Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00415 007366 11264321 na godz. na dobę w sumie
Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych - ebook/pdf
Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2937-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> psychologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia dotycząca psychologii stosunków międzygrupowych, której autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób skłonność do dehumanizowania ''obcych'' jest modyfikowana przez fakt, że grupa własna kooperuje bądź też rywalizuje z grupą obcą. W serii trzech niezwykle pomysłowych, starannie zaplanowanych i zrealizowanych badań w naturalnym środowisku pracy stwierdził on występowanie nieoczekiwanej zależności: humanizowanie ''rywali''.

Publikacja ta jest ciekawie napisanym wprowadzeniem w tę dziedzinę psychologii społecznej, zdradzającym dużą erudycję i kompetencję Autora oraz jego dobrą znajomość metodologii badań i umiejętność formułowania istotnych pytań badawczych. Publikacja interesująca dla psychologów społecznych, a także przedstawicieli takich dyscyplin, jak socjologia, antropologia kulturowa i filozofia człowieka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tomasz Baran Dehumanizacja w stosunkach mi´dzygrupowych Czy „obcy” to te˝ człowiek? W serii ukaże się: Dorota Kobylińska Automatyczna kontrola nieświadomych emocji Monografia dotycząca psychologii stosunków międzygrupowych, będąca próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób skłonność do dehumanizowania „obcych” jest modyfikowana przez fakt, że grupa własna kooperuje bądź rywalizuje z grupą obcą. W serii trzech badań zrealizowanych w naturalnym środowisku pracy autor tej publikacji stwierdził występowanie nieoczekiwanej zależności: humanizowa- nie „rywali”. Pozycja interesująca dla psychologów społecznych, a także przedstawicieli takich dyscyplin, jak socjologia, antropolo- gia kulturowa i filozofia człowieka. Opiniowana rozprawa koncentruje się na interesującym i oryginalnym pyta- niu badawczym: od czego zależy natężenie zjawiska dehumanizacji w rela- cjach międzygrupowych i jak dalece zjawisko to jest pochodne w stosunku do faworyzowania grupy własnej, a właściwie, jak dehumanizacja i fawory- zacja są pochodne od tych samych czynników. Problem ten został przeko- nująco przez Autora wywiedziony z dyskusji nad koncepcją J.-P. Leyensa i teoriami tożsamości grupowej. prof. dr hab. Bogdan Wojciszke Wynik uzyskany przez autora tej pracy jest wynikiem nowym, nie relacjo- nowanym dotychczas w literaturze przedmiotu, stanowiącym prawdziwe wyzwanie dla teorii relacji międzygrupowych. Próbując wyjaśnić tę za- leżność, Tomasz Baran rozważa możliwość, że humanizowanie „rywala” może w istocie pełnić pozytywną funkcję: mobilizować nas do walki z „inteligentnym przeciwnikiem”, sprawiając, że nie lekceważymy go, ale wznosimy się na wyżyny naszych umiejętności. prof. dr hab. Mirosław Kofta T o m a s z B a r a n D e h u m a n i z a c j a w s t o s u n k a c h m i ´ d z y g r u p o w y c h www.wuw.pl Tomasz Baran doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi seminaria z psychologii ewolucyjnej, psychologii religii oraz ilościowych metod badań rynku i opinii. W pracy naukowej zajmuje się analizą relacji międzygrupowych, zwłaszcza negatywnych następstw podziału na „swoich” i „obcych”. Interesuje się także wpływem szeroko rozumianej duchowości na społeczne funkcjowanie człowieka. Fascynuje go zaskakująca zbieżoność między naukami buddyjskimi a teoriami współczesnej fizyki dotyczącymi natury rzeczywistości. Od wielu lat jest związany z branżą badania opinii publicznej i rynku – współpracuje z instytutem GfK Polonia. Członek European Association of Experimental Social Psychology oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii i Rynku. Wszelkie uwagi na temat tej publikacji proszę kierować na adres: tomasz.baran@psych.uw.edu.pl dehuman_okl_new.indd 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 23.05.2017 13:56 Dehumanizacja w stosunkach mi´dzygrupowych Czy „obcy” to te˝ człowiek? dehuman_str.indd 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6/24/07 10:07:01 AM 463 dehuman_str.indd 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6/24/07 10:07:03 AM Tomasz Baran Dehumanizacja w stosunkach mi´dzygrupowych Czy „obcy” to te˝ człowiek? dehuman_str.indd 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6/24/07 10:07:07 AM Recenzenci Mirosław Kofta Bogdan Wojciszke Projekt okładki Edwin Radzikowski Redaktor prowadzący serii Ewa Wyszyńska Redaktor Joanna Młodzińska Redaktor techniczny Martyna Chołuj Korektor Grażyna Pachnik Skład i łamanie Marcin Szcześniak Publikacja dofi nansowana ze środków Badań Własnych UW oraz Wydział Psychologii UW © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007 ISSN 0509–7177 ISBN 978–83–235–2937-8 (PDF) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 http://www.wuw.pl; e-mail: wuw@uw.edu.pl Dział Handlowy: tel. (0 48 22) 55 31 333 e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl Księgarnia internetowa: http://www.wuw.pl/księgarnia Wydanie I ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Książkę tę dedykuję Eli Marciniak w podziękowaniu za to, że była, gdy zabrakło innych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp ................................................................................................................9 Dehumanizowanie „obcych” ........................................................................11 Kategoryzacja społeczna, identyfi kacja z grupą własną i stosunki międzygrupowe .............................................................................................18 Badanie pierwsze...........................................................................................25 Metoda ......................................................................................................26 Osoby badane .....................................................................................26 Procedura badawcza ...........................................................................26 Pomiar zmiennych zależnych .............................................................27 Wyniki ......................................................................................................27 Badanie metodologiczne ....................................................................30 Reanaliza ............................................................................................31 Dyskusja wyników ...................................................................................34 Badanie drugie ..............................................................................................38 Metoda ......................................................................................................38 Osoby badane .....................................................................................38 Procedura badawcza ...........................................................................39 Pomiar zmiennych zależnych .............................................................40 Wyniki ......................................................................................................43 Poziom identyfi kacji z grupą własną .................................................43 Weryfi kacja zestawu emocji ...............................................................43 Atrybucja emocji ................................................................................44 Atrybucja cech ...................................................................................50 Analizy dodatkowe .............................................................................53 Dyskusja wyników ...................................................................................53 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Spis treści Badanie trzecie ..............................................................................................57 Metoda ......................................................................................................57 Osoby badane .....................................................................................57 Procedura badawcza ...........................................................................57 Pomiar zmiennych zależnych .............................................................60 Wyniki ......................................................................................................60 Poziom identyfi kacji z grupą własną .................................................60 Weryfi kacja zestawu emocji ...............................................................61 Atrybucja emocji ................................................................................62 Atrybucja cech ...................................................................................66 Analizy dodatkowe .............................................................................69 Dyskusja wyników ...................................................................................70 Wnioski końcowe ..........................................................................................72 Bibliografi a ....................................................................................................76 Załączniki.......................................................................................................82 Załącznik nr 1 .....................................................................................82 Załącznik nr 2 .....................................................................................83 Załącznik nr 3 .....................................................................................84 Załącznik nr 4 .....................................................................................85 Załącznik nr 5 .....................................................................................89 Załącznik nr 6 .....................................................................................90 Załącznik nr 7 ...................................................................................102 Załącznik nr 8 ...................................................................................104 Załącznik nr 9 ...................................................................................105 Załącznik nr 10 .................................................................................106 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Od wielu lat uwaga psychologów zajmujących się następstwami kategoryzacji społecznej koncentruje się głównie na faworyzowaniu członków grupy własnej i deprecjonowaniu członków grup obcych. Jednak w relacjach międzygrupowych często dochodzi do sytuacji, któ- re trudno wyjaśnić, odwołując się jedynie do zjawiska gorszego oce- niania „obcych”. Krwawe starcia plemienne w Rwandzie czy nieusta- jący konfl ikt pomiędzy Palestyńczykami i Izraelczykami sugerują, że podział świata na „swoich” i „obcych” może prowadzić do bardziej fundamentalnych zmian w percepcji tych drugich. Odmawia się im podstawowych uprawnień i sprawiedliwego traktowania z poszanowa- niem osobistej godności i indywidualności, co może uzasadniać a nawet nasilać negatywne działania względem nich. Człowieczeństwo „ob- cych” zdaje się tracić na znaczeniu. Przestają oni być uznawani za pełnowartościowe istoty ludzkie – są dehumanizowani. Mimo swego niewątpliwie istotnego wpływu na relacje międzygru- powe, zjawisko dehumanizacji „obcych” nie cieszyło się zbytnim za- interesowaniem wśród badaczy. Systematyczne prace nad tym zjawi- skiem podjął dopiero zespół Leyensa (Leyens i in., 2000, 2001), formułując hipotezę, że ludzie mają naturalną skłonność do traktowania człowieczeństwa jako esencjalnej właściwości grupy własnej i odma- wiania go grupom obcym. Oznacza to, że „obcy” podlegają dehumani- zacji i w przeciwieństwie do „swoich” nie są uznawani za pełnowar- tościowych reprezentantów gatunku Homo sapiens. Tylko „swoim” przypisuje się typowo ludzkie cechy – inteligencję, kreatywność czy ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 Wstęp zdolność przeżywania ludzkich uczuć. W serii eksperymentów zespół Leyensa wykazał, że tylko członkowie grupy własnej są w pełni uzna- wani za istoty ludzkie, natomiast „obcy” niekoniecznie. Przejawia się to w znaczącej tendencji do przypisywania „obcym” istotnie mniejszej niż członkom grupy własnej zdolności przeżywania swoiście ludzkich (wtórnych) emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Nato- miast dla emocji elementarnych (pierwotnych) różnice takie nie zacho- dzą. Warto zwrócić uwagę, że opisana zależność ma dość subtelny, ukryty charakter. Nie polega bowiem na otwartym wykluczaniu „ob- cych” z ludzkiej wspólnoty, ale na takim sposobie wnioskowania psy- chologicznego o „obcych”, jak gdyby byli ludźmi w niepełnym stopniu. Ponadto takie zjawisko może występować mimo braku realnego kon- fl iktu międzygrupowego. W tej książce – poza przeglądem najważniejszych publikacji poru- szających kwestię zjawiska dehumanizacji „obcych” w relacjach mię- dzygrupowych – prezentujemy wyniki trzech własnych badań autora nad dehumanizacją w ujęciu zaproponowanym przez zespół Leyensa (Leyens i in., 1999, 2000, 2001, 2003; Baran, 2004a, 2004b). Podsta- wowym celem pierwszego badania było sprawdzenie, czy prawidło- wość wykryta przez Leyensa ma charakter bardziej ogólny i wystąpi w innym kontekście kulturowym. W dwóch kolejnych badaniach po- szukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w dehumanizowaniu „obcych” odgrywa zjawisko kategoryzacji społecznej, a jaką fakt, że grupa, do której należy postrzegający, oraz grupa obca rywalizują bądź kooperują ze sobą. Sprawdzaliśmy też wpływ poziomu identyfi kacji z grupą własną na skłonność do dehumanizowania „obcych”. Ponadto wszystkim trzem eksperymentom towarzyszyła intencja rozstrzygnięcia zagadnienia wzajemnej relacji między wszechobecnym faworyzowa- niem członków grup własnych a tendencją do dehumanizowania człon- ków grup obcych – w szczególności rozważana była kwestia, czy de- humanizacja jest pochodną mniej pozytywnego oceniania „obcych” czy też może być zjawiskiem względnie niezależnym. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: