Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00855 012491 17857208 na godz. na dobę w sumie
Dokumentowanie wydatków - ebook/pdf
Dokumentowanie wydatków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405676 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prawidłowa dokumentacja wydatków to jeden z podstawowych warunków, które podatnik musi spełnić aby rozliczyć wydatki w kosztach podatkowych. Dokumentowanie wydatków ma również duży wpływ na rozliczenia VAT. W publikacji przedstawiamy przegląd najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji MF w sprawach związanych z dokumentowaniem wydatków w firmie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DOkumentOwanie wyDatków ISBN 978-83-7440-567-6 2 Dokumentowanie wyDatków – SPiS tReŚci I. Dokumentowanie wydatków – koszty uzyskania przychodów ........................................... 3 Dowód poniesienia kosztu obciąża podatnika ................................................................. 3 Podatnik zaliczy wydatek do kosztów, gdy na fakturze zostanie wskazany jako nabywca .................................................................................................................................. 4 Skany dokumentów potwierdzają fakt poniesienia kosztu ............................................. 4 Faktury otrzymywane mailem potwierdzają fakt poniesienia kosztu ............................. 5 Umowy zlecenia i rachunki akceptowane elektronicznie prawidłowo dokumentują koszty ...................................................................................................................................... 6 Wydatek na zakup drewna od rolnika nie może być dokumentowany dowodem wewnętrznym ........................................................................................................................ 6 Dowody wewnętrzne dokumentujące poniesione wydatki muszą być podpisane ...... 7 Protokoły odbioru mogą stanowić podstawę zaliczenia wydatku do kosztów ............ 8 Wydatki dla celów podatkowych dokumentowane paragonem ..................................... 9 Wydatek na zakup paliwa za granicą może być udokumentowany paragonem .......... 9 II. Dokumentowanie wydatków do celów VAT .......................................................................... 10 Podatnik musi sam przedstawić dokumenty uprawniające go do odliczenia VAT ...... 10 Nabywca nie musi gromadzić dokumentacji potwierdzającej wiarygodność kontrahenta ............................................................................................................................ 11 Tylko faktura odzwierciedlająca rzeczywiste zdarzenie uprawnia do odliczenia VAT . 12 Dokumentowanie „wiarygodności” kontrahentów podstawą do odliczenia podatku naliczonego ........................................................................................................................... 13 Dokumentowanie wydatków na bonusy pieniężne wypłacane za poziom obrotów .... 14 Dokumentowanie wypłat nagród pieniężnych za udział w loterii .................................. 15 Wypłaty Cashback dokumentowane notami księgowymi obniżają obrót i VAT należny ................................................................................................................................... 16 październik 2015 r. Dokumentowanie wyDatków – kuP 3 I. Dokumentowanie wydatków – koszty uzyskania przychodów Dowód poniesienia kosztu obciąża podatnika Podatnik nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatku, jeżeli nie przedstawi organowi podatkowemu dowodów jego faktycznego poniesienia lub związku z uzyskaniem przychodu. Nie wystarcza samo posiadanie faktury na zakup usługi. Konieczne jest jeszcze udowodnienie, że usługa została wykonana i ma związek z prowadzoną działalnością. Nie można na organy podatkowe nakładać nieograniczonego obowiązku poszukiwania dowodów, jeżeli nie wskazał ich sam podatnik. Potwierdza to NSA w wyroku, którego fragment przytaczamy. NSA Ogólnikowe wyjaśnienia złożone w tej materii przez Prezesa Zarządu Spółki w żadnym wypadku nie podważają wniosków, do których doszły organy podatko- we, podzielonych następnie w toku kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Jak trafnie zaznaczono w uzasadnieniu wyroku tego sądu, na tę okoliczność zebrano obszerny materiał dowodo- wy – czynności sprawdzające w P., protokoły przesłuchań jako świadków członków zarzą- du spółki S. Zeznania tych osób podały całkowicie w wątpliwość wyjaśnienia Prezesa Zarządu Spółki (s. 14 i następne). Naczelny Sąd Administracyjny co do zasady za popraw- ne uznał rozumowanie zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że „Na organy podatkowe nie można nakładać nieograniczonego obowiązku poszukiwania do- wodów, jeżeli dowodów w tym zakresie nie dostarczył sam podatnik, a z ustaleń organu podatkowego wynikają wnioski przeciwne do twierdzeń podatnika” (s. 16). W wypowiedzi tej wypadałoby jedynie zastąpić słowa „nie dostarczył” szerszym określeniem: „nie wska- zał” albo „nie powołał się na dowody”. Istotne jest, że w sprawie, w której wniesiono skar- gę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, organy podatkowe dyspono- wały materiałem dowodowym wystarczającym do zakwestionowania twierdzeń strony skarżącej, stwarzającym przy tym pełne podstawy dla dokonania poprawności ich ocen przez sąd administracyjny. Trudno nie zgodzić się też z zapatrywaniem wyrażonym w od- powiedzi na skargę kasacyjną, że strona nie powinna „czuć się zwolniona od współdzia- łania z organem w realizacji obowiązku zgromadzenia wyczerpującego materiału dowo- dowego”. Wyrok NSA z 8 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 1019/13 oD reDakcjI Zbliżone stanowisko znaleźć można także w wyroku NSA z 22 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 168/13: NSA Zarówno z przepisów Ordynacji podatkowej, jak i ustawy o podatku dochodo- wym od osób fizycznych nie da się wywieść twierdzenia, że organ podatkowy jest zobowiązany do oszacowania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy podatnik zaniedbuje swoje obowiązki w zakresie dokumentowania zdarzeń gospo- darczych. To podatnik jest zobowiązany wskazać przekonywające dowody pozwalające na ustalenie poniesienia kosztów w celu uzyskania przychodów, a więc również powi- nien wyjaśnić, na rzecz jakich podmiotów i w jakiej wysokości ponosił w rzeczywistości określone wydatki. październik 2015 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentowanie wydatków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: