Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00477 007447 15718420 na godz. na dobę w sumie
Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe - ebook/pdf
Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 358
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3937-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W drugim wydaniu książki „Dekret Warszawski – postępujące wywłaszczenie nieruchomości” pod zmienionym tytułem „Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe” znajdą Państwo nie tylko omówienie podstawowych zasad działania Dekretu – krótkiego aktu prawa z 1945 r., który obowiązuje do dnia dzisiejszego i decyduje o stanie prawnym wielu nieruchomości w Warszawie. Ponadto Dekret i praktyka jego stosowania będą poddane analizie z perspektywy prawa cywilnego i administracyjnego, a także prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Na podstawie tej analizy z jednej strony będzie można dostrzec skomplikowany i stale ewoluujący mechanizm wywłaszczeniowy. Z drugiej strony będzie można przewidzieć kierunki możliwej interwencji ustawodawcy, a także możliwe scenariusze zakończenia wielu różnych sporów cywilnych i administracyjnych toczonych od lat na podstawie Dekretu i aktów uzupełniających jego normy.

Spojrzenie systemowe na Dekret inspiruje do wielu ciekawych przemyśleń związanych z problemami jak zwykle intensywnie powstającymi na styku różnych gałęzi prawa.

Dokładna znajomość Dekretu i jego normatywnego kontekstu w ujęciu historycznym  jest także niezbędna dla oceny aktualnego stanu prawnego wielu nieruchomości warszawskich i aktualnej sfery uprawnień następców prawnych przedwojennych właścicieli tych nieruchomości.

W publikacji przedstawiono m.in.:

Publikacja jest szczególnie przydatna dla: radców prawnych, adwokatów, notariuszy, rzeczoznawców majątkowych, pośredników nieruchomości, geodetów oraz osób zajmujących się szeroko pojętym rynkiem nieruchomości.

Publikacja zawiera treść Dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Aleksander Hetko Dekret Warszawski Wybrane aspekty systemowe 2. wydanie Ustalanie stanu prawnego nieruchomości warszawskich Rozstrzyganie kolizji praw następców prawnych przedwojennych właścicieli z prawami osób trzecich Omówienie skomplikowanego i stale ewoluującego mechanizmu wywłaszczeniowego NIERUCHOMOŚCI Dekret Warszawski Wybrane aspekty systemowe Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa nieruchomości: Ryszard Strzelczyk PRAWO NIERUCHOMOŚCI, wyd. 2 Studia prawnicze Marian Wolanin PRAWO NIERUCHOMOŚCI, wyd. 6 Zbiór aktów prawnych Ryszard Strzelczyk PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze Jacek Jaworski, Marian Wolanin, Adam Tułodziecki, Arkadiusz Prusaczyk USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Beata Jońska ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI Nieruchomości Piotr Kunicki UMOWA DEWELOPERSKA, wyd. 2 Nieruchomości Mirosław Żak WYCENA NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości www.sklep.beck.pl Dekret Warszawski Wybrane aspekty systemowe Aleksander Hetko WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Redaktor prowadzący: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3936-8 ISBN e-book 978-83-255-3937-5 Spis treści Wykaz skrótów ........................................................................................... IX Bibliografia ................................................................................................. XIII Wprowadzenie ............................................................................................ XXV 1. Pojęcie wywłaszczenia i jego warianty ................................................. 1 1 1.1. Próby definiowania wywłaszczenia .................................................. 5 1.2. Wywłaszczenie a nacjonalizacja ....................................................... 1.3. Wywłaszczenie cudzoziemców ........................................................ 9 11 1.4. Standardy międzynarodowe ............................................................. 17 1.5. Wywłaszczenie a ograniczanie własności ........................................ 21 1.6. Wywłaszczenie faktyczne i postępujące ........................................... 26 1.7. Przesunięcia majątkowe dokonywane przez podmioty publiczne ... 1.8. Podsumowanie w kontekście Dekretu .............................................. 34 2. Polskie konstytucje na temat wywłaszczenia i nacjonalizacji ............ 38 40 2.1. Konstytucja Marcowa z 1921 r. ........................................................ 42 2.2. Manifest PKWN i Ustawa Konstytucyjna z 1947 r. ......................... 2.3. Konstytucja Lipcowa z 1952 r. ......................................................... 50 54 2.4. Konstytucja RP z 1997 r. .................................................................. 58 2.5. Dekret na tle polskich konstytucji .................................................... 3. Akty nacjonalizacyjne wydane równolegle do Dekretu ...................... 72 3.1. Reforma rolna ................................................................................... 76 88 3.2. Nacjonalizacja przemysłu i handlu ................................................... 96 3.3. Przejmowanie prywatnych kamienic ................................................ 4. Mienie poniemieckie i „żydowskie” ...................................................... 100 5. Dekret Warszawski – założenia normatywne ...................................... 109 5.1. Cel Dekretu ....................................................................................... 109 5.2. Obejmowanie gruntów w posiadanie przez m.st. Warszawę ....................................................................... 5.3. Prawo składania Wniosków .............................................................. 5.4. Odrębna własność budynków ........................................................... 5.5. Odszkodowanie ................................................................................ 114 118 121 122 VI Spis treści 6. Stosowanie Dekretu i kolejne regulacje prawne ................................. 6.1. Rozszerzanie przesłanek odmownych z Dekretu, ograniczanie praw do odszkodowań i próby sanowania nadużyć przy stosowaniu Dekretu .......................................................................... 6.2. Dekret jako pierwowzór dla obszarów urbanizacyjnych i terenów budowlanych .................................................................................... 6.3. Rekompensowanie praktyki odmownego rozpatrywania Wniosków przywróceniem możliwości zwrotu niektórych nieruchomości .................................................................................. 6.4. Utrwalanie praktyki odmownego rozpatrywania Wniosków nowymi rozwiązaniami normatywnymi .......................................... 6.4.1. Próba wygaszania roszczeń odszkodowawczych z Dekretu ............................................................................... 6.4.2. Przywracanie możliwości zwrotu „małych” nieruchomości ....................................................................... 6.5. Uwłaszczenie państwowych osób prawnych i namiastka nowych uprawnień dla poszkodowanych Dekretem .................................... 6.6. Współczesne zmiany normatywne w odniesieniu do uprawnień z Dekretu ......................................................................................... 6.6.1. Petryfikacja podstawowych rozwiązań sprzed 1989 r. .......... 6.6.2. Nowe zasady pierwszeństwa dla byłych właścicieli ............. 6.7. Zbieg uprawnień przyznanych na podstawie Dekretu i późniejszych regulacji do niego się odnoszących .......................... 6.8. Różny status prawny poszczególnych osób wywodzących swoje prawa z Dekretu ..................................................................... 7. Umowy międzynarodowe ...................................................................... 8. Charakter uprawnień dekretowych i tryb administracyjny ich rozpatrywania ...................................................................................... 9. Planistyczne kryteria rozpoznawania Wniosków i związane z tym aspekty administracyjne ................................................................. 9.1. Badanie zgodności z planem ............................................................ 9.2. Status prawny wnioskodawców z wadliwymi odmowami ............... 9.3. Problem długotrwałego rozpatrywania Wniosków .......................... 10. Zbywalność uprawnień dekretowych wynikających z prawidłowo złożonych Wniosków .......................................................... 11. Wnioski „częściowe” ............................................................................ 12. Kolizja z prawami osób trzecich ......................................................... 12.1. Rozporządzenie gruntem na rzecz osoby trzeciej........................... 12.1.1. Rozporządzenie gruntem przed rozpatrzeniem Wniosku .... 12.1.2. Rozporządzenie gruntem po nieważnym oddaleniu Wniosku ............................................................................... 127 130 135 137 139 139 142 145 147 147 151 163 165 168 175 191 194 204 206 211 228 238 239 239 250 Spis treści 12.2. Uwłaszczenie z mocy prawa państwowych osób prawnych .......... 12.3. Uwłaszczenie na Wniosek .............................................................. 12.4. Inne sytuacje ................................................................................... 13. Różne reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z Dekretem .................................................................................................. 13.1. Odpowiedzialność za zaniechania legislacyjne .............................. 13.2. Odpowiedzialność za błędne decyzje ............................................. 13.3. Odpowiedzialność za bezczynność i przewlekłość w postępowaniu administracyjnym ................................................. 13.4. Grunty zamienne ............................................................................ Podsumowanie ............................................................................................ Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy ........................................................................................... Indeks rzeczowy ......................................................................................... VII 269 271 273 282 286 296 299 303 310 318 321 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Dekret ......................... Dekret PKWN ............ Dekret PKWNR ......... dekret RM z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowe- go z 6.9.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (t.j. Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 1.3.1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. Nr 10, poz. 51 ze zm.) GospGruntU ��������������� EKPC ......................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) ustawa z 29�4�1985 r� o gospodarce gruntami i wywłasz- czaniu nieruchomości (t�j� Dz�U� z 1991 r� Nr 30, poz� 127 ze zm�) – akt nieobowiązujący ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) GospNierU ................. KC .............................. Konstytucja Kwietniowa z 1935 r . ..................... ustawa z 23.4.1935 r. – Ustawa Konstytucyjna (Dz.U. Nr 30, poz. 227) Konstytucja Lipcowa z 1952 r. ...................... Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.) Konstytucja Marcowa z 1921 r. ...................... ustawa z 17.3.1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.) Konstytucja RP .......... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) X Wykaz skrótów KPA ���������������������������� KPC ���������������������������� KRO ���������������������������� KWU �������������������������� MajOpD ��������������������� PaństwFZU ���������������� PrzejGospNarU ���������� WywłaszczNierU ��������� ustawa z 14�6�1960 r� – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (t�j� Dz�U� z 2000 r� Nr 98, poz� 1071 ze zm�) ustawa z 17�11�1964 r� – Kodeks postępowania cywilnego (Dz�U� Nr 43, poz� 296 ze zm�) ustawa z 25�2�1964 r� – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz�U� Nr 9, poz� 59 ze zm�) ustawa z 6�7�1982 r� o księgach wieczystych i hipotece (t�j� Dz�U� z 2001 r� Nr 124, poz� 1361 ze zm�) dekret z 8�3�1946 r� o majątkach opuszczonych i poniemie- ckich (Dz�U� Nr 13, poz� 87 ze zm�) – akt nieobowiązujący ustawa z 12�3�1958 r� o sprzedaży nieruchomości Pań- stwowego Funduszu Ziemi oraz o uporządkowaniu nie- których spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz�U� Nr 17, poz� 71 ze zm�) – akt nieobowiązujący ustawa z 3�1�1946 r� o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz�U� Nr 3, poz� 17 ze zm�) ustawa z 12�3�1958 r� o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (t�j� Dz�U� z 1974 r� Nr 10, poz� 64 ze zm�) – akt nieobowiązujący 2. Organy orzekające ETS ���������������������������� Europejski Trybunał Sprawiedliwości ETPC �������������������������� Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA ���������������������������� Naczelny Sąd Administracyjny SN ������������������������������ Sąd Najwyższy SN(7) �������������������������� Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów TK ������������������������������ Trybunał Konstytucyjny WSA ��������������������������� Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory AUWr ������������������������� Acta Universitatis Wratislaviensis Biuletyn RPO ������������� Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich BSN ���������������������������� Biuletyn Sądu Najwyższego Dz�U� �������������������������� Dziennik Ustaw GSP ���������������������������� Gdańskie Studia Prawnicze KP ������������������������������� Kontrola Państwowa KPP ���������������������������� Kwartalnik Prawa Publicznego Wykaz skrótów XI MoP ���������������������������� Monitor Prawniczy NP ������������������������������� Nowe Prawo ONSA ������������������������� Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA ��������������� Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wo- jewódzkich Sądów Administracyjnych OSA ���������������������������� Orzecznictwo Sądów Administracyjnych OSNAPiUS ���������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNCK ���������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Karna OSNP ������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy OSP ���������������������������� Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ���������������������� Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OwSG ������������������������� Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OTK ��������������������������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ����������������������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego� Seria A OTK-B ����������������������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego� Seria B Pal� ����������������������������� Palestra PiP ������������������������������ Państwo i Prawo PN ������������������������������ Przegląd Notarialny PPH ���������������������������� Przegląd Prawa Handlowego PS ������������������������������� Przegląd Sądowy PSejm� ������������������������ Przegląd Sejmowy PUG ���������������������������� Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej� ����������������������������� Rejent RNPr �������������������������� Roczniki Nauk Prawnych RPEiS ������������������������� Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp� ����������������������� Rzeczpospolita SI �������������������������������� Studia Iuridica SM ������������������������������ Sprawy Międzynarodowe SP ������������������������������� Studia Prawnicze ST �������������������������������� Samorząd Terytorialny TPP ����������������������������� Transformacje Prawa Prywatnego Wok� ��������������������������� Wokanda 4. Inne skróty art� ������������������������������ ha �������������������������������� artykuł hektar XII Wykaz skrótów punkt pozycja KRN ��������������������������� Krajowa Rada Narodowa m�in� ��������������������������� między innymi MS ������������������������������ Minister Sprawiedliwości m�st� ���������������������������� miasto stołeczne następny (-a, -e) nast� ���������������������������� niepublikowany (-a, -e) niepubl� ����������������������� Nr ������������������������������� numer PRL ���������������������������� Polska Rzeczpospolita Ludowa pkt ������������������������������ PKWN ������������������������ Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego poz� ����������������������������� RM ����������������������������� Rada Ministrów s� ��������������������������������� t� ��������������������������������� t�j� ������������������������������� tzw� ����������������������������� uchw� �������������������������� ust� ������������������������������ Wniosek ��������������������� wniosek składany w trybie art� 7 pkt 1 Dekretu wyr� ����������������������������� wyrok zeszyt z� ��������������������������������� ze zmianami ze zm� ������������������������� zob� ����������������������������� zobacz strona tom tekst jednolity tak zwany (-a, -e) uchwała ustęp Bibliografia A� Agopszowicz, Pojmowanie ograniczeń prawa własności w świetle dotych- czasowych poglądów, Problemy Prawne Górnictwa 1982, Nr 5 A� Agopszowicz, Własność komunalna – publiczna czy prywatna?, ST 1991, Nr 11–12 R� Andrzejczuk, Nadużycie prawa w świetle art. 17 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, RNPr 2006, t. 16, Nr 1 R� Andrzejczuk, Ochrona prawa własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, RNPr 2005, t. 15, Nr 1 M� Andrzejewski, Wywłaszczenie oraz inne formy ograniczenia prawa włas- ności i innych praw rzeczowych w prawie ochrony przyrody w Europie w okresie międzywojennym, GSP 2006, Nr 15 Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005 P� Bachmat, Uwagi na temat horyzontalnego oddziaływania Europejskiej Kon- wencji Praw Człowieka, PiP 2001, Nr 10 E� Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999 B� Banaszkiewicz, Konstytucyjne prawo do własności, w: M� Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001 F� Bastiat, Prawo, Warszawa 2007 M� Bednarek, Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i kon- strukcje normatywne, Warszawa 1994 M� Bernaczyk, Roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w ujęciu pod- miotowym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, AUWr, PPiA 2005, Nr 67 Ł� Bielecki, Nacjonalizacja nieruchomości ziemskich na obszarze południowo- wschodniego pogranicza Polski, cz. I, Rej. 2007, Nr 5; cz. II, Rej. 2007, Nr 6 G� Bieniek, S� Kalus, Z� Marmaj, E� Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomoś- ciami. Komentarz, Warszawa 2008 G� Bieniek, S� Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007 J. Boć, O konstytucyjnych uregulowaniach wyrównania strat legalnych, w: A. Błaś (red.), Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w na- uce administracji. Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kuty, AUWr, PPiA 1997, Nr 38 J. Boć, Wyrównywanie strat wynikłych z legalnych działań administracji pub- licznej, Wrocław 1971 XIV Bibliografia L. Bosek, Szkoda i związek przyczynowy w sprawach bezprawia legislacyjnego, w: G. Bałtruszajtys (red.), Z problematyki odpowiedzialności za szkodę, SI 2007, Nr 47 S� Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1975 S� Breyer, Z zagadnień cywilistycznych nowego prawa wywłaszczeniowego, NP 1958, Nr 6 drogi publiczne, Rej. 2002, Nr 1 A� Bura, Kilka uwag na temat nabycia z mocy prawa gruntów zajętych pod B� Burian, Pierwszeństwo nabycia nieruchomości, Kraków 2004 I� Chabielski, Odbudowa stolicy w świetle nowych dekretów, PiP 1946, Nr 4 A� Chmielewska, Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, W� Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu admini- KPP 2002, Nr 4 stracyjnym, Warszawa 2002 W. Chróścielewski, Pojęcie „nieodwracalne skutki prawne” w rozumieniu art. 156 § 2 k.p.a., w: M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska (red.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga ju- bileuszowa dedykowana Prof. zw. dr hab. Jackowi M. Langowi, Warszawa 2009 S� Cichosz, T� Szawłowski, Wykład XXXI – O własności nieruchomości na obszarze m.st. Warszawy, Zaoczne Studium Prawne „Prawo rzeczowe w praktyce”, Warszawa 1960, Nr 31 Z� Cichoń, W� Hermeliński, Sprawa mienia zabużańskiego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Pal. 2003, Nr 1–2 H� Ciepła, E� Bałan-Gonciarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis, wzory wpisów do księgi wieczystej, War- szawa 2007 A� Cisek, Zbywanie przez gminy części budynków, Rej. 1997, Nr 10 W� Czapliński, Pojęcie reparacji wojennych w prawie międzynarodowym. Reparacje po drugiej wojnie światowej, SM 2005, Nr 1 W. Czapliński, Raz jeszcze o problemie ciągłości i identyczności państwa polskiego, PiP 1999, Nr 9 P. Czechowski, Dochodzenie roszczeń za przejęte na własność państwa grunty warszawskie z uwzględnieniem problematyki nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiąt- kowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010 J� Czerwiakowski, Kilka zagadnień wybranych z zakresu gospodarki terenami w Warszawie, Pal. 1961, Nr 1 Pal. 1990, Nr 6 J� Czerwiakowski, Oddawanie terenów w Warszawie w wieczyste użytkowania, J� Czerwiakowski, Uprawnienia byłych właścicieli gruntów w m.st. Warszawie – wczoraj i dzisiaj, Pal. 1985, Nr 9 J� Czerwiakowski, Zasady prawne dysponowania terenami i budynkami na potrzeby publiczne w Warszawie, PUG 1949, Nr 6 S. Czuba, Cywilnoprawna problematyka wywłaszczenia, Warszawa 1980 Bibliografia XV W� Ćwiek, „Uwłaszczenie” przez zasiedzenie, czyli to, czego nie przybędzie, Nieruchomości 2006, Nr 7 P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, Lwów 1911 S� Dębski, W� M� Góralski (red.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944–2004, t. I–II, Warszawa 2004 G� Domański, M� Świątkowski, Naruszenie przypisywanej państwu umowy z inwestorem zagranicznym a naruszenie traktatu o ochronie inwestycji, PPH 2006, Nr 11 G� Domański, M� Świątkowski, Pojęcie „wywłaszczenia” w umowach między- narodowych o ochronie inwestycji, PPH 2006, Nr 3 T� Domińczyk, Mienie opuszczone i mienie poniemieckie, PS 2007, Nr 9 M� Drela, Własność zabytków, Warszawa 2006 A� S� Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008 D� Dudek, Obligacje II RP w świetle Konstytucji Trzeciej Rzeczypospolitej, w: D� Dudek, A� Janicka, W. S� Staszewski (red.), Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Lublin 2003 W� Dudek, Międzynarodowe aspekty nacjonalizacji w Polsce, Warszawa 1976 W� Dudek, Regulowanie odszkodowań wynikających z roszczeń na tle ustawo- dawstwa nacjonalizacyjnego, PiP 1968, Nr 7 T� Dybowski, Ochrona prawa własności na tle konstytucyjnej koncepcji źródeł prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: F� Rymarz, A� Jankiewicz (red.), Trybunał Konstytucyjny Księga XV-lecia, Warszawa 2001 T� Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, Warszawa T� Dybowski, Własność w przepisach konstytucyjnych wedle stanu obowiązywa- nia w roku 1996, w: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996 K. Działocha, Rola Konstytucji marcowej w prawie państwowym Polski Lu- dowej, AUWr, PPiA 1976, Nr 307, t. VII P� Dzienis, Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej, Warszawa 2006 D� Fiedorow, Rola Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kształtowaniu wspólnotowego standardu ochrony prawa własności jako prawa podstawowego, KPP 2004, Nr 1 T� Filipowicz, Prywatyzacja nieruchomości przejętych ustawą nacjonalizacyjną, Nieruchomości 2008, Nr 3 J� Forystek, Bezprawie legislacyjne jako źródło szkody, Rzeczp. 2003, Nr 133 J� Forystek, Glosa do postanowienia TK z 1.3.2010 r., P 107/08, ZNSA 2010, 2007 Nr 3 TPP 2002, Nr 2 J� Forystek, Nieakt (actum non existens) w demokratycznym państwie prawa, J� Forystek, Problematyka nieruchomości zamiennych w dekrecie o gruntach warszawskich, Rej. 2010, Nr 12 47/09, PS 2010, Nr 4 J� Forystek, A. Starczewski, Glosa do postanowienia SN z 9.7.2009 r., III CZP XVI Bibliografia M. Frankowska, Artykuły Komisji Prawa międzynarodowego dotyczące odpo- wiedzialności Państw, w: J� Menkes (red.), Prawo międzynarodowe – problemy i wy- zwania. Księga Pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006 J. Frąckowiak, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wydaniem prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, w: Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci profesora Jana Kosika, Wrocław 2009 J� Frelich, Polemiki i refleksje. Zasada pierwszeństwa wyrażona w art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w świetle uchwały nr W 19/95 Trybunału Konstytucyjnego, Rej. 1998, Nr 10 K� Gandor, Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), Wrocław 1968 E� Gapska, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezprawie judykacyjne, Pal. 2008, Nr 1–2 B� Garlacz, Wypędzenia, cz. I – Jak wysiedlano Niemców po II wojnie świa- towej, Nieruchomości 2007, Nr 5 B� Garlacz, Wypędzenia, cz. II – Konfiskata majątków niemieckich po II wojnie światowej – przegląd ustawodawstwa, Nieruchomości 2007, Nr 6 L. Garlicki (red), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2000 S� Garlicki, Przyczynki i wskazania. Odpowiedzialność hipoteczna na obszarze m.st. Warszawy, PN 1947, Nr 11 ckich, PS 2001, Nr 3 M� Gdesz, Prawnosądowe problemy stanu prawnego nieruchomości poniemie- M� Gdesz, Rewindykacja nieruchomości wywłaszczeniowych w trybie dekretu wywłaszczeniowego z dnia 26 kwietnia 1949 r., Pal. 2003, Nr 9–10 M� Gdesz, Rewindykacja nieruchomości wywłaszczonych w trybie dekretu wywłaszczeniowego z dnia 7 kwietnia 1948 r., Pal. 2003, Nr 5–6 S� Gebethner, Charakter prawny układów republikańskich, Rzeczp. 2004, Nr 30, 32, 35 A� Gill, Glosa do wyroku NSA z 20.9.2002 r., I SA 428/01 [Dot. śmierci strony po wszczęciu postępowania; nieważności decyzji wskutek rażącego naruszenia prawa], OSP 2004, Nr 3 M� Głasek, A� Małecka, P� Sadowski, Status prawny nieruchomości bezprawnie przejętych przy przeprowadzaniu reformy rolnej, PUG 2005, Nr 6 E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008 E� Gniewek, O prawie własności – w kontekście prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Rej. 2008, Nr 2 E� Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, Warszawa 2005 H� Golanowski, Problemy reprywatyzacji gruntów warszawskich w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, MoP 1998, Nr 2 J. Gołaczyński, Dochodzenie roszczeń przez właścicieli tzw. gruntów warszaw- skich. Wybrane zagadnienia, Rej. 2010, Nr 1 P� Gołaszewski, Ustalanie wysokości opłaty symbolicznej za użytkowanie wieczyste gruntów warszawskich, cz. I, Nieruchomości 2008, Nr 1; cz. II, Nieru- chomości 2008, Nr 2 Bibliografia XVII W. Góralski (red.), Transfer. Obywatelstwo. Majątek. Trudne problemy stosun- ków polsko-niemieckich. Studia i dokumenty, Warszawa 2005 W. M. Góralski (red.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944–2004, t. 1, Studia, Warszawa 2004 W. M. Góralski, S. Dębski (red.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944–2004, t. 2, Dokumenty, Warszawa 2004 P. Górecki, Ochrona publicznych praw podmiotowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w Polsce, AUWr, PPiA 2006, Nr 74 J. Górowski, Roszczenia odszkodowawcze byłych właścicieli aptek przeciwko Skarbowi Państwa w orzecznictwie sądów, PS 2008, Nr 5 G. Górski, Jeszcze o tożsamości i ciągłości prawnomiędzynarodowej państwa polskiego. Odpowiedź na polemiki R. Kwietnia i W. Czaplińskiego (PiP 1999, Nr 8 i 9), PiP 2000, Nr 5 M. Górski, Problematyka własności nieruchomości warszawskich w okresie PRL i przemian ustrojowych, Toruń 2006 M. Grzybowski, Konstytucyjna zasada ochrony własności jako zasada dzia- łania państwa, w: K. Skotnicki (red.), Własność – zagadnienia ustrojowo-prawne. Porównanie rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Łódź 2005 S. Grzybowski, Akt administracyjny jako źródło stosunków obligacyjnych, PiP 1966, Nr 9 A. Herman, A. Wąsowski, Dobra kultury: nie reprywatyzacja, lecz restytucja, czyli powrót do prawowitego właściciela, cz. 1, Rzeczp. z 12.11.2007 r.; cz. 2, Rzeczp. z 13.11.2007 r. J. Ignatowicz, Mienie komunalne – zagadnienia podstawowe, w: Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska ofiarowane Profesorowi Antoniemu Agopszowiczowi, Katowice 1992 A. Jagielska, Reforma rolna na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administra- cyjnego – zagadnienia wybrane, w: E. Borkowska-Bagieńska, W. Szafrański (red.), Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo – realizacja – skutki – problemy reprywatyzacyjne, Poznań 2008 E. Janeczko, Reforma rolna na tle orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytu- cyjnego (zagadnienia wybrane), Rej. 2005, Nr 1 S. Jarosz, Zagadnienie konstytucyjnych podstaw reprywatyzacji, PiP 1999, Nr 7 S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003 S. Jarosz-Żukowska, Prawo do własności, w: B. Bolechowa, A. Florczak (red.), Prawa i wolności I i II generacji, Toruń 2006 S. Jarosz-Żukowska, Przesłanki dopuszczalności ograniczeń prawa własności w praktyce orzeczniczej polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w: K. Skotnicki (red.), Własność – zagadnienia ustrojowo-prawne. Porównanie rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Łódź 2006 S. Jarosz-Żukowska, „Słuszne” odszkodowanie jako konstytucyjna przesłanka dopuszczalności wywłaszczenia, AUWr, PPiA 2005, Nr 68 S. Jarosz-Żukowska, Spory wokół pojęcia wywłaszczenia w ujęciu Konstytu- cji RP, PiP 2001, Nr 1 XVIII Bibliografia A� Jaroszyński, Glosa do wyroku SN z 27.11.2002 r., I CKN 1215/00 [Dot. gruntów warszawskich; odszkodowania za bezprawne pozbawienie nieruchomości; tryb dochodzenia roszczeń], OSP 2004, Nr 1 J. Jastrzębski, Glosa do uchwały SN z 6.11.2008 r., III CZP 101/08, PiP 2010, Nr 4 Kraków 2005 Nr 4 Nr 12 M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, B. Jelonek-Jarco, Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, Warszawa 2011 M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011 M� Kaliński, Glosa do postanowienia SN z 9.7.2009 r., III CZP 47/09, PS 2010, M� Kaliński, Glosa do wyroku NSA z 22.8.2000 r., IV SA 2582/98, Rej. 2001, M� Kaliński, Odszkodowanie za utratę lokali w budynkach na gruntach war- szawskich, Rej. 2006, Nr 3 M� Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008 W� J� Katner, Glosa do wyroku NSA z 13.9.2001 r., IV SA 1246/99, OSP 2003, Nr 7–8, poz. 90 W� J� Katner, Uwarunkowania prawne reprywatyzacji w Polsce (zakres przed- miotowy i podmiotowy, roszczenia reprywatyzacyjne), PiP 2003, Nr 7 O. Kędzierska, Podmioty opieki dyplomatycznej, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004 S� Kolanowski, Kresy Wschodnie i mienie „zabużańskie”, cz. IV – Podstawy prawne i możliwości realizacji uprawnień „zabużańskich”, Nieruchomości 2006, Nr 12 T� B� Komisarczuk, Grunty warszawskie [Dot. podatku dochodowego], Przegląd Podatkowy 1999, Nr 11 J. M. Kondek, Jedność czy wielość reżimów odpowiedzialności odszkodowaw- czej w prawie polskim – przyczynek do dyskusji de lege ferenda, w: G. Bałtruszajtys (red.), Z problematyki odpowiedzialności za szkodę, SI 2007, Nr 47 J� Konopka, Międzypaństwowe umowy o odszkodowanie za znacjonalizowane mienie cudzoziemców, SM 1967, Nr 4 Ł� Korózs, D� Kozłowska, Przedawnienie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, Nieruchomości 2001, Nr 8 D� Kozłowska, E� Mzyk (red.), Grunty warszawskie, Zielona Góra 2000 E� Kremer, Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w trybie bezprzetargo- wym – na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Rej. 2000, Nr 7–8 J. Kremis, Glosa do uchwały SN z 6.11.2008 r., III CZP 101/08, OSP 2010, J. Kremis, Kształtowanie się zdolności deliktowej jednostek samorządu tery- torialnego w sferze imperium, w: Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci profesora Jana Kosika, Wrocław 2009 M� A� Król, Ograniczenia prawa własności w sferze korzystania z nierucho- mości gruntowej związane z prowadzeniem działalności wytwórczej w rolnictwie, Nr 3 Bibliografia XIX w: K� Skotnicki (red.), Własność i jej ograniczenia w prawie polskim. Materiały konferencyjne, Częstochowa 2004 J� Kuropatwiński, Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie J� Kuropatwiński, Glosa do uchwały SN z 7.5.2009 r., III CZP 18/09, OSP 2010, cywilnym, Bydgoszcz 2006 Nr 7–8 J. Kuropatwiński, Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą, Toruń 2007 J. Kuźmicka-Sulikowska, Od winy anonimowej do bezprawności organizacyj- nej. Ewolucja zasady odpowiedzialności na tle art. 417 § 1 k.c., w: Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci profesora Jana Kosika, Wrocław 2009 R. Kwiecień, Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego, PiP 1998, Nr 8 I� Lach, Przedmiot ochrony prawa do własności w ujęciu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, SP 2000, Nr 3–4 J� Lang, O odszkodowaniu za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu 2006, Nr 2 W� Lang, Obowiązywanie prawa, Warszawa 1962 I� Lewandowska, Bez rejestrów nie będzie kompensat [Dot. mienia zaburzań- Nr 2 skiego], Rzeczp. 2005, Nr 286 A� Lichorowicz, Glosa do postanowienia TK z 28.11.2001 r., SK 5/01, PS 2002, A� Lichorowicz, Pojęcie nieruchomości ziemskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: L� Ogiegło, W� Popiołek, M� Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymi- liana Pazdana, Kraków 2005 P� Łaski, Refleksje na temat żądań odszkodowawczych niemieckich „osób wypędzonych” z tytułu ich wywłaszczenia w Polsce po II wojnie światowej, Nauki Społeczne 2001, Nr 30 G. Łaszczyca, A. Matan, Akt administracyjny rzeczowy, w: L. Zacharko, A. Ma- tan, G. Łaszczyca (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008 E. Łętowska, Charakter odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wyko- nywaniu funkcji publicznych i jej stosunek do odszkodowawczej odpowiedzialności kodeksowej, w: Z. Radwański (red.), Studia z prawa zobowiązań. Księga pamiąt- kowa ofiarowana Profesorowi Alfredowi Ohanowiczowi, Warszawa–Poznań 1979 E� Łętowska, M� Bednarek, Ochrona własności – pewność prawa – konflikt między cywilistyczną tradycją a historycznymi rewindykacjami, w: W� Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2006 E. Łętowska, Własność jako prawo jednostki w świetle Konstytucji i Konwencji Europejskiej, Szkoła Praw Człowieka, Warszawa 1998, Nr 4 J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990 A� Machnikowska, Prawo własności w Polsce w latach 1944–1981. Studium historycznoprawne, Gdańsk 2010
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: