynik w buforze addr. Gdyby nie został on zadeklarowany jako static, jego zawartość (czytelna reprezentacja adresu internetowego) stałaby się nieprawidłowa po zakończeniu działania funkcji. Nawet powyższa konstrukcja nie jest w pełni bezpiecz- na. Funkcje wykorzystujące globalne lub statyczne zmienne lokalne nie są w większo- ści przypadków wielobieżne. Oznacza to, że funkcja nie może zostać wywołana z po- ziomu wątku innego programu, kiedy jedna instancja tej funkcji już działa. Co gorsza, w naszym przypadku wynik funkcji musi zostać zapisany w innym miejscu (na przykład przy użyciu wywołania funkcji strdup) zanim funkcja zostanie wywołana ponownie. W przeciwnym razie zostałby on nadpisany nowym rezultatem. Przykładowo, przed- stawiona implementacja funkcji inet_ntoa nie mogłaby zostać użyta zamiast funkcji naddr_ntoa w następującym kontekście : 10 (void)fprintf(ftrace, s Router Ad from s to s via s life= d , act, naddr_ntoa(from), naddr_ntoa(to), ifp ? ifp- int_name : ? , ntohs(p- ad.icmp_ad_life)); W tym przypadku w celu obejścia opisanego problemu funkcja naddr_ntoa jest używana jako kod opakowujący dla funkcji inet_ntoa, zapewniając przechowanie jej wyniku w liście cyklicznej o czterech różnych buforach tymczasowych . 11 char * naddr_ntoa(naddr a) { #define NUM_BUFS 4 static int bufno; static struct { char str[16]; /* xxx.xxx.xxx.xxx */ } bufs[NUM_BUFS]; char *s; struct in_addr addr; addr.s_addr = a; s = strcpy(bufs[bufno].str, inet_ntoa(addr)); bufno = (bufno+1) NUM_BUFS; return s; } 3.1.6. Wskaźniki na funkcje Często przydatnym rozwiązaniem jest sparametryzowanie funkcji poprzez przekazywa- nie jej do innej funkcji jako argumentu. Jednak język C nie dopuszcza przekazywania funkcji jako argumentów. Możliwe jest jednak przekazanie jako argumentu wskaźnika funkcja getfile, używana do przetwarzania plików w cza- na funkcję. Na listingu 3.2 sie procesu odtwarzania po awarii, pobiera parametry fill oraz skip. Służą one do 12 10 netbsdsrc/sbin/routed/rdisc.c: 121 – 125. 11 netbsdsrc/sbin/routed/trace.c: 123 – 139. 12 netbsdsrc/sbin/restore/tape.c: 177 – 837. Rozdział 3. ♦ Zaawansowane typy danych języka C 79 określenia, w jaki sposób należy odczytywać lub pomijać dane. Funkcja jest wywoły- wana (listing 3.2:1) z różnymi argumentami (listing 3.2:3) w celu wykonania począt- kowego przeglądu danych lub odtworzenia albo pominięcia plików danych. Listing 3.2. Parametryzacja przy użyciu argumentów funkcji /* * Verify that the tape drive can be accessed and * that it actually is a dump tape. */ void setup() { [...] getfile(xtrmap, xtrmapskip);†† [1] Wywołanie z argumentami [...] będącymi wskaźnikami na funkcje } /* Prompt user to load a new dump volume. */ void getvol(int nextvol) { [...] getfile(xtrlnkfile, xtrlnkskip);†† [1] [...] getfile(xtrfile, xtrskip);†† [1] [...] } /* * skip over a file on the tape */ void skipfile() { curfile.action = SKIP; getfile(xtrnull, xtrnull);†† [1] } /* Extract a file from the tape. */ void getfile(void (*fill)(char *, long), (*skip)(char *, long)) { [...] (*fill)((char *)buf, (long)(size TP_BSIZE ?††† [2] Wywołanie funkcji ††††fssize : (curblk - 1) * TP_BSIZE + size));†† przekazanej w argumencie [...] (*skip)(clearedbuf, (long)(size TP_BSIZE ?†† [2] ††††TP_BSIZE : size));†††††††††††††††††††††††† [...] (*fill)((char *)buf, (long)((curblk * TP_BSIZE) + size));†† [2] [...] } /* Write out the next block of a file. */††††††††††††††††††††††† [3] Funkcje przekazywane static void††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† jako parametry argumentów xtrfile(char *buf, long size)††††††††††††††††††††††††††††††††††† { [...] }††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† /* Skip over a hole in a file. */††††††††††††††††††††††††††††††† static void††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† xtrskip(char *buf, long size)††††††††††††††††††††††††††††††††††† { [...] }††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† /* Collect the next block of a symbolic link. */†††††††††††††††† static void††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 80 Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open-source xtrlnkfile(char *buf, long size) ††††††††††††††††††††††††††††††† { [...] }††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† /* Skip over a hole in a symbolic link (should never happen). */ static void††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† xtrlnkskip(char *buf, long size)†††††††††††††††††††††††††††††††† { [...] }††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† /* Collect the next block of a bit map. */†††††††††††††††††††††† static void††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† xtrmap(char *buf, long size)†††††††††††††††††††††††††††††††††††† { [...] }††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† /* Skip over a hole in a bit map (should never happen). */†††††† static void††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† xtrmapskip(char *buf, long size)†††††††††††††††††††††††††††††††† { [...] }††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† /* Noop, when an extraction function is not needed. */†††††††††† void†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† xtrnull(char *buf, long size) †††††††††††††††††††††††††††††††††† { return; }††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Wiele plików z bibliotek języka C, takich jak qsort i bsearch, pobiera argumenty będące wskaźnikami na funkcje, które określają sposób ich działania . 13 getnfile() { [...] qsort(nl, nname, sizeof(nltype), valcmp); [...] } valcmp(nltype *p1, nltype *p2) { if ( p1 - value p2 - value ) { return LESSTHAN; } if ( p1 - value p2 - value ) { return GREATERTHAN; } return EQUALTO; } W powyższym przykładzie sposób, w jaki funkcja qsort porównuje elementy sortowanej tablicy, określa funkcja valcmp. Wreszcie, wskaźniki na funkcje mogą być używane do parametryzowania sterowania w treści kodu. W poniższym przykładzie wskaźnik closefunc jest używany do przecho- wywania funkcji, która zostanie wywołana w celu zamknięcia strumienia fin w zależno- ści od sposobu jego otwarcia . 14 void retrieve(char *cmd, char *name) { int (*closefunc)(FILE *) = NULL; [...] if (cmd == 0) { fin = fopen(name, r ), closefunc = fclose; [...] if (cmd) { 13 netbsdsrc/usr.bin/gprof/gprof.c: 216 – 536. 14 netbsdsrc/libexec/ftpd/ftpd.c: 792 – 860. Rozdział 3. ♦ Zaawansowane typy danych języka C 81 [...] fin = ftpd_popen(line, r , 1), closefunc = ftpd_pclose; [...] (*closefunc)(fin); } 3.1.7. Wskaźniki jako aliasy Wskaźniki są często używane do tworzenia aliasów pewnych wartości 15 . struct output output = {NULL, 0, NULL, OUTBUFSIZ, 1, 0}; [...] struct output *out1 = output; W powyższym przykładzie kodu poddany dereferencji wskaźnik out1 może zostać użyty zamiast oryginalnej wartości zmiennej output. Aliasów używa się z wielu różnych powodów. Kwestie wydajnościowe Przypisanie wskaźnika jest bardziej wydajne od przypisania większego obiektu. W po- niższym przykładzie wskaźnik curt mógłby być zmienną strukturalną, a nie wskaźnikiem na taką strukturę. Jednak odpowiednia instrukcja przypisania byłaby mniej wydajna, gdyż wiązałaby się ze skopiowaniem zawartości całej struktury . 16 static struct termios cbreakt, rawt, *curt; [...] curt = useraw ? rawt : cbreakt; Odwołania do statycznie inicjalizowanych danych Zmienna jest używana do wskazywania na różne wartości danych statycznych. Najczęściej spotykany przykład w tym przypadku to zbiór wskaźników znakowych wskazujących na różne ciągi znaków . 17 char *s; [...] s = *(opt- bval) ? True : False ; Implementacja semantyki odwołań do zmiennych w kontekście globalnym Mało przyjazny tytuł niniejszego punktu odnosi się do odpowiednika użycia wskaźni- ków wywołań przez referencję, tyle że z wykorzystaniem zmiennej globalnej zamiast argumentu funkcji. Zatem globalna zmienna wskaźnikowa jest używana do odwoływa- nia się do danych, do których należy uzyskać dostęp i zmodyfikować je w innym miej- scu. W przedstawionym poniżej generatorze liczb pseudolosowych wskaźnik fptr jest 15 netbsdsrc/bin/sh/output.c: 81 – 84. 16 netbsdsrc/lib/libcurses/tty.c: 66 – 171. 17 netbsdsrc/games/rogue/room.c: 629 – 635. 82 Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open-source inicjalizowany tak, aby wskazywał na wpis w tabeli ziaren generatora liczb pseudoloso- wych. W podobny sposób jest on ustawiany w funkcji srrandom(). W końcu, w funkcji rrandom() zmienna fptr jest używana do zmodyfikowania wartości, na którą wskazuje . 18 static long rntb[32] = { 3, 0x9a319039, 0x32d9c024, 0x9b663182, 0x5da1f342, [...] }; static long *fptr = rntb[4]; [...] void srrandom(int x) { [...] fptr = state[rand_sep]; [...] } long rrandom() { [...] *fptr += *rptr; i = (*fptr 1) 0x7fffffff; Równoważny rezultat otrzymalibyśmy, przekazując fptr jako argument do funkcji srrandom() oraz rrandom(). Podobne podejście jest często wykorzystywane w celu uzyskiwania dostępu do mody- fikowalnej kopii danych globalnych . 19 WINDOW scr_buf; WINDOW *curscr = scr_buf; [...] move(short row, short col); { curscr- _cury = row; curscr- _curx = col; screen_dirty = 1; } 3.1.8. Wskaźniki a ciągi znaków W języku C literały znakowe są reprezentowane przez tablicę znaków zakończoną zna- kiem zerowym . W rezultacie ciągi znaków są reprezentowane przez wskaźnik na pierwszy znak sekwencji zakończonej znakiem zerowym. W poniższym fragmencie kodu można zobaczyć, w jaki sposób kod funkcji bibliotecznej języka C strlen prze- suwa wskaźnik wzdłuż ciągu znaków przekazanego jako parametr funkcji do momentu osiągnięcia jego końca. Następnie odejmuje wskaźnik na początek ciągu od wskaźni- ka na końcowy znak zerowy w celu obliczenia i zwrócenia długości ciągu . 20 18 netbsdsrc/games/rogue/random.c: 62 – 109. 19 netbsdsrc/games/rogue/curses.c: 121 – 157. 20 netbsdsrc/lib/libc/string/strlen.c: 51 – 59. Rozdział 3. ♦ Zaawansowane typy danych języka C 83 size_t strlen(const char *str) { register const char *s; for (s = str; *s; ++s) ; return(s - str); } Czytając kod operujący na ciągach znaków, należy pamiętać o istniejącym rozróżnie- niu na wskaźniki znakowe i tablice znaków. Choć obie konstrukcje są często używane do reprezentowania ciągów znaków (ze względu na fakt, że tablica znaków jest au- tomatycznie konwertowana na wskaźnik na pierwszy znak w tablicy w momencie przekazania do funkcji), odpowiednie typy i operacje, które można na nich wykonywać, są różne. Przykładowo, poniższy kod definiuje zmienną pw_file jako wskaźnik na znak wskazujący na stałą znakową zawierającą sekwencję /etc/passwd 21 . static char *pw_file = /etc/passwd ; Rozmiar zmiennej pw_file na maszynie Autora wynosi 4 i może ona zostać zmodyfi- kowana tak, aby wskazywała inne miejsce, jednak próba zmiany zawartości pamięci, na którą wskazuje, spowoduje niezdefiniowane zachowanie. Z drugiej strony, poniższy wiersz definiuje zmienną line jako tablicę znaków zainicja- lizowaną treścią /dev/XtyXX , po której występuje wartość zerowa . 22 static char line[] = /dev/XtyXX ; Zastosowanie operatora sizeof względem line daje w wyniku 11. Zmienna line zawsze będzie odwoływać się do tego samego obszaru pamięci, a elementy które zawiera mogą być dowolnie modyfikowane . 23 line[5] = p ; Pamiętanie o różnicach istniejących między tablicami znaków a wskaźnikami podczas czytania kodu jest istotne, gdyż obie konstrukcje są używane, często zamiennie, w po- dobnych celach. W szczególności żaden kompilator języka C nie ostrzega użytkownika o sytuacji, w której obie zostaną przypadkowo wymieszane w ramach różnych plików. Weźmy pod uwagę poniższe dwie (niezwiązane ze sobą) definicje oraz odpowiednią deklarację 24, 25, 26 . char version[] = 332 ; char *version = 2.1.2 ; extern char *version; 21 netbsdsrc/distrib/utils/libhack/getpwent.c: 45. 22 netbsdsrc/lib/libutil/pty.c: 71. 23 netbsdsrc/lib/libutil/pty.c: 81. 24 netbsdsrc/usr.bin/less/less/version.c: 575. 25 netbsdsrc/libexec/identd/version.c: 3. 26 netbsdsrc/libexec/identd/identd.c: 77. 84 Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open-source Obie definicje są używane do zdefiniowania ciągu informującego o wersji, który jest zapewne przekazywany do funkcji printf w celu wydrukowania na ekranie. Jednakże deklaracja extern char *version może być użyta jedynie w celu uzyskania dostępu do zmiennej zdefiniowanej jako char *version. Choć konsolidacja pliku źródłowego z plikiem zawierającym definicję char version[] zwykle nie spowoduje wygenerowa- nia błędu, wynikowy program zakończy awaryjnie działanie po uruchomieniu. Zmienna version zamiast wskazywać na obszar pamięci, zawierający ciąg z informacją o wersji, będzie prawdopodobnie wskazywała na obszar pamięci, której adres jest reprezento- wany przez wzorzec bitowy ciągu znaków 332 (0x33333200 w przypadku architektur niektórych procesorów). 3.1.9. Bezpośredni dostęp do pamięci Ze względu na fakt, że wskaźniki są wewnętrznie reprezentowane jako adresy pamię- ci, można spotkać kod niskopoziomowy wykorzystujący wskaźniki do uzyskiwania dostępu do obszarów pamięci związanych z zasobami sprzętowymi. Wiele urządzeń peryferyjnych, takich jak karty graficzne i sieciowe, wykorzystuje ogólnodostępną pamięć w celu wymiany danych z procesorem systemowym. Zmienna zainicjalizowana tak, aby wskazywała na ten obszar, może być z łatwością wykorzystywana do komu- nikowania się z danym urządzeniem. W poniższym przykładzie zmienna video jest ustawiana tak, aby wskazywała na obszar pamięci zajmowany przez sterownik ekranu (0xe08b8000). Zapis do tego obszaru przy przesunięciu określonym przez dany wiersz i kolumnę (vid_ypos oraz vid_xpos) powoduje pojawienie się na ekranie odpowiedniego znaku (c) . 27 static void vid_wrchar(char c) { volatile unsigned short *video; video = (unsigned short *)(0xe08b8000) + vid_ypos * 80 + vid_xpos; *video = (*video 0xff00) | 0x0f00 | (unsigned short)c; } Należy pamiętać, że współczesne systemy operacyjne zapobiegają uzyskiwaniu dostępu do zasobów sprzętowych przez programy użytkownika bez podjęcia wcześniej odpo- wiednich kroków. Tego rodzaju kod spotyka się w zasadzie tylko w przypadku badania systemów osadzonych lub kodu jądra systemu i sterowników urządzeń. Ćwiczenie 3.1. Zaproponuj własną implementację stosu opartego na wskaźnikach z bi- używając indeksu tablicy. Zmierz różnicę w szybkości i skomentuj blioteki compress czytelność obu implementacji. 28 Ćwiczenie 3.2. Zlokalizuj na płycie CD-ROM dołączonej do książki trzy wystąpienia kodu używającego wskaźników z każdego z wymienionych powodów. 27 netbsdsrc/sys/arch/pica/pica/machdep.c: 951 – 958. 28 netbsdsrc/usr.bin/compress/zopen.c Rozdział 3. ♦ Zaawansowane typy danych języka C 85 Ćwiczenie 3.3. Jeżeli Czytelnik zna język C++ lub Java, może spróbować wyjaśnić, w jaki sposób można zminimalizować (w języku C++) lub uniknąć (w języku Java) używania wskaźników. Ćwiczenie 3.4. Czym różni się wskaźnik języka C od adresu pamięci? Jaki ma to wpływ na zrozumienie kodu? Jakie narzędzia wykorzystują istniejącą różnicę? Ćwiczenie 3.5. Czy ciągi znaków zawierające informacje o wersji programu powinny być reprezentowane jako tablice znaków czy jako wskaźniki na ciągi znaków? Uza- sadnij odpowiedź. 3.2. Struktury Konstrukcja języka C struct to zgrupowanie elementów danych, które umożliwia używanie ich wspólnie. Struktury są używane w programach pisanych w C w celu: zgrupowania elementów danych używanych zwykle wspólnie; zwrócenia wielu elementów danych z funkcji; konstruowania powiązanych struktur danych (podrozdział 4.7); odwzorowania organizacji danych w urządzeniach sprzętowych, łączach sieciowych oraz nośnikach danych; implementacji abstrakcyjnych typów danych (podrozdział 9.3.5); tworzenia programów zgodnie z paradygmatem obiektowym. Poniższe punkty stanowią rozwinięcie dyskusji na temat użycia struktur i poruszają zagadnienia nie omawiane w innych podrozdziałach. 3.2.1. Grupowanie elementów danych Struktury są często używane w celu tworzenia grup powiązanych elementów, które zazwyczaj są używane wspólnie jako całość. Sztandarowym przykładem jest tu repre- zentacja współrzędnych pozycji na ekranie . 29 struct point { int col, line; }; W innych przypadkach może chodzić o liczby zespolone lub pola tworzące wiersze tabeli. 3.2.2. Zwracanie wielu elementów danych z funkcji Kiedy wynik działania funkcji należy wyrazić używając więcej niż jednego podstawo- wego typu danych, wiele elementów wyniku można zwrócić albo poprzez argumenty wywołania funkcji przekazane przez referencję (patrz podrozdział 3.1.3), albo grupując 29 netbsdsrc/games/snake/snake/snake.c: 75 – 77. 86 Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open-source je w ramach zwracanej struktury. W poniższym przykładzie funkcja difftv zwraca róż- nicę między dwiema wartościami czasowymi wyrażonymi w sekundach (tv_sec) oraz w mikrosekundach (tv_usec) w postaci struktury timeval30 . static struct timeval difftv(struct timeval a, struct timeval b) { static struct timeval diff; diff.tv_sec = b.tv_sec - a.tv_sec; if ((diff.tv_usec = b.tv_usec - a.tv_usec) 0) { diff.tv_sec--; diff.tv_usec += 1000000; } return(diff); } 3.2.3. Odwzorowanie organizacji danych Kiedy dane są przesyłane przez sieć, przenoszone z i na urządzenie pamięci masowej lub kiedy programy bezpośrednio komunikują się ze sprzętem, struktury są często uży- wane w celu reprezentowania sposobu organizacji danych w przypadku takiego medium. Poniższa struktura reprezentuje blok poleceń karty sieciowej Intel EtherExpress . 31 struct fxp_cb_nop { void *fill[2]; volatile u_int16_t cb_status; volatile u_int16_t cb_command; volatile u_int16_t link_addr; }; Kwalifikator volatile jest używany w celu oznaczenia, że odpowiednie pola pamięci są używane przez obiekty pozostające poza kontrolą programu (w tym przypadku chodzi o kartę sieciową). Kompilator nie może więc przeprowadzać optymalizacji na takich polach, na przykład usuwać nadmiarowych referencji. W określonych przypadkach można zadeklarować pole bitowe (ang. bit field), określa- jące ścisły zakres bitów używanych do przechowywania określonej wartości w danym urządzeniu . 32 struct fxp_cb_config { [...] volatile u_int8_t byte_count:6, :2; volatile u_int8_t rx_fifo_limit:4, tx_fifo_limit:3, :1; W powyższym przykładzie liczba przesyłanych bajtów określona jako byte_count ma zajmować 6 bitów, natomiast ograniczenia kolejek FIFO odbiornika i nadajnika mają zajmować, odpowiednio, 4 i 3 bity w urządzeniu sprzętowym. 30 netbsdsrc/usr.bin/named/dig/dig.c: 1221 – 1233. 31 netbsdsrc/sys/dev/pci/if_fxpreg.h: 102 – 107. 32 netbsdsrc/sys/dev/pci/if_fxpreg.h: 116 – 125. Rozdział 3. ♦ Zaawansowane typy danych języka C 87 Pakiety danych sieciowych również są często kodowane przy użyciu struktur języka C w celu określenia struktury ich elementów, co ukazuje poniższa klasyczna definicja nagłówka pakietów TCP . 33 struct tcphdr { u_int16_t th_sport; /* source port */ u_int16_t th_dport; /* destination port */ tcp_seq th_seq; /* sequence number */ tcp_seq th_ack; /* acknowledgement number */ Wreszcie, struktury są również używane w celu odwzorowania sposobu przechowy- wania danych na nośnikach danych, na przykład dyskach lub taśmach. Przykładowo, właściwości dysku partycji systemu MS-DOS określa się za pomocą tak zwanego bloku parametrów BIOS. Jego pola odwzorowuje poniższa struktura . 34 struct bpb33 { u_int16_t bpbBytesPerSec; /* bytes per sector */ u_int8_t bpbSecPerClust; /* sectors per cluster */ u_int16_t bpbResSectors; /* number of reserved sectors */ u_int8_t bpbFATs; /* number of FATs */ u_int16_t bpbRootDirEnts; /* number of root directory entries */ u_int16_t bpbSectors; /* total number of sectors */ u_int8_t bpbMedia; /* media descriptor */ u_int16_t bpbFATsecs; /* number of sectors per FAT */ u_int16_t bpbSecPerTrack; /* sectors per track */ u_int16_t bpbHeads; /* number of heads */ u_int16_t bpbHiddenSecs; /* number of hidden sectors */ }; Sposób uporządkowania pól w ramach struktury jest zależny od architektury oraz kom- pilatora. Ponadto reprezentacja różnych elementów w strukturze jest zależna od archi- tektury oraz systemu operacyjnego (system operacyjny może wymuszać na procesorze dostosowanie się do określonej kolejności przechowywania bajtów). Nawet proste typy danych, takie jak liczby całkowite, mogą posiadać swoją wartość przechowywaną na różne sposoby. Stąd użycie struktur w celu odwzorowania zewnętrznych danych sta- nowi z gruntu nieprzenośne rozwiązanie. 3.2.4. Programowanie obiektowe W języku C struktury są czasem używane do tworzenia konstrukcji przypominających obiekty poprzez zgrupowanie razem elementów danych i wskaźników na funkcje w celu zasymulowania pól i metod klasy. W poniższym przykładzie struktura domain, reprezen- tująca różne domeny protokołu sieciowego (na przykład internet, SNA, IPX), grupuje dane dotyczące określonej domeny, takie jak jej rodzina dom_family oraz metody służą- ce do operowania na nich, takie jak metoda inicjalizacji tabeli routingu dom_rtattach35 . struct domain { int dom_family; /* AF_xxx */ char *dom_name; 33 netbsdsrc/sys/netinet/tcp.h: 43 – 47. 34 netbsdsrc/sys/msdosfs/bpb.h: 22 – 34. 35 netbsdsrc/sys/sys/domain.h: 50 – 65. 88 Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open-source void (*dom_init)(void); /* initialize domain data structures */ [...] int (*dom_rtattach)(void **, int); /* initialize routing table */ int dom_rtoffset; /* an arg to rtattach, in bits */ int dom_maxrtkey; /* for routing layer */ }; Po wprowadzeniu takiej deklaracji, zmienne określonego typu strukturalnego, czy też ściślej rzecz ujmując — wskaźniki na typ strukturalny — po odpowiednim zainicjali- zowaniu mogą być traktowane w sposób przypominający użycie obiektów w językach C++ i Java . 36 for (dom = domains; dom; dom = dom- dom_next) if (dom- dom_family == i dom- dom_rtattach) { dom- dom_rtattach((void **) nep- ne_rtable[i], dom- dom_rtoffset); break; Ze względu na fakt, że „obiekty” mogą być inicjalizowane za pomocą różnych „metod” (wskaźników na funkcje), a jednak są używane poprzez ten sam interfejs (wywołania następują poprzez te same nazwy składowych struktur), opisana technika stanowi im- plementację metod wirtualnych (ang. virtual methods), dostępnych w językach obiekto- wych, oraz programowania polimorficznego (ang. polymorphic programming). W rze- czywistości, ze względu na fakt, że obiekty należące do tej samej klasy współużytkują swoje metody (ale nie pola), wskaźniki na metody są często dzielone przez różne obiekty dzięki przechowywaniu w strukturze „obiektów” jedynie wskaźnika na inną strukturę zawierającą wskaźniki na faktyczne metody . 37 struct file { [...] short f_type; /* descriptor type */ short f_count; /* reference count */ short f_msgcount; /* references from message queue */ struct ucred *f_cred; /* credentials associated with descriptor */ struct fileops { int (*fo_read)(struct file *fp, struct uio *uio, struct ucred *cred); int (*fo_write)(struct file *fp, struct uio *uio, struct ucred *cred); int (*fo_ioctl)(struct file *fp, u_long com, caddr_t data, struct proc *p); int (*fo_poll)(struct file *fp, int events, struct proc *p); int (*fo_close)(struct file *fp, struct proc *p); } *f_ops; off_t f_offset; caddr_t f_data; /* vnode or socket */ }; W powyższym przykładzie każdy obiekt reprezentujący otwarty plik lub gniazdo dzieli swoje metody read, write, ioctl, poll oraz close poprzez składową struktury f_ops, wskazującą na dzieloną strukturę fileops. 36 netbsdsrc/sys/kern/vfs_subr.c: 1436 – 1440. 37 netbsdsrc/sys/sys/file.h: 51 – 73. Rozdział 3. ♦ Zaawansowane typy danych języka C 89 Ćwiczenie 3.6. Alternatywnym sposobem przekazywania do funkcji danych typu tabli- cowego przez wartość i zwracania ich jako rzeczywistych wartości jest zawarcie tablicy w strukturze. Zlokalizuj takie przykłady na płycie dołączonej do książki. Wyjaśnij, dlaczego takie podejście nie jest wykorzystywane zbyt często. Ćwiczenie 3.7. Zlokalizuj 20 oddzielnych wystąpień struktur na płycie dołączonej do książki i określ powód ich wykorzystania. Zapoznaj się z biblioteką struktur danych ogólnego przeznaczenia, taką jak STL języka C++ lub java.util. Wskaż, które wystą- pienia można by zapisać korzystając z biblioteki. Zminimalizuj czas poświęcony każ- demu wystąpieniu. Ćwiczenie 3.8. Wiele technik, bibliotek oraz narzędzi obsługuje przenośne kodowanie danych w celu ich przenoszenia między aplikacjami. Określ techniki mające zastoso- wanie w Twoim środowisku i porównaj je z użyciem podejścia bazującego na struktu- rach języka C. 3.3. Unie Konstrukcja języka C union grupuje elementy, które dzielą ten sam obszar pamięci. Możliwy jest dostęp tylko do jednego elementu naraz spośród współużytkujących taki obszar. Unie są używane w języku C w celu: zapewnienia wydajnego wykorzystania pamięci; zaimplementowania polimorfizmu; umożliwienia dostępu do danych przy użyciu różnych reprezentacji wewnętrznych. 3.3.1. Wydajne wykorzystanie pamięci Często spotykane uzasadnienie wykorzystania unii dotyczy współużytkowania tego samego obszaru pamięci w dwóch różnych celach. Ma to na celu zaoszczędzenie przy- najmniej kilku bajtów pamięci. Istnieją przypadki, w których unie są wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Jednak w przypadku, gdy urządzenia wbudowane obsługują pamięć o wielomegabajtowej pojemności, używanie unii staje się nieuzasadnione. Oprócz starszego kodu można również spotkać przypadki, gdy duża liczba obiektów opartych na unii uzasadnia dodatkowe wysiłki związane z napisan
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: