Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00317 006680 13421917 na godz. na dobę w sumie
Debian GNU/Linux 3.1. Biblia - książka
Debian GNU/Linux 3.1. Biblia - książka
Autor: , , Liczba stron: 704
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0287-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> debian
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy o systemie Debian GNU/Linux

Debian GNU/Linux to jedyna dystrybucja Linuksa niepowiązana w żaden sposób z jakąkolwiek firmą -- tworzy ją rzesza ochotników. Rewelacyjny system zarządzania pakietami oprogramowania oraz stabilność i uniwersalność to główne źródła znakomitej reputacji Debiana. Tę właśnie dystrybucję coraz częściej wybierają administratorzy serwerów poszukujący wydajnego systemu operacyjnego. Z kolei twórcy innych dystrybucji Linuksa wykorzystują ją jako bazę dla nowych produktów.

Książka 'Debian GNU/Linux 3.1. Biblia' to kompleksowe źródło wiedzy o Debianie i oryginalnych zasadach korzystania z niego. Dzięki zamieszczonym tu informacjom dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować system i jak nim zarządzać. Nauczysz się pracować w trybie tekstowym oraz wykorzystywać środowiska graficzne KDE i GNOME. Poznasz dołączone do tej dystrybucji Linuksa oprogramowanie, skonfigurujesz połączenia sieciowe i zbudujesz serwer internetowy.

Każdy użytkownik Debiana, niezależnie od doświadczenia,
może nauczyć się z tej książki czegoś nowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Debian GNU/Linux 3.1. Biblia Autorzy: Benjamin Mako Hill, David B. Harris, Jaldhar Vyas T³umaczenie: Ma³gorzata Czart, Grzegorz Kowalczyk, Leszek Sagalara ISBN: 83-246-0287-9 Tytu³ orygina³u: Debian GNU/Linux 3.1 Bible Format: B5, stron: 704 Kompendium wiedzy o systemie Debian GNU/Linux (cid:127) System Debian GNU/Linux 3.1 i dodatkowe pakiety oprogramowania (cid:129) Zasady korzystania z pow³oki tekstowej oraz œrodowisk graficznych KDE i GNOME (cid:129) Linux w pracy i w domu (cid:129) Debian jako baza dla wydajnego i stabilnego serwera internetowego Debian GNU/Linux to jedyna dystrybucja Linuksa niepowi¹zana w ¿aden sposób z jak¹kolwiek firm¹ — tworzy j¹ rzesza ochotników. Rewelacyjny system zarz¹dzania pakietami oprogramowania oraz stabilnoœæ i uniwersalnoœæ to g³ówne Ÿród³a znakomitej reputacji Debiana. Tê w³aœnie dystrybucjê coraz czêœciej wybieraj¹ administratorzy serwerów poszukuj¹cy wydajnego systemu operacyjnego. Z kolei twórcy innych dystrybucji Linuksa wykorzystuj¹ j¹ jako bazê dla nowych produktów. Ksi¹¿ka „Debian GNU/Linux 3.1. Biblia” to kompleksowe Ÿród³o wiedzy o Debianie i oryginalnych zasadach korzystania z niego. Dziêki zamieszczonym tu informacjom dowiesz siê, jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ system i jak nim zarz¹dzaæ. Nauczysz siê pracowaæ w trybie tekstowym oraz wykorzystywaæ œrodowiska graficzne KDE i GNOME. Poznasz do³¹czone do tej dystrybucji Linuksa oprogramowanie, skonfigurujesz po³¹czenia sieciowe i zbudujesz serwer internetowy. (cid:129) Instalacja Debiana (cid:129) Praca z systemem plików (cid:129) Korzystanie z pow³oki tekstowej (cid:129) Instalowanie i usuwanie pakietów oprogramowania (cid:129) Zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników (cid:129) Tworzenie kopii bezpieczeñstwa (cid:129) Praca w œrodowisku graficznym (cid:129) Korzystanie z internetu i poczty elektronicznej (cid:129) Tworzenie i publikowanie dokumentów (cid:129) Obróbka cyfrowych fotografii (cid:129) Konfigurowanie us³ug sieciowych (cid:129) Serwery WWW, FTP, pocztowy oraz DNS (cid:129) Bazy danych Ka¿dy u¿ytkownik Debiana, niezale¿nie od doœwiadczenia, mo¿e nauczyæ siê z tej ksi¹¿ki czegoœ nowego O autorach .......................................................................................................15 Podziękowania .................................................................................................11 Przedmowa ......................................................................................................19 Część I PodsCzęś .......................................................................... 25 Rozdział 1. Projekt Debian ..............................................................................21 Składniki dystrybucji systemu Linux ...................................................................................................28 Pakiety ............................................................................................................................................28 Jądro systemu .................................................................................................................................30 Inne składniki jądra ........................................................................................................................31 Architektura ....................................................................................................................................32 Dystrybucje i wydania ..........................................................................................................................34 Co potrafi Debian? ................................................................................................................................36 System Linux i jego pochodzenie .........................................................................................................38 Projekt Debian oraz społeczność Debiana ............................................................................................40 Społeczność Free Software/Open Source ......................................................................................41 Cele projektu Debian ......................................................................................................................42 Debian na zamówienie ...................................................................................................................44 Powody, dla których warto wybrać system Debian .............................................................................45 Rozmach oprogramowania .............................................................................................................46 Łatwość zarządzania ......................................................................................................................47 Twoja niezależność ........................................................................................................................48 Podsumowanie ......................................................................................................................................49 Rozdział 2. Instalacja systemu Debian ............................................................51 Kilka słów o programie instalacyjnym systemu Debian ......................................................................52 Wstępna konfiguracja systemu Debian ................................................................................................59 Instalacja dodatkowych pakietów oprogramowania .............................................................................60 Podsumowanie ......................................................................................................................................62 Rozdział 3. Korzystanie z powłoki oraz systemu plikłw ...............................63 Struktura systemu plików .....................................................................................................................64 Przestrzenie nazw oraz drzewa katalogów .....................................................................................64 Płaska przestrzeń nazw kontra drzewo ...........................................................................................65 Drzewo katalogów w systemach plików GNU/Linux ....................................................................66 Rodzaje obiektów w systemie plików, prawa dostępu oraz prawa własności ...............................68 Użytkownicy, grupy użytkowników oraz prawa własności ...........................................................68 D:! AAA DZISIAJDebian GNU_Linux 3.1. Biblia10 druk!!SPIS.doc (06-03-31) 5 6 Debian GNU/Dinua 3.1. Liblia Rozpoczynamy pracę z powłoką systemu ............................................................................................73 Uruchamianie poleceń ....................................................................................................................73 Wykorzystanie mechanizmu automatycznego dopełniania wpisywanych poleceń .......................75 Korzystanie z dokumentacji poleceń powłoki — podręcznik man ................................................76 Ścieżki i poruszanie się w systemie plików ..........................................................................................79 Bieżący katalog roboczy ................................................................................................................79 Ścieżki względne ............................................................................................................................80 Katalogi wirtualne ..........................................................................................................................81 Przeglądanie zasobów systemu plików ................................................................................................82 Wyświetlanie plików i katalogów ..................................................................................................82 Wydobywanie dodatkowych informacji przy użyciu polecenia stat ..............................................84 Cytowanie znaków oraz znaki ucieczki ................................................................................................85 Cytowanie znaków .........................................................................................................................85 Zastosowanie znaków ucieczki ......................................................................................................86 Zastosowanie symboli wieloznacznych oraz wzorców dopasowania ..................................................87 Gwiazdki i znaki zapytania ............................................................................................................87 Sekwencje .......................................................................................................................................89 Zakresy znaków oraz listy ..............................................................................................................90 Operacje na systemie plików ................................................................................................................91 Tworzenie katalogów .....................................................................................................................91 Usuwanie plików i katalogów ........................................................................................................91 Przenoszenie plików i zmiana ich nazw .........................................................................................92 Praca z powłoką dla średnio zaawansowanych ....................................................................................96 Zmienne i podstawianie zmiennych ...............................................................................................96 Aliasy poleceń ................................................................................................................................99 Podstawianie poleceń ...................................................................................................................100 Przekierowania strumienia danych ...............................................................................................101 Personalizacja powłoki systemu .........................................................................................................103 Podsumowanie ....................................................................................................................................105 Rozdział 4. Zarządzanie pakietami oprorramowania .................................101 Anatomia pakietu oprogramowania ....................................................................................................108 Wspólne cechy pakietów ..............................................................................................................108 Pakiety Debiana ............................................................................................................................110 Repozytoria pakietów ...................................................................................................................112 Narzędzia do zarządzania pakietami ..................................................................................................113 Wyszukiwanie oraz sprawdzanie pakietów ........................................................................................114 Wyświetlanie listy zainstalowanych pakietów .............................................................................114 Wyświetlanie szczegółowych informacji o pakietach ..................................................................118 Wyszukiwanie informacji o pakietach za pomocą polecenia apt-cache ......................................120 Wyszukiwanie informacji o pakietach za pomocą polecenia aptitude .........................................120 Wyszukiwanie pakietów przy użyciu witryny internetowej Debiana ..........................................121 Instalacja pakietów .............................................................................................................................121 Instalowanie pakietów za pomocą polecenia apt-get ...................................................................122 Instalowanie pakietów przy użyciu polecenia aptitude ................................................................124 Usuwanie oraz czyszczenie pakietów .................................................................................................126 Usuwanie i czyszczenie pakietów za pomocą polecenia apt-get .................................................126 Usuwanie i czyszczenie pakietów za pomocą polecenia aptitude ................................................127 Konfiguracja pakietów oraz ich pliki konfiguracyjne ........................................................................128 Konfiguracja pakietów z użyciem debconf ..................................................................................129 Obsługa plików konfiguracyjnych ...............................................................................................129 6 (06-03-31) D:! AAA DZISIAJDebian GNU_Linux 3.1. Biblia10 druk!!SPIS.doc Spis treści 7 Aktualizacja pakietów oprogramowania ............................................................................................131 Aktualizacja pakietów oprogramowania przy użyciu polecenia apt-get ......................................132 Aktualizacja pakietów oprogramowania przy użyciu polecenia aptitude ....................................132 Sprawdzanie spójności pakietów ........................................................................................................133 Repozytoria pakietów a plik /etc/apt/sources.list ...............................................................................134 Jak apt wybiera pakiety ......................................................................................................................135 Zastosowanie wybranych pakietów z innych wydań ...................................................................135 /etc/apt/sources.list .......................................................................................................................135 Priorytety apt-cache ......................................................................................................................136 /etc/apt/preferences .......................................................................................................................136 Instalacja pakietów z wielu dystrybucji .......................................................................................138 Instalacja pakietów z wybranego źródła ......................................................................................139 Instalacja (lub zachowywanie) wybranych wersji pakietów ........................................................139 Podsumowanie ....................................................................................................................................140 Rozdział 5. Podstawy zarządzania systemem Debian GNU/Dinua ...............141 Użytkownik, grupa i zarządzanie z poziomu konta użytkownika root ...............................................142 Konto użytkownika root ...............................................................................................................143 Dodawanie nowych kont użytkowników oraz grup .....................................................................150 Usuwanie kont użytkowników i grup ...........................................................................................151 Zarządzanie grupami użytkowników ...........................................................................................154 Podstawowe informacje o połączeniach sieciowych ..........................................................................156 IP — Internet Protocol .................................................................................................................157 Przypisywanie nazwy komputera do jego adresu ........................................................................159 Interfejsy sieciowe ........................................................................................................................162 Podsumowanie ....................................................................................................................................165 Rozdział 6. Tworzenie kopii bezpieczeestwa danych .................................161 Analiza potrzeb w zakresie tworzenia kopii bezpieczeństwa .............................................................169 Projektowanie strategii tworzenia kopii bezpieczeństwa ...................................................................170 Jakie dane chcesz kopiować .........................................................................................................170 Gdzie przechowywać kopie bezpieczeństwa danych ...................................................................173 Kiedy należy wykonywać kopię bezpieczeństwa danych ............................................................186 Testowanie kopii bezpieczeństwa ................................................................................................186 Podstawowe zasady tworzenia kopii bezpieczeństwa ........................................................................188 Kompresja danych ........................................................................................................................188 Przyrostowe kopie bezpieczeństwa ..............................................................................................189 Tworzenie kopii bezpieczeństwa na dyskach sieciowych ............................................................190 Tworzenie kopii bezpieczeństwa plików, które są w użyciu .......................................................190 Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych ...........................................................191 Zastosowanie polecenia tar ..........................................................................................................191 Tworzenie kopii bezpieczeństwa na dysku twardym przy użyciu polecenia rsync .....................195 Zastosowanie pakietu rdiff-backup ..............................................................................................196 Zastosowanie pakietu Amanda .....................................................................................................200 Tworzenie kopii bezpieczeństwa przy użyciu pakietu rsnapshot .................................................203 Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych przy użyciu polecenia backuppc .................................208 Synchronizacja plików między różnymi komputerami przy użyciu pakietu Unison ...................214 Inne pakiety oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych ................................216 Podsumowanie ....................................................................................................................................216 D:! AAA DZISIAJDebian GNU_Linux 3.1. Biblia10 druk!!SPIS.doc (06-03-31) 7 8 Debian GNU/Dinua 3.1. Liblia Część II II Li z nęoIę ćLIćILIn ............................................... 219 Rozdział 1. KonKiruracja karty rraKicznej i karty dźwiękowej ...................221 Przedstawiamy XFree86 .....................................................................................................................222 Przygotowania do instalacji XFree86 ..........................................................................................223 Instalacja i konfiguracja XFree86 ................................................................................................226 Testowanie XFree86 i usuwanie problemów z jego funkcjonowaniem .......................................230 Instalacja i konfiguracja sterowników karty dźwiękowej ..................................................................232 Instalacja i konfiguracja sterowników ALSA ..............................................................................232 Ustawianie poziomu natężenia dźwięku ......................................................................................233 Testowanie karty dźwiękowej i usuwanie problemów związanych z jej funkcjonowaniem .......234 Podsumowanie ....................................................................................................................................235 Rozdział 8. Środowiska rraKiczne GNOał oraz KDł .....................................231 Środowisko graficzne GNOME ..........................................................................................................238 Instalacja środowiska graficznego GNOME ................................................................................239 Korzystanie ze środowiska graficznego GNOME .......................................................................244 Dopasowywanie środowiska graficznego GNOME do indywidualnych wymagań użytkownika ....252 Środowisko graficzne KDE ................................................................................................................258 Instalacja środowiska graficznego KDE ......................................................................................259 Korzystanie ze środowiska graficznego KDE ..............................................................................260 Dopasowywanie środowiska graficznego KDE do indywidualnych wymagań użytkownika .....266 Podsumowanie ....................................................................................................................................271 Rozdział 9. iplikacje przeznaczone do wspłłpracy z siecią Internet ........213 Przeglądanie zasobów sieci WWW ....................................................................................................274 Instalacja i korzystanie z przeglądarki Epiphany .........................................................................275 Instalacja i korzystanie z przeglądarki Firefox .............................................................................280 Instalacja i korzystanie z przeglądarki Konqueror .......................................................................283 Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej ....................................................................................285 Instalacja i konfiguracja programu Evolution ..............................................................................286 Instalacja i konfiguracja programu KMail ...................................................................................288 Instalacja i konfiguracja programu Thunderbird ..........................................................................290 Komunikator internetowy Gaim .........................................................................................................291 Instalacja programu Gaim ............................................................................................................292 Konfiguracja programu Gaim ......................................................................................................292 Korzystanie z programu Gaim .....................................................................................................293 Podsumowanie ....................................................................................................................................293 Rozdział 10. Tworzenie i publikowanie dokumentłw .................................295 Zastosowanie języków znacznikowych ..............................................................................................295 groff ..............................................................................................................................................296 TeX oraz LaTeX ...........................................................................................................................297 HTML, SGML oraz XML ............................................................................................................298 Edycja tekstów przy użyciu pakietu OpenOffice.org .........................................................................298 Instalacja pakietu OpenOffice.org ................................................................................................299 Korzystamy z edytora OpenOffice.org Writer .............................................................................300 Wymiana dokumentów pakietu OpenOffice.org z innymi pakietami ..........................................303 8 (06-03-31) D:! AAA DZISIAJDebian GNU_Linux 3.1. Biblia10 druk!!SPIS.doc Spis treści 9 Składanie dokumentów przy użyciu pakietu Scribus .........................................................................304 Tworzenie stron HTML przy użyciu pakietu Quanta+ ......................................................................305 Skanowanie dokumentów i rozpoznawanie pisma .............................................................................307 Instalowanie pakietu SANE .........................................................................................................307 Wybrane interfejsy użytkownika pakietu SANE .........................................................................308 Podsumowanie ....................................................................................................................................309 Rozdział 11. FotorraKia cyKrowa i multimedia ............................................311 Używanie cyfrowych aparatów fotograficznych z gPhoto2 ...............................................................312 Powłoka gPhoto2 ..........................................................................................................................313 Nakładki graficzne na gPhoto2 ....................................................................................................313 Używanie aplikacji graficznych w Debianie ......................................................................................315 GIMP ............................................................................................................................................315 Grafika wektorowa w Inkscape ....................................................................................................316 Używanie Debiana do edycji dźwięku ...............................................................................................317 Aplikacje wymagające bezpośredniego dostępu do karty dźwiękowej .......................................318 Rozwiązywanie problemów .........................................................................................................319 Odtwarzacz XMMS ......................................................................................................................319 MIDI .............................................................................................................................................321 Używanie Debiana do obsługi wideo .................................................................................................321 Odtwarzacz wideo xine ................................................................................................................322 Oglądanie telewizji .......................................................................................................................323 Wypalanie płyt CD i DVD ...........................................................................................................323 Tworzenie własnych filmów ........................................................................................................324 Podsumowanie ....................................................................................................................................324 Rozdział 12. Gry .............................................................................................325 Klasyczne gry uniksowe .....................................................................................................................325 Gry typu rogue .............................................................................................................................326 Gry przygodowe i interaktywne opowiadania .............................................................................327 Emulatory ...........................................................................................................................................329 Sinclair Spectrum .........................................................................................................................330 Atari 2600 .....................................................................................................................................330 Nintendo Entertainment System ...................................................................................................330 Komputery Commodore ...............................................................................................................331 Gry DOS .......................................................................................................................................331 Gry Windows ...............................................................................................................................331 Gry przeznaczone dla Linuksa ...........................................................................................................335 Gry dla dzieci ...............................................................................................................................335 Układanki i gry logiczne ..............................................................................................................337 Gry planszowe ..............................................................................................................................338 Gry strategiczne ............................................................................................................................339 Pydance ........................................................................................................................................339 Strzelanki ......................................................................................................................................340 Kilka dodatkowych gier ...............................................................................................................341 Komercyjne gry w Linuksie ...............................................................................................................341 Podsumowanie ....................................................................................................................................342 D:! AAA DZISIAJDebian GNU_Linux 3.1. Biblia10 druk!!SPIS.doc (06-03-31) 9 10 Debian GNU/Dinua 3.1. Liblia Część III Snręnr I Cnr nCoęś ..................................................... 343 Rozdział 13. Lezpieczeestwo sieci ................................................................345 Przegląd teorii .....................................................................................................................................346 Udzielanie dostępu: identyfikacja, uwierzytelnienie, autoryzacja i kontrola ...............................346 Upewnianie się, że nie zdarzy się najgorsze ................................................................................349 Upewnianie się, że najgorsze nie jest takie złe ............................................................................352 Upewnianie się, że można odzyskać dane ....................................................................................352 Zabezpieczenia brzegów a zabezpieczenia ogólne ......................................................................353 Rodzaje ataków ...................................................................................................................................353 Strategie zabezpieczania .....................................................................................................................357 Odizolowanie ...............................................................................................................................357 Odporność na błędy ......................................................................................................................358 Otrzymywanie pomocy ................................................................................................................359 Przykładowe procedury zabezpieczeń ................................................................................................362 Pierwsza linia obrony: podstawowe oprogramowanie systemowe oraz przykładowe praktyki planowania ....................................................................................362 Druga linia obrony: zapora ogniowa ............................................................................................363 Trzecia linia obrony: demony ......................................................................................................368 Podsumowanie ....................................................................................................................................371 Rozdział 14. Serwery pocztowe ....................................................................313 Podstawy poczty elektronicznej .........................................................................................................374 Standardowa struktura wiadomości poczty elektronicznej ..........................................................374 Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej ..............................................................................378 Demon MTA Exim .............................................................................................................................384 Konfigurowanie demona Exim ....................................................................................................385 Plik konfiguracyjny demona Exim ...............................................................................................388 Dostarczanie poczty przy użyciu demona Exim ..........................................................................397 Używanie serwerów wirtualnych z demonem Exim ....................................................................401 Inne demony MTA .............................................................................................................................402 Sendmail .......................................................................................................................................402 Postfix ...........................................................................................................................................403 ssmtp .............................................................................................................................................403 Podsumowanie ....................................................................................................................................403 Rozdział 15. Serwowanie stron aaa ..........................................................405 Apache ................................................................................................................................................405 Instalowanie i konfigurowanie Apache 1.3 ........................................................................................407 Instalowanie Apache 1.3 ..............................................................................................................407 Konfigurowanie Apache 1.3 ........................................................................................................408 Instalowanie i konfigurowanie Apache 2.0 ........................................................................................415 Instalowanie Apache 2.0 ..............................................................................................................416 Konfigurowanie Apache 2.0 ........................................................................................................417 Apache a Perl, Python i PHP ..............................................................................................................421 Wykorzystywanie Perla na serwerze Apache ..............................................................................421 Wykorzystywanie Python na serwerze Apache ...........................................................................424 Wykorzystywanie PHP na serwerze Apache ...............................................................................426 Obsługiwanie zawartości statycznej za pomocą serwera Boa ............................................................429 Instalowanie Boa ..........................................................................................................................429 Konfigurowanie Boa ....................................................................................................................430 Podsumowanie ....................................................................................................................................432 10 (06-03-31) D:! AAA DZISIAJDebian GNU_Linux 3.1. Biblia10 druk!!SPIS.doc Spis treści 11 Rozdział 16. Usłuri transKeru plikłw ............................................................433 Działanie serwera FTP ........................................................................................................................433 Dostarczanie usług FTP poprzez vsftpd .............................................................................................435 Instalowanie vsftpd ......................................................................................................................436 Konfigurowanie vsftpd .................................................................................................................437 Serwer FTP z użyciem ProFTPD .......................................................................................................442 Instalowanie ProFTPD .................................................................................................................443 Konfigurowanie ProFTPD ...........................................................................................................445 Testowanie konfiguracji domyślnej .............................................................................................446 Zaawansowana konfiguracja ProFTPD ........................................................................................450 Używanie bezpiecznego FTP .............................................................................................................455 Używanie serwera SSH sftp .........................................................................................................455 Podsumowanie ....................................................................................................................................456 Rozdział 11. System nazw domeny ...............................................................451 DNS i BIND .......................................................................................................................................458 Podstawowy i pomocnicze serwery DNS ....................................................................................459 Przeglądanie sieci .........................................................................................................................460 Instalowanie BIND .............................................................................................................................461 Tworzenie plików strefy ...............................................................................................................461 Serwer pomocniczy DNS .............................................................................................................466 Modyfikowanie pliku resolv.conf ................................................................................................469 Testowanie konfiguracji ...............................................................................................................469 Utrzymywanie ..............................................................................................................................470 Podsumowanie ....................................................................................................................................470 Rozdział 18. Dostęp zdalny ...........................................................................411 Dostęp zdalny w przeszłości ...............................................................................................................472 SSH — bezpieczna powłoka ..............................................................................................................473 Uruchamianie ...............................................................................................................................474 Uwierzytelnienie ..........................................................................................................................475 Przesyłanie plików .......................................................................................................................477 Ekscytujący świat przekierowania portów ...................................................................................478 Przekierowanie połączeń X-owych ....................................................................................................482 Ogólne przekierowanie połączeń X-owych .................................................................................483 Bezpieczne przekierowanie połączeń X-owych z użyciem SSH .................................................484 Graficzny dostęp zdalny VNC ............................................................................................................484 Podsumowanie ....................................................................................................................................486 Część IV Snręnr sInLIoęś ........................................................... 484 Rozdział 19. Stacje robocze w sieci i dostęp do Internetu .........................489 Przydzielanie adresów za pomocą DHCP ..........................................................................................489 Instalacja DHCP ...........................................................................................................................490 Przydzielanie statycznych adresów IP .........................................................................................491 Przydzielanie dynamicznych adresów IP .....................................................................................491 Przydzielanie adresów za pomocą radvd ............................................................................................492 Serwery proxy .....................................................................................................................................492 Wirtualne sieci prywatne (VPN) ........................................................................................................494 Zastosowanie PPTP ......................................................................................................................494 Zastosowanie IPsec ......................................................................................................................495 Podsumowanie ....................................................................................................................................495 D:! AAA DZISIAJDebian GNU_Linux 3.1. Biblia10 druk!!SPIS.doc (06-03-31) 11 12 Debian GNU/Dinua 3.1. Liblia Rozdział 20. Udostępnianie i wspłłdzielenie plikłw ...................................491 Rozproszone systemy plików .............................................................................................................497 Sieci Windows i Samba ......................................................................................................................499 Instalacja Samby ..........................................................................................................................499 Konfiguracja Samby .....................................................................................................................499 Udostępnianie katalogów w Sambie ............................................................................................503 Repozytoria plików w NFS ................................................................................................................506 Poznajemy NFS ............................................................................................................................506 Konfiguracja serwera NFS ...........................................................................................................509 Konfiguracja klienta NFS .............................................................................................................515 Przykładowy klient NFS ..............................................................................................................517 Podsumowanie ....................................................................................................................................518 Rozdział 21. OpenDDiP ..................................................................................519 Czym jest OpenLDAP? ......................................................................................................................520 Model danych OpenLDAP .................................................................................................................521 Serwer OpenLDAP .............................................................................................................................522 Testowanie instalacji ....................................................................................................................525 Dodawanie wpisów do bazy danych ............................................................................................525 Podłączanie się do serwera katalogowego z systemów linuksowych ................................................528 Korzystanie z globalnej książki adresowej .........................................................................................529 Podsumowanie ....................................................................................................................................531 Rozdział 22. Serwery pocztowe ....................................................................533 Dostarczanie usług pocztowych .........................................................................................................533 Serwer pocztowy IMAP .....................................................................................................................536 Instalacja serwera IMAP4 ............................................................................................................536 Konfiguracja serwera IMAP4 ......................................................................................................537 Konfiguracja Exima do współpracy z katalogiem poczty ............................................................538 Testowanie serwera IMAP ...........................................................................................................540 Konfiguracja serwera pocztowego POP3 ...........................................................................................541 Instalacja serwera POP3 ...............................................................................................................542 Testowanie serwera POP3 ............................................................................................................544 Podsumowanie ....................................................................................................................................545 Rozdział 23. Usłuri drukowania ....................................................................541 Czym są usługi drukowania? ..............................................................................................................547 Wybór systemu druku ..................................................................................................................548 Kolejkowanie zadań wydruku ......................................................................................................548 Lpd i lpr ..............................................................................................................................................550 Konfiguracja lpd i lpr ...................................................................................................................550 Testowanie drukarki .....................................................................................................................551 Instalacja i konfiguracja CUPS ...........................................................................................................551 Korzystanie z CUPS za pomocą interfejsu WWW ......................................................................552 Dodawanie drukarki za pomocą interfejsu WWW .......................................................................553 Korzystanie z CUPS z wiersza poleceń .......................................................................................556 Wciąż nie działa? .........................................................................................................................558 Zarządzanie procesem drukowania ....................................................................................................558 Uruchamianie i zatrzymywanie kolejek druku .............................................................................558 Przyznawanie i ograniczanie dostępu do drukarki .......................................................................559 12 (06-03-31) D:! AAA DZISIAJDebian GNU_Linux 3.1. Biblia10 druk!!SPIS.doc Spis treści 13 Przyjmowanie i odrzucanie zadań druku .....................................................................................560 Wyznaczenie drukarki domyślnej ................................................................................................560 Ustawianie limitów drukarki ........................................................................................................560 Klasy drukarek ....................................................................................................................................561 Konfiguracja klienta ...........................................................................................................................562 Konfiguracja automatyczna ..........................................................................................................562 Konfiguracja ręczna .....................................................................................................................563 Drukowanie jednoserwerowe .......................................................................................................563 Drukowanie wieloserwerowe .......................................................................................................564 Drukowanie przekazujące ............................................................................................................564 Dodatkowa konfiguracja CUPS ..........................................................................................................565 Zmiana instrukcji ..........................................................................................................................565 Zmiana konfiguracji klienta .........................................................................................................565 Podsumowanie ....................................................................................................................................567 Rozdział 24. Serwery baz danych .................................................................569 Wybór serwera ....................................................................................................................................570 PostgreSQL .........................................................................................................................................570 Instalacja PostgreSQL ..................................................................................................................571 Tworzenie baz danych i użytkowników .......................................................................................571 Konfiguracja zasad dostępu .........................................................................................................572 Testowanie dostępu ......................................................................................................................574 Usuwanie baz danych i użytkowników ........................................................................................575 Aktualizacja PostgreSQL .............................................................................................................576 Tworzenie kopii zapasowych PostgreSQL ..................................................................................576 MySQL ...............................................................................................................................................577 Instalacja MySQL ........................................................................................................................577 Konfiguracja MySQL ...................................................................................................................577 Tworzenie baz danych ..................................................................................................................578 Zapytania interaktywne ................................................................................................................578 Konfiguracja użytkowników ........................................................................................................579 Usuwanie baz danych ...................................................................................................................581 Archiwizacja baz danych .............................................................................................................581 Narzędzia klienta ................................................................................................................................582 Podsumowanie ....................................................................................................................................582 Część V Rozęzę ćnVIz z ............................................................. 583 Rozdział 25. Społeczność Debiana ................................................................585 Krótka historia Debiana ......................................................................................................................585 Organizacja projektu Debian ..............................................................................................................590 Lider projektu, delegaci i inni przedstawiciele ............................................................................591 Oprogramowanie w Interesie Publicznym ...................................................................................591 Katedra i bazar .............................................................................................................................591 Debian jako platforma biznesowa ................................................................................................592 Polityka Debiana ..........................................................................................................................593 Deweloperzy Debiana ..................................................................................................................593 Zgłaszanie błędów ..............................................................................................................................595 Podsumowanie ....................................................................................................................................598 D:! AAA DZISIAJDebian GNU_Linux 3.1. Biblia10 druk!!SPIS.doc (06-03-31) 13 14 Debian GNU/Dinua 3.1. Liblia Rozdział 26. Ludowanie pakietłw ................................................................599 Niezbędne narzędzia ...........................................................................................................................599 Inne formaty pakietów ........................................................................................................................601 Pakietowanie jądra ..............................................................................................................................602 Przebudowa istniejącego pakietu ........................................................................................................606 Budowanie pakietu od podstaw ..........................................................................................................608 Niektóre dodatkowe pakiety .........................................................................................................608 Tworzenie infrastruktury pakietu .................................................................................................609 Katalog Debian ...................................................................................................................................610 Plik control ...................................................................................................................................610 Plik rules .......................................................................................................................................612 Plik changelog ..............................................................................................................................622 Plik copyright ...............................................................................................................................623 Plik compat ...................................................................................................................................624 Skrypty pakietu ............................................................................................................................625 Plik README.Debian .................................................................................................................625 Plik dirs ........................................................................................................................................625 Plik docs .......................................................................................................................................626 Plik menu ......................................................................................................................................626 Plik watch .....................................................................................................................................627 Strony podręcznika .......................................................................................................................627 doc-base ........................................................................................................................................627 conffiles ........................................................................................................................................628 Pozostałe pliki ..............................................................................................................................628 Budowanie pakietu .............................................................................................................................628 Podpisywanie pakietu ...................................................................................................................630 Kontrola jakości ...........................................................................................................................631 Budowanie całości ........................................................................................................................632 Tworzenie pakietów fikcyjnych .........................................................................................................632 Podsumowanie ....................................................................................................................................633 Rozdział 21. irchiwa Debiana .......................................................................635 Udostępnianie pakietów w projektach Open Source ..........................................................................635 SourceForge .................................................................................................................................636 Alioth ............................................................................................................................................637 Mentors.debian.net .......................................................................................................................638 Savannah ......................................................................................................................................638 BerliOS .........................................................................................................................................638 Własne archiwum pakietów ................................................................................................................638 Proste archiwum ...........................................................................................................................639 Archiwum złożone .......................................................................................................................640 Archiwum w stylu Debiana ..........................................................................................................641 Plik Release ..................................................................................................................................641 Ogłaszanie pakietów ...........................................................................................................................643 Podsumowanie ....................................................................................................................................644 ćodzCkI ........................................................................................ 645 Dodatek i Zawartość płyt CD .......................................................................641 Dodatek L Statut Debiana .............................................................................651 Skorowidz ......................................................................................................665 14 (06-03-31) D:! AAA DZISIAJDebian GNU_Linux 3.1. Biblia10 druk!!SPIS.doc W rozdziale m.in.: t Korzystanie z konta użytkownika root t Dodawanie nowych kont użytkowników oraz grup t Usuwanie kont użytkowników oraz grup t Podstawowe informacje o połączeniach sieciowych Zarządzanie współczesnymi systemami operacyjnymi jest bardzo złożonym zagadnie- niem, mimo że idea leżąca u jego podstaw jest trywialnie prosta i spotykana również w wielu innych środowiskach: po pierwsze, nie szkodzić — a diabeł jak zwykle tkwi w szcze
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Debian GNU/Linux 3.1. Biblia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: