Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 006182 10190109 na godz. na dobę w sumie
Dictionary of Economic Terms. Banking. Finance. Law Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo English-Polish, Polish-English - ebook/pdf
Dictionary of Economic Terms. Banking. Finance. Law Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo English-Polish, Polish-English - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 746
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2925-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo zawiera ok. 65 000 haseł z dziedziny:

Znajdują się w nim także hasła i słownictwo ściśle związane z Unią Europejską, nazwy oraz skróty instytucji Wspólnoty, programów pomocowych i strukturalnych, zestawienia wyrazów i zwrotów frazeologicznych w brzmieniu występującym w ustawach lub innych dokumentach unijnych.


Dictionary of Economic Terms. Banking. Finance. Law covers approx. 65 000 terms from:

It also includes lexical items and expressions strictly related to the European Union, names and abbreviations of its institutions, aid and structural programmes, word arrangements and phrases typical for the wordings used in EU acts and documents.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IWONA KIENZLER IWONA KIENZLER DICTIONARY OF DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS ECONOMIC TERMS English-Polish English-Polish Polish-English Polish-English BANKING BANKING FINANCE • LAW FINANCE • LAW Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo C.H. Beck Dictionary of Economic Terms Banking Finance Law Słownik terminologii gospodarczej Bankowość Finanse Prawo Dictionary of Economic Terms Banking Finance Law by Iwona Kienzler English-Polish Polish-English Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006 Słownik terminologii gospodarczej Bankowość Finanse Prawo Opracowanie Iwona Kienzler angielsko-polski polsko-angielski Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006 Dictionary of Economic Terms Banking. Finance. Law Słownik terminologii gospodarczej Bankowość. Finanse. Prawo Redakcja: Tomasz Rodzik © WyDaWNICTWO C. H. BECK 2006 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9 01-518 Warszawa, tel. (22) 33 77 600 Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 83-7387-785-1 ISBN e-book 978-83-255-2925-3 Preface After World War II, English became an international language, one used not only by business- men or politicians acting worldwide, but also by a quantity of computer users and those having access to the new medium – the Internet. Along with Poland’s accession to the European Union, most of the present barriers to the Union markets, universities or offices have disappeared, even though trade will still be facing some requirements concerning the internal markets of the EU member countries for some time. Poland’s extended participation in the world’s commercial and intellectual exchange calls for launching a specialized dictionary that could be of help and facilitate contacts among persons, companies and institutions: this dictionary titled ENGLISH-POLISH POLISH-ENGLISH DIC- TIONARY OF ECONOMIC TERMS. BANKING. FINANCE. LAW is meant to provide such a help, especially for those involved in economic activity. Due to its subjects’ range, this dictionary represents a unique position in the Polish editorial market. It covers approx. 65,000 terms from penal, administrative and international law, econom- ics, finance, banking, stock exchange, insurance, seaborne and airborne transport, as well as the specific terms applied in quoting statistical data, with special attention paid to the differences between British and American terms. It also includes lexical items and expressions strictly re- lated to the European Union, names and abbreviations of its institutions, aid and structural pro- grammes, word arrangements and phrases typical for the wording used in EU acts and docu- ments. Besides the single-word items, the dictionary features examples of whole sentences which are supposed to be very useful for commercial contacts, especially during trade negotiations, or when discussing terms of co-operation or concluding agreements – all this aimed at making the use of the dictionary as easy as possible. The dictionary also contains terms relating to computer science, software technology and techniques, multimedia, and obviously with the Internet as well. Everyone using word processing programs, spread sheets etc. meets English terms that can hardly be found in popular English-Polish dictionaries, such terms presenting difficulties even to those who know English well. When working on the dictionary, its author considered the needs of a wide range of users like lawyers, managers, businessmen, economists, students and lecturers at business universities, as well as employees of accounting departments who, in their professional practice, frequently en- counter ambiguous words and phrases in English. The dictionary will also provide an indispen- sible instrument for translators and English language teachers, one offering comfort and ease in their daily work. Iwona Kienzler V Wstęp Po drugiej wojnie światowej język angielski stał się językiem międzynarodowym, którym muszą posługiwać się nie tylko biznesmeni, prowadzący interesy na rynku światowym, czy po- litycy, ale również przeciętni użytkownicy komputerów i korzystający z dobrodziejstw nowego medium - Internetu. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej znikły wszelkie ograni- czenia w dostępie do unijnych rynków, uczelni, przedsiębiorstw czy urzędów, ale obrót gospo- darczy napotyka na wymagania związane z rynkiem wewnętrznym UE oraz handlem z pozosta- łymi krajami Wspólnoty. Wszystko to stało się bezpośrednią przyczyną opracowania niniejszego „ANGIELSKO-POLSKIEGO POLSKO-ANGIELSKIEGO SŁOWNIKA TERMINOLOGII GOSPODARCZEJ: BANKOWOŚĆ. FINANSE. PRAWO”. Jego zadaniem jest sprostanie wie- lorakim potrzebom osób oraz instytucji prowadzących szeroką działalność gospodarczą. Ze względu na swoją tematykę niniejszy słownik stanowi wyjątkową pozycję na polskim rynku wydawniczym, obejmuje bowiem ok. 65 000 haseł z dziedziny prawa karnego, admini- stracyjnego i międzynarodowego, ekonomii, finansów, bankowości, obrotu giełdowego, ubez- pieczeń, transportu morskiego i lotniczego, jak również zwroty występujące w danych staty- stycznych, z uwzględnieniem specyfiki terminologii brytyjskiej i amerykańskiej. Znajdują się w nim również hasła i słownictwo ściśle związane z Unią Europejską, nazwy oraz skróty insty- tucji Wspólnoty, programów pomocowych i strukturalnych, zestawienia wyrazów i zwrotów frazeologicznych w brzmieniu występującym w ustawach lub innych dokumentach unijnych. Poza pojedynczymi słowami, dla ułatwienia i przyspieszenia pracy ze słownikiem, wprowa- dzone zostały całe przykłady zdań najbardziej potrzebnych w kontaktach gospodarczych, przede wszystkim w trakcie negocjacji handlowych, przy omawianiu warunków współpracy czy zawie- raniu umów. Ponadto w słowniku zamieszczono hasła związane z informatyką, oprogramowa- niem, multimediami, techniką komputerową, a zwłaszcza z Internetem, bowiem każdy kto ko- rzysta z edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych itp. spotyka się z terminami anglojęzyczny- mi, których tłumaczeń nie można znaleźć w popularnych słownikach angielsko-polskich. Pojęcia te sprawiają trudność nawet osobom dobrze znającym język angielski, dlatego też zamieszczono je również w niniejszym słowniku. Słownik przygotowano z uwzględnieniem potrzeb szerokiego kręgu odbiorców: prawników, menedżerów, handlowców, ekonomistów, studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych i studiów prawniczych, jak również pracowników działów finansowo-księgowych, spotykają- cych się w swojej pracy z nie zawsze jednoznaczną terminologią anglojęzyczną. Jest to również niezbędne narzędzie pracy dla tłumaczy i nauczycieli języka angielskiego. Iwona Kienzler VI Skróty stosowane w słowniku List of abberviations Skróty angielskie English abberviations comp. ..........terms connected with the computer science EU .............European Union GB .............British English pl. ...............pural sb ................somebody sth ...............something UN ..............United Nations US .............American English USA ............United States of America USD ...........American dollars terminologia związana z informatyką Unia Europejska angielszczyzna brytyjska liczba mnoga ktoś coś Organizacja Narodów Zjednoczonych angielszczyzna amerykańska Stany Zjednoczone Ameryki dolary amerykańskie Skróty polskie Polish abbreviations am. .............angielszczyzna amerykańska bryt. ...........angielszczyzna brytyjska ds. ...............do spraw fr. ................język francuski itp. ..............i tym podobne łac. .............język łaciński np. ..............na przykład ONZ ...........Organizacja Narodów Zjednoczonych pot. ............potocznie tj. ...............to jest tzw. .............tak zwany UE ..............Unia Europejska zob. ............zobacz American English British English for ... (certain affairs) French and the like Latin for instance United Nations colloquial id est so called Unia Europejska see VII English–Polish A abandon 1. zaniechać, zaprzestać (sth cze- goś); 2. porzucić, opuścić; 3. zrzec się; 4. zrezygnować; ~ a Bill zaniechać przyję- cia projektu ustawy; ~ a case zrezygnować z prowadzenia sprawy; ~ a claim zrzec się roszczenia; ~ a patent zrzec się patentu; ~ a prosecution odstąpić od ścigania; ~ an action zaniechać działania; ~ a vessel zrzec się statku ~ control zaniechać kontroli; ~ the attempt poniechać usiłowań, zanie- chać starań; ~ the defence zrzec się obrony; ~ the right odstąpić od prawa abandoned 1. zaniechany; 2. porzucony, opusz- czony; ~ property porzucona własność abandonment 1. zaniechanie, zaprzestanie; 2. porzucenie, opuszczenie; 3. zrzeczenie (się); 4. rezygnacja; ~ of a legal title zrze- czenie się tytułu prawnego; ~ of an option rezygnacja z prawa opcji giełdowej; ~ of appeal zaniechanie postępowania apelacyj- nego; ~ of insured goods zrzeczenie się rzeczy ubezpieczonych; ~ of right zrzecze- nie się praw; ~ option opcja wygaśnięcia lokaty przed ustalonym terminem ~ to State Treasury zrzeczenie się na rzecz skarbu państwa; notice of ~ zawiadomienie o zrzeczeniu się abatable podlegający uchyleniu abate 1. potrącać 2. redukować 3. obniżać 4. udzielić rabatu abatement 1. unieważnienie; 2. obniżenie, spa- dek (cen), obniżka; 3. rabat; 4. ulga podatko- wa; ~ clause klauzula obniżenia; ~ of a fee opust opłaty; ~ of a suit zawieszenie postępo- wania (sprawy sądowej); ~ of action zawie- szenie postępowania sądowego; ~ of debts obniżenie długów; ~ of taxes obniżenie po- datków; ~ of the gold standard odejście od standardu złota; price ~ opust cenowy; tax ~ opust podatku; make an ~ udzielić obniżki abbreviate of adjudication wypis z wyroku zasądzającego abduction porwanie, uprowadzenie; ~ of child uprowadzenie dziecka abeyance stan zawieszenia (np. przepisu) abidance 1. przestrzeganie; 2. dotrzymywa- nie; ~ by the rules przestrzeganie przepi- sów abide 1. zastosować się, podporządkować się (by sth czemuś); 2. przestrzegać; 3. miesz- kać, przebywać; ~ by the consequences ponosić konsekwencje; ~ by the contract dotrzymywać umowy; ~ by the decision of the Court zastosować się do decyzji sądu; ~ by the law przestrzegać prawa; ~ by the testimony podtrzymać zeznania; be and ~ przebywać, zamieszkiwać ability zdolność, możność; ~ to pay zdolność płatnicza; ~ to pay taxes zdolność płacenia podatków; ~ to work zdolność do pracy, zdolność do świadczenia pracy abjure 1. wyrzec się; 2. odwołać; ~ a claim zrzec się roszczenia; ~ continuation of pa- tent advertising zaprzestać rozpowszech- niania informacji o posiadaniu patentu able 1. zdolny, zdatny; 2. posiadający zdol- ność prawną; ~ assistance skuteczna po- moc; ~ to meet competition zdolny do stawienia czoła konkurencji; ~ to pay wy- płacalny; ~ to sue posiadający zdolność procesową abnormal anormalny, nienaturalny, nadmier- ny; ~ losses nadzwyczajne straty, nadmier- ne straty, nietypowe straty; ~ movements of prices anormalne ruchy cen; ~ return nadmierny dochód; ~ risk ryzyko nadzwy- czajne abode miejsce zamieszkania abolish znieść, obalić; ~ a law znieść przepis lub ustawę; ~ restrictions znieść re strykcje 3 abolishing the imposition of tax on... accept abolishing the imposition of tax on impor- tation zniesienie opodatkowania importu abolishment (abolition) zniesienie, abolicja; ~ of restrictions zniesienie restrykcji; ~ of the tax zniesienie podatku abolition zob. abolishment; ~ of the double taxation zniesienie podwójnego opodatko- wania; ~ of fiscal frontiers zniesienie ba- rier fiskalnych abortion 1. aborcja; 2. poronienie; ~ for so- cial reasons aborcja dopuszczalna z przy- czyn socjalnych; legal ~ aborcja dopusz- czalna prawem above par cena akcji lub obligacji powyżej wartości nominalnej above-the-line kwoty w deklaracji podatko- wej potrącane z dochodu brutto abridge sb of his rights pozbawić kogoś uprawnień abrogate znieść, odwołać, uchylać, unieważ- nić; ~ a law znieść przepis lub ustawę; ~ an agreement unieważnić umowę; ~ a treaty unieważnić traktat abrogation zniesienie, odwołanie, uchylenie, unieważnienie absconding debtor ukrywający się dłużnik absence nieobecność; ~ of authority brak peł- nomocnictwa; ~ of orders brak zleceń ~ without excuse nieobecność nieusprawiedli- wiona; in the ~ of evidence z braku dowo- dów; sentence sb in ~ skazać kogoś zaocznie absent oneself from the court nie stawić się w sądzie absentee nieobecny, osoba nieobecna; ~ tax- payer osoba podlegająca obowiązkowi po- datkowemu zamieszkała za granicą; ~ voter głosujący listownie absolute 1. całkowity, zupełny; 2. pełny, ab- solutny; 3. bezwzględny; 4. bezwarunko- wy; ~ address comp. adres bezwzględny; ~ assignment całkowite przejęcie długów; ~ endorsement indos bezwarunkowy; ~ lia- bility całkowita odpowiedzialność; ~ link comp. łącze bezwzględne; ~ ownership pełna własność; ~ priority absolutne pierw- szeństwo; ~ value wartość bezwzględna absolutely entitled wyłącznie uprawniony absolve from guilt uwolnić od winy absorption costing rachunek kosztów peł- nych 4 abstract1 1. wyciąg; 2. wypis; ~ of an ac- count wyciąg z konta; ~ of balance sheet wyciąg z bilansu, skrócony bilans; ~ of record wyciąg z akt sądowych; ~ of report wyciąg z raportu; ~ of title wyciąg hipo- teczny; statistical ~ wyciąg statystyczny abstract2 1. sporządzać wyciąg; 2. pobierać; ~ an account sporządzić wyciąg z konta; ~ electricity pobierać energię elektryczną abstraction 1. wyciąg; 2. wypis; ~ of an ac- count wyciąg z konta; ~ of documents wy- ciąg z dokumentów abundance obfitość, dostatek; ~ of capital dostatek kapitału; ~ of goods dostatek to- warów; ~ of money nadmiar pieniądza; in ~ pod dostatkiem abuse of confidence naruszenie zaufania accede 1. przystępować, przyłączać się; 2. obejmować; 3. zgodzić się; ~ to a contract przystąpić do umowy; ~ to a convention przystąpić do konwencji; ~ to a proposal zgodzić się na propozycję academic recognition EU uznawalność stu- diów accede to EU zostać członkiem UE accelerated przyspieszony; ~ cost recovery system system przyspieszonego zwrotu kosztów; ~ depreciation przyspieszona amortyzacja; ~ redemption przyspieszona spłata, przyspieszone wypełnienie zobo- wiązania acceleration przyspieszenie; ~ clause klauzu- la przyspieszonych spłat pożyczki; ~ of maturity przyspieszenie wymagalności; ~ principle zasada przyspieszenia accept 1. akceptować; 2. przyjmować; ~ a bill (of exchange) akceptować weksel, umie- ścić adnotację o akceptowaniu weksla; ~ a bill by intervention akceptować weksel przez wyręczenie; ~ a bill for collection przyjąć weksel do inkasa; ~ a bill for dis- count przyjąć weksel do dyskonta; ~ a bribe przyjąć łapówkę; ~ an order przyjąć zamówienie; ~ an amendment zgodzić się na poprawkę; ~ an offer przyjąć ofertę; ~ a risk wziąć ryzyko na siebie; ~ banknotes and coins at the conversion przyjmować banknoty i monety po kursie przeliczenio- wym; ~ conditionally przyjąć warunkowo, z zastrzeżeniem; ~ on presentation przyjąć acceptable accession za okazaniem; ~ subject to confirmation przyjąć pod warunkiem potwierdzenia; ~ unconditionally przyjąć bezwarunkowo, przyjąć bez zastrzeżeń; ~ under guarantee przyjąć pod gwarancją; refuse to ~ odmó- wić przyjęcia akceptu acceptable 1. nadający się do przyjęcia; 2. do- godny; ~ as security nadający się do przy- jęcia jako zabezpieczenie; Acceptable Use Policy (AUP) comp. reguły dopuszczal- nych działań (AUP); not ~ nie do przyjęcia acceptance 1. akcept (weksel akceptowany); 2. zgoda; 3. akceptacja, przyjęcie, przyzwo- lenie; ~ account konto akceptów, rachunek akceptów bankowych; ~ against docu- ments akcept w zamian za dokumenty; ~ against stored goods akcept zabezpieczo- ny dowodem składowym; ~ agreement umowa akceptacyjna; ~ bill weksel na wa- runkach „dokumenty w zamian za akcept”; ~ compensatory amounts EU akcesyjne kwoty wyrównawcze; ~ credit kredyt ak- ceptacyjny; ~ date data przyjęcia; ~ domi- ciled akcept domicylowany; ~ falling due akcept przypadający do zapłaty, zapadły; ~ ledger bankowa księga akceptów; ~ liabil- ity obligo z tytułu akceptu; ~ liability ledg- er bankowa księga obligów akceptacyj- nych; ~ of a judgment podporządkowanie się orzeczeniu; ~ of a payment order przy- jęcie zlecenia płatniczego; ~ of an offer przyjęcie oferty; ~ of responsibility przyję- cie odpowiedzialności; ~ of tender przyję- cie oferty; ~ of the euro przyjęcie euro; absolute ~ przyjęcie bezwarunkowe; ac- commodation ~ akcept grzecznościowy; approved ~ akcept nienasuwający zastrze- żeń; banker’s ~ akcept bankowy; blank ~ przyjęcie in blanko; clean ~ przyjęcie bez- warunkowe; collateral ~ akcept zabezpie- czający; conditional ~ przyjęcie warunko- we; customer’s ~ akcept weksli kupiecki; domestic ~ akcept krajowy; eligible ~ we- ksel nadający się do dyskonta; fine trade ~ pierwszorzędny weksel handlowy; “for ~ only” „tylko do akceptu”; for ~ within … days do zaakceptowania w ciągu … dni; for want of ~ z braku przyjęcia; general ~ akcept ogólny; in default of ~ wobec nie- przyjęcia, w razie nieprzyjęcia; ineligible ~ weksel nie nadający się do dyskonta; par- tial ~ akcept częściowy; procure ~ uzyska- nie przyjęcia, uzyskanie akceptacji; rebat- ed ~ weksel przyjęty przed terminem płat- ności; trade ~ akcept handlowy; uneligible ~ US weksel nienadający się do dyskonta; answer an ~ wykupić akcept; obtain ~ uzyskać akcept; present for ~ wysłać we- ksel do akceptacji trasata; provide with ~ zapewnić akcept; refuse ~ odmówić akcep- tu; secure ~ zapewnić akcept accepted 1. przyjęty, rozpowszechniony; 2. ad- notacja na wekslu: „przyjęto”, „akceptuję”; ~ bill przyjęty weksel, akcept; ~ custom przyjęty zwyczaj; ~ practice przyjęta prak- tyka; ~ usage przyjęty sposób postępowania; get a bill ~ uzyskać przyjęcie weksla acceptor 1. akceptant; 2. osoba przyjmująca ofertę; ‘~ bankrupt’ „akceptant upadły” (uwaga na wekslu); ~ for honour akceptant przez wręczenie; ~ supra protest akceptant zaprotestowanego weksla access dostęp; ~ code comp. kod dostępu; ~ control kontrola dostępu; ~ device instru- ment dostępu do konta (karta kredytowa lub kod osobisty); ~ privilege comp. prawa dostępu; ~ time comp. czas dostępu; ~ to a facility dostęp do ułatwień kredytowych; ~ to bank finance dostęp do finansowania przez bank; ~ to capital market dostęp do rynku kapitałowego; ~ to contract award procedures dostęp do procedur przetargo- wych; ~ to credit dostęp do kredytu; ~ to e-mail service dostęp do usług e-mailo- wych (poczty elektronicznej); ~ to finan- cial services in euros dostęp do usług fi- nansowych w euro; ~ to Internet dostęp do Internetu; ~ to public records dostęp do publicznych rejestrów accessibility of the files dostępność akt (np. sądowych) accessing new funds pozyskiwanie nowych kapitałów accession 1. przystąpienie; 2. dojście (np. do stanowiska); Accession Partnership EU Układ o partnerstwie na rzecz przystąpienia do Wspólnoty; ~ to a debt przystąpienie do długu; ~ to the European Union EU przy- stąpienie do Unii Europejskiej; Accession Treaties EU Traktaty Akcesyjne 5 accessory charges account accessory charges koszty dodatkowe accident 1. wypadek; 2. awaria; 3. przypadek; ~ and health insurance ubezpieczenia wy- padkowe i zdrowotne; ~ at work wypadek przy pracy; ~ benefit świadczenie powy- padkowe; ~ claim roszczenie wypadkowe; ~ density nasilenie wypadków; ~ frequen- cy częstość wypadków; ~ indemnity od- szkodowanie wypadkowe; ~ insurance ubezpieczenie NW, ubezpieczenie od na- stępstw nieszczęśliwych wypadków; ~ in- vestigation dochodzenie dotyczące wypad- ku; ~ investigation notice protokół z do- chodzenia dotyczącego wypadku; ~ pre- vention zapobieganie wypadkom; ~ rate wskaźnik wypadków; ~ reconstruction re- konstrukcja wypadku; ~ report protokół powypadkowy; ~ risk ryzyko wypadku; ~ victim ofiara wypadku, poszkodowany; ~ with serious casualty wypadek z ciężkim okaleczeniem; ~ witness świadek wypad- ku; grevious ~ ciężki wypadek; labour ~ wypadek przy pracy; occupational ~ wy- padek przy pracy; personal ~ wypadek z udziałem człowieka; professional ~ wypa- dek w pracy; traffic ~ wypadek drogowy accidental 1. wypadkowy; 2. przypadkowy; ~ and damage insurance ubezpieczenia wy- padkowe i zdrowotne; ~ damage cover za- kres pokrycia szkód wypadkowych; ~ death insurance ubezpieczenie od przy- padkowego zgonu; ~ error przypadkowy błąd; ~ exposure zagrożenie wypadkowe; ~ means przypadkowe środki; ~ profits zyski losowe; ~ variation nieistotne odchylenie accommodation 1. przystosowanie, dostoso- wanie; 2. pożyczka krótkoterminowa; ~ ac- ceptance grzecznościowy akcept weksla; ~ bill weksel finansowy; ~ party indosant gwarantowany; ~ stance dostosowawcza polityka pieniężna accompanying document dokument towa- rzyszący, dokument w załączeniu accomplice współsprawca (przestępstwa) accomplishment dokonanie, wykonanie, zre- alizowanie; ~ of a plan wykonanie planu; ~ of a task wykonanie zadania accord 1. porozumieć się, być w zgodzie; 2. udzielić, przyznać; ~ a respite udzielić prolongaty; ~ sb an authority udzielić ko- 6 muś pełnomocnictwa; ~ sth to sb przyznać coś komuś accordance 1. zgodność; 2. zależność; act with perfect ~ with the regulations trzy- mać się ściśle przepisów; in ~ with the in- struction zgodnie z instrukcją; taxes levied in ~ with the individual’s ability to pay podatki nakładane w zależności od indywi- dualnych możliwości płatniczych according to zgodnie z, według; ~ stock ex- change practice zgodnie z praktyką gieł- dową; ~ tax law zgodnie z przepisami po- datkowymi; ~ usage zgodnie z praktyką account 1. konto bankowe, rachunek banko- wy; 2. rachunek, otwarty kredyt; 3. korzyść; 4. faktura; 5. osoba zajmująca się kontak- tami z klientami firmy; ~ abstract wyciąg z konta; ~ analysis method metoda analizy rachunków; ~ at the bank rachunek banko- wy; ~ balance saldo konta; ~ book księga rachunkowa; ~ classification podział kont; ~ code symbol konta; ~ day dzień rozlicze- nia rachunku; ~ due rachunek płatny, przy- padający do zapłaty; ~ executive referent, który prowadzi rachunki klienta; ~ form układ konta; ~ history historia konta; ~ holder posiadacz konta (rachunku); ~ in ar- rears rachunek przeterminowany; ~ man- ager szef osób zajmujących się kontaktami z klientami firmy; ~ note polecenie księgo- wania, nota księgowa; ~ number numer konta (rachunku); ~ of assets and liabilities zestawienie aktywów i pasywów; ~ of costs rachunek kosztów własnych; ~ of costs and charges rachunek zakupu komisowego; ~ of disbursements zestawienie wypłat; ~ of exchange zestawienie weksli; ~ of expenses rachunek kosztów i wydatków; ~ of goods purchased rachunek towarów zakupionych, rachunek zakupu; ~ of return(s) rachunek wpływów z dokonanych sprzedaży; ~ of settlement rachunek zamknięcia, rozlicze- nie i wyrównanie salda na rachunku; ~ pay- able ledger konto księgi zobowiązań; ‘~ payee’ adnotacja na czeku „na rachunek od- biorcy”; ~ period okres rozliczeniowy; ~ receivables należności; ~ reconciliation uzgodnienie stanu konta; ~ reconciliation processing przetwarzanie danych w celu uzgodnienia rachunków; ~ servicing obsłu- account account ga rachunków; ~ types rodzaje rachunków; ~ uncollective rachunek nieściągalnych na- leżności; ~ turnover obrót na rachunku (koncie); ~ valuation badanie rachunku (konta); ~ with access via Internet konto z dostępem przez Internet; active ~ konto aktywów; adjunct ~ konto pomocnicze; appropriation ~ rachunek środków asy- gnowanych; approved ~ rachunki zatwier- dzone przez dyrekcję firmy; assigned ~ US konto gwarancyjne; balance of ~ saldo ra- chunkowe; bank(ing) ~ konto bankowe; blocked ~ konto zablokowane; booked ~ rachunek zaksięgowany; books of ~ księgi rachunkowe; bonds ~ konto obligacji; bo- nus ~ konto premiowe; budgetary ~ rachu- nek budżetowy; by order and for ~ na zle- cenie i rachunek; capital ~ rachunek kapita- łowy; cash ~ rachunek kasy; cash collateral ~ konto zabezpieczenia gotówkowego; cash management ~ konto zarządzania gotów- ką; cash on ~ gotówka w kasie; carry an ~ prowadzić rachunek; certified ~ rachunek potwierdzony; check ~ rachunek kontrolny; cheque ~ rachunek czekowy; checking ~ rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy; clearing ~ rachunek rozliczeniowy; closed ~ rachunek zamknięty; collectible ~ rachu- nek do zainkasowania; commercial ~ ra- chunek handlowy; commission ~ rachunek prowizji; contingent ~ GB konto rezerw; control ~ konto syntetyczne, złożone; cred- itor ~ konto kredytowe; currency ~ konto dewizowe, rachunek dewizowy; current ~ rachunek bieżący; current expense ~ ra- chunek wydatków bieżących; custodian ~ rachunek opiekuńczy; dead ~ rachunek martwy; debit ~ konto debetowe; del cre- dere ~ US konto rezerw; deposit ~ konto depozytowe; depreciation ~ rachunek amortyzacyjny; disbursement ~ rachunek wypłat; dollar ~ rachunek dolarowy; draw- ing ~ rachunek żyrowy; earmarked ~ kon- to docelowe; economic ~ rachunek ekono- miczny; e-mail ~ konto e-mailowe; equiva- lent ~ rachunek ekwiwaletny; expense ~ rachunek kosztów; experience ~ konto roz- liczeniowe; external ~ rachunek rozliczeń zagranicznych; extract of ~ wyciąg z ra- chunku; financial ~ rachunek finansowy; fixed assets ~ rachunek środków trwałych; flow-of-funds ~ rachunek przepływu fun- duszów; gross-investment ~ rachunek in- westycji brutto; Home and Office Banking System Investment Account konto inwe- stycyjne, na którym operacje finansowe do- konuje się bezpośrednio z domu lub biura za pomocą Internetu; impersonal ~ konto nie- osobowe; income ~ rachunek dochodów; in sb’s ~ na koncie lub rachunku kogoś; inter- est ~ rachunek odsetek; interest-bearing ~ konto oprocentowane; inventory ~ rachu- nek zapasów; joint ~ rachunek wspólny; loan ~ rachunek pożyczkowy; loro ~ rachu- nek loro; nostro ~ rachunek nostro; offset ~ konto rozliczeniowe; on own ~ na własny rachunek, na własne ryzyko; open ~ rachu- nek otwarty; outstanding ~ rachunek nie- uregulowany; overdrawn ~ rachunek prze- kroczony; overdue ~ rachunek zaległy; pay ~ konto płac; payable ~ konto wierzyciel- skie; personal ~ konto indywidualne; port- folio ~ weksel w portfelu; private ~ konto indywidualne; profit and loss ~ rachunek zysków i strat; purchase ~ rachunek zaku- pów; real ~ konto rzeczowe; receivable ~ konto dłużnicze; rendering of ~s złożenie rachunków; sales ~ rachunek sprzedaży; satisfactory ~ konto zadowalające (w trans- akcjach kredytowych oznacza to, że warun- ki konta zostały spełnione zgodnie z ustale- niami); savings ~ rachunek oszczędności; securities ~ rachunek papierów wartościo- wych; segregated ~ konto specjalne; sepa- rate ~ rachunek oddzielny; settled ~ rachu- nek uregulowany; stated ~ rachunek uzgod- niony; securities ~ rachunek papierów war- tościowych; segregated ~ konto specjalne; settled ~ rachunek uregulowany; stated ~ rachunek uzgodniony; subsidiary ~ ra- chunek pomocniczy; suspense ~ rachunek w zawieszeniu, rachunek do wyjaśnienia; sweep ~ konto rozciągnięcia, rodzaj rachun- ku bieżącego, z którego nadwyżki są inwe- stowane w instrumenty rynku pieniężnego; tax-free ~ rachunek niepodlegający opodat- kowaniu; technical ~ rachunek techniczny; temporary ~ rachunek tymczasowy; trans- ferable ~ rachunek (konto) przelewowy; trust ~ rachunek powierniczy; vostro ~ ra- 7 accountabilities accounting chunek vostro; audit an ~ skontrolować rachunek; balance an ~ zamknąć rachunek bilansem pozycji; be in ~ with sb posiadać u kogoś rachunek; call sb to ~ zażądać od kogoś rozliczenia; carry an ~ prowadzić rachunek; charge an amount to the ~ zapi- sać kwotę na rachunek; charge an ~ obcią- żyć rachunek; charge off an ~ odpisać z ra- chunku; check an ~ sprawdzić rachunek; clean out an ~ zlikwidować konto; clear out an ~ rozliczyć konto; close an ~ za- mknąć rachunek; credit an ~ (with …) uznać konto (kwotą …), zapisać po stronie konta; debit an ~ obciążyć konto, zapisać w ciężar konta; deposit on ~ wpłacić na konto; draw up an ~ wystawić rachunek; examine an ~ badać rachunek; forge an ~ sfałszować rachunek; freeze an ~ zamrozić konto; give an ~ zdać sprawę, złożyć sprawozdanie; have an ~ with a bank mieć konto w ban- ku; have on ~ mieć na koncie; hold an ~ mieć rachunek; incapacitate an ~ holder ubezwłasnowolnić posiadacza rachunku; maintain an ~ mieć rachunek w banku; make out an ~ zarządzać rachunkiem; manage an ~ zarządzać rachunkiem; open an ~ otworzyć konto; overdraw an ~ prze- kroczyć rachunek; pass an ~ zaksięgować rachunek; pay an ~ zapłacić rachunek; pay on/into ~ wpłacić na konto; pool ~ komaso- wać rachunki; receive an abstract/a state- ment of ~ dostać wyciąg z konta; settle an ~ rozliczyć rachunek; set up an ~ otworzyć rachunek; set up an e-mail ~ założyć konto emailowe; subdivide an ~ podzielić konto poziomo; verify an ~ kontrolować rachu- nek; withdraw from ~ podjąć z konta; withhold on ~ zatrzymać na koncie; write out one’s ~ odpisać z czyjegoś konta accountabilities depozyty, świadectwa udzia- łowe i inne instrumenty finansowe w depo- zycie instytucji powierniczej accountability 1. odpowiedzialność finanso- wa; 2. poczytalność; 3. obowiązek raporto- wania spraw accountable 1. odpowiedzialny; 2. zobowią- zany do wyliczenia się; ~ advance zaliczka do rozliczenia; ~ receipt kwit kasowy accountancy księgowość; rachunkowość accountant księgowy; ~ general główny 8 księgowy; ~ treasurer osoba odpowie- dzialna za płynność finansową firmy; certi- fied ~ zaprzysiężony rewident księgowy; chief ~ główny księgowy; head ~ główny księgowy accounting księgowość; rachunkowość; Ac- counting Advisory Forum Doradcze Fo- rum Rachunkowości; ~ change zmiana w zapisach księgowych; ~ cycle cykl rozli- czeniowy; ~ department dział księgowo- ści; ~ documents dokumenty księgowe; ~ earnings dochody księgowe przedstawiane w sprawozdaniu o dochodach; ~ entity podmiot rachunkowy; ~ entity concept za- sada jednostki wyodrębnionej; ~ equation równanie bilansowe; ~ event zdarzenie księgowe; ~ exchange rate obrachunkowy kurs walutowy; ~ exposure ryzyko rachun- kowe spowodowane deprecjacją lub apre- cjacją zapisów księgowych w walucie ob- cej; ~ income wynik finansowy netto; ~ insolvency niewypłacalność księgowa (wartość aktywów ogółem jest niższa od wartości zobowiązań); ~ methods metody rachunkowości; ~ methods for measuring performance metody mierzenia wyników stosowane w rachunkowości; ~ package comp. pakiet księgowy; ~ period okres ob- rachunkowy; ~ rate kurs obrachunkowy (kurs walutowy stosowany w ewidencji ra- chunkowej); ~ rate of return księgowa sto- pa zwrotu; ~ ratios wskaźniki rachunkowe; ~ records zapisy księgowe; ~ risk ryzyko wyceny księgowej aktywów i pasywów; ~ rules zasady rachunkowości; ~ standards standardy rachunkowości; ~ system system rachunkowości; ~ technician niewykwali- fikowany księgowy; ~ transaction opera- cja rachunkowa (wydarzenie lub działanie, wymagające zapisu księgowego); ~ unit jednostka rozrachunkowa; ~ value wartość szacunkowa dla potrzeb rachunkowości; ~ year rok sprawozdawczy, rok obrachunko- wy; adjustments resulting from a change in ~ policy korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości; branch ~ rachunko- wość oddziałów jednostki; cost ~ rachunek kosztów; creative ~ księgowość kreatyw- na; current cost ~ kalkulacja kosztów bie- żących; description of ~ policies opis sto- accounts accused sowanych zasad rachunkowości; manage- ment ~ rachunkowość zarządcza; the ef- fects of changes in ~ policies skutki zmian przyjętych zasad rachunkowości; the end- ing date of the ~ period data kończąca okres sprawozdawczy; the regulatory framework of ~ przepisy i normy regulują- ce rachunkowość; apply ~ standards sto- sować zasady rachunkowości accounts 1. księgowość; 2. księgi rachunko- we; 3. zestawienie rachunkowe; 4. rachun- ki; ~ department dział księgowości; ~ payable zobowiązania; wierzyciele; ~ re- ceivables insurance ubezpieczenie należ- ności; ~ receivables turnover obrót należ- nościami; ~ uncollective rachunki nieścią- galnych należności; closing of ~ date data zamknięcia ksiąg; company’s ~ księgi ra- chunkowe; consolidated ~ skonsolidowane sprawozdania finansowe; discrepancy of ~ niezgodność kont; reconciliation of ~ uzgodnienie kont; the ~ show a profit księ- gi rachunkowe wykazują zyski; call sb to ~ zażądać od kogoś rozliczenia; combine ~ połączyć konta; keep the ~ prowadzić księ- gi rachunkowe; settle ~ with sb rozliczyć się z kimś accretion przyrost wartości księgowej accrual przyrost, kwota narosła; ~ account- ing rachunkowość memoriałowa; ~ ac- counting rate of return księgowa stopa zwrotu; ~ accounting system system okre- sowego naliczania i księgowania odsetek; ~ basis of accounting rachunkowość memo- riałowa; ~ bond obligacja zerokuponowa; ~ of dividend przyrost dywidendy; ~ of in- terest przyrost odsetek; ~ period okres roz- liczeniowy; ~ rate of return księgowa sto- pa zwrotu; ~ tax naliczony podatek accruals narosłe sumy; narosłe zobowiązania accrue 1. narosnąć, narastać; 2. zwiększyć się; the interest accruing to my account odsetki narosłe na moim koncie accrued 1. narosły, należny; 2. przewidywany (w przyszłym okresie); ~ assets aktywa nieotrzymane na koniec okresu sprawoz- dawczego; ~ benefits cost method metoda obliczania świadczeń narastających; ~ charges rezerwy na wydatki przyszłych okresów; ~ expenses rozliczenia między- okresowe bierne; ~ fees narosłe opłaty; ~ income przewidywane wpływy; ~ interest naliczone odsetki; ~ interest and rent zara- chowane odsetki i czynsze; ~ interest pay- able narosłe odsetki do wypłaty; ~ interest receivable narosłe odsetki do inkasa; ~ li- abilities zapadłe zobowiązania; ~ revenues rozliczenia międzyokresowe bierne; ~ tax- es narosłe podatki accumulate 1. zebrać, zbierać; 2. zgromadzić; 3. pomnożyć; 4. akumulować; ~ debts za- dłużyć się; ~ losses ponieść straty accumulated skumulowany, zgromadzony, narosły, pomnożony; ~ amount zgroma- dzona kwota; ~ arrears zaległe długi; ~ demand skumulowany popyt; ~ deprecia- tion skumulowana amortyzacja; ~ dividend niewypłacona dywidenda; ~ fund skumulo- wany fundusz; ~ income narosły dochód; ~ loss skumulowana strata; ~ profit skumulo- wany zysk; ~ stocks skumulowane zapasy ~ surplus skumulowana i nierozdzielona nadwyżka; ~ value skumulowana wartość, accumulation akumulacja, nagromadzenie; ~ benefits skumulowane świadczenia; ~ fund fundusz akumulacji; ~ of arrears akumula- cja kwot zaległych; ~ of capital akumula- cja kapitału; ~ of equity akumulacja środ- ków własnych; ~ of funds akumulacja fun- duszy; ~ of interest akumulacja odsetek; ~ of reserves akumulacja rezerw; ~ of risk kumulacja ryzyka; ~ of savings akumulacja oszczędności; ~ period okres skumulowa- nia; ~ unit jednostka kumulacji; accelerat- ed ~ akumulacja przyspieszona; actual ~ akumulacja faktyczna; credit ~ akumulacja kredytu; money ~ akumulacja pieniężna; wealth ~ akumulacja majątku accumulative łączny, kumulujący się; ~ judgement orzeczenie dodatkowe; ~ lega- cy dodatkowy zapis; ~ stock akcje łącznie ze skumulowaną dywidendą accusable podlegający oskarżeniom lub za- rzutom accusation oskarżenie; false ~ fałszywe oskarżenie accusatorial procedure postępowanie skar- gowe accuse oskarżać accused oskarżony 9 accuser activity accuser oskarżyciel achieve osiągnąć; dojść do czegoś; ~ an agreement dojść do porozumienia; ~ sales osiągnąć obroty handlowe acid-test ratio test płynności acknowledgement 1. uznanie; 2. potwierdze- nie; ~ of debt uznanie długu; ~ of delivery potwierdzenie dostawy; ~ of wills potwier- dzenie testamentu ACP countries EU kraje AKP acquire 1. osiągnąć; 2. nabyć; ~ rights nabyć prawa; ~ the title nabyć tytuł (to sth do czegoś) acquired nabyty; ~ company spółka naby- wana; ~ goodwill nabyta wartość firmy; ~ rights clause klauzula praw nabytych acquirer jednostka przejmująca acquiree jednostka przejęta acquis communautaire EU acquis commu- nautaire (dorobek prawny Wspólnoty) acquisition 1. przejęcie; 2. nabycie, nabywa- nie; ~ accounting metoda nabycia; ~ agent pośrednik ubezpieczeniowy; ~ and appli- cation of funds pozyskiwanie i wykorzy- stywanie funduszy; ~ commission prowizja od umowy ubezpieczenia; ~ cost not writ- ten off nieodpisane koszty akwizycji; ~ ex- pense nakłady na akwizycję; ~ in bad faith nabycie w złej wierze; ~ in good faith na- bycie w dobrej wierze; ~ of property naby- cie własności; ~ of state-owned assets un- der privatization process nabywanie ma- jątku państwowego w procesie prywatyza- cji; ~ of stock nabycie akcji w drodze fuzji lub konsolidacji; ~ of the right to benefit nabycie prawa do zasiłku; ~ of title nabycie tytułu; computation of ~ cost wyliczenie ceny nabycia; date of ~ data przejęcia; goodwill arising on ~ wartość firmy po- wstająca w wyniku przejęcia acquisitive prescription zasiedzenie, nabycie prawa przez zasiedzenie acquit 1. spłacać; 2. regulować zadłużenie; 3. uniewinnić (od zarzutu) acquittance 1. potwierdzenie spłaty zobowią- zań dłużnych; 2. potwierdzenie wywiązania się ze zobowiązania acreage areał powierzchni rolnej mierzony w akrach act1 1. ustawa; 2. czynność, działanie, akt; 10 3. czynność prawna; 4. dokument, akt; ~ of bankruptcy upadłość; ~ of execution czynność egzekucyjna; ~ of God siła wyż- sza; ~ of insolvency ogłoszenie upadłości; ~ of justice czynność prawna; ~ of law zda- rzenie prawne; ~ of legislation akt ustawo- dawczy; ~ of ommission powstrzymanie się od działania; ~ warranted by law dzia- łanie oparte na prawie; budgetary ~ ustawa budżetowa; companies ~ ustawa o spół- kach; consolidated ~ jednolity tekst usta- wy; illicit ~ czyn niedozwolony; lawful ~ czynność dozwolona; legislative ~ akt usta- wodawczy; unlawful ~ czyn niedo zwo- lony act2 działać, czynić, postępować; ~ on sb’s behalf działać w czyimś imieniu action 1. sprawa sądowa; 2. czynność; 3. po- zew, powództwo; ~ at law proces sądowy; ~ for debt powództwo o zapłatę należno- ści; ~ for partition powództwo o zniesienie współwłasności; ~ for payment powódz- two o zapłatę należności; ~ for perform- ance of the contract powództwo o wyko- nanie umowy; ~ for return powództwo o zwrot rzeczy; ~ for trespass powództwo o naruszenie posiadania; administrative ~ czynności administracyjne; direct ~ bezpo- średnie działanie; joint ~ działanie wspól- ne; legal ~ działanie prawne; to take up ~ powziąć działanie actionable zaskarżalny, będący podstawą do- chodzenia na drodze sądowej; ~ claim dług wymagalny, roszczenie zaskarżalne; ~ loss strata podlegająca dochodzeniu na drodze sądowej; ~ negligence karalne niedbalstwo active 1. aktywny, czynny; 2. wzmożony; ~ capacity zdolność do czynności; ~ balance dodatnie saldo; ~ bond obligacja ze stałą stopą procentową; ~ capital kapitał aktyw- ny (przynoszący zysk); ~ claim roszczenie aktywne; ~ income aktywny dochód; ~ market aktywny rynek; ~ money pieniądz w obiegu; ~ portfolio strategy strategia ak- tywnego portfela papierów wartościowych; ~ position aktywna pozycja; ~ reinsurance aktywna reasekuracja; ~ securities papiery wartościowe cieszące się ciągłym zaintere- sowaniem activity działalność; ~ in a self-employment Activity Based Costing (ABC) adequacy capacity działalność na własny rachunek; ~ of a commercial character działalność o charakterze handlowym; ~ of craftsmen działalność rzemieślnicza; ~ of liberal pro- fessions działanie w zakresie wolnych za- wodów; ~ rate stopa osób aktywnych za- wodowo w danej populacji Activity Based Costing (ABC) rachunek kosztów działania; rachunek kosztów pro- cesów (metoda polegająca na powiązaniu działań z obiektami tj. wyrobami, usługa- mi, klientami, inicjatywami, mającymi na celu spełnienie wymagań w zakresie ochro- ny środowiska oraz zasobów przedsiębior- stwa z wykonywanymi działaniami) activity-based method metoda naturalna; metoda amortyzacji uzależniająca wyso- kość amortyzacji od pracy wykonanej w da- nym okresie przez dany obiekt majątku trwałego actual rzeczywisty, faktyczny; ~ amount of benefit rzeczywista kwota zasiłku; ~ cash value faktyczna wartość pieniądza; ~ dam- age szkoda rzeczywista; ~ data dane fak- tyczne; ~ (full) costs rzeczywiste (pełne) koszty realizacji; ~ loss strata rzeczywista; ~ owner rzeczywisty właściciel; ~ posses- sion faktyczne posiadanie; ~ price strata rzeczywista ~ state of affairs faktyczny stan rzeczy; ~ rate odsetek aktywnych za- wodowo w danej populacji; ~ rate of re- turn faktyczna stopa zwrotu; ~ tax rate faktyczna stawka podatkowa; ~ total loss rzeczywista strata całkowita; ~ value rze- czywista wartość; ~ VAT receipts rzeczy- wiste wpływy z podatku VAT; ~ yield 1. dochód efektywny; 2. efektywna stopa oprocentowania acts 1. czynności; 2. transakcje; ~ of court czynności sądowe; ~ of execution czynno- ści egzekucyjne actuals wartości rzeczywiste (towary lub in- strumenty finansowe sprzedane za gotów- kę); against ~ w zamian za rzeczywiste dobra fizyczne actuarial aktuarialny; ~ analysis analiza ak- tuarialna; ~ consultant konsultant aktu- arialny; ~ department aktuariat; ~ equiva- lent ekwiwalent ubezpieczeniowy; ~ ex- pectation oczekiwania aktuarialne; ~ gains and losses zyski i straty aktuarialne; ~ in- ternational notation międzynarodowa no- tacja aktuarialna; ~ mathematics matema- tyka aktuarialna; ~ reserve rezerwa aktu- arialna; ~ rate stopa aktuarialna; ~ reserves rezerwy aktuarialne; ~ science nauki aktu- arialne actuary aktuariusz Ad Click comp. „kliknięcie reklamowe” Ad Server comp. serwer reklam adaptation to the Union EU dostosowanie do Unii add 1. dodać; 2. doliczać; 3. dopisywać; ~ a service charge onto the bill doliczyć do rachunku opłatę za usługę; ~ interest to the capital dodać odsetki do kapitału add-back cost and losses not allowable for tax purpose koszty i straty nieuznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu added 1. dodatkowy; 2. dodany; value ~ war- tość dodana; value ~ tax (VAT) podatek od wartości dodanej addition 1. dodawanie; 2. doliczenie; 3. dopi- sanie; 4. dodatek additional 1. dodatkowy; 2. uzupełniający; ~ assessment dodatkowe opodatkowanie; ~ charge opłata dodatkowa; ~ contribution dodatkowa składka; ~ costs koszty dodat- kowe; ~ equity contribution dopłaty do kapitału; ~ expenditure dodatkowy wyda- tek; ~ fee dodatkowa opłata; ~ implement- ing provisions dodatkowe przepisy wyko- nawcze; ~ instruments dodatkowe instru- menty; ~ legacy dodatkowy zapis; ~ paid- in capital dodatkowo wpłacony kapitał; ~ protocol dodatkowy protokół; ~ require- ments dodatkowe wymagania; ~ reserves rezerwy dodatkowe; ~ security zabezpie- czenie dodatkowe; ~ tax dodatkowy poda- tek, domiar; ~ trading dogrywki na sesji giełdowej additionality EU zasada dodatkowości additions przyrost stanu konta add-on dodatkowy zakres ochrony ubezpie- czeniowej add-on minimum tax podatek minimalny address adres; e-mail ~ adres e-mailowy, ad- res poczty elektronicznej adequacy 1. adekwatność; 2. odpowiedni po- 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dictionary of Economic Terms. Banking. Finance. Law Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo English-Polish, Polish-English
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: