Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 002932 18776025 na godz. na dobę w sumie
Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu - książka
Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu - książka
Autor: Liczba stron: 182
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2322-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie przepłacaj -- poznaj darmowe sposoby na usprawnienie swojego komputera!

Jeśli na co dzień korzystasz z komputera, na pewno chciałbyś, żeby jego oprogramowanie było bezpieczne i dopasowane do Twoich potrzeb. To da się zrobić -- ale niestety programy, które najłatwiej znaleźć, po pierwsze są drogie, a po drugie wymagają corocznego odnawiania licencji. Z kolei te bezpłatne, często oferowane w internecie, nie zawsze bywają skuteczne i stabilne. Czy możliwe jest połączenie obu tych wymagań, czyli wyszukanie dobrej jakości oprogramowania dostępnego za darmo w globalnej sieci? Oczywiście -- to właśnie zrobił dla Ciebie autor niniejszej książki!

'Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu ' to praktyczny i wyczerpujący poradnik, dzięki któremu łatwo zorientujesz się wśród programów użytecznych z Twojego punktu widzenia. Znajdziesz tu informacje na temat aplikacji pomocnych w porządkowaniu komputera, usprawnianiu jego działania, edycji obrazów w formacie .jpg, kompresji i dekompresji plików, robieniu notatek, pracy z plikami .pdf oraz zabezpieczaniu komputera przed atakami. Wszystkich przedstawionych tu programów autor używa osobiście i poleca Ci je z pełnym przekonaniem!

Poznaj bogactwo praktycznych darmowych programów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Darmowe oprogramowanie w codziennym ¿yciu Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 978-83-246-2322-8 Format: 158x235, stron: 182 Zawiera CD-ROM Nie przep³acaj — poznaj darmowe sposoby na usprawnienie swojego komputera! • Sterowanie komputerem — automatyzacja czynnoœci i obs³uga kilku napêdów • Porz¹dkowanie — czyszczenie menu Start, Pulpitu i dysku, usuwanie duplikatów • Grafika — przegl¹danie i edycja plików .jpg oraz skuteczne zmniejszanie ich wielkoœci Jeœli na co dzieñ korzystasz z komputera, na pewno chcia³byœ, ¿eby jego oprogramowanie by³o bezpieczne i dopasowane do Twoich potrzeb. To da siê zrobiæ — ale niestety programy, które naj³atwiej znaleŸæ, po pierwsze s¹ drogie, a po drugie wymagaj¹ corocznego odnawiania licencji. Z kolei te bezp³atne, czêsto oferowane w internecie, nie zawsze bywaj¹ skuteczne i stabilne. Czy mo¿liwe jest po³¹czenie obu tych wymagañ, czyli wyszukanie dobrej jakoœci oprogramowania dostêpnego za darmo w globalnej sieci? Oczywiœcie — to w³aœnie zrobi³ dla Ciebie autor niniejszej ksi¹¿ki! „Darmowe oprogramowanie w codziennym ¿yciu” to praktyczny i wyczerpuj¹cy poradnik, dziêki któremu ³atwo zorientujesz siê wœród programów u¿ytecznych z Twojego punktu widzenia. Znajdziesz tu informacje na temat aplikacji pomocnych w porz¹dkowaniu komputera, usprawnianiu jego dzia³ania, edycji obrazów w formacie .jpg, kompresji i dekompresji plików, robieniu notatek, pracy z plikami .pdf oraz zabezpieczaniu komputera przed atakami. Wszystkich przedstawionych tu programów autor u¿ywa osobiœcie i poleca Ci je z pe³nym przekonaniem! • Liczenie i przeliczanie — kalkulatory HEXelon MAX i eCalc • Sterowanie komputerem — programy Keybreeze, Lomsel Shutdown i CD Tray Pal • Porz¹dkowanie — czyszczenie Pulpitu, menu Start, pasków zadañ i dysku • Poprawianie wydajnoœci — efektywna defragmentacja i usuwanie zablokowanych plików • Praca z plikami .pdf — odczytywanie, dzielenie i scalanie, transformacja • Notatniki — tworzenie map myœli oraz notatek na komputerze i w sieci • Grafika — ogl¹danie, edycja, szybkie zmniejszanie wielkoœci plików .jpg • Bezpieczeñstwo — aktualizacje oprogramowania, zapory i programy antywirusowe • Zabawy z plikami — kompresja, tworzenie listy zawartoœci folderu, hurtowa zmiana nazw • Blokowanie reklam internetowych i kilka innych po¿ytecznych funkcji aplikacji Poznaj bogactwo praktycznych darmowych programów! Spis treści Wstęp .............................................................................................. 9 Rozdział 1. Liczenie, przeliczanie ...................................................................... 11 Wszechstronny kalkulator HEXelon MAX .................................................................... 11 Kalkulator internetowy eCalc ......................................................................................... 14 Odwrotna notacja polska (RPN — Reverse Polish Notation) .................................. 19 Adresy WWW ................................................................................................................ 20 Rozdział 2. Sterowanie komputerem ................................................................. 21 Keybreeze — łatwe i szybkie wykonywanie wielu czynności ........................................ 21 Instalacja .................................................................................................................. 22 Konfiguracja wstępna ............................................................................................... 22 Wydawanie poleceń ................................................................................................. 24 Kilka poleceń predefiniowanych .............................................................................. 25 Uruchamianie programów, otwieranie stron WWW oraz folderów i plików na dysku ................................................................................................... 26 Polecenia zbiorowe .................................................................................................. 29 Funkcje tekstowe ...................................................................................................... 30 Polecenia literowe .................................................................................................... 31 Makropolecenia ........................................................................................................ 33 Zapisywanie kopii poleceń ....................................................................................... 34 Keybreeze — podsumowanie ................................................................................... 35 Lomsel Shutdown — zamykanie systemu i napędu CD plus kilka innych udogodnień ...................................................................................... 35 CD Tray Pal — sterowanie kilkoma napędami .............................................................. 37 Rozdział 3. Porządki ........................................................................................ 39 Kłopoty z menu Start ...................................................................................................... 42 Tidy Start Menu .............................................................................................................. 44 Czyszczenie menu Start, paska szybkiego uruchamiania i Pulpitu ........................... 44 Podzielenie poleceń menu Start na dziewięć kategorii ............................................. 46 Kopia rejestru ................................................................................................................. 48 Ccleaner — ogólne porządki .......................................................................................... 49 Wyrzucanie śmieci ................................................................................................... 50 Odinstalowanie i lista zainstalowanych .................................................................... 50 Autostart ................................................................................................................... 51 Czyszczenie rejestru ................................................................................................. 52 NT Registry Optimizer (NTREGOPT) ........................................................................... 53 PageDefrag — scalanie plików niedostępnych dla innych programów .......................... 53 6 Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu Odkurzacz — czyszczenie zapadłych kątów .................................................................. 54 Szybkie czyszczenie dysku ....................................................................................... 55 Domyślne, standardowe działanie Odkurzacza ........................................................ 56 Monitor Porzuconych Folderów ............................................................................... 59 Kilka uwag o pozostałych modułach Odkurzacza .................................................... 60 Easy Duplicate Finder — usuwanie duplikatów ............................................................. 61 Defraggler — defragmentacja w eleganckim wydaniu ................................................... 63 Defragmentacja wybranych plików .......................................................................... 63 Defragmentacja całego dysku ................................................................................... 64 Informacje dodatkowe .............................................................................................. 65 Power Defragmenter GUI — defragmentacja szybka i skuteczna .................................. 66 BootVis — poprawianie startu komputera ..................................................................... 68 Unlocker — usuwanie zablokowanych plików .............................................................. 69 Recepty ........................................................................................................................... 70 Recepta 1. — dla wszystkich .................................................................................... 70 Recepta 2. — dla zaawansowanych ......................................................................... 71 Rozdział 4. Pliki .pdf ........................................................................................ 73 Adobe Reader — odczytywanie ..................................................................................... 74 Foxit Reader — odczytywanie i dodawanie adnotacji .................................................... 75 PDFCreator — tworzenie dokumentów .......................................................................... 78 Gios PDF Splitter and Merger, czyli rozszczepiacz i sklejacz plików .pdf ..................... 80 Etap 1. Dzielenie plików .pdf ................................................................................... 81 Etap 2. Scalenie plików .pdf ..................................................................................... 82 ABBY PDF Transformer ................................................................................................ 82 Rozdział 5. Notujemy ....................................................................................... 87 Żółte karteczki ................................................................................................................ 88 Freemind — tworzenie map myśli .................................................................................. 90 Tworzenie elementów potomnych ............................................................................ 92 Zaznaczanie i formatowanie ..................................................................................... 93 Zmiana położenia, przenoszenie, kopiowanie .......................................................... 94 Strzałki ..................................................................................................................... 97 Chmurki ................................................................................................................... 97 Odnośniki zewnętrzne .............................................................................................. 98 Odnośniki wewnętrzne ............................................................................................. 99 Zapisywanie ............................................................................................................. 99 Evernote — notowanie w sieci ....................................................................................... 99 Tworzenie konta ..................................................................................................... 101 Przycisk przesyłania ............................................................................................... 102 Logowanie i główne informacje ............................................................................. 102 Adres e-mailowy i inne ustawienia osobiste ........................................................... 103 Praktyczna lekcja notowania za pomocą e-maila i przeglądarki internetowej ........ 105 Przykład dodatkowych możliwości programu Evernote instalowanego na komputerze .............................................................................. 108 ScrapBook — notatki z sieci zapisywane na dysku lokalnym ...................................... 112 Instalacja ................................................................................................................ 112 Notowanie „jak leci” .............................................................................................. 114 Odczytywanie i porządkowanie notatek ................................................................. 114 Uporządkowane przechwycenie zaznaczonego fragmentu ..................................... 116 Edycja stron przed i po przechwyceniu .................................................................. 117 Inne narzędzia do notowania ........................................................................................ 118 Spis treści 7 Rozdział 6. Grafika ......................................................................................... 119 IrfanView — oglądanie i proste operacje ..................................................................... 119 Easy JPEG Resizer — szybkie zmniejszanie wielkości plików .jpg ............................. 125 Pixlr — internetowy edytor graficzny .......................................................................... 127 Rozdział 7. Bezpieczeństwo w sieci ................................................................ 131 Aktualizacja .................................................................................................................. 132 Aktualizacja systemu Windows XP ....................................................................... 132 Aktualizacja programów użytkowych Microsoftu .................................................. 134 Aktualizacja programów innych producentów ....................................................... 134 Zapora połączenia internetowego ................................................................................. 137 Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem .............................................................. 138 avast! ...................................................................................................................... 139 Windows Defender — ochrona przed niechcianymi gośćmi .................................. 140 Lavasoft Ad-Aware — ochrona przed programami reklamowymi i (lub) szpiegującymi ........................................................................................... 142 Spybot Search Destroy — ochrona przed programami szpiegującymi i (lub) reklamowymi ............................................................................................ 144 Praca na koncie z ograniczonymi uprawnieniami ......................................................... 145 Tworzenie nowego konta administratora ................................................................ 146 Obniżenie uprawnień dotychczasowego konta ....................................................... 147 Gdy są potrzebne uprawnienia administratora... ..................................................... 147 Zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku .............................................................. 148 Rozdział 8. Pożyteczne zabawy z plikami ........................................................ 151 ZipGenius — kompresja i dekompresja plików ........................................................... 152 Włączenie polskiego interfejsu w najnowszej wersji 6.03.11.50 ............................ 152 Skojarzenie z plikami ............................................................................................. 154 Trzy przykłady kompresji ...................................................................................... 154 PrintFolder — tworzenie listy zawartości folderu ........................................................ 158 ReNamer — hurtowa zmiana nazw .............................................................................. 160 TagScanner — odczytywanie i edycja metatagów w plikach muzycznych .................. 163 FileSort — wybieranie plików według kryterium ........................................................ 165 Rozdział 9. Kilka uwag końcowych ................................................................. 167 HovText — usuwanie formatowania ze schowka ......................................................... 167 VoipDiscount ................................................................................................................ 168 Blokowanie reklam internetowych ............................................................................... 169 Środowiska NET .......................................................................................................... 169 ActiveWords — płatny program podobny do Keybreeze’a .......................................... 170 Skorowidz .................................................................................... 173 Rozdział 8. Pożyteczne zabawy z plikami Obsługa plików w standardowym Eksploratorze Windows jest dość marna: nie ma wbudowanych narzędzi kompresji ani rozpakowywania, brakuje również choćby moż- liwości zapisania w pliku lub wydrukowania zawartości folderu (tzn. listy zawartych w nim plików i podfolderów) lub skopiowania do innego folderu wszystkich plików wybranego typu, np. wszystkich obrazów w formacie .jpg. Nie ma też narzędzia do zbiorowej zmiany nazw plików. Pod tym względem Windows, pełen multimedialnych fajerwerków, pozostaje daleko za swym ubożuchnym przodkiem DOS-em. Tego rodzaju braki trzeba nadrabiać za pomocą innych programów, których w sieci wiele, lecz które trzeba starannie wybierać i sprawdzać, czy nie zawierają szkodliwych elementów. Dobrą metodą jest szukanie informacji na forach internetowych i spraw- dzanie wszystkiego, co mamy zainstalować, za pomocą opisanych w poprzednim roz- dziale narzędzi chroniących przed szkodliwymi kodami. Po kolei omówimy narzędzia wykonujące wspomniane wyżej zadania. Na początek bar- dzo dobry program do kompresowania i dekompresowania plików, czyli ZipGenius. 152 Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu ZipGenius — kompresja i dekompresja plików Typ: Strona WWW: Producent: Licencja: Wymagania: Wielkość: Plik spolszczenia: instalowany, PL (w najnowszej wersji ZipGenius Suite Edition 6.0.3.1124 polską wersję menu trzeba oddzielnie zainstalować — patrz opis niżej) http://www.zipgenius.it/eng/index.php M.Dev Software bezpłatna (freeware) MS Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista 8763 kB http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=22 id=1830 ZipGenius+Spolszczenie Bardzo dobry darmowy kompresor, zbudowany z wykorzystaniem elementów wolne- go oprogramowania. Potrafi pakować pliki do większości popularnych formatów ar- chiwów (domyślnie .zip). Rozpakowuje jeszcze więcej formatów — praktycznie wszystkie powszechnie używane i kilka egzotycznych, tworzy samorozpakowujące się archiwa. Ma bardzo prosty interfejs, współpracuje ze skanerami antywirusowymi, a w wersji Suite Edition znajdziemy dodatkowo wbudowanego klienta FTP i narzędzie Cutter służące do dzielenia dużych plików na mniejsze. Jedynym niepotrzebnym śmieciem jest kilka skórek do wyboru, ale niektórzy lubią się tym bawić. No cóż, o gustach się nie dyskutuje. Włączenie polskiego interfejsu w najnowszej wersji 6.03.11.50 Interfejs programu jest bardzo prosty i instalowanie spolszczenia jest dla osób choćby tylko jako tako znających angielski stratą czasu, ale dla porządku opiszę, jak to wykonać. Ostatni plik z polską wersją językową był przygotowany dla wersji 6.02. W najnow- szej wersji 6.03 (w chwili pisania książki jest to dokładnie 6.03.11.50) polski interfejs można zainstalować, stosując pewien prosty trik. 1. Ściągnij i zainstaluj ZipGenius, który przy standardowej instalacji zintegruje się z powłoką Windows, co oznacza, że podstawowe polecenia programu będą dostępne w menu podręcznym wyświetlanym po kliknięciu nazwy pliku ppm. 2. Ściągnij do oddzielnego folderu plik spolszczenia dla wersji 6.02 — polpak300 (dobreprogramy.pl).exe. Znajdziesz go w portalu dobreprogramy.pl za pomocą wyszukiwarki lub pod dokładnym adresem podanym w tabelce powyżej. Rozdział 8. ♦ Pożyteczne zabawy z plikami 153 3. Jest to samorozpakowujący się instalator. Nie uruchamiaj go, lecz kliknij jego nazwę ppm myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie ZipGenius/ Extract here. W folderze pojawią się pliki: pl_shell.lng pol.dll pol_zm.dll ReadThis.txt 4. Zmień nazwy wg schematu: pl_shell.lng pol.dll pol_zm.dll en_shell.lng eng.dll bez zmiany Ostatni plik ReadThis.txt jest informacyjny i nie ma znaczenia. 5. Pliki językowe programu są zapisane w folderze C:Program Files ZipGenius 6lang. Zmień jego nazwę np. na lang_oryg (aby zachować możliwość powrotu do wersji oryginalnej) i obok utwórz nowy folder lang. Skopiuj do niego trzy poprzednio spreparowane pliki: en_shell.lng, eng.dll, pol_zm.dll (rysunek 8.1) i ciesz się polskim interfejsem. Rysunek 8.1. Spreparowane pliki polskiego interfejsu w folderze lang i pliki oryginalne zachowane w folderze lang_oryg 6. Zawsze będziesz mógł powrócić do oryginalnych wersji językowych, zmieniając kolejno nazwę folderów lang na dowolną, np. lang_pl i lang_oryg na lang. Być może do czasu wydania tej książki powstanie spolszczenie najnowszej wersji programu ZipGenius i opisana wyżej operacja nie będzie potrzebna. Wtedy — po zainstalowaniu wersji oryginalnej — pozostanie jedynie ściągnąć i uruchomić insta- lator spolszczenia. 154 Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu Skojarzenie z plikami 1. Po włączeniu polskiego interfejsu (patrz wyżej) uruchom ZipGeniusa i wydaj polecenie Narzędzia/Opcje, a w oknie dialogowym Ustawienia (rysunek 8.2) wybierz kartę Opcje ogólne. Rysunek 8.2. Włączanie obsługi różnych archiwów 2. W polu Pliki połączone wybierz typy plików archiwalnych, jakie ma obsługiwać ZipGenius — obsługa plików .zip jest włączona standardowo. Jeżeli nie masz szczególnych powodów, aby wybrane archiwa obsługiwał inny program kompresji, możesz kliknąć Zaznacz wszystko. Zatwierdź wybór kliknięciem OK. Od tego czasu dwukrotne kliknięcie ikony pliku z jednym z wybranych rozszerzeń spowoduje uruchomienie ZipGeniusa jako dekompresora. Trzy przykłady kompresji ZipGenius jest dość rozbudowanym programem o sporych możliwościach. Przyjrzymy się jedynie najprostszemu kompresowaniu, kompresowaniu z hasłem i tworzeniu archi- wum samorazpakowującego. Możesz kompresować dowolny plik, pamiętając o tym, że zysk z kompresowania pli- ków graficznych jest o wiele większy niż plików tekstowych i egzekucyjnych. W opi- sanym niżej ćwiczeniu posłużę się plikiem poprzedniego rozdziału tej książki r07.doc oraz plikiem rysunku siódmego z tego rozdziału 07-07.tif. Najprostsza kompresja Dla wygody oba pliki doświadczalne: r07.doc i 07-07.tif skopiowałem do oddzielnego folderu. Oczywiście możesz użyć innych plików w innym folderze. Jak wspomniałem poprzednio, ZipGenius integruje się z powłoką systemu, więc naj- wygodniejszym sposobem kompresji jest używanie poleceń menu podręcznego. 1. W Eksploratorze Windows odszukaj folder i plik 07-07.tif. Kliknij go ppm i z menu podręcznego wybierz polecenie ZipGenius/Dodaj do 07-07.zip (rysunek 8.3). Rozdział 8. ♦ Pożyteczne zabawy z plikami 155 Rysunek 8.3. Najprostsza kompresja pliku 2. W analogiczny sposób skompresuj plik r07.doc. Wynik został pokazany na rysunku 8.4. Z porównania wielkości plików oryginalnych i skompresowanych wynika, że przede wszystkim należy pamiętać o kompresowaniu plików graficznych; przechowywanie ich w postaci nieskompresowanej to marnowanie miejsca na dysku, a przesyłanie internetem to niepotrzebne zapychanie łączy, co w przypadku połączenia modemowego oznacza niepotrzebny wydatek. Rysunek 8.4. Kompresowanie plików .tif jest o wiele bardziej efektywne niż .doc Kompresowanie z hasłem Użyjemy ponownie tego samego pliku 07-07.tif. 1. Kliknij nazwę pliku ppm i z menu podręcznego wybierz polecenie ZipGenius/ Utwórz archiwum z opcjami (rysunek 8.3). 2. W oknie Ustawienia kompresji wybierz kartę Ogólne ustawienia, włącz opcję Password, w polu poniżej wpisz hasło i na dole kliknij przycisk Przystąp... (rysunek 8.5). 3. W okienku Potwierdź hasło wpisz hasło ponownie i kliknij OK. Plik zostanie skompresowany. 156 Rysunek 8.5. Kompresowanie z hasłem Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu Tworzenie archiwum samorozpakowującego Archiwa samorozpakowujące są potrzebne szczególnie wtedy, gdy nie wiemy, na ja- kim komputerze będą rozpakowywane. Wiele osób używa komputerów tylko do pisania tekstów i nie ma zainstalowanych nawet najprostszych programów narzędziowych. Gdy raz komuś takiemu wysłałem plik .zip, to odpowiedział, że plik jest uszkodzony, bo Word go nie czyta, a jak dwa razy kliknie, to nic się nie dzieje. 1. Przygotuj plik skompresowany w formacie .zip. Posłużymy się tutaj skompresowanym plikiem 07-07.zip przygotowanym w podrozdziale „Najprostsza kompresja” — patrz rysunki 8.3 i 8.4. 2. Kliknij plik ppm i z menu podręcznego wybierz polecenie ZipGenius/ Konwertuj do EXE. 3. W oknie 07-07.zip (od nazwy pliku) wpisz w górnym polu Tytuł i kliknij przycisk Dalej — rysunek 8.6. 4. W kolejnym oknie wpisz folder i podfolder, jak na rysunku 8.7, i kliknij Dalej. 5. W następnym oknie w polu Wiadomość wpisz np. To jest rysunek 7 z rozdziału 7, jak na rysunku 8.8, i kliknij Dalej (dół strony i przycisk Dalej jak na rysunku 8.7). 6. W kolejnych oknach kliknij Dalej i Uruchom. Zostanie utworzone samorozpakowujące się archiwum 07-07.exe, pokazane na rysunku 8.9. 7. Aby je rozpakować, kliknij dwukrotnie jego ikonę; zostanie wyświetlony komunikat jak na rysunku 8.9 w oknie 1. Widzisz teraz, do czego posłużyły wpisy Tytuł i To jest rysunek 7 z rozdziału 7 z rysunków 8.6 i 8.8. Po kliknięciu OK pojawi się okno 2. Rozdział 8. ♦ Pożyteczne zabawy z plikami 157 Rysunek 8.6. Pierwszy krok tworzenia archiwum samorozpakowującego Rysunek 8.7. Drugi krok tworzenia archiwum samorozpakowującego Rysunek 8.8. Trzeci krok tworzenia archiwum samorozpakowującego 158 Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu Rysunek 8.9. Komunikaty rozpakowywanego archiwum 8. Gdy w oknie 2. klikniesz Start, archiwum zostanie rozpakowane do podfolderu folderpodfolder, jak na rysunku 8.10. Rysunek 8.10. Wynik rozpakowania archiwum 07-07.exe Pokazałem jedynie kilka — jak sądzę najważniejszych — funkcji archiwizera ZipGenius. PrintFolder — tworzenie listy zawartości folderu Typ: Strona WWW: Producent: Licencja: Wymagania: Wielkość: instalowany, EN http://no-nonsense-software.com/freeware/ No Nonsense Software bezpłatna (freeware), istnieje wersja płatna o rozszerzonych możliwościach MS Windows 98/NT/2000/XP (wg niektórych źródeł również 95 i Vista) 547 kB Ten niewielki programik wypełnia dość istotną lukę w działaniu Eksploratora Windows — pozwala zapisać w pliku tekstowym bądź wydrukować zawartość pojedynczego folderu (płatna wersja Pro PrintFolder rozpoznaje również zawartość podfolderów). Rozdział 8. ♦ Pożyteczne zabawy z plikami 159 To, co było łatwe w starym DOS-ie, w systemie Windows stało się niemożliwe, a Microsoft jak pijany płotu trzyma się z uporem raz popełnionego błędu. PrintFolder nie ma polskiej wersji, ale to w niczym nie przeszkadza, gdyż do jego ob- sługi jest potrzebna znajomość zaledwie czterech lub pięciu słów angielskich i to też tylko wtedy, gdy chcemy wynik zapisać w pliku lub wydrukować. Program integruje się z powłoką systemu i w Eksploratorze Windows jest dostępny z menu podręcznego. 1. Po zainstalowaniu programu otwórz Eksploratora Windows i odszukaj folder, którego zawartość chcesz wylistować, kliknij go ppm i z menu podręcznego wybierz polecenie PrintFolder (rysunek 8.11). Otrzymasz listę pokazaną na rysunku 8.12. Rysunek 8.11. Listowanie zawartości folderu Rysunek 8.12. Lista zawartości folderu; PrintFolder wypełnia lukę w funkcjonalności Eksploratora Windows 2. Otrzymaną listę możesz wydrukować lub zapisać w pliku tekstowym, klikając przyciski pokazane na rysunku 8.12 lub korzystając z poleceń menu. 160 Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu ReNamer — hurtowa zmiana nazw Typ: Strona WWW: Producent: Licencja: Wymagania: Wielkość: instalowany, EN http://www.den4b.com/ Denis Kozlov bezpłatna (freeware) MS Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista 1378 kB ReNamer to mały programik do masowej zmiany nazw plików. Oferuje wszystkie naj- ważniejsze procedury zmiany nazw plików: dodaje przyrostki lub przedrostki, zmie- nia małe litery na wielkie, dodaje kolejne numery itp. Może usuwać z nazw spacje, zmieniać rozszerzenia plików i dużo więcej, a wszystkie zmiany mogą być wykony- wane jednocześnie w kilku folderach. Rozpoznaje etykiety meta: ID3v1, ID3v2 i EXIF, i potrafi ich zawartość wprowadzać do nazw plików. Zbyt dużo tego na opisanie tutaj, więc pozostanę przy najprostszych, podstawowych przykładach. Dwa różne zbiory zdjęć zostały zapisane w folderach Moje dokumentykatalog_1 oraz Moje dokumentykatalog_2 — rysunek 8.13. Rysunek 8.13. Dwa foldery ze zdjęciami Jak widać na rysunku 8.13, w dwóch katalogach mamy razem 10 zdjęć. Należy: (cid:141) ponumerować je kolejno: 01, 02… 10, a numery od reszty nazwy oddzielić podkreśleniem, (cid:141) usunąć dodatkowe opisy umieszczone za pierwszym słowem nazwy pliku. Rozdział 8. ♦ Pożyteczne zabawy z plikami 161 Zadanie należy wykonać bez przenoszenia plików do jednego folderu. 1. Uruchom ReNamera i aby wczytać zawartość całych folderów, kliknij na głównym pasku narzędziowym przycisk Add Folders (wybranie Add Files pozwoliłoby na swobodne wybieranie plików z dowolnych folderów) — patrz rysunek 8.14. Rysunek 8.14. Wczytywanie plików z różnych folderów i przejście do zmiany nazw 2. W oknie Browse wybierz i zaznacz foldery i aby je wczytać, kliknij Add Folders (rysunek 8.14). 3. Gdy pliki z obu folderów zostaną wczytane — jak po prawej stronie rysunku 8.14, kliknij przycisk Add, aby dodać regułę zmiany nazw. Efekt działania dodanej reguły możesz podejrzeć w kolumnie New name (rysunek 8.15). Dopóki nie naciśniesz Rename, zmiany w rzeczywistości nie zostaną dokonane. 4. Aby dodać kolejną regułę, ponownie naciśnij przycisk Add, w oknie Add Rule wybierz Insert, w polu What wpisz znak podkreślenia, włącz opcję Where: position i ustaw jej wartość na 3 (rysunek 8.16). Kliknij Add Rule. 5. Ponownie naciśnij przycisk Add, w oknie Add Rule wybierz Replace, w polu Find wpisz spację i gwiazdkę, a pole Replace zostaw puste, włącz interpretację znaków globalnych Interpret... i naciśnij Add Rule (rysunek 8.17). Spowoduje to usunięcie zakończeń pierwszych ośmiu nazw od spacji do kropki przed rozszerzeniem. 162 Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu Rysunek 8.15. Dodawanie przedrostków w postaci kolejnych dwucyfrowych numerów Rysunek 8.16. Dodawanie podkreślenia na trzeciej pozycji Rysunek 8.17. Dwie dodatkowe reguły usuwania końca nazw i wszystko gotowe 6. Analogicznie dodaj kolejną regułę, wpisując do pola Find ciąg znaków in_*, a do pola Replace tylko in (rysunek 8.17). Po kliknięciu Add Rule zobaczysz w kolumnie New Name, że ta reguła usunie niepotrzebne końcówki z nazw dwóch ostatnich plików. Rozdział 8. ♦ Pożyteczne zabawy z plikami 163 7. Jeżeli w kolumnie New Name wszystko się zgadza, kliknij na głównym pasku narzędziowym przycisk Rename; nazwy zostaną zmienione na pokazane po prawej stronie rysunku 8.17. 8. Przekonaj się, że pliki pozostały na swoich pierwotnych pozycjach w folderach Moje dokumentykatalog_1 i Moje dokumentykatalog_2. Znaczek błyskawicy, np. na rysunku 8.17, ozna- cza przycisk pozwalający na wstawienie do nazwy metatagów, np. nazwiska wyko- nawcy w plikach mp3. Oczywiście aby dokonać wstawienia, pole metatagu nie może być puste. na rysunku 8.16 i TagScanner — odczytywanie i edycja metatagów w plikach muzycznych Typ: Strona WWW: Producent: Licencja: Wymagania: Wielkość: instalowany, PL http://www.xdlab.ru Sergey Serkov bezpłatna (freeware) MS Windows 2000/XP/2003/Vista/2008 1,63 MB TagScanner to wielofunkcyjny program ułatwiający zarządzanie dużą kolekcją plików audio w różnych formatach. Obsługuje formaty plików: (cid:141) MP3, OGG, Musepack, Monkey’s Audio, FLAC, AAC, OptimFROG, SPEEX, WavePack, TrueAudio, WMA i MP4, (cid:141) oraz formaty tagów: ID3 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4, APE v1/v2, Vorbis Comments, WMA i MP4(iTunes). Umożliwia tworzenie list muzycznych (playlists) i ich eksport do formatów: HTML, Excel oraz CSV (np. dla MySQL). Ma wbudowany wieloformatowy odtwarzacz. Obsługuje Unicode, dzięki czemu można stosować napisy w różnych językach. Przyjrzymy się działaniu tylko jednej funkcji TagScannera: tworzeniu nazw plików na podstawie tagów. 1. Uruchom TagScannera i na dole jego okna (rysunek 8.18) kliknij przycisk Otwórz. W standardowy sposób wyszukaj i otwórz pliki muzyczne. 164 Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu Rysunek 8.18. Pliki muzyczne na karcie Music Renamer w oknie TagScannera 2. Kliknij zakładkę karty Music Renamer. Program domyślnie chce używać jako nazwy pliku tagu title (znacznik title ). Aby się o tym przekonać, zaznacz pliki, których nazwy chcesz zmienić, i kliknij przycisk Podgląd (rysunek 8.19). Rysunek 8.19. Proponowane nowe nazwy plików 3. Kliknij zakładkę Music Renamer, aby powrócić do poprzedniej strony. Do pola Formatuj — jak na rysunku 8.20 — wpisz track _ title i kliknij Podgląd. Rysunek 8.20. Przykład tworzenia nazw plików na podstawie tagów 4. TagScanner zaproponuje zmianę nazw, jak na wstawce na rysunku 8.20. Jeżeli Ci to odpowiada, kliknij na dole okna (patrz rysunek 8.18) przycisk Zmień. Rozdział 8. ♦ Pożyteczne zabawy z plikami 165 FileSort — wybieranie plików według kryterium Typ: Strona WWW: Producent: Licencja: Wymagania: Wielkość: nieinstalowany, PL http://mwynwood.com/blog/?p=231 Marcus Wynwood bezpłatna (freeware) MS Windows 98/Me/2000/XP/2003, wymaga środowiska .NET w wersji 2.0 lub nowszej1 180 kB Kolejny program, który podobnie jak PrintFolder wypełnia lukę funkcjonalną Eksplo- ratora Windows, umożliwia zrobienie w systemie Windows czegoś, co było proste i naturalne w archaicznym DOS-ie. Jeżeli w jednym folderze masz pliki różnych rodzajów: zdjęcia .jpg i .tif, dokumenty .doc i .xls itd., FileSort pozwala na wyeksportowanie plików wybranych według okre- ślonego kryterium do dowolnie wybranego folderu. Tylko tyle i aż tyle. Spróbujemy za jego pomocą odsiać pliki .jpg z folderu tymczasowego C:...Moje dokumenty mp. 1. Uruchom program FileSort. Ponieważ nie jest instalowany, nie znajdziesz polecenia w menu Start — chyba że sam je ręcznie dorobiłeś — więc musisz uruchomić plik .exe bezpośrednio z folderu, w którym został zapisany. 2. W oknie FileSort (rysunek 8.21) kliknij Browse w polu Sort this folder, aby wybrać folder, z którego zamierzasz odfiltrować wybrane pliki. 3. Program po ściągnięciu z sieci jest gotów do odsiewania plików .jpg i .png. W dolnym polu włącz filtr *.JPG i po prawej stronie kliknij przycisk Browse, aby wybrać folder docelowy. 4. Kliknij duży przycisk SORT! w prawym górnym rogu okna; pliki .jpg zostaną przesunięte do podfolderu foto. 5. Jeżeli chcesz dodać nowy filtr, np. odsiewający pliki .tif, wykonaj kolejno następujące czynności: (cid:141) kliknij przycisk NEW RULE (rysunek 8.22), (cid:141) w wierszu nowego filtra kliknij pole Move files that match this expression... (Przesuń pliki pasujące do tego wyrażenia...), 1 Patrz uwagi o środowisku .NET w następnym rozdziale. 166 Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu Rysunek 8.21. Pliki .jpg zostaną przesunięte do podfolderu foto Rysunek 8.22. Tworzenie nowego filtra (cid:141) kliknij przycisk BROWSE, aby wybrać folder docelowy, (cid:141) sprawdź, czy nowy filtr jest włączony („ptaszek” po lewej stronie). Do usuwania zaznaczonego filtra służy przycisk DELETE RULE. Jeżeli nie wyłączysz opcji Save settings on exit, wszystkie ustawienia będą zapisywa- ne podczas zamykania programu. Można również odfiltrowywać pliki zależnie od wielkości (przycisk File Size Rules) lub daty utworzenia (przycisk File Age Rules).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Darmowe oprogramowanie w codziennym życiu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: