Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 006523 18632072 na godz. na dobę w sumie
Delegowanie obowiązków. Osobisty mentor - Harvard Business - książka
Delegowanie obowiązków. Osobisty mentor - Harvard Business - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1788-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Operacja: usprawnianie pracy

Czujesz, że przytłacza Cię nadmiar obowiązków? Twój telefon jest rozgrzany do czerwoności, a skrzynka e-mailowa pęka w szwach? Pora na chwilę refleksji. Czas zająć się przekazywaniem części Twoich obowiązków podwładnym. Choć trudno Ci to sobie teraz wyobrazić, już wkrótce dostrzeżesz, że ten mały zabieg zdziała wielkie cuda. Jakie będą efekty? Odetchniesz. Znajdziesz więcej czasu na szczegółowe dopracowanie najważniejszych projektów, zaś twoi podwładni poczują się docenieni w związku z pokładanym w nich zaufaniem. W takich chwilach wygrywają wszyscy, a zatem bierzmy się do dzieła.

Sprawdź:

Książki z serii 'Osobisty Mentor' są rzetelnymi źródłami informacji, pokazującymi, jak stawiać czoła codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawierają wiele praktycznych wskazówek, podpowiedzi oraz przykładów pomagających Czytelnikowi zidentyfikować jego najmocniejsze strony i potencjalne słabości. W biurze, na zebraniu czy w domu - te niewielkie przewodniki stanowią niezawodne wsparcie przy rozwiązywaniu codziennych problemów szybciej, efektywniej i bardziej profesjonalnie.

Bądź menedżerem, który potrafi:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Delegowanie obowi„zk(cid:243)w. Osobisty mentor - Harvard Business Autor: Harvard Business Press T‡umaczenie: Kamil Dadan ISBN: 978-83-246-1788-3 Tytu‡ orygina‡u: Delegating Work (Pocket Mentor) Format: 122x194, stron: 96 Operacja: usprawnianie pracy (cid:149) Wskaz(cid:243)wki na temat skutecznego delegowania (cid:149) Okre(cid:156)lanie wymaganych kompetencji (cid:149) Kontrolowanie powierzonych zadaæ (cid:149) Obowi„zki, kt(cid:243)rych nie nale¿y przekazywa(cid:230) Czujesz, ¿e przyt‡acza CiŒ nadmiar obowi„zk(cid:243)w? Tw(cid:243)j telefon jest rozgrzany do czerwono(cid:156)ci, a skrzynka e-mailowa pŒka w szwach? Pora na chwilŒ refleksji. Czas zaj„(cid:230) siŒ przekazywaniem czŒ(cid:156)ci Twoich obowi„zk(cid:243)w podw‡adnym. Cho(cid:230) trudno Ci to sobie teraz wyobrazi(cid:230), ju¿ wkr(cid:243)tce dostrze¿esz, ¿e ten ma‡y zabieg zdzia‡a wielkie cuda. Jakie bŒd„ efekty? Odetchniesz. Znajdziesz wiŒcej czasu na szczeg(cid:243)‡owe dopracowanie najwa¿niejszych projekt(cid:243)w, za(cid:156) twoi podw‡adni poczuj„ siŒ docenieni w zwi„zku z pok‡adanym w nich zaufaniem. W takich chwilach wygrywaj„ wszyscy, a zatem bierzmy siŒ do dzie‡a. Sprawd(cid:159): (cid:149) po co delegujemy i jakie korzy(cid:156)ci z tego p‡yn„; (cid:149) czy Twoje umiejŒtno(cid:156)ci delegowania wymagaj„ poprawy; (cid:149) dlaczego warto praktykowa(cid:230) zarz„dzanie w stylu (cid:132)co i dlaczego(cid:148); (cid:149) jak po‡„czy(cid:230) przydzielanie obowi„zk(cid:243)w z awansem; (cid:149) jak formu‡owa(cid:230) regu‡y pracy, kontroli i komunikacji. Ksi„¿ki z serii (cid:132)Osobisty Mentor(cid:148) s„ rzetelnymi (cid:159)r(cid:243)d‡ami informacji, pokazuj„cymi, jak stawia(cid:230) czo‡a codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawieraj„ wiele praktycznych wskaz(cid:243)wek, podpowiedzi oraz przyk‡ad(cid:243)w pomagaj„cych Czytelnikowi zidentyfikowa(cid:230) jego najmocniejsze strony i potencjalne s‡abo(cid:156)ci. W biurze, na zebraniu czy w domu (cid:150) te niewielkie przewodniki stanowi„ niezawodne wsparcie przy rozwi„zywaniu codziennych problem(cid:243)w szybciej, efektywniej i bardziej profesjonalnie. B„d(cid:159) mened¿erem, kt(cid:243)ry potrafi: (cid:149) radzi(cid:230) sobie z delegowaniem zwrotnym; (cid:149) bez wahania przekazywa(cid:230) swoje obowi„zki; (cid:149) (cid:156)ledzi(cid:230) postŒpy i udziela(cid:230) stosownego wsparcia; (cid:149) przyporz„dkowywa(cid:230) odpowiedni„ osobŒ do zadania. Spis treści Przesłanie mentora — dlaczego warto opanować sztukę delegowania? Delegowanie pracy — podstawy Czym jest delegowanie? Po co delegujemy Korzyści z delegowania Częste obawy związane z delegowaniem Delegowanie a przekazywanie władzy Czy powinieneś rozwinąć umiejętności delegowania? Wskazówki, jak skutecznie delegować Tworzenie odpowiedniego środowiska Wybór odpowiedniego podejścia do delegowania Przygotowania przed delegowaniem Określanie powodu delegowania Decydowanie o tym, co delegować Czego nie należy delegować Określanie wymaganych kompetencji Przyporządkowywanie zadania właściwej osobie 5 7 9 10 10 11 17 18 21 22 23 25 26 26 29 30 31 37 38 42 43 44 47 48 51 54 55 59 61 67 75 79 87 Przydzielanie zadań Inicjowanie rozmowy Przyznawanie władzy Kontrolowanie powierzonych zadań Śledzenie postępów Zapewnianie wsparcia Radzenie sobie z delegowaniem zwrotnym Rozwiązywanie problemów Refleksja po realizacji zadania Rozwijanie umiejętności delegowania u kierowników zespołów Wskazówki i narzędzia Narzędzia przydatne w delegowaniu pracy Sprawdź się Często zadawane pytania Zalecana literatura Bibliografia 4 Delegowanie obowiązków
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Delegowanie obowiązków. Osobisty mentor - Harvard Business
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: