Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00248 007052 19929371 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja pracownicza wraz z niezbędnymi wzorami pism kadrowych - ebook/pdf
Dokumentacja pracownicza wraz z niezbędnymi wzorami pism kadrowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 31
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-963-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest poświęcona zasadom prowadzenia dokumentacji pracowniczej, wynikającym z rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Publikacja daje odpowiedzi na pytania:

Zasadniczą część książki stanowią przykładowo wypełnione wzory pism w sprawach kadrowych. Przejrzyste tabele zawierające wykaz dokumentów gromadzonych w częściach A, B i C ułatwią zakwalifikowanie pisma do właściwej kategorii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Opracował na podstawie „Kadry. Serwis spraw pracowniczych” : Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich © Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel. (022) 33 77 600 fax (022) 33 77 601 Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autorów Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści I. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej .................................... 1. Dokumentacja związana z podjęciem pracy przez pracownika ............ 2. Żądanie zaświadczenia o niekaralności .......................................................... 3. Dokumenty pracodawcy ...................................................................................... II. Akta osobowe pracownika i inna dokumentacja ...................................... 1. Układ akt osobowych pracownika ................................................................... Część A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie .... Część B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy 4 4 6 7 8 8 8 oraz przebiegu zatrudnienia ......................................................... 9 Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia ...................... 10 2. Inna dokumentacja ................................................................................................ 11 III. Przekazywanie dokumentacji pracowniczej przy przejściu zakładu pracy ................................................................................................................... 12 IV. Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracownika ....... 12 V. Dokumentacja pracownicza wobec likwidacji zakładu pracy .............. 12 VI. Przykładowe dokumenty pracownicze .......................................................... 14 1. Część A ...................................................................................................................... 14 a) Kwestionariusz osobowy ........................................................................................... 14 2. Część B ....................................................................................................................... 15 a) Umowa o pracę ................................................................................................. 15 b) Informacja o warunkach zatrudnienia (gdy obowiązuje regulamin pracy) ............................................................................................. 16 c) Informacja o warunkach zatrudnienia (gdy nie obowiązuje regulamin pracy) .............................................................................................. 18 d) Oświadczenie rodzica o korzystaniu z uprawnień ............................... 21 e) Wniosek o zastosowanie skróconego tygodnia pracy ........................ 22 f) Umowa o zakazie konkurencji ...................................................................... 23 g) Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego ............................................. 25 h) Udzielenie urlopu bezpłatnego .................................................................. 25 i) Wypowiedzenie zmieniające ......................................................................... 26 3. Część C .................................................................................................................... 27 a) Wypowiedzenie umowy o pracę ................................................................. 27 b) Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia .............................................. 28 c) Świadectwo pracy ............................................................................................. 29 d) Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy ........................................... 30 VII. Podstawy prawne .................................................................................................... 31 I. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Teczka pracownika jest bowiem podstawowym zbiorem dokumentów, który jest dowodem na przestrzeganie przepisów prawa przez pracodawcę. Dlatego też instytucje mające prawo kontrolować i nadzorować proces pracy u pracodawców traktują dokumentację pracowniczą jako podstawowe źródło wiedzy o sposobie re- alizacji tego obowiązku. Akta pracownicze to ujednolicona, składająca się z trzech części dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobowiązany przechowywać. I. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej określone zostały rozporządze- niem MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców do- kumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.; dalej zwanego rozporzą- dzeniem). Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wszystkich pracodawców – bez wzglę- du na formę organizacyjną i liczbę zatrudnionych pracowników. 1. Dokumentacja związana z podjęciem pracy przez pracownika O tym, czy dana osoba zostanie zatrudniona, decyduje pracodawca po przeprowa- dzonej rozmowie z kandydatem na pracownika oraz po zapoznaniu się z przedło- żonymi przez niego dokumentami. Jeżeli pracodawca postanowił zatrudnić daną osobę, to ma obowiązek założenia akt osobowych pracownika oraz prowadzenia jego dokumentacji przez cały czas trwania stosunku pracy. Obowiązek taki został nałożony przez przepis art. 94 pkt 9a KP, zgodnie z którym pracodawca jest obowią- zany prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika. Teczka powinna więc zostać założona niezwłocznie po przyjęciu pracownika do pracy. W tym momencie pracodawca ma bowiem informacje i dokumenty związane z zatrudnieniem danej osoby. Rozporządzenie MPiPS z 28.5.1996 r. zawiera pełny wykaz dokumentów, jakich pra- codawca może żądać od osoby, którą zamierza zatrudnić. Nie może on zatem żądać złożenia ani przedstawienia innych dokumentów, chyba że istnieje ku temu określona podstawa prawna. 4 www.e-kadry.com.pl 1. Dokumentacja związana z podjęciem pracy przez pracownika  Wyniki badań lekarskich pracowników ochrony W razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań służbowych pracodawca może wymagać od pracownika ochrony fizycznej poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym, oraz przedstawienia stosowanego zaświadczenia lekarskiego. Na podstawie § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia, pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:  wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z niezbędną liczbą fotografii;  świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwier- dzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie (np. zaświadcze- nie o zatrudnieniu w trakcie pobytu w zakładzie karnym; Pracownik powinien przedstawić świadectwa pracy ze wszystkich poprzednich okre- sów zatrudnienia, m.in. ze względu na konieczność udokumentowania wszystkich okresów zatrudnienia w celu nabycia określonego świadczenia pracowniczego, np. na- grody jubileuszowej, dodatku stażowego albo odprawy pieniężnej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.  dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykony- wania oferowanej pracy, np. świadectw ukończenia wszelkiego rodzaju szkół oraz zaświadczeń o ukończeniu określonych kursów;  świadectwa ukończenia gimnazjum w przypadku osoby ubiegającej się o zatrud- nienie w celu przygotowania zawodowego;  orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określo- nym stanowisku; Przepisy KP dotyczące bhp przewidują, że każda osoba przyjmowana do pracy podle- ga wstępnym badaniom lekarskim (art. 229 § 1 KP). Koszty badań wstępnych ponosi pracodawca (art. 229 § 6 KP).  innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych prze- pisów. Przepis art. 221 § 1 KP przewiduje, że pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiega- jącej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) imiona rodziców, 3) datę urodzenia, 4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 5) wykształcenie, 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. www.e-kadry.com.pl 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja pracownicza wraz z niezbędnymi wzorami pism kadrowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: