Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00543 020287 17743401 na godz. na dobę w sumie
Deklaracja PIT-11 - ebook/pdf
Deklaracja PIT-11 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 28
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0146-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka omawiająca szczegółowo każdą z części formularza PIT-11. Zawiera wzór formularza wraz z wyjaśnieniem każdego punktu. Publikacja jest pomocna w zrozumieniu zasad wynagradzania pracowników samorządowych, pracowników urzędów państwowych, oraz członków korpusu służby cywilnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

J a c e k W ę s i e r s k i Deklaracja PIT - 11 Deklaracja PIT-11 wydanie 1. ISBN 978-83-255-0146-4 Autor: Jacek Węsierski Redakcja: Joanna Tyszkiewicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14 bud. 45C 03-876 Warszawa tel. 022 31 12 222, faks 022 33 77 601 e-mail: dz.handlowy@beck.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 4 Wykaz piktogramów ......................................................................................................... 5 1. Zagadnienia ogólne .................................................................................................. 5 1.1. Informacja PIT-11 .................................................................................................. 6 1.2. Wynagrodzenie pracowników samorządowych ....................................... 1.3. Wynagrodzenie pracowników urzędów państwowych ......................... 15 1.4. Wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej ................................ 16 1.5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne .............................................................. 17 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT-11 ........................................................ 18 2.1. Część A – Miejsce i cel składania informacji ............................................... 18 2.2. Część B – Dane płatnika ..................................................................................... 18 2.3. Część C – Dane podatnika ................................................................................ 19 2.4. Część D – Informacja o kosztach uzyskania przychodu ......................... 19 2.5. Część E – Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki ...................................................................................................................... 20 2.6. Część F – Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku .................................................................................................. 26 2.7. Część G – Oświadczenie płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku ................................................................... 27 2.8. Część H – Adnotacje urzędu skarbowego ................................................... 28 Deklaracja PIT-11  z 28 Wykaz piktogramów — Zapamiętaj (ważne informacje, o których należy pamiętać) — Porada eksperta (wskazówki autora) — Przykład — Ważne Deklaracja PIT-11  z 28 1. Zagadnienia ogólne Zasady przekazywania informacji PIT-11 regulują art. 39 i 42 Ustawy o po- datku dochodowym od osób fizycznych (dalej PDOFizU). Wzór formularza, który dotyczy wynagrodzeń wypłaconych w 2007 r., znaj- duje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15.12.2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatko- wych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 243, poz. 1760). 1.1. Informacja PIT-11 Formularz PIT-11 stanowi informację o dochodach osoby fizycznej wska- zanej w tej informacji oraz o pobranych od tych dochodów zaliczkach na podatek dochodowy. Informację PIT-11 składają płatnicy podatku dochodowego od osób fizycz- nych m.in. z tytułu wypłacanych: • należności z tytułu stosunku pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy), zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia, które zalicza się do przychodów z działalności wykony- wanej osobiście (art. 13 pkt 2 i 4—9 PDOFizU), wynagrodzenia z tytułu praw majątkowych (art. 18 PDOFizU). • • • Informacja PIT-11 jest przekazywana m.in. przez płatników podatku docho- dowego od osób fizycznych z tytułu należności ze stosunku pracy, wtedy gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik US właściwy wg miejsca zamieszkania tego po- datnika. W przypadku podatnika, który objęty jest w Polsce ograniczonym obowiązkiem podatkowym, PIT-11 jest przekazywany US, którym kieruje naczelnik US właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są obowiązani sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz US, którym kieruje naczelnik US właściwy wg miejsca za- mieszkania podatnika, lub US, którym kieruje naczelnik US właściwy w spra- Deklaracja PIT-11  z 28
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Deklaracja PIT-11
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: