Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00638 005974 18442631 na godz. na dobę w sumie
Director 8 i Lingo. Księga eksperta - książka
Director 8 i Lingo. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 704
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-499-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Macromedia Director 8 jest najlepiej sprzedającym się programem do projektowania multimediów, a także wiodącym narzędziem do tworzenia interaktywnych filmów przeznaczonych dla WWW, CD, kiosków informacyjnych, prezentacji oraz telewizji interaktywnej. Łatwy w obsłudze interfejs Directora umożliwia łączenie w dowolny sposób grafiki, dźwięku, animacji wideo i innych elementów oraz późniejsze dodawanie do nich interaktywności za pomocą Lingo -- niezwykłego języka skryptowego. Podręcznik ten jest autoryzowany przez firmę Macromedia; przybliża on podstawowe składniki Directora i prowadzi krok po kroku przez kilka faktycznie zrealizowanych projektów.

Dla tych, którzy chcą tylko poznać Directora, przeznaczonych jest piętnaście początkowych rozdziałów, które można traktować jako swoisty kurs dotyczący tego programu. Dotyczy on podstaw tworzenia interaktywnych multimediów z wykorzystaniem grafiki, tekstów, animacji, dźwięków i filmów wideo. Rozpoczyna się od omówienia interfejsu użytkownika, a kończy informacjami niezbędnymi do zdobycia umiejętności tworzenia filmów Shockwave przeznaczonych do prezentowania na stronach WWW. Piętnaście początkowych rozdziałów nie wymaga programowania w Lingo.

Kolejnych piętnaście rozdziałów zapoznaje czytelnika z technikami umożliwiającymi sprawowanie większej kontroli nad elementami multimedialnymi pojawiającymi się w projektach Directora. Podczas gdy pierwsza część przedstawia sposoby wykorzystywania i wzbogacania multimediów, druga koncentruje się przede wszystkim na Lingo, wewnętrznym języku programowania Directora. Początkowo omawiane są podstawy Lingo, tak więc wcześniejsza znajomość programowania nie jest wymagana. Podczas jego poznawania nauczysz się wprowadzania interaktywności, tworzenia nawigacji w projekcie oraz obróbki grafiki, tekstu, dźwięku i wideo.

Po przeczytaniu wszystkich rozdziałów będziesz mógł wykorzystać zdobytą wiedzę podczas tworzenia własnych projektów w Directorze.

Poszczególne rozdziały tej książki zostały przygotowane przez najlepszych szkoleniowców firmy Macromedia i są wynikiem ich wieloletnich doświadczeń w kształceniu. Należy dodać, że autoryzowane kursy firmy Macromedia stanowią najlepsze dostępne materiały dotyczące oprogramowania tej firmy.

Podręcznik ten został przygotowany dla projektantów multimediów, grafików, artystów, instruktorów, rysowników, webmasterów oraz dla każdego, kto chciałby stać się projektantem multimediów lub projektantem aplikacji internetowych. W tej książce zakładamy, że jesteś początkującym użytkownikiem Directora, znającym jednak podstawy pracy w systemie Windows lub MacOS, takie jak wybieranie polecenia z menu, otwieranie i zapisywanie plików itd. Więcej informacji na podobne tematy znajdziesz w dokumentacji dostarczonej wraz z systemem bądź komputerem, który posiadasz.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Director 8 i Lingo. KsiŒga eksperta Autor: Phil Gross T‡umaczenie: Szymon Drejewicz ISBN: 83-7197-499-X Tytu‡ orygina‡u: Macromedia, Inc. Format: B5, stron: 700 oprawa twarda Zawiera CD-ROM Director 8 and Lingo Authorized Macromedia Director 8 jest najlepiej sprzedaj„cym siŒ programem do projektowania multimedi(cid:243)w, a tak¿e wiod„cym narzŒdziem do tworzenia interaktywnych film(cid:243)w przeznaczonych dla WWW, CD, kiosk(cid:243)w informacyjnych, prezentacji oraz telewizji interaktywnej. £atwy w obs‡udze interfejs Directora umo¿liwia ‡„czenie w dowolny spos(cid:243)b grafiki, d(cid:159)wiŒku, animacji wideo i innych element(cid:243)w oraz p(cid:243)(cid:159)niejsze dodawanie do nich interaktywno(cid:156)ci za pomoc„ Lingo (cid:151) niezwyk‡ego jŒzyka skryptowego. PodrŒcznik ten jest autoryzowany przez firmŒ Macromedia; przybli¿a on podstawowe sk‡adniki Directora i(cid:160) prowadzi krok po kroku przez kilka faktycznie zrealizowanych projekt(cid:243)w. Dla tych, kt(cid:243)rzy chc„ tylko pozna(cid:230) Directora, przeznaczonych jest piŒtna(cid:156)cie pocz„tkowych rozdzia‡(cid:243)w, kt(cid:243)re mo¿na traktowa(cid:230) jako swoisty kurs dotycz„cy tego programu. Dotyczy on podstaw tworzenia interaktywnych multimedi(cid:243)w z wykorzystaniem grafiki, tekst(cid:243)w, animacji, d(cid:159)wiŒk(cid:243)w i film(cid:243)w wideo. Rozpoczyna siŒ od om(cid:243)wienia interfejsu u¿ytkownika, a(cid:160) koæczy informacjami niezbŒdnymi do zdobycia umiejŒtno(cid:156)ci tworzenia film(cid:243)w Shockwave przeznaczonych do prezentowania na stronach WWW. PiŒtna(cid:156)cie pocz„tkowych rozdzia‡(cid:243)w nie wymaga programowania w Lingo. Kolejnych piŒtna(cid:156)cie rozdzia‡(cid:243)w zapoznaje czytelnika z technikami umo¿liwiaj„cymi sprawowanie wiŒkszej kontroli nad elementami multimedialnymi pojawiaj„cymi siŒ w(cid:160) projektach Directora. Podczas gdy pierwsza czŒ(cid:156)(cid:230) przedstawia sposoby wykorzystywania i(cid:160) wzbogacania multimedi(cid:243)w, druga koncentruje siŒ przede wszystkim na Lingo, wewnŒtrznym jŒzyku programowania Directora. Pocz„tkowo omawiane s„ podstawy Lingo, tak wiŒc wcze(cid:156)niejsza znajomo(cid:156)(cid:230) programowania nie jest wymagana. Podczas jego poznawania nauczysz siŒ wprowadzania interaktywno(cid:156)ci, tworzenia nawigacji w projekcie oraz obr(cid:243)bki grafiki, tekstu, d(cid:159)wiŒku i wideo. Po przeczytaniu wszystkich rozdzia‡(cid:243)w bŒdziesz m(cid:243)g‡ wykorzysta(cid:230) zdobyt„ wiedzŒ podczas tworzenia w‡asnych projekt(cid:243)w w Directorze. Poszczeg(cid:243)lne rozdzia‡y tej ksi„¿ki zosta‡y przygotowane przez najlepszych szkoleniowc(cid:243)w firmy Macromedia i s„ wynikiem ich wieloletnich do(cid:156)wiadczeæ w kszta‡ceniu. Nale¿y doda(cid:230), ¿e autoryzowane kursy firmy Macromedia stanowi„ najlepsze dostŒpne materia‡y dotycz„ce oprogramowania tej firmy. PodrŒcznik ten zosta‡ przygotowany dla projektant(cid:243)w multimedi(cid:243)w, grafik(cid:243)w, artyst(cid:243)w, instruktor(cid:243)w, rysownik(cid:243)w, webmaster(cid:243)w oraz dla ka¿dego, kto chcia‡by sta(cid:230) siŒ projektantem multimedi(cid:243)w lub projektantem aplikacji internetowych. W tej ksi„¿ce zak‡adamy, ¿e jeste(cid:156) pocz„tkuj„cym u¿ytkownikiem Directora, znaj„cym jednak podstawy pracy w systemie Windows lub MacOS, takie jak wybieranie polecenia z menu, otwieranie i(cid:160) zapisywanie plik(cid:243)w itd. WiŒcej informacji na podobne tematy znajdziesz w dokumentacji dostarczonej wraz z systemem b„d(cid:159) komputerem, kt(cid:243)ry posiadasz. Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 13 Director 8 na platformie Windows ...................................................n........................ 19 Rozdział 1. Podstawy Directora ...................................................n............................. 25 Zakładanie folderu na dysku...................................................f.............................................. 27 Uruchamianie Directora...................................................f...................................................f.. 27 Otwieranie paska narzędzi ...................................................f................................................. 28 Używanie panelu sterującego ...................................................f............................................ 29 Wyświetlanie obsady ...................................................f...................................................f......30 Otwieranie scenariusza ...................................................f...................................................f...32 Otwieranie okien tekstu i grafiki ...................................................f....................................... 34 Używanie systemu pomocy ...................................................f............................................... 36 Dostosowywanie okien do własnych potrzeb...................................................f.................... 36 Tworzenie nowego filmu ...................................................f...................................................f 36 Ustawianie wielkości sceny ...................................................f............................................... 37 Importowanie obrazka ...................................................f...................................................f.... 38 Wstawianie sprite’ów na scenę...................................................f.......................................... 40 Tworzenie tekstów jako elementów obsady ...................................................f...................... 42 Zmienianie kolorów elementów okna Cast ...................................................f....................... 46 Dodawanie sprite’ów do scenariusza...................................................f................................. 47 Zmiana właściwości kilku sprite’ów jednocześnie...................................................f............ 49 Układanie animacji ...................................................f...................................................f......... 51 Odtwarzanie filmu ...................................................f...................................................f.......... 53 Rozdział 2. Animowane listy ...................................................n.................................. 55 Dodawanie tekstów...................................................f...................................................f......... 57 Używanie okna Paint ...................................................f...................................................f......58 Umieszczanie sprite’ów w scenariuszu ...................................................f............................. 62 Pozycjonowanie sprite’ów na scenie ...................................................f................................. 65 Wyrównywanie sprite’ów za pomocą okna Align...................................................f............. 67 Nazywanie elementów obsady...................................................f........................................... 69 Animowanie tekstu za pomocą klatek kluczowych...................................................f........... 70 Powtarzanie procesu animacji ...................................................f........................................... 75 Analiza okna Property Inspector...................................................f........................................ 77 Wyrównywanie sprite’ów za pomocą okna Property Inspector ........................................... 79 6/-836213 7(cid:17)1+/74/68+ Rozdział 3. Odwracanie animacji ...................................................n.......................... 83 Ustawianie koloru tła i tempa odtwarzania filmu...................................................f.............. 84 Importowanie materiałów do obsady...................................................f................................. 89 Ustawienie parametru ink obrazu w tle ...................................................f............................. 92 Animowanie obrazka ...................................................f...................................................f...... 96 Odwracanie animacji ...................................................f...................................................f......99 Rozdział 4. Przejścia, dźwięki i filmy wideo ...................................................n....... 101 Ustawianie punktu zaczepienia...................................................f........................................ 102 Zmiana elementów obsady ...................................................f.............................................. 105 Wykorzystywanie przejść ekranowych ...................................................f........................... 107 Dodawanie dźwięku do prezentacji ...................................................f................................. 109 Dodawanie filmów wideo ...................................................f................................................ 113 Rozdział 5. Dodajemy elementy interaktywne ...................................................n... 117 Budowa menu ekranowego...................................................f.............................................. 118 Pisanie skryptu Lingo ...................................................f...................................................f... 121 Tworzenie ekranu Credits ...................................................f................................................ 123 Dodawanie znaczników nawigacyjnych...................................................f.......................... 128 Tworzenie skryptów nawigacyjnych ...................................................f............................... 130 Tworzenie projektora ...................................................f...................................................f.... 133 Rozdział 6. Więcej o animacjach ...................................................n......................... 139 Ustawianie parametrów filmu...................................................f.......................................... 140 Tworzenie klatek kluczowych ...................................................f......................................... 141 Tworzenie animacji po ścieżce kolistej ...................................................f........................... 144 Tworzenie animacji na żywo, w czasie rzeczywistym ...................................................f.... 146 Rozdział 7. Klatki kluczowe i warstwy...................................................n................ 151 Tworzenie sceny ...................................................f...................................................f........... 152 Importowanie materiałów ...................................................f................................................ 152 Ustawianie tempa filmu ...................................................f...................................................f 155 Ustawianie grafik na scenie ...................................................f............................................. 155 Kopiowanie sprite’ów...................................................f...................................................f... 157 Tworzenie animacji...................................................f...................................................f.......158 Zabezpieczanie sprite’ów ...................................................f................................................ 160 Odtwarzanie wybranych klatek ...................................................f....................................... 162 Dokończenie animacji...................................................f...................................................f... 163 Ustawianie sprite’ów w warstwach ...................................................f................................. 164 Zamiana elementów obsady...................................................f............................................. 166 Muzyka w tle...................................................f...................................................f................. 168 Rozdział 8. Pętle filmowe i przyciski ...................................................n................... 171 Zamiana elementów obsady...................................................f............................................. 172 Tworzenie pętli filmowej — Film Loopa ...................................................f........................ 174 Tworzenie klatek kluczowych w pętli filmowej...................................................f.............. 175 Układanie sprite’ów w warstwach ...................................................f................................... 177 Odwracanie animacji ...................................................f...................................................f.... 178 #4786/- Tworzenie przycisków ...................................................f...................................................f.. 180 Wprowadzanie interaktywności — okno Behavior Inspector ............................................ 181 Dodawanie drugiego behawiora ...................................................f...................................... 184 Tworzenie behawiora zatrzymującego film...................................................f..................... 185 Rozdział 9. Wykorzystywanie wbudowanych behawiorów.................................. 187 Ustawianie grafik ...................................................f...................................................f.......... 188 Dodawanie behawiorów...................................................f...................................................f 190 Okno Behavior Inspector ...................................................f................................................. 193 Modyfikowanie behawiorów ...................................................f........................................... 196 Rozdział 10. Kursory specjalne i przyciski ...................................................n......... 199 Zmiana kształtu kursora...................................................f...................................................f 200 Przywracanie kształtu kursora ...................................................f......................................... 204 Obszar ograniczający sprite’a ...................................................f.......................................... 206 Zamiana grafiki sprite’a...................................................f...................................................f 208 Budowanie atrakcyjnych przycisków ...................................................f.............................. 210 Tworzenie animowanego kursora ...................................................f.................................... 212 Wykorzystanie kursora filmie...................................................f.......................................... 214 Modyfikowanie częstotliwości zmian klatek...................................................f................... 216 Rozdział 11. Kanały alfa i maski...................................................n.......................... 217 Określanie kanału alfa.............................f...................................................f.........................218 Eksperymenty z kanałem alfa ...................................................f.......................................... 219 Używanie masek w Directorze ...................................................f........................................ 221 Dodawanie różnych efektów Ink ...................................................f..................................... 225 Tworzenie maski alfa...................................................f...................................................f.... 228 Ustawianie maski w odpowiedniej warstwie...................................................f................... 234 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 236 Rozdział 12. Właściwości sprite’ów i palety kolorów............................................ 237 Importowanie materiałów ...................................................f................................................ 238 Ustawianie wielkości sceny, domyślnej palety oraz koloru tła filmu ................................ 242 Ustawianie parametrów obsady i sprite’ów...................................................f..................... 244 Organizowanie obsady...................................................f...................................................f.. 245 Ustawianie położenia sprite’a ...................................................f.......................................... 247 Przyciąganie do siatki ...................................................f...................................................f...251 Tworzenie behawiorów do elementów nawigacyjnych...................................................f... 256 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 261 Paleta indeksowanych kolorów ...................................................f....................................... 261 Modyfikowanie właściwości sprite’a ...................................................f.............................. 264 Dodajemy czołówkę filmu...................................................f............................................... 269 Rozdział 13. Znaczniki i nawigacja ...................................................n..................... 273 Wstawianie znaczników...................................................f...................................................f 274 Budowanie ekranu docelowego ...................................................f....................................... 277 Zamiana elementów obsady...................................................f............................................. 282 Nawigacja z wykorzystaniem znaczników ...................................................f...................... 285 6/-836213 7(cid:17)1+/74/68+ Tworzenie pętli zatrzymującej w klatce filmu...................................................f................. 288 Używanie znaczników względnych...................................................f................................. 290 Upraszczanie skryptów poprzez wykorzystanie znaczników względnych ........................ 293 Rozdział 14. Czcionki i menu ...................................................n............................... 297 Wstawianie znacznika zakończenia...................................................f................................. 298 Ustawianie przezroczystego koloru tła ...................................................f............................ 301 Animowanie sprite’ów...................................................f...................................................f.. 305 Praca z czcionkami i tekstem...................................................f........................................... 307 Animowanie z przenikaniem ...................................................f........................................... 311 Tworzenie własnych menu ...................................................f.............................................. 316 Rozdział 15. Filmy Shockwave...................................................n............................. 321 Pobieranie modułu Shockwave oraz przeglądarki...................................................f........... 323 Tworzenie i odtwarzanie filmu Shockwave...................................................f..................... 324 Przygotowanie filmu do przesyłania strumieniowego...................................................f..... 331 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 333 Rozdział 16. Nauka Lingo...................................................n..................................... 335 Trochę historii ...................................................f...................................................f............... 336 Tworzenie prostego skryptu Lingo ...................................................f.................................. 337 Testowanie skryptu ...................................................f...................................................f.......341 Używanie okna Message...................................................f.................................................. 342 Z czego składa się Lingo ...................................................f................................................. 344 Rodzaje skryptów...................................................f...................................................f.......... 346 Tworzenie różnych rodzajów skryptów...................................................f........................... 349 Rozdział 17. Uchwyty i zdarzenia ...................................................n........................ 357 Czym są zdarzenia ...................................................f...................................................f........358 Obserwacja zdarzeń ...................................................f...................................................f...... 359 Rejestrowanie zdarzeń ...................................................f...................................................f.. 362 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 364 Uchwyty i hierarchia uchwytów ...................................................f...................................... 364 Parametry i wartości zwracane ...................................................f........................................ 367 Rozdział 18. Nawigacja w Lingo ...................................................n.......................... 375 Przygotowania...................................................f...................................................f............... 376 Sprawdzanie parametrów filmu i wypełnianie scenariusza................................................ 377 Wykorzystywanie Lingo do oczekiwania w menu głównym............................................. 381 Używanie znaczników do oznaczenia klatek ...................................................f.................. 383 Przemieszczanie filmu do znacznika ...................................................f............................... 388 Dodajemy przycisk Back ...................................................f................................................. 391 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 393 Przechodzenie do innego filmu...................................................f........................................ 393 Tworzenie przycisku Quit...................................................f................................................ 396 Rozdział 19. Zaawansowane techniki nawigacji...................................................n. 399 Przygotowania...................................................f...................................................f............... 400 #4786/- Animacja menu i zdarzenia MouseEnter ...................................................f......................... 402 Zakończenie animacji menu, użycie zdarzenia MouseLeave............................................. 405 Dołączanie dodatkowych skryptów ...................................................f................................. 407 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 410 Znaczniki względne ...................................................f...................................................f...... 410 Dodawanie sygnałów dźwiękowych...................................................f................................ 414 Operacje warunkowe w Lingo ...................................................f......................................... 415 Struktura repeat ...................................................f...................................................f............. 418 Rozdział 20. Synchronizacja z filmami wideo ...................................................n.... 423 Przygotowania...................................................f...................................................f............... 424 Import filmu wideo ...................................................f...................................................f.......425 Odtwarzanie filmu wideo...................................................f................................................. 427 Tworzenie animacji z tekstem ...................................................f......................................... 429 Używanie punktów kluczowych w filmie QuickTime ...................................................f.... 431 Synchronizacja animacji z użyciem kanału tempa ...................................................f.......... 432 Synchronizacja wideo z użyciem Lingo ...................................................f.......................... 433 Wykorzystanie zmiennych...................................................f............................................... 435 Dodawanie komentarzy i zmiennych globalnych do skryptu filmu ................................... 437 Dalsza część animacji tekstu...................................................f............................................ 440 Pobieranie informacji o czasie odtwarzania filmu wideo...................................................f 443 Synchronizacja z głosem lektora ...................................................f..................................... 445 Dodawanie tła przez przesuwanie kanałów ...................................................f..................... 449 Przejścia ekranowe w filmie wideo ...................................................f................................. 451 Rozdział 21. Kontrola sprite’ów za pomocą Lingo ............................................... 455 Przygotowanie materiałów ...................................................f.............................................. 456 Animowanie ramienia w oknie Score ...................................................f.............................. 457 Rozmieszczanie sprite’ów na scenie...................................................f................................ 458 Kontrola stanów przycisku ...................................................f.............................................. 461 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 464 Przesuwanie ramienia i parametry locV, locH ...................................................f................ 464 Tworzenie własnych uchwytów i komunikatów ...................................................f............. 469 Wywoływanie własnych uchwytów ...................................................f................................ 470 Wykorzystanie instrukcji warunkowych (if – then) ...................................................f........ 472 Zwiększanie prędkości ramienia...................................................f...................................... 474 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 475 Zamiana elementów obsady...................................................f............................................. 475 Wywoływanie uchwytów...................................................f................................................. 479 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 480 Rozdział 22. Optymalizacja skryptów ...................................................n................. 483 Używanie zmiennych lokalnych ...................................................f...................................... 484 Używanie wyrażenia case ...................................................f................................................ 487 Używanie parametrów ...................................................f...................................................f.. 489 Używanie zmiennych globalnych...................................................f.................................... 491 Używanie symboli w wyrażeniu case ...................................................f.............................. 493 Używanie symboli jako parametrów ...................................................f............................... 494 6/-836213 7(cid:17)1+/74/68+ Używanie Lingo do odtwarzania dźwięków...................................................f.................... 496 Używanie okna Memory Inspector oraz pobieranie elementów obsady............................ 499 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 502 Rozdział 23. Sterowanie klawiaturą ...................................................n.................... 503 Określanie kodu klawisza ...................................................f................................................ 504 Przygotowania...................................................f...................................................f............... 505 Tworzenie plamki do rysowania...................................................f...................................... 505 Używanie kodów klawiszy do kontroli akcji za pomocą klawiatury ................................. 506 Użycie wyrażenia case w miejsce if-then-else ...................................................f................ 508 Użycie właściwości trails...................................................f................................................. 508 Tworzenie prostokąta ograniczającego...................................................f............................ 509 Używanie polecenia the constraint do ograniczenia ruchów sprite’a................................. 511 Używanie właściwości the width do zwiększenia prędkości rysowania............................ 511 Dodawanie kodów klawiszy strzałek w górę i w dół ...................................................f...... 514 Funkcja the keyPressed...................................................f...................................................f. 515 Funkcje the optionDown oraz the stageColor ...................................................f................. 516 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 518 Rozdział 24. Użycie wielu obsad i listy ...................................................n................ 519 Przygotowania...................................................f...................................................f............... 520 Planowanie projektów wykorzystujących wiele obsad ...................................................f... 521 Tworzenie nowej zewnętrznej obsady...................................................f............................. 522 Przenoszenie elementów do zewnętrznej obsady ...................................................f............ 525 Dołączanie zewnętrznej obsady...................................................f....................................... 530 Tworzenie scenariusza-szablonu ...................................................f..................................... 532 Użycie Lingo do zamiany obsad...................................................f...................................... 536 Nawigacja z wykorzystaniem instrukcji warunkowych...................................................f..... 540 Tworzenie listy nawigacyjnej ...................................................f.......................................... 542 Tworzenie skryptu nawigacyjnego ...................................................f.................................. 545 Usuwanie części znaków z ciągu...................................................f..................................... 548 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 552 Wyrównywanie punktów zaczepienia ...................................................f............................. 553 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 556 Rozdział 25. Bazy danych i listy...................................................n........................... 559 Podgląd ukończonego filmu ...................................................f............................................ 560 Przygotowania...................................................f...................................................f............... 561 Używanie pola tekstowego ...................................................f.............................................. 563 Tworzenie listy parametrów z pola tekstowego ...................................................f.............. 565 Użycie okna Watcher...................................................f...................................................f.... 567 Obserwacja skryptu w oknie Debugger ...................................................f........................... 569 Pobieranie danych z listy właściwości ...................................................f............................ 574 Rozdział 26. Wykorzystanie bazy danych opartej na liście właściwości ............. 575 Tworzenie podświetlenia ...................................................f................................................. 576 Użycie funkcji the rect do przesuwania podświetlenia...................................................f.... 577 #4786/- Pobieranie wartości za pomocą funkcji getaProp ...................................................f............ 578 Używanie wyrażeń blokowych ...................................................f........................................ 579 Łączenie dwóch wyrażeń...................................................f................................................. 581 Zmiana właściwości memberNum...................................................f................................... 583 Przesyłanie parametrów ...................................................f...................................................f 586 Składanie wszystkiego w jeden uchwyt ...................................................f.......................... 586 Dodawanie skryptu do przycisku...................................................f..................................... 589 Dodawanie drugiego podświetlenia...................................................f................................. 590 Zamiana kierunków ...................................................f...................................................f...... 591 Dodawanie dźwięku w tle...................................................f................................................ 595 Rozdział 27. Lingo w sieci...................................................n..................................... 597 Przygotowania...................................................f...................................................f............... 598 Wybór przeglądarki ...................................................f...................................................f...... 599 Użycie polecenia gotoNetPage do uruchamiania przeglądarki .......................................... 600 Używanie pliku testowego na dysku lokalnym ...................................................f............... 603 Testowanie filmu w Internecie ...................................................f........................................ 605 Użycie pola statusu do wyświetlania informacji ...................................................f............. 605 Użycie timera do odświeżania pola statusu ...................................................f..................... 608 Użycie getNetText do pobierania danych z Internetu ...................................................f..... 611 Tworzenie przewijanego pola tekstowego...................................................f....................... 614 Użycie netDone i getNetText do wyświetlania tekstu pobranego z Sieci............................. 617 Użycie funkcji netError...................................................f...................................................f. 620 Więcej o filmach zapisanych w formacie Shockwave ...................................................f.... 621 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 622 Rozdział 28. Konwersja dat...................................................n.................................. 625 Pobieranie bieżącej daty ...................................................f.................................................. 626 Jak porównywać daty...................................................f...................................................f.... 629 Tworzenie kalkulatora dat ...................................................f............................................... 630 Wyświetlanie bieżącej daty ...................................................f............................................. 632 Edycja pól tekstowych ...................................................f...................................................f.. 633 Porównywanie dat...................................................f...................................................f.........634 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 639 Ograniczona czasowo wersja filmu ...................................................f................................. 639 Rozdział 29. Tworzenie łączy w tekście ...................................................n............... 643 Przygotowanie filmu do hiperłączy ...................................................f................................. 644 Tworzenie łączy ...................................................f...................................................f............ 648 Uchwyt dla zdarzenia hyperlinkClicked...................................................f.......................... 653 Spróbuj sam ...................................................f...................................................f.................. 654 Modyfikacja łączy (linków) za pomocą Lingo ...................................................f................ 654 Rozdział 30. Monitorowanie zdarzeń w Directorze .............................................. 661 Obserwacja położenia myszy...................................................f........................................... 662 Monitorowanie sprite’a oraz bieżącej klatki...................................................f.................... 664 Wysyłanie komunikatów ...................................................f................................................. 666 6/-836213 7(cid:17)1+/74/68+ Używanie polecenia alert...................................................f................................................. 669 Rejestracja zdarzeń w pliku ...................................................f............................................. 669 Zakończenie ...................................................f...................................................f.................. 675 Dodatek A Klawisze skrótów w systemie Windows .............................................. 677 Dodatek B Klawisze skrótów w systemie MacOS..................................................n 685 Skorowidz...................................................n...................................................n............ 693 Filmy, które tworzyłeś do tej pory (poza tym z rozdziału piętnastego) były całkowicie samodzielne. Znajdowały się w komputerze użytkownika i cała interakcja odbywała się wewnątrz filmu. W tym rozdziale nauczysz się, jak tworzyć film komunikujący się z Internetem. Przekonasz się, że możesz tworzyć projektory uruchamiające przeglądarki internetowe lub pobierające informacje ze stron internetowych. Możesz także wykorzy- stać technologię Shockwave do tworzenia filmów, które będą oglądane w przeglądar- kach internetowych. Mogą współpracować z innymi filmami i wykorzystywać dowolne elementy dostępne w Internecie. 792/ Ekran Order z prototypowej aplikacji Fine Dining zawiera przycisk Order Now. Jego wybranie powoduje uruchomienie przeglądarki i otwarcie strony umożliwiającej złożenie zamówienia za pośrednictwem Internetu. Wybór przycisku Get Book List powoduje pobranie i wyświetlenie uaktualnianej co miesiąc listy polecanych książek Grafika: Ming Lau z BlueWaters. Programowanie: Frank Ellezy z Behind the Curtain W tym rozdziale powrócisz do filmu Order.dir, który utworzyłeś w ćwiczeniach z rozdziału osiemnastego i dziewiętnastego. Utworzysz film, który uruchomi przeglądarkę interne- tową i przejdzie do odpowiedniej strony. Pobierzesz ponadto plik tekstowy z Internetu i wyświetlisz jego zawartość w swoim filmie. Jeśli chciałbyś zobaczyć ostateczny efekt tego, czym będziemy zajmować się w tym roz- dziale i masz aktywne połączenie z Internetem, otwórz folder Lesson27Complete i uruchom film Order.dir. Jeśli nie masz połączenia z Internetem, uruchom film Order2.dir, który pobiera przykładowe pliki z CD. C:AndrzejPDFDirector 8 i Lingo. Księga Ekspertaj27-15.doc 597 6/-836213 7(cid:18)1+/74/68+ 3;/9/(cid:10)823- K Przygotowanie Directora do współpracy z przeglądarką iónternetową. K Uruchamianie przeglądarki internetowej za pośrednictwóem filmu Directora. K Tworzenie prostych pól statusu. K Pobieranie pliku tekstowego ze strony internetowej ói wyświetlanie jego zawartości w filmie. K Tworzenie filmu Shockwave. K Osadzanie filmu Shockwave na stronie internetowej. 6, 32-+7 Lektura rozdziału i wykonanie proponowanych w nim ćwiczeń zajmą Ci mniej więcej cztery godziny. ;3678;+2/ ;863.+/ Materiały: Brak Pliki startowe: LessonsLesson27StartStart.dir LessonsLesson27StartFineDine.htm LessonsLesson27StartFineLogo.gif LessonsLesson27StartFineLogo.dir LessonsLesson27StartBookList.txt Pliki ukończone: LessonsLesson27CompleteOrder.dir LessonsLesson27CompleteOrder2.dir Aby w pełni skorzystać z tego rozdziału, musisz mieć przeglądarkę i połączenie z Interne- tem. Dla uproszczenia odwołujemy się w tym rozdziale przede wszystkim do Internetu, jednak wszystko, czego się dowiesz, dotyczy równieżó intranetu. Nawet jeśli dysponujesz tylko przeglądarką internetową bez połączenia z Internetem lub intranetem, będziesz mógł wykonać większość zadań w tym rozdziale. Zadania wymagające aktywnego połączenia z siecią są opisane oddzielnie. Jeśli nie dysponujesz przeglądarką internetową, możesz przeczytać ten rozdział choćby po to, aby ogólnie poznać ten temat. Aby rozpocząć, musisz skopiować kilka plików z CD na swój dysk. Głównym plikiem potrzebnym na początku jest Order.dir — film, nad którym pracowałeś w rozdziałach osiemnastym i dziewiętnastym. Przypomnij sobie, że Order.dir jest jednym z komponentów prototypowej aplikacji Fine Dining. Jest to oddzielny film wywoływany z menu głównego aplikacji Fine Dining. 3.+o K213;7/-  Otwórz film Start.dir znajdujący się w folderze Lesson27Start i zapisz go w swoim folderze projektów jako Order.dir. Skopiuj następujące pliki z folderu Start do swojego folderu projektów: FineDine.htm FineLogo.gif FineLogo.dir BookList.txt (jeśli nie masz połączenia z Internetem) Pliki FineDine.htm i FineLogo.gif będą potrzebne w pierwszym ćwiczeniu w tym rozdziale. Będziesz tu tworzył film współpracujący z óInternetem. Jeśli nie masz z nim połączenia, będzie Ci także potrzebny plik BookList.txt. Plik FineLogo.dir przyda się w drugim ćwiczeniu, w którym utworzysz film Shockwave. Aby wykonać wszystkie ćwiczenia w tym rozdziale, potrzebna Ci będzie przeglądarka wspierająca najnowsze wersje Shockwave; Netscape, Internet Explorer lub AOL w wer- sji 4.0 lub nowszej powinny być wystarczające. Możesz także używać innej przeglądarki obsługującej Netscape plug-ins. W przeglądarce powinna być zainstalowana najnowsza wersja Shockwave Player; aby ją pobrać, zajrzyj na stronę http://www.macromedia.com/ shockwave/download. W pierwszej fazie projektu utworzysz przycisk Order Now uruchamiający przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Gdy użytkownik wybierze ten przycisk, Director przeszuka jego komputer w celu znalezienia i uruchomienia przeglądarki. Jeśli nie zostanie ona odnaleziona, otworzy się okno dialogowe z prośbą o wskazanie przeglądarki. Gdy będziesz tworzył i testował film, po kliknięciu przycisku Order Now Director prze- szuka Twój komputer w celu znalezienia i uruchomienia przeglądarki. Zanim zaczniesz, skonfiguruj Directora tak, aby uruchamiał właściwą przeglądarkę — tę, którą Ty wy- bierzesz. Podczas projektowania często będziesz testował film w różnych przeglądar- kach, a wtedy będziesz musiał powtarzać te same kroki.  Wybierz polecenie File/Preferences/Network, aby wyświetlić okno Network Preferences. (Rysunek 27.2) Jeśli w polu Preferred Browser nie widać żadnych pozycji, kliknij przycisk Browse i wybierz przeglądarkę, a następnie kliknij Open. Zaznacz pole Launch When Needed. Następnie kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe. (Rysunek 27.3) Opcja Launch When Needed dotyczy tylko trybu projektowania i nie wpływa na projektor. Gdy opcja ta jest zaznaczona i użyjesz polecenia Lingo, które wymaga przeglądarki, Director uruchomi ją, o ile nie jest już otwarta. Wyłącz tę opcję, 6/-836213 7(cid:18)1+/74/68+ 792/ 792/ jeśli nie chcesz, aby Director uruchamiał przeglądarkę za każdym razem, gdy będzie tego wymagało jakieś polecenie Lingo. Jest to przydatne wtedy, gdy testujesz swój film i nie chcesz czekać na uruchomienie się prózeglądarki. Teraz jesteś gotów do pracy nad swoim filmem. Możesz w prosty sposób umożliwić innym użytkownikom obejrzenie strony WWW z naj- nowszymi produktami, uaktualnieniami i wsparciem technicznym. Nie muszą oni pamiętać adresu URL — Twój film zaprowadzi ich gdzie trzeba. Aby połączyć się ze stroną WWW bezpośrednio z filmu Directora, używa się polecenia 1383/8 +1/, które uruchamia przeglądarkę internetową (jeśli nie jest już uruchomiona) 3.+o K213;7/- i otwiera wybraną stronę lub adres sieciowy. Składnia tego polecenia jest następująca 1383/8 +1/ . Wykorzystasz to polecenie w przycisku Order Now w menu głównym aplikacji Fine Dining. W tym ćwiczeniu zaczniesz od ustawienia przycisku tak, aby otwierał się plik FineDi- ne.htm, który wcześniej skopiowałeś do folderu swoich projektów. Gdy już przetestu- jesz ten przycisk na pliku lokalnym, połączysz się ze stroną internetową. Ponieważ będziesz kilkakrotnie sprawdzał działanie przycisku, tak zorganizujesz swój skrypt, by był bardziej przystępny. Zamiast wykonywać wszystko w jednym skrypcie elementu obsady, przy- gotujesz przycisk wywołujący inny uchwyt. Następnie napiszesz ten uchwyt i umieścisz go w skrypcie filmu. Dzięki temu łatwo go będzie odnaleźć i przejrzeć — wystarczy, że klikniesz go dwa razy w obsadzie. Wybierz Window/Score, aby otworzyć okno Score (w Windows Ctrl+4, w MacOS Command+4). Poświęć chwilę na zapoznanie się z filmem, który dla óCiebie przygotowaliśmy. 792/ Zwróć uwagę, że tło znajduje się w kanale 1, przycisk óBack w kanale 2, a jego animacja zajmuje klatki od 20 do 23. Wszystkie te elemóenty utworzyłeś w rozdziale osiemnastym i dziewiętnastym, więc w tyóm rozdziale nie będziemy się już nimi zajmować. Odnajdziesz w filmie ponadto dwa pola tekstowe (w kaónałach 3 i 4), które opisują sposób użycia panelu Order, przycisku Order Now (kanał 5), przycisku Get Book List (kanał 6) oraz pola tekstowego, które jest statusem (kanał 7). Dwukrotnie kliknij klatkę 17 w kanale skryptów; ten skrypt klatki zawiera proste polecenie 13838/ 06+/, zapętlające głowicę odtwarzającą w klatce 17. Długość sprite’ów od klatki 1 do 17 jest raczej sprawą wyboru. W tych siedemnastu klatkach nie ma żadnej animacji lub innego zdarzeniaó. Wybraliśmy taką długość, ponieważ jest ona wystarczająca, by rozpoznać poszczeógólne elementy w scenariuszu.  6/-836213 7(cid:18)1+/74/68+ Teraz już wiesz, jak skonstruowany jest film, możesz zatem przygotować przycisk Order Now. W obsadzie zaznacz element 13 (przycisk Order Now) i kliknij przycisk Script, aby otworzyć okno Script. Tworzysz skrypt dołączony bezpośrednio do elementu obsady. Przycisk Order Now będzie działał tak samo, niezależnie od tego, gdzióe pojawia się w filmie. Director otworzył okno Script z uchwytem 397/ 4 — najczęściej wykorzystywanym w skryptach elementów obsady. Uzupełnij uchwyt jak widać poniżej: 32397/ 4 322/-8$3 /,#8/(cid:13)(cid:14) /2. 322/-8$3 /,#8/ to uchwyt, który napiszesz sam w następnym poleceniu. Umieściwszy to wywołanie w skrypcie przycisku Order Now, skończyłeś wszystko, co powinieneś zrobić z tym przyciskiem. Przez resztę ćwiczeń zajmiesz się uchwytem 322/-8$3 /,#8/. Naciśnij Ctrl+Shift+U (w Windows) lub Command+Shift+U (w MacOS), aby otworzyć okno Script. W ten sposób utworzyłeś nowy element obsady — pusty skrypt filmu. Jak pamiętasz z rozdziału szesnastego, wszystko, co znaójduje się w skrypcie filmu, jest dostępne dla każdego uchwytu w filmie. Przepisz uchwyt 322/-8$3 /,#8/ i zamknij okno Script: 32322/-8$3 /,#8/ 1383/8 +1/ /2. (cid:19)(cid:19)$/29-;8/78;;3o+246/46-76./63; Polecenie 1383/8 +1/ wymaga podania w cudzysłowie parametru określającego, co powinno być wyświetlone w uruchomionej przeglądarce. Możesz podać ten parametr, jednak na razie pozostaw cudzysłów pusty. Poznasz pórostszy sposób na jego określenie. W oknie Cast nadaj nowemu skryptowi filmu nazwę 322/-8$3 /,#8/. 792/ 3.+o K213;7/-  Director utworzył nowy skrypt filmu na pierwszej wolnej pozycji w obsadzie. Jeśli Twój skrypt nie znajduje się na pozycji 16, przenieś go tam — dzięki temu łatwiej będzie Ci wykonywać kolejne ćwiczenia. Zapisz swój film, ale jeszcze go nie uruchamiaj. Tworzenie filmów sieciowych zabierałoby mnóstwo czasu, gdybyś chciał w miarę postępów raz za razem uruchamiać przeglądarkę internetową i łączyć się z Internetem. Na szczę- ście polecenia Lingo do tworzenia filmów sieciowych akceptują zarówno adresy URL, jak i nazwy plików lokalnych. Używając ścieżki dostępu zamiast adresu URL, możesz znacznie przyspieszyć projektowanie. Na początku obejrzysz w przeglądarce interne- towej testowy plik ze swojego komputera. Gdy dokończysz skrypt, zastąpisz ścieżkę ad- resem URL przygotowanym dla Ciebie przez firmę Macromedia. Plik testowy, którego użyjesz, to FineDine.htm — wcześniej skopiowałeś go na swój dysk. Aby użyć testowej strony FineDine.htm, musisz określić do niego ścieżkę dostępu w poleceniu 1383/8 +1/. Oto prosty trik, który zagwarantuje Ci, że podczas przepisy- wania ścieżki dostępu nie popełnisz żadnego błędu.   Uruchom przeglądarkę. Z folderu projektów na Twoim komputerze przeciągnij lplik FineDine.htm i upuść go w oknie przeglądarki. W oknie otworzył się plik testowy. Jeśli z jakichś powodów nie możesz przeciągnąć pliku do okna przeglądarki, użyj polecenia File/Open, by otworzyć stronę FineDine.htm. Zaznacz ścieżkę dostępu w oknie przeglądarki i skopiuj ją do Schowka (w Windows Ctrl+C, w MacOS Command+C). W przeglądarce Internet Explorer ścieżka dostępu pojawi się w polu Address, w Netscape Navigatorze — w polu Go To lub Location. W innych przeglądarkach ścieżka dostępu może pojawić się w innym miejscu. (Rysunek 27.6) Przejdź z powrotem do Directora i dwukrotnie kliknij element 16, aby otworzyć uchwyt 322/-8$3 /,#8/ w oknie Script. Wstaw ścieżkę dostępu w cudzysłów, który pozostawiłeś plusty, w poleceniu 1383/8 +1/ (w Windows Ctrl+V, w MacOS Command+V). Prawdopodobnie u Ciebie ścieżka dostępu będzie inna niż ta, którą widzisz poniżej: 32322/-8$3 /,#8/ 1383/8 +1/ ##$ $ $ /2. (cid:19)(cid:19)$/29-;8/78;;3o+246/46-76./63;  6/-836213 7(cid:18)1+/74/68+ 792/ Metoda kopiuj/wklej jest szybka i niezawodna, gdy chodzi o podawanie argumentu dla funkcji 1383/8 +1/. Pomimo że tu użyłeś tej metody do skopiowania ścieżki do pliku, tak samo możesz ją wykorzystać do skopiowania adresóu URL. Jeśli wyświetlasz plik znajdujący się w tym samym folderze, co film Directora, nie musisz podawać całej ścieżki dostępu. Możesz po prostu wpisać nazwę pliku — FineDine.htm. Twoja ścieżka dostpu more zaczynać si od „file:// ”, gdyr Netscape Navigator czasem tak wylwietla pliki. Internet Explorer wylwietla po prostu ścieżk do pliku, bez radnego prefiksu. Zamknij okno przeglądarki. Chcesz mieć pewność, że polecenie 1383/8 +1/ uruchomi przeglądarkę w razie potrzeby. Zapisz swój film i uruchom go. Kliknij przycisk Order Now. Director powinien uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę testową FineDine.htm. Jeśli przycisk Order Now nie działa, wróć do poprzednich kroków, a zwłaszczaó upewnij się, że określiłeś przeglądarkę (wybierając File/Preferences/Network), i że ścieżka dostępu do pliku FineDine.htm jest odpowiednia. Zamknij okno przeglądarki. Jeszcze raz zamykasz okno przeglądarki, ponieważ teraz przetestujesz działanie przycisku w Internecie. 3.+o K213;7/-  Skoro przycisk Order Now uruchamia przeglądarkę internetową i otwiera plik testowy znajdujący się na dysku, możesz przejść do testów w Internecie. W tym ćwiczeniu będziesz potrzebował połączenia z Internetem lub intranetem. Jeśli łączysz się z Internetem za pośrednictwem modemu, powinieneś skonfigurować swoją przeglądarkę internetową (jeśli to możliwe) tak, aby po uruchomieniu automatycznie łączyła się z dostawcą usług internetowych. Jeśli łączysz się z Internetem z pracy, przed testowaniem filmu sprawdź, czy jesteś podłączony do Internetu. Ponadto zamknij prze- glądarkę, aby sprawdzić, czy film rzeczywiście ją uruchamia ió otwiera wybraną stronę. Dwukrotnie kliknij element 16 w obsadzie, aby otworzyćl uchwyt 322/-8$3 /,#8/ w oknie Script. Popraw linię wyróżnioną poniżej: 32322/-8$3 /,#8/ 1383/8 +1/884 74/-+ +-63/.+ -3 2138621 02/.2/ 8 (cid:19)(cid:19)$/29-;8/78;;3o+246/46-76./63; ++ 69-346/1.+6128/62/83; ++38;36;,6+2786321 /2. Jest to specjalny adres URL przygotowany przez firmę Macromedia dla Czytelników tej książki. Jeśli nie masz dostępu do Internetu, ale pracujesz w intranecie, możesz skopiować plik FineDine.htm na serwer sieciowy i odpowiednio zastąpić ścieżkę w poleceniu 1383/8 +1/. Zapisz swój film. Uruchom go i kliknij przycisk Order Now. Director powinien uruchomić przeglądarkę internetową i wyświetlić wersję strony FineDine.htm pobraną z Sieci. Jedną z wad polecenia 1383/8 +1/ jest to, że po jego wykonaniu film Directora nie rozpo- znaje, czy ta operacja zakończyła się powodzeniem. Program wysyła po prostu komuni- kat poprzez system operacyjny do przeglądarki internetowej, mówiący, że ma otworzyć określony adres URL lub plik. Dalej Director nie „troszczy” się o nic, a wiele rzeczy może przecież źle zadziałać. Może nie być przeglądarki lub może się ona nie uruchomić, połą- czenie z Internetem może zostać uszkodzone, adres URL może nie zostać odnaleziony itd. Nawet jeśli okno przeglądarki internetowej zostanie otwarte i wyświetli się odpo- wiednia strona, Director o tym nie wie. W takiej sytuacji nie ma satysfakcjonującego rozwiązania. W tym zadaniu zaimplementu- jesz skromne okienko statusu. Początkowo będzie pojawiał się komunikat „Waiting...” (oczekiwanie), który po kliknięciu przycisku Order Now będzie zastępowany komuni- katem „Launching your Web Browser...” (uruchamiam przeglądarkę internetową).  6/-836213 7(cid:18)1+/74/68+ W tym ćwiczeniu nauczysz się, jak zmieniać tekst wyświetlany w polu tekstowym za pomocą parametru 8/8. Począwszy od Directora w wersji 7, wszystkie teksty można edytować zarówno w czasie projektowania, jak i w czasie działania filmu za pomocą Lingo. Tu użyliśmy pola tekstowego, ponieważ jest to najlepsze rozwiązanie dla małych tek- stów. Ponadto zabiera ono mniej miejsca, co jest istotne, gdy rzecz dotyczy Internetu. Będziesz chciał zmieniać tekst w polu Status w kilku przypadkach: gdy film się rozpocznie, gdy użytkownik kliknie przycisk Order Now i gdy użytkownik kliknie przycisk Get Book List. Dlatego też do ustawiania pola statusu użyjesz dodaótkowego uchwytu. Dwukrotnie kliknij element 15 w obsadzie (StatusLine), aby otworzyć okno Field. 792/ Element StatusLine został już ustawiony na scenie, wprowadzony jest także komunikat „Waiting...”. Mógłbyś tu wpisać dowolny tekst; nie jest on istotóny, ponieważ zawartość pola i tak będzie kontrolowana zaó pośrednictwem Lingo. Na razie jednak nie zmieniaj nic.  Zamknij okno Field. W oknie Cast zaznacz kolejne wolne pole (17) i wybierz Window/Script, aby utworzyć nowy skrypt filmu. Tak samo jak w przypadku uchwytu 322/-8$3 /,#8/, utworzysz teraz skrypt filmu, ponieważ chcesz, by nowy uchwyt był dostępny z każdego miejsca w filmie. Przepisz poniższy uchwyt: 32 4.+8/#8+8972//77+1/8/8 (cid:19)(cid:19)$/29-;843,/6+8/78 /77+1/8/8 +34+6+/86. (cid:19)(cid:19);;/8+13;439#8+897 /,/6(#8+8972/) 8/8/77+1/8/8 (cid:19)(cid:19) 78+;8/78/77+1/8/8;439#8+8972/ /2. 3.+o K213;7/-  Uchwyt 4.+8/#8+8972/ pobiera jeden parametr — treść komunikatu, który maó pojawić się w polu statusu StatusLine. Pamiętaj: gdy wywołujesz ten uchwyt z innego skryptu ów filmie, używa on parametru 8/8; zmienia tekst w polu statusu oraz podany argument, ponieważ musi być ciągiem znaków. Dlatego też, podając parametr dla uchwóytu 4.+8/#8+8972/, musisz używać cudzysłowu. W następnych poleceniach zobóaczysz, jak to działa. W obsadzie nadaj nazwę nowemu skryptowi 4.+8/#8+8972/, dzięki czemu łatwiej będzie Ci wykonywać późniejsze ćwiczenia. Nowy uchwyt 4.+8/#8+8972/ wykorzystasz w kluczowych miejscach w swoim filmie. Kliknij przycisk New Script znajdujący się w lewym górnym rogu okna Script, aby utworzyć nowy skrypt filmu. 792/ Przycisk New Script ułatwia tworzenie kilku skryptów filmu jako oddzieólnych elementów obsady. W ten sposób nie trzeba przez całóy czas zamykać i otwierać okna Script. Przepisz poniższy uchwyt 78+683:/ i zamknij okno Script: 3278+683:/ 4.+8/#8+8972/( +821 )(cid:19)(cid:19) ;/843-83;392+8;439#8+897 /2. Z kilku poprzednich rozdziałów dowiedziałeś się, że uóchwyt 78+683:/ umieszczony w skrypcie filmu jest miejscem, w którym ustawia się różne początkowe wartości, takie jak zmienne globalne czy pola tekstowe, któreó chcesz zmieniać dynamicznie w trakcie działania filmu. W tym przypadku uchwyt 78+683:/ używa uchwytu 4.+8/#8+8972/, który wcześniej napisałeś, do ustawiania komunikaótu „Waiting...” w statusie podczas uruchamiania filmu. Użyłeś cudzysółowu, więc Director traktuje przekazywany parametr jako cóiąg znaków. Zauważ, że nowy skrypt filmu pojawił się w pierwszym wóolnym polu, czyli w polu 18 w obsadzie. W oknie Cast nadaj mu nazwę 78+683:/. Łatwiej odnajdziesz potem ten skrypt.  6/-836213 7(cid:18)1+/74/68+ Teraz wykorzystasz uchwyt 4.+8/#8+8972/ do zasygnalizowania naciśnięcia przycisku Order Now. Dwukrotnie kliknij element 16 obsady, aby otworzyć uchwlyt 322/-8$3 /,#8/ w oknie Script. Wprowadź w nim zmiany wyróżnione poniżej, a następnile zamknij okno Script: 32322/-8$3 /,#8/ 4.+8/#8+8972/(cid:13)+92-21396 /,63;7/6 (cid:14) (cid:19)(cid:19)$/29-;8/78;;3o+246/46-76./63; ++ ;/8392+8438;/6.+-2+-21-/ ++46-796./63; 1383/8 +1/884 74/-+ +-63/.+ -3 2138621 02/.2/ 8 (cid:19)(cid:19) 69-346/1.+6128/62/83; (cid:19)(cid:19)38;26;,6+2786321 /2. Gdy użytkownik wybierze przycisk Order Now, uchwyt 322/-8$3 /,#8/ wykryje to i wyświetli komunikat informujący o tym, óże uruchamiana jest przeglądarka internetowa. Przewiń film do początku i uruchom go. Kliknij przycislk Order Now. Gdy wybierzesz przycisk Order Now, zobaczysz, że początkowy komunikat „Waiting...” zostanie zastąpiony przez „Launching your Web Browser...”. Niestety, komunikat „Launching your Web Browser...” pozostaje na ekranie niezależnie od tego, co się wydarzy. W następnym ćwicózeniu dowiesz się, jak w prosty sposób zmienić ten komunikat. Gdy Twój film uruchamia przeglądark internetową, Director działa w tle. Jeśli Twój film zatrzyma si w tle, sprawdp, czy włczona jest opcja Animate in Background (File/ Preferences/General). Twój film nie może wykryć, czy powiodła się operacja otwarcia przeglądarki i złożenia zamówienia, jednak nadal masz możliwość odświeżenia statusu i zastąpienia go po kilku sekundach z powrotem komunikatem „Waiting...”. Kilkusekundowe opóźnienie ma dwa powody. Jeśli po wybraniu przycisku Order Now nic się nie wydarzy (nie otworzy się okno przeglądarki internetowej), zmiana komuni- katu na „Waiting...” zasygnalizuje użytkownikowi, że film Directora nie zawiesił się, pomimo iż przeglądarka nie się otworzyła. Jeśli przeglądarka uruchomi się, pole statusu również się zmieni. Tego mechanizmu wyświetlania komunikatów z opóźnieniem użyjesz w późniejszych ćwiczeniach, w których system informowania użytkownika o zdarzeniach będzie bardziej szczegółowy. Od chwili wystartowania filmu Director używając jakby stopera zlicza, ile minęło już tic- ków. Jeden tick to 1/60 sekundy. Możesz wyzerować stoper, czyli ustawić go z powrotem 3.+o K213;7/-  na 0 za pomoc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Director 8 i Lingo. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: