Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00315 004790 18761355 na godz. na dobę w sumie
Debian Linux. System operacyjny dla każdego. Pierwsze starcie - książka
Debian Linux. System operacyjny dla każdego. Pierwsze starcie - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2163-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przestań płacić za programy -- przestaw się na Linuksa!

O systemie Linux słyszał chyba każdy użytkownik komputera, a jednak nie każdy z niego korzysta -- mimo dobrych opinii w środowisku informatyków. Ten zastanawiający fakt można zapewne wytłumaczyć niechęcią do oswajania się z nowym systemem, brakiem bliższych informacji na temat zalet Linuksa, różnorodności jego dystrybucji i możliwości dodatkowego oprogramowania. Dziś system ten -- zaopatrzony w przyjazny interfejs użytkownika i wszelkie pomoce dodatkowe -- staje się jedynym logicznym wyborem dla wszystkich, którzy cenią sobie bezpieczeństwo oraz niezawodność i nie lubią przepłacać!

Debian to jedna z trzech podstawowych dystrybucji Linuksa, którą zainstalować można na każdym -- zarówno najstarszym, jak i najnowszym -- komputerze. W książce 'Debian Linux. Pierwsze starcie' zawarto wszelkie informacje dotyczące tej właśnie wersji systemu. Dowiesz się z niej, jak zainstalować i uruchomić system, poznasz tajniki konfiguracji oraz nauczysz się korzystać z oprogramowania -- od obsługi programów biurowych, po administrowanie systemem oraz siecią. W razie problemów będziesz mógł zajrzeć do rozdziałów traktujących o zaawansowanych ustawieniach, możliwych modyfikacjach oraz dodatkowym oprogramowaniu. Przeczytasz także o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy przy komputerze. Krótko mówiąc, znajdziesz tu wszystko, by od zaraz zacząć swoją przygodę z Linuksem!

Poznaj dobry i bezpłatny system -- Debian Linux!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Debian Linux. System operacyjny dla ka¿dego. Pierwsze starcie Autor: Sylwester Zdanowski ISBN: 978-83-246-2163-7 Format: 158x235, stron: 136 Zawiera CD-ROM Przestañ p³aciæ za programy — przestaw siê na Linuksa! • Co to jest Debian Linux i czy warto z niego korzystaæ? • Jak uruchomiæ system i u¿ywaæ podstawowych narzêdzi? • Na czym polega przewaga Linuksa nad produktami konkurencji? O systemie Linux s³ysza³ chyba ka¿dy u¿ytkownik komputera, a jednak nie ka¿dy z niego korzysta — mimo dobrych opinii w œrodowisku informatyków. Ten zastanawiaj¹cy fakt mo¿na zapewne wyt³umaczyæ niechêci¹ do oswajania siê z nowym systemem, brakiem bli¿szych informacji na temat zalet Linuksa, ró¿norodnoœci jego dystrybucji i mo¿liwoœci dodatkowego oprogramowania. Dziœ system ten — zaopatrzony w przyjazny interfejs u¿ytkownika i wszelkie pomoce dodatkowe — staje siê jedynym logicznym wyborem dla wszystkich, którzy ceni¹ sobie bezpieczeñstwo oraz niezawodnoœæ i nie lubi¹ przep³acaæ! Debian to jedna z trzech podstawowych dystrybucji Linuksa, któr¹ zainstalowaæ mo¿na na ka¿dym — zarówno najstarszym, jak i najnowszym — komputerze. W ksi¹¿ce „Debian Linux. Pierwsze starcie” zawarto wszelkie informacje dotycz¹ce tej w³aœnie wersji systemu. Dowiesz siê z niej, jak zainstalowaæ i uruchomiæ system, poznasz tajniki konfiguracji oraz nauczysz siê korzystaæ z oprogramowania — od obs³ugi programów biurowych, po administrowanie systemem oraz sieci¹. W razie problemów bêdziesz móg³ zajrzeæ do rozdzia³ów traktuj¹cych o zaawansowanych ustawieniach, mo¿liwych modyfikacjach oraz dodatkowym oprogramowaniu. Przeczytasz tak¿e o zasadach bezpieczeñstwa podczas pracy przy komputerze. Krótko mówi¹c, znajdziesz tu wszystko, by od zaraz zacz¹æ swoj¹ przygodê z Linuksem! • Instalacja systemu • Podstawowe czynnoœci • Narzêdzia biurowe — OpenOffice, pakiet KDE, KOffice • Pliki PDF i drukowanie • Nagrywanie p³yt • Administracja systemem • Administracja sieci¹ • Graficzne narzêdzia administratora • Narzêdzia programisty • J¹dro systemu • SAMBA, serwer LAMP, NAGIOS, BIND • Zabezpieczanie systemu • Nazwy programów w systemie Linux • Najczêœciej u¿ywane polecenia Poznaj dobry i bezp³atny system — Debian Linux! Spis treści O autorze ......................................................................................... 7 Wstęp .............................................................................................. 9 Rozdział 1. Instalacja ....................................................................................... 13 Przed instalacją ............................................................................................................... 13 Instalacja ......................................................................................................................... 14 Rozdział 2. Podstawowe czynności ................................................................... 27 Początki pracy ................................................................................................................ 27 Uruchomienie środowiska graficznego ........................................................................... 30 Polonizacja ..................................................................................................................... 31 Instalacja przeglądarki internetowej ............................................................................... 33 Komunikator Gadu-Gadu ............................................................................................... 35 Komunikator Skype ........................................................................................................ 36 Odtwarzanie filmów ....................................................................................................... 36 Wykorzystanie karty graficznej ...................................................................................... 37 Partycje NTFS ................................................................................................................ 38 Wyłączenie głośnika ....................................................................................................... 39 Rozdział 3. Narzędzia biurowe .......................................................................... 41 OpenOffice ..................................................................................................................... 41 OpenOffice Writer .................................................................................................... 42 OpenOffice Calc ....................................................................................................... 44 OpenOffice — pozostałe narzędzia .......................................................................... 45 Pakiet biurowy KDE ....................................................................................................... 45 KDE Kontact ............................................................................................................ 45 KOffice ........................................................................................................................... 46 Pliki PDF ........................................................................................................................ 47 Drukowanie .................................................................................................................... 48 Nagrywanie płyt ............................................................................................................. 51 Rozdział 4. Narzędzia informatyka .................................................................... 53 Administracja systemem ................................................................................................. 53 Hierarchia plików ..................................................................................................... 53 Zarządzanie pakietami .............................................................................................. 55 Operacje na plikach .................................................................................................. 57 Zarządzanie użytkownikami ..................................................................................... 59 4 Debian Linux. System operacyjny dla każdego. Pierwsze starcie Zarządzanie dyskami ................................................................................................ 60 Zarządzanie procesami ............................................................................................. 62 Cron .......................................................................................................................... 65 Tworzenie kopii zapasowych ................................................................................... 66 Konfiguracja systemu ............................................................................................... 68 Administracja siecią ....................................................................................................... 71 Podstawy konfiguracji sieci ...................................................................................... 71 Diagnozowanie sieci ................................................................................................ 73 Graficzne narzędzia administratora ................................................................................ 75 Zarządzanie użytkownikami ..................................................................................... 75 Zarządzanie dyskami ................................................................................................ 76 Zarządzanie procesami ............................................................................................. 76 Centrum sterowania .................................................................................................. 77 Diagnozowanie sieci ................................................................................................ 79 Narzędzia programisty .................................................................................................... 81 Programowanie ........................................................................................................ 81 Webmastering .......................................................................................................... 83 Rozdział 5. Jądro systemu ................................................................................ 85 Czym jest kernel ............................................................................................................. 85 Z czego składa się jądro .................................................................................................. 85 Jak utworzyć własne jądro .............................................................................................. 86 Wybór opcji .............................................................................................................. 89 Instalacja .................................................................................................................. 92 Rozdział 6. Zaawansowane .............................................................................. 95 Samba ............................................................................................................................. 95 Instalacja .................................................................................................................. 95 Konfiguracja ............................................................................................................. 97 Serwer LAMP ............................................................................................................... 100 Instalacja LAMP z pakietów .................................................................................. 100 Instalacja LAMP ze źródeł ..................................................................................... 101 Konfiguracja LAMP ..................................................................................................... 103 Nagios ........................................................................................................................... 105 Instalacja ................................................................................................................ 106 Konfiguracja ........................................................................................................... 108 BIND ............................................................................................................................ 110 Instalacja ................................................................................................................ 110 Konfiguracja ........................................................................................................... 110 IPTABLES ............................................................................................................. 112 Rozdział 7. Bezpieczeństwo ........................................................................... 115 Bezpieczeństwo w ogóle i szczególe ............................................................................ 115 Bezpieczeństwo a paranoja ..................................................................................... 115 Czym jest bezpieczeństwo ...................................................................................... 117 Bezpieczeństwo systemu Linux .................................................................................... 117 Zabezpieczanie Linuksa ......................................................................................... 118 Dodatek A Nazwy programów w systemie Linux ............................................. 121 Biurowe ........................................................................................................................ 121 Multimedialne .............................................................................................................. 122 Nauka ........................................................................................................................... 122 Zabawa ......................................................................................................................... 123 Spis treści 5 Dodatek B Najczęściej używane polecenia ..................................................... 125 Archiwizacja ................................................................................................................. 125 Monitorowanie systemu ............................................................................................... 125 Operacje na plikach i katalogach .................................................................................. 126 Zarządzanie pakietami .................................................................................................. 126 Skorowidz ..................................................................................... 127    DE FG EEHH #]^ #_$ `a ! #$ ! () *+,-./-0123245678-9/4:45;1;1 *+,-./-0123245678-9/42;=2 *+,-./8:.76?:45-9/3-6?@0?2-/A6-B2=?3;/-01232456-576- *+,-.2;/3-6?@0?2-/C67A6-1245:/4 /0745@C3; I742-0-J =/JKL/4C6-83:M/BK3.=J73-N3:/4:45;1/O23KPM/17L3-/3-K=?:9/42@/321/?-6? 0?-9 QR6S0/C7045-878:=T/=?:337R=2/-01232456-=:J3:=T/?3-J0KJ /42@U/070-8-32;/2/K4K8-32; KL:5.7832.S8M/?-6? 0?-32;/C-.2;5-12M/173257678-32;/C67=;4S8M/5876?;32;/.7C22/?-V C-478:=T/=?:/.73B2AK6-=J-/C7045-878:=T/K45-82;W/4:45;1KM/?-6? 0?-32;/CN2.-12/2/82;N; 233:=T/=?:337R=2 /Q2@.4?7R9/?/32=T/17L3-/8:.73-9/?-/C717= /3-6?@0?2/A6-B2=?3:=T ,;03-./8/0-N4?:1/=2 AK/C7/?-?3-J712;32K/42@/?/N232 /C7N;=;W/J;45/73-/3-J8:A7032;J4?- 07/8:.73:8-32-/82;NK/=?:337R=2 /I73-057/K12;J@537R9/C74XKA28-32-/42@/N232 /C7N;=;W J;45/C6?:0-53-/8/C6?:C-0.K/C67YN;1S8/?/4:45;1;1 /Z2;?-N;L32;M/=7/4C787078-X7 -8-62@/4:45;1KM/C67YN;1/?/C7J;0:3=?:1/C67A6-1;1/=?:/YX 0/8/.73B2AK6-=J2M/N232- C7N;=;W/0-J;/17LN287R9/3-C6-82;32-/C67YN;1K/Y;?/C73783;J/2345-N-=J2/4:45;1K /[N-5;A7 5;L/3-6?@0?2-/A6-B2=?3;/?745-3 /C6?;045-8273;/8/06KA2;J/.7N;J37R=2 Q:.73:8-32;/J-.2=T.7N82;./?-0-W/-01232456-576-/KX-582-/?3-J717R9/T2;6-6=T22/CN2V .S8/4:45;1K /I7045-878:/C70?2-X/3-/.-5-N7A2/8207=?3:/J;45/3-/6:4K3.K/b c 23456789:; = ?@A:B*CA:8 6345 :D? 4E4F3 :G?7=HDF4:8 5I6F?:G : GJ3F37=5 =?5 A:K ;:3:869L ;M9EN:OP9=;?6F3;I6Q:2? 4E4F3 :=4:7R:5I6F34P:G?7=HDF4:6:=59S34:D?K4G9FE84@?:OP9=L ;?6F3; Q:T59S:=4F:K47=:69;?5897=96 F9:6:D589D G;O:;M?D?=I6:8:J?F=?6 F34J:G97L ;I6:D589:7= 5E34:797=4JOQ U5O@3:; = ?@A:B A:8 6345 :3FV?5J EK4:D?=584SF4:G?:O5OEN?J34F3 :797=4JOQ:WR:?F4 69;?5897=96 F4:K478E84:D584G:8 M G?6 F34J:KRG5 :797=4JOQ T584E3:; = ?@A:#+XA:8 6345 :7D4EK F4:D 3;3:?GF?78RE4:73H:G?:8 J?F=?6 F9EN:O58RG84YQ 2?:8 J?F=?6 F3O:= ;34@?:O58RG84F3 :G?:3FF4@?:; = ?@O:J?P 364:K47=:69;?F96 F34 F :F3J:G?86? ?F9EN:?D45 EK3A:K ;:?GE89=:E89:8 D37:D 3;I6Q Z86 5=9:; = ?@A:+ -A:8 6345 :D 3;3:;?FV3@O5 E9KF4:797=4JO:?5 8:67897=;3EN:D5?@5 JI6 3F7= ?6 F9EN:8 :D?J?ER:D ;34=I6Q:25?@5 J9:3F7= ?6 F4:84:[5IG4M:E8H7=?:D584EN?L 6OKR:D 3;3:;?FV3@O5 E9KF4:64:6M 7F9EN:; = ?@ ENQ 23R=9:; = ?@A:) +A:D584EN?6OK4:; = ?@3:G?J?64:?5 8:D 3;3:67897=;3EN:OP9=;?6F3;I6Q ]9KR=;34J:7R:D 3;3: GJ3F37=5 =?5 A:D584EN?696 F4:6:?GG834 F9J:; = ?@OQ W8I7=9:; = ?@A:/*BA:D584EN?6OK4:S3S 3?=4;3:69J @ F4:D5848:D? 4E4F3 :8F KGOKRE4:73H 6:; = ?@ EN:^B*C:3:^$B*CQ W3IGJ9:; = ?@A:/ $ _` aC#A:K47=:69;?5897=96 F9:6:D589D G;O:F34D5 63GM?64@?:8 L J;F3HE3 :797=4JO:D?6?GOKRE4@?:SMHG9:6:797=4J34:D 3;I6Q:2589:O5OEN J3 F3O:797=4JO D5?@5 J:`$-0:7D5ISOK4:?G897; b:464F=O F4:O78;?G8?F4:D 3;3A:E84@?:548O = =:8?7= F34 8 D37 F9:6M cF34:G?:=4@?:; = ?@OQ     ! #$ ()*+, ,-)**(./*01 ] ^ _`_ ! #$ ()*+ ,-+./( (0/(1 1 2) .+ (3 /40+ )+(56789:+ ( ; 6 ( . = 0(*) ( 1/ 1+++ /4* /0 ;:?1 1 + *) @+2 1 A*) (.+)- 1()1( .; 6 ( .=B C1 ( ()* D 0 /40( )EA1 . / 1( 1F)/0(1(*)/(2;G) @+(. 1F)/0(+/ ./(*)/() * 2C=H#IJ ; K(+(1B 0( (+ + 1 ))(2; 6 21LM#I ()1) -+ *) ( 1/ 1(++ 1 )/0 ((; 6*))D /4+-* @./ 1 (+ 1 ))(2; N) 1L!O#IHP0( 1 ( *) + (1 6(, 1 (,@2 QRS 12T; G 11 - (1 (,( * (/ (3 (2*) ( ) () (1 (1) +-*2; 5 ()1LBU0()D 1 (? ()( 1 (1 ( (6(7 , 1;G) ( 1/ 10(+*) (/4 1 +1/4 . 1/4 F() 1 *) ( (2@2 ; G -1LVL ()*  . 1( *)/.()1( 1F 2)/0.+2@D ) 1F)/0(2) .+ (1 /4, /4 1 /4; Q (1 = ()* / (*) (,1( , (?./(0*)/*)7 )D ;W (1(?(222 A?+1/4* D (2;Q( 020( -0(/ / (1 (+* 1 (.*) (,1(; Q (+(1HLB0(10 ?1 (0 10 - ;X1 ?1 1(YA+7 2(1 *))+-*1(+2? 1 D ; 9 (1U$B () *))D * / ( (11(1(; K2? * () * ( 10+20( -Z[ ?1/4D ;?+(01*7 *1?- / ,-;W0/ -E/ (0 ) 10(+10(! C (7 )0./1F 2)/0-1 (  /4*))D 10+20.//4 - ( (; 5 11E/ .D)(01 (?121 1.A +@2? )( (0( 1 1 ( 22 7 1 (*)) 1 ;X**) (+1 /4+ @/4+ 1/0 @2?@*(/(1 (abcdcefg; G))(1* @1, (1) -+ abchigc fjgkglc;X?1(0(,1(7 (11 (2? A((*))2;:+2?( 1/ (1 (+?abcdcefg*)F 22 A1 ( 1* (()D 1 (?* ( 1 * . 1(;W abchigc* * ( 1 1( ( -+21 (?1E/ ;: ( 1 (/4 *))D ?(+*) + A+2/0 D)(0221 -/ ( 1 1(0) */.abcdcefg* +20(221 -/ (E)+ )F / 1(;     ! #$! ! () *+(*(,# !-( #. /) # 0(. 1*+# ( ( +!2 *#3!2 4()*+#,15 #2,# 6 !2* 1 2!*+ 4$ 0 789:7; 97= ?@:8ABC=95 D1E ( ,10(. 1*+1,# 1 , 4(4. !) FG .( ) #6 E#FG )( )()#,# # H.I)!E (4.(-.#3(,# #5 J# )# $ 20# +!-( 4$ 0K () (* * / )( 6 !-( *!.,!.#L #, !.# .I, ! M(.3#F2! ( .() #2K #.FG ,K35 N( $ ,! *O ),# .() #2! H.I)!EP Q8R #, !.#2OF1 -(+(,! )( *+#$#F2 4#0 !+1 $KS =@:TQ8R 0()!3 H.I)E(,135 #*+/4 # F /UV #, !.# #).!* *!.,!.#L 3( ! ( 0(. 1*+#V 4.(+(0(EI, WXXYL ZXY $KS [[W5 N#2OF )( )1*4( 1F2 0 $0# *!.,!.I, $K*+. # 1FGL #2$!4* 1 3( # ,1S.#V # 4(3(FO 4.(-.#3K 89=8B8:95 ] 0( *($ #$! 1 ,4 *#V #*+/4K2OF! 4($!F! !P # ,# 4.(-.#3KL 4( 0+I.!2 )()# 1 2!*+ 4#.#3!+. effLq*4.#, #L 4.(-.#3 *+#2! * / S#.) !2 -#)#+$ ,1 r# -5 s8@R =8t5 Y. 1 K 1F K 4(2!)1 F !2 $ +!.1 f (+. 13#31 3 !2 M(.3#F2 L 4#.#3!+. +! 2!*+ )(*+/4 1 , , !$K 4($!F! #FG5 ]1 0 !3 4(,1 * !2 0(3! )1 S/) ! M(.3#F2#L 0+I.1 4()# 1FG *!.,!.I, 2!*+ * 1S* 15 u$# KE#+, ! # ,4 *1 (*+# O ,1U, !+$( ! , +#0 !2 ,E#U ! 0($!2 (UF L () #2* 1S* !-(5 N( # .I, ! 0(. 1*+#V 4#0 !+I, #2)K2OF1FG * / # 4E1+#FG5 ] 4. 14#)0K *1*6 +!3K +!*+(,!-( 2!*+ +( 3#E( K 1+!F !L ! , -$/)K # $(UV #0+K#$ #F2 5 ] .# ! +#0 !2 4(+. !S1 4E1+/ 3( # )()#V # 4(3(FO 4($!F! # mh`ecjonvdmjjA Y( 2!-( ,1,(E# K #,#.+(UV 4E1+1 (*+# ! ()F 1+# # )()# # )( $ *+1 )(*+/4 1FG 4#0 !+I,5 Y(* #)# ! 4#0 !+1 3( # *+#$(,#V K*K,#V # , !$! *4(*(SI,5 w!) 13 FG 2!*+ ,1,(E# ! 4.(-.#3K mh`l`xj_ S! )()#,# # 4#.#3!+.I, )( 4($!F! #5 ] -I. !2 F /UF (0 # 4.(-.#3K , )(F ! 2!*+ 3! KL )( 0+I.!-( 3( # 4. !2UVL ,F *0#2OF y9@Bz{ r+# *#3# 0(3S #F2# 0$#, * 1 *EK 1 )( (4K* F # # 3! Kt5 Y. !) *+#$#F2O 4#0 !+I, #$! 1 ,1S.#V 3! KPq|}:~87;}9?;BC~qBC=9€q ;}C89‚5 u /0 +!3K *1*+!3 S/) ! 4(* #)#E $ *+/ #0+K#$ ! #2)K2OF1FG * / # *!.,!.#FG 4$ 0I,5 D.#0 #0+K#$ #F2 4. !) *+#$#F2O 3( ! *4(,()(,#V SEO)L 2! !$ K$!-E# 3 # ! # ,# 4#0 !+K $KS (*+#E ( K*K /+15 #$! 1 4#3 /+#VL , ,!.*2 +!*+(,!2 2!*+ +( 3( $ ,!5 ƒ *+#$#F2/ 4#0 !+K 3( # ,10( #V 4. ! ,1* K0# ! 2!-( # ,1 # 4(3(FO (4F2 „;~Q…7„;~Q…5 #$! 1 ,1* K0#V # ,/ 4#0 !+KL #*+/4 ! 4( 4()U, !+$! K 4#0 !+K #F * OV #0 zL 4( F 13 ,10( #V (4!.#F2! $ +!.O †5 ] +13 3(3! F ! 4(2#, * / # !0.# ! $ *+# 4#0 !+I, 4(+. !S 1FG )( # *+#$(,# # !4(+. !S 1FGL )( K*K /F #5 ‡ 1 (UV (*+# ! ,10( # # 4( 0($!2 13 ,F U /F K $ +!.1 †5 #$! 1 2!) #0 K,# ! 4. !F 1+#V $ *+/ 4#0 !+I,L 0+I.! (*+# O K*K /+! 4. 1 *+#$#F2 5 N( $ ,# 2!*+ *1+K#F2#L , 0+I.!2 *+#$#F2# 4. ! #$! (UF )(4.(,#) )( K*K /F # U.()(, *0# -.#M F !-(5 u$#+!-( +! #2$!4 !2 0(. 1*+#V 0( *!0,! + ! 2!) !-( #. /) # #. O) #2OF!-( 4#6 0 !+#3 5 Y#0 !+ 3( # .I, ! ,1* K0#V # $ UF ! 4#0 !+I,5 u( 4(.K* # # * / 4( !2 *EK O *+. #E0 (.# 0$#, * ˆ98@5 w! !$ , +.#0F ! *+#$#F2 4(0# O * / M(.3#F2! ( K*K,# K 4(+. !S 1FG 4#0 !+I,L ! #$! 1 4. !.1,#V 4.(F!*K5 ƒ *+#$(,# ! 4#0 !+I, 2!*+ F 1 (UF O F #*(FGE( OL #$! O () * 1S0(UF H.I)E#L #$! 4.(*+O5 #4.#, ! ! *0K+0I, 4. !.,# !-( 4.(F!*K K*K,# # 4#0 !+I, 3( ! S1V !F( 0E(4(+$ ,!5 ] 4. 14#)0K K*K /F # U.()(, *0# -.#M F !-( 3#E( M ! 12 OL #$! *0K+!F O 3!+()O 2!*+ 2!-( *+#$#F2# K 1F !3 #. /6 ) # `ma‰a_b5 Š# 2!-( 4(3(FO 3( # ,1S.#V *+#$#F2/ U.()(, *0# -.#M F !-( (S!26 3K2OFO ,* 1*+0 ! 4(+. !S ! !$!3! +15   ^_`a_b_c`deffdg`hij_klm^inopdg`hihbij_klm^inop ]^_ `a_ ^b`c !  # $ ( )* +,+ -!  # . # $ !/ 0, /!123456784 )9:48;485978 56784= 0 # $ ? ) $@ ? )() ,- ,$  ABCDCEFG), --? )(@,)) # $ ?,. )!$ 0- H!# + I ) +=J H!# * ),. )* ! !$$- /!?/ $@() # $! K ) = J@$L ! -? )(! # , ) # $! ?-@ @(K,. $  ABCDCEFG), --DMNCAOO?, )(-, K )! , =P $+ ) ( #,#/*-@ , (#! K?) # , DMNCAOO, --QGRSTG= U) # ) #!(#) **$!(- + ,)) # $! (,+ - # , (!I-, /!$*@,+ -?/+, )- L )! =V. - ! #( #,$ ABCWXAXYGZNGAQXYZMA[A=V)! $  ,). #)! )!, /! ) 0,#/!,-, + +) /!= P#(#-d e!L H !!#)(# #,$-=@ #, !)K? )( !$ ( $+) ,- ( ;fg=h @# ?@ # ,$-)) ,# (- I- -,L@ !0 0=P$ ,$ i!#)(#, ,$! L ! ,$ Uj +0U-- k=@  0-K,)(@( ,$.  RX=V)! $  !( (! ,,$  #)( 0, ) ,- $ . !#)(I ( ( 0! ) ( 0! *$l=m=n #  # $! -(H$ = “,#) # !,+ -#L@,)!#)(#-#) L )$ !#)”u•=J )* ) L ! ( 0, I  #-@$!HK), !(!  0!/!?. # , !- , H „†=n) $@ ? )( )( HK #!( ) ,. - $ - ? )(@U?#(#--#*(K!(,# @ (! ,$ *#L+  (I- -,# =V+ - -@/! @ !)(! K,L ) –V= V--@( 0-@$!H U / )( H !(+ !( (! K) ,- ,$ i=P ) # )-),!  (--,$  -! *$l=—=     op_b q rstfuvuwf4rx8ty6f:2z{r|}w26y~wy6r{rg6 €b‚ƒ _ „… P(H!$ ,- ,+ -= „† P(H!$ - )# , (- )( H -$ ) ) ) +,$= „‡ P(H!$ ,+$!(* +,$= „ˆ P )( ,$!(*( = „‰ Š, ,$= „‹ V) #,$= „Œ !)( $+= „Ž #! ,$= „ ‘L@(,) H +/ +- = „…’ Ši )(, ,+ -= V?EKLJiCF[b?bJiC ZIc]F ?c]FiCDEFGY C[iCD@I ICH?[bkDWMCVIlHBCDEFGCD?[FIHIC ZIc]F]FKEIm @WDkC?@IACAHKnFJF? IJKCD@I ICH?[bkDWMCo[AB[bGFKCFJn?@gI]LKC?CDEFGWmCLIGFKC[iCD@AKp ]q? B IJKmCg?lJICA?jI]ABdCAICD?g?]iCD?EK]KJFICUh8`UM ‚ICD? Bl[ABgCD@ABGZIHAFKC FH?]AJKC[iCFJn?@gI]LKCH?bB]Ai]KCDEFGWC?CJIA FKC+,0/*ƒ(0 JIEKli]K?CH?C-*(.$MCfFK@ [AIC[KG]LICD?CEK KLC[b@?JFKCD?GIAWLKCFJn?@gI]LkmC]ABCgIgB H?C]ABJFKJFICACDEFGFKgmC]ABCGIbIE?FKgmC?@IACLIGFKCD@I ICH?[bkDWC?j? FiAWLiCH?CDEFGW „GIbIE?CbKlCLK[bCDEFGFKg…MC†FbK@ICJICDFK@ [AKLCD?AB]LFC?AJI]AICGIbIE?mCG?EKLJKCb@AB AJIGFC?AJI]AILiCD@I IC ZIc]F]FKEImCH@WICb@YLGIC‡CD@I IC@WDBmCIC?[bIbJFICb@YLGICHKp nFJFWLKCD@I ICD?A?[bIZB]qMC†FbK@ICPC?AJI]AIC?H]ABbmC C‡CAIDF[mCˆC‡CD@I ?CH?C BG?p JIJFIMCoCD@ABDIHGWCDFK@ [AK?CDEFGWC ZIc]F]FKECgICD@I ?C?H]ABbWCFCAIDF[WCH?CDEFGWm CH@WFgCD@ABDIHGWCbIGFKC[Ig?CD@I ?CgILIC]AZ?JG? FKC@WDBMCf?CFJn?@gI]LFC?CJIp A FKC ZIc]F]FKEIC?@IAC@WDBCAJILHWLKC[FkC?jLkb?cdCDEFGWMC‰?lJICLiC Bc FKbEFdC CjI@p HAFKLCD@ABLIAJBgCn?@gI]FKCD@AKACH?HIJFKCEFbK@BC7CH?CDI@IgKb@Y CD?EK]KJFIMCV?EKLJi FJn?@gI]LiCLK[bCHIbICWb ?@AKJFICDEFGWmCJIC[IgBgCG?Š]WCAIcCAJILHWLKC[FkCJIA ICDEFGWM f@ABHIbJiCWgFKLkbJ?c]FiCLK[bCD@AKGIAB IJFKC BJFGWCLKHJK?CD?EK]KJFICH?CG?EKLJK?M oCD@ABDIHGWCD?EK]KJFICUhCg?lJICH?G?JIdCbIGFK?CD@AKGFK@? IJFIC C]KEWC B[AWGIp JFICDEFGWC?CG?JG@KbJKLCJIA FKM f? Bl[ABCD@ABGZIHCD?GIlKCLKHBJFKCFJn?@gI]LKC?CDEFGWmCGbY@K?CJIA ICA?[bIZIC [GIp AIJIMCŒFEb@? IJFICH?G?JWLKCD@?@IgC€PTNmCH?CGbY@K?CD@AKGIAIJKCA?[bILiCHIJKCACD?EKp ]KJFICUhMC?C[IgK?CD@AKGIAIJFICHIJB]qCgFkHABCH? ?EJBgFCD@?@IgIgFC[ZWlBC[Bgp j?EC‹MCoI@WJGFKgCD@AKGIAIJFICLK[bmCIjBCD@?@IgCD@ABLgWLi]BCHIJKC[D?HAFK IZC[Fk n?@gIbWCFJn?@gI]LFCD@AKGIAB IJB]qCD@AKACD@?@IgC ]AKcJFKL[ABM oI@b?CA @Y]FdCW IkmCFlC[B[bKgC†FJWŽCJFKCG?@AB[bICAC@?A[AK@AKŠC Cn?@gI]FKCAJIJBg AC[B[bKgWCoFJH? [MCf?b@InFC?JCW[bIEIdC@?HAILCDEFGWCjKACLK?CAIDF[WC CJIA FKM Ak[b?CG?JFK]AJKCLK[bC B[AWGIJFKC C[B[bKgFKCLIGFK?cCDEFGWMCoY ]AI[CACD?g?]i D@AB]q?HAiCH ICD?EK]KJFICax9RCFCU46:3TMC‚ILD@?[b[AiCg?lEF ?c]FiCLK[bCWlB]FKCD?EKp ]KJFICU46:3TCACJIA iCEWjCn@IgKJbKgCJIA BCDEFGWmCGbY@BCgICA?[bIdC?H[AWGIJBMC‘I@p HAFKLCAZ?l?JBgFCg?lEF ?c]FIgFCHB[D?JWLKCD?EK]KJFKCax9RMCf?A IEIC?J?CJIC?G@KcEKJFK GIbIE?WmC CGbY@BgC@?AD?]AJFKC[FkCD?[AWGF IJFKmC?@IACjI@HAFKLCKEI[bB]AJKC?G@KcEKJFK JIA BCD?[AWGF IJK?CDEFGWM    ! #$ ()* $+ ,* -) + ).$/0 1 2 = ?@ABCDEFGC?CD?HIJKLCJIA FKM V?DFWLKCDEFGCAKCX@YHZICH?C [GIAIJK?C]KEWM _[W IC [GIAIJBCDEFGM _[W IC [GIAIJBCGIbIE?C?@IACLK?CAI I@b?cdM f@AKJ?[FC [GIAIJBCDEFGCH?C?G@KcE?JK?CgFKL[]IM U98`h8OPQRS486TU= ?@ABCH? FiAIJFKC[Bgj?EF]AJKM 3456789:; : 6N8OPQRS486TU P^89:; : P^8`Pa89:; : ^e8OPQRS486TU `P ```````8r8s:9t48s:9t48uuuvw8Uxh8w8ryz{|8NP} :39} RP `P`````8{8s:9t48s:9t488u~v8Uxh8|8r|z~~8t:3:U4€€P5N} 8Uh8`U8‹8€PTN89:; :NUxt5 ^ _ `abc ()*+(,-.+(/012,/1)3, (*+4/15,-67/,*/012189:(,*7;,+,2 6 38,76 =:7,+ 1/ ,- ? -.+32+189:(:@, (.1+,! #,7,+1/ A:+ (,B.+3C1,2 6 (C7,+ 1/1C7,- ,B(C, 1-7*73D E )67 3,83*B,- 21 73,2 6 3F ,/1B16 F4,81/ ,- :+9B/4, *B4/7 1 71D,G,- ()*+(C -.+(/012+73,83*B,B ,/1B16 F,F0 (H,:+(67,:10(,*(*B3CD E )67 3,83*B,. 73), (*+4/7 1 73,-67/ , 3204F,/.(B3.74C, 736/ =:7D ()*+(,-.+(/012,*- 2483, (*+4/1 73,-67/ , 7;/*+(:@, 7),RS,ETD U 638 (C,/.(B3.74C, (*+4/7 1 71,-67/ ,C )3,V(5, 1+ 1,4)(B/ 7/1D ()*+(,-.+(/012,- /1)3, *+(*B/73,-67/7, ,*(*B3C73, 163)9:3,2 ,4)(B/ 7/1,YZ[]D d(*B3C,e7 4f,+ *B10,*B .+ (,2 , (/ .+(*B( 1 71,-.+3+, 7364,4)(B/ 7/ D,g3F 7*B B (C,363C3 B3C,83*B,2 21 1 73H,4*4 1 73,7,-.+(2+7361 73,4-.1 73A,/1)23C4,4)(B? / 7/ 7,*(*B3C4D h ,2 21 1 71,4)(B/ 7/ ,*04)(,- 63:3 73,WLXD, 63:3 73,B , 163)(,4+4-30 75 1+ 9,4)(B/ 7/1i,4B .+(, ,/ B , .1+,+,/1B16 F73C,2 C (C, .1+,-67/1C7 / j7F4.1:(8 (C7D,k1-(B1,. 73), ,@1*0 , .1+,/76/1,2 21B/ (:@,7 j .C1:87H,/B .(:@ - 21 1 73, 73,83*B,/ 73:+ 3D h ,*/1* 1 71,4)(B/ 7/1,-.+3+ 1:+ 3,83*B,- 63:3 73,WLX XMlD k,4)(B/ 7/1C7,7,7:@,F.4-1C7,- 79+1 3,*9,-.1 1,2 *B;-4D,G1) 3,83*BH,1V(,/1)2( 4)(B/ 7/,+ *B10,-.+(2+736 (,2 ,F.4-,4C )67 7189:(:@,C4,2 *B;-,2 , *+(*B/7:@ - B.+3V (:@,-67/ ,7,j4 /:87D,m163)(,-.+(,B(C,-1C7;B15H,7),-.+(2+7361 73, 12C73. (:@ 4-.1 73A, 73,B(6/ ,*B1 7,+1F. )3 73,V3+-73:+3A*B 1,. +4C71 3F ,81/ ,- 4j =5 7,B. 10 =5,21 (:@D,n1/1,V3+B. */1,C )3,B1/)3,2 -. 12+75,2 ,*(B41:87H, ,/B .38,+ (/0( 4)(B/ 7/,V;2+73,C F0,4*+/ 2+75,*(*B3C, -3.1:(8 (H, ,3j3/:73,:+3F ,V;2+73, (C1F10,- 38,7 *B161:87D e7*B1,7*B 7389:(:@,F.4-,83*B,+1-7*1 1, ,-67/4,opqrost]uvD,h+7;/7,F.4- C,C ) 1, F.1? 7:+(5,2 *B;-,4)(B/ 7/1,2 ,j4 /:87,- *7121 (:@,-.+3+,*(*B3CH,81/, 1F.( 1 71,-0(BD w 9, -:89,83*B,4C )67 73 73, *- 6 3F ,2 *B;-4,2 ,-67/ D,m1+ ;,4)(B/ 7/1, .1+ F.4-(H,2 ,/B .38, 163)(,21 (,-67/H,C ) 1, 2:+(B15,2+7;/7,- 63:3 74, L D,h ,4*B1? 71 71,-.1 ,2 *B;-4,*04)(, 1B C71*B,- 63:3 73,xIJD k1,- C :9,- 63:3 71,xIJ,C ) 1,+C73 715,4-.1 73 71,-.+3+, B1:8;,xIJWNXly Mlz! #WH,F2+73,W, + 1:+1, 01=:7:7361H, *B1 7 3, ,B ,C738*:3,{,|,F.4-;H,+1=,J |,- + *B10(:@D,G,1 16 F7:+ (,*- * V,C ) 1, 23V.15,-.1 1,-.+3+,+1*B9-73 73,+ 1/4,N + 1/73C,D     ! #$$$ IJK#JLMNOPQ WLXK#J ab ! #$ ()*+,-.*/0- (123 (#*#$.$ -2( *. 04(5 678(9 : 2(7*!.$,$1 ( $(!$72. -2 -2 #*3 ;76(#*(. $ 25*(9$ $,*56(*9 2/,* )(6+ 9*. -9*)=( *(#*#$ -$(5 67 (3?6+ 7*,202 -2(@ABCDEFFGHBIEJ@ACDE8( $3 ;7 -2(.(7,-96(KLMNKOPQRS()*+ $(#*7-3$T(6+ 9*.U -9:.(#*( *.*(7*.3 $?21(5 67 =(V*+ $( :. -2+(!)-2 -T(7*#3 $.*. (5 67;(6+ U 9*. -9$(!$(7*)*0 (7*,202 -$(HWI@ABCDGHEXIEJCYZ[BIH]EGHEXIEJ@ACDZ=( *(!)-$ 5 67 8(9 : $(123 (.?$/0-0-2,2)(9$ $,*568(3?6+ (7*,202 -2(^_@ADG@ACDEGE[E`B@= c3 * (6)-21; */0- (123 (!$ ! #!$ -2(# 39$)-=(d$(0! */T( ;(39?$#$1 (3-;(9* *,$ .*, 25*()-2130$( $(# 3968()* *.$ -2(# 39:.(* $!( $#$.$ -2(-)(67 $. -2e= *(9* *,-(!$- 3 $,*.$ 04( */ -9:.(#$ 04(* $!()-2130$( $( -04(3?6+ (7*,202 -2(Ff= g$)*(7*,202 -2(9* ! 3 $(!()$?*(0! 2, 25*(h* )$ 6(7*12) */0-8( $ #!-21(7 ! 1$! h* )$ ()*+ $(6! 39$T(7 !2!(!$3 *3*.$ -2(7$ $)2 6(i_(j,-3 - 5(k=lm= *. +3! (7 ! 9?$#(7*9$!6128(1$9()*+2(. 5, #$T(. -9(7*,202 -$(Ff=(*9$!$ 2(- U h* )$012(!$,2+ (*#(.-2,9*/0-(# 396(-(. $ 25*(7*#0!$3(- 3 $,$01-(7*#!-$?6( $(7$ 012= ›(7-2 .3!21(9*,6) -2(! $1#612(3-;( $!.$(6 ! #!2 -$œ(_FE(*! $0!$(5?:. (# 398(0 h !$/(*! $0!$1 (7$ 012=(*,21 2(# 39-( .$ #2(* ! )61 (*#7*.-2# -2(,- 2 8( 7=(_F‚8(_F^= ›-#*0! 2( ! (6 ! #!2 -$8([ˆDf‡8(CFW(-([ˆDf‡8(! $1#61 (3-;(. ? 0! -2(.(7$)-;0-(7*#U ;0! 21(-(3 (. 9* ! 3 .$ 2(7 !2!(3 3 2)= *,21 2(9*,6) (7*9$!61 ( *!)-$ (6 ! #!2 -$8(-,*/T(6+ 25*()-2130$8(-,*/T(.*, 25* )-2130$(* $!(7 *02 *.2(. 9* ! 3 $ -2(7 !23 !2 -=(ž3 $ -$(9*,6) $(.39$!612()-21302 .(3 3 2)-28(.(9 : )(#*3 ;7 2(123 (6 ! #!2 -2=(d$1.$+ -213! (123 (3 3 2)(7,-9:.(!$U )* *.$ (1$9*(K=(Ÿ $1#612(3-;(.( -)(0$? (3 3 2)(. $!(!(9$ $,*5$)-(#*)*. )-= c )(7 ! #$ )(7*,202 -2)(7*9$!61 0 )8(1$9-2(# 39-( .$ #2(3 (* 20 2(.(3 3 2U )-2(* $!( $(1$9-2(7$ 012(3 (7*#!-2,* 28(123 (fF]‡Gi`=(V*+ $(#!-;9-( -2)6(6! 39$T #*9?$# 2(#$ 2(#* 0! 02(7$ $)2 :.(# 3968(7*0! .3! (*#(-,*/0-(5?*.-08(329 * :. -(0 ,- # :.8($( $( 7$04(7$ 01-(9*e0! 0=  3 $.-2 -$(.3! 3 9-04(!$)* *.$ 04(# 39:.(! $1#61 (3-;(.(7,-96(KLMNK|¡Mu¢(j,-3 - 5(k=£m= Ÿ$(125*(7*)*0 ()*+ $(!)-2 -T(37*3: ()* *.$ -$(# 3968(*5 $ -0! T(7 $.$(#*3 ;76 #*( -25*(,6 (#*#$T( *. (# 39=(d-2( $,2+ (.(7,-96( )(.7 *.$#!$T(!)-$ (*# *3! U 0 04(3-;(#*(6 ! #!2e(-3 -21 0 04(7*(- 3 $,$01-(3 3 2)6( 2!(#*9?$# 21(.-2#! (*(396 9$04=  )-21; */T(#*#$.$ -$( *. 04(.7-3:.(#*(7,-96( ;#!-2(7 ! #$ $(.(7 ! 7$#96(#*U ?*+2 -$(#*(3 3 2)6(#*#$ 9*.25*(# 396( .$ #25*=    n o pPqrstuvQwrxwryzsxSQ{LNLyzuxv|x}~ EHB€W‚]EHƒ„…GFfGi_ †Z‡[WˆGD`]‰IGGGGGGGGGGABXˆGGGGCYZ[WGGGFB‡[ŠGG‹CYGGGXEˆBH[ŠHE ŒFWŒ_FEŽGGGGGGGGGGGGGG‘GGGGG’“Ž‘GGGGŽ‘GGGGŽ‹GGGŒ [ˆDf‡GGGGGGGGGGGGGGGGGGŽ”•–GGGG—GGGGGGGŽ”•–GGG—‹GGGGŒ`]‚Œ]H][ŒAI CFWGGGGGGGGGGGGGGGGGGG—–GGGGG˜™šGGGGG—–GGGG‹GGGGŒFW [ˆDf‡GGGGGGGGGGGGGGGGGGŽ”•–GGGG—GGGGGGGŽ”•–GGG—‹GGGGŒFWŒ‡_ˆ ŒFWŒ_FEGGGGGGGGGGGGGG’™–GGGGGŽ–GGGGG–GGGG™‹GGGŒ‚BB[ KLMNOPQMRSOLMRTUVWXYZRX[OLRUR]ZX^R_`TLMRWNQSQMYL`RLRaSQLMRX`_RbZcRQ`XUY]UO`YMd e`QO`RWNQSQMYL`RQ`VMfZRUSR]MaU^RaSQLMR_MP]RgUShiQUYMjRORgNQZg`STWRg`N]Zi_LRSMiZk SW_MR_M_RgUQZi_`dRKWYT]ZRXUY]UO`YL`RY`]UXL`P]RgUQO`V`_RY`RUSiQZ]`YLMRS`YZilRQY`_k SW_iZilRPLmRY`RWNQSQMYL`ildRnNQMiL`RTUVWXY`RQ`OLMN`RLYoUNX`i_MRURNUSQ`_WRPZP]MXW gVLT[OdRpRgNQZg`STWRYUOMaURSZPTWRSUR_MaURPgN`OSQMYL`RXUfY`RWfZcRgUVMiMYL` )6*-H B+dRqSiQZ]`RUYURLYoUNX`i_MRQRYLMQ`XUY]UO`YMaUR_MPQiQMRSZPTWdRrUVWXY`RgL]` Q`OLMN`RLYoUNX`i_MRgU]NQMbYMRgNQZR]OUNQMYLWRTUgLLRbMQgLMiQMsP]O`^RQ`tRPQ[P]ROZTUk NQZP]W_MRgUVMiMYLMR)6*-H B+dRe`R_M_RgUSP]`OLMRgNUaN`XR]MYRWP]`V`^RiQZRLROR_`TLM_RTUk VM_YUtiLRPgN`OSQLcRgUgN`OYUtcRg`N]Zi_LdRKUXLYLm]`RTUVWXY`RiQO`N]`RQ`OLMN`RUgi_M XUY]UO`YL`RgUQO`V`_iMRTUY]NUVUO`cRPgUP[bRXUY]UO`YL`RiQZRSUP]mgRSURSZPTWdRqgLP XUfVLOUtiLRQY`_SW_MRPLmROR]`bMVLRudvd ‹ZPTLRXUfY`RN[OYLMfRXUY]UO`cRNmiQYLMRQ`RgUXUiRgUVMiMYL`R0234/dRe`VMfZROR]ZX iMVWRgUS`cRNUSQ`_RPZP]MXWRgVLT[O^RWNQSQMYLMRUN`QRT`]`VUaRSUiMVUOZdR‰`TURgNQZTh`S XUfY`RQ`XUY]UO`cRSZPTRWP]`OLUYZR_`TURSNWaLRY`RgLMNOPQZXRT`Y`VMRŒ‹d ‰MP]R]UR_MSY`Rg`N]Zi_`RQRPZP]MXMXRgVLT[ORŽ RSUP]mgY`RgURQ`XUY]UO`YLWRORT`]`VUaW  ‘#dR’bZRQSMXUY]UO`cRWNQSQMYLM^RY`VMfZROZTUNQZP]`cRgUVMiMYLMR30234/RQRg`k N`XM]NMXRORgUP]`iLRT`]`VUaWRSUiMVUOMaUd       ! # $ wxyz { |}!~€ €‚$$}ƒ # $ „…†‡y ˆ †y y 73/2jR4273/2qgi_`R73/2RPgN`OL^RLfRWNQSQMYLMRbmSQLMRXUY]UO`YMR`W]UX`]ZiQYLMRgUSiQ`PRP]`N]W PZP]MXWdR‰MfMVLRX`RUYURbZcRXUY]UO`YMRgNQMQRWfZ]TUOYLT`^RY`VMfZROZbN`cR4273/2d 3-,8^R423-,8qgi_`R3-,8RgUQO`V`RXUY]UO`cRWNQSQMYLMRQOZThMXWRWfZ]TUOYLTUOLdRŠfZiLMRUgi_L 423-,8RS`R]`TRXUfVLOUtcR]ZVTUR`SXLYLP]N`]UNUOLd ,?,9^R42,?,9qgi_`R,?,9RQMQO`V`RY`ROZTUYZO`YLMRgVLT[ORbLY`NYZilRQY`_SW_iZilRPLmRY`Rg`N]Zi_Ld 82^R8G qgi_`R82RPgN`OL`^RfMRgVLTLRY`RWNQSQMYLWRPR]ZVTURSURUSiQZ]W^R8GRgUQO`V`RY`RLil USiQZ]RLRQ`gLPd qgi_`R]`RgUQO`V`RWP]`OLcR]NZbRgN`iZRYUtYLT`RS`YZildRpRgNQZg`STWR-.49R_MP]R]UR]NZb -.49^R7-.49 PZYilNUYLiQYZ^RQ`gLPRoLQZiQYZRY`RYUtYLTWR_MP]RSUTUYZO`YZRN`QMXRQROZS`YLMX gUVMiMYL`RQ`gLPWdRqgi_`R7-.49RgUOUSW_M^RLfRQ`gLPRXUfMRbZcROZTUY`YZRgUROZS`YLW gUVMiMYL`dRpRMoMTiLMR_MfMVLRWNQSQMYLMRQUP]`YLMRORYLMOh`tiLOZRPgUP[bRUShiQUYM^ S`YMRQUP]`YRW]N`iUYMd qgi_`R]`R_MP]RPgUPUbMXR_MSYUiQMPYMaURWP]`OLMYL`RTLVTWRUgi_Ld ()*+, -.-/,01 (0234/ 52*4/1 (/.5,1 (25/*24-1 (63051 (57--1 5829 :5829 5829 6,)73+/- ; ; :6, :=67 : ,?/@ ,8828-A8,0234/B82 ; C :6, :=67C :D22/ ,?/@ 6,)73+/- ; :6, :=67E :=20, ,?/@ 6,)73+/- ; :6, :=67F 424, -G75 -G ; ; :6, :=6DC :62H30,4/. ,?/@ 73/2I3-,8I8G ; :6, :=69 :0,6*7:96820; 36)I*-2JFF; 3-,8I4273/2 ; ; :6, :)6; :0,6*7:)+255.; 73/2 8GI3-,8I4273/2 ; ; 6,)73+/- 0234/ B/ ,?/@ :6, :=6DC :04/:6.-H mn ! #$ ()*)$+,(! -.$!)$/ !0+ * ()! -$ )+)1-0+,($ +)23$435/ $0()+4-6 7$893 35/):$ !; +1)2 -$ $( =3($!)$ +)2 $ + ?4 -! )@$!)*-.3$ ) !50)* ():$ + 6+)1$ABCDEF7 G $ -6 $(3/ + 350)! )$ 0+ -9!-$5?$ +)(! -! )$/ !0)$+ 0@$($+) -$ 2H$! - 5 )4)! ) .30/ (! /$ 0+ 31)$ !; +1)2 $ $9+)/ $0)/ -6 $ *-2-! )7 M3( =)! -$ *-2-! )$ABCDEF$(31)6)$(5/) )! )$435/ @$ $/0,+31$1) ?$ 50):$ 4 -* !- !; +1)2 -7$N) 2 -/)(5 31$ )50 5 ()! -1$0-6 $!)+ 4 )$! -$ -50$ -4!)/$(3O( -0*)P ! -$ )+)1-0+,(@$*-2 $ 2H$1 43; /)2 )7$Q-=-!$ 5$1 .* ( O2 $ -50$4 50 !3$($ 5 - *-2-! )$ $( 5)! $/ 1-!43$FDRIABCDEF7$S .!)$!)$ + 3/=)4$ 1! - 5 3:$6= O! O: +)23$435/ $ + - $ 1! - 5 -! -$ * O2 $ 9+ 0,(7 N)$ (3.5 31$ + 3/=)4 -$( 4):@$ )/$(3( =):$ !; +1)2 -$ $ 9-2!31$0+39 -$ +)23 435/ $ $0+39)2H$4 50 !32H7$M$031$ + 3 )4/ $ -50$0 $0+39$2 2H3@$031$5)131$( *!37 i0)+5 -$435/ $0()+4-$ 5 )4) ?$03*/ $4()$0+393j$( *!3$ $5 39/ 7 M =3($0)/ 2H$ 1 )!$!)$5 39/ O:$ +)23$1 .!)$5 +)(4 :@$/ + 350) ?2$ $ )+)1-0+ $Tk7 Q ()*)$ !$!)$(3/ !)! -$ 1 )+ $5 39/ O2 $ + -53= $4)!32Hl$!)*-.3$ )1 0):@$)93 (3/ !):$0)/ $ 1 )+$/ */ /+ 0! -$ + -4$(32 ?6)! -1$(! 5/,(7 o).4)$ + 2H 1 !)$ + - $ .30/ (! /)$) * /)2 )$; !/2 ! -$($5350-1 -$ )/ $ + 2-5@ /0,+3$(3/ + 350 -$4 50 !-$ )5 937$Q+ 6+)13$ $(3/ + 350)! -1$/ !5 * $1 6?$93: + 2H)1 )!-$($5 5,9$9* / ?23$/ !5 * $* 9$($0*-@$2 $ ()*)$!)$4)*5 ?$ +)2 $($/ !P 5 * 7$M$4+ 6 1$ + 3 )4/ $ + 2-53$1 6?$ +)2 ():$!)(-0$ $(3* 6 ()! $5 $ .30/ (P ! /)7$p4)+ ) ?$5 $+,(! -.$530 )2 -@$($/0,+32H$ + 2-5$50) -$5 $0)/$ ()!31$q 19 r s$ + 2-5-1@$/0,+3$ .3()$2)=?$4 50 !?$1 2$ 9* 2 -! (?$9- $1 .* ( O2 $) 0 P 1)032 !-6 $(3=?2 -! )$6 $ + - $5350-17$M3 O2 -1$ $0)/ 2H$530 )2 $ -50$(3=?2 -! - 5350-1 $* 9$(3/ + 350)! -$ +)(! -t$)41 ! 50+)0 +)7$N - 6+)! 2 !-$ +)(! -! ) ()*) ?$ )+,(! $ + -6*?4):$ + 2-53$(5 350/ 2H$ .30/ (! /,(@$ )/$ $ + -+3(): 2H$4 )=)! -7$u-4!)/$/ ! -2 !)$ -50$4 $0-6 $ !) 1 O:$!)+ 4 $1 ! 0 + ?232H$ +)2 + 2-5,($ +) $5= .?232H$-* 1 ! ()! $032H@$/0,+-$5?$ 9 4!-7 M 4 2 !)$ -50$0 $ + -()6)$/ !5 * $!)4$O+ 4 ( 5/ -1$6+); 2 !317$M$ + 3 )4/ $ + P 2H 1 -! )$ + - $ .30/ (! /)$( -* $ + 2-5,($ )2H ( ?232H$5 $ )/$ 19 @$ 6+)! P 2 !)$ * O:$ )5 9,($5 ( 4 -$ + 9*-13$($ +)23$ $O+ 4 ( 5/ -1$6+); 2 !317$o !P 5 *)$ )/ $1! - $(31)6) ?2)$ 50)! -$5 +)(! - 5 31$!)+ 4 -1@$/0,+-$! -$9 4 - ($0)/$4 .31$50 ! $ 42 ():$ 6+)! 2 -! )$4 50 !32H$ )5 9,(7 Q 450)( (31$ *-2-! -1$5= .?231$/ !0+ * $ + 2-5,($ -50$YC7$Q ()*)$ ! $ 95-+P ( ():$($0+39 -$2 ?6=31$ +)2 ?2-$ + 2-53$ $50 -t$(3/ + 350)! )$ )5 9,($5350-1 7 u)/$( 4):$!)$+35 !/ $v7w@$ + 6+)1$0-!$ 4) -$9)+4 $4 .?$ * O:$ !; +1)2 7    ABCDEFIJBKLJABD ABCDEFITUIJBKLJABV JBKLJABVW DXYZ[]XIIIIIIIIIIIIIIII^_`aIb_`a^cZ]KIdddI`ef^gD[h *+,-./012,3+4356768+389:/68+3:+8;3+ /0=3 ?@37.A7B6C503+D6,/.3,-0E=3,-0E3F:0,. E.EC6G;=3B5+AH3-05+8+70/.,I3;J.C +7/B 973+:0-3A:64/B63+D,B2J6/B6K3L/M+:G0,163C6 G+J/03:97/B6J3+C:-.G0H3-03F+G+,23F+56,6/B03N@ OPQK3R0:C+3F:-.1:-6H3EBS3A:64/B6G; +D,B2J6/B;K3T U0403EBS3+/+3-3C:-6,I370:C+A,B3+4F+7B04012,.,I3V3GB/;,B6=3W3GB/;C+G B3VW3GB/;C+GK3XB63F:-64EC07B0123+/63F:+,6/C+761370:C+A,B37. +:-.EC0/68+3,-0E;3F:+Y ,6E+:0=356,-3B5+AH3F:+,6E97=3 C9:63,I,B0U.3-3/B68+3 +:-.EC0HK3R3+D5B,-6/B;3C61370:C+A,B D:0/63E23F+43;708S37. +/.70/63F:+,6E.3B3F:+,6E.3,-6 012,63/037. +/0/B6K Z:;8035B/B03-07B6:03B/M+:G0,163+3B5+A,B3F:+,6E97=3F:+,6E.34-B0U012,6=3;AFB+/6=3-0C:-.Y G0/63B3-+GDBK3[+561/035B/B037E 0-;16=310 37. +:-.EC0/.316EC3,-0E3F:+,6E+:0K3D10Y A/B6/B63E :9C9737B4+,-/6316EC373C0D65B3]K]K uB/B03,-70:C03+4/+EB3EBS34+37. +:-.EC0/B03F0GBS,B3vwxK3RB40H3 +561/+=310 03B5+AH3F0Y GBS,B316ECy3-0B/EC05+70/0373E.EC6GB6=37. +:-.EC0/0=37+5/03+:0-3F:-6-/0,-+/03/03D;M+:K [+561/035B/B03+4F+7B0403-03F0GBSH37.GB0/.3-/014;12,23EBS3/034.E ;3C70:4.GK3[+561Y /+AH3B3-/0,-6/B63B/M+:G0,1B3/031613C6G0C316EC3C0 B63E0G+310 373F:-.F04 ;3F0GBS,B3vwxK Z05E-635B/B63F+A7BS,+/63E23F:0,;12,.G3F:+,6E+GK3[+5;G/.3+-/0,-+/63E23E :9C0GB E.GD+5B-;12,.GB3F0:0G6C:.3F:+,6E;K3z+EC0U.3+/63+D10A/B+/6373C0D65B3]KWK       ! #$  ! ( ) ^_` a#b) c ! #$ de f ghijf k# ,-0E3l*m3F:-6-/0,-+/.3/037. +/0/B63F:+,6E973;J.C +7/B 0 #n ,-0E3l*m3F:-6-/0,-+/.3/037. +/0/B63F:+,6E973E.EC6G; ( ,-0E3l*m3F:-6-/0,-+/.3/037. +/0/B63F:+,6E973+3-GB6/B+/.G3F:B+:.C6,B6 b B5+AH3,-0E;3l*m3F+A7BS,+/03/03+F6:0,163761A,B0Y7.1A,B03o0/8K3Lpq r ,-0E3l*m3F+A7BS,+/.3F:-6:70/B+G3EF:-SC+7.G # ,-0E3l*m3F+A7BS,+/.3F:-6:70/B+G3F:+8:0G+7.G #) B5+AH3,-0E;3s; :04-B+/68+t3F:-6-3G0E-./S37B:C;05/2 g789:; 6= :?@AB@?C8DEAB?S K W A9 AS =?hCS8968A968B?@Si798c?AB@?C8DEAS AB?M?Ci B?W8C896 AjkllmAn?W8C8968A:?AB@S;ME8A =?AB @ M8:@A6789:; 6= :?@AB@?C8DEA?@ SA@?7S D;c9 PEoA =6AM AK;DP RmApiAM8:?7iAM?J9 AS @Si7S6RAS M;= 968AB@?C8DEAWEVAB@S8@K R B@?C8DA968S W8J968A?7A8c?AD: 9Em n?K;JDS;AB@S;=P 7AB?W8C896 AjkllADB?K?7E8A9 :;CdM6 D:?K8AS =?hCS8968AB@?C8DE ?A9EM8@S8A6789:; 6= C;9;MAuvwvm x @:?ASK@^C6RAEK cQA9 AB?K6iS 968AM6Q7S;AB@6?@;:8:8MAB@?C8DEA AM?7; 6= :?@8M B@6?@;:8:EmAy J7;AB@?C8DAE@ECd M6 9;A8D:ASA: =6MAD M;MAB@6?@;:8:8MoAS B8K96 iC;M @^K9;A7?D:QBA7?ACS DEAB@?C8D?@ mAz AB?M?CiAL4AM?JW6K A8D:ASM6 9 AB@6?@;:8:EmA{?| V@;MAB@S;=P 78MA9 A7S6 P 968A:8c?AM8Cd 96SMEA8D:AB@?c@ MA}~g€oAB@S8S9 CS iC; M?CA?VW6CS896?KiAB@?C8D?@ A9 A@S8CSAV 7 hA9 E=?K;CdmAn?AS 69D: W?K 96EAB@?C8D; B@S8SA968c?AE@ECd M6 98AVQ7iA?:@S;M;K P;AL4‚tmA{S6Q=6A:8MEAB?M6M?AJ8ASEJ;iAC Pi 7?D:QB9iAM?CA?VW6CS896?KioAS KDS8AVQ7iAED:QB?K P;AM68DC AB@?C8D?MA?AK;JDS;MAB@6?| @;:8C68mAƒD: K68968AS AB?M?CiAL4AB@6?@;:8:EA9 AK;JDS;ADB?K?7?K P?V;AV@ =A@8 =C6 D;D:8MEA9 A =68=?WK68=A7S6 P 96 AEJ;:=?K96= mAx; X96896 AK;M c A=K8D:6 AK68W| =?XC6AB@6?@;:8:EmAx;JDS;AB@6?@;:8:A@?SEM6 9;A =?AB68@KDS8hD:K?AKA7?D:QB68A7?ACS DE B@?C8D?@ A?S9 CS?9;A8D:AKAD;D:8M68A„69E…A =?AM968DS AW6CSV mAn@?C8DASA3I‚wAVQ| 7S68AM6 PAB68@KDS8hD:K?AB@S87AB@?C8D8MASA3I†‡m n@6?@;:8:AB@?C8DEAM?J9 ASM6896RA7S6Q=6AB?W8C896EAˆ‰Šk‹‰mAxA:;MAC8WEA=?968CS9 A8D: S9 ?M?XRA6789:; 6= :?@ AB@?C8DEoAM?J9 A@^K968JASM6896RAB@6?@;:8:AKDS;D:=6CdAB@?| C8D^KA9 W8JiC;CdA7?A7 98c?AEJ;:=?K96= mAŒ879 =AES;D= 968AB?:@S8V9;CdA7 9;CdAB@S; EJ;C6EAK;PiCS968AB?W8C896 AŽAM?J8AV;RAB@?VW8M :;CS98mA: :;CS9iAW6D:QAKDS;D:=6Cd B@?C8D^KAK@ SASA69 ?@M CiA?AK;=?@S;D:;K 9;CdAB@S8SA968AS D?V CdAM?J9 AES;D= R S AB?M?CiAB?W8C896 AsASAB @ M8:@8MA‘’“AWEVAr‰l”mAy J7;ASAB?7 9;CdAB @ M8:@^K K;XK68:W A968C?A6998A69 ?@M C8A?AB@?C8D CdmA{?AK;XK68:W896 AB@?C8D^KA8798c?AEJ;:| =?K96= AK;D: @CS;ASM6896RAB @ M8:@A9 ArF!Š‘•–‘—’•˜jŽ–Škj‘m    ! #$ !# ()* +!#, -. /0 1 2 6789:; 6= :?@AB@?C8DE EJ;:=?K96=AB@?C8DE B@6?@;:8:AB@?C8DE M?7; 6= :?@AB@6?@;:8:EAB@?C8DE C P=?K6: AB M6QRAB?7@QCS9 AK;=?@S;D:;K 9 AB@S8SAB@?C8DTA=?7AUA7 98AU V6VW6?:8=6AUAB M6QRAK;M6 9; 6W?XRAB M6QC6AYZ[AS Q:8AB@S8SAB@?C8D B M6QRAKDB^P7S68W?9 AM6Q7S;A=6W=?M AB@?C8D M6 D: :EDAB@?C8DE B@?C89:?K A6W?XRACS DEAB@?C8D?@ AK;=?@S;D: 9 AB@S8SAB@?C8D B@?C89:?K A6W?XRAB M6QC6AYZ[AK;=?@S;D: 9 AB@S8SAB@?C8D 6W?XRACS DEAB@?C8D?@ AK;=?@S;D: 98c?AB@S8SAB@?C8DA?7A8c?AE@ECd?M6896 9 SK AB@?c@ ME 345 FGHI 3I L4 N4IO IHG G]I G _`3F _aHa O4aHb `eaafL5 jkllqrsqtquvwv t )3*K36B1ulvw12*/+6861:61D3D9@6B;6:;0123*K36BA+1+1+,/:69/*:,B19/6.;0F1)3*K36B, )*+,-./0123/,4567*+012*8090:;61+, +;0=8 18;.=?1+./,.=4;9@123*90.A+1+1.,.=0B;0C 61:6.=?2:;01/6B4: 14*BD:;46=*31E67DF G:6H 91;70:=,I;46=*31E67DC1/6B;6.=1/6B,46J123*K36BC1B*-:61/B;0:;J1H0K*123;*3,=0=F )*+,-./012*8090:;01.2*+*7DH01:;0/:69/:01*P:;-0:;0123;*3,=0=D123*90.DF1G12*+,-./,9@ 23/,4567A+1:;01:680-,1+,9; K6J1+:;*.4DC1;-123*90.,1/6+./01B6H 1=0:1.6B1;70:=,I;46=*3F Q3D9@6B;6:,123*90.1/6146-7,B136/0B1*=3/,BDH01:*+,1;70:=,I;46=*3F )*1:6P,9;D1DB;0H?=:* 9;14*R9/0:;612369,123*90.A+1B0=*7 16+63,H: C1H64 1H0.=12*80S 90:;01# ((C1B*-:61/69/ J14*3/,.=6J1/123*90.A+17/;656H 9,9@1+1=80F1)369DH 91+14*:S .*8;C1B*-:61/:680TJ123*K36B,1:;0B6817*146-70K*1908DC123A9/1*K8 76:;61I;8BA+F1U07S :641D3D9@*B;0:;0146-70K*123*K36BD12*+*7DH01/6P8*4*+6:;014*:.*8;1:61H0K*1D-,=04F V,H 9;0B1/1=64;0H1.,=D69H;1H0.=1D3D9@*B;0:;0123*K36BA+1:;0+,B6K6H 9,9@1;:=03649H; +1=80F1)3/,45670B1H0.=1WXYZ[1.5D- 9,17*1*7=+63/6:;61BD/,4;F1)3*K36B1=0:1D3D9@*S B;*:,1:*3B68:;012*/+*8;1:61.5D9@6:;01BD/,4;C1H07:641:;0B*-8;+01P?7/;01+,4*3/,S .=6:;014*:.*8;1+1;::,B1908DF1]*/+; /6:;0B1H0.=1D3D9@*B;0:;01*7=+63/69/61+1=80C .5D-,1=0BD1/:6416B203.6:7F d*1+, +;0=80:;6123*90.A+12369DH 9,9@1+1=801.5D-,12*8090:;01efg(F1)*46/DH01*:* 3A+:;0-1;70:=,I;46=*3123*90.DC17/;?4;19/0BD1B*-8;+01H0.=1H0K*1/64*R9/0:;018DP123/0S .D:;?9;01:612;03+./,1286:F1d*123/0.D:;?9;61:612;03+./,1286:1.5D-,12*8090:;01h_C1+,S B6K61*:*12*76:;61:DB03D123*90.D18DP1H0K*1:6/+,F1i;01:680-,1B,8;J1:DB03D123*90.D +, +;0=86:0K*123/0/12*8090:;01efg1/1;70:=,I;46=*30B123*90.DF )3*90.1P?7 9,1:612;03+./,B1286:;01B*-:61/64*R9/,J14*BP;:69H 1486+;./,1jklmnj18DP /6=3/,B6J14*BP;:69H 1jklmnopqG6=3/,B6:,123*90.1B*-:61+/:*+;J1/612*B*9 12*80S 90:;61h_F1i;0/680-:;0C19/,1*7:*.;1.;?1*:*17*123*90.D1+.=3/,B6:0K*C19/,12369DH 90K* +1=80C12*+;::*123/,H J1I*3B?1+;7*9/: 12*:;-0HF )3*90.1/6=3/,B6:,1+16:68*K;9/:,1.2*.AP1B*-:61D3D9@*B;J1+1=80C1/6.=?2DH 912*8090:;0 h_123/0/1g_F =64;01B*-:612;.6J1.6B0BDC1+1:6H23*.=./,B123/,2674D1. 1=*12*H07,:9/012*8090:;612*S +5*4;F1x:: 1B*-8;+* 9; 1H0.=1=+*3/0:;01.43,2=A+12*+5*4;C19/,8;128;4A+1/6+;036H 9,9@ /P;*3,12*8090RF1y43,2=,1B*K 1P,J1+,4*:,+6:01H64*19/,::* 9;167B;:;.=36=*3618DP      ! #$ # (( LM NO! ^_`!a^ ab#$^`c h_rM ^LsLfN l m ! #$ ()*+ !,-#)!,) . ) ! #$ ). /0# 1,)$2 / 3)+ /!3)4 . 5()*#),. 61 + /! )4 . 5)$ # $ 67)084,4)9:; )/2 )0#+,6, ,)= ?@ABC()D#$#.1,)# #)#!$#E 84, ,)0+ F)$) !G8 H) +, )0#. I)64 /)$ # )4 . )#8 4)0#+,6, ,( D#$ /4 )084 2 .)0# 41,)$ -+3.)$0 /).#)0+ F) !G8 )/0#$#.1,)867 H , 0#+,6, )OP)8G$ #)#) .,1)-#.4 ,()D ,8$/4,)0#+,)4)6 Q83)4,8#)#4 64 )+ 64RS)H E !)0#)0,2 ,1)-#.4 ,F) #+,1 ,)-$ 4. )#4 64 13T)-#.4 SF).4 ,5)H ,/ 36 F)H ,/ 36 ).4 ,5)! -#. ()U$ 4. )#4 64 F) ) . )$ 8!#VI)1,/!)08 $ .2#$ ()W#+ $,)1,/! 8G$ ,)4.,Q #$ ,) + )$ R8 67)-#.4 )64 ). F)$) !G8 67)08#-8 H)H )R I 867 H T ] .#64 )0#$ ,1)084 2 .)/0#$#.1,)867 H ,)$/ 4 ,-#)0#+,6, )#)-#.4 , ^_F)^`) )^a()])0#.#R )/0#/GR)H# )4.,Q #$ I)084,.4 2)64 /#$ )867 H 08#-8 H)0#084,4)0#2364, ,).$G67)$ 8!#V6 )H V+ ,H( D84,-+3. ,)1)/! $ # 67)4 . 5)1,/!)H#+ $,).4 S )0#+,6, )= ?@bcMABO()d0#E $#.1,)# #)$ V$ ,!+, ,)$/4 /! 67)4 . 5) ! #$ ()e.H /!8 !#8)H#,)084,E -+3. I)4 . )$/4 /! 67) ! #$ G$).4 S )0#+,6, )4)0 8 H,!8,H)Bf( n$#84, ,) #0 )4 0 /#$ 67)1,/!) /!#! ,) ,H +).+ ) .,-#()e8-H, !G$) ,)!84,R /4 I). +, #()])!8 6 ,)0 / )!,1) / 3 )1,. ,).4 S )/464SV6 ) $ 8 ). / )!$ 8E .,-#) ,)/0#$#.#$ 2 )4 /464, )1,. ,1) #0 ) + )8#4.4 2G$()d464SV6 ,)!#)R 2# $ ,H)!$#84, ).4 ,5)$64,V ,1) #0 ) ) ) #H0!,8)$)6,+)2 !$ , )08 6 ( o ,)/0#/GR)084,$ .4 ,I)64 /) )084 64 ) $ 8 F) !G8 )H#,).#08#$ .4 I).#)!8 ! . 67()p q)0#/ . ) + ) 84S.4 )H 136 67) )6,+)2 !$ , ,)!$#84, ) #0 4 0 /#$ 67()r,. )4 64 ,)$ S /43)$ 8!#VI)H )!$#84, ,)$2 / ,-#F)67#6 R 108#/!/4,-#)/ 8 0!)!$#8436,-#) #0 ,)4 0 /#$,()s67)0#./! $3)RS.4 ,) +R#)/ 8 0! 867 H )084 )$2364 ) )$ 2364 )/ /!,HF) +R#)#HG$ # )9:; ( D#./! $3).#)867#H , )/ 8 0!G$)$)64 / ,)/! 8!) )4 H )/ /!,H)1,/!) ! +#- tuv9tw wvxy()]) H)4 1.13)/ S)/ 8 0! )867 H 136,)$ ,+,)/2-()o ,) +, )1,. 0+ G$)! H)#R,6 67)/$ I).+ )0#4R 6 )/ S)/2- ()z4 #VI)! )/0#$#.1,) 2#E 0#! )084 )08GR ,) 67)0# #$ ,-#)867#H , ()D#8 .4 I)/#R ,)4)! H)H# )$) +#E - 64 )/0#/GR).#).#. $ ) )/$ )$2 / 67)/ 8 0!G$()o 10 ,8$)1,. )/ 8 0! ! )!84,R ) 0 / I( o )+ /! -)`({)$ . I)08#/! F) +,)1,. #64,V ,)6436 )R 8.4#)$ ,+)84,64 )/ 8 0!( D84,.)1,-#)867#H , ,H) # ,64 ,)1,/!)#HG$ , ,)$/4 /! 67)+ ) 8# )0#) 8# ( ])+ )0 ,8$/4,1)4 1.1,)/ S) Q#8H 61 F)4) !G8,1)0#$2# )/ /!,H) #84 /! )/ 8 0!( ])084 0 . )/ 8 0!G$)!,-#)8#.4 1)1,/!)!#)0#$2# )|})~ -()}u€€(]) #8H + ,1)08 6 ! #$ )*,R ) #84 /! )4)0#$2# )‚ƒ|})~ -()„…: †‡ˆƒw †}u€€(    JAKAKAKAKALMN@LOP KAXYZX[ZXAKAKAKALMN@LOP = ?@bcMABfA@cghcifgjbk?h@NkcABO bcdcefghijfhkhlhdjhlfgmnopefipqorjsthusftopsdotedhusfrqnhnfrstvspmwf; 69fsndex ynefrqnorezhp{fefD-fszdsicficmfzsfrchqtinhusfyc|u}fndep~t{fgepcfnsijedchfrszedofrs totsvedc}fipqorj}f€hhkcfjolfyc|uchlfndep~tf‚mznchftoqenf6: F:{ftopsdedhfnsijed| rskhyhdcefndegz}g|yhficmftfkcdceyƒfszf„fzsf…ftv|yndch bcdcef„firstsz}ghfto†tchjkhdchfdeflsdcjsqnhfjhpij}fndegz}g|yhusficmftfy}znoivstch bcdcef‡flshfirqetcˆfdefrsyn|jp}fdchysfrqs‚khl~tf‰stsz}ghfsdefnelsdjstedch }zsijmrdcsdhusfnefrslsy|frqsuqel}fŠ ) fzoip}ftfkspekdolfpejeksu}f‹)+$‹# ) Œskhgdhfhkhlhdjofjhusfrskhyhdcefsndeyneg|fioijhlfrkcp~tf#)#{fdentmf}ojpstdcpe cfƒeivsfsqenfrsvshdchf}zsijmrdcsdhusfzoip}ftfichycfŽfrqnorezp}f‚qep}flskcts†yc }oycefzq}uchusfpslr}jhqeflsdefto‚qeˆfzstskdhflchgiyhftfkspekdolfioijhlchfsx ‚qnhfghzdep{fuzofzedhfndegz}g|ficmfdefzt~yƒfq~doyƒfzoipeyƒ bcdcef…fghijfdcynolftcmyhgfgepfpsrcstedchlfrkcp~tf€hzdolfhkhlhdjhl{fpj~qoflsh ntq~ycˆf}teum{fghijfndepfelrhqiedzfdefpsy}fkcdccfncmpcfdchl}f}q}yƒelcedchfioijhl} dchfnsijeghfnejqnoledhfrszyneifpsrcstedcefrkcp~tfbcdcef‘fpsynofzncevedceftopsx dotedhftfrchqtinolfrqnorezp} Žfkcdccf’fqsnrsynodeficmfzq}uefynm†ˆfipqorj}ftopsdotedefrqnofnelopedc}fioijhl} €hijfsdefz}sfrqsijine{frstsz}ghfipsrcstedchfzedoyƒfnfrstqsjhlfzsflchgiye{fnfpj~qhus nsijevofrs‚qedh Žfkcdceyƒfszf“”fzsf“„fndegz}ghficmfghinynhfghzdefihpygef€hijfsdeftotsvotedeftfrqnox rezp}frszedcefipqorjstcfgepchuspsktchpfcddhusfreqelhjq}fdcfnzh•cdcstedhftynh†dchg –epfijtsqnsdhl}frkcpstcf}lchinynsdhl}ftfpejeksu}f‹$!‹+$—˜fdekhofdezeˆfrqete zsftopsdedcefsqenfzsv|ynoˆfzsfihpthdygcf}q}yƒelcedcefioijhl}       ! #$ (#$ ! )(* +,#(#$), -./01/2345267 8./029:;2454: =23 ;?@A B./; 69/CD-C/45 E.///////6: F:G H.///////9;7I/CJK?I5@L9/?IA49/AFMK/6: F;49/6K6:9N@C O.///////NI@5:/P:/6N3Q6/PI/@69F5 N9R5I3I=KS/A 66TIF=R/-U8 -OV - 8.= 59/2N5:26 N3 W.///////;A/PFQ/2N5:26 N3 2= 592X/27IN92L 5?I2= 59/Y V.///////ZZ U.///////6:IAG -[.//////9;7I/CJK?I5@L9/?IA49/AFMK/M NK? 54@/6K6:9N@ --.//////;A/PFQ/27IN92L 5?I2= 592X/2N5:26 N3 2= 59 -8.//////ZZ -B.//////XG -E.//////9;7I/C6 ]9./29:;2454: =2F N=46?/^6: F:_6:IA`C -H.//////9a4:/- -O.//////ZZ -W./96 ; -V./9a4:/[ ;7NI=/™a/3 ;?@A @A= :9PF; =/3 ;?@A/=9Q @š: †‡  ! #$ (!) #*+,#-.!) /0-01!)2,#!$ *3#4!+5 2- 0! ! #67-,0 (!+#+504(! #$ 8 # #!9:3, 0!+5 2, #! -,0; 0 !+$2#)5=! 9#!? !(+( 7@A! /0*#!,4 3#B $ @! 08 , -, 0!) /0-0 0A!, +5:)( 7-!CDEFGHI!)2,0,!JDKLMD= N2(?7!4 */ ;- 7!5 2,0 !$ ) !, ) + #-.! 0+5! #$ 2,#+5 0! 4O 0? !)2 8 ?2 4(!PQRS=!T#+5 2-,#! !5#4!-0/(! 0, -, 0!,4 3#B $ @! ) + #! -,0; 0 !+$2#)5= U$2#)5! !/ +5 ?(!V=V!9:3, 0! #$ # 6!$ ) :! +$ , #-.!3 #-.A! ! +5:) 0!67-,#6 0! !)/ $!WXQA!$5O2#!, +5 0!+$ 4)20+ #!, !) 4 -7!)2 ?2 4(!YZ[]=!N, 6 0 +$2#)5(!, $ 1-,#!(+( :- 0! 0+) $ 0 !$ ) !)/ $O = U$2#)5!50 ! 0+5!()2 +,-, #!3 !?2 -!4 */ ;- A! #$ ! ! 03 $!+ 0!, 3 0= … /0*#!? !3 3 @!3 !, 3 1!)2 ?2 4(!PQRS!,! 3) 03 7!-,:+5 5/ ;- 7! #$ = U#+504!ˆ (‰!) , / ! !$ B ?(2 - :!$ *30? !0/040 5(!+ 0 !)2 -#A!) -,# 7- 3!?6:9 $ ;- !$ / 2O ! #; 05/ 0? ! 92 ,(A! ! !+,#9$ ;- !)2 -#!3#+$(!$ 1-,7-= Š /0* 0! 3!$ B ?(2 0? ! +)0$5(!)2 -#!+#+504(A! ! :$+, ;- !)2,#) 3$O ! #8 +5 2-, !,4 ! ) +(! !)/ $(!$ B ?(2 -# #4=!… 0$5O20!-,# ;- !4 * ! 03 $! #8 $ @!)2,0,!3 3 0!+$2#)5O !(2(-. 4 7-#-.!+ :!) 3-, +!+5 25(!+#+504(= ‹ B ?(2 - :!4 * !, -,7@! 3!,4 #!50$+5(!) 5 / 0? !) !, 6 ? (!+ :!(*#58 $ $ ! !$ + / =!T 3 4 ;@!5:!4 * !, /0Œ@! !,4 0 @! !)/ $(!ŽWPiRWf=!T!)/ $( 5#4!, 3( 0!+ :!50$+5! #; 05/ #!) !, / ? (!(*#5$ $ = T6 ;- 0!)/ $ !$ B ?(2 -# 0! 3 +,7-0!+ :!3 !B( $- !) 6 $ !YXA!-,#/ +,0? !52#9(!50$+5 0? A!+7!) 3, 0/ 0! !3 0!$ 50? 2 0‘!)/ $ !,!(+5 0 4 !, + :?(!?/ 9 / #4! 2 ,!/ $ / #4=!’0*0/ ! $ ;! +)0$5!)2 -#!;2 3 +$ ! 0+5!,30B 8 #! ! 9(!2 3, -.!)/ $O A!, -,0 0!4 !$ B ?(2 - !/ $ / A!-,#/ !(*#5$ $ = N !(4 0 :5 ;- ! )2 3, !,4 ! !$ B ?(2 - !$ 0-, ! 0+5!, 4 ;@!) 38 +5 ! :,#$ !+$2#)5 0? A! $ 4! 0+5!YX=! 02 +,#4!0/040 504!+7!,4 0 0A!+5 7 0!) 04 $ !3 !)2,0-. # !3 #-.=!N0B - !,4 0 0 ! #4 ? !) 3 ! 0 , #A!, $(!2O ;- ! 2 ,! 25 ;- A!$5O2 !9:3, 0!)2,0-. # =! 3 9 0! $! +5 0 7 )/ $ ! !, + :?(!/ $ / #4! !?/ 9 / #4A!5 $!2O 0*!,4 0 0!3, 0/7!+ :! !/ $ / 0! !?/ 8 9 / 0=!… /0*#!2O 0*!) 4 :5 @A! *!3 0!5 $ 0!+ 40! , #A! /0! ) + 0!)2,#!(*#- ( 3(*#-.! !4 6#-.!/ 502A! , -, 7! 0!,4 0 0=!Š4 0 7!4 * ! #; 05/ @!, !) 4 -7 ) /0-0 !DvtL! 2 ,! , #!,4 0 0 ‘    ^ ^ _`QaWb`R[cdePabfgXbQRhQXicbPQRS jklmnlopqrost uklmoDIvoqrqIwCopFvxGy zklllllllvyl{JElotLKDo|FrxLoCFrDo}loKDCqFoC~sxoCFrD klllllllIFJl{vMEloKDCqFoC~sxosyFxL€FrDoyLHFvLrD‚CFrDwIFJloKDCqFoC~sxoCFrDo} ƒklllllllpqyuloKDCqFoC~sxosyFxL€FrDoyLHFvLrD‚CFrDwIFJ „klllllllJKl{JEloKDCqFoC~sxoCFrDo} DvtLl“”•–—— ! #$  ()#!*#$+)!,-,!*./0()) $ 1 0$#) 2) - !, ,  , .34!$ ) 4  ()# $1 ( $! $ () )$) ) 56 )!* 7 $ ) ()#. 8 46- , ()$9 ()#)#$+)!,- .3) , )!*$ ):($6(, - ; = ;?@ABCD E() )F.GH. 3)  0) ())-#) ()#) -- 0,) )+$ !- 0(, #$)#‰$- $+#!-). Š‹)))Œ. : - 0 ) )0 ,+)# $, #$)#- ()- 4,t‰41 ! )- )0$!()))F. $Ž9 ) -xyz{.6 !,)0 ,+)# $ $$6!,9‰,0-!#$ $() $( ! ) [b. ) xyz{$# Ž( $7$ ) $ 4‰# 4,!*,$7) 6:0) , 7$ $0)- 0,) ,‰6 7 - Ž!) #)0$ ) - !‰# 4, ):-0- .‘ () #) $ ) 7)$,‰ ) xyz{0(($-! $ ):, #$)#$ ) )$()))’.! ) $# - ):$ )7 $,Ž) ( )#$ $())0 ,+)# $#$ $$ . ‘ 0,) $#$ $ 7) ) , #‰$ , -!0$ : 0$ , #)!* $( ! 5. /$, -! $‰ $$0 69,#7, , #$)#$ $ )0,0$ : (6$ ):# ,9. /$( -, #‰()))“.‰ 0‰!,) ) - ) xƒP.) $)+$ !- ‰ !$ ):( ”9#$ $() $( - $) # $./$( -())) 1 0 ) ) ) ) ) -eyƒ{- ()) ) - ‰()))•–. )$$ - $Ž9 ) -xƒP./0() $0, !) $# Ž($ ! ) ‰ 0 )$ 6 ()F.’. Š0( ,!*())!*0 +))$ ) $Ž!) ) -xƒP‰) ) 7) ) #4.— $ - ())•˜. $ ) ) ) -) , !‰6, , 47-,#$, 9. ) #( ,, # $ $9.     IJ K L MDCNO; = ;?@ABCD PQ2RSTUVSWXYZ[TQR]^]UT_`a[bTRcWXYZ[TRZ[TRZYXRUdTReYfXgTR]dT\Rh]dhPii jQ2RkgbReYfXgTRVY_WkU[lTR]dT\]Rhlk]dhPimRn]dhPimRk]dhPimRcccic oQ[ZRpRqr[bR`frqR`TsRtRuvRUdTg wQRRxyz{|qSf]XSYVkS]l[gQSf]XSYVkSl[gQSf]XS]l[gQSf]XSl[gQS]l[gQSl[gq }QT]T~QRRxyz{|qSf]XSYVkSl[gQSf]XSl[gQSl[gQSf]XSk_T]q €QZ[Q[ZRpRq‚xƒPqRuvRUdTg „QRR[ZRpRq‚eyƒ{qRuvRUdTg PtQRRRRxƒP|…†f‡†dQ†a†‚R… PPQRRT]T PjQRRRR[ZRpRqr[bR`frqR`TsRtRuvRUdTg PoQRRRRRRxƒP|…2R… PwQRRRRT]T P}QRRRRRRxƒP|…‚R… P~QRRRRZ[ P€QRRZ[ PQZ[P„QTˆWYXURxyz{ jtQf_k]nRtjj
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Debian Linux. System operacyjny dla każdego. Pierwsze starcie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: