Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00814 011222 17326699 na godz. na dobę w sumie
Darwinowski algorytm - ebook/pdf
Darwinowski algorytm - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 227
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788323513919 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Publikacja poświęcona altruizmowi jednemu z najważniejszych zagadnień współczesnej psychologii i biologii ewolucyjnej. Autor, korzystając z obszernego zestawu źródeł, łączy w niej wiedzę z biologii ewolucyjnej, psychologii ewolucyjnej, psychologii porównawczej i antropologii, a czyni to w sposób merytorycznie znakomity. Źródła te są podstawą do prezentacji współczesnej wiedzy na temat altruizmu i stanowią punkt wyjścia do podejmowanych przez autora dyskusji. Książka jest pasjonującą lekturą zarówno dla studentów i badaczy psychologii ewolucyjnej i problematyki dyskontowania społecznego, jak i dla tych wszystkich, których intryguje zagadka ludzkiego altruizmu. Autor korzysta z imponującego zestawu źródeł, także tych najnowszych, co czyni tę monografię bardzo aktualną. Źródła te nie są jednak jedynie podstawą do prezentacji współczesnej wiedzy na temat altruizmu, ale co najważniejsze - stanowią punkt wyjścia dla podejmowanych przez Autora dyskusji wielu zagadnień szczegółowych. Dyskusję tę prowadzi w sposób bardzo kompetentny. dr hab. prof. WSZiP Andrzej Łukasik Książka jest świadectwem rzetelnego, naukowego sprawozdawania wiedzy i interpretowania wyników empirycznych wykraczających poza perspektywę ewolucyjną. Jest świadectwem wypracowania warsztatu metodologicznego wysokiej próby. dr hab. prof. UW Anna Szuster JERZY OSIŃSKI jest psychologiem porównawczym i ewolucyjnym. Interesuje się ewolucją zachowania, adaptacyjną funkcją zachowania i mechanizmów psychicznych, altruizmem i kooperacją u zwierząt i człowieka. Pracuje w Zakładzie Psychologii Zwierząt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Idea doboru naturalnego zakłada, że osobniki, które najlepiej rozwiązują problemy adaptacyjne stwarzane przez środowisko, osiągają największy sukces reprodukcyjny i w rezultacie ich cechy przekazywane potomstwu stają się coraz częstsze w populacji. Na proces doboru można spojrzeć jak na swego rodzaju zawody, w których zasadnicza część rywalizacji rozgrywa się między osobnikami z tej samej populacji, bo to one muszą konkurować ze sobą o zasoby niezbędne do przetrwania i reprodukcji. Proces tego rodza- ju zawiera się w darwinowskim pojęciu walki o byt. Walka o byt pomiędzy osobnikami z tej samej populacji w ogromnej części jest mało spektakular- na, ponieważ nie odbywa się w bezpośrednim starciu, np. zaspokojenie głodu przez jednego osobnika oznacza, że inny pozostanie głodny, sukces reprodukcyjny jednego oznacza reprodukcyjną klęskę drugiego. W warun- kach deficytu zasobów potrzebnych do przetrwania i reprodukcji, co należy uznać raczej za normę niż wyjątek, strategia samolubnego zaspokajania własnych potrzeb wydaje się zapewniać największe szanse powodzenia. W pewnych okolicznościach jednak osobniki z tej samej populacji mogą stawać się sprzymierzeńcami i realizować wspólne działania dla wzajemnej korzyści, i wówczas mówimy o kooperacji. Co więcej nawet, u niektórych gatunków zwierząt obserwuje się kosztowne dla podmiotu zachowania, które ewidentnie przynoszą korzyść tylko innym osobnikom. Zachowania takie określamy jako altruistyczne. W podręcznikach traktujących o zacho- waniu zwierząt (np. Alcock, 1993; Goodenough, McGuire i Wallace, 1993; Krebs i Davies, 2001; Wilson, 1975) odnajdziemy długą listę zachowań altru- istycznych obejmującą dzielenie się zasobami pokarmowymi, wspomaganie Algorytm sklad.indd 8 30.10.2013 13:58 Wprowadzenie 9 w zdobyciu partnera seksualnego, ostrzeganie przed niebezpieczeństwem, opiekę nad cudzym potomstwem, angażowanie się w obronę innych osob- ników przed zagrożeniem ze strony drapieżników oraz opiekę nad chorymi i rannymi. Geneza zachowań altruistycznych stanowi interesujący problem z punk- tu widzenia darwinowskiej teorii ewolucji. Według definicji przyjętej w bio- logii altruizm jest działaniem zwiększającym dostosowanie innego osobnika kosztem własnego (Hamilton, 1964a). Pojęcie dostosowania odnosi się do stopnia, w jakim genotyp faworyzowany jest przez dobór naturalny. Miarą dostosowania może być średnia liczba potomstwa wydanego w ciągu życia przez osobniki o określonym genotypie (Łomnicki, 1997). Altruizm jest zatem działaniem zwiększającym całkowitą liczbę potomstwa w życiu in nego osobnika kosztem własnej przeżywalności i reprodukcji. Z przyto- czonej definicji wynika, że jednostki wykazujące altruizm powinny przegry- wać rywalizację z egoistami i być eliminowane przez dobór naturalny. Rodzi się zatem pytanie: w jaki sposób doszło do wyewoluowania altruizmu? Najprostsze i historycznie najwcześniejsze rozwiązanie sprowadza się do przyjęcia założenia, że dobór naturalny ma charakter doboru grupowe- go, tj. faworyzuje cechy korzystne dla grupy osobników (np. populacji lub całego gatunku), a altruizm bez wątpienia do takich cech należy. Sformuło- wania takie jak „dobro gatunku” i „przedłużanie gatunku” pozostają wciąż żywe i charakterystyczne dla potocznego rozumienia procesu ewolucji. Jed- nak od lat 60. XX wieku biolodzy ewolucyjni są zgodni co do tego, że lep- sze uzasadnienie teoretyczne i lepsze oparcie w faktach empirycznych ma model doboru indywidualnego, według którego faworyzowane są cechy korzystne dla przetrwania i reprodukcji osobnika (Dawkins, 1994; Łomnic- ki, 1997). Z perspektywy tego modelu wyjaśnienie mechanizmu ewolucji altruizmu stanowi prawdziwe intelektualne wyzwanie. Biologia ewolucyjna oferuje kilka koncepcji teoretycznych, które stano- wią rozwiązanie problemu ewolucji altruizmu. Propozycje te zostaną omó- wione w dalszej części pracy ze szczególnym uwzględnieniem teorii altru- izmu zwrotnego, która stanowi teoretyczny fundament niniejszej pracy. Przydatność tej teorii do wyjaśniania ludzkiego altruizmu, który bardzo często wykracza poza relacje pokrewieństwa, zadecydowała o zaintereso- waniu, z jakim spotkała się ona ze strony psychologii ewolucyjnej. Kolejne rozdziały poświęcone są umysłowym adaptacjom w zakresie altruizmu zwrotnego, które zdaniem psychologów ewolucyjnych leżą u podstaw wymiany społecznej, tj. interakcji między dwiema osobami polegającej na obopólnie korzystnej wymianie przysług. Algorytm sklad.indd 9 30.10.2013 13:58 10 Ewolucyjne podejście do problemu altruizmu charakteryzuje się specy- fiką wynikającą z biologicznej definicji altruizmu. Zarówno w rozumieniu potocznym, jak i w znaczeniu przyjmowanym zazwyczaj w psychologii altruizm wymaga korzystnego dla innych skutku działania, które jest kosz- towne dla podmiotu, oraz bezinteresownej motywacji (tj. wykluczającej oczekiwanie nagród materialnych). W ewolucyjnej definicji brakuje ostat- niego z tych kryteriów, bezużytecznego w wypadku zwierząt, skoro w stan ich ewentualnie istniejącej świadomości nie mamy żadnego wglądu lub też mamy wgląd bardzo ograniczony. Ponadto zachowania obciążające kosz- tami podmiot i przynoszące korzyści innym osobnikom będą ewolucyjną zagadką wymagającą wyjaśnienia, niezależnie od tego, w jaki sposób1 i czy w ogóle organizm spostrzega cel swojego działania. Kryterium bezintere- sownej motywacji może wyznaczać błędne rozumienie używanego przez biologów ewolucyjnych pojęcia „genu altruizmu”2, jako genu, który deter- minuje jakąś uniwersalną właściwość (np. zdolności empatyczne) leżącą u podstaw wszelkich zachowań altruistycznych. Z perspektywy ewolucyj- nej przyjęcie takiego rozumienia tego pojęcia jest całkowicie nieuzasadnio- ne, podobnie jak z perspektywy psychologicznej nieuzasadnione byłoby zakładanie braku różnic indywidualnych w motywach pomagania innym. Biologiczna definicja altruizmu dopuszcza możliwość, że poszczególne kategorie zachowań altruistycznych mogą mieć odmienne podłoże moty- wacyjne i genetyczne, i tym samym nadaje pojęciu genu altruizmu dużą elastyczność. Pojęcie to może być roboczo przyjmowane nawet w odnie- sieniu do hipotetycznych genów wpływających na prawdopodobieństwo zachowań samobójczych lub homoseksualizmu, jeśli tylko potrafimy wska- zać korzyści, jakie zachowania te przyniosą w zakresie przetrwania i repro- dukcji innym osobnikom. Świadomość tych różnic ułatwi lekturę kolejnych rozdziałów. 1 Np. Indianie Mundurucú dzielą się upolowaną zwierzyną w obawie przed zemstą du- chów, która nastąpi, gdy dopuszczą do zmarnowania jakiejś części zdobyczy (Wilson, 1998). Choć motywacja ta odwołuje się do sił nadprzyrodzonych, jest ona egoistyczna w wymiarze czysto materialnym. Nie zmienia to postaci rzeczy, że mamy tu do czynienia z zachowaniem spełniającym ewolucyjne kryteria altruizmu. 2 Pojęcie genu altruizmu jest skrótem myślowym. Prawdopodobnie wiele genów wpływa na określone zachowanie (ale różnica w zachowaniu dwóch osobników może wynikać z różnicy w jednym genie). Algorytm sklad.indd 10 30.10.2013 13:58 Darwinowski algorytm
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Darwinowski algorytm
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: