Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 005245 13071837 na godz. na dobę w sumie
Delphi 6. Nowe narzędzia obliczeniowe - książka
Delphi 6. Nowe narzędzia obliczeniowe - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-766-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> delphi - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Delphi 6 jest kolejną wersją najpopularniejszego zintegrowanego środowiska programowania typu RAD dla platformy Windows. Dodatkowo współpracując z Borland Kylixem -- pierwszym środowiskiem programistycznym RAD dla Linuksa -- powoduje, iż obszary wykorzystania nowego Delphi przez osoby znające język Object Pascal znacznie się rozszerzyły.

Niniejsza książka jest tak pomyślana, aby pokazać Czytelnikowi możliwości nowej wersji Delphi. Poza zilustrowaniem, jak można sprawnie używać zasobów kompilatora zawartych w modułach StdConvs, ConvUtils, VarConv, Math, VarCmplx wszędzie -- gdzie było to możliwe -- autor starał się przedstawić pożyteczne przykłady i algorytmy ilustrujące praktyczne aspekty wykorzystania opisanych elementów środowiska Delphi 6.

Omawiane w tej książce typy danych, stałe, zmienne, funkcje i procedury nie są częścią standardowego języka Object Pascal. Zostały włączone do środowiska programowania w celu uczynienia go jeszcze bardziej przyjaznym użytkownikowi, powodując jednocześnie, iż nowe Delphi wykonało kolejny krok w przybliżeniu swojej funkcjonalności do takich narzędzi obliczeniowych jakimi są Excel, C++ Builder czy Matlab.

Pod względem tematycznym książka została podzielona na trzy główne działy.

Procedury przeliczania wielkości fizycznych. Moduły StdConvs, ConvUtils oraz VarConv, opisują możliwości nowego Delphi w zakresie posługiwania się wielkościami fizycznymi oraz manipulowania ich jednostkami. Przedstawiono dostępne z poziomu kompilatora predefiniowane układy jednostek, funkcje przeliczające wybrane wielkości fizyczne oraz sposoby tworzenia zarówno własnych układów jednostek, jak i metody definiowania samodzielnie skonstruowanych funkcji przeliczających. Większość z prezentowanych zasobów Delphi 6 jest częścią standardowej biblioteki VCL, niektóre z nich, oparte na typach wariantowych, należą już do biblioteki CLX -- mogą być więc z powodzeniem użyte w aplikacjach międzyplatformowych.

Rozdział zawiera opis wyższego poziomu procedur oraz funkcji arytmetycznych, trygonometrycznych, hiperbolicznych, cyklometrycznych, logarytmicznych, statystycznych, funkcji generatora liczb pseudolosowych, funkcji służących do przeprowadzania różnego rodzaju obliczeń finansowych oraz funkcji FPU. Przedstawione funkcje i procedury należy traktować jako uzupełnienie zasobów standardowego języka Object Pascal znajdujących się w module System. W większości stanowiąc część biblioteki CLX z powodzeniem mogą być używane podczas projektowania aplikacji międzyplatformowych.

Opis zastosowań coraz popularniejszych typów wariantowych na potrzeby działań.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA Delphi 6. Nowe narzŒdzia obliczeniowe Autor: Andrzej Daniluk ISBN: 83-7197-766-2 Format: B5, stron: 189 Zawiera CD-ROM Delphi 6 jest kolejn„ wersj„ najpopularniejszego zintegrowanego (cid:156)rodowiska programowania typu RAD dla platformy Windows. Dodatkowo wsp(cid:243)‡pracuj„c z Borland Kylixem (cid:151) pierwszym (cid:156)rodowiskiem programistycznym RAD dla Linuksa (cid:151) powoduje, i¿(cid:160) obszary wykorzystania nowego Delphi przez osoby znaj„ce jŒzyk Object Pascal znacznie siŒ rozszerzy‡y. Niniejsza ksi„¿ka jest tak pomy(cid:156)lana, aby pokaza(cid:230) Czytelnikowi mo¿liwo(cid:156)ci nowej wersji Delphi. Poza zilustrowaniem, jak mo¿na sprawnie u¿ywa(cid:230) zasob(cid:243)w kompilatora zawartych w modu‡ach StdConvs, ConvUtils, VarConv, Math, VarCmplx wszŒdzie (cid:151) gdzie by‡o to mo¿liwe (cid:151) autor stara‡ siŒ przedstawi(cid:230) po¿yteczne przyk‡ady i algorytmy ilustruj„ce praktyczne aspekty wykorzystania opisanych element(cid:243)w (cid:156)rodowiska Delphi 6. Omawiane w tej ksi„¿ce typy danych, sta‡e, zmienne, funkcje i procedury nie s„ czŒ(cid:156)ci„ standardowego jŒzyka Object Pascal. Zosta‡y w‡„czone do (cid:156)rodowiska programowania w(cid:160) celu uczynienia go jeszcze bardziej przyjaznym u¿ytkownikowi, powoduj„c jednocze(cid:156)nie, i¿ nowe Delphi wykona‡o kolejny krok w przybli¿eniu swojej funkcjonalno(cid:156)ci do takich narzŒdzi obliczeniowych jakimi s„ Excel, C++ Builder czy Matlab. FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Pod wzglŒdem tematycznym ksi„¿ka zosta‡a podzielona na trzy g‡(cid:243)wne dzia‡y. Wielko(cid:156)ci fizyczne Procedury przeliczania wielko(cid:156)ci fizycznych. Modu‡y StdConvs, ConvUtils oraz VarConv, opisuj„ mo¿liwo(cid:156)ci nowego Delphi w zakresie pos‡ugiwania siŒ wielko(cid:156)ciami fizycznymi oraz manipulowania ich jednostkami. Przedstawiono dostŒpne z poziomu kompilatora predefiniowane uk‡ady jednostek, funkcje przeliczaj„ce wybrane wielko(cid:156)ci fizyczne oraz sposoby tworzenia zar(cid:243)wno w‡asnych uk‡ad(cid:243)w jednostek, jak i metody definiowania samodzielnie skonstruowanych funkcji przeliczaj„cych. WiŒkszo(cid:156)(cid:230) z prezentowanych zasob(cid:243)w Delphi 6 jest czŒ(cid:156)ci„ standardowej biblioteki VCL, niekt(cid:243)re z nich, oparte na typach wariantowych, nale¿„ ju¿ do biblioteki CLX (cid:151) mog„ by(cid:230) wiŒc z powodzeniem u¿yte w aplikacjach miŒdzyplatformowych. Modu‡ Math Rozdzia‡ zawiera opis wy¿szego poziomu procedur oraz funkcji arytmetycznych, trygonometrycznych, hiperbolicznych, cyklometrycznych, logarytmicznych, statystycznych, funkcji generatora liczb pseudolosowych, funkcji s‡u¿„cych do przeprowadzania r(cid:243)¿nego rodzaju obliczeæ finansowych oraz funkcji FPU. Przedstawione funkcje i procedury nale¿y traktowa(cid:230) jako uzupe‡nienie zasob(cid:243)w standardowego jŒzyka Object Pascal znajduj„cych siŒ w module System. W wiŒkszo(cid:156)ci stanowi„c czŒ(cid:156)(cid:230) biblioteki CLX z powodzeniem mog„ by(cid:230) u¿ywane podczas projektowania aplikacji miŒdzyplatformowych. Modu‡ VarCmplx Opis zastosowaæ coraz popularniejszych typ(cid:243)w wariantowych na potrzeby dzia‡aæ. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp ...................................................z............................................5 Rozdział 1. Wielkości fizyczne. Procedury przeliczania wielkości fizycznych. Moduły StdConvs, ConvUtils oraz VarConv ..........................................7 Predefiniowane układy jednostek oraz funkcje przeliczające...........................................11 Samodzielne definiowanie układów jednostek ...................................................a..............54 Moduł VarConv...................................................a...................................................a...........62 Podsumowanie ...................................................a...................................................a............67 Rozdział 2. Moduł Math ...................................................z..................................69 Funkcje miary kąta ...................................................a...................................................a......69 Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej ...................................................a........73 Odwrotne funkcje trygonometryczne...................................................a.............................78 Funkcje hiperboliczne ...................................................a...................................................a.85 Odwrotne funkcje hiperboliczne ...................................................a....................................87 Funkcje wykładnicze...................................................a...................................................a...92 Funkcje potęgowe ...................................................a...................................................a.......93 Funkcje logarytmiczne ...................................................a...................................................a96 Funkcje, procedury oraz stałe arytmetyczne i konwersji typów .......................................98 Funkcje oraz procedury FPU...................................................a........................................120 Funkcje generatora liczb pseudolosowych...................................................a...................124 Funkcje służące do wykonywania obliczeń statystycznych............................................133 Funkcje finansowe...................................................a...................................................a.....145 Podsumowanie ...................................................a...................................................a..........154 Rozdział 3. Moduł VarCmplx ...................................................z.........................155 Liczby zespolone, płaszczyzna liczbowa, moduł i argument liczby...............................155 Podstawowe funkcje zmiennej zespolonej ...................................................a...................157 Funkcje trygonometryczne zmiennej zespolonej ...................................................a.........172 Odwrotne funkcje trygonometryczne zmiennej zespolonej ............................................175 Funkcje hiperboliczne zmiennej zespolonej ...................................................a................179 Odwrotne funkcje hiperboliczne zmiennej zespolonej ...................................................a183 Podsumowanie ...................................................a...................................................a..........186 Literatura uzupełniająca ...................................................z..............187 Rozdział 1. Wielkością fizyczną (wielkością mierzalną) nazywamy każdą mierzalną cechę zjawiska lub ciała, którą można porównać ilościowo z takimi samymi cechami innych zjawisk lub ciał. Aby móc w sposób właściwy posługiwać się wybraną wielkością fizyczną, (i nie tylko) należy wielkość taką w odpowiedni sposób zdefiniować, tzn. wyrazić wielkość nieznaną za pomocą wielkości wcześniej określonych, tzn. wielkości podstawowych. Wielkościami podstawowymi nazywamy także wielkości, którymi łatwo posługujemy się w życiu codziennym i przez to są one dla nas intuicyjnie jasne. Wszystkie inne zdefi- niowane na podstawie wielkości podstawowej będą wielkościami pochodnymi. Aby uzyskać ilościową informację o jakiejś wielkości należy porównać ją z wielkością tego samego rodzaju przyjętą za jednostkę. Wartość liczbowa otrzymana w wyniku takiego porównania zawsze zależeć będzie od wyboru jednostki podstawowej. Wszystkie wyniki pomiarów różnych wielkości fizycz- nych zawsze podawane są w ogólnie akceptowanych jednostkach. Wszystkie jednostki, w których wyrażamy daną wielkość, muszą wywodzić się (być określoną wielokrotnością lub podwielokrotnością) z pewnej podstawowej jednostki danego układu. Jeżeli np. ze- chcemy zdefiniować wielkość zwaną prędkością, wówczas jako wielkości podstawowe przyjmiemy długość oraz czas, ogólnie przyjętymi jednostkami tych wielkości będą metr oraz sekunda, zatem prędkości jednostka  dugości jednostka jednostka czasu , 8 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe zaś jednostką pochodną prędkości będzie przyśpiesz jednostka enia  jednostka dugości 2 (jednostka czasu) , Powiemy ogólnie: jeżeli jakąś wybraną wielkość ; określimy za pomocą innych wiel- kości ; ;2, wówczas ; będzie pewną funkcją ;2: f(w w  ).w,..., 1 n Funkcja 0jednoznacznieokreśla wymiar wielkości ;, zatem zgodnie z powyższymi zapi- sami wymiarem prędkości będzie 7, zaś przyśpieszenia 7. Zbiór wszystkich jed- nostek podstawowych oraz określonych za ich pomocą jednostek pochodnych tworzy pewien zbiór (układ) jednostek. Na potrzeby dalszych rozważań należy rozróżniać dwa pojęcia: czynnik przeliczeniowy oraz mnożnik. Mnożnikiem jest konkretna liczba służąca do opisania wartości pewnej wielkości w obrę- bie tej samej jednostki. Podstawową jednostką długości jest 1 metr (1 m). Wartość 100 m otrzymamy wykonując prostą operację mnożenia: 100 100 m  m 1 * . Liczba 100 jest przykładem niemianowanego mnożnika. W odróżnieniu od mnożników czynniki przeliczeniowe mogą być wielkościami mianowa- nymi lub niemianowanymi. Jeżeli zechcielibyśmy odległość 1 m wyrazić w centyme- trach, łatwo możemy dokonać odpowiedniego przypisania: cm 100 m 1 , dzieląc z kolei obie strony powyższej równości przez 100 cm: m 1 cm 100 1,  po lewej stronie równości otrzymamy postać czynnika przeliczeniowego przeliczającego wielkości wyrażane w metrach na inne wielkości tego samego układu jednostek wyrażane w centymetrach, np.: 1000 *cm 1m cm 100 wynika stąd, iż: 10 m, 1000 10 cm  m. Czynniki przeliczeniowe mogą być też wielkościami niemianowanymi. Równie dobrze przykład, w którym przeliczaliśmy metry na centymetry , można zapisać następująco: *m 10 1 100 m 0,1  cm 10  m 10  cm, 1000 (cid:2) gdzie wykorzystano fakt, iż 1 metr liczy 100 centymetrów. Zatem w tym konkretnym przypadku wartość czynnika przeliczeniowego równa będzi e . Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 9 W przeszłości w użyciu było wiele mniej lub bardziej równouprawnionych układów jednostek, takich jak: CGS (centymetr-gram-sekunda), elektromagnetyczny CGS, elek- trostatyczny CGS, MKS (metr-kilogram-sekunda) czy brytyjski techniczny układ jed- nostek fps (stopa-funt-sekunda)1. Reguły definiujące poszczególne wielkości miały różną postać, różne też były stosowane w obrębie danego układu czynniki przeliczeniowe pomocne w przeliczaniu jednostki podstawowej na jednostki pochodne. W 1960 roku podczas XI Generalnej Konferencji Miar podjęto próbę zunifikowania jednostek miar, w ten sposób powstał jednolity międzynarodowy układ jednostek miar SI (International System of Units). Nie będziemy tutaj szczegółowo omawiać układu SI, gdyż każdy z nas musiał się z nim spotkać na pierwszej lekcji fizyki w szkole. Ważniejszą rzeczą jest zaprezentowanie mnożników stosowanych w jego obrębie. Sprawa jest o tyle ciekawa, iż występują pewne różnice w nazewnictwie używanym w USA oraz Europie. Cały problem wynika z nieco innego stosowania na obu kontynen- tach systemu dziesiętnego w odniesieniu do liczb bardzo małych i bardzo dużych. W USA podstawą liczenia jest system, w którym liczby grupuje się po trzy, np. bilion to tysiąc do potęgi trzeciej, zaś trylion to tysiąc do potęgi czwartej, itd. W Europie pozostano przy starszej wersji tego systemu, mianowicie liczby grupuje się następująco: milion to tysiąc tysięcy, miliard to tysiąc tysięcy tysięcy, itd. Innymi słowy, nasz bilion to amerykański trylion, zaś nasz miliard to amerykański bilion (słowo miliard w USA nie jest używane). Jeżeli kiedyś będziemy chcieli tworzyć aplikacje o „zasięgu międzynarodowym”, warto zdawać sobie sprawę z obowiązujących reguł nazewnictwa. Tabela 1.1 prezentuje obo- wiązujące obecnie reguły stosowane w nazewnictwie liczb. Przedstawione reguły nazewnictwa oraz odpowiednie mnożniki mogą być pomocne nie tylko w poprawnym konstruowaniu aplikacji wykorzystywanych w różnych dziedzinach nauki czy techniki. Trzeba pamiętać, iż nowe Delphi 6 udostępnia programistom również szereg „technologii biznesowych”, takich jak BizSnap (wspierającą integrację działań B2B — Business-to-Bussines — poprzez tworzenie połączeń XML/SOAP Web Servi- ces), WebSnap oraz DataSnap, które pomogą użytkownikom tworzyć internetowe aplika- cje typu Web Services, zarówno po stronie serwera jak i klienta. Tworząc tego typu aplikacje należy zawsze pamiętać o poprawnym stosowaniu na- zewnictwa oraz właściwym doborze zarówno mnożników, jak i czynników przeliczają- cych dane wielkości. Ze względu na to, iż przedstawione w tabeli 1.1 mnożniki dla układu SI bazują na kolej- nych całkowitych potęgach liczby 10, nie mogą one być używane do dokładnego repre- zentowania dwójkowego rozwinięcia liczb, tzn. liczb w postaci binarnej. Ma to szczegól- ne znaczenie w zagadnieniach związanych z transmisją danych oraz opisami różnych protokołów komunikacyjnych. W układzie fps funt jest jednostką siły. 1 10 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe Tabela 1.1. Obowiązujące reguły nazewnictwa wybranych wartościo będących niemianowanymi mnożnikami (określających podwielokrotności oraz wioelokrotności) dla jednostek układu SI Nazwa w USA Nazwa w Europie Wartolć mnornika Numeryczna postać wykładnicza mnornika Przedrostek okrellajcy wielokrotnolci i podwielokrotnolci metrycznego układu jednostek Symbol przedrostka septylionowa kwadrylionowa sekstylionowa tryliardowa kwintyljonowa trylionowa kwadrylionowa biliardowa trylionowa bilionowa bilionowa miliardowa milionowa tysięczna tysięczna setna setna dziesiąta dziesiąta jeden jeden dziesięć dziesięć sto tysiąc bilion trylion kwadrylion kwintylion sto tysiąc milion miliard bilion biliard trylion sekstylion tryliard septylion kwadrylion (cid:1) (cid:4)(cid:2) (cid:1) (cid:4)(cid:2) (cid:1) (cid:4)(cid:2) (cid:1) (cid:4)(cid:2) (cid:1) (cid:4)(cid:2) (cid:1) (cid:4)(cid:2) (cid:1) (cid:4)(cid:2) (cid:1) (cid:4)(cid:2) (cid:2) (cid:2) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:7) (cid:7) (cid:7) (cid:7) (cid:7) (cid:7) (cid:7) (cid:7) (cid:7) (cid:7) (cid:1) (cid:15) (cid:15) (cid:15) (cid:15) (cid:15) (cid:15) (cid:15) (cid:15) (cid:15) (cid:15) yocto zepto atto femto piko nano mikro mili centy decy (cid:3) deka hekto kilo mega giga tera peta exa zetta yotta y z a f p n m c d (cid:3) da h k M G T P E Z Y W celu uniknięcia tych niedogodności w 1998 roku Międzynarodowa Komisja Elektro- techniczna (International Electrotechnical Commission — IEC) jako zalecany przy- jęła odrębny standard nazewnictwa symboli i przedrostków dla mnożników wielkości reprezentujących liczby zapisane w systemie dwójkowym. Tabele 1.2 oraz 1.3 przedstawiają odpowiednio system nazewnictwa, przedrostki, mnoż- niki wielkości reprezentujących liczby zapisane w systemie dwójkowym oraz przykłady ich porównania z wybranymi jednostkami wywodzącymi się z układu SI. Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 11 Tabela 1.2. System nazewnictwa liczb (binarnych) reprezentowanyoch w systemie dwójkowym a nazewnictwo stosowane w układzie SI Przedrostek Wartolć mnornika Symbol Przedrostek stosowany w układzie SI Wartolć mnornika w układzie SI kibi mebi gibi tebi pebi exbi (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) Ki Mi Gi Ti Pi Ei kilo mega giga tera peta exa (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) (cid:1) (cid:4) Tabela 1.3. Porównanie nazewnictwa wielkości reprezentowanych wo systemie dwójkowym i układzie dziesiętnym oraz wartości ich mnożników. W nawiasach opodano nazwy angielskie Pełna nazwa (nazwa angielska) Skrót nazwy oraz mnornik 1 kibibit (kibibit) 1 kilobit (kilobit) 1 mebibajt (mebibyte) 1 megabajt (megabyte) 1 gibibajt (gibibyte) 1 gigabajt (gigabyte) 1 tebibajt (tebibyte) 1 terabajt (terabyte) 1 kibit = bitów = 1 024 bitów 1 kbit = bitów = 1 000 bitów 1 MiB = bajtów = 1 048 576 B 1 MB = bajtów = 1 000 000 B 1 GiB = bajtów = 1 073 741 824 B 1 GB = bajtów = 1 000 000 000 B 1 TiB = bajtów = 1 099 511 627 776 B 1 TB = bajtów = 1 000 000 000 000 B Z powyższych zestawień możemy odczytać, iż dość powszechne utożsamianie np. wielkości reprezentującej 1 kilobit (1 kbit) z wartością 1 024 bitów jest sporym błędem, niestety tego typu nieścisłości nader często występują nie tylko w rodzimej literaturze. Niekonsekwentne stosowanie określonych mnożników dla wielkości reprezentowanych w zapisie binarnym jest częstym powodem nie w pełni poprawnego działania algoryt- mów obsługujących protokoły transmisji danych. Błędy takie są nieraz bardzo trudne do przechwycenia i zdiagnozowania. Predefiniowane układy jednostek oraz funkcje przeliczające Niniejszy podrozdział zawiera kompletny opis predefiniowanych jednostek oraz układów jednostek, typów, klas, funkcji oraz procedur przeliczających wielkości fizyczne. Omó- wione elementy nie są wbudowane w kompilator Delphi 6, są natomiast zdefiniowane w modułach StdConvs oraz ConvUtilsbędących częścią standardowej biblioteki VCL. 12 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe Należy zwrócić uwagę na to, iż nie wszystkie przedstawione poniżej jednostki należą do układu SI, część z nich właściwa jest układowi fps, jeszcze inne są już tylko spora- dycznie używane w krajach anglosaskich. Dla wygody wszystkie prezentowane jed- nostki zostały pogrupowane w zbiory, za pomocą których można wyrazić i przeliczyć bardzo wiele interesujących nas wielkości. cbArea — predefiniowana zmienna Składnia :+6-,6/+$32:+ Opis -,6/+ tworzy zbiór predefiniowanych jednostek należących do szerokiego układu jedno- stek pola powierzchni. Zbiór aktualnie dostępnych jednostek przedstawia tabela 1.4. Tabela 1.4. Predefiniowane jednostki należące do zbioru cbArea oreprezentującego układ jednostek pola powierzchni (przedrostek au jest skrótem od area unoits). Jednostką podstawową w tym zbiorze jest jeden metr kwadratowy (1 m2) Literał Liczbowy identyfikator Opis +9#59+6//8/67 32 +9#59+6//28/8/67 33 +9#59+6//-/8/67 +9#59+6//8/67 +9#59+6//-+/8/67 34 35 36 +9#59+6//-83/8/67 37 +9#59+6/3/8/67 +9#59+6/2-/7 +9#59+6///8 +9#59+6/+6.7 +9#59+6//7 +9-6/7 +9/28+6/7 +96/7 +9/-8+6/7 +9#59+6/ 3.7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Milimetr kwadratowy Centymetr kwadratowy Decymetr kwadratowy, czyli dziesięć centymetrów kwadratowych Metr kwadratowy Dekametr kwadratowy, czyli dziesięć metrów kwadratowych Hektometr kwadratowy, czyli sto metrów kwadratowych Kilometr kwadratowy Cal kwadratowy (ang. square inch) Stopa kwadratowa (ang. square foot) Jard kwadratowy (ang. square yard) Lądowa mila kwadratowa Akr. Jednostka powierzchni gruntów używana w krajach anglosaskich Centar Ar. Jednostka powierzchni gruntów odpowiadająca 100 metrom kwadratowym Hektar. Jednostka powierzchni stosowana do pomiarów gruntów Pręt kwadratowy (ang. square rod) Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 13 Patrz równier 32:/68, 32:$4/$3/7-64832, /7-64832$332:+, /7-64832$332:$4/, /832:$4/7, $-32:+ cbDistance — predefiniowana zmienna Składnia :+6-,78+2-/$-32:+ Opis -,78+2-/ tworzy zbiór predefiniowanych jednostek należących do szerokiego układu jednostek odległości oraz długości. Zbiór aktualnie dostępnych jednostek przedstawia tabela 1.5. Tabela 1.5. Predefiniowane jednostki należące do zbioru cbDistaonce reprezentującego układ jednostek długości oraz odległości (przedrostek du jest skrótem od distance units). Jednostką podstawową w tym zbiorze jest jeden metr (1 m) Literał .9-63-6327 .92178637 .9-6327 .9-6327 .9/8/67 .9/28/8/67 .9/-/8/67 .9/8/67 .9/-+/8/67 .9/-83/8/67 .93/8/67 .9/1+/8/67 .91+/8/67 .92-/7 Liczbowy identyfikator Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mikromikrometr. W układzie SI jednostka ta nazywana jest pikometrem. Reprezentuje skalę pośrednią pomiędzy wieelkością promienia atomu a promieniem jądra atomowego Angström. Jednostka stosowana głównie w krystalografii do wyrażania odległości międzyatomowych Milimikrometr. Jednostka ta w układzie SI nazywana jest nanometrem. Reprezentuje skalę wyrażającą średnie rozemiary cząsteczek Mikrometr. Skala odpowiadająca rozmiarom typowej bakterii Milimetr Centymetr Decymetr Metr. Podstawowa jednostka długości w układzie SI Dziesięć metrów Sto metrów Kilometr Odpowiada milionowi metrów Odpowiada miliardowi metrów Cal 14 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe Tabela 1.5. Predefiniowane jednostki należące do zbioru cbDistaonce reprezentującego układ jednostek długości oraz odległości (przedrostek du jest skrótem od distance units). Jednostką podstawową w tym zbiorze jest jeden metr (1 m) — ciąg dalszy Liczbowy identyfikator Opis Literał .9//8 .9+6.7 .9/7 .9+98-+/7 15 16 17 18 .9786323-+ 287 19 .918/+67 .9 +67/-7 .99,87 .9+837 .9963217 .9+2.7 .9 +-/7 .9 3.7 .9+27 .927 .9 -+7 .9 3287 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Stopa. Stopa jest całkowitą wielokrotnością cali. Trzy stopy tworzą jeden jard Jard. Jard może być wielokrotnością stóp lub cali Mila lądowa. Anglosaska jednostka miary odległości na lądzie. Tzw. mila statutowa może dzielić się na jardy, stopy elub furolongi (staje) Mila morska. Jednostka miary odległości na morzu. Dzieli się na 10 kabli Jednostka astronomiczna stosowana w obrębie Układu Słonecznego. Odpowiada średniej odległości Ziemi od Słoeńca Rok świetlny. Odległość, jaką przebywa światło w próżni w ciągu jednego roku zwrotnikowego Parsek. Z definicji 1 ps to odległość, z jakiej połowa wielkiej osi orbity ziemskiej (tj. jednostka astronomiczna) jeest widoczna jako łuk o długości 1 sekundy Odpowiednik 0,5 jarda Sążeń. Jednostka długości oparta na systemie calowym równa rozpiętości rozstawionych ramion dorosłego mężczyznye. Sążeń może być wielokrotnością jardów, stóp lub cali Staje. Dawna miara odległości będąca wielokrotnością jardów lub łokci Piędź. Odpowiednik 4 cali Krok. Odpowiednik 30 cali lub 2,5 stopy Pręt. Jednostka długości odpowiadająca ok. 5,029 m Łańcuch mierniczy. Jednostka długości odpowiadająca ok. 20,117 m Link. Jednostka długości odpowiadająca 1/100 łańcucha mierniczego Jednostka miary drukarskiej opartej na calu Punkt typograficzny. Jest jednostką miary w poligrafii. Stopień pisma drukarskiego posiada z reguły wielkość 12 punkteów typograficznych Patrz równier 32:/68, 32:$4/$3/7-64832, /7-64832$332:+, /7-64832$332:$4/, /832:$4/7, $32:+ Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 15 cbMass — predefiniowana zmienna Składnia :+6-,+77$32:+ Opis -,+77 tworzy zbiór predefiniowanych jednostek należących do szerokiego układu jedno- stek masy. Zbiór aktualnie dostępnych jednostek przedstawia tabela 1.6. Tabela 1.6. Predefiniowane jednostki należące do zbioru cbMass reprezentującego układ jednostek masy (przedrostek mu jest skrótem od mass units). Jednostką podstawową w tym zbiorze jest jeden gram (1 g) Literał 9+2316+7 9-6316+7 916+7 9/2816+7 9/-16+7 96+7 9/-+16+7 9/-8316+7 9316+7 9/86-$327 96+7 96+27 9321$327 9$327 992-/7 9 392.7 9#832/7 Liczbowy identyfikator Opis 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 108 110 111 0 Nanogram Mikrogram Miligram Odpowiednik 0,01 grama Odpowiednik 0,1 grama Gram Dekagram Odpowiada 100 gramom Kilogram. Podstawowa jednostka masy w układzie SI Tona metryczna Drachma. Jednostka masy handlowej równa ok. 1,772 g lub aptekarska jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich rówena ok. 3,888 g Grain. Aptekarska jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich, równa ok. 0,0648 g Anglosaska jednostka masy, tzw. tona angielska Tona. Jednostka masy stosowana w technice Uncja. Anglosaska jednostka masy Funt. Brytyjska jednostka masy Kamień. Anglosaska jednostka masy równa ok. 6,35 kg Patrz równier 32:/68, 32:$4/$3/7-64832, /7-64832$332:+, /7-64832$332:$4/, /832:$4/7, $32:+, $32:$4/ 16 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe cbTemperature — predefiniowana zmienna Składnia :+6-,$/4/6+896/$32:+ Opis -,$/4/6+896/ tworzy zbiór predefiniowanych jednostek należących do szerokiego układu jednostek temperatury. Zbiór aktualnie dostępnych jedn ostek przedstawia tabela 1.7. Tabela 1.7. Predefiniowane jednostki należące do zbioru cbTempeorature reprezentującego układ jednostek temperatury (przedrostek tu jest skrótem ood temperature units). Jednostką podstawową w tym zbiorze jest jeden stopień Celsjusza (1 °C) Literał Liczbowy identyfikator Opis 89/797 112 89/:2 113 89+6/2/8 114 89 +22/ 115 89 /+996 116 Skala temperatur Celsjusza °C. Temperaturę wrzenia wody pod normalnym ciśnieniem określa się jako 100 °C, zaś 0 °C jeste temperaturą zamarzania wody pod tym samym ciśnienieem Bezwzględna termodynamiczna skala temperatur Kelvina K. Jednostka temperatury termodynamicznej stanowi 1/273,16 części temperatury punktu potrójnego wody. Temperaturea zera bezwzględnego T = 0 K odpowiada stanowi materii o najneiższej możliwej energii. Przyjmuje się, iż średnia energia kienetyczna ruchu cieplnego molekuł jest wprost proporcjonalna edo tzw. czynnika Boltzmana kBT, gdzie T jest bezwzględną temperaturą. Jednostka temperatury termodynamicznej jest podstawową jednosetką temperatury w układzie SI Skala temperatur Fahrenheita °F używana w krajach anglosaskich. Punktem zerowym jest temperatura zamarzania mieszaneiny salamiaku (chlorku amonu) z lodem. Przeliczenia skalie temperatur Celsjusza na Fahrenheita odbywa się zgodnie z zależnoeścią $ (cid:1)$(cid:7)(cid:4) Skala temperatur Rankine’a °Rank. Modyfikacja skali Fahrenheita poprzez przesunięcie punktu zerowego do temperaturye zera bezwzględnego Obecnie już nie używana skala temperatur Reaumura. W skali Reaumura temperatura topnienia lodu (zamarzania wodye) odpowiada 0 °C, zaś wrzenia wody 80 °R (100 °C), dlatego 1 °C odpowiada 0,8 °R w skali Reaumura Patrz równier 32:/68, 32:$4/$3/7-64832, /7-64832$332:+, /7-64832$332:$4/, /832:$4/7, $32:+, $32:$4/ Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 17 cbTime — predefiniowana zmienna Składnia :+6-,$/$-32:+ Opis -,$/ tworzy zbiór predefiniowanych jednostek należących do szerokiego układu jednostek daty oraz czasu. Zbiór aktualnie dostępnych jednostek przedstawia tabela 1.8. Tabela 1.8. Predefiniowane jednostki należące do zbioru cbTime reprezentującego układ jednostek daty i czasu (przedrostek tu jest skrótem od time units). Jednostką podstawową w tym zbiorze jest jeden dzień (1 d) Liczbowy identyfikator Opis 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Milisekunda Sekunda. Sekunda jest podstawową jednostką odstępu czasu w układzie SI Minuta Godzina Dzień Tydzień. Kalendarzowa jednostka rachuby czasu składająca się z 7 dni. W USA jako pierwszy dzień tygodnia traktowana jest niedziela. Zgodnie ze standardem ISO 8601 pierwszyme dniem tygodnia jest poniedziałek Dwa tygodnie Miesiąc. Kalendarzowa jednostka rachuby czasu związana z cyklem faz Księżyca. Miesiąc może liczyć od 28 do 31 deni Rok. Jednostka rachuby czasu związana z okresem obiegu Ziemi wokół Słońca Dekada. Dekada liczy 10 lat Wiek. Okres trwający 100 lat (stulecie) Milenium. Okres trwający 1 000 lat Jeden dzień Data związana z kalendarzem juliańskim obowiązującym od 46 roku p.n.e. do roku 1582 Modyfikacja daty związanej z kalendarzem juliańskim Literał 89#/-32.7 89#/-32.7 89298/7 893967 89+7 89 //7 893682187 893287 89/+67 89/-+./7 89/2896/7 89/22+ 89+8/$/ 899+2+8/ 893.0/.9+2+8/ Patrz równier 32:/68, 32:$4/$3/7-64832, /7-64832$332:+, /7-64832$332:$4/, /832:$4/7, $32:+, $32:$4/ 18 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe cbVolume — predefiniowana zmienna Składnia :+6-, 39/$32:+ Opis -, 39/ tworzy zbiór predefiniowanych jednostek należących do szerokiego układu jednostek objętości. Zbiór aktualnie dostępnych jednostek przeliczeniowych przedstawia tabela 1.9. Tabela 1.9. Predefiniowane jednostki należące do zbioru cbVolumoe reprezentującego układ jednostek objętości (przedrostek vu jest skrótem od volume unitos). Jednostką podstawową w tym zbiorze jest jeden metr sześcienny (1 m3) Literał :99,-/8/67 :99,-/28/8/67 :99,-/-/8/67 :99,-/8/67 :99,-/-+/8/67 :99,-/-83/8/67 :99,-3/8/67 :99,-2-/7 :99,-//8 :99,-+6.7 :99,-/7 :98/67 :9/288/67 :9/-8/67 :98/67 :9/-+8/67 :9/-838/67 :938/67 :9-6///8 Liczbowy identyfikator Opis 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Milimetry sześcienne Centymetry sześcienne Decymetry sześcienne Metry sześcienne Tysiąc metrów sześciennych Milion metrów sześciennych Kilometr sześcienny Cal sześcienny Stopa sześcienna Jard sześcienny Mila sześcienna Mililitr 1/100 część litra 1/10 część litra Litr. Jednostka objętości stosowana jako miara ilości płynu (cieczy) lub ciał sypkich Dziesięć litrów Sto litrów Tysiąc litrów — kilolitr Acre foot. Jednostka objętości stosowana w melioracji. Określa objętość cieczy w warstwie o grubości jednej stopy ie powierzchni jednego akra Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 19 Tabela 1.9. Predefiniowane jednostki należące do zbioru cbVolumoe reprezentującego układ jednostek objętości (przedrostek vu jest skrótem od volume unitos). Jednostką podstawową w tym zbiorze jest jeden metr sześcienny (1 m3) — ciąg dalszy Literał :9-6/2-/7 :936.7 :936.//8 :9/-78/6/7 :9#8/6/7 :9/-+78/6/7 :99.+327 :99.!9+687 :99. 287 :99.947 :99.7 :99.92-/7 :99.$+,/743327 :99.$/+743327 :96+327 :96!9+687 :96 287 :96 /-7 Liczbowy identyfikator Opis 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Acre inch. Jednostka objętości stosowana w melioracji. Określa objętość cieczy w warstwie o grubości jednego ecala i powierzchni jednego akra Cord. Anglosaska jednostka objętości odpowiadająca 128 stopom sześciennym Jednostka objętości odpowiadająca 453,06 litrom, tj. ok. 6,25 tony rejestrowej Decystere. Jednostka objętości ciał płynnych odpowiadająca stu litrom Stere. Jednostka objętości ciał płynnych odpowiadająca metrowi sześciennemu Decastere. Jednostka objętości ciał płynnych odpowiadająca dziesięciu tysiącom litrów Galon (U.S. gal). Jednostka objętości cieczy używana w USA Kwarta (U.S. fl qt), (U.S. liq qt). Jednostka objętości cieczy używana w USA Pinta (U.S. fl pt), (U.S. liq pt). Jednostka objętości cieczy używana w USA. Odpowiada objętości ok. 0,473 litra Miska lub miseczka jako kulinarna jednostka objętości cieczy Gill (U.S. fl gi), (U.S. liq gi). Jednostka objętości cieczy równa 0,125 amerykańskiej kwarty, czyli połowie ćwiartkie kwarty Uncja (U.S. fl oz). Amerykańska jednostka objętości cieczy Łyżka stołowa jako jednostka objętości cieczy. Miara wprowadzona w celu zachowania norm kulinarnyceh Mała łyżka stołowa jako jednostka objętości cieczy. Miara wprowadzona w celu zachowania norm kulinarnyceh Galon (U.S. dry gal). Jednostka objętości ciał sypkich używana w krajach anglosaskich Kwarta (U.S. dry qt). Jednostka objętości ciał sypkich używana w krajach anglosaskich Pinta (U.S. dry pt). Jednostka objętości (1/8 galona) ciał sypkich używana w krajach anglosaskich Amerykańska jednostka objętości ciał sypkich używana w krajach anglosaskich. Odpowiada ok. 8,81 litra 20 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe Tabela 1.9. Predefiniowane jednostki należące do zbioru cbVolumoe reprezentującego układ jednostek objętości (przedrostek vu jest skrótem od volume unitos). Jednostką podstawową w tym zbiorze jest jeden metr sześcienny (1 m3) — ciąg dalszy Literał :969-/87 :9697/7 :9 +327 :9 388/7 :9 !9+687 :9 287 :9 7 :9 92-/7 :9 /-7 :9 9-/87 :9 97/7 Liczbowy identyfikator Opis 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Bucket. Czerpak lub wiadro (urządzenia załadowcze stosowane w koparkach ziemnych). Jednostka objętości eciał sypkich używana w krajach anglosaskich. Odpowiada obejętości znormalizowanego wiadra, ok. 17,6 litra Buszel (U.S. bu) jako jednostka objętości ciał sypkich Imperialny brytyjski galon (U.K. gal) Imperialny brytyjski garniec Imperialna brytyjska kwarta (U.K. qt) Imperialna brytyjska pinta (U.K. pt). Odpowiada objętości ok. 0,568 litra Imperialna brytyjska ćwierć kwarty (U.K. gi) Imperialna brytyjska uncja (U.K. oz) Imperialna brytyjska jednostka objętości odpowiadająca ok. 9,092 litra Imperialna brytyjska jednostka objętości. Odpowiada objętości znormalizowanego wiadra, ok. 18,1 litra Imperialny brytyjski buszel (U.K. bu) Patrz równier 32:/68, 32:$4/$3/7-64832, /7-64832$332:+, /7-64832$332:$4/, /832:$4/7, $32:+, $32:$4/ CelsiusToFahrenheit() — funkcja Składnia 092-832/797$3+6/2/8(cid:1)-3278 +9/39,/(cid:4)39,/ Opis Funkcja umożliwia przeliczenie temperatury wyrażonej w skali Celsjusza i reprezen- towanej przez parametr +9/ na temperaturę wyrażoną w skali Fahrenheita. Patrz równier 32:/68! , +6/2/8$3/797! Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 21 CompatibleConversionType() — funkcja Składnia 092-83234+8,/32:/6732$4/(cid:1)-3278$4/$32:$4/-3278 +$32:+(cid:4)33/+2 Opis Funkcja sprawdza, czy wyspecyfikowany typ jednostki zarejestrowany jest w układzie określonych jednostek. 34+8,/32:/6732$4/! w wyniku działania zwraca wartość prawdziwą ($69/), jeżeli stała $4/ reprezentuje element zbioru określonego przez +. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca fałsz (+7/). Przykład Poniższy przykład przedstawia główny moduł projektu KodyRozdzial1Compatible ConversionTypep_CompatibleConversionType.dpr. Określenie prawidłowości wyboru danego typu literału dokonane zostało w oparciu o ich liczbowe identyfikatory oraz od- powiednie rzutowanie na typy $32:$4/ oraz $32:+. 928 28)34+8,/32:/6732$4/ 28/60+-/ 97/7 2.3;7D/77+1/7D#7 87D +6+287D+77/7D 6+4-7D328637D367D +317D#8.867D32: 87D#8.32:7 84/ $36 -+77(cid:1)$36(cid:4) 783 $783 783$783 98832 $98832 463-/.96/366/+8/(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 463-/.96/98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 46:+8/ 6:+8/./-+6+8327 49,- 9,-./-+6+8327 /2. :+6 36 $36 4//28+832 J .0 463-/.96/$36 366/+8/(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 783 8/2./ 783 8/7 89/797  22 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe 783 8/7 89/:2  783 8/7 89+6/2/8  783 8/7 89 +22/  783 8/7 89 /+996  783 8/2./ 783 8/7 -,78+2-/ 783 8/7 -,6/+  783 8/7 -, 39/  783 8/7 -,+77  783 8/7 -,$/4/6+896/  783 8/7 -,$/  /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) 463-/.96/$36 98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 0(cid:1)34+8,/32:/6732$4/(cid:1) $32:$4/(cid:1)783 8/2./(cid:26) (cid:28)(cid:29) $32:+(cid:1)783 8/2./(cid:26) (cid:28)(cid:28)(cid:28)8/2 #3;/77+1/(cid:1)36+8(cid:1) 777 D 783 8/7783 8/2./D 2+/ .39o+.9/.2378/ D 783 8/7783 8/2./(cid:4)(cid:4) /7/ #3;/77+1/(cid:1)36+8(cid:1) 777 D 783 8/7783 8/2./D 2/2+/ .39o+.9/.2378/ D 783 8/7783 8/2./(cid:4)(cid:4) /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) /2. Patrz równier 32:/68! , 32:$4/$3+! , /178/632:/6732$4/! , $632:$4/$3+! , $32:+, $32:$4/ CompatibleConversionTypes() — funkcja Składnia 092-83234+8,/32:/6732$4/7(cid:1)-327863D$3$32:$4/(cid:4) 33/+2 Opis Użycie 34+8,/32:/6732$4/7! określa, czy funkcja 32:/68! może dokonać przeliczenia dwóch wielkości wyrażonych w wybranych jednostkach. 34+8,/ 32:/6732$4/7! zwraca prawdę jeżeli 63 oraz $3 należą do tego samego układu jednostek. Funkcji używamy wówczas, jeżeli chcemy mieć pewność, że w trakcie dzia- łania aplikacja nie podejmie próby przeliczenia np. długości ciała na jego masę czy tempe- ratury ciała na jego objętość. Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 23 Patrz równier 32:/68! , 34+8,/32:/6732$4/7! , 32:$4/$3+! , /178/632:/6732$4/! , $632:$4/$3+! ,$32:+, $32:$4/ Convert() — funkcja Składnia 092-83232:/68(cid:1)-3278 +9/39,/-327863D$3$32:$4/(cid:4) 39,/3:/63+. 092-83232:/68(cid:1)-3278 +9/39,/-327863 D63D$3 D $3$32:$4/(cid:4)39,/3:/63+. Opis Funkcja 32:/68! dokonuje przeliczenia wielkości wyrażanych poprzez dwie różne jednostki. Parametr +9/ jest wartością, którą chcemy przeliczyć. W pierwszej po- staci funkcji parametr 63określa bieżący układ jednostek. Funkcja 32:/68! poprzez parametr $3 zwraca przeliczoną wartość +9/. Używając drugiej postaci funkcji można dokonać bardziej skomplikowanej konwersji danych. Parametry 63 oraz 63 określają aktualne jednostki, w których wyrażone są wartości +9/, gdzie +9/ posiada wymiar [63 63], np. [ 1+]. Funkcja zwraca wartość +9/ przeli- czoną na wymiar [$3 $3], np. [ ]. Jeżeli pojazd zużywa ilość paliwa +9/ podaną w galonach na mile, my zaś chcemy przeliczyć to na wielkość zużycia wyrażoną w litrach na kilometr, wówczas wystarczy napisać. 32:/68(cid:1) +9/D.9/7D:9+327D.93/8/67D:98/67(cid:4) Błdy 63 i $3, 63 i $3 oraz 63 i $3muszą należeć do tych samych układów jednostek. Określenia zgodności wybranych jednostek można dokonać poprzez wywoła- nie funkcji 34+8,/32:/6732$4/7! . Jeżeli jednostki nie należą do tego samego układu jednostek, funkcja 32:/68! generuje wyjątek 32:/67326636. Przykład Poniższy przykład przedstawia aplikację reprezentowaną przez projekt znajdujący się na dołączonej do książki płycie CD-ROM w katalogu KodyRozdzial1Convertp_ Convert.dpr, dzięki której można dokonać wzajemnej konwersji wielkości opisujących długość lub odległość oraz pole powierzchni. W przykładzie tym nie zastosowano funkcji 34+8,/32:/6732$4/7! oraz 34+8,/32:/6732$4/! do określenia zgodności typów podanych jednostek. Zamiast wykorzystania tych funkcji zastosowano nowoczesne komponenty biznesowe będące reprezentantami klasy $6+/. Posługiwanie się tego ty- pu komponentami w znacznym stopniu upraszcza budowę aplikacji oraz minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez programistę. Wzajemne przeliczanie jednostek długości (odległości) dokonywane jest w module cbDistance.pas (komponent 24 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe 6+/ ), zaś jednostek, w których wyrażane jest pole powierzchni w module cbArea.pas (komponent 6+/). Rozróżnianie odpowiednich jednostek następuje dzięki przypi- saniu odpowiadających im indeksów (liczbowych identy fikatorów). 928-,78+2-/ 28/60+-/ 97/7 2.3;7D/77+1/7D#7 87D+77/7D 6+4-7D328637D367D+317D #8.867D32: 87D#8.32:7D8867 84/ $6+/ -+77(cid:1)$6+/(cid:4) +.36394 $ +.36394 +.36394$ +.36394 .8 $.8 .8$.8 98832 $98832 463-/.96/98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 46:+8/ 6:+8/./-+6+8327 092-83232:/68$3#862178621 49,- 9,-./-+6+8327 /2. :+6 32:/6863D32:/68$328 4//28+832 J .0 092-832$6+/ 32:/68$3#862178621 ,/12 /79836+8(cid:1) 17 D 32:/68(cid:1),7(cid:1)#86$33+8(cid:1).8 $/8(cid:28)(cid:28)(cid:29) $32:$4/(cid:1)32:/6863(cid:28)(cid:29) $32:$4/(cid:1)32:/68$3(cid:28)(cid:28)(cid:29) (cid:4) /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) 463-/.96/$6+/ 98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 32:/6863 +.36394 8/2./(cid:15) 32:/68$3 +.36394 8/2./(cid:15) .8 $/832:/68$3#8621 /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) /2. 928-,6/+ 28/60+-/ 97/7 2.3;7D/77+1/7D#7 87D+77/7D6+4-7D 328637D367D+317D#8.867D8867D 32: 87D#8.32:7 84/ Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 25 $6+/-+77(cid:1)$6+/(cid:4) +.36394 $ +.36394 +.36394$ +.36394 98832 $98832 .8 $.8 .8$.8 463-/.96/98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 46:+8/ 6:+8/./-+6+8327 092-83232:/68$3#862178621 49,- 9,-./-+6+8327 /2. :+6 32:/6863D32:/68$328 4//28+832 J .0 092-832$6+/ 32:/68$3#862178621 ,/12 /79836+8(cid:1) 17 D 32:/68(cid:1),7(cid:1)#86$33+8(cid:1).8 $/8(cid:28)(cid:28)(cid:29) $32:$4/(cid:1)32:/6863(cid:28)(cid:29) $32:$4/(cid:1)32:/68$3(cid:28)(cid:28)(cid:29) (cid:4) /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) 463-/.96/$6+/ 98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 32:/6863 +.36394 8/2./(cid:15) 32:/68$3 +.36394 8/2./(cid:15) .8 $/832:/68$3#8621 /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) /2. 1oQ;23.9o463/894)32:/68 .46 928 28)32:/68 28/60+-/ 97/7 2.3;7D/77+1/7D#7 87D +6+287D +77/7D6+4-7D328637D367D +317D-,6/+D/297D-,78+2-/ 84/ $36 -+77(cid:1)$36(cid:4) 6+/ $6+/ +2/29 $+2/29 / $/298/ 8 $/298/ 6+/ $6+/  6 $/298/ -,6/+./$/298/ -,78+2-/./$/298/ $/298/ -,6/+#3;$/298/ -,78+2-/#3;$/298/ 463-/.96/8 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 463-/.96/-,6/+#3;-(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 463-/.96/-,78+2-/#3;-(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 26 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe 463-/.96/-,6/+./-(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 463-/.96/-,78+2-/./-(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 463-/.96/366/+8/(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 463-/.96/6+/ 98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 46:+8/ 6:+8/./-+6+8327 49,- 9,-./-+6+8327 /2. :+6 36 $36 4//28+832 J .0 463-/.96/$36 366/+8/(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 6+/ +.36394 8/2./ 6+/ +.36394 8/2./ 6+/ +.36394 8/2./ 6+/ +.36394 8/2./ 6+/ 6+13./.983+8- 6+/ 6+12..3- 6+/ 6+13./.983+8- 6+/ 6+12..3- /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) 463-/.96/$36 8 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 44-+832 $/62+8/(cid:1)(cid:4) /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) 463-/.96/$36 -,6/+#3;-(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 6+/ #3;(cid:1)(cid:4) /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) 463-/.96/$36 -,78+2-/#3;-(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 6+/ #3;(cid:1)(cid:4) /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) 463-/.96/$36 -,6/+./-(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 6+/ ./(cid:1)(cid:4) /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) 463-/.96/$36 -,78+2-/./-(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 6+/ ./(cid:1)(cid:4) /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) 463-/.96/$36 6+/ 98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 6+/ 98832 -(cid:1)#/2./6(cid:4) /2. /2. Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 27 Alternatywny sposób rozwiązania przedstawionego zagadnienia można znaleźć w plikach pomocy Delphi 6. Patrz równier 34+8,/32:/6732$4/7! , 34+8,/32:/6732$4/7! , 32:/6863! , 32:/68$3! , 32:$4/$3+! , /178/632:/6732$4/! , $632:$4/$3+! , $32:+, $32:$4/ ConvertFrom() — funkcja Składnia 092-83232:/6863(cid:1)-327863$32:$4/-3278 +9/39,/(cid:4) 39,/ Opis Funkcja 32:/6863! przelicza wartość reprezentowaną przez +9/ do wartości reprezentowanej w jednostkach układu 63. Parametr +9/ przyjmowany jest jako jednostka podstawowa zbioru wielkości (np. dla -,78+2-/ jest to 1 m). Jeżeli para- metr 63 określa jedynie nazwę układu jednostek, przeliczenie zostanie wykonane w taki sposób, iż parametrowi +9/ zostanie przypisana pierwsza jednostka wystę- pująca w tym zbiorze. Jeżeli 63 jawnie określa typ jednostki należącej do danego układu jednostek, przeliczenie zostanie wykonane zgodnie z podanym typem jednostki. W przypadku, gdy 63 nie jest zarejestrowanym typem jednostki, 32:/6863! generuje wyjątek 32:/67326636. Przykład 463-/.96/$36 98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 .8 $/83+8$3#86(cid:1)32:/6863(cid:1).9/-/8/67(cid:29) #86$33+8(cid:1).8 $/8(cid:28)(cid:28)(cid:4) .8 $/83+8$3#86(cid:1)32:/6863(cid:1)-,78+2-/(cid:29) #86$33+8(cid:1).8 $/8(cid:28)(cid:28)(cid:4) /2. Patrz równier 32:/68! , 32:/68$3! , /178/632:/6732$4/! , $32:+ ConvertTo() — funkcja Składnia 092-83232:/68$3(cid:1)-3278 +9/39,/-3278$3$32:$4/(cid:4) 39,/ 28 Opis Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe Funkcja 32:/68$3! przelicza wartość reprezentowaną przez +9/ do wartości repre- zentowanej przez wielkość wyrażoną w jednostkach $3. Parametr +9/ przyjmowany jest jako jednostka podstawowa układu jednostek (np. dla -,78+2-/ jest to 1 m). Jeżeli parametr $3 określa jedynie nazwę zbioru jednostek, parametr +9/ zostanie potrak- towany jako najmniejsza jednostka danego zbioru, zaś przeliczenie wartości nastąpi do jednostki podstawowej układu jednostek. Jeżeli $3 jawnie określa konkretną jed- nostkę należącą do danego zbioru, przeliczenie zostanie wykonane zgodnie z podaną wartością. W przypadku, gdy $3 nie jest zarejestrowanym typem jednostki, 32:/68$3! generuje wyjątek 32:/67326636. Przykład 463-/.96/$36 98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 .8 $/83+8$3#86(cid:1)32:/68$3(cid:1)#86$33+8(cid:1).8 $/8(cid:28)(cid:29) .9/-/8/67(cid:28)(cid:4) .8 $/83+8$3#86(cid:1)32:/68$3(cid:1)#86$33+8(cid:1).8 $/8(cid:28)(cid:29) -,78+2-/(cid:28)(cid:4) /2. Patrz równier 32:/68! , 32:/6863! , /178/632:/6732$4/! , $32:+ ConvFamilyToDescription() — funkcja Składnia 092-83232:+$3/7-64832(cid:1)-3278+$32:+(cid:4)78621 Opis Funkcja zwraca łańcuch znaków reprezentujący pełną naz wę (bez przedrostka) układu predefiniowanych jednostek, którego elementy podlegają przeliczaniu. Jeżeli + reprezentuje nazwę pojedynczej jednostki należącej do danego zbioru (np. 89+6/2/8), funkcja zwraca odpowiadający jej numer w postaci hek sadecymalnej. Przykład 463-/.96/$36 98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 .8 $/832:+$3/7-64832(cid:1)-,+77(cid:28) /2. Patrz równier 32:$4/$3/7-64832! , /7-64832$332:+! , /178/632:/6732+! Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 29 ConvTypeToDescription() — funkcja Składnia 092-83232:$4/$3/7-64832(cid:1)-3278$4/$32:$4/(cid:4)78621 Opis Funkcja zwraca łańcuch znaków reprezentujący pełną nazwę (bez przedrostka) określonej jednostki. Wyszczególniona jednostka musi być elementem zarejestrowanego układu jednostek. Przykład 463-/.96/$36 98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 .8 $/832:$4/$3/7-64832(cid:1)89+6/2/8(cid:28) /2. Patrz równier 32:+$3/7-64832! , 32:$4/$3+! , 32: 28$3#86! , /7-64832$332:$4/! , /178/632:/6732$4/! ConvTypeToFamily() — funkcja Składnia 092-83232:$4/$3+(cid:1)-3278$4/$32:$4/(cid:4)$32:+ 3:/63+. 092-83232:$4/$3+(cid:1)-327863D$3$32:$4/(cid:4)$32:+ 3:/63+. Opis Funkcja 32:$4/$3+! zwraca identyfikator układu jednostek, którego elementy podlegają przeliczaniu. Parametr $4/ jest zarejestrowanym typem jednostki. Jeżeli ist- nieje potrzeba sprawdzenia, czy dwie jednostki należą do tego samego układu, należy sko- rzystać z drugiej postaci funkcji. Jeżeli parametr $4/ nie jest zarejestrowany lub 63 oraz $3 nie są zarejestrowane w tym samym układzie jednostek, funkcja 32:$4/$3 +! generuje wyjątek 32:/67326636. Przykład 463-/.96/$36 98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 .8 $/8 +6$3#86(cid:1)32:$4/$3+(cid:1):99,-//8(cid:28)(cid:4) .8 $/8 +6$3#86(cid:1)32:$4/$3+(cid:1):99,-+6.7(cid:29)89 +22/(cid:28)(cid:4) /2. 30 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe Patrz równier 34+8,/32:/6732$4/! , 32:$4/$3/7-64832! , /7-64832$332:+! , /178/632:/6732$4/! , $632:$4/$3+! ConvUnitAdd() — funkcja Składnia 092-83232: 28..(cid:1)-3278 +9/ 39,/-3278$4/ $32:$4/ -3278 +9/39,/-3278$4/D /798$4/$32:$4/(cid:4)39,/ Opis Funkcja 32: 28..! dodaje dwie wartości +9/ oraz +9/. Parametry $4/ oraz $4/ reprezentują czynniki przeliczeniowe należące do układu jednostek, w któ- rych wyrażone są odpowiednio wartości +9/ oraz +9/. /798$4/ jest jednostką, w której chcemy otrzymać wynik. Trzeba zwrócić uwagę na to, iż korzystając z przedsta- wionej funkcji należy rozsądnie wybierać czynniki przeliczeniowe wielkości, które mają być dodane (np. nie można otrzymać sensownego wyniku z dodania 1 litra do 1 kilo- grama), oraz jednostkę, w której chcemy otrzymać wynik. Funkcja ta nie działa po- prawnie przy próbie dodania do siebie dwóch wielkości posiadających identyczne czynniki przeliczeniowe (jednostki). Wyjątkiem są podstawowe jednostki danego zbioru wielkości, np. metr, stopień Kelvina, itp. Dokładniej z tym zagadnieniem Czytelnik może zapoznać się testując projekt KodyRozdzial1ConvUniAddp_ConvUniAdd.dpr, którego główny moduł został przedstawiony w poniższym przykład zie. Przykład 3.+2/.;Q-6Q 2-;/3-6/46//289-- 6Q 2/7+/8/4/6+896 928 28)32: 28.. 28/60+-/ 97/7 2.3;7D/77+1/7D#7 87D +6+287D+77/7D 6+4-7D328637D367D +317D#8.867D32: 87D#8.32:7 84/ $36 -+77(cid:1)$36(cid:4) 783 $783 783$783 98832 $98832 .8 $.8 .8$.8 .8$.8 783$783 +,/ $+,/ +,/$+,/ Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 31 +,/$+,/ 463-/.96/366/+8/(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 463-/.96/98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 46:+8/ 6:+8/./-+6+8327 49,- 9,-./-+6+8327 /2. :+6 36 $36 4//28+832 J .0 463-/.96/$36 366/+8/(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 783 8/2./ 783 8/7 /797  783 8/7 /:2  783 8/7 +6/2/8  783 8/7 +22/  783 8/7 /+96  783 8/2./ 783 8/7 /797  783 8/7 /:2  783 8/7 +6/2/8  783 8/7 +22/  783 8/7 /+96  783 8/2./ 783 8/7 /797  783 8/7 /:2  783 8/7 +6/2/8  783 8/7 +22/  783 8/7 /+96  /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) 463-/.96/$36 98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 .8 $/83+8$3#86(cid:1)32: 28..(cid:1)#86$33+8(cid:1).8 $/8(cid:28)(cid:29) $32:$4/(cid:1)783 8/2./(cid:26) (cid:28)(cid:29)#86$33+8(cid:1).8 $/8(cid:28)(cid:29) $32:$4/(cid:1)783 8/2./(cid:26) (cid:28)(cid:29) $32:$4/(cid:1)783 8/2./(cid:26) (cid:28)(cid:28)(cid:4) /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) /2. Patrz równier 32: 28/-! , 32: 2800! , 32: 282-! 32 Delphi 6. Nowe narzdzia obliczeniowe ConvUnitCompareValue() — funkcja Składnia 092-83232: 2834+6/ +9/(cid:1)-3278 +9/ 39,/-3278$4/ $32:$4/-3278 +9/39,/-3278 $4/$32:$4/(cid:4)$ +9/ /+83274 Opis Funkcja 32: 2834+6/ +9/! porównuje dwie wartości ze względu na ich aktualne jednostki. Testowane wartości muszą reprezentować wyniki pomiarów tych samych wielkości należących do tego samego układu jednostek. +9/ oraz +9/ są warto- ściami, które poddawane są operacji porównania. $4/ oraz $4/ są jednostkami odpowiednio dla +9/ oraz +9/. Funkcja 32: 2834+6/ +9/! zwraca wartość:  /77$+2 +9/ ( ) jeżeli +9/ jest mniejsze niż +9/; 59+7 +9/( ) jeżeli +9/ jest równe +9/; 6/+8/6$+2 +9/ ( ) — jeżeli +9/ jest większe niż +9/. Jeżeli zechcemy jawnie korzystać z przedstawionych predefiniowanych stałych, w dekla- racji 97/7 głównego modułu aplikacji należy włączyć moduł $4/7. Przykład Aplikacja projektu KodyRozdzial1ConvUnitComparevaluep_ConvUnitComparmevalue .dpr przedstawia jeden ze sposobów porównania długości mier zonego czasu. 928 28)32: 2834+6/:+9/ 28/60+-/ 97/7 2.3;7D/77+1/7D#7 87D +6+287D+77/7D 6+4-7D328637D367D$4/7D +317D#8.867D32: 87D#8.32:7 84/ $36 -+77(cid:1)$36(cid:4) 783 $783 783$783 98832 $98832 .8 $.8 .8$.8 463-/.96/366/+8/(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 463-/.96/98832 -(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) 46:+8/ 6:+8/./-+6+8327 49,- 9,-./-+6+8327 /2. Rozdział 1. Wielkolci fizyczne. Procedury przeliczania wielkolci fizycznych. Moduły... 33 :+6 36 $36 4//28+832 J .0 463-/.96/$36 366/+8/(cid:1)#/2./6$,/-8(cid:4) ,/12 783 8/2./ 783 8/7 #/-32.7  783 8/7 #/-32.7  783 8/7 298/7  783 8/7 3967  783 8/7 +7  783 8/7 //7  783 8/7 3682187  783 8/7 3287  783 8/2./ 783 8/7 #/-32.7  783 8/7 #/-32.7  783 8/7 298/7  783 8/7 3967  783 8/7 +7  783 8/7 //7  783 8/7 3682187  783 8/7 3287  /2. (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)(ci
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Delphi 6. Nowe narzędzia obliczeniowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: