Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00384 007206 14661289 na godz. na dobę w sumie
Dialog wiary z nauką i kulturą - ebook/pdf
Dialog wiary z nauką i kulturą - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 166
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9331-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-6%), audiobook).
 Składające się na tom szkice i rozprawy naukowe zostały wygłoszone w ramach spotkań w Ośrodku Badawczym Myśli Chrześcijańskiej UŁ w latach 2010–2013 przez pracowników m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Uniwersytetu Łódzkiego. Zbiór ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje – ujętą z różnych perspektyw badawczych – tematyczną triadę: wiara – teologia – filozofia (antropologia, dialogika, personalizm, teologia moralna, filozofia religii), a ponadto wkracza w socjologię religii, relacje między nauką i religią oraz wiarą i kulturą. Autorzy przypominają dorobek Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, ks. JózefaTischnera (doktora honoris causa UŁ w roku 1995), abpa Józefa Życińskiego i Martina
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OŚRODEK BADAWCZY MYŚLI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologicz ny Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecz nej, 90-507 Łódź, ul. Gdańska 107 RECENZENT Janusz Nawrot REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Danuta Bąk SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Barbara Grz ejsz cz ak © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 Wydane prz ez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06378.13.0.K ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-069-5 ISBN (ebook) 978-83-7969-331-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 Spis treści Słowo wstępne Stanisław Skobel − Francuski akcent w kontekście zwołania Soboru Watykańskiego II. Prz ycz ynek do dyskusji w 50. rocz nicę rozpocz ęcia Vaticanum II Zbigniew Nosowski − Kościół katolicki w Polsce po 1989 roku. Bliżej społecz eń- stwa cz y bliżej władzy? Alfred Wierz bicki − Wiara i kultura współcz esna w myśli i posłudze arcybiskupa Józefa Życińskiego Joanna Ślósarska − Figury sakralności w „prz estrz eni nicz yjej” Andrz ej Adamski − Refl eksja teologicz na nad naturą Kościoła rz ymskokatolickiego a jego wizerunek medialny Ryszard Kleszcz − Filozofi a a religia Andrz ej Perz yński − Kościół w społecz eństwie pluralistycz nym. Na marginesie myśli ks. Józefa Tischnera (1931–2000) Stanisław Skobel − Etyka cz y moralność? Wędrówka intelektualna Karola Wojty- ły – Jana Pawła II Bogumił Gacka − Znacz enie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI Witold P. Glinkowski − Człowiek – istota spoza kultury? Elżbieta Stawnicka-Zwiahel − Wiara Jezusa a wiara w Jezusa. Krytyka wiary i światopoglądu św. Pawła (paulinizmu) w ujęciu Mart ina Bubera Jan Wolski − Teologia moralna a bioetyka Bibliografi a Noty o Autorach 7 9 15 25 29 41 61 79 89 99 113 125 147 155 163 5 Słowo wstępne Trwający w Kościele katolickim Rok Wiary skłania do podjęcia otwar- tego dialogu między rozumem a wiarą, prz ypomnienia świadków wiary, poznania dzieł sztuki sakralnej. Rok Wiary rozpocz ął się w 50. rocz nicę otwarcia Soboru Watykańskiego II (zagadnieniu Vaticanum II, który był soborem o wierz e, poświęcone jest jedno ze studiów). O dialogu wiary i rozumu, które się wzajemnie umacniają, pisał w encyklice Fides et ratio bł. Jan Paweł II. Także nowy dokument papieża Franciszka – Lumen fi dei – nawiązuje do tego zagadnienia. Czytamy w nim m.in.: „[…] wiara wy- wiera dobrocz ynny wpływ na spojrz enie nauki: zaprasza ona ucz onego, by pozostał otwart y na  rz ecz ywistość z  całym jej niewycz erpanym bo- gactwem. Wiara pobudza zmysł krytycz ny […]. Zachęcając do zdumienia wobec tajemnicy stworz enia, wiara poszerz a horyzonty rozumu, by lepiej oświecić świat odsłaniający się prz ed badaniami naukowymi”. Encyklika ta wskazuje też na związek wiary i teologii. Składające się na tom szkice i rozprawy naukowe zostały wygłoszo- ne w ramach spotkań w Ośrodku Badawcz ym Myśli Chrz eścijańskiej UŁ w latach 2010–2013 prz ez pracowników m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersy- tetu Łódzkiego. Zbiór ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje – ujętą z różnych perspektyw badawcz ych – tematycz ną triadę: wiara – teologia – fi lozofi a (antropologia, dialogika, personalizm, teologia moralna, fi lo- zofi a religii), a ponadto wkracz a w socjologię religii, relacje między na- uką i religią oraz wiarą i kulturą. Autorz y prz ypominają dorobek: Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, ks. Józefa Tisch nera (doktora honoris causa UŁ w 1995 roku), abpa Józefa Życińskie- go i Mart ina Bubera. Zawart e w  tomie rozważania są interesujące teoretycz nie i  dobrz e sproblematyzowane wokół tytułowego zagadnienia. Wyrażamy głęboką nadzieję na to, że tom powstały zbiorowym wysiłkiem stanie się skrom- nym wypełnieniem zaleceń Roku Wiary. Redaktorki 7 Stanisław Skobel Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny Katedra Teologii Moralnej i Fundamentalnej Francuski akcent w kontekście zwołania Soboru Watykańskiego II Przyczynek do dyskusji w 50. rocznicę rozpoczęcia Vaticanum II Sobór Watykański II i jego dokumenty da się pełniej zrozumieć, je- śli zwróci się uwagę na kontekst historycz ny tego wielkiego w życiu Ko- ścioła w XX wieku wydarz enia i jego zbyt mało znane „obrz eża”. Sobór ten był wydarz eniem, które dla Polski z wielu względów nie zaistniało albo zaistniało tylko w  niektórych aspektach w  okresie, gdy  się tocz y- ły soborowe debaty. Zaistniał, jeśli chodzi o  reformę liturgii, ponieważ zastąpił język łaciński, w którym ta dotychcz as się odbywała, językami narodowymi, a także w dużej mierz e zmienił formę celebracji liturgicz nej. Ze  względu na  łatwo dostrz egalne zmiany liturgicz ne oraz ocz ekiwanie na  ich wprowadzenie prz ez społecz eństwo polskie, w  którym język ła- ciński nie był już powszechnie znany, reforma liturgicz na w Polsce była sukcesem. Sobór stał się niewątpliwie największym wydarz eniem w Ko- ściele i dla Kościoła, w odniesieniu do jego prz yszłości. Niektórz y spiera- ją się, które wydarz enie było ważniejsze w XX wieku – Sobór cz y ponty- fi kat Jana Pawła II? I tutaj wydaje się, że odpowiedź nasuwa się zupełnie jednoznacz na: za najważniejsze wydarz enie należy jednak uznać Sobór, pontyfi kat był już jego następstwem, a nie odwrotnie, dzięki Soborowi ten pontyfi kat miał swój szcz ególny prz ebieg. Skąd się wzięła idea Soboru Watykańskiego II? Wcz eśniejsze sobory zapocz ątkowywała najcz ęściej wyjątkowa sytuacja, co niejednokrotnie wiązało się z pojawiającymi się w Kościele błędami. Papieże zwoływali sobory, żeby wysłuchać opinii o  samych błędach, w  celu wyjaśnienia spraw spornych. Stąd sobór był uważany za  ważne ciało doradcz e pa- pieża, ciało traktowane jako zarz ądzające Kościołem w sposób zupełnie szcz ególny – prz yjęte dokumenty soborowe były zatem głosem obowią- zującym w Kościele. 9 Stanisław Skobel Kontekst zwołania Soboru Watykańskiego II był nieco inny. Nie cho- dziło tutaj o  wyjaśnienie sytuacji związanej z  jakimś jednym, konkret- nym błędem. W  cz asach sekularyzacji, a  nawet dechrystianizacji − zja- wisk bardzo widocz nych już w  wielu cz ęściach świata, które najłatwiej można zdiagnozować patrz ąc na spadającą licz bę praktykujących katoli- ków, a prz ede wszystkim dostrz egając ogromny spadek licz by powołań kapłańskich i  zakonnych − wyzwaniem stała  się koniecz ność nowego samookreślenia się Kościoła. To między innymi dlatego właśnie podjął on decyzje zupełnie nietypowe, a  nawet wyjątkowe. Sobór Watykań- ski II wydał dwa dokumenty o Kościele, co było cz ymś niespotykanym. Każdy sobór wydawał ocz ywiście jakiś mniejszy lub większy dokument o Kościele, żaden jednak tak jak ten nie wydał dwóch i to wielkich doku- mentów o najwyższej randze – to znacz y dwóch soborowych konstytucji na temat samego Kościoła. Pierwsza to Konstytucja dogmatycz na o Ko- ściele Lumen gentium, druga jest zatytułowana Konstytucja duszpaster- ska o Kościele w świecie współcz esnym Gaudium et spes1. Dlacz ego obie zostały poświęcone Kościołowi? Dla zrozumienia tych dokumentów i docenienia ich wagi należy ko- niecz nie prz ypomnieć postać wielkiego papieża XX wieku, błogosławione- go Jana XXIII. Pan Bóg chciał, że nadal pozostaje on postacią wyjątkową – nawet jego ciało się nie rozkłada, mimo że został pochowany (jak mało który papież) w ziemi. Gdy był wybierany podcz as konklawe, w Kościele uważano dość powszechnie, że po wielkim, długim, ale też związanym z kontrowersyjnymi ocenami historycz nymi, trudnym pontyfi kacie Piu- sa XII, należy wybrać papieża prz ejściowego – w starszym wieku, który co prawda nie zdoła zrobić nic wyjątkowego, ale za to nieco uspokoi panują- ce nastroje. Ocz y i umysły elektorów na konklawe zwróciły się wtedy ku Angelo Giuseppe Roncallemu. Pochodził z Sotto il Monte we Włoszech, regionu ówcz eśnie racz ej ubogiego. Prz yszedł na  świat w  wielodzietnej rodzinie, a  rodzice cieszyli  się, że  chciał  się kształcić i  wstąpił do  semi- narium duchownego – wtedy była to ogromna nobilitacja dla całej ro- dziny, również na  ziemi włoskiej. Okazał  się bardzo zdolnym, a  jedno- cz eśnie niezwykle skromnym młodym cz łowiekiem. Jego biskup zaraz po święceniach kapłańskich ucz ynił go swoim sekretarz em. Po dalszych studiach w Rzymie, na które skierował go jego biskup, jako wyjątkowo utalentowany absolwent Papieskiej Akademii Dyplomatycz nej A.  Ron- calli w krótkim cz asie został nuncjuszem. I właśnie pełnienie obowiąz- 1 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, „Życie i Myśl” 1967, nr spe- cjalny, s. 2–48; Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, tamże, s. 82–145. 10 Zbigniew Nosowski Miesięcznik „Więź” Kościół katolicki w Polsce po 1989 roku. Bliżej społeczeństwa czy bliżej władzy? Po  roku 1989 autorytet Kościoła malał aż do  roku 1993. Wtedy po- nownie  się odrodził i  ustabilizował na  wysokim poziomie. Wyniki ba- dań cenionych polskich ośrodków badania opinii publicz nej proces ten ukazują w sposób mierz alny, uchwytny narz ędziami socjologicz nymi, po- prz ez badanie zaufania do Kościoła jako instytucji. Tym zjawiskiem inte- resował się głównie Ośrodek Badania Opinii Publicz nej, z kolei aprobatę dla  działań Kościoła jako instytucji badało prz ede wszystkim Centrum Badania Opinii Społecz nej. Według OBOP, w roku 1989 poziom zaufania do Kościoła jako insty- tucji był bardzo wysoki. Potem nastąpił znacz ący i  bardzo szybki spa- dek, ale  od  końca 1992 roku znów można odnotować dość szybki jego wzrost. Później zaś utrwaliła się zasadnicz a stabilność. Ciekawe, dlacz ego po spadku zaufania nastąpiło odwrócenie trendu? Jeśli chodzi o ocenę działalności Kościoła w tym samym cz asie, ba- dał ją CBOS. Pocz ątkowo aprobata malała bardzo szybko: od  poziomu blisko 90 proc. w roku 1989 do 38 proc. w roku 1993. Następował widocz - ny spadek ocen pozytywnych i bardzo szybki wzrost ocen negatywnych. W roku 1993 społecz ny autorytet Kościoła był mocno nadwerężony – ocen negatywnych było więcej niż pozytywnych. Rok 1993 jawi się jako mo- ment prz ełomowy – nastąpiło odwrócenie trendu. Później sytuacja zno- wu się ustabilizowała na wysokim poziomie − około 60–70 proc. ocen pozytywnych i dwadzieścia kilku procent ocen negatywnych. Wart o za- stanowić się, dlacz ego następowały te dwa procesy – najpierw spadek, a potem wzrost ocen pozytywnych. Jeśli chodzi o spadek, to od roku 1989 do 1993 występują cz tery grupy prz ycz yn tego zjawiska. Część z nich można również zauważyć obecnie. Pierwsza prz ycz yna ma charakter obiektywny. Socjologowie mówią o efekcie sufi towym, to znacz y, że wskaźniki nie są w stanie już wzrosnąć, bo wyżej jest już tylko sufi t. Nie można ocz ekiwać, że w demokratycz nym 15 Alfred Wierzbicki Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofi i Katedra Etyki Wiara i kultura współczesna w myśli i posłudze arcybiskupa Józefa Życińskiego Arcybiskup Józef Życiński cz uł się świetnie w środowisku akademic- kim, był chętnie zapraszany na spotkania, sesje, konferencje. To, co wnosił jako prelegent i autor, to niesłychana zdolność do łącz enia rz ecz ywistości, które na ogół są od siebie bardzo odległe. Wiek XX na pewno nie należy do tych stuleci, w których wiara i kultura są sobie bliskie. To oddalanie zacz ęło się już dużo wcz eśniej, z pocz ątkiem nowożytności, ale w XVII– XVIII wieku chyba nikt nie prz ypuszcz ał, że te światy będą się tak bar- dzo rozchodzić. Sobór Watykański II dokonał wiele, żeby znaleźć język, którym można mówić do świata, ale też żeby komunikat zwrotny płynął od świata. Jakie zatem rz ecz ywistości łącz ył abp J. Życiński? Miał dwa doktoraty –  z  teologii i  z  fi lozofi i. Ten drugi dał mu bar- dzo dobre narz ędzia. W Krakowie zetknął się z ks. Kazimierz em Kłósakiem (bardzo ważne nazwisko w  fi lozofi i chrz eścijańskiej lat pięćdziesiątych– sześćdziesiątych XX  wieku). Ksiądz Kłósak był wychowankiem Lowa- nium. W bardzo nowocz esnym tomizmie lowańskim zakładano, że trz eba asymilować współcz esne nauki empirycz ne, prz ede wszystkim nauki prz y- rodnicz e. Ksiądz Kłósak z entuzjazmem studiował fi zykę i biologię. Później, kiedy wrócił do Krakowa, wybuchła wojna, ale zaraz po jej zakończ eniu jego wykształcenie fi lozofi cz ne posłużyło do wypracowania nowego typu dialogu z marksizmem. Marksiści tamtego cz asu, zresztą trochę pod wpły- wem Fryderyka Engelsa, bardzo cz ęsto prz edstawiali marksizm jako świa- topogląd naukowy. Choć u samego Karola Marksa nie ma tej orientacji scjentystycz nej, to jednak u wielu marksistów lat pięćdziesiątych była ona wyraźnie obecna. Ksiądz Kłósak bardzo żywo angażował się w polemiki i dyskusje, ale też prowadził bardzo solidne seminarium, które wtajemni- cz ało w nauki empirycz ne, w nauki prz yrodnicz e. Młody Józef Życiński właśnie na  tym seminarium zetknął  się ze współcz esnym prz yrodoznawstwem. Później spotkał księdza Michała Hellera i pierwsze swoje prace pisał wspólnie z nim. J. Życiński zdobył 25 Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Na marginesie myśli ks. Józefa Tischnera (1931–2000) Andrzej Perzyński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny Katedra Teologii Pozytywnej Wprowadzenie W świecie coraz bardziej pluralistycz nym, pięćdziesiąt lat po II So- borz e Watykańskim, po wielkich papieżach XX wieku, po rachunku su- mienia Kościoła – otwart ość należy do natury Kościoła, jest niezbędnym wyrazem katolickiej ort odoksji, jest sposobem na bycie chrz eścijaninem dzisiaj. „Kościół otwiera się na świat nie po to, żeby zdobyć zwolenników” jako instytucja dążąca do  sprawowania władzy –  podkreśla Bene- dykt XVI – lecz po to, „żeby prowadzić ich do odnalezienia samych siebie” i w ten sposób doprowadzić ich do odkrycia Boga. „Nie chodzi tu o zna- lezienie nowej taktyki, aby Kościół na nowo wylansować. Chodzi prz ede wszystkim o odrz ucenie tego wszystkiego, co jest jedynie taktyką, i o dą- żenie do pełnej szcz erości”1. „Uważam – pisał ks. Józef Tischner – że »społecz eństwo otwart e« nie jest zagrożeniem dla  chrz eścijaństwa, ale  ogromną szansą. Chrz eścijań- stwo mogło się rozpowszechniać w cesarstwie rz ymskim, ponieważ na- trafi ło w nim na społecz eństwo na swój sposób »otwart e«. Natomiast nie prz ebiło się do społecz eństw »zamkniętych«”2. Podobnie myślał pół wieku temu Juliusz Eska, gdy prz estrz egał, „aby »otwart ość« –  słowo ponętnie brz miące dla  cz łowieka naszych cz asów – nie oznacz ało schlebiania modzie, ale coś dużo głębszego, cz ym się nie reklamuje samego siebie, ale cz ym się prz ede wszystkim żyje”3. 1 B e n e d y k t XVI, Prz emówienie podcz as spotkania z katolikami za angażowanymi w Kościele i społecz eństwie, Fryburg Brezgowijski, 25.09.2011, zob.http://www.opoka.org. pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/prz emowienia/niemcy2011_zaangazowani_25092011. html [dostęp: 15.07.2013]. 2 Cytat za: W. B o n o w i c z, Ks. Józe f Tischner, Warszawa 2007, s. 431. 3 J. E s k a, Kościół otwart y, Warszawa 1963, s. 97. 79 Stanisław Skobel Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny Katedra Teologii Moralnej i Fundamentalnej Etyka czy moralność? Wędrówka intelektualna Karola Wojtyły – Jana Pawła II Podjęty temat jest aktualny, dlatego że beatyfi kacja Jana Pawła II, a  wkrótce na  pewno i  kanonizacja, ma dla  większości Polaków prz ede wszystkim wymiar hagiografi cz ny. Jest to papież Polak, który rozsławił Polskę w świecie, więc wdzięcz ność wyrażana w sposób ucz uciowy jest cz ymś zupełnie zrozumiałym. Nie jest to jednak motyw wystarcz ający do  tego, żeby rozsławić Jana Pawła II  nie tylko w  świecie chrz eścijań- skim, ale również pozachrz eścijańskim. A prz ecież patrz ąc na fakty z jego życia, widać w nich sporo elementów wykracz ających poza chrz eścijań- stwo wąsko rozumiane. Jego konsekwentnie prowadzony dialog mię- dzyreligijny spotykał się z różnym prz yjęciem, nawet wśród najbliższych współpracowników, w tym jego następcy, późniejszego papieża, wtedy prefekta Kongregacji Doktryny Wiary –  kardynała Josepha Ratzingera. Prz eciwstawiał się on tzw. spotkaniom w Asyżu z prz edstawicielami in- nych religii, a szcz ególnie wspólnej modlitwie, widząc w tym zagrożenie synkretyzmem. A jednak dialog ten trwał i rozwijał się. Papież życz liwie dostrz egał ludzi spoza chrz eścijaństwa obok siebie –  prz edstawicieli in- nych religii, ludzi niewierz ących, deklarujących się cz asem jako agnosty- cy. Zapraszał ich, słuchał, wyrażał niejednokrotnie podziw dla ich pracy i myśli. Wart o zatem, jak się wydaje, prz edstawić wędrówki intelektualne Ka- rola Wojtyły – Jana Pawła II. Zwłaszcz a teraz, patrz ąc już ex post na wy- darz enia z jego życia, można dostrz ec jego aktywność intelektualną wy- rażającą się w wielu pracach podejmowanych od wcz esnej młodości aż po wiek bardzo sędziwy. Można tu zauważyć wiele prawidłowości i to tak istotnych, że tworz ą obraz prawdziwej wędrówki intelektualnej cz ło- wieka poszukującego prawdy. Najpierw chciał zostać cz łowiekiem teatru cz y też zająć  się docie- kaniami fi lologicz nymi. Stało się tak – jak sądzę z wyroku Opatrz ności 89 Bogumił Gacka, MIC Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI W  swojej autobiografi i zatytułowanej Aus meinem Leben (Moje życie) kardynał Joseph Ratzinger napisał: „Spotkanie z  personalizmem, który później znaleźliśmy wyjaśniony z  ogromną i  prz ekonującą siłą u wielkiego myśliciela żydowskiego Mart ina Bubera, było wydarz eniem, które głęboko naznacz yło moją duchową drogę, nawet jeśli personalizm, w moim prz ypadku, wiązał się, niemal samoistnie, z myślą świętego Au- gustyna, który w  Wyznaniach wyszedł mi naprz eciw w  całej swej na- miętności i ludzkiej głębi”1. Jakie znacz enie ma zatem osoba w teologii Josepha Ratzingera – Be- nedykta XVI? Jak pojmuje osobę były Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, najbliższy współpracownik Jana Pawła II, Wielkiego Personalisty? Jak rozumie teologię niedawny Prz ewodnicz ący Międzynarodowej Komisji Teologicz nej? Dlacz ego Ojciec Święty Benedykt XVI uważa, że głównym problemem współcz esnej cywilizacji jest „słabe pojęcie osoby”2? Oto do- niosłe pytania współcz esnego cz łowieka w dobie globalizacji i personali- zacji (Gaudium et spes, 6). U kresu swego pontyfi katu, w cz asie jednej z ostatnich pielgrz ymek do  młodych w  Szwajcarii Jan Paweł II  powiedział w  Bernie 5  cz erwca 2004 roku: „Chrz eścijaństwo nie jest jakimś rodzajem kultury cz y ideolo- gii, systemem wart ości i  zasad, nawet bardzo wzniosłych. Chrz eścijań- stwo to Osoba, obecność, oblicz e: to Jezus, który daje cz łowiekowi sens i pełnię życia”3. 1 Por. J. R a t z i n g e r, Moje ży cie, prz eł. W. Wiśniowski, Częstochowa 2005, s. 50. 2 B e n e d y k t XVI, Osoba ludzka sercem pokoju, Orędzie Ojca Świętego Benedyk- ta XVI na XL Światowy Dzień Pokoju, 1.01.2007, „L’Osservatore Romano” 2007, 28, nr 2, wyd. pol., s. 4–9. 3 J a n P a w e ł II, Wstań, słuchaj, rusz aj w drogę!, „L’Osservatore Romano” 2004, 9, wyd. pol., s. 14. 99
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dialog wiary z nauką i kulturą
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: