Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00540 006857 20582736 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków Praktyczne formularze wraz z komentarzem - ebook/pdf
Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków Praktyczne formularze wraz z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 55
Wydawca: Verlag Dashofer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-88285-71-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tematyka:

Publikacja jest zbiorem wypełnialnych na komputerze dokumentów (protokołów kontroli, odbioru, etc.) wraz z praktycznym komentarzem ułatwiającym zarządzanie budynkiem. W treści znajdą Państwo również wymagane przepisami terminy kontroli i przeglądów jak również ich zakres i podstawy prawne.

 

W publikacji znajdą Państwo:

 


Korzyści

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Budownictwo VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Bo¿ena Domañska-Skorupa DDOOKKUUMMEENNTTAACC JJAA EEKK SSPPLLOOAATTAACC JJII II RREEMMOONNTTUU BBUUDDYYNNKKUU Praktyczne formularze wraz z komentarzem l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2008 ISBN 978-83-88285-71-4 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Senatorska 12, 00-82 Warszawa tel.: (022) 559 36 00 ~06, faks: (022) 829 27 27, 892 27 00 www.dashofer.pl; www.budinfo.pl Redaktor odpowiedzialny: Katarzyna Czech e-mail: czech@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Anna Skowroñska Sk³ad: Krzysztof Zabielski, e-mail: zabielski@e-dtp.com Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 2 l p . r e f o h s a d . w w w INFORMACJE DOKUMENTACJA EKSPLOATACJI I REMONTU BUDYNKU 1. INFORMACJE 1.1. SPIS TREŚCI 1. Informacje .............................................................................................................. 3 1.1. Spis treœci ......................................................................................................... 3 1.2. Informacje o autorze ......................................................................................... 4 1.3. Wykaz piktogramów ......................................................................................... 4 2. Wstêp ...................................................................................................................... 5 3. Dokumentacja u¿ytkowania ................................................................................. 6 4. Dokumentacja eksploatacyjna ............................................................................. 7 4.1. Przeprowadzanie okresowych kontroli ............................................................. 7 4.1.1. Okresowa kontrola sprawdzenia stanu technicznego ............................. 8 4.1.2. Okresowa kontrola sprawdzenia stanu technicznego i przydatnoœci do u¿ytkowania ............................................................. 11 4.1.3. Kontrola instalacji gazowej ................................................................. 15 4.1.4. Kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych .................................................................................. 22 4.1.5. Kontrola instalacji piorunochronnej .................................................... 28 4.1.6. Kontrola i pomiary instalacji elektrycznych ........................................ 31 4.1.7. Kontrola urz¹dzeñ dŸwigowych .......................................................... 39 5. Przeprowadzanie przegl¹dów roboczych .......................................................... 42 5.1. Przegl¹d instalacji elektrycznych i piorunochronnych ................................... 43 5.2. Przegl¹dy robocze ........................................................................................... 44 5.3. Wiosenny przegl¹d placów zabaw i innych elementów ma³ej architektury ......................................................................... 45 5.4. Przegl¹d instalacji centralnego ogrzewania przed sezonem grzewczym ........ 46 6. Plan potrzeb remontowych, konserwacyjnych, ulepszeniowych ..................... 48 7. Odbiór robót budowlanych ................................................................................. 52 8. Bibliografia ........................................................................................................... 55 Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 3 INFORMACJE DOKUMENTACJA EKSPLOATACJI I REMONTU BUDYNKU 1.2. INFORMACJE O AUTORZE: Bo¿ena Domañska-Skorupa – wykszta³cenie wy¿sze techniczne. Wieloletni prak- tyk zatrudniony w spó³dzielczoœci mieszkaniowej. W ci¹gu ostatnich 20 lat zajmowa³a siê przygotowy- waniem i realizacj¹ inwestycji, obs³ug¹ techniczn¹ i gospodark¹ zasobami mieszkaniowymi. Skoñczy³a kurs audytorów energetycznych. Licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœci, wyk³adowca prawa bu- dowlanego oraz zasad obs³ugi technicznej zasobów mieszkaniowych. Jest miêdzy innymi wspó³autork¹ publikacji Skuteczne zarz¹dzanie spó³dzielni¹ miesz- kaniow¹ i Poradnik zarz¹dcy nieruchomoœciami. 1.3. WYKAZ PIKTOGRAMÓW: l p . r e f o h s a d . w w w WSKAZÓWKI UWAGA PODSTAWA PRAWNA DEFINICJA PRZYK£AD Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 4 WSTÊP DOKUMENTACJA EKSPLOATACJI I REMONTU BUDYNKU 2. WSTĘP Art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nak³ada na zarz¹dcê (w³aœciciela) obowi¹zek utrzymania i u¿ytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególnoœci art. 5 ust. 2, czyli u¿ytkowania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony œrodowiska oraz utrzymanie go w nale¿ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj¹c do nadmiernego pogorszenia jego w³aœciwoœci u¿ytkowych i sprawnoœci technicznej, w szczególnoœci w zakresie: 1) zwi¹zanym z wymaganiami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa konstrukcji, po¿arowe- go, u¿ytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony œrodowiska, ochrony przed ha³asem i drganiami, oszczêdnoœci energii i izolacyjnoœci cieplnej; 2) warunków u¿ytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, szczególnie w zakre- sie zaopatrzenia w wodê i energiê elektryczn¹, energiê ciepln¹ i paliwa, usuwania œcieków, wody opadowej i odpadów; 3) mo¿liwoœci utrzymania w³aœciwego stanu technicznego. U¿ytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oznacza u¿ytkowanie go zgod- nie z warunkami pozwolenia na budowê oraz sprawdzonym projektem budowlanym, który powinien zawieraæ konieczne do spe³nienia przepisy ochrony œrodowiska okre- œlone w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach ochrony œrodowiska. Czynnoœci zmierzaj¹ce do zapewnienia prawid³owego stanu technicznego i estetycz- nego zarz¹dzanych obiektów budowlanych (budynków, budowli, obiektów ma³ej ar- chitektury), urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych oraz ich otoczenia to zadania obs³ugi tech- nicznej, która w du¿ym uproszczeniu sprowadza siê do: (cid:122)rozeznania potrzeb remontowo-konserwacyjnych oraz ulepszeñ, (cid:122)zapewnienia œrodków pieniê¿nych na ich wykonanie, (cid:122)zapewnienia fachowego nadzoru nad ich wykonaniem. Podstawowe przepisy okreœlaj¹ce obowi¹zki zarz¹dcy (w³aœciciela) i sposób ich wy- konania w zakresie obs³ugi technicznej to: (cid:122)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rozdzia³ VI (art. 61–72) pkt 5 „Utrzymanie obiektów budowlanych”; (cid:122)Przepisy techniczno-budowlane (wykonawcze do ustawy); (cid:122)Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowa- nie (Dz. U. Nr 75, poz. 690); (cid:122)Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warun- ków technicznych, u¿ytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836). l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 5 DOKUMENTACJA U¯YTKOWANIA DOKUMENTACJA EKSPLOATACJI I REMONTU BUDYNKU 3. DOKUMENTACJA UŻYTKOWANIA Jednym z obowi¹zków zarz¹dcy (w³aœciciela), w zakresie obs³ugi technicznej, jest po- siadanie i przechowywanie przez okres istnienia obiektu dokumentacji u¿ytkowania, do której nale¿¹: (cid:122)dokumentacja odbioru obiektu – dokumentacja budowy i powykonawcza, (cid:122)ksi¹¿ki obiektu budowlanego, (cid:122)kopie imiennych przydzia³ów lokali, (cid:122)protoko³y zdawczo-odbiorcze lokali, (cid:122)umowy najmu lokali, (cid:122)protokó³ pomiaru powierzchni u¿ytkowej lokali, (cid:122)dokumentacja eksploatacyjna. W niniejszym opracowaniu przedstawimy obowi¹zki zarz¹dcy (w³aœciciela) obiektu budowlanego w zakresie sporz¹dzania, prowadzenia i przechowywania dokumentów wymaganych w trakcie eksploatacji obiektu. l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 6 DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA DOKUMENTACJA EKSPLOATACJI I REMONTU BUDYNKU 4. DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA W sk³ad dokumentacji eksploatacyjnej wchodz¹: (cid:122)protoko³y z okresowych kontroli stanu technicznego, (cid:122)opinie i ekspertyzy techniczne dotycz¹ce obiektów, (cid:122)metryka urz¹dzenia piorunochronnego, (cid:122)dokumentacja dotycz¹ca obs³ugi urz¹dzeñ dŸwigowych (protoko³y z badañ i re- wizji, ksi¹¿ki bie¿¹cej konserwacji), (cid:122)plany potrzeb remontowo-konserwacyjnych i ulepszeñ, (cid:122)plany ich wykonania, (cid:122)umowy na realizacjê robót, (cid:122)dokumentacja powykonawcza robót budowlanych wraz z protoko³ami odbioru tych robót, (cid:122)pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania, (cid:122)pozwolenia na budowê lub zg³oszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 4.1. Przeprowadzenie okresowych kontroli Artyku³ 62 prawa budowlanego nak³ada na zarz¹dcê lub w³aœciciela obowi¹zek prze- prowadzania okresowych kontroli sprawdzania stanu technicznej sprawnoœci obiek- tów budowlanych. Chc¹c usystematyzowaæ obowi¹zki zarz¹dcy wynikaj¹ce bezpo- œrednio z art. 62 ust. pr.bud., jak i rozporz¹dzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych u¿ytkowania budynków mieszkalnych, przedstawiam w dalszej czêœci opis czynnoœci, wymaganych kwalifikacji i dokumentacji przy przeprowadzeniu po- szczególnych kontroli okresowych, oraz wzory protoko³ów. W³aœcicieli i zarz¹dców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinne- go, zagrodowego i letniskowego oraz obiektów budowlanych, na których budowê nie jest wymagane pozwolenie, nie obowi¹zuje kontrola okresowa przeprowadza- na raz w roku, polegaj¹ca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnoœci elementów budynku, budowli i instalacji nara¿onych na szkodliwe wp³ywy atmosferyczne i niszcz¹ce dzia³anie czynników wystêpuj¹cych podczas u¿ytkowania obiektu (art. 62 ust. 2 pr. bud.) W razie stwierdzenia nieprawid³owego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego czêœci, mog¹cego spowodowaæ zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeñ- stwa mienia, œrodowiska, w³aœciwy organ (nadzoru budowlanego) mo¿e nakazaæ prze- prowadzenie w ka¿dym terminie kontroli okresowej, a tak¿e za¿¹daæ przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego czêœci (art. 62 ust. 3 pr. bud.). l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 7 DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA DOKUMENTACJA EKSPLOATACJI I REMONTU BUDYNKU W przypadku stwierdzenia, ¿e obiekt budowlany: (cid:122)jest w nieodpowiednim stanie technicznym, (cid:122)powoduje swym wygl¹dem oszpecenie otoczenia, (cid:122)jest u¿ytkowany niezgodnie z przeznaczeniem, b¹dŸ w sposób zagra¿aj¹cy ¿yciu lub zdrowiu ludzi, œrodowiska lub bezpieczeñstwa mienia, w³aœciwy organ wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ usuniêcie stwierdzonych nieprawid³owo- œci (art. 66 pr. bud.). 4.1.1. Okresowa kontrola sprawdzenia stanu technicznego l p . r e f o h s a d . w w w Przedmiot kontroli: Czêstotliwoœæ: Wymagane kwalifikacje: Zakres kontroli: Wymagana dokumentacja: Podstawy prawne: Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego. Przynajmniej raz w roku. Uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnoœci. Elementy budynku, budowli i instalacji nara¿onych na szkodli- we wp³ywy atmosferyczne i niszcz¹ce dzia³anie czynników pod- czas u¿ytkowania, np. elementy œcian zewnêtrznych (attyki, fila- ry, gzymsy, balkony, loggie, balustrady), spoiny, z³¹cza, okna, drzwi, pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, ogólny stan in- stalacji wewnêtrznych, stan piwnic, klatek schodowych, elemen- ty odwodnienia. Protokó³ kontroli stanu technicznego, rejestracja w ksi¹¿ce obie- ktu budowlanego. (cid:122) Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7.07.94 r. rozdz. 6 art. 62, pkt 2, 4, (cid:122) Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 16.08.99 r. w sprawie warun- ków technicznych u¿ytkowania budynków mieszkalnych. W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczaj¹cej 2000 m2 oraz in- nych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczaj¹cej 1000m2, nale¿y przeprowadzaæ kontrolê stanu technicznego co najmniej 2 razy w roku, w termi- nach do 31 maja oraz 30 listopada. Osoba dokonuj¹ca kontroli jest obowi¹zana bezzw³ocznie pisemnie zawiadomiæ w³aœciwy organ o przeprowadzonej kontroli. Copyright © 2008 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków Praktyczne formularze wraz z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: