Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 006839 18478853 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja postępowania przetargowego - ogłoszenie i siwz - ebook/pdf
Dokumentacja postępowania przetargowego - ogłoszenie i siwz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4468-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przepisy ustawy odmiennie regulują sposób i miejsce publikacji ogłoszeń o zamówieniu w zależności od wartości danego zamówienia. Ustawa daje również możliwość publikacji ogłoszenia, w przypadku kiedy nie jest to wymagane prawem. Natomiast sposób, w jaki zamawiający sporządzi specyfiację istotnych warunków zamówienia, może mieć wpływ zarówno na przebieg postępowania, jak i jego wynik. Dlatego jeżeli jej zapisy są precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe, złożone oferty z dużym prawdopodobieństwem zostaną należycie przygotowane, a zaoferowane ceny będą odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Jak właściwie sporzadzić siwz oraz ogłoszenie o zamówienie? Wskazówki można znaleść w publikacji 'Dokumentacja postepowania przetargowego – ogłoszenie i siwz.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Agata Hryc-Ląd Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie za- mówień publicznych, członek ogólnopolskiego Stowarzy- szenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej. W s z c z ę c i e p o s t ę p o w a n a i : D o k u m e n t a c j a p o s t ę p o w a n i a p r z e t a r g o w e g o – o g ł o s z e n B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Agata Hryc-Ląd DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO – OGŁOSZENIE I SIWZ Seria: Wszczęcie postępowania i e i s i w z 978-83-269-4468-0 UOX 47 Cena 47,52 zł netto 49,90 zł brutto UOX47 okladka.indd 1 24.11.2015 13:53 Agata Hryc-Ląd DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PrzETArgOWEgO – OgŁOSzENIE I SIWz UOX47.indd 1 24.11.2015 14:05 Autor: Agata Hryc-Ląd Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Rafał Duluk Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-4423-9 Copyright© by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: MDruk Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artyku- łach i ich tytułach. Artykułów ani jakichkolwiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szcze- gólności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie populary- zacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materia- łach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. UOX47.indd 2 24.11.2015 14:05 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . . . 7 Ogłoszenie o zamówieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Dodatkowe informacje w dialogu konkurencyjnym oraz licytacji elektronicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zaostrzona procedura z wyboru a obowiązki publikacji ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zamówienia poniżej 30.000 euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Odpowiedzi na pytania do siwz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wybór trybu a treść siwz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Informacje, które muszą się znaleźć w siwz . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty żądane od wykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Brak podstaw do wykluczenia, tzw. warunki negatywne . . . . . . . 31 Dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Warunki pozytywne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Oświadczenia i dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych . . . . . . 37 Kontrola uprzednia prezesa UZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Wstrzymanie zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ważność wadium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Miejsce publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Wiedza i Praktyka UOX47.indd 3 3 24.11.2015 14:05 Dokumentacja Dokumentacja przetargowa w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . 40 Zamawiający zawsze musi zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie oraz na stronie WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 To zamawiający wskazuje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w jakiej formie należy złożyć kosztorys ofertowy . . . 41 Precyzyjny i jasny sposób obliczenia ceny stanowi obligatoryjny element siwz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Jeśli ogłoszenie o zamówieniu pojawia się w BZP nieobowiązkowo, należy ten fakt zaznaczyć w formularzu . . . . . . . 43 Odmienne opinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Ryzyko chaosu wśród potencjalnych wykonawców . . . . . . . . . . . 45 W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na daną część trzeba podać wartość wszystkich zamówień częściowych . . . . . . . . . . . . . 46 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych trzeba umieścić w BIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy zespołu budynków – wzór dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4 UOX47.indd 4 Wiedza i Praktyka 24.11.2015 14:05 Dokumentacja Wstęp Przepisy ustawy odmiennie regulują sposób i miejsce pu- blikacji ogłoszeń o zamówieniu w zależności od wartości danego zamówienia. Jednak ustawa daje również możli- wość publikacji ogłoszenia, w przypadku kiedy nie jest to wymagane prawem. Natomiast sposób, w jaki zamawiający sporządzi specyfikację istotnych warunków zamówienia, może mieć wpływ zarówno na przebieg postępowania, jak i jego wynik. Dlatego jeżeli jej zapisy są precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe, złożone oferty z dużym prawdo- podobieństwem zostaną należycie przygotowane, a zaofe- rowane ceny będą odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Jeżeli zaś siwz będzie zawierała błędy, może to skutkować problemami z prawidłową wyceną prac, a w konsekwencji złożeniem ofert nieporównywalnych lub z cenami zna- cząco odbiegającymi od ustalonej przez zamawiającego szacunkowej wartości zamówienia. W publikacji „Dokumentacja postępowania przetargowego. Ogłoszenie i siwz” ekspert krok po kroku wskazuje, jak zamawiający powinien wypełnić swoje obowiązki związane z publikacją ogłoszenia oraz przygotowaniem specyfikacji. Odpowiedzi na pytania oraz wzory dokumentów pomogą rozwiązać każdy problem, z jakim mogą się spotkać za- mawiający podczas codziennej pracy. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka UOX47.indd 5 5 24.11.2015 14:05 Dokumentacja UOX47.indd 6 24.11.2015 14:05 Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje: ● ogłoszenie o zamówieniu, ● zaproszenie do składania ofert, ● specyfikację istotnych warunków zamówienia. Lista dokumentów jest zależna od przyjętego trybu postę- powania o udzielenie zamówienia publicznego. Tabela 1. Dokumentacja a tryby Tryb postępowania Ogłoszenie Zaproszenie do składania ofert Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Negocjacje bez ogłoszenia Licytacja elektroniczna Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę TAK TAK TAK TAK NIE TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Aby podjąć dalsze decyzje co do zawartości dokumentacji postępowania, zamawiający zobowiązany jest do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia. Dokonuje tego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia właściwego dla danego postępowania. Celem ustalenia wartości szacun- kowej zamówienia jest określenie, w jakim progu zama- wiający będzie zobowiązany przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a w konsekwencji, jaką dokumentację będzie zobowiązany przygotować. Siwz TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK Wiedza i Praktyka UOX47.indd 7 7 24.11.2015 14:05 Dokumentacja Jak wspomniano, zawartość ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zależna jest od ustalonego progu. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu w zależności od wartości sza- cunkowej zamówienia W sytuacji gdy wartość szacunkowa zamówienia nie prze- kracza 30.000 euro, stosowanie przepisów ustawy Pzp nie obowiązuje. Do udzielenia takiego zamówienia zamawia- jący zastosuje więc regulacje wynikające z regulaminów wewnętrznych, np. przeprowadzi zapytanie ofertowe. W przypadku gdy wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, zamawiający jest zobowiązany do za- mieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicz- nych. Jeżeli natomiast wartość zamówienia przekracza wspomniane wyżej progi, ogłoszenie o zamówieniu zama- wiający zobowiązany jest przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Tabela 2. Treść ogłoszenia Informacje w ogłoszeniu nazwa (firma) i adres zamawiającego określenie trybu zamówienia adres strony internetowej, na której będzie zamiesz- czona specyfikacja istotnych warunków zamówienia określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych 8 UOX47.indd 8 PN TAK TAK TAK TAK PO TAK TAK NzO TAK TAK DK TAK TAK LE TAK TAK TAK, jeżeli jest udostęp- niana TAK TAK, jeżeli jest udostęp- niana TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK TAK, bez informacji o częściach Wiedza i Praktyka 24.11.2015 14:05 Dokumentacja PN TAK TAK TAK PO TAK TAK TAK NzO TAK TAK TAK DK TAK TAK TAK LE NIE DOTYCZY TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE DOTYCZY TAK TAK NIE DOTYCZY TAK TAK NIE NIE DOTYCZY TAK, którzy zostaną zaproszeni do dialogu TAK, którzy zostaną zaproszeni do dialogu Informacje w ogłoszeniu informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej termin wykonania zamówienia warunki udziału w postę- powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków informacja o oświadcze- niach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, któ- rzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postę- powaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu informację na temat wadium TAK TAK TAK TAK kryteria oceny ofert i ich znaczenie miejsce i termin składania wniosków miejsce i termin składania ofert TAK NIE DOTYCZY TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK* TAK NIE Wiedza i Praktyka TAK, jeśli jest przewidy- wane TAK tylko cena TAK NIE 9 UOX47.indd 9 24.11.2015 14:05 Dokumentacja
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja postępowania przetargowego - ogłoszenie i siwz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: