Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00637 009749 11017081 na godz. na dobę w sumie
Dictionary of Law Terms. Słownik terminologii prawniczej English-Polish/Polish-English - ebook/pdf
Dictionary of Law Terms. Słownik terminologii prawniczej English-Polish/Polish-English - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 484
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4987-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik terminologii prawniczej jest skierowany do studentów prawa, tłumaczy przysięgłych, pracowników kancelarii prawniczych, nauczycieli specjalistycznego języka angielskiego itp.

Słownik zawiera:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dictionary of Law Terms Ewa Myrczek-Kad³ubicka rd 3 edition English-Polish Polish-English Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English By Ewa Myrczek-Kad³ubicka rd 3 edition Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Opracowanie Ewa Myrczek-Kad³ubicka 3. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Dictionary of Law Terms rd 3 edition S³ownik terminologii prawniczej 3 . wydanie Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja i korekta : Dominika Baczyñska, Monika Karaszewska Projekt ok³adki: Robert Rogiñski All rights reserved. No part of this book may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the Publisher. © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 All inquires should be addressed to: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: Totem, Inowroc³aw ISBN: 978-83-255-4986-2 . ISBN: 978-83-255-4987-9 Spis treści Preface .......................................................................................................... VII Wstęp ........................................................................................................... IX References / Bibliografia ............................................................................... XI Abbreviations / Wykaz skrótów ................................................................... XIII Introduction to legal translation ................................................................... XV Dictionary Part I. English-Polish .................................................................................... 1 Part II. Polish-English ................................................................................... 175 Test Your Knowledge of Legal English ....................................................... 337 Key and Translation ..................................................................................... 401 V Preface This bilingual DICTIONARY OF LAW TERMS is intended for students of the law, legal secretaries, paralegals, legal executives, ESP teachers, translators and professional people who need English for their present or future day-to-day work in the legal field. Though this dictionary lays no claim to comprehensiveness, it aims at serv- ing three primary functions. Firstly, it contains an exposition of essential legal terms and phrases. Entries derive largely from the traditional core of legal stu- dies – from Constitution, Contracts, Torts, Civil law, Criminal law, Land law, Labour law, Family law but also from the fields of European Community law, Bankruptcy and Reorganisation law, Companies law, and Customs and Fiscal law. Secondly, the Introduction to legal translation gives helpful guidance on some of the most vexing questions that legal writers, translators and law students face, from offering advice on usage and grammar to covering issues related to text-normative equivalence in translation of legislative texts. Since translators-to- -be and law students need to be familiarised with the principles of specific conven- tions related to syntax, lexis and stylistics of legal Polish and English as applied in the field of legislative texts, these rules and principles have been described in the Introduction to legal translation, thus providing prospective read ers with practical guidelines on legislative drafting and translation. In accordance with the rules of legal modality, legislative sentences have been subdivided into prohibi- tions, obligations, permissions and non-permissions, and illustrated with instruc- tive examples for translation of statutes. Thirdly, this book contains Tests which can be used both for self-study and in class. Students preparing for the Test of Legal English Skills examinations and other equivalent examinations will find this part particularly relevant to their ne- eds. A wide range of topics is covered through a variety of exercises which inc- lude gap filling and matching. The book includes a comprehensive key with not only answers to the exercises but also some translation hints which should help students to distinguish between similar but distinct legal terms. Unlike most dictionaries, which are devoted to questions of terminology, this book has also dealt with problems that are related to textual and pragmatic conside rations, taking account of legal construction rules applicable in civil law and common law systems accordingly. Endeavours have been made to include VII Preface a body of practical information that can orient and complement the learning pro- cess of translator-trainees and self-learners; teachers are also encouraged to make use of it. Jaworze, May 2013 Ewa Myrczek-Kadłubicka VIII Wstęp SŁOWNIK TERMINOLOGII PRAWNICZEJ jest skierowany do studen- tów prawa, tłumaczy przysięgłych, pracowników kancelarii prawniczych, nauczy- cieli specjalistycznego języka angielskiego oraz wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swej wiedzy z zakresu tekstów prawnych i prawniczych. Książka składa się z trzech części, z których najważniejsza i najobszerniejsza zawiera podstawowe terminy prawnicze z zakresu prawa konstytucyjnego, cywil- nego, handlowego, karnego, skarbowego, europejskiego, prawa pracy, etc. Wszyst- kie hasła ułożono w porządku alfabetycznym. We Wstępie do tłumaczenia tekstów prawnych podano informacje, których próżno szukać w innych słownikach – dotyczą one norm tekstowo-językowych charakterystycznych dla angielskich i polskich tekstów prawnych. W ujęciu po- równawczym omówiono warstwę składniową tekstów prawnych, ze szczególnym nacis kiem na czas gramatyczny i typy zdań złożonych. Opisano również warstwę leksykalną przepisów nakazujących, zakazujących i opisowych. Poruszono także kilka zagadnień dotyczących warstwy tekstowej, m.in. struktury aktów prawnych i nazewnictwa ich jednostek redakcyjnych. Wszystkie rozważania zostały popar- te odpowiednimi przykładami w języku polskim i angielskim. Szczególny nacisk położono na styl redagowania tekstów ustawowych w oby- dwu systemach w oparciu o wydawane przez władze ustawodawcze podręczniki (drafting manuals), które w przypadku języka polskiego przybrały postać urzę- dowego zbioru dyrektyw techniki prawodawczej, noszących nazwę Zasady tech- niki prawodawczej. Jednocześnie, zwrócono również uwagę na fakt archaiczności języka angielskich tekstów prawnych i związanej z tym małej ich komunikatyw- ności. Obecnie toczy się dyskusja na temat przeprowadzenia koniecznych reform w celu uproszczenia i ujednolicenia tegoż języka (plain English movement). SŁOWNIK TERMINOLOGII PRAWNICZEJ zawiera również Testy sprawdzające wiedzę z polskiej i angielskiej terminologii prawniczej. Takie ćwi- czenia, tradycyjnie „zarezerwowane” dla podręczników do nauki języka angiel- skiego, zostały tutaj umieszczone celowo: mają pomóc w przygotowaniu do eg- zaminów TOLES (Test of Legal English Skills). Testy kontrolne o zróżnicowanym stopniu trudności zawierają liczne przykłady słów i konstrukcji najczęściej my- lonych przez użytkowników i osoby uczące się języka angielskiego, zaś załączo- ny klucz podaje odpowiedź na każde pytanie testowe, często opatrzoną dodatko- wymi uwagami dla uczącego się. IX Wstęp W przeciwieństwie do większości dostępnych na polskim rynku specjalistycz- nych słowników z zakresu prawa, ten dwujęzyczny „wokabularz” zawiera również dodatkowe informacje, które powinny okazać się przydatne w szczególności po- czątkującym tłumaczom w przekładzie tekstów prawnych, zaś studentom prawa w ich tworzeniu. Jaworze, maj 2013 r. Ewa Myrczek-Kadłubicka X References Bibliografia E. Alcaraz, B. Hughes, Legal Translation Explained, Manchester 2002, (LTE). J. Bogudziński, K. Buczkowski, A. Kaznowski, Wzory umów i pism. Compendium of Legal Templates, Warszawa 2002, (WUIP). W.J. Brown, GCSE Law, London 1993, (GL). L. B. Curzon, Dictionary of Law, London 2002, (CLD). J. Evans (ed.), Law of International Trade, London 2001, (LOIT). S. Frankowski (red.), Introduction to Polish Law, The Hague 2005 (ITPL). B.A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary, USA 2004, (BLD). B.A. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage, Oxford 1995, (MLU). H. Gubby, English Legal Terminology. Legal concepts in language, Den Haag 2004, (ELT). R. Hara, J.T. Murphy, T. Wardyński, English-Polish Business Glossary. Angielsko- -polski encyklopedyczny słownik biznesu, Warszawa 1996, (EPBG). S.I. Hayakawa (ed.), Cassell’s Modern Guide to Synonyms and Related Words, Inns of Court School of Law, Criminal Litigation and Sentencing, London 2006, M. Jakubaszek, Legal English, Warszawa 2004, (LE). J. Justyńska, J. Justyński, The Main Institutions of the English Legal System, London 1971, (CMG). (CLAS). Toruń 1998, (MIOELS). (SAKEL). D. Keenan, Smith Keenan’s English Law, London / New York / Toronto 2004, I. Kienzler, New English Business, Gdynia 2001, (NEB). D. Kierzkowska (ed.), The Polish Civil Code, Warszawa 1997, (PCC). J.S. Lynton, Ballentine’s legal dictionary and thesaurus, New York 1995, (BLDAT). E. Martin, A Dictionary of Law, Oxford / New York 1994, (DL). J.E. Penner, Mozley Whiteley’s Law Dictionary, London, Edinburgh, Dublin C.R. Robertson, The Complete Book of Business Forms and Agreements, New Ch. Rossini, English as a Legal Language, The Hague / London / Boston 1999, 2001, (MWLD). York 1994, (BFAA). (EALL). XI F. Russell, Ch. Locke, English Law and Language, London 1992, (ELAL). R. Ward, A. Wragg, Walker Walker’s English Legal System, Oxford 2005, (WWELS). B. Walston-Dunham, Introduction to Law, USA 1999, (ITL). 301 Legal Forms, Letters Agreements, London 2002, (LP). XII References Bibliografia Abbreviations Wykaz skrótów BLD BLDAT CLAS CLD CMG CPIA CPR DL ELAL ELS ELT EPBG GL ITL ITPL LE LOIT LP LTE MIOELS MWLD PACE PCC SAKEL WWELS Walker Walker’s English Legal System Black’s Law Dictionary Ballentine’s legal dictionary and thesaurus Criminal Litigation and Sentencing 2005/2006 Dictionary of the Law Cassell’s Modem Guide to Synonyms and Related Words Criminal Procedure and Investigation Act 1996 Criminal Procedure Rules A Dictionary of Law English Law and Language English Legal System English Legal Terminology. Legal concepts in language English-Polish Business Glossary GCSE Law Introduction to Law Introduction to Polish Law Legal English Law of International Trade 301 Legal Forms, Letters Agreements. Legal Translation Explained The Main Institutions of the English Legal System Mozley Whiteley’s Law Dictionary Police and Criminal Evidence Act 1984 The Polish Civil Code Smith Keenan’s English Law XIII Introduction to legal translation 1. Introduction Law is concerned with human behaviour. Although different societies encourage different forms of behaviour all human beings have the capacity to behave in any way prescribed, on the condition we do understand what the law requires us to do. The same applies to legal translation, which in order to be successful in terms of communication must incorporate target language-oriented text-normative equivalents. Legal translators are usually ‘left to their own devices’ in making their decisions as to the right stylistics and tone to be adopted in translation. These decisions are usually based on comparative analysis of random parallel texts, which may prove to be a time-consuming and tiresome activity. This ‘introduction’ aims to offer practical information regarding the conventions and norms which are characteristic of legislative texts. It is also designed to aid translators in their work by offering a practical comparative manual of the Polish and English drafting styles and other useful information on legal translation. 1.1. Legal norm A legal norm can be defined to contain a normative statement that produces some legal effects. Any legal norm must convey information in order to fulfil its function of communicating standards of behaviour. Consequently, a norm serves as a scheme of interpretation1. The problem of the legal norm has also been discussed in terms of ‘legislative sentences’2 which consist of the following elements: – fact-situation (Tatbestand) which specifies the conditions under which the particular rule operates – in other words, it gives conditions of application of a given norm; – statement of law (Tatfolge) which prescribes the action to be taken and by whom in the event the conditions constituting the fact-situation are met; in point of fact, it determines legal modality of the norm3. 1 Van Kralingen, http://websetr.cs.uga.edu/~maduko/SemWeb/coc-frame-ont-for-law.pdf 2 One of the first analyses of legislative texts was written in 1843 by an English barrister named George Code. 3 See: S. Šarčević, New Approach to Legal Translation. The Hague/London/Boston, 2000, p. 136. XVII 1.2. Fact-situation in English legislative sentences The statement of law, which specifies its modality, is always in the main clause (or clauses), whereas the elements pertaining to the fact-situation are more flexible, being formulated as adverbial modifiers in a subordinate ‘if’ or ‘where’ clause. The clauses which express fact-situation can be introduced in English by conjunc- tions such as ‘if’ (jeżeli, jeśli), ‘on condition that’ (pod warunkiem, że...), ‘pro- vided that’ (pod warunkiem, że..., o ile...), ‘providing that’ (pod warunkiem, że..., o ile...), ‘so / as long as’ (dopóki..., tak długo jak..., pod warunkiem, że...) and ‘unless’ (jeżeli nie..., jeśli nie..., o ile nie..., chyba że...). In the case of English legislative texts, however, legal rules are being formulated mostly as conditional sentences, with ‘if’ – clauses and ‘where’– clauses introducing the fact-situation. 1.3. Fact-situation in Polish legislative sentences The clauses which express fact-situation can be introduced in Polish by conjunc- tions such as jeżeli, jeśli, w przypadku gdy, w wypadku gdy, pod warunkiem, chyba że, o ile, w razie. See the following examples: jeżeli = ‘where’ / ‘if’ / ‘embedded fact situation’ Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych (…). (KSH4 Art. 178 § 2) Where a shareholder fails to make an additional payment by the specified date, he shall be obliged to pay statutory interest (…). (CCC1)5 If a shareholder does not pay the additional contribution within a specified dead- line, he shall pay statutory interest (…). (PCCC)6 w wypadku gdy = ‘when’ Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy umowa została za­ warta w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje. (KC7 Art. 39 § 2) The above provision shall correspondingly apply when a contract has been con- cluded in the name of a legal person which is non-existent. (PCC)8 pod warunkiem = ‘on condition that’ Stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicz- nych jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia. (KP9 Art. 221 § 3) 4 Kodeks spółek handlowych (KSH). 5 Bem R., E. Kucharska, J. Marynowicz, A. Mączka, Code of Commercial Companies, Kraków 2002, (CCC1). 6 K. Michałowska, Polish Commercial Companies Code, Warszawa 2001. 7 Kodeks cywilny (KC). 8 D. Kierzkowska (ed.), The Polish Civil Code, Warszawa 1997, (PCC). 9 Kodeks pracy (KP). XVIII Introduction to legal translation 1.3.1. Embedded fact-situation in Polish legislative sentences Hazardous chemical substances and preparations may be used on condition that measures are taken to protect the health and life of employees. (PLC)10 chyba że = ‘unless’ / ‘save as’ Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty w terminie określonym w § 1, jest on obowiązany do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, chyba że statut stanowi inaczej. (KSH Art. 330 § 5) If the shareholder fails to make the payment on the date specified in § 1, the shareholder shall pay statutory interest on delay or damages, un less the statutes provide otherwise. (PCCC) Save as otherwise provided in the company articles, a shareholder who has failed to make payment by the date referred to in paragraph 1 shall be liable to pay statutory interest for the default, or damages. (PCOCPAC)11 o ile = ‘if’ Zmiany i uzupełnienia zgłoszone przez wierzycieli mogą być przedmiotem obrad i głosowania, o ile upadły na nie się zgodzi. (PU Art. 185)12 The alterations and amendments submitted by the creditors may be discussed at the debates and may be put to the vote if the bankrupt approves them. (PCC) 1.3.1. Embedded fact-situation in Polish legislative sentences The fact-situation may also take the form of an embedded modifier which is in- troduced in Polish legislative sentences by means of w razie, w przypadku, w wy­ padku. See the examples below: (i) w razie = ‘in case’ W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skut­ ków (…). (KC). Art. 24 In case of an infringement he may demand that the person who committed the infringement perform acts necessary to remove its effects (…). (PCC) (ii) w razie = ‘upon’ / ‘should’ Statut może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. (KSH Art. 359 § 6) The statutes may provide for share redemption upon the occurrence of a specific event without a resolution of the general meeting. (CCC1) The company articles may provide for redeeming shares without the resolution of the general meeting should a certain event occur. (PCOCPAC) 10 K. Michałowska, Polish Labour Code, Warszawa 2003, (PLC). 11 D. Kierzkowska (ed.), The Polish Code of Commercial Partnerships and Companies, Warszawa 2001, (PCOCPAC). 12 Prawo upadłościowe (PU). XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dictionary of Law Terms. Słownik terminologii prawniczej English-Polish/Polish-English
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: