Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00529 008930 18402451 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja w gospodarce odpadowej. Decyzje administracyjne, opłaty, ewidencje - ebook/pdf
Dokumentacja w gospodarce odpadowej. Decyzje administracyjne, opłaty, ewidencje - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4376-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktycznie w każdej firmie są wytwarzane odpady, a na każdym wytwórcy odpadów ciąży wiele obowiązków. Jednym z najważniejszych wymogów jest posiadanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Z kolei firmy, które zajmują się dalszym zagospodarowaniem odebranych odpadów muszą mieć stosowne decyzje administracyjne. W natłoku spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa często brakuje już czasu na szukanie informacji o tym, gdzie i o jakie dokumenty się ubiegać, zwłaszcza że takie informacje zazwyczaj rozrzucone są po wielu aktach prawnych. Dlatego też przygotowaliśmy publikację „Dokumentacja w gospodarce odpadowej”, dzięki której będą mogli Państwo szybko znaleźć niezbędne informacje i zapomnieć o problemach formalnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DOKUMENTACJA W GOSPODARCE ODPADOWEJ Decyzje administracyjne, opłaty, ewidencje Wytwórcy odpadów, a także firmy, które zajmują się dalszym zagospoda- rowaniem tych odpadów, muszą szczegółowo udokumentować wszelkie czynności z tym związane. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba zdobyć stosowne decyzje administracyjne. Procedury ich uzyskania są często skomplikowane, o dokumenty trzeba się ubiegać w różnych miejscach, nie wszędzie też są dostępne wzory wniosków potrzebnych do ich wydania. Dlatego przygotowaliśmy publikację, która w całości jest poświęcona dokumentacji związanej z gospodarką odpadową. Dzięki niej dowiedzą się Państwo: • jakie decyzje administracyjne trzeba posiadać, by wytwarzać, zbierać i przetwarzać odpady, • gdzie ubiegać się o wymagane dokumenty, • jak poprawnie przygotować wniosek, • kto musi prowadzić ewidencję odpadów, • jakie opłaty ciążą na wytwórcach i posiadaczach odpadów. W publikacji znajduje się także wykaz najważniejszych obowiązków sprawozdawczych na 2016 rok. Do publikacji dołączona jest płyta CD ze wzorami dokumentów, które ułatwią prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz pomogą w przygotowaniu wniosków o wydanie najważniejszych decyzji administracyjnych. ISBN 978-83-269-4376-8 U O U 1 8 Cena 89 zł D O K U M E N T A C J A W G O S P O D A R C E O D P A D O W E J. D e c y z e a d m n s t r a c y n e , o p ł a t y , e w d e n c e j . j j i i i Dokumentacja w gospodarce odpadowej Decyzje administracyjne, opłaty, ewidencje UOU18.indd 1 18.11.2015 14:12 Autorzy: Dorota Rosłoń, Bartłomiej Matysiak, Lidia Broniarek, Izabela Kotowska, Agnieszka Świerczewska-Opłocka, Tomasz Kaler, Marta Pawlak, Grzegorz Dziub, Adam Małecki Redakcja: Anna Kolasa Menedżer produktu: Mariusz Miętusiewicz Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Druk ISBN: 978-83-269-4376-8 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Dokumentacja w gospodarce odpadowej” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultan- tów. Zaproponowane w publikacji „Dokumentacja w gospodarce odpadowej” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Pub- likowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwo- wych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Dokumentacja w gospodarce odpadowej” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOU18.indd 2 18.11.2015 14:12 Spis treści Spis treści Wstęp ................................................................................................................. 7 Ważne definicje .................................................................................................. 9 Rozdział 1. Decyzje administracyjne ................................................................. 17 1.1. Przegląd decyzji dotyczących gospodarki odpadami ................................... 17 1.2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów ........................................................ 21 1.2.1. Czy potrzebne jest pozwolenie na odpady wytwarzane przez pracowników ............................................................................ 25 1.2.2. Kiedy trzeba zmienić pozwolenie na wytwarzanie odpadów ............ 26 1.2.3. Odmowa wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów ................ 27 1.2.4. Wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia .............................................. 28 1.3. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów ..................................... 29 1.3.1. Zbieranie i magazynowanie odpadów to dwa różne procesy ............ 33 1.3.2. Przeszkody na drodze do uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów .................................................................. 35 1.3.3. Czy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów potrzebna jest decyzja środowiskowa ................................................................ 36 1.3.4. Kiedy zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów staje się nieważne ........................................................................................... 37 1.3.5. Niektóre odpady można przywieźć z zagranicy bez zezwolenia ........ 38 1.3.6. Zmiany po 1 stycznia 2016 r. .............................................................. 39 1.3.7. Nie potrzeba zezwolenia na nieprofesjonalne zbieranie odpadów ........................................................................................... 40 1.4. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .................................................................................... 41 1.4.1. Czy do przewozu ścieków potrzebna jest licencja transportowa ....... 42 1.5. Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa ................ 43 1.5.1. Nie trzeba będzie mieć wpisu do rejestru, jeśli prowadzi się nieprofesjonalne zbieranie odpadów ................................................ 51 1.6. Wpis do rejestru działalności regulowanej .................................................. 53 1.7. Pozwolenie zintegrowane ............................................................................ 55 1.8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ............................................ 66 1.8.1. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko ........ 72 3 UOU18.indd 3 18.11.2015 14:12 Dokumentacja w gospodarce odpadowej 1.8.2. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ................................................................................... 73 1.8.3. Nieprawidłowe przygotowanie wniosku opóźnia proces wydawania decyzji środowiskowych ................................................. 77 1.8.3. Kto jest zwolniony z ubiegania się o DUŚ ........................................... 81 Rozdział 2. Ewidencja ....................................................................................... 83 2.1. Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji ........................................ 83 2.2. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji ......................................... 87 2.3. Ewidencja uproszczona ................................................................................ 89 2.4. Zbiorcza karta przekazania odpadu ............................................................. 89 2.5. Podstawowa charakterystyka odpadu ......................................................... 90 2.6. Inne dokumenty ewidencyjne ..................................................................... 93 2.6.1. Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych ....................................................................................... 93 2.6.2. Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów .................. 96 2.6.3. Dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych .............................................. 100 2.6.4. Zaświadczenia o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek tronicznym .............................................................................. 101 2.6.5. Zaświadczenie o demontażu pojazdów ........................................... 103 2.6.6. Zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach .... 104 2.6.7. Zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach i akumulatorach ............................................................................... 105 2.6.8. Prowadzenie ewidencji opakowań .................................................. 106 Rozdział 3. Opłaty ........................................................................................... 107 3.1. Opłata produktowa ................................................................................... 107 3.1.1. Kto ma obowiązek uiszczania opłaty produktowej .......................... 107 3.1.2. Jak obliczyć wysokość opłaty produktowej ...................................... 111 3.1.3. Kto jest zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty produktowej ...... 114 3.1.4. Opłata produktowa dla wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny ................................................................................. 115 3.2. Opłata środowiskowa ................................................................................ 118 3.2.1. Kto musi zapłacić za korzystanie ze środowiska ............................... 118 3.2.2. Dzięki opłatom środowiskowym można zapłacić niższy podatek dochodowy ........................................................................ 125 4 UOU18.indd 4 18.11.2015 14:12 Spis treści Rozdział 4. Sprawozdania ............................................................................... 127 4.1. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami .................................................................................................. 127 4.1.1. Jakich błędów unikać ....................................................................... 128 4.1.2. Kary za brak sprawozdań ................................................................. 128 4.2. Raport do KOBiZE ...................................................................................... 129 4.3. Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat .............................................................. 131 4.4. Wykaz obowiązków sprawozdawczych na 2016 rok .................................. 132 Rozdział 5. Ile kosztuje złamanie przepisów z zakresu gospodarki odpadowej – taryfikator kar ............................................................................................. 165 Podstawa prawna ........................................................................................... 174 UOU18.indd 5 18.11.2015 14:12 5 UOU18.indd 6 18.11.2015 14:12 WSTĘP W codziennej działalności człowieka, a tym bardziej w działalności dużych przedsiębiorstw, powstają tony odpadów. Z uwagi na coraz więk- sze zagrożenie środowiska przepisy dotyczące gospodarki odpadowej są coraz bardziej rygorystyczne. Właściwie już samo powstanie odpadu musi być szczegółowo udokumentowane, nie mówiąc o dalszej drodze jego zagospodarowania. Zatem firmy, które wytwarzają odpady, muszą mieć na to specjalne pozwolenie, zależy to oczywiście od ilości i rodzajów od- padów, które powstają w tych przedsiębiorstwach. Niezależnie jednak od ilości trzeba potem szczegółowo udokumentować przekazanie odpadów, prowadzić ewidencję i co roku składać stosowne sprawozdania. Następny etap to zagospodarowanie odpadów. Firmy, które prowadzą działalność, muszą mieć stosowne decyzje administracyjne, a także prowadzić ewiden- cję i składać sprawozdania. Cały proces ubiegania się o wymagane dokumenty jest często skom- plikowany i wymaga precyzyjnego przygotowania wniosku. Nie zawsze też wiadomo, gdzie składać wymagane dokumenty. Również prowadzenie ewidencji nierzadko przysparza kłopotów, a przeoczenie terminu złożenia sprawozdania może narazić na niepotrzebne wydatki. Dlatego z myślą o wszystkich, którzy borykają się z problemami formalnymi dotyczący- mi gospodarki odpadowej, powstała ta publikacja. Znajdują się w niej szczegółowe informacje na temat tego, jakie wymagania formalne muszą spełnić zarówno wytwórcy odpadów, jak i firmy zajmujące się ich dalszym zagospodarowaniem oraz wskazówki dotyczące przygotowania wniosków 7 UOU18.indd 7 18.11.2015 14:12 Dokumentacja w gospodarce odpadowej i prowadzenia ewidencji. W książce zamieściliśmy także wykaz najważ- niejszych obowiązków sprawozdawczych na cały 2016 rok. Dzięki temu nie przeoczą Państwo ważnych terminów, co pozwoli uniknąć wysokich kar za niewywiązanie się z obowiązków formalnych. Do książki dołączona jest także płyta CD z wzorami dokumentów, które z pewnością przydadzą się w codziennej pracy. 8 UOU18.indd 8 18.11.2015 14:12 WAŻNE DEFINICJE Bateria przenośna, akumulator przenośny – bateria i akumulator, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i aku- mulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora sa- mochodowego, w szczególności określone w załączniku nr 2 do ustawy o bateriach i akumulatorach (tekst jedn.: Dz.U z 2015 r. poz. 687). Eksport odpadów opakowaniowych – wywóz odpadów opakowanio- wych z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku. Eksport opakowań – wywóz opakowań z terytorium kraju na teryto- rium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej. Eksport produktów w opakowaniach – wywóz produktów w opakowa- niach z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej. Emisja – wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku dzia- łalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: a) substancje, b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. 9 UOU18.indd 9 18.11.2015 14:12 Dokumentacja w gospodarce odpadowej Gospodarowanie odpadami – zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Gospodarka odpadami – wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami. Import opakowań – przywóz opakowań na terytorium kraju z teryto- rium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia do obrotu. Import produktów w opakowaniach – przywóz produktów w opakowa- niach na terytorium kraju z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia do obrotu. Instalacja to: a) stacjonarne urządzenie techniczne, b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technolo- gicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot, i położonych na terenie jednego zakładu, c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję. Korzystający ze środowiska – do podmiotów korzystających ze śro- dowiska zalicza się: a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swo- bodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędą- cą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, b) przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. osobę zagraniczną wyko- 10 UOU18.indd 10 18.11.2015 14:12 Ważne definicje nującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą, c) osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywni- ctwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, d) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, e) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, b i c powyżej, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Magazynowanie odpadów – czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów. Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozby- wa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nieza- wierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Odpady medyczne – odpady powstające w związku z udzielaniem świad- czeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. 11 UOU18.indd 11 18.11.2015 14:12 Dokumentacja w gospodarce odpadowej Odpady opakowaniowe – opakowania wycofane z użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań. Odzysk – proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce. Opakowanie – wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiego- kolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów prze- tworzonych. Za opakowanie uważa się: 1) wyrób spełniający funkcje opakowania, bez uszczerbku dla innych funk- cji, jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem wyrobu, którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędne- go do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania; 2) wyrób spełniający funkcje opakowania: a) wytworzony i przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży, b) jednorazowego użytku – sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży; 3) część składową opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniające funkcje opakowania, z tym że element pomocni- czy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część produktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia. Opakowanie wielokrotnego użytku – opakowanie posiadające właściwo- ści fizyczne i charakterystykę pozwalające co najmniej na jego dwukrotne zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie zostało pier- wotnie przeznaczone, za pomocą lub bez pomocy wyrobów pomocniczych 12 UOU18.indd 12 18.11.2015 14:12 Ważne definicje dostępnych na rynku umożliwiających powtórne wykorzystanie opako- wania; opakowanie to staje się odpadem opakowaniowym z chwilą, gdy przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku. Opakowanie wielomateriałowe – opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych. Odpady weterynaryjne – odpady powstające w związku z badaniem, le- czeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związ- ku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. Posiadacz odpadów – wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będący w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzch- nią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Pośrednik w obrocie odpadami – każdy, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie. Prowadzący instalację – podmiot uprawniony na podstawie okreś- lonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w przepisach o ochronie środowiska. Przetwarzanie – procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przy- gotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Punkt serwisowy – miejsce, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza polegająca na naprawie sprzętu. Punkt skupu złomu – miejsce zbierania odpadów metali, którego prowadzący posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu. 13 UOU18.indd 13 18.11.2015 14:12 Dokumentacja w gospodarce odpadowej Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwa- rzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk. Selektywne zbieranie odpadów – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obej- muje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami. Składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składo- wania odpadów. Spalarnia odpadów – zakład lub jego część przeznaczone do termicz- nego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowa- dzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszcza- niem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do powietrza, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami zwią- zanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych; jeżeli współspalanie odpadów odbywa się w taki sposób, że głównym celem tej instalacji nie jest wytwarzanie energii ani wytwarzanie produktów materialnych, tylko termiczne przekształcenie odpadów, wówczas instalacja ta uważana jest za spalarnię odpadów. Sprzedawca odpadów – podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie. 14 UOU18.indd 14 18.11.2015 14:12 Ważne definicje Termiczne przekształcanie odpadów – jest to: a) spalanie odpadów przez ich utlenianie, b) inne niż wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpa- dów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, jeśli substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane. Unieszkodliwianie odpadów – proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii. Władający powierzchnią ziemi – właściciel nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaś- cicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Współspalarnia odpadów – zakład lub jego część, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii lub produktów, w któ- rych wraz z paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyska- nia zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego prze- kształcania wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i ma- gazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem sub- stancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych. Wytwórca odpadów – każdy, którego działalność lub bytowanie po- woduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każ- dy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania 15 UOU18.indd 15 18.11.2015 14:12 Dokumentacja w gospodarce odpadowej powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. Zbierający zużyty sprzęt – przez zbierającego zużyty sprzęt należy rozumieć: a) prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selek- tywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania, b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, c) prowadzącego punkt serwisowy, d) sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego. Zużyty sprzęt – sprzęt, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach). Przez sprzęt pochodzący z gospodarstw do- mowych rozumie się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Zużyte baterie, zużyte akumulatory – baterie i akumulatory, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach). 16 UOU18.indd 16 18.11.2015 14:12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja w gospodarce odpadowej. Decyzje administracyjne, opłaty, ewidencje
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: