Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00486 009601 11021154 na godz. na dobę w sumie
Dictionary of Real Estate Market. English-Polish, Polish-English Słownik rynku nieruchomości. Angielsko-polski, polsko-angielski - ebook/pdf
Dictionary of Real Estate Market. English-Polish, Polish-English Słownik rynku nieruchomości. Angielsko-polski, polsko-angielski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 217
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2921-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowany angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów rynku nieruchomości w obu wersjach językowych zawiera blisko 10 000 haseł.

Obejmuje on m.in. takie dziedziny, jak: finansowanie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, przepisy podatkowe, metody i zasady wyceny nieruchomości, kredyty hipoteczne, obrót gruntami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zagospodarowanie terenu i planowanie przestrzenne oraz podstawowe terminy z zakresu budownictwa.

Niniejszy słownik kierujemy do tych, którzy zdają sobie sprawę, że sukces w obrocie nieruchomościami i na rynku nieruchomości zależy m.in. od znajomości aktualnej terminologii i pojęć stosowanych w obcym języku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dictionary of Real Estate Market Roman Kozierkiewicz English-Polish Polish-English Wydawnictwo C.H. Beck Dictionary of Real Estate Market English-Polish Polish-English S³ownik rynku nieruchomoœci angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Real Estate Market English-Polish Polish-English By Roman Kozierkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2008 S³ownik rynku nieruchomoœci angielsko-polski polsko-angielski Opracowanie Roman Kozierkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2008 of Real Estate Market Dictionary S³ownik rynku nieruchomoœci Editing/Redakcja: Aleksandra Kalinowska Cover by/Projekt ok³adki: Robert Rogiñski © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Typesetting/Sk³ad i ³amanie: Printing and binding/Druk i oprawa: Ewa Zduñczyk Drukarnia Narodowa, Kraków ISBN: 978-83-7483-702-6 ISBN: 978-83-255-2921-5 Przedmowa Na polskim rynku nieruchomo(cid:286)ci obserwujemy od kilku lat rosn(cid:261)cy udział znanych zagra- nicznych irm po(cid:286)rednicz(cid:261)cych w obrocie nieruchomo(cid:286)ciami. Równie dynamicznie rozwija si(cid:266) rynek inwestycji w nieruchomo(cid:286)ci komercyjne, biurowe i mieszkaniowe z udziałem zagranicz- nego kapitału. Decyzje w sferze obrotu nieruchomo(cid:286)ciami podj(cid:266)te w wyniku bł(cid:266)dnej interpre- tacji terminów obcoj(cid:266)zycznych, mog(cid:261) okazać si(cid:266) katastrofalne zarówno w krótkim, jak i w dłu- gim okresie. St(cid:261)d niniejszy słownik kierujemy do tych, którzy zdaj(cid:261) sobie spraw(cid:266), (cid:298)e sukces w obrocie nieruchomo(cid:286)ciami i na rynku nieruchomo(cid:286)ci zale(cid:298)y m.in. od znajomo(cid:286)ci aktualnej terminologii i poj(cid:266)ć stosowanych w obcym j(cid:266)zyku. Prezentowany angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów rynku nierucho- mo(cid:286)ci obejmuje m.in. takie dziedziny, jak: inansowanie transakcji kupna–sprzeda(cid:298)y nieru- chomo(cid:286)ci, przepisy podatkowe, metody i zasady wyceny nieruchomo(cid:286)ci, kredyty hipotecz- ne, obrót gruntami, po(cid:286)rednictwo w obrocie nieruchomo(cid:286)ciami, zagospodarowanie terenu i planowanie przestrzenne oraz podstawowe terminy z zakresu budownictwa. O wadze i znaczeniu obrotu nieruchomo(cid:286)ciami w skali mi(cid:266)dzynarodowej (cid:286)wiadcz(cid:261) podj(cid:266)te w Unii Europejskiej próby ujednolicenia przepisów w zakresie hipoteki, które zna- lazły swój wyraz w koncepcji Eurohipoteki. Prezentowany słownik mo(cid:298)e okazać si(cid:266) przy- datn(cid:261) publikacj(cid:261) dla zrozumienia tocz(cid:261)cej si(cid:266) dyskusji w tym zakresie. W obu wersjach j(cid:266)zykowych słownik zawiera blisko 10 000 haseł. Uzupełnieniem cz(cid:266)- (cid:286)ci słownikowej s(cid:261) dwa zał(cid:261)czniki. Pierwszy dotyczy skrótów i akronimów, drugi zawiera wybrane przykłady zwrotów stosowanych w typowych umowach funkcjonuj(cid:261)cych na ryn- ku nieruchomo(cid:286)ci. Warszawa, wrzesień 2008 r. Roman Kozierkiewicz V Part I English-Polish Cz(cid:266)(cid:286)ć I angielsko-polska A nej abandonment porzucenie (np. nieruchomo- (cid:286)ci przez wła(cid:286)ciciela lub u(cid:298)ytkownika) abandonment of a claim zrzeczenie si(cid:266) rosz- czenia abandonment of real property zrzeczenie si(cid:266) własno(cid:286)ci nieruchomo(cid:286)ci abatement obni(cid:298)ka (np. czynszu) ability to pay zdolno(cid:286)ć płatnicza above market price powy(cid:298)ej ceny rynkowej above standard tenant’s improvement (ASTI) dodatkowe wyposa(cid:298)enie instalo- wane na (cid:298)yczenie najemcy (lub dzier(cid:298)awcy) lub przez niego absentee owner wła(cid:286)ciciel niemieszkaj(cid:261)cy w nieruchomo(cid:286)ci absolute auction przetarg bez ceny minimal- absolute ownership własno(cid:286)ć wył(cid:261)czna absolute value warto(cid:286)ć bezwzgl(cid:266)dna absorption rate wska(cid:296)nik absorpcji (przewi- dywana roczna sprzeda(cid:298) lub nowe zasiedle- nia nieruchomo(cid:286)ci) abstract from the land register odpis z ksi(cid:266)- gi wieczystej abstract of judgment wypis z wyroku abstract of the title wyci(cid:261)g hipoteczny (wy- ci(cid:261)g z ksi(cid:261)g wieczystych dotycz(cid:261)cy prawa własno(cid:286)ci i obci(cid:261)(cid:298)e(cid:276) hipotecznych) (br.) abutting properties nieruchomo(cid:286)ci przyle- gaj(cid:261)ce accelerated cost recovery przyspieszone od- zyskiwanie (windykacja) kosztów acceleration przyspieszenie (np. spłat kredy- acceleration clause klauzula przyspieszo- tu hipotecznego) nych spłat kredytu accept an offer przyj(cid:261)ć ofert(cid:266) acceptable offer oferta do przyj(cid:266)cia acceptable price cena do przyj(cid:266)cia; cena przyst(cid:266)pna acceptance of an offer przyj(cid:266)cie oferty acceptance of property condition zaakcep- towanie stanu nieruchomo(cid:286)ci accepted appraisal practices przyj(cid:266)te spo- soby wyceny access dost(cid:266)p access right prawo dost(cid:266)pu (np. do nierucho- access road droga dojazdowa access to bank inance dost(cid:266)p do inansowa- access to capital market dost(cid:266)p do rynku mo(cid:286)ci) nia przez bank kapitałowego access to credit dost(cid:266)p do kredytu access to inancing dost(cid:266)p do inansowania access to public road dost(cid:266)p do drogi pu- access to register dost(cid:266)p do rejestru access to the lat dost(cid:266)p do mieszkania accessibility dost(cid:266)pno(cid:286)ć (np. do działki) accessibility by car dost(cid:266)pno(cid:286)ć dla samo- blicznej chodu accessibility of mortgage products dost(cid:266)p- no(cid:286)ć produktów (kredytów) hipotecznych accessory building pomieszczenie pomocni- cze (np. gara(cid:298)) accommodation party strona przysługuj(cid:261)ca; wystawca weksla grzeczno(cid:286)ciowego accompanying office space towarzysz(cid:261)ca powierzchnia biurowa accompanying premises pomieszczenia przynale(cid:298)ne; pomieszczenia towarzysz(cid:261)ce accounts payable zobowi(cid:261)zania accounts receivable nale(cid:298)no(cid:286)ci accretion powi(cid:266)kszenie (np. działki w wyni- ku działa(cid:276) sił naturalnych) accrual basis accounting rachunkowo(cid:286)ć me- moriałowa accruals rozliczenia mi(cid:266)dzyokresowe bierne; zobowi(cid:261)zania przyszłych okresów 3 accrued depreciation advance payment accrued depreciation zakumulowane odpisy actual stock of housing faktyczny zasób accrued interest narosłe odsetki accumulated depreciation amortyzacja sku- actual value warto(cid:286)ć rzeczywista ad valorem tax podatek od warto(cid:286)ci (np. nie- mieszkaniowy ruchomo(cid:286)ci) acquisition nabycie; pozyskanie; przej(cid:266)cie acquisition by prescription nabycie przez nadbudowa) mo(cid:286)ci zasiedzenie acquisition price cena nabycia (np. nierucho- ny o zmiennej stopie procentowej acquisition value warto(cid:286)ć nabycia (np. nie- o zmiennej stopie procentowej mo(cid:286)ci) ruchomo(cid:286)ci) amortyzacyjne mulowana acquire ownership by prescription nabyć własno(cid:286)ć przez zasiedzenie acquire possession nabyć posiadanie; uzy- skać posiadanie acquire property nabyć nieruchomo(cid:286)ć acquired right prawo nabyte acquirer nabywca; przejmuj(cid:261)cy acquiring real estate nabywanie nierucho- acquisition cost koszt obejmuj(cid:261)cy wszystkie opłaty zwi(cid:261)zane z nabyciem nieruchomo- (cid:286)ci; koszt pierwotny nabycia (np. nierucho- mo(cid:286)ci) acquisition loan po(cid:298)yczka na nabycie nieru- acquisition of property nabycie mienia; na- bycie nieruchomo(cid:286)ci; nabycie własno(cid:286)ci acquisition of real estate nabycie nierucho- acquisition of real property nabycie nieru- chomo(cid:286)ci mo(cid:286)ci chomo(cid:286)ci acquisition of real property for investment purposes nabycie nieruchomo(cid:286)ci na cele inwestycyjne acquisition permit zezwolenie na nabycie (np. nieruchomo(cid:286)ci) acre akr (4047 m2 = 0,4 ha) acreage areał; powierzchnia actual age faktyczny wiek (np. budynku) actual damage szkoda faktyczna (np. w wy- niku wywłaszczenia nieruchomo(cid:286)ci); szko- da rzeczywista actual eviction eksmisja faktyczna (np. z mo- actual holder dzier(cid:298)yciel; faktyczny posia- cy prawa) dacz actual possession posiadanie faktyczne actual seisin posiadanie faktyczne 4 adaptation adaptacja (np. lokalu) adaptive reuse ponowne u(cid:298)ytkowanie nieru- chomo(cid:286)ci po adaptacji do innych funkcji addition dobudowa additional collateral value warto(cid:286)ć dodatko- wego zabezpieczenia additional inancing inansowanie uzupeł- niaj(cid:261)ce additional offer oferta dodatkowa additional storey dodatkowe pi(cid:266)tro (jako add-on rate odsetki pobierane za okre(cid:286)lony okres niezale(cid:298)nie od spłat kapitału address for communication adres do dor(cid:266)- cze(cid:276) address of owner adres wła(cid:286)ciciela adjacent s(cid:261)siedni adjacent lot działka s(cid:261)siednia adjoin przylegać adjoining przylegaj(cid:261)cy adjoining land przylegaj(cid:261)cy teren (grunt) adjoining lot działka przylegaj(cid:261)ca adjoining office space przylegaj(cid:261)ca po- wierzchnia biurowa adjoining real estate nieruchomo(cid:286)ć przyle- adjust for inlation korygować ze wzgl(cid:266)du gaj(cid:261)ca na inlacj(cid:266) adjustable mortgage loan kredyt hipotecz- adjustable-rate mortgage kredyt hipoteczny adjusted gross income skorygowany dochód brutto (np. z wynajmowania budynku, lo- kalu) adjusted mortgage hipoteka zabezpiecza- j(cid:261)ca kredyt o zmiennej wysoko(cid:286)ci; kredyt hipoteczny z korygowan(cid:261) stop(cid:261) procentow(cid:261) w zale(cid:298)no(cid:286)ci od stopy inlacji adjustment dostosowanie; korekta adjustment grid tabela koryguj(cid:261)ca administration building budynek admini- advance payment zaliczka; wypłata zalicz- stracyjny kowa advance possession anchor tenant advance possession obj(cid:266)cie w posiadanie nieruchomo(cid:286)ci przed załatwieniem wszyst- kich formalno(cid:286)ci advantageous offer oferta korzystna advantageous price cena korzystna adverse possession posiadanie bezprawne aesthetic value walor estetyczny (zwi(cid:266)ksza warto(cid:286)ć nieruchomo(cid:286)ci) afidavit pisemne o(cid:286)wiadczenie zło(cid:298)one pod przysi(cid:266)g(cid:261) afidavit of title pisemne o(cid:286)wiadczenie doty- cz(cid:261)ce tytułu prawnego afirmative easement słu(cid:298)ebno(cid:286)ć czynna affordability dost(cid:266)pno(cid:286)ć (np. do rynku no- wych mieszka(cid:276)) affordability index wska(cid:296)nik dost(cid:266)pno(cid:286)ci affordable dost(cid:266)pny affordable housing budownictwo mieszka- niowe dost(cid:266)pne dla osób o niskich lub (cid:286)red- nich dochodach; dost(cid:266)pne budownictwo mieszkaniowe A-frame dom z ostrym dwuspadowym da- chem si(cid:266)gaj(cid:261)cym ziemi age-life method of depreciation metoda amortyzacji uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)ca efektywny okres u(cid:298)ytkowania aggregate costs koszty ł(cid:261)czne aggregate mortgage hipoteka ł(cid:261)czna agrarian property nieruchomo(cid:286)ć rolna; włas- no(cid:286)ć ziemska agreed price cena uzgodniona agreement for lease umowa przedwst(cid:266)pna najmu sprzeda(cid:298)y agreement for sale umowa przedwst(cid:266)pna agreement of sale umowa sprzeda(cid:298)y agreement termination rozwi(cid:261)zanie umowy agricultural area obszar rolny agricultural land grunty rolne agricultural property nieruchomo(cid:286)ć rolna; własno(cid:286)ć ziemska Agricultural Real Estate Agency Agencja Nieruchomo(cid:286)ci Rolnych agricultural real property nieruchomo(cid:286)ć rolna; własno(cid:286)ć ziemska agricultural use value warto(cid:286)ć u(cid:298)ytkowa nieruchomo(cid:286)ci rolnej air right prawo własno(cid:286)ci do przestrzeni nad powierzchni(cid:261) nieruchomo(cid:286)ci air-conditioning klimatyzacja alienability zbywalno(cid:286)ć (np. prawa własno(cid:286)ci do nieruchomo(cid:286)ci) alienation clause postanowienie umowne dotycz(cid:261)ce kwestii przenoszenia praw i obo- wi(cid:261)zków alienation of property przeniesienie prawa własno(cid:286)ci do nieruchomo(cid:286)ci alienation of real estate przeniesienie prawa własno(cid:286)ci do nieruchomo(cid:286)ci alley przej(cid:286)cie mi(cid:266)dzy budynkami lub za bu- dynkiem (dla dostaw lub wywozu (cid:286)mieci) all-in-cost koszt całkowity (np. kredytu hi- allocation of property podział nieruchomo- potecznego) (cid:286)ci allodial estate nieruchomo(cid:286)ć dziedziczona allodial system system dziedziczenia allowance dotacja; odpis; ulga alterations przeróbki (np. w zajmowanym alternative housing mieszkanie zast(cid:266)pcze lokalu); zmiany (np. komunalne) alternative mortgage instrument alterna- tywny instrument hipoteczny alternative use value warto(cid:286)ć u(cid:298)ytkowania alternatywnego amendment of application uzupełnienie amendment of tenancy zmiany w umowie amenities udogodnienia; wyposa(cid:298)enie amortization amortyzacja amortization of a loan amortyzacja (spłata) wniosku najmu po(cid:298)yczki amortization rate stopa amortyzacji amortization schedule harmonogram amor- tyzacji; plan umorzenia amortization term okres amortyzacji amortize amortyzować; spłacać amortized loan po(cid:298)yczka zamortyzowana amortized mortgage kredyt hipoteczny umo- (umorzona) rzony (spłacony) amount of the shortfall kwota brakuj(cid:261)ca anchor lease umowa najmu o najwi(cid:266)kszym znaczeniu (np. w centrum handlowym) anchor tenant najemca główny (np. w cen- trum handlowym) 5 ancillary tenant approved site development plans ancillary tenant najemca podrz(cid:266)dny (zajmuje stosunkowo mał(cid:261) powierzchni(cid:266) w centrach handlowych) annual accounts roczne sprawozdanie inan- sowe annual cap roczny limit korekty oprocento- wania kredytu hipotecznego annual debt service roczna obsługa długu annual depreciation amortyzacja roczna annual percentage rate roczna stawka pro- centowa; rzeczywista stopa procentowa annual registration fee roczna opłata reje- stracyjna annual rent czynsz roczny annual stabilized income dochód z nieru- chomo(cid:286)ci wyra(cid:298)ony w jednorocznej sumie, ale uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)cy (cid:286)redni dochód podczas prognozowanego okresu inwestycyjnego annual tax declaration roczne zeznanie po- annual tax return roczne zeznanie podatko- datkowe we annual value warto(cid:286)ć roczna annuity renta annuity mortgage kredyt hipoteczny spłaca- annulment odwołanie; uchylenie; uniewa(cid:298)- ny w ratach nienie apartment apartament; mieszkanie apartment block blok mieszkalny apartment building apartamentowiec; budy- nek wielorodzinny apartment furnishing standard standard wyko(cid:276)czenia mieszkania apartment house dom czynszowy; dom mieszkalny (am.); dom wielomieszkalny; kamienica apartment price cena mieszkania apartment to let mieszkanie na wynajem apartment tower wie(cid:298)owiec mieszkalny apparent authority pełnomocnictwo do- mniemane apparent defect wada jawna apparent possession posiadanie jawne appearance wygl(cid:261)d (np. lokalu, budynku) appearing party stawaj(cid:261)cy (np. przed nota- riuszem) appliances urz(cid:261)dzenia (np. elektryczne) applicability of terms zastosowanie warun- ków 6 applicable law prawo wła(cid:286)ciwe application wniosek application to remove the mortgage entry wniosek o usuni(cid:266)cie wpisu hipotecznego apply for a mortgage wyst(cid:261)pić o kredyt hi- poteczny; wyst(cid:261)pić o wpis hipoteki apportionment podział proporcjonalny (np. dochodów z nieruchomo(cid:286)ci) appraisal wycena (np. warto(cid:286)ci nieruchomo- (cid:286)ci przez rzeczoznawc(cid:266)) appraisal by capitalization wycena w opar- ciu o kapitalizacj(cid:266) appraisal by comparison wycena porów- nawcza mowanie appraisal by replacement cost wycena na podstawie kosztów odtworzenia appraisal by summation wycena przez su- appraisal date data sporz(cid:261)dzenia wyceny appraisal deadline ostateczny termin prze- kazania wyceny (np. nieruchomo(cid:286)ci) appraisal depreciation ocena poziomu amortyzacji appraisal fee opłata za wycen(cid:266) appraisal process proces wyceny appraisal provisions postanowienia dotycz(cid:261)- ce wyceny appraisal report operat szacunkowy; spra- wozdanie z wyceny appraisal review przegl(cid:261)d wyceny (np. nie- ruchomo(cid:286)ci) appraisal surplus wycena (np. nieruchomo- (cid:286)ci) pomniejszona o warto(cid:286)ć ksi(cid:266)gow(cid:261) appraised value warto(cid:286)ć szacunkowa; war- to(cid:286)ć wyceniona (np. nieruchomo(cid:286)ci przez rzeczoznawc(cid:266) na podstawie warto(cid:286)ci ryn- kowej) appraiser rzeczoznawca maj(cid:261)tkowy; taksa- tor chomo(cid:286)ci) appreciation przyrost warto(cid:286)ci (np. nieru- appreciation rate stopa przyrostu warto(cid:286)ci appropriation wydzielenie (np. gruntów na cele publiczne) approval of construction design zatwierdze- nie projektu budowlanego approved site development plans zatwier- dzone plany zagospodarowania terenu approximate value at the appraised value approximate value warto(cid:286)ć przybli(cid:298)ona appurtances przynalezno(cid:286)ci (np. dot. nieru- ków assignment cesja; przelew praw i obowi(cid:261)z- chomo(cid:286)ci) arable land ziemia orna arbitration court s(cid:261)d polubowny arbitration proceedings post(cid:266)powanie arbi- architectural design concept koncepcja pro- jektu architektonicznego architectural outline wst(cid:266)pny plan architek- tra(cid:298)owe toniczny architectural plan plan architektoniczny architectural style styl architektoniczny arm’s length transaction transakcja mi(cid:266)dzy stronami niepowi(cid:261)zanymi szczególnym w(cid:266)- złem lub faktycznym arrangement fee opłata przygotowawcza arrears zaległo(cid:286)ci (np. płatnicze, podatkowe) arrears of interest odsetki zaległe artesian well studnia artezyjska asbestos azbest as-built drawing rysunek (obmiar) powyko- nawczy asked price cena (cid:298)(cid:261)dana (np. przez wła(cid:286)ci- ciela nieruchomo(cid:286)ci jako cena sprzeda(cid:298)y); cena minimalna asking price cena wywoławcza asking rent czynsz (cid:298)(cid:261)dany assemblage poł(cid:261)czenie dwóch lub wi(cid:266)cej przylegaj(cid:261)cych działek; scalanie gruntów assessable property nieruchomo(cid:286)ć podlega- j(cid:261)ca opodatkowaniu assessed value warto(cid:286)ć wyceniana assessment oicjalne wycena nieruchomo(cid:286)ci dla potrzeb podatkowych assessment base podstawa opodatkowania assessment of risk ocena ryzyka assessment of value oszacowanie warto(cid:286)ci assessment ratio stosunek warto(cid:286)ci wycenio- nej do warto(cid:286)ci rynkowej assessor taksator (np. podatkowy) asset management zarz(cid:261)dzanie aktywami asset-backed securities papiery warto(cid:286)ciowe zabezpieczone aktywami assign cedować (przenosić prawo na inn(cid:261) osob(cid:266)); przelewać assignability przenoszalno(cid:286)ć assignee cesjonariusz (osoba, na rzecz której dokonano cesji) assignment of contract cesja umowy; prze- lew praw i obowi(cid:261)zków z umowy assignment of lease cesja umowy najmu (przeniesienie umownego prawa do ko- rzystania z wynaj(cid:266)tej nieruchomo(cid:286)ci oraz obowi(cid:261)zków z tym zwi(cid:261)zanych) assignment of mortgage cesja hipoteki; cesja kredytu hipotecznego; przelew wierzytelno- (cid:286)ci zabezpieczonej hipotecznie assignment of receivables przelew wierzy- assignment of rents przelew wierzytelno(cid:286)ci assignment of rights cesja praw; przelew telno(cid:286)ci czynszowych praw assignment of servicing przekazanie obsługi (po(cid:298)yczki lub kredytu) assignor cedent association stowarzyszenie; towarzystwo assumable loan kredyt do przej(cid:266)cia (np. przez nabywc(cid:266) nieruchomo(cid:286)ci, na której ustanowiono zabezpieczenie kredytu) assumable mortgage kredyt hipoteczny, który mo(cid:298)e być przej(cid:266)ty przez nast(cid:266)pnych wła(cid:286)cicieli nieruchomo(cid:286)ci assume the loan przej(cid:261)ć kredyt assumed mortgage przej(cid:266)ty kredyt hipo- teczny assumption przej(cid:266)cie (np. zobowi(cid:261)za(cid:276) umow- nych od innej osoby) assumption balance saldo przej(cid:266)cia (np. zo- bowi(cid:261)za(cid:276) kredytowych ci(cid:261)(cid:298)(cid:261)cych na nieru- chomo(cid:286)ci) assumption contract umowa o przej(cid:266)ciu zobowi(cid:261)za(cid:276) assumption fee opłata nakładana przez po- (cid:298)yczkodawc(cid:266) na nabywc(cid:266), który przejmu- je istniej(cid:261)ce zobowi(cid:261)zania kredytowe na przedmiotowej nieruchomo(cid:286)ci; prowizja od przej(cid:266)cia assumption of mortgage przej(cid:266)cie kredytu hipotecznego assured shorthold tenancy umowa najmu nieruchomosci chronionej krótkoterminowo assured tenancy najem gwarantowany at an arranged price po cenie umówionej at the appraised value według wycenionej warto(cid:286)ci 7 atrium awning windows atrium atrium attached power of attorney zał(cid:261)czone peł- nomocnictwo attachment zaj(cid:266)cie (np. nieruchomo(cid:286)ci w ce- lu zmuszenia do zapłaty długu); zaj(cid:266)cie ma- j(cid:261)tku na podstawie nakazu s(cid:261)dowego attachment lien zastaw s(cid:261)dowy attic mansarda; poddasze; strych attic level poddasze attorn przenosić (prawa własno(cid:286)ci); uznać nowego posiadacza nieruchomo(cid:286)ci jako wła(cid:286)ciciela attorney-in-fact pełnomocnik prawny attorney’s fee opłata za czynno(cid:286)ci adwokac- kie; taksa adwokacka attornment przeniesienie (np. praw własno- attractiveness of the location atrakcyjno(cid:286)ć (cid:286)ci) lokalizacji auction aukcja; licytacja audit audyt; badanie dokumentacji inanso- wej; kontrola inansowa auditor audytor; biegły ksi(cid:266)gowy avulsion utrata gruntu w wyniku działania wód rzecznych, które zmieniaj(cid:261) koryto awning windows okna uchylne od góry na zewn(cid:261)trz authorities organy administracji samorz(cid:261)do- wej lub rz(cid:261)dowej automated valuation method komputerowa metoda wyceny nieruchomo(cid:286)ci (stosowana równie(cid:298) dla ponownej wyceny obiektów miejskich w celach podatkowych) automatic gate brama otwierana automatycz- nie autonomous possession posiadanie samoistne average home price przeci(cid:266)tna cena domu average price cena przeci(cid:266)tna average price of a flat przeci(cid:266)tna cena average rent per month przeci(cid:266)tny czynsz average value warto(cid:286)ć przeci(cid:266)tna; warto(cid:286)ć aviation easement słu(cid:298)ebno(cid:286)ć przelotu aviation right prawo do przestrzeni po- mieszkania miesi(cid:266)cznie (cid:286)rednia wietrznej 8 B back interest odsetki zaległe back tax niezapłacony podatek od nierucho- balonowa) balloon payment spłata jednorazowa (tzw. mo(cid:286)ci back-to-back escrow depozyt na transakcje równoległe (sprzeda(cid:298) i zakup nieruchomo- (cid:286)ci) backup contract umowa nabycia nieru- chomo(cid:286)ci, która staje si(cid:266) skuteczna, o ile poprzednia umowa nie została spełniona (am.) backup offer oferta wtórna (w przypadku nieprzyj(cid:266)cia pierwotnej oferty sprzeda(cid:298)y nieruchomo(cid:286)ci) bad debt nie(cid:286)ci(cid:261)galna nale(cid:298)no(cid:286)ć bad faith zła wiara bad title wadliwy tytuł prawny bail kaucja bail mortgage hipoteka aukcyjna bailiff warrant nakaz komorniczy (br.) balance bilans; równowaga; saldo balance at the bank saldo rachunku banko- balance due saldo debetowe; saldo ujemne balance of interest saldo odsetek balance on maturity saldo w terminie zapa- wego dalno(cid:286)ci balance sheet analysis analiza bilansu balance sheet data dane bilansowe balance sheet date dzie(cid:276) bilansowy balance sheet proit zysk bilansowy balance sheet valuation wycena bilansowa balance sheet value warto(cid:286)ć bilansowa balcony balkon balcony-type corridors korytarze typu bal- konowego balloon credit kredyt balonowy (pot.); kredyt o odroczonej spłacie raty głównej balloon mortgage kredyt hipoteczny spłaca- ny jednorazowo balustrade balustrada bank acceptance akcept bankowy bank account konto bankowe; rachunek bank account agreement umowa rachunku bankowy bankowego bank advice awizo bankowe bank charges koszty bankowe; opłaty ban- kowe; opłaty za usługi bankowe bank check czek bankowy bank commission prowizja bankowa bank credit kredyt bankowy bank credit line bankowa linia kredytowa; bankowy limit kredytowy bank deposit depozyt bankowy; lokata ban- kowa; wkład bankowy bank discount rate bankowa stopa dyskon- towa bank estimates ocena bankowa (np. wypła- calno(cid:286)ci klienta, irmy) bank inancing inansowanie przez bank bank guarantee gwarancja bankowa Bank Guarantee Fund Act ustawa o banko- wym funduszu gwarancyjnym bank interest odsetki bankowe bank lending działalno(cid:286)ć po(cid:298)yczkowa ban- ku; operacje po(cid:298)yczkowe bank overdraft kredyt w rachunku bie(cid:298)(cid:261)- bank rate bankowa stopa procentowa; stopa cym dyskontowa (br.) bank rate of discount bankowa stopa dys- kontowa towa bank rate of interest bankowa stopa procen- bank rate policy polityka dyskontowa (br.) bank receipt pokwitowanie bankowe (np. przyj(cid:266)cia wkładu) 9 bank references bond nie bankowe bankowe racje bankowe bankowy bankowe bank references referencje bankowe; opinia bankowa bank service charge koszty obsługi banko- wej; opłata za usługi bankowe bank term loan bankowa po(cid:298)yczka termino- wa (z reguły udzielana na okres 1 roku lub dłu(cid:298)ej) banker’s commission prowizja bankowa banker’s deposit depozyt (wkład) bankowy banker’s lien zastaw bankowy; zabezpiecze- banker’s opinion opinia banku; referencje banking bankowo(cid:286)ć; usługi bankowe; ope- banking account konto bankowe; rachunek Banking Act ustawa bankowa banking charges koszty bankowe; opłaty banking commission prowizja bankowa banking credit kredyt bankowy banking department departament bankowo- (cid:286)ci (np. w Banku Anglii) Banking Guarantee Fund Bankowy Fun- dusz Gwarancyjny banking law prawo bankowe Banking Ombudsmen rzecznik praw obywa- telskich do spraw bankowych (br.) banking products produkty bankowe banking secrecy tajemnica bankowa banking services usługi bankowe banking statistics statystyka bankowa banking structure struktura bankowo(cid:286)ci; struktura systemu bankowego banking supervision nadzór bankowy bankruptcy of a mortgage bank upadło(cid:286)ć banku hipotecznego bank’s receivables secured by mortgages wierzytelno(cid:286)ci banku zabezpieczone hipo- tekami bargain price cena okazyjna bargain sale sprzeda(cid:298) okazyjna bargaining power siła przetargowa base interest rate podstawowa stopa procen- basement piwnica; suterena basic furnishing jobs proste (podstawowe) prace wyko(cid:276)czeniowe basic land unit parcela basic rent czynsz podstawowy basis point punkt bazowy; jedna setna pro- be in possession być w posiadaniu bearer instrument papier warto(cid:286)ciowy na centa okaziciela bearing wall (cid:286)ciana no(cid:286)na bedroom community dzielnica spełniaj(cid:261)ca głównie rol(cid:266) „sypialni” bedsit mieszkanie jednopokojowe beginning value warto(cid:286)ć pocz(cid:261)tkowa below value poni(cid:298)ej warto(cid:286)ci beneicial interest prawo u(cid:298)ytkowania beneicial owner uprawniony do pobierania po(cid:298)ytków z nieruchomo(cid:286)ci beneiciary beneicjent; kredytobiorca bequest zapis (np. spadku) best bid najwy(cid:298)sza cena oferowana; oferta najkorzystniejsza best price cena najkorzystniejsza best rent najwy(cid:298)szy czynsz według stawek rynkowych betterment wzrost warto(cid:286)ci (np. nierucho- mo(cid:286)ci w wyniku działania czynników ze- wn(cid:266)trznych) bid oferta; przetarg bid bond gwarancja przetargowa bidding procedure procedura przetargowa bi-level dwupoziomowy bill of exchange weksel trasowany bill of sale umowa kupna-sprzeda(cid:298)y binder umowa przedwst(cid:266)pna (ł(cid:261)cznie z za- datkiem) binding offer oferta wi(cid:261)(cid:298)(cid:261)ca biweekly mortgage kredyt hipoteczny spła- cany co dwa tygodnie blanket mortgage hipoteka ł(cid:261)czna blanket price cena orientacyjna blended rate mortgage kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej (am.) block kwartał ulic block of lats wielorodzinny budynek miesz- block of residential units budynek mieszkal- ny wielosegmentowy bond obligacja base line linia bazowa (stosowana w opisie kalny towa gruntów) base price cena bazowa base rent czynsz podstawowy 10 bond inancing building site bond inancing inansowanie przez emisj(cid:266) brownield site nieruchomo(cid:286)ć niezabudowa- obligacji na lub nieu(cid:298)ywana bond loan po(cid:298)yczka obligacyjna; po(cid:298)yczka build-to-suit budowa na wynajem; budowa pod okre(cid:286)lone zapotrzebowanie builder przedsi(cid:266)biorstwo budowlane building budynek building adaptations adaptacje budowlane building approval zezwolenie na budow(cid:266) building area obszar zabudowy building axis o(cid:286) budynku building boom boom budowlany; wysoka koniunktura w budownictwie building certiicate pozwolenie na u(cid:298)ytko- wanie Building Code kodeks budowlany building code violations naruszenie prawa budowlanego building codes normy budowlane building contract umowa o roboty budow- lane building design drawings dokumentacja projektowa budynku building estate działka budowlana building facilities urz(cid:261)dzenia budowlane building ground grunt budowlany; plac bu- dowy; teren budowlany; teren budowy building inspection inspekcja budowlana; nadzór budowlany building inspector inspektor budowlany; inspektor nadzoru budowlanego; przedsta- wiciel nadzoru budowlanego building land grunty budowlane; grunty przeznaczone pod zabudow(cid:266); teren budow- lany; teren pod zabudow(cid:266) building law prawo budowlane building limit granica zabudowy building line linia zabudowy building loan agreement umowa kredytu budowlanego building lot działka budowlana building market rynek budowlany building moratorium zakaz budowania building name nazwa budynku building permit zezwolenie na budow(cid:266) building project projekt budowlany building property nieruchomo(cid:286)ci budynko- building regulations przepisy budowlane building restrictions ograniczenia budowlane building site plac budowy; teren budowy 11 pod zastaw obligacji bond rating klasyikacja obligacji bond redemption wykup obligacji bond secured by mortgage hipoteczny list zastawny bond underwriter gwarant obligacji bone-ide purchaser of value nabywca w do- brej wierze i za zapłat(cid:261) book of mortgage ksi(cid:266)ga hipoteczna (am.); ksi(cid:266)ga wieczysta book of the building ksi(cid:266)ga budynku book value warto(cid:286)ć ksi(cid:266)gowa borough gmina borrow money on mortgage po(cid:298)yczać pie- ni(cid:261)dze pod hipotek(cid:266) borrower kredytobiorca; po(cid:298)yczkobiorca borrower proile proil kredytobiorcy borrowing costs koszty po(cid:298)yczki borrowing power zdolno(cid:286)ć kredytowa bottom price cena najni(cid:298)sza boundary limitation ustalenie granicy; wy- znaczenie granicy boundary line linia graniczna boundary marking oznaczenie granicy boundary of use right area granice obszaru prawa u(cid:298)ytkowania breach naruszenie (np. przepisu) breach of contract naruszenie umowy break-even point próg rentowno(cid:286)ci breezeway wiata brick house dom z cegły bridge financing finansowanie kredytem przej(cid:286)ciowym; inansowanie pomostowe bridge loan po(cid:298)yczka pomostowa; po(cid:298)yczka udzielana na zakup nieruchomo(cid:286)ci na okres do uzyskania wpływów ze sprzeda(cid:298)y stare- go domu broker agent; makler; po(cid:286)rednik w obrocie nieruchomo(cid:286)ciami brokerage działalno(cid:286)ć maklerska; po(cid:286)red- brokerage fee prowizja maklerska broker’s commission prowizja po(cid:286)rednika broker’s fee prowizja po(cid:286)rednika brownield ekonomicznie zaniedbane tereny we nictwo miejskie building slump bylaws bungalow dom parterowy burden with mortgage obci(cid:261)(cid:298)yć hipotek(cid:261) burglar alarm alarm antywłamaniowy business premises lokal u(cid:298)ytkowy; pomiesz- czenia irmy business property occupation tax podatek od nieruchomo(cid:286)ci wykorzystywanej do pro- wadzenia działalno(cid:286)ci gospodarczej business valuation wycena przedsi(cid:266)bior- business value warto(cid:286)ć handlowa buy land nabyć działk(cid:266) buy to let investment inwestycja w zakup mieszkania na wynajem buy-back agreement umowa odkupu (np. nieruchomo(cid:286)ci) buydown płatno(cid:286)ć ryczałtowa na rzecz wie- buyer’s agent po(cid:286)rednik reprezentuj(cid:261)cy ku- buyer’s broker po(cid:286)rednik reprezentuj(cid:261)cy buyer’s market rynek kupuj(cid:261)cego; rynek buying agent agent zakupu buying motives motywy zakupu (np. nieru- buy-to-let market rynek nieruchomo(cid:286)ci na buy-to-let mortgage kredyt hipoteczny na zakup mieszkania na wynajem by operation of law z mocy prawa bylaws przepisy wykonawcze; regulamin nabywcy chomo(cid:286)ci) wynajem building slump zastój w budownictwie building society towarzystwo budowlane (am.); kasa oszcz(cid:266)dno(cid:286)ciowo-po(cid:298)yczkowa (br.) building standard norma budowlana building standing empty pustostan building stock zapasy materiałów budowla- building structure obiekt budowlany building survey przegl(cid:261)d konstrukcji i stanu stwa building surveyor rzeczoznawca budowla- building trade budownictwo building type rodzaj budynku building under construction budynek w bu- building’s register ksi(cid:261)(cid:298)ka obiektu budow- rzyciela build-operate-own budowa-eksploatacja-po- puj(cid:261)cego build-operate-transfer budowa-eksploata- kupuj(cid:261)cego cja-przeniesienie własno(cid:286)ci build-out prace wyko(cid:276)czeniowe według (cid:298)ycze(cid:276) najemcy (wg specyikacji u(cid:298)ytkownika) built-ins elementy wbudowane (np. w miesz- built-up area teren zabudowany built-up property nieruchomo(cid:286)ć zabudo- kaniu) wana bull market rynek o zwy(cid:298)kowej tendencji bullet loan po(cid:298)yczka z jednorazow(cid:261) spłata kapitału i odsetek w dniu zapadalno(cid:286)ci nych budynku ny dowie lanego siadanie 12 C capital investment inwestycja capital investment plan plan inwestycyjny capital investment program plan inwesty- capital loss strata kapitałowa capital market rynek kapitałowy capital repairs remont kapitalny capital value warto(cid:286)ć kapitału capitalization kapitalizacja capitalization ratio współczynnik kapitali- cyjny zacji capitalization yield stopa kapitalizacji capitalized interest odsetki skapitalizowane capitalized market value skapitalizowana warto(cid:286)ć rynkowa capitalized value (worth) warto(cid:286)ć skapita- capped rate maksymalne oprocentowanie kredytu hipotecznego capped rate mortgage kredyt hipoteczny z maksymalnym oprocentowaniem capped service charge koszty obsługi na stałym poziomie capture rate wska(cid:296)nik dynamiki sprzeda(cid:298)y lub wynajmu nieruchomo(cid:286)ci caretaker dozorca; gospodarz domu; stró(cid:298); zarz(cid:261)dca tymczasowy carport wiata samochodowa carriers no(cid:286)niki (np. energii) carrying charges koszty bie(cid:298)(cid:261)ce carrying value (worth) warto(cid:286)ć bilansowa; cartographic law prawo kartograiczne cash at closing zapłata gotówk(cid:261) przy podpi- sywaniu umowy cash low after tax przepływy (cid:286)rodków pie- ni(cid:266)(cid:298)nych netto (po opodatkowaniu) cash low analysis analiza przepływu (cid:286)rod- ków pieni(cid:266)(cid:298)nych (np. dla ustalenia warto- (cid:286)ci nieruchomo(cid:286)ci) 13 capacity to borrow zdolno(cid:286)ć do zaci(cid:261)gania warto(cid:286)ć ksi(cid:266)gowa callable bond obligacja z opcj(cid:261) wcze(cid:286)niej- lizowana cadastral cartography kartograia katastral- na cadastral map mapa katastralna cadastral register rejestr katastralny cadastral survey map mapa katastralna cadastral surveys regulations przepisy do- tycz(cid:261)ce planów katastralnych cadastral tax podatek katastralny cadastral value warto(cid:286)ć katastralna cadastre kataster cadastre attributes cechy katastra calculated price cena kalkulacyjna call a loan wezwać kredytobiorc(cid:266) do spłaty kredytu wskutek jego wymagalno(cid:286)ci call loan po(cid:298)yczka krótkoterminowa; po- (cid:298)yczka zwrotna na (cid:298)(cid:261)danie szego wykupu cancel an offer anulować ofert(cid:266) cancellation clause klauzula w umowie umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ca odst(cid:261)pienie od umowy (lub jej rozwi(cid:261)zanie, wypowiedzenie) na pod- stawie zaistnienia okre(cid:286)lonego zdarzenia cancellation of a lease anulowanie umowy najmu centowych cancellation of debt anulowanie długu cap (on interest rates) górny pułap stóp pro- cap rate stopa kapitalizacji (pot.) capacity of parties zdolno(cid:286)ć stron do czyn- no(cid:286)ci prawnych kredytów capital budgeting planowanie inwestycyjne capital gain tax podatek od przyrostu war- to(cid:286)ci kapitału capital gap luka kapitałowa capital improvement inwestycja podwy(cid:298)- szaj(cid:261)ca warto(cid:286)ć (np. nieruchomo(cid:286)ci, bu- dynku)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dictionary of Real Estate Market. English-Polish, Polish-English Słownik rynku nieruchomości. Angielsko-polski, polsko-angielski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: