Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00064 013678 17189688 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja kadrowa w 2017 r.– jak ją prowadzić bez błędów - ebook/pdf
Dokumentacja kadrowa w 2017 r.– jak ją prowadzić bez błędów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3657-8959-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

W opracowaniu zostały omówione najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach, w wyniku których zmianie uległy niektóre dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dokumentacja kadrowa w 2017 r. – jak ją prowadzić bez błędów AktA osobowe Pracodawca ma obowiązek prowadzić (art. 94 pkt 9a k.p.): ■■ dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz ■■ akta osobowe pracowników. Dokumentacja, jaką każdy pracodawca musi gromadzić w związku z zatrudnieniem pra- cowników, to: ■■ akta osobowe, ■■ ewidencja czasu pracy, ■■ karta (lista) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, ■■ karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywi- dualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Każdy z pracodawców ma obowiązek założyć i prowadzić odrębnie dla każdego pracow- nika ww. dokumentację. Akta osobowe składają się z 3 części i obejmują: Część A Dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie pracownika Część B 1. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy 2. Dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika Część C Dokumenty związane z zakończeniem zatrudnienia Każde akta osobowe muszą zostać podzielone na części A, B i C bez względu na to, czy pracodawca zgromadził, czy nie jakiekolwiek dokumenty przypisane do poszczególnych czę- ści akt. Błędne jest postępowanie pracodawcy, który wyodrębnia część C akt osobowych do- piero z chwilą zwolnienia określonego pracownika z pracy. Niedopuszczalne jest również tworzenie części D akt osobowych dla przechowywania pozostałych dokumentów, które nie powinny być umieszczane w części A, B lub C akt. W poszczególnych częściach akt osobowych zamieszcza się następujące dokumenty pra- cownicze: Część A 1. Dokumenty, które pracodawca ma obowiązek zgromadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy: ■■ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, ■■ świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygoto- wania zawodowego. 2. Dokumenty, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie: ■■ wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ■■ świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrud- nienia, ■■ dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy, ■■ inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów. 14 20 kwietnia 2017 r. Dokumentacja kadrowa w 2017 r. – jak ją prowadzić bez błędów Część B 1. Dokumenty, które pracodawca ma obowiązek zgromadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy: ■■ pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z treścią regulaminu pracy, a w razie jego braku z obwieszczeniem dotyczącym systemów i rozkładów czasu pracy, ■■ pisemne potwierdzenie zapoznania się z przepisami oraz zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higie- ny pracy, ■■ zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ■■ umowa o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie – potwierdzenie w formie pisemnej ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. 2. Dokumenty gromadzone w części B akt w trakcie zatrudnienia pracownika: ■■ dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy, ■■ pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z informacją o warunkach zatrudnienia wynikającą z art. 29 § 3 k.p., pracy, ■■ zaświadczenia z odbywanych przez pracownika szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny ■■ orzeczenia lekarskie wydawane w związku z przeprowadzanymi badaniami okresowymi i kontrolnymi, ■■ oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich, ■■ inne dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia, np.: – dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, – dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, – oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie, porządkowej, – dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary – dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego, – dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, pracy, – dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezpłatnego, – umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku – wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy, stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy, a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, – wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy, – korespondencję z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją lub innymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku pracy, – informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony; Część C Pracodawca gromadzi dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia: ■■ oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, ■■ kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy, ■■ inne dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, np.: – dotyczące żądania wydania świadectwa pracy (art. 97 § 11 k.p.) oraz związane z niewypłaceniem pra- cownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 k.p.), – potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowa- dzonym postępowaniem egzekucyjnym (art. 884 § 2 k.p.c.), 20 kwietnia 2017 r. 15 Dokumentacja kadrowa w 2017 r. – jak ją prowadzić bez błędów – umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę, – orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy. Wszystkie dokumenty gromadzone w aktach osobowych muszą być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z części akt powinna zawierać pełny spis zgro- madzonych w niej dokumentów. Numeracja w spisie musi odpowiadać numerom nadanym poszczególnym dokumentom w aktach. W aktach osobowych należy przechowywać jedynie kopie lub odpisy składanych przez pracownika dokumentów. Inaczej jest w przypadku zaświadczeń lekarskich otrzymywanych w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich. Jeżeli badanie jest realizowane na podstawie skierowania pracodawcy, w aktach osobowych należy przechowywać jeden z dwóch orygi- nalnych egzemplarzy orzeczenia. Jeśli natomiast badanie zostałoby zrealizowane w trakcie pracy u innego pracodawcy, w aktach osobowych należy przechowywać kopię lub odpis orzeczenia przedstawionego przez pracownika. W aktach osobowych można również prze- trzymywać tylko kopie zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających podnoszenie kwalifika- cji pracowników, jak np.: książki operatora maszyn budowlanych, potwierdzenia uprawnień elektroenergetycznych, uprawnień do montażu rusztowań itd. Przykład Pracodawca skierował pracownika na szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe. Szkolenie zostało w całości sfinansowane przez pracodawcę i odbywało się w czasie pracy pracownika. Na zakończenie szkolenia uczestnikom wydano zaświadczenia o odbytym szkoleniu. W związku z tym, że to pracodawca finansował szkolenie, kadrowa nakazała umieszczenie oryginałów za- świadczeń z tych szkoleń w aktach osobowych pracowników. Takie postępowanie kadrowej jest niezgodne z przepisami, gdyż to nie pracodawca otrzymał zaświadczenia o odbytych szkole- niach, tylko otrzymali je pracownicy uczestniczący w szkoleniu, którzy składają wyłącznie ich kopie do akt osobowych. ZAtrudnienie prAcownikA 1. kwestionariusz osobowy Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia wypełnionego kwe- stionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Nie oznacza to jednak, że jest to dokument obowiązkowy, który pracodawca musi uzyskać od kandydata do pracy. Ma on raczej dla pracodawcy charakter informacyjny, obrazujący doświadczenie i kompetencje osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego został ustalony w rozporządzeniu w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumenta- cji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 16 20 kwietnia 2017 r. Dokumentacja kadrowa w 2017 r. – jak ją prowadzić bez błędów pracownika (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej). Wzór ten może być przez pracodawcę modyfikowany, jednak w każdym przypadku należy pamiętać o prze- pisach z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustalonym w Kodeksie pracy katalogu in- formacji, jakie pracodawca może żądać od kandydata do pracy. W przypadku przyjęcia pracownika do pracy pracodawca może zażądać od niego wypeł- nienia kwestionariusza osobowego dla pracownika. 2. badania lekarskie Każdy z pracowników podlega wstępnym oraz okresowym profilaktycznym badaniom lekar- skim (art. 229 k.p.). Badania wstępne pracownik ma obowiązek odbyć przed dopuszczeniem do pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada orzeczenia o bra- ku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku pracy w warunkach pracy opisa- nych w skierowaniu na badania lekarskie. Obowiązkowym badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponow- nie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko (lub stanowisko na takich samych warunkach pracy), na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwią- zaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym samym pracodawcą (art. 229 § 11 pkt 1 k.p.). Badaniom wstępnym nie podlegają również osoby przyjmowane do pracy u inne- go pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzed- niego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwier- dzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom wystę- pującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. wzór skierowania na badania profilaktyczne ABC Rekord Sp. z o.o. Kraków, ul. Zenitowa 29 ............................................... (oznaczenie pracodawcy) Kraków, 29.03.2017. ......................................... (miejscowość i data) SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne*)) Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), kieruję na badania lekarskie: Pana/Panią*) ................................................................................................................................................................ nr PESEL**) ..................................................................................................................................................................... Jana Kowalskiego 11.03.1980 r. (imię i nazwisko) 20 kwietnia 2017 r. 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja kadrowa w 2017 r.– jak ją prowadzić bez błędów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: