Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00155 003115 18774538 na godz. na dobę w sumie
Dlaczego powinnaś wciąż całować tego samego mężczyznę? 10 i pół powodu - książka
Dlaczego powinnaś wciąż całować tego samego mężczyznę? 10 i pół powodu - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1500-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook (-89%), audiobook).
...i żyjcie długo i szczęśliwie!
Związek jest jak rekin, musi cały czas płynąć do przodu, inaczej zdycha
Woody Allen

Instrukcja reanimacji rekina

Przysięgaliście sobie miłość na wieki, ale gdzieś po drodze entuzjazm z Was wyparował? Przyzwyczajenia codziennego życia mogą zamordować i wypatroszyć najtkliwsze nawet uczucie. Wciąż pamiętasz te romantyczne spacery przy blasku zachodzącego słońca, wspólne kąpiele, nawet zmywanie we dwójkę? Wszystko to było kiedyś zabawne. Niby banał, a jednak sprawiał, że życie nabierało zupełnie innego smaku. Czy urok tych pierwszych miesięcy można przywrócić i utrzymać? Nie tylko można, ale wręcz należy! Zamień nudną, codzienną sztampę w miłosne fajerwerki!

Jeśli chcesz mieć piękne ciało, uprawiasz sport. Kiedy chcesz wzbogacić swoje wnętrze, korzystasz z biblioteki. A co robisz, żeby Twój związek był piękny i bogaty, by nie miał nieciekawych zwisów, nie dostawał zadyszki i nieustannie ewoluował? Nim to pytanie pogrąży Cię w głębokiej zadumie, spieszymy donieść, że z myślą o Twoim szczęściu u boku ukochanej osoby przygotowaliśmy poradnik uzupełniony zestawami ćwiczeń. Złap tę niezwykłą instrukcję i śmiało bierz się do reanimacji Waszego rekina, o przepraszam, Waszego związku. Ten potężny zastrzyk adrenaliny sprawi, że jego serce zacznie bić z nieznaną Ci wcześniej mocą!

Ponowne odkrywanie siebie

Wiesz już? A zatem stosuj! Rady, uwagi i ćwiczenia praktyczne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dlaczego powinnaœ wci¹¿ ca³owaæ tego samego mê¿czyznê? 10 i pó³ powodu Autor: Claudia Filker T³umaczenie: Ewa B³aszczyk ISBN: 978-83-246-1500-1 Tytu³ orygina³u: 10 1/2 gute Gründe, immer wieder denselben Mann zu küssen Format: 122x194, stron: 122x194 • Przezwyciê¿aj rutynê zabijaj¹c¹ uczucie • Pompuj mi³osn¹ adrenalinê w Wasz zwi¹zek • Naucz siê cieszyæ ka¿d¹ wspólnie spêdzon¹ chwil¹ …i ¿yjcie d³ugo i szczêœliwie! Zwi¹zek jest jak rekin, musi ca³y czas p³yn¹æ do przodu, inaczej zdycha Woody Allen Instrukcja reanimacji rekina Przysiêgaliœcie sobie mi³oœæ na wieki, ale gdzieœ po drodze entuzjazm z Was wyparowa³? Przyzwyczajenia codziennego ¿ycia mog¹ zamordowaæ i wypatroszyæ najtkliwsze nawet uczucie. Wci¹¿ pamiêtasz te romantyczne spacery przy blasku zachodz¹cego s³oñca, wspólne k¹piele, nawet zmywanie we dwójkê? Wszystko to by³o kiedyœ zabawne. Niby bana³, a jednak sprawia³, ¿e ¿ycie nabiera³o zupe³nie innego smaku. Czy urok tych pierwszych miesiêcy mo¿na przywróciæ i utrzymaæ? Nie tylko mo¿na, ale wrêcz nale¿y! Zamieñ nudn¹, codzienn¹ sztampê w mi³osne fajerwerki! Jeœli chcesz mieæ piêkne cia³o, uprawiasz sport. Kiedy chcesz wzbogaciæ swoje wnêtrze, korzystasz z biblioteki. A co robisz, ¿eby Twój zwi¹zek by³ piêkny i bogaty, by nie mia³ nieciekawych zwisów, nie dostawa³ zadyszki i nieustannie ewoluowa³? Nim to pytanie pogr¹¿y Ciê w g³êbokiej zadumie, spieszymy donieœæ, ¿e z myœl¹ o Twoim szczêœciu u boku ukochanej osoby przygotowaliœmy poradnik uzupe³niony zestawami æwiczeñ. Z³ap tê niezwyk³¹ instrukcjê i œmia³o bierz siê do reanimacji Waszego rekina, o przepraszam, Waszego zwi¹zku. Ten potê¿ny zastrzyk adrenaliny sprawi, ¿e jego serce zacznie biæ z nieznan¹ Ci wczeœniej moc¹! Ponowne odkrywanie siebie • Okazywanie wdziêcznoœci i szacunku. • Odnajdowanie równowagi w zwi¹zku. • Æwiczenie romantyzmu dnia powszedniego. • Tworzenie wspólnych planów na dziœ i jutro. • S³uchanie i mówienie o smutkach oraz radoœciach. Wiesz ju¿? A zatem stosuj! Rady, uwagi i æwiczenia praktyczne SPIS TRE¥CI WstÚp Pierwszy powód: poniewaĝ mÚĝczyzna i kobieta sÈ dla siebie stworzeni Drugi powód: poniewaĝ nikt mnie lepiej nie rozumie Trzeci powód: poniewaĝ po prostu on jest najlepszy Czwarty powód: poniewaĝ on mnie po prostu zaskakuje PiÈty powód: poniewaĝ na wyspie najpiÚkniej jest razem z nim Szósty powód: poniewaĝ jego pocaïunki sÈ najlepsze Siódmy powód: poniewaĝ on potrafi tak cudownie mnie rozzïoĂciÊ Ósmy powód: poniewaĝ juĝ nie uwaĝam, ĝe jego negatywne cechy sÈ tak zïe DziewiÈty powód: poniewaĝ on jest ojcem moich dzieci DziesiÈty powód: poniewaĝ razem zamierzamy jeszcze wiele zrobiÊ 7 12 21 31 44 53 59 66 75 83 93 …i jeszcze ½ powodu: poniewaĝ ten, kto ma odwagÚ, moĝe wiele zyskaÊ 100 5 CZWARTY POWÓD: PONIEWA¿ ON MNIE PO PROSTU ZASKAKUJE Dlaczego dobrze jest byÊ ciÈgle ciekawym siebie SkÈd ja to znam? Pewnego dnia ziÚÊ zaskoczyï naszÈ córkÚ nadzwyczaj- nym przyjÚciem urodzinowym. Wróciïa wïaĂnie z po- dróĝy i otworzyïa drzwi wspólnoty, dokÈd zaprosiï jÈ mÈĝ. Przywitaïo jÈ gïoĂne „Wszystkiego najlepszego!”. Zaskoczona ujrzaïa piasek, przyjacióï w bikini i spoden- kach, drinki w rÚkach, a w tle sïychaÊ byïo muzykÚ re- ggae. Sala wspólnoty zmieniïa siÚ w tropikalnÈ wyspÚ. NaprawdÚ bardzo udana niespodzianka! W ĝadnym wypadku nie zastanawiaj siÚ, kto uprzÈtnÈï z sali caïy piasek. Bez obawy — nasza córka nie musiaïa kiwnÈÊ palcem. To jest dopiero miïoĂÊ. „Ratunku, takie niespodzianki mogÚ sobie darowaÊ!” — myĂlisz moĝe teraz. PrzyznajÚ: sama nie wiem, czy byïabym zachwycona takÈ niespodziankÈ, ale ziÚÊ znaï swojÈ ĝonÚ, dla niej to byïo coĂ piÚknego. Juĝ samo to siÚ liczy. Tak samo jak podróĝ balonem, którÈ zafun- dowaï naszej córce w rocznicÚ Ălubu — w tym przy- padku mój ukochany musiaïby polecieÊ sam… Ale problem nie polega na tym, ĝe serwujemy nie- spodzianki, które nie trafiajÈ w upodobania drugiej osoby, lecz na tym, ĝe nie robimy niespodzianek i nie pozwalamy siÚ zaskakiwaÊ. 44 Zanim dojdzie do nieporozumieñ: niespodzianki zaczynajÈ siÚ w zupeïnie innych wymiarach, niĝ wspo- mniano wyĝej. Nie chodzi tu o gorÈce imprezy week- endowe. Codzienne niespodzianki sÈ o wiele tañsze, nie wymagajÈ duĝych nakïadów, ale sÈ bardzo skuteczne. O tym mówiliĂmy w rozdziale 3: trzeba zwracaÊ uwagÚ na drugÈ osobÚ, dziÚki czemu pielÚgnujemy i wzmac- niamy przyjacielskÈ wiÚě. Chodzi o naszÈ otwartoĂÊ i ela- stycznoĂÊ, o nasze zaciekawienie partnerem. Jeszcze inna historia: mój mÈĝ i ja goĂcimy w lokalu w póïnocnych Niemczech. Jestem jedynÈ kobietÈ, w po- mieszczeniu przebywa setka innych mÚĝczyzn. Pije siÚ piwo. CoĂ niezwykïego wydarzy siÚ tego wieczoru. Przy bufecie odbywa siÚ wykïad na temat: „Dopóki nie roz- dzieli nas codzienna rutyna... Wskazówki dla maïĝon- ków”. Dzisiaj wieczorem wyïÈcznie dla mÚĝczyzn. Wszy- scy sïuchajÈ z duĝÈ uwagÈ. Po wykïadzie odbywa siÚ ĝywa dyskusja. Zaskakuje mnie otwartoĂÊ, z jakÈ mÚĝ- czyěni na gïos zadajÈ pytania, opowiadajÈ o swoich wraĝeniach. Jakby nie byïo, kaĝdy zna w tej miejsco- woĂci kaĝdego. Szczególnie zapadïy mi w pamiÚÊ sïowa jednego z goĂci. NawiÈzaï on do fragmentu naszego wykïadu, w którym zachÚcam do dobrej, skutecznej komunikacji zgodnie z mottem: „Mowa jest srebrem, milczenie truciznÈ”. „WierzÚ pani — to prawda, ĝe rozmowa jest waĝna. Moja ĝona teĝ ciÈgle mówi: »No, powiedz coĂ«. Ale wie pani, problem polega na tym, ĝe znam juĝ na pamiÚÊ dziesiÚÊ zdañ, które ona zaraz wypowie. TracÚ wtedy zupeïnie ochotÚ na rozmowÚ… PrzestajÚ siÚ odzywaÊ”. Tu przydaïaby siÚ zmiana! Siedzimy w krÚgu z zaprzyjaěnionymi parami. Inni majÈ za sobÈ jeszcze wiÚcej lat maïĝeñstwa niĝ my. Ja- ko fanka maïych gier psychologicznych przygotowaïam 45 do wina, zapiekanki i saïatki owocowej pewnÈ grÚ w ko- Ăci. Temat: wĂciekïoĂÊ. Kostka krÈĝy. Kaĝda wyrzuco- na liczba oczek oznacza pytanie, na przykïad: „Co do- prowadza mnie do szaïu?”, „Co szczególnie denerwuje mnie w drugiej osobie?” itd. Wszyscy biorÈ udziaï w grze z rosnÈcym entuzjazmem. Dowiadujemy siÚ wielu interesujÈcych rzeczy o sobie. Dla mnie jako go- spodyni najpiÚkniejszym efektem ubocznym sÈ peïne zaskoczenia okrzyki maïĝonków: „Pierwszy raz o tym sïyszÚ!”, „Co? Czy ty to mówisz powaĝnie, Stefan? To mnie zaskakuje!”, „Dlaczego ja o tym nic nie wiem?”. Co zyskujesz? W tym rozdziale chodzi o to, aby zachowaÊ czujnoĂÊ, wytropiÊ oznaki rutyny i nie wyrzuciÊ z serca peïnej zaciekawienia otwartoĂci wobec partnera. ZaĝyïoĂÊ i wiÚě mogÈ wzmacniaÊ siÚ, przeĝywaÊ za- stój, zastygnÈÊ — nigdy o tym nie zapominaj. BÈdě czujna, kreatywna, otwarta na siebie i drugÈ osobÚ. Dlaczego czasem wszystko sobie utrudniamy WïaĂciwie wszystko wiem Czy znasz takie zdania: x Dobrze wiem, o czym teraz myĂli mój mÈĝ. x Jak ona znowu patrzy! x MogÚ powiedzieÊ dziesiÚÊ zdañ, które zaraz usïyszÚ z ust ĝony. Tak chÚtnie wtïaczamy siebie i innych w schematy. Nawet hasïa takie jak te: „Dlaczego mÚĝczyěni zawsze kïamiÈ, a kobiety nie potrafiÈ parkowaÊ?” albo „Kobiety sÈ z Wenus, a mÚĝczyěni z Marsa” mogÈ skutkowaÊ bïÚd- 46 nym zaszufladkowaniem zamiast pomocnym uïatwie- niem. Z pewnoĂciÈ czasami doznamy olĂnienia i zro- zumiemy, dlaczego mÚĝczyěni wolÈ trzy razy objechaÊ wokóï blok, niĝ zapytaÊ o drogÚ. Ale takie zdania narzu- cajÈ w zwiÈzku schematy i kaĝÈ zaszufladkowaÊ part- nera („Tacy sÈ mÚĝczyěni”). ZwiÈzek jest rzekÈ, a nie lekko drgajÈcÈ kaïuĝÈ. Oczekuj czegoĂ nowego, nie ulegaj stereotypom. Czasami przebywamy na dwóch róĝnych planetach PomiÚdzy przekonaniem, ĝe znam partnera, a realistycz- nym obrazem moĝe powstaÊ przeraĝajÈca przepaĂÊ. Czasami pary ĝyjÈ na dwóch róĝnych planetach. Nie na Marsie i Wenus, tylko na planetach „Twój Ăwiat” i „Mój Ăwiat”. OczywiĂcie ta druga osoba nie musi i nie moĝe znaÊ wszystkich szczegóïów z ĝycia partnera. Jed- nak cenne jest prawdziwe zainteresowanie ĝyciem drugiej osoby: co go zajmuje, o co siÚ martwi, jakie sÈ jego maïe i duĝe sukcesy, czym zajÈïby siÚ najchÚtniej, co zmieniï? WïaĂciwie wszystko jest w porzÈdku ByÊ moĝe szczególnie niebezpieczny jest stan, gdy wszystko biegnie ustalonym torem, kaĝdy w zwiÈzku ma przydzielone zadania, a porzÈdek dnia jest ustalo- ny. Statek zwany maïĝeñstwem dryfuje po spokoj- nych wodach. Ale uwaga… nadchodzi sztorm! Wzburzone fale nio- sÈ z sobÈ zmiany. Na przykïad okres dojrzewania u dzieci. Rodzice nastolatków mogliby napisaÊ poemat na temat tego, jakim obciÈĝeniem dla zwiÈzku sÈ dyskusje z do- rastajÈcymi dzieÊmi. CzÚsto przypadajÈ one dokïadnie w czasie, gdy dryfujemy po spokojnych wodach, gdy pochowaliĂmy siÚ w kajutach, straciliĂmy siebie z oczu 47 i nie wiemy juĝ dokïadnie, czym zajmuje siÚ druga oso- ba. Miej takie niebezpieczeñstwo na uwadze. Zmierz siÚ z nim! To zamierzamy zrobiÊ Miejsce spotkania Dobrym rozwiÈzaniem jest ustalenie, ĝe w miarÚ moĝ- liwoĂci kaĝdego dnia bÚdziemy sobie opowiadaÊ o tym, co przeĝyliĂmy, co nas zajmuje, martwi. Na pytanie „No, jak byïo?” chcemy naprawdÚ usïy- szeÊ odpowiedě. Sïuchamy z zainteresowaniem i uwa- gÈ (patrz reguïa jÚzyka miïoĂci, rozdziaï 2). Uwaga, puïapka! Wiele ĝon skarĝy siÚ na maïo- mównych mÚĝów, z których nie mogÈ nic wyciÈgnÈÊ. To wynika z róĝnych przyczyn, a jednÈ z nich jest wszechwiedza maïĝonek: czÚsto nie potrafiÈ po prostu sïuchaÊ uwaĝnie. O wiele za szybko komentujÈ, kryty- kujÈ, oceniajÈ, podczas gdy mÈĝ opowiada (oczywiĂcie odwrotne przypadki równieĝ siÚ zdarzajÈ!). Oceny i wy- powiadane w dobrej wierze porady: „To dlatego, ĝe je- steĂ niecierpliwy”, „PowinieneĂ bardziej uwzglÚdniÊ inne okolicznoĂci”, „CzÚsto twój bezpoĂredni sposób by- cia teĝ mnie denerwuje” powodujÈ, ĝe partner milknie. Zwyczajne przysïuchiwanie siÚ nie jest takie proste. Wiele zdziaïaÊ mogÈ nastÚpujÈce zdania: „Jestem zain- teresowana tym, czym siÚ zajmujesz”, „JesteĂ na bez- piecznym terenie”. PamiÚtasz jeszcze? Opowiadania o przeszïoĂci przypisujemy chÚtnie star- szym ludziom. I bïÚdnie. Prawie kaĝdy czïowiek lubi oddawaÊ siÚ wspomnieniom. Wspólna historia to cenny 48 skarb. Wymieniaj siÚ z partnerem wspomnieniami i po- zwól zaskoczyÊ siÚ wersjÈ drugiej strony: x Jakie szczególne przeĝycia (momenty) wakacyjne przypominasz sobie? x Opowiadajcie sobie nawzajem, jak to byïo, gdy zo- staliĂcie rodzicami: czego wïaĂciwie siÚ obawiaïaĂ, z czego najbardziej cieszyïaĂ, co CiÚ zaskoczyïo, co zrobiïabyĂ dzisiaj inaczej? x Jaki byï najtrudniejszy okres w Twoim maïĝeñstwie? Dlaczego? Czy dzisiaj zrobiïabyĂ coĂ inaczej? x Czy byïy takie chwile, które chciaïabyĂ przeĝyÊ jesz- cze raz? PuĂÊ wodze fantazji i wymyĂl pytania róĝnego rodzaju! Cofnijcie siÚ o kilka kroków w przeszïoĂÊ. Przypo- mnijcie sobie Wasze dzieciñstwo: czy pamiÚtasz swój pierwszy dzieñ w szkole? Gdzie spÚdzaliĂcie ferie? Czy miaïaĂ wielu przyjacióï? Etapy rozwoju wïasnych dzieci sÈ dobrÈ okazjÈ, aby przyjrzeÊ siÚ sobie, wyruszyÊ w podróĝ sentymentalnÈ, odkurzyÊ dawne uczucia i opowiedzieÊ sobie: „Jak prze- ĝyïeĂ swoje pierwsze lata szkolne? Jak nazywaïa siÚ twoja pierwsza nauczycielka? Czy byïa miïa? Przypo- minasz sobie swój wiek dojrzewania? Czego siÚ wsty- dziïeĂ? Kto ciÚ wïaĂciwie uĂwiadomiï?”. Albo przyszïy zawód: „Czy wiedziaïeĂ juĝ wczeĂniej, kim chcesz byÊ? Czy jako dziecko miaïeĂ swój wymarzony zawód?”. Mój mÈĝ ma wiele dobrych wspomnieñ o swoich dziadkach w Rudawach. Lata piÚÊdziesiÈte: bolesne rozstanie z nimi, gdy jako maïy chïopiec uciekï z ro- dzicami do Niemiec Zachodnich. Póěniejsze odwiedziny u babci i dziadka. Gdy opowiada, czujÚ smak roĝków orzechowych, które jego dziadek zawsze kupowaï w pie- karni, sïyszÚ sprzedawcÚ, jak mówi „Nie ma”, gdy 49 dziadek pyta go o papierosy, widzÚ duĝÈ deskÚ kreĂlar- skÈ, na której stary budowniczy projektowaï domy. Mój mÈĝ jako uczeñ prowadziï w lasach wojny na guziki. Przywódca bandy. MogÚ to sobie wyobraziÊ. Uwielbiam jego stare historie, z których dowiadujÚ siÚ, ĝe jako maïy chïopiec czuï siÚ przez wszystkich kochany i ĝe nadawanie tonu i przywództwo miaï we krwi. Moĝesz tego sama doĂwiadczyÊ: niejeden konflikt ujrzysz w innym Ăwietle, gdy dostrzeĝesz maïego chïop- ca, którego skrzywdziïa starsza siostra lub dominujÈca matka. Dlatego dzisiaj szczerzy kïy, gdy podejrzewa, ĝe ktoĂ chce go zdominowaÊ. Ta maïa dziewczynka, stojÈca bezradnie przed ojcem, który beszta jÈ tymi sïowami: „Ach, co ty tam znowu opowiadasz!”, niczego nienawidzi bardziej niĝ poczucia, ĝe nikt jej nie sïucha i nie traktuje powaĝnie. Zdanie: „Znam mojego mÚĝa na wylot” nie wyraĝa szcze- gólnej bliskoĂci, jest to nato- miast naiwna interpretacja. Znany nieznany Mój partner jest odrÚbnÈ jednostkÈ, która nie moĝe zostaÊ zaanektowana. Zdanie: „Znam mojego mÚĝa na wylot” nie wyraĝa szcze- gólnej bliskoĂci, jest to natomiast naiwna inter- pretacja. WciÈĝ stykamy siÚ w naszych zwiÈzkach z obcoĂciÈ drugiej osoby. Gdy byïam mïodÈ dziewczynÈ, duĝe wraĝenie zrobiïo na mnie spostrzeĝenie pewnej starszej mÚĝatki: „Ko- cham mojego mÚĝa i cieszÚ siÚ, ĝe jesteĂmy maïĝeñ- stwem, ale wciÈĝ zdarzajÈ siÚ sytuacje, w których jest on dla mnie obcy. JakbyĂmy wcale siÚ nie znali. Albo on robi coĂ, co jest mi zupeïnie nieznane, co mnie za- skakuje, czasami nawet przeraĝa. Wtedy czujÚ, ĝe je- stem sama”. Wówczas te zdania równieĝ trochÚ mnie 50 przeraziïy. Dzisiaj pomaga mi taka myĂl: nie muszÚ znaÊ i rozumieÊ mojego partnera we wszystkich sytuacjach. DziÚki temu jestem bardziej otwarta na drugÈ osobÚ. Czy znasz tego mÚĝczyznÚ, który budzi siÚ obok Ciebie co rano? Kim jest Twój partner dzisiaj? x Co obecnie szczególnie go zajmuje? x Do którego kraju chciaïby pojechaÊ? x Jaki ĝyczenie chciaïby speïniÊ, gdyby pieniÈdze nie graïy ĝadnej roli? x DokÈd chciaïby pojechaÊ razem z TobÈ? x Czego najbardziej siÚ boi? x Co jest obecnie dla niego najwiÚkszym obciÈĝeniem? x Kim sÈ jego przyjaciele? Czy znasz odpowiedě na wszystkie pytania? BÈděcie ciekawi siebie. GwarantujÚ Wam wiele nie- spodzianek, ale teĝ lepiej siÚ zrozumiecie. StaÊ Was bÚ- dzie na wiÚkszÈ wyrozumiaïoĂÊ wobec siebie. OdwaĝyÊ siÚ na coĂ nowego i powiedzieÊ coĂ nowego Dobre przyzwyczajenia sÈ czymĂ bardzo przyjemnym. Nosi siÚ je jak wygodne buty. Nie naraĝajÈ na odciski. Ale czasami buty mogÈ byÊ równieĝ znoszone. Pozwalajcie sobie ciÈgle na coĂ nowego. Nie chodzi tu o rewolucyjne zmiany. x Wypróbujcie nowÈ restauracjÚ, iděcie ot tak po prostu napiÊ siÚ wina. x Czasami niezauwaĝalnie przechodzimy do nowej fazy w ĝyciu, dzieci sÈ juĝ samodzielne, a rodzice mogÈ wypróbowaÊ swojÈ nowÈ wolnoĂÊ — a moĝe by siÚ tak wybraÊ na wycieczkÚ po miastach? 51 x DotÈd rzadko chodziliĂcie do muzeum, teatru, ki- na? Wszystko moĝe siÚ zmieniÊ. x Wiele par nawet w zaawansowanym wieku chodzi na kurs tañca, który zawsze stanowiï ich marzenie. I oboje czerpiÈ z niego wiele radoĂci. mwiczenia: wypróbujmy to Tym razem Êwiczenia znajdujÈ siÚ juĝ na poprzednich stronach. Zostaïy ukryte w podpunktach „PamiÚtasz jeszcze?”, „Czy znasz tego mÚĝczyznÚ, który budzi siÚ obok Ciebie co rano?” i „OdwaĝyÊ siÚ na coĂ nowego i powiedzieÊ coĂ nowego”. Cofnij siÚ zatem nieco i je wykonaj. 52
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dlaczego powinnaś wciąż całować tego samego mężczyznę? 10 i pół powodu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: