Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 007307 13415094 na godz. na dobę w sumie
DTP. Księga eksperta - książka
DTP. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 456
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-482-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Desktop Publishing (DTP), w pełnym znaczeniu, obejmuje całokształt prac związanych z cyfrowym przygotowaniem materiałów do opublikowania zarówno w postaci drukowanej, jak i cyfrowej, np. na CD-ROM-ie. DTP szeroko wykorzystuje osiągnięcia informatyki, toteż zagadnieniom typowym dla tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny poświęcono w książce najwięcej miejsca. Cyfrowe technologie są adaptowane jednak znacznie szerzej; stąd m.in. rozdziały poświęcone wyłącznie przepływowi prac (workflows), fontom, systemom reprodukcji barw (w tym CMS) i przygotowaniu PostScriptów do naświetlania (CtF lub CtP), bez czego profesjonalny prepress nie mógłby po prostu istnieć.

Gwałtowny rozwój nowoczesnych metod przygotowania do druku oraz samego drukowania doprowadził do wielu zmian w poligrafii, która staje się coraz bardziej uzależniona od komputerów. Współczesny operator DTP może wykonywać wszystkie prace bez potrzeby opuszczania stanowiska komputerowego, otrzymując gotowy wyrób o jakości niemożliwej do osiągnięcia w konwencjonalnym procesie.

Przemiany te przyniosły też inne skutki. Cyfrowe przygotowanie do reprodukcji jest procesem, wbrew pozorom, trudniejszym niż analogiczne działania analogowe, a już na pewno bardziej rozbudowanym. Oznacza to, że kadra nowoczesnego studia prepress musi być odpowiednio wyszkolona, co dotyczy też osób wcześniej zaangażowanych w przedkomputerową poligrafię. One także muszą zapoznać się z arkanami informatyki, by móc wykorzystać swe dotychczasowe doświadczenie w cyfrowym przepływie prac.

Książka ta pełni rolę praktycznego przewodnika po wspomaganym komputerowo przygotowaniu do profesjonalnego drukowania. Wartość dydaktyczną publikacji podnosi zawarta w niej wiedza z zakresu poligrafii, podana w sposób niewymagający od Czytelnika znajomości podstaw procesów zachodzących w przygotowalni oraz drukarni.

Wielu operatorów styka się po raz pierwszy z niektórymi terminami podczas pracy w oprogramowaniu DTP. Nie orientując się, co dane pojęcie oznacza, popełniają oni elementarne błędy, zwłaszcza że programy tego typu istnieją często w wersjach anglojęzycznych. Na nic zda się tu opis przeczytany w pliku pomocy, skoro występujące w nim terminy są niezrozumiałe.

Z drugiej strony, tempo życia nie zawsze pozwala na późniejsze nadrobienie braków w przygotowaniu zawodowym. Dlatego starałem się tak dozować wszelkie dodatkowe wyjaśnienia tego, co może nie być zrozumiałe dla osoby obeznanej tylko informatycznie z danym oprogramowaniem, systemem czy procesem, aby dostarczyć niezbędnej wiedzy poligraficznej, nie odchodząc jednocześnie zbyt daleko od tematu.

Lektura tej książki jest więc pożyteczna tak z punktu widzenia użytkownika komputera, jak i osoby wdrożonej w proces przygotowania do druku od strony poligraficznej. Absolutnie nie może ona zastąpić podręczników o programach DTP czy opisujących urządzenia zewnętrzne komputera, jak również traktujących o poligrafii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE DTP. Ksiêga eksperta Autor: Aleksander Kwaġny ISBN: 83-7197-482-5 Format: B5, stron: 456+8 str. kolorowych Desktop Publishing (DTP), w pe³nym znaczeniu, obejmuje ca³okszta³t prac zwi¹zanych z cyfrowym przygotowaniem materia³ów do opublikowania zarówno w postaci drukowanej, jak i cyfrowej, np. na CD-ROM-ie. DTP szeroko wykorzystuje osi¹gniêcia informatyki, tote¿ zagadnieniom typowym dla tej dynamicznie rozwijaj¹cej siê dziedziny poġwiêcono w ksi¹¿ce najwiêcej miejsca. Cyfrowe technologie s¹ adaptowane jednak znacznie szerzej; st¹d m.in. rozdzia³y poġwiêcone wy³¹cznie przep³ywowi prac (workflows), fontom, systemom reprodukcji barw (w tym CMS) i przygotowaniu PostScriptów do naġwietlania (CtF lub CtP), bez czego profesjonalny prepress nie móg³by po prostu istnieæ. ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Gwa³towny rozwój nowoczesnych metod przygotowania do druku oraz samego drukowania doprowadzi³ do wielu zmian w poligrafii, która staje siê coraz bardziej uzale¿niona od komputerów. Wspó³czesny operator DTP mo¿e wykonywaæ wszystkie prace bez potrzeby opuszczania stanowiska komputerowego, otrzymuj¹c gotowy wyrób o jakoġci niemo¿liwej do osi¹gniêcia w konwencjonalnym procesie. CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Przemiany te przynios³y te¿ inne skutki. Cyfrowe przygotowanie do reprodukcji jest procesem, wbrew pozorom, trudniejszym ni¿ analogiczne dzia³ania analogowe, a ju¿ na pewno bardziej rozbudowanym. Oznacza to, ¿e kadra nowoczesnego studia prepress musi byæ odpowiednio wyszkolona, co dotyczy te¿ osób wczeġniej zaanga¿owanych w przedkomputerow¹ poligrafiê. One tak¿e musz¹ zapoznaæ siê z arkanami informatyki, by móc wykorzystaæ swe dotychczasowe doġwiadczenie w cyfrowym przep³ywie prac. Ksi¹¿ka ta pe³ni rolê praktycznego przewodnika po wspomaganym komputerowo przygotowaniu do profesjonalnego drukowania. Wartoġæ dydaktyczn¹ publikacji podnosi zawarta w niej wiedza z zakresu poligrafii, podana w sposób niewymagaj¹cy od Czytelnika znajomoġci podstaw procesów zachodz¹cych w przygotowalni oraz drukarni. Wielu operatorów styka siê po raz pierwszy z niektórymi terminami podczas pracy w oprogramowaniu DTP. Nie orientuj¹c siê, co dane pojêcie oznacza, pope³niaj¹ oni elementarne b³êdy, zw³aszcza ¿e programy tego typu istniej¹ czêsto w wersjach anglojêzycznych. Na nic zda siê tu opis przeczytany w pliku pomocy, skoro wystêpuj¹ce w nim terminy s¹ niezrozumia³e. Z drugiej strony, tempo ¿ycia nie zawsze pozwala na póĥniejsze nadrobienie braków w przygotowaniu zawodowym. Dlatego stara³em siê tak dozowaæ wszelkie dodatkowe wyjaġnienia tego, co mo¿e nie byæ zrozumia³e dla osoby obeznanej tylko informatycznie z danym oprogramowaniem, systemem czy procesem, aby dostarczyæ niezbêdnej wiedzy poligraficznej, nie odchodz¹c jednoczeġnie zbyt daleko od tematu. Lektura tej ksi¹¿ki jest wiêc po¿yteczna tak z punktu widzenia u¿ytkownika komputera, jak i osoby wdro¿onej w proces przygotowania do druku od strony poligraficznej. Absolutnie nie mo¿e ona zast¹piæ podrêczników o programach DTP czy opisuj¹cych urz¹dzenia zewnêtrzne komputera, jak równie¿ traktuj¹cych o poligrafii. 5RKUVTGħEK 9RTQYCFGPKG P 4QFKCđ2TGDKGIRTQEGUWRTGRTGUU P ................... 13 Idea działania CIP4 ...................................................C...................................................C...... ................ 20 System ISO w poligrafii...................................................C...................................................C.. ............. 21 System OHSAS 18001...................................................C...................................................C....... ................ 22 Publikowanie sieciowe...................................................C...................................................C.... Publikacje elektroniczne ...................................................C...................................................C. ................ 22 Cyfrowe systemy przepływu prac...................................................C...................................................... 25 Nowe trendy a konwencjonalne metody reprodukcji...................................................C......................... 26 Rola Internetu w poligrafii ...................................................C................................................................. 29 Organizacja pracy w wydawnictwie ...................................................C.................................................. 29 Planowanie wydawnicze ...................................................C...................................................C.... 4QFKCđ2NCPQYCPKGKTGCNKCELCRTGFUKúYKúEKCY[FCYPKEGIQ  Rozpoczynanie produkcji wydawniczej...................................................C............................................. 33 ................... 35 Reedycja...................................................C...................................................C................. Przekład z obcego języka...................................................C...................................................C. ......... 36 Realizacja powierzonych zamówień...................................................C............................................38 .......... 53 Zakup praw autorskich...................................................C...................................................C.... ............. 54 Planowanie finansowe ...................................................C...................................................C..... ......... 55 Planowanie techniczno-ekonomiczne...................................................C.......................................... 55 ......... 57 Planowanie tematyczne...................................................C...................................................C.... Planowanie tytułowe...................................................C...................................................C...... ........... 57 Cykl redagowania publikacji...................................................C.............................................................. 58 ................... 59 Cykl produkcyjny...................................................C...................................................C......... Systemy przepływu prac ...................................................C...................................................C... .............. 60 AC C HSH Group PDF PuzzleFlow...................................................C.......................................... 61 Adobe InScope...................................................C...................................................C............ Agfa Apogee, Apogee2 i 3..............................C...................................................C...................... Agfa Delano...................................................C...................................................C.............. Agfa IntelliNet ...................................................C...................................................C.......... Barco FastLane ...................................................C...................................................C........... Błyskawiczne Kalkulacje Poligraficzne ...................................................C.................................... 122 CreoScitex Brisque i PS/M ...................................................C...................................................C..... 129 CreoScitex / Heidelberg Prinergy ...................................................C.............................................. 131 ECRM MAXWorkFlow ...................................................C...................................................C.........134 EFI Command WorkStation ...................................................C...................................................C.. . 135 Enfocus Certified Workflow...................................................C...................................................... 135 .............. 73 ....... 74 .............. 105 .............. 107 ............ 113 4 62-UKúICGMURGTVC Fujifilm CelebraNT Plus...................................................C...................................................C.. ....... 136 Fujifilm Celebrant Extreme ...................................................C....................................................... 136 ............. 137 Fujifilm Valiano...................................................C...................................................C......... GrandSoft Galileo ...................................................C...................................................C........ ........... 137 Heidelberg DataControl ...................................................C...................................................C... ....... 140 Heidelberg Delta Technology ...................................................C.................................................... 141 ...... 142 Infosystems Printmanager...................................................C...................................................C. Monotype PrintExpress...................................................C...................................................C.... ....... 145 ........ 146 Parascan Q-Manager...................................................C...................................................C....... Screen Trueflow...................................................C...................................................C.......... ............ 147 Ultimate Technographics ezWorkflow ...................................................C...................................... 147 Inne rozwiązania workflow...........................C...................................................C........................ Workflow do mediów elektronicznych...................................................C...................................... 149 Uwagi końcowe o systemach przepływu prac ...................................................C........................... 149 Wdrażanie systemu workflow............................C...................................................C...................... .. 150 Systemy ultraszybkiego przesyłania danych...................................................C.................................... 155 Korzystanie z SPC...................................................C...................................................C........ ................. 155 ..... 148 4QFKCđ-QORWVGTQYGYURQOCICPKG 62  Sprzęt komputerowy używany w prepress...................................................C.......................................159 ........ 159 Budowa komputera ...................................................C...................................................C......... Liczenie w systemie dwójkowym i szesnastkowym...................................................C.................. 164 Podział i charakterystyka komputerów...................................................C...................................... 165 Praca w sieci komputerowej ...................................................C...................................................... 173 Urządzenia peryferyjne...................................................C...................................................C... ........ 184 Oprogramowanie komputerowe...................................................C....................................................... 227 Programy OCR, ICR i AVR ...................................................C...................................................C.. . 228 .............. 230 Edytory tekstu ...................................................C...................................................C........... Programy skanujące ...................................................C...................................................C....... ......... 231 Programy do grafiki rastrowej ...................................................C................................................... 248 Programy do grafiki wektorowej ...................................................C............................................... 250 .... 252 Programy do składu i łamania........................C...................................................C........................ Programy antywirusowe ...................................................C...................................................C.... ..... 259 Formaty zapisywania danych...................................................C........................................................... 260 Formaty standardowe ogólnego przeznaczenia ...................................................C......................... 260 Formaty wewnętrzne programów ...................................................C.............................................. 264 Formaty uniwersalne...................................................C...................................................C...... ......... 265 Programy do konwersji formatów plików ...................................................C................................. 266 Przesyłanie danych...................................................C...................................................C....... Photo CD...................................................C...................................................C................. Adobe Extreme...................................................C...................................................C............ PrintTalk...................................................C...................................................C................ WYSIWYG ...................................................C...................................................C.................. ................. 266 ...................... 267 .................. 268 ........................ 269 ................. 269 4QFKCđ(QPV[P ...................... 272 Pojęcie fontu...................................................C...................................................C............ Font czy czcionka...................................................C...................................................C........ .................. 272 Sposoby reprezentacji obrazu pisma przez fonty...................................................C............................. 273 .......... 273 Fonty wektorowe ...................................................C...................................................C.......... Fonty bitmapowe i ekranowe...................................................C..................................................... 273 Fonty wektorowe polimorficzne ...................................................C................................................ 273 5RKUVTG ħEK 5 Wybór formatu fontu...................................................C...................................................C...... ............... 274 ........... 274 Fonty TrueType ...................................................C...................................................C........... Fonty Type 1...................................................C...................................................C............. .............. 274 Konwersja TrueType na Type 1 ...................................................C................................................276 .......... 277 Fonty OpenType ...................................................C...................................................C........... ......................... 278 Hintowanie fontów Type 1 ...................................................C...................................................C. .... 278 Hintowanie fontów TrueType...................................................C.................................................... 279 .............. 280 .......... 280 ........... 283 ................ 283 Licencja jednostanowiskowa ...................................................C..................................................... 283 Licencja wielostanowiskowa ...................................................C..................................................... 284 Tworzenie kopii zapasowych...................................................C..................................................... 284 Dołączanie fontów do plików publikacji ...................................................C................................... 284 Fonty komercyjne ...................................................C...................................................C......... Fonty darmowe ...................................................C...................................................C............ Hinting...................................................C...................................................C.................. Pozyskiwanie fontów ...................................................C...................................................C...... Umowa licencyjna...................................................C...................................................C......... ............ 286 Ochrona prawna fontów...................................................C...................................................C.... Tworzenie i modyfikowanie fontów ...................................................C................................................ 286 ................... 286 Projekt...................................................C...................................................C.................. Digitalizowanie ...................................................C...................................................C.......... ............. 287 Obróbka zeskanowanego projektu...................................................C............................................. 288 Tworzenie fontów w programach grafiki wektorowej...................................................C............... 288 Tworzenie fontów w wyspecjalizowanych edytorach ...................................................C............... 292 Uwagi końcowe o projektowaniu fontów ...................................................C.................................. 308 Używanie fontów do wyświetlania znaków na ekranie ...................................................C................... 309 Programy do zarządzania fontami i ich archiwizowania ...................................................C................. 315 ...... 316 Adobe Type Manager ...................................................C...................................................C....... .......... 316 Character Map Pro ...................................................C...................................................C........ ................ 317 FontExpert...........................................C...................................................C....................... .................. 317 FontFitter..........................................C...................................................C........................ .............. 317 Font Gander ...................................................C...................................................C.............. ............... 318 FontLoader...................................................C...................................................C............... FontPage ...................................................C...................................................C................. ................ 318 Font properties extension...................................................C...................................................C........ 319 Font Sneak ...................................................C...................................................C............... ............... 319 ............... 319 Font Xplorer...................................................C...................................................C............. .................. 320 Kernus...................................................C...................................................C................... ................. 320 ListFonts ...................................................C...................................................C................ ............ 320 Metamorphosis...................................................C...................................................C............ TrueType Renamer ...................................................C...................................................C......... ........ 321 ................. 321 Typograf...................................................C...................................................C................. WGL Assistant...................................................C...................................................C............ ............ 321 Pojęcie światła i barwy...................................................C...................................................C.. Atrybuty barw ...................................................C...................................................C............ Temperatura barwowa...................................................C...................................................C...... Widmo i koło barw...................................................C...................................................C........ Rodzaje barw...................................................C...................................................C............. 4QFKCđ2QUVTGICPKGKTGRTQFWMQYCPKGDCTY ................ 323 ................... 323 ............. 324 ................ 324 .................... 325 ........... 325 ......... 325 Barwy kolorowe...................................................C...................................................C........... Barwy niekolorowe...................................................C...................................................C........ 6 62-UKúICGMURGTVC Synteza barw ...................................................C...................................................C............. Percepcja barw ...................................................C...................................................C........... Definiowanie barw ...................................................C...................................................C........ Barwy dopełniające...................................................C...................................................C....... Barwy pierwszorzędowe...................................................C...................................................C.... Barwy drugorzędowe...................................................C...................................................C....... Barwy High-Fidelity ...................................................C...................................................C...... Barwy znakowane...................................................C...................................................C.......... .......... 325 ..... 325 ....... 325 ......... 326 ......... 326 .................... 326 ... 326 Addytywne tworzenie barw ...................................................C...................................................C. ... 327 Subtraktywne tworzenie barw...........................C...................................................C...................... Prawa opisujące syntezę barw ...................................................C................................................... 327 ................... 328 ................ 328 ........ 328 Przestrzeń CIE XYZ ...................................................C...................................................C....... .......... 329 Przestrzeń CIE xyY....................................C...................................................C...................... .......... 329 Przestrzeń CIE Lab ...................................................C...................................................C....... ............ 330 Model CMC ...................................................C...................................................C................ ............ 330 Przestrzeń RGB...................................................C...................................................C........... ........ 331 Przestrzeń CMY(K) ...................................................C...................................................C........ ............ 332 Przestrzeń HSB ...................................................C...................................................C........... Przestrzeń Munsella ...................................................C...................................................C...... .......... 333 Biblioteki barw wzorcowych ...................................................C..................................................... 333 ........... 335 .................. 336 .................. 337 ................... 339 ..... 339 .... 339 Różnice w gamach barw urządzeń...................................................C................................................... 340 ............... 341 Korzystanie z CMS ...................................................C...................................................C........ Profile barw...................................................C...................................................C............. ................ 341 Przekształcanie zakresu barw ...................................................C.................................................... 345 Urządzenia pomiarowe ...................................................C...................................................C..... ...... 346 Wdrażanie systemu zarządzania barwami ...................................................C................................. 348 LZW...................................................C...................................................C...................... JPEG ...................................................C...................................................C..................... RLE...................................................C...................................................C...................... Wybór rodzaju kompresji ...................................................C...................................................C.. Sposoby kompresji danych ...................................................C...................................................C. Kompresowanie danych ...................................................C...................................................C..... Konwersja barw ...................................................C...................................................C........... ................. 349 ............ 349 Przebieg separacji ...................................................C...................................................C....... ........ 350 Równowaga szarości...................................................C...................................................C....... Ograniczenia w nakładaniu farb ...................................................C................................................ 351 Generacja czerni...................................................C...................................................C......... ............. 351 Czynniki wpływające na reprodukcję barw w druku...................................................C..................... 353 Elementy kontrolne arkusza drukarskiego ...................................................C....................................... 353 4QFKCđ2TQLGMVITCHKEP[ P Szkic wydawniczy...................................................C...................................................C......... ................ 356 Definicja szkicu wydawniczego ...................................................C................................................ 356 Uwagi wstępne o wykonywaniu szkicu...................................................C..................................... 356 Szkic w programach DTP ...................................................C...................................................C... Oznaczenia szkicowe ...................................................C...................................................C...... Oznaczenia marginesowe.............................C...................................................C......................... Wykonywanie szkicu ...................................................C...................................................C....... Makieta wydawnicza...................................................C...................................................C....... Definicja makiety...................................................C...................................................C........ Uwagi wstępne o wykonywaniu makiet ...................................................C.................................... 370 .... 357 .............. 357 ..... 359 ............. 359 .............. 370 ............ 370 5RKUVTG ħEK 7 Wykonywanie makiet...................................................C...................................................C....... Tradycyjna postać makiety ...................................................C...................................................C..... 371 .. 372 Makieta w programach DTP...................................................C...................................................C. ............. 375 Elementy wpuszczone i spadowe........................C...................................................C.......................376 ...... 376 Wyróżnienia i ornamenty...................................................C...................................................C.. ..... 377 Zachowanie równowagi ...................................................C...................................................C..... Elementy barwne ...................................................C...................................................C.......... .......... 377 Konsekwencja w typografii ...................................................C...................................................C.... 378 Wyczucie smaku i estetyki...............................C...................................................C.................... ...... 378 Opracowanie typograficzne makiety ...................................................C......................................... 379 Przykłady makiet...................................................C...................................................C......... .................. 380 Uwagi końcowe o makietowaniu ...................................................C..................................................... 384 DTP w technologii CtP ...................................................C...................................................C.... Praca naświetlarki CtP ...................................................C...................................................C... Wybór drukarni ...................................................C...................................................C........... Konsultacja z drukarnią...................................................C...................................................C.. Wybór oprogramowania...................................................C...................................................C..... DTP w technologii CtF ...................................................C...................................................C.... 4QFKCđ2T[IQVQYCPKGFQTGRTQFWMELK  .................. 385 ............... 386 ........... 386 ............. 387 Raster Image Processor (RIP)...................................................C.................................................... 387 Format pliku do przekazania na RIP...................................................C..........................................390 ......... 390 Praca naświetlarki CtF ...................................................C...................................................C... ............. 392 ......... 393 Instalacja sterownika naświetlarki ...................................................C................................................... 395 Program Adobe PostScript Driver ...................................................C.............................................396 Drukowanie postscriptowe z poziomu programu do grafiki wektorowej........................................... 397 ......... 398 Zakładka „General” ...................................................C...................................................C....... .......... 399 Zakładka „Layout”...................................................C...................................................C........ ....... 400 Zakładka „Separations” ...................................................C...................................................C... .......... 401 Zakładka „Prepress”...................................C...................................................C...................... ......... 402 Zakładka „PostScript”...................................................C...................................................C.... ........... 403 Zakładka „Misc” ...................................................C...................................................C.......... ............ 404 Zakładka „Issue”...................................................C...................................................C......... Drukowanie do pliku...................................C...................................................C...................... ......... 405 Sprawdzanie plików postscriptowych...................................................C........................................ 405 Drukowanie postscriptowe spod programu do składu i łamania ...................................................C..... 406 Preflight publikacji...................................C...................................................C..................... ............. 406 Kontrola nadrukowywania...................................................C...................................................C.. .... 407 Zakładka „General” ...................................................C...................................................C....... ......... 407 Zakładka „Setup” ...................................................C...................................................C......... ........... 408 Zakładka „Marks Bleeds”...................................................C...................................................C... 409 .......... 410 Zakładka „Output” ...................................................C...................................................C........ Zakładka „Graphics”...................................................C...................................................C...... ......... 411 Zakładka „Colour Management” ...................................................C............................................... 411 ....... 412 Zakładka „Advanced”...................................................C...................................................C...... Zakładka „Summary”.....................................C...................................................C..................... ....... 413 ............... 414 CD-ROM i DVD-ROM ...................................................C...................................................C......... . 414 ................. 415 SyQuest...................................................C...................................................C.................. Iomega Zip i Jaz...................................................C...................................................C......... ............. 416 Przenoszenie danych ...................................................C...................................................C...... 8 62-UKúICGMURGTVC Castlewood Orb ...................................................C...................................................C........... SuperDisk...................................................C...................................................C................ Nośniki magneto-optyczne ...................................................C...................................................C. WORM...................................................C...................................................C..................... Nośniki taśmowe...................................................C...................................................C.......... Nośniki miniaturowe...................................................C...................................................C...... ........... 416 ................ 416 .... 416 ............... 417 ........... 417 ......... 418 Źródła problemów z reprodukcją pracy ...................................................C........................................... 418 ......... 419 Odbiór i kontrola pracy...................................................C...................................................C.. Typowe błędy naświetlania.............................C...................................................C...................... ..... 419 Odpowiedzialność za błędy ...................................................C...................................................C.... 422 Sporządzanie odbitek próbnych ...................................................C....................................................... 422 Proof na drukarkach...................................................C...................................................C...... .......... 423 Proof na maszynie drukarskiej...................................................C................................................... 423 .......... 424 DuPont Cromalin ...................................................C...................................................C.......... ........... 424 Proof na monitorze...................................................C...................................................C....... Zdalny proofing ...................................................C...................................................C.......... ............ 425 Techniki druku konwencjonalnego ...................................................C.................................................. 425 ................... 425 .................. 426 ................ 427 ................ 428 .............. 429 ........... 431 .............. 431 Maszyny DI...................................................C...................................................C............... Atramentowe maszyny CtPt ...................................................C...................................................C. .. 432 Elektrofotograficzne maszyny CtPt ...................................................C...........................................432 Electroinkowe maszyny CtPt...................................................C..................................................... 433 Elkograficzne maszyny CtPt...................................................C...................................................... 434 Zalety druku cyfrowego...................................................C...................................................C... ....... 434 Problemy przy druku cyfrowym ...................................................C................................................436 Perspektywy rozwoju druku cyfrowego ...................................................C.................................... 438 Offset ...................................................C...................................................C................... Sitodruk...................................................C...................................................C................. Fleksografia........................................C...................................................C........................ Typografia...................................................C...................................................C............... Rotograwiura........................................C...................................................C........................ Techniki druku cyfrowego ...................................................C...................................................C. 5MQTQYKFPP 4QFKCđ 2TGDKGIRTQEGUWRTGRTGUU Prepress — szereg działań prowadzonych w celu przekształcenia oryginału w formę zdatną do reprodukcji bądź drukowanej, bądź elektronicznej utrwalonej na jakimkolwiek nośniku — cechuje dość skomplikowana struktura będąca wynikiem jego długoletniej ewolucji. Dawniej procesy przygotowawcze odgrywały dużo mniejszą rolę w cyklu pro- dukcyjnym, tak więc istniało mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędów na tym etapie reprodukcji. Aktualnie prepress uważa się za jeden z bardziej dochodowych seg- mentów poligrafii, który stwarza korzystną okazję do inwestowania. Choć zakłady produk- cyjne przemysłu poligraficznego działające w Polsce oferują jakość swoich produktów i usług oraz obsługę klienta na całkiem przyzwoitym poziomie, często przegrywają w walce o zlecenie z zagranicznymi firmami o takim samym profilu działalności, ponieważ te oferują niższe ceny. Pocieszeniem może być tu fakt, że polscy nakładcy na długo przed falą ekspansji prywatnych przedsiębiorstw również zlecali druk w obcych oficynach. Wtedy jednak rodzime drukarnie nie miały takiej mocy przerobowej jak teraz, co było wąskim gardłem całego toru wydawniczo-poligraficznego i nieraz rzutowało na opóźnienie wydania danej publikacji. Pomimo tych utrudnień nasze zakłady poligrafii mają się dobrze, gdyż rekompensuje im to olbrzymie, i ciągle rosnące, zapotrzebowanie na różnorodne druki — zarówno prace o dużej objętości, jak i jednostronicodwe akcydensy. Dzisiejsi wydawcy często porozumiewają się ze swoimi klientami za pośrednictwem Internetu w celu uzyskania wyższej jakości przygotowywanych publikacji oraz uniknięcia rozczarowań spowodowanych niedomówieniami przy przyjmowaniu zamówień. Wydawcy zazwyczaj sterują cyfrowym przepływem prac, w który ze względu na szeroki zakres funkcji jest włączonych klika osób czy nawet całych firm, jak np. studio graficzne, na- świetlarnia, drukarnia, introligatornia, zakład kolportażu, księgarnia itp. Uczestnicy cyfro- wego prepress mogą, praktycznie w dowolnej chwili, nawiązać z sobą kontakt, co pozwala zachować ciągłość takich przepływów prac. +FGCFKCđCPKC +2 CIP4 (The International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress) jest organizacją, która ma na celu zintegrowanie wszystkich działań prowadzo- nych w ramach publikowania i stanowi kontynuację CIP3 (International Cooperation for Integration of Prepress, Press and Postpress). Jej biudro znajduje się w Zurychu. Standard tworzy ponad 60 firm działających na arenie szeroko rozumianego prepress, drukowania, procesów introligatorskich, informatyki, a szczególnie koncentrujących się na oprogra- mowaniu, maszynach, urządzeniach i WWW. Oprócz tego do CIP4 należą placówki naukowe, organizacje, stowarzyszenia i inne jednostki związane z tymi podstawowymi 14 62-UKúICGMURGTVC sektorami publikowania. System CIP4 jest rozwijany i doskonalony na bazie doświadczeń firm działających w tych segmentach produkcji drukarskiej. Dnia 27 września 2000 r. zaczął obowiązywać obecny statut konsorcjum. Przewiduje on m.in. możliwość opraco- wania, w razie konieczności, dodatkowej grupy roboczej, co jest odpowiedzią na dyna- micznie zachodzące przemiany w świecie nowoczesnychd technologii. Porównując CIP3 z CIP4, można stwierdzić, że zasadniczo zmiany obejmują tylko kilka aspektów działania systemu, podczas gdy reszta pozostaje niezmieniona. W system zaanga- żowanych jest kilka grup roboczych, np. związanych z publikacjami periodycznymi, CMS, procesami wykańczania, opakowaniami, etykietami, drukdowaniem na żądanie i handlem elektronicznym. Wraz ze wzrostem udziału cyfrowych technologii w drukarni czy firmie świadczącej usługi przygotowania do drukowania CIP4 będzie postrzegany jako niezbędne rozwiązanie integrujące wszystkie działania niezbędne do wyprodukowania danego wytworu poligra- ficznego, umożliwiające jednocześnie zaplanowanie ciągłych przebiegów realizowanych w ramach całkowicie cyfrowego workflow. Takie podejście do procesu produkcyjnego firm zajmujących się drukowaniem spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony odbior- ców, o czym świadczy choćby liczba instalacji tego typu rozwiązań w naszych drukarniach. Po skompilowaniu danych tak, aby odpowiadały one specyfikacji CIP4, następuje skierowa- nie ich do urządzeń zaangażowanych w nadawanie publikacji konkretnego kształtu. W ten sposób skrótowo można przedstawić ideę funkcjonowania CIP4 — systemu, w którym ważną nowością w stosunku do wersji poprzedniej jest niewątpliwie włączenie standardu wymiany danych, zwanego JDF (Job Definition Format). Format pliku JDF powstał w 2000 r. na podstawie dotychczasowych specyfikacji Adobe PJTF (Portable Job Ticket Format) oraz CIP3 PPF (Print Production Format). W niedalekiej przyszłości ma pojawić się jego pierwsza oficjalna wersja. Bazuje on na standardzie XML (eXtensible Markup Language), który to z kolei jest standardowym językiem World-Wide Web Consortium (W3C). Przy opracowaniu JDF udział wzięły takie firmy, jak: Adobe, Agfa, Heidelberg i MAN Roland. Standard pozwala na płynny przepływ danych między włączonym doń oprogramowaniem. Integruje on rozwiązania niezależnych wytwórców, zapewniając kompatybilność w workflow. JDF potrafi ponadto przekazywać zlecenie w trakcie całej jego realizacji, w ramach którego są zdefiniowane kompletne informacje na temat kolejnych etapów cyklu produkcyjnego, od wstępnych założeń projektowych, po- przez DTP, drukowanie i wykańczanie, aż po dystrybucję. Jako że format ten opisuje więcej aspektów dotyczących zadania, pozwala on na rozszerzenie cyfrowych przepływów o kolejne operacje. Standard ten łączy produkcję z Management Information Services, przez co możliwe staje się sprawne nadzorowanie ekonomiczne zlecenia przy bezzwłocz- nym dostępie do zadania. Ponieważ punkt ciężkości w CIP4 położono na zautomatyzowanie cyklu produkcyjnego poprzez szerokie wykorzystanie technologii cyfrowych i informatycznych, JDF jest stan- dardem niezależnym od producentów, z możliwością rozbudowy w przyszłości. CIP4 jest tak rozwijany, aby umożliwić współpracę z systemem MIS (Management Information Systems), który skupia się głównie na zagadnieniach finansowych, planowania i zarządza- nia (jak np.: badanie produktywności, weryfikacja wydatków, opracowywanie planów przedsięwzięć wydawniczo-poligraficznych, gromadzenie niezbędnych danych o zleceniu), bazując na zebranych informacjach związanych z poszdczególnymi etapami produkcji. 4QFKC đ Przebieg procesu prepress 15 4[UWPGM Przykładowa implementacja CIP4, z wyszczególnieniem grup roboczych organizacji JDF nadzoruje pracowników włączonych w cyfrowe przepłydwy prac, nie krępując zakresu możliwości ich działania. Jest on formatem karty zadań, opisującej zadanie i jego przeka- zywanie pomiędzy urządzeniami i procesami. Standard ten daje nową okazję zarobkowania podmiotom uczestniczącym w procesie produkcyjnym. Aby móc korzystać ze specyfikacji Job Definition Format, należy na etapie przystępowania do realizacji danego zadania określić tzw. warunki wstępne. Może to być postrzegane jako wada tego typu organizacji produkcji, ale wdrożenie standardu podporządkowanego tym założeniom przynosi realne korzyści w miarę stosowania cyfrowych technologii w work- flow. 16 62-UKúICGMURGTVC Używanie JDF, którym już oficjalnie zarządza CIP4, w praktyce oznacza możliwość manipulowania i przetwarzania danych związanych z zadaniem, bez względu na oddalenie od siebie poszczególnych wejść i wyjść czy wykorzystywanych platform sprzętowych, co jest właśnie zasługą kompatybilności ze specyfikacją XML. Zgodność z tym standardem sprawia, że przy używaniu JDF nie występują problemy podczas przekazywania pracy przez Internet, co przekraczało możliwości wcześniejszego formatu wymiany danych PPF. PPF jest ponadplatformowym standardem zapisu plików, bazującym na języku PostScript. Informacje zawarte w pliku PPF mogą definiować w zasadzie wszystkie zadania dotyczące reprodukcji, w tym dane administracyjne, znaki pasowania, specyficzne nastawy maszyn drukarskich dla danych prac, sposób ich wykańczania, podgląd poszczególnych wyciągów barw publikacji itp. Są to podstawowe informacje o produkcji, uwzględniające aspekty techniczne realizowanego zadania. Specyfikacja PPF ma wiele zalet, zasadniczo przekładających się i na specyfikację JDF, z czego na pierwszym miejscu należy wymienić szybsze dostarczenie zlecenia zamawiają- cemu, wspieranie ekologii, uniknięcie marnowania papieru i farb, bardziej wnikliwe dbanie o jakość. W ramach danych zamieszczanych w PPF można podawać informacje z pogranicza DTP, drukowania i obróbki po druku, przy czym mogą one przyjmować zarówno ogólną postać, charakteryzującą tylko rodzaj operacji, jak i szczegółowo definio- wać konkretny etap produkcji. Chociaż format JDF ma w pewnym sensie przewagę nad PPF, należy wiedzieć, że aktualnie istniejące wdrożenia standardu działają jeszcze na bazie starszego formatu. Natomiast funkcję formatu graficznego w systemie pełni TIFF, co jest zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę właściwości tego standardu kodowania danych, między innymi dużą wierność reprodukcji barw. Bez względu na wybrany format wymiany danych, naczelnym zadaniem CIP4 jest ograni- czenie wydatków na niepotrzebne działania, które bądź można całkowicie wyeliminować, bądź zastąpić wygodniejszymi i tańszymi rozwiązaniadmi. CIP4 stwarza każdemu działającemu w sektorach prepress, drukowania i procesach introli- gatorskich (użytkownikom, klientom, producentom, wydawcom, drukarzom, operatorom DTP i innym) korzystne możliwości współpracy, a zwłaszcza współinwestowania w róż- nego rodzaju przedsięwzięcia. Warto nadmienić, iż Agfa Apogee — cyfrowy system wydawniczy wykorzystujący wła- ściwości formatu dokumentu przenośnego PDF (Portable Document Format) — w pełni odpowiada standardom określonym przez organizację dzięki automatyzacji ustawień Ink-Key (system Apogee dokładnie opisano w rozdziale ddrugim). CIP4 ma wiele zalet, z czego najważniejszymi z punktu widzenia wydawców, wydają się być skrócenie czasu trwania produkcji drukarskiej (na każdym jej etapie) i unikanie kłopotliwego gromadzenia danych o wykonywanych pracach, gdyż są one zawarte w pliku JDF (PPF). Dla wydawców przydatne mogą okazać się również dane specjalne, w których są gromadzone informacje dotyczące wykorzystywanego oprogramowania, przyjętego nazewnictwa, wymaganej jakości publikacji, osób uczestniczących w poszczególnych cyklach produkcyjnych, nadzorujących je i odpowiedzialnych za całokształt działań związanych z reprodukcją. Stosy kartek, notatek sporządzonych w ostatniej chwili, zale- cenia wydane przez klienta ustnie w czasie przekazywania zamówienia mogą być teraz zgromadzone w jednym pliku i oddane w takiej postacdi do centrum usług drukarskich. 4QFKC đ Przebieg procesu prepress 17 Powszechnie stosowany dotąd w CIP3 format PPF może zostać skierowany od razu na maszyny drukarskie, tak analogowe, jak i cyfrowe, a także do introligatorni, gdzie mogą być zrealizowane według dyspozycji znajdujących się w pliku różnorodne operacje wy- kończeniowe, w tym np. oprawianie i szycie. Niepoślednią rolę odgrywa tu RIP, który znajduje zastosowanie przy rastrowaniu i sporządzandiu separacji barwnych. Tak więc CIP4 dzięki PPF (JDF) staje się całkowicie cyfrowo kontrolowanym przepływem prac, znacząco upraszczającym zadania stawiane pracownikom przygotowalni, a klientom zapewniającym spełnienie ich oczekiwań odnośnie końcowej postaci jakiegokolwiek druku. Duża elastyczność JDF, wynikająca ze zgodności z językiem XML oraz rozbudowanego wewnętrznego układu danych standardu, pozwala na przystosowanie go do większości uczestników cyfrowego przepływu prac. Format ten spełnia swoje założenia bez względu na stosowane rozwiązania sprzętowe i produkcyjne. Aby zapewnić sprawny i bezkonfliktowy przebieg produkcji, a także uniknąć nieporozumień, terminy charakteryzujące poszcze- gólne elementy łańcucha produkcyjnego są zunifikowadne, tzn. przyjęta terminologia jest wyjaśniona w specyfikacji standardu, dzięki czemu powoływanie się na nią przy opisie zadania sprawia, że jest ono jednoznacznie zrozumiałe dla każdej jednostki uczestniczącej w procesie. Dla przykładu, Job znaczy „opis zadania przypominający drzewo złożone z węzłów”. W ścisłym związku z JDF pozostaje JMF (Job Messaging Format). Spoczywa na nim obowiązek przesłania wiadomości dotyczących postępu w produkcji odpowiednim sys- temom w celu np. zanalizowania wydatków. Zadaniem JMF jest również zapewnienie łączności międzyprocesowej. Ponadto komunikaty JMF odgrywają rolę przy realizacji konkretnych działań (wówczas są one rozkazami) oraz zbieraniu informacji o gotowości maszyny (wtedy mówimy o pytaniach). Podobnie jak w przypadku standardu JDF, specy- fikacja JMF powstała we współpracy Adobe, Agfy, Heidelberga i MAN Rolanda. Swój udział w tworzeniu formatu mają też: IFRAtrack, Fraunhofer IGD, PrintTalk i naturalnie CIP4 (wówczas jeszcze CIP3). 4[UWPGM Diagram z głównymi węzłami opisującymi elementy konkretnego cyklu produkcyjnego 18 62-UKúICGMURGTVC Jak już wspomniano, opis zadania przewidzianego do wykonania ma formę drzewa, gdzie zdefiniowano tzw. węzły, czyli etapy procesu. Zawarte dsą w nim dane potrzebne do cha- rakteryzacji faz procesu produkcyjnego. Do części diagramu, które umożliwiają prze- prowadzenie produkcji, zalicza się: sterowniki, maszyny, agentów i urządzenia. Ponieważ opis pracy jest dość złożony, węzły są elementami składni języka XML, które definiują atrybuty. Rozróżnia się dwa rodzaje węzłów proste i złożone. Oprócz tego występuje jeszcze tzw. węzeł zadania, który zajmuje najwyższą pozycję na schemacie, określając, czego produkcja dotyczy (np. książki, czasopisma, katalogu). Węzły proste odzwierciedlają nieskompli- kowane procesy produkcyjne (dla cyklu zilustrowanego na schemacie 1.2 są to: wykorzy- stanie systemu CtP, generowanie danych, drukowanie nakładu, wykończenie introligator- skie), podczas gdy węzły złożone opisują rozbudowane procesy, z jakich wyprowadzane są węzły proste. Przykładami węzłów złożonych są przygotowanie wkładu, okładki, wkładek, jak również przygotowanie do doręczania do odbiorców hurtowych i indywidualnych oraz dystrybucja. Procesy opisane w specyfikacji standardu (najnowszej, tj. JDF Spiral 6.0, która ma stać się niebawem oficjalną wersją 1.0) określają podstawowe fazy całych cyklów produkcyj- nych, nad jakimi aktualnie pracuje organizacja CIP4, co jest istotne, biorąc pod uwagę olbrzymi postęp w poligrafii, niewątpliwie wywołany korzystaniem ze zdobyczy infor- matyki. Głównymi procesami z zakresu prepress zdefiniowanymi przez Spiral Specification 6.0 są: digitalizacja materiałów analogowych, trapping, kalibrowanie, montaż arkuszowy, genero- wanie pliku podglądu, proofing, operacje na barwach (m.in. optymalizacja, rozbarwienia), kontrola plików, przekształcanie plików PostScript na PDF oraz PDF na PostScript, na- świetlanie. Należy zauważyć, że procesów przedprodukcyjnych — w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi — jest najwięcej. Ma to związek z tym, iż komputerowe wspo- maganie poligrafii, jakkolwiek obejmujące też drukarnie i introligatornie, jest najszerzej wykorzystywane właśnie na etapie przygotowania do reprodukcji (przynajmniej w prze- ważającej większości procesów). Jeśli chodzi o sektor drukowania, JDF wyróżnia następujące procesy: IDPrinting, Digital Printing i ConventionalPrinting. Poniżej przybliżymy idch właściwości. IDPrinting (skrót od Integrated Digital Printing) obejmuje druk cyfrowy i zadania reali- zowane przez procesor rastrujący obraz. Proces ten jest spokrewniony z DigitalPrinting, otwierając drogę zorientowanym cyfrowo introligatorniom, stając się zintegrowanym rozwiązaniem dla technik drukowania cyfrowego. DigitalPrinting jest całkowicie cyfrowym procesem znajdującym miejsce w drukarniach. Pośród operacji opisywanych przez DigitalPrinting są i takie, które mogą być wykorzy- stywane jako część obróbki końcowej. Zakres jego parametrów jest zbliżony do tego, jakiego używa ConventionalPrinting. ConventionalPrinting jest procesem, który pobierając dane dotyczące narządzania maszyny i stosowanych materiałów, daje na wyjściu opis nośnika z utrwaloną treścią. Tak, jak w wy- padku technologii druku cyfrowego, gdzie nie ma materialnej formy drukowej, stawia za cel zautomatyzowanie konwencjonalnych technik druku (np. offsetu) oraz uszlachetniania druków. 4QFKC đ Przebieg procesu prepress 19 W ramach specyfikacji JDF Spiral 6.0 podzielono operacje introligatorskie na następu- jące kategorie: Tip-on/in — klejenie i wkładanie; Sheet Processes — procesy złamywania i cięcia wykondywane na arkuszach; Web Processes — złamywanie, podział na arkusze, nanosdzenie kleju, perforowanie realizowane na wstęgach i zwojach; Trimming — okrawanie; Block Production — sporządzanie wkładów; HoleMaking — dziurkowanie; Numbering — numerowanie. Obok opisanych wcześniej procesów skupionych, raczej konsekwentnie, na przygotowaniu do produkcji, drukowaniu i wykańczaniu introligatorskim specyfikacja wyróżnia jeszcze osiem procesów ogólnych, charakteryzujących czynności niezwiązane bezpośrednio z pro- dukcją, lecz zapewniające jej prawidłowy przebieg. Są nimi: Approval, który współpracuje z parametrem ApprovalSuccesds i ma za zadanie sprawdzenie poprawności procesu występującego przedd nim w łańcuchu produkcyjnym; Combine — odpowiedzialny za sporządzenie centralnegdo banku danych zawierającego takie same zasoby obrabianych treści; Split — realizujący funkcję odwrotną w stosunku do dprocesu łączenia; Delivery — pozwalający na podanie miejsca, w które dande cyfrowe lub materiały analogowe mają być dostarczone; Ordering — zbierający informacje na temat dostarczednia wytworu; Packing — mówiący, jak produkt ma być pakowany, zanim dtrafi do odbiorcy docelowego; ResourceDefinition — zmieniający istniejące lub genedrujący informacje o następnych etapach produkcji; Verification — ułatwiający operowanie na danych zmidennych ze szczególnym uwzględnieniem ich zgodności z tym, co znajduje się dw banku informacji. Chociaż obowiązek definiowania parametrów jest formalnie przenoszony na producentów sprzętu, mocną stroną formatu jest właśnie precyzyjne opisywanie procesu. Do generowania plików zachowujących kompatybilność z JDF są używane proste oraz złożone obiekty. Pliki te określają takie typy przebiegu procesu, jak: pokrywające się, szeregowe, iteracyjne i równoległe. Procesy zawarte w JDF opisują parametry dwejściowe i wyjściowe. Główną koncepcją CIP4 jest sprostanie oczekiwaniom pracowników poligrafii oraz ich klientów przez podniesienie jakości i produktywności. Nawet zróżnicowane oraz rozbudo- wane zadania mogą być realizowane sprawnie i bez przestojów. Aktualnie oferowane roz- wiązania adresowane do prepressu, drukowania i procesów introligatorskich pozwalają na stosunkowo szybkie przepływy danych (przynajmniej w założeniach czysto teoretycznych), 20 62-UKúICGMURGTVC jednak praktyka pokazała, że wielość tych produktów oraz ich zróżnicowanie względem siebie wymagają opracowania łatwej do przenoszenia bazy danych informacji o zadaniu, łączącej zaangażowane w nie systemy czy maszyny. Specyfikacja JDF Spiral 6.0 nie ominęła też jednostek, którymi posługuje się przy opisach procesów. Jednostką rozdzielczości jest dpi (dots per inch) i lpi (lines per inch), długości pt (punkt typograficzny) i m (metr), prędkości jednostka/h, objętości l (litr), gramatury g/m2 (gram na metr kwadratowy), a powierzchni m2 (metr kwadratowy). Jeżeli zachodzi potrzeba użycia jednostki, której nie uwzględniono w standardzie, może zostać ona włączona, przy czym wymagana jest zgodność z systemem metrycznym. Odstępstwa od tej reguły są rozpatrywane jako zakłócenie kompatybilności z JDF. Prócz tego specyfikacja opisuje jeszcze inne zagadnienia związane z formatedm, ale nie będziemy ich przytaczać. Pomimo ostrożnego podchodzenia do systemów cyfrowych przez niektóre firmy obserwuje się w Polsce zwiększenie świadomości w dziedzinie łączenia informatyki i elektroniki z poligrafią, co bezpośrednio przekłada się na coraz szersze stosowanie CIP3(4). Jest to spowodowane korzyściami, jakich dostarcza podmiotom używającym systemów bazu- jących na specyfikacji CIP4 do integracji poszczególnych etapów cyklu produkcyjnego. Format wymiany danych JDF jest uważany za kompletny i dobrze zorganizowany standard definiowania zadania, z uwzględnieniem następujących po sobie procesów. Stanowi on kolejny kamień milowy w dążeniu do pełnej automatyzacji operacji w przygotowalni, dru- karni i introligatorni, udostępniając narzędzia do zapanowania nad wyraźnie rozczłon- kowaną strukturą obecnego przepływu prac. 5[UVGO+51YRQNKITCHKK System ISO (International Standards Organization) jest systemem opracowanym przez mię- dzynarodową organizację w celu ujednolicenia norm i standardów przyjętych w poszczegól- nych państwach poprzez stworzenie ich odpowiedników o zasięgu międzynarodowym. Firmy i przedsiębiorstwa działające w sektorze poligraficznym zaczęły się interesować wdrożeniem systemu ISO głównie z powodu perspektywy przyjęcia Polski do Unii Eu- ropejskiej. Unijne standardy wymagają od polskich przedsiębiorstw dostosowania się do międzynarodowych norm. Posiadanie certyfikatu ISO znacząco wyróżnia daną firmę, świad- czy dobitnie o jakości świadczonych przez nią usług, przez co staje się ona bardziej kon- kurencyjna w stosunku do innych. Systemy zarządzania jakością ISO wdrożyło już wiele polskich przedsiębiorstw, które musiały wykazać się wieloma atutami swojej działalności, jak np. dbaniem o klientów, wzorowym świadczeniem usług, ekonomicznym podejściem do zadań, inwestowaniem w nowe technologie itd. Zanim zacznie się zabiegać o przyznanie ISO, trzeba uświadomić sobie fakt, iż posiadanie tego certyfikatu zobowiązuje do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, jako że jest ona filarem pod budowę dalszych segmentów naturalnie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Możliwe jest także poszerzenie profilu swojej działalności pdod wpływem ISO. 4QFKC đ Przebieg procesu prepres
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

DTP. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: