Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00524 011376 10698848 na godz. na dobę w sumie
Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze - ebook/pdf
Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , Liczba stron: 952
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-9408-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka zawiera ponad 270 wzorów odnoszących się do stosunków zatrudnienia na podstawie pragmatyk służbowych.

Wzory - przygotowane przez specjalistów prawa pracy będących jednocześnie praktykami w tej dziedzinie - obejmują zarówno dokumenty wymagane na etapie nawiązywania stosunku zatrudnienia, jego obowiązywania, jak i w przypadku, gdy jest on rozwiązywany. W zbiorze znalazły się również przykłady regulaminów i aktów wewnętrznych określających zasady zatrudniania na podstawie pragmatyk służbowych. Każdy wzór został opatrzony komentarzem omawiającym najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę podczas jego stosowania.

W opracowaniu można znaleźć wzory regulujące zatrudnienie na podstawie:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DOKUMENTY W ZATRUDNIENIU NA PODSTAWIE PRAGMATYK SŁUŻBOWYCH WZORY I KOMENTARZE W Z O R Y P I S M DOKUMENTY W ZATRUDNIENIU NA PODSTAWIE PRAGMATYK SŁUŻBOWYCH WZORY I KOMENTARZE REDAKCJA NAUKOWA KRZYSZTOF W. BARAN MARCIN WUJCZYK PAWEŁ CEGIEŁKO, ŻANETA GRYGIEL-KALETA JOANNA KOSINIAK, EWELINA KUMOR-JEZIERSKA ANDŻELIKA LEJA, MARIUSZ LEKSTON MARZENA ŁABĘDŹ, AGNIESZKA POSŁUSZNY BOGUSŁAW PRZYWORA Warszawa 2015 W Z O R Y P I S M Stan prawny na 15 czerwca 2015 r. Recenzent Dr hab. prof. UŁ Mirosław Włodarczyk Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski Układ typografi czny Krystyna Szych Indeks rzeczowy i wykaz literatury Paulina Pakuła-Gawarecka Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN: 978-83-264-8242-7 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP I DOKUMENTACJA ZATRUDNIENIA II DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze 2. Wniosek o rozpoczęcie naboru 3. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze 4. 5. 6. 7. 8. kandydatów na to stanowisko Zestawienie wyników naboru Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informacja o wynikach naboru Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o pracę na czas określony z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym Umowa o pracę na zastępstwo 9. 10. Umowa o pracę na czas określony z doradcą 11. Akt powołania 12. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta 13. Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej 14. Decyzja w sprawie skierowania do służby przygotowawczej 15. Program służby przygotowawczej (w przypadku gdy nie jest treścią skierowania) 19 23 25 47 49 57 60 65 67 70 72 75 78 82 85 87 89 96 99 5 Spis treści 16. Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej 17. Decyzja zwalniająca z obowiązku odbywania służby przygotowawczej 18. Opinia z przebiegu służby przygotowawczej 19. Protokół z przeprowadzonego egzaminu w ramach służby 101 103 105 przygotowawczej 107 110 20. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej 112 21. Ślubowanie 22. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych 114 23. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego 122 128 24. Odwołanie od oceny okresowej 25. Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej 130 132 26. Regulamin wynagradzania 156 27. Decyzja o przyznaniu dodatku za wieloletnią pracę 28. Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej 158 29. Decyzja o przyznaniu jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 30. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 31. Wezwanie pracownika do złożenia oświadczenia majątkowego 32. Przeniesienie pracownika na wyższe stanowisko (awans) 33. Powierzenie wykonania innej pracy niż umówiona 34. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego 35. Przeniesienie pracownika samorządowego w związku z reorganizacją jednostki 36. Pismo w sprawie zawieszenia obowiązku świadczenia pracy przez pracownika samorządowego w przypadku jego tymczasowego aresztowania 37. Akt odwołania zastępcy wójta z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego 38. Wygaśnięcie mandatu wójta 39. Pismo w sprawie odprawy dla wójta 40. Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy 41. Wypowiedzenie umowy o pracę 42. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 43. Świadectwo pracy III DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ 44. Wniosek o wszczęcie procedury naboru 45. Powołanie komisji rekrutacyjnej 160 162 164 166 168 170 173 175 177 179 181 183 185 188 190 195 197 200 6 Spis treści 46. Powołanie zespołu 47. Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby cywilnej 48. Ogłoszenie o naborze na wyższe stanowisko w służbie cywilnej 49. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności 50. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii 51. Oświadczenie członka komisji 52. Decyzja o naborze 53. Informacja o wynikach naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej 54. Protokół z naboru 55. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy 56. Umowa o pracę na czas nieokreślony 57. Umowa o pracę na czas określony 58. Umowa na zastępstwo 59. Pierwsza ocena w służbie cywilnej 60. Pierwsza ocena w służbie cywilnej 61. Pierwsza ocena w służbie cywilnej 62. Wniosek o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony w trybie art. 38 ust. 3 pkt 1 u.s.c. 63. Mianowanie w służbie cywilnej 64. Ślubowanie 65. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w trybie art. 54 ust. 2 u.s.c. 66. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w trybie art. 59 ust. 2 u.s.c. 67. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej na stanowisko urzędnicze w tej samej miejscowości, w trybie art. 61 ust. 1 u.s.c. 68. Akt przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej samej lub w innej miejscowości, w trybie art. 62 ust. 1 u.s.c. 69. Wniosek o przeniesienie członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. 70. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. (cz. I) 71. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. (cz. II) 72. Akt przeniesienia członka korpusu służby w trybie art. 64 u.s.c. 73. Protokół przekazania akt osobowych członka korpusu służby cywilnej 203 206 212 217 220 223 226 229 232 236 238 242 246 250 252 255 259 262 266 268 272 275 280 286 291 292 295 298 7 Spis treści 74. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej poza korpus służby cywilnej 75. Zawiadomienie o zawieszeniu stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej w związku z tymczasowym aresztowaniem 76. Zawiadomienie o wygaśnięciu stosunku pracy z mianowania 77. Świadectwo pracy 78. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem na skutek otrzymania dwukrotnej następującej po sobie negatywnej oceny okresowej, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 1 u.s.c. 79. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem wskutek stwierdzenia przez lekarza orzecznika ZUS trwałej niezdolności do pracy, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 2 u.s.c. 80. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem z uwagi na utratę nieposzlakowanej opinii, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 3 u.s.c. 81. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem wskutek likwidacji urzędu, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 4 u.s.c. 82. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania na mocy porozumienia stron, w trybie art. 71 ust. 6 u.s.c. 83. Rezygnacja urzędnika ze służby w trybie art. 71 ust. 6 u.s.c. 84. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 1 u.s.c. 85. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika z powodu popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 2 u.s.c. 86. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika wskutek zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 3 u.s.c. 87. Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej 88. Dodatek służbowy 89. Dodatek zadaniowy 90. Akt przyznania urzędnikowi służby cywilnej kolejnego stopnia służbowego 91. Dodatek za wieloletnią pracę 92. Nagroda jubileuszowa 93. Nagroda za szczególne osiągnięcia 94. Odprawa jednorazowa 95. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego 8 302 305 308 309 314 316 318 320 324 327 329 331 333 337 347 350 353 356 359 362 365 368 Spis treści IV DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PRACOWNIKACH SĄDÓW I PROKURATURY 96. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w sądzie rejonowym 97. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów wynikających z art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury 98. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy 99. Umowa o pracę na czas określony 100. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych 101. Umowa o pracę na czas nieokreślony 102. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika na stanowisku pracy 103. Potwierdzenie wydania polecenia służbowego 104. Sprzeciw pracownika od oceny okresowej 105. Informacja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od oceny okresowej 106. Oświadczenie o braku więzi osobistych z osobami znajdującymi się w bezpośredniej podległości służbowej 107. Wniosek w sprawie udzielenia przez przełożonego zgody na dodatkowe zatrudnienie 108. Odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie 109. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika sądowego, za jego zgodą, do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie 110. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika sądowego do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie 111. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie na obszarze apelacji 112. Oświadczenie w sprawie odwołania z delegowania 113. Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania 114. Powierzenie pełnienia funkcji 115. Oświadczenie Prokuratora Generalnego w sprawie delegowania urzędnika, za jego zgodą, do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury 116. Oświadczenie w sprawie delegowania do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury na obszarze apelacji 117. Oświadczenie w sprawie odwołania z delegowania 118. Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania 371 373 376 379 383 387 389 393 396 398 400 402 404 406 408 411 413 415 417 419 421 424 426 428 9 Spis treści 119. Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia 120. Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia 121. Oświadczenie w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków V DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O POLICJI 122. Informacja o naborze do służby w Policji 123. Podanie o przyjęcie do Policji 124. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby 125. Karta opisu stanowiska pracy 126. Rozkaz o przyjęciu do służby w Policji i mianowanie policjantem w służbie przygotowawczej 127. Akt mianowania na policjanta na stopień posterunkowego na okres służby przygotowawczej 128. Opinia służbowa 129. Akt mianowania na młodszego aspiranta Policji i sierżanta Policji 130. Akt mianowania na komisarza Policji i na nadkomisarza Policji 131. Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 132. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego 133. Akt powołania 134. Rozkaz o przyznaniu nagrody pieniężnej policjantom 135. Rozkaz przeniesienia policjanta na własną prośbę do pełnienia służby w innej miejscowości 136. Rozkaz o podwyższeniu policjantowi dodatku służbowego 137. Rozkaz o zawieszeniu w czynnościach służbowych 138. Orzeczenie o uznaniu obwinionego policjanta za winnego czynów i wymierzeniu za to kary dyscyplinarnej ostrzeżenia 139. Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze służby na jego wniosek 140. Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze służby w Policji w związku z osiągnięciem pełnej wysługi emerytalnej i pogarszającym się stanem zdrowia 141. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby 142. Świadectwo służby 143. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu przekroczenia przez policjanta uprawnień albo niedopełnienia obowiązków 144. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu upływu 12 miesięcy od zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia 430 433 435 439 441 445 447 454 458 460 463 467 469 471 474 479 482 484 486 489 491 495 497 499 501 505 508 10 Spis treści 145. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie 146. Rozkaz o zwolnieniu policjanta, gdy wymaga tego ważny interes służby 147. Zaświadczenie lekarskie 148. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji 149. Zarządzenie w sprawie zlecenia Komendantowi Powiatowemu Policji natychmiastowego podjęcia działań 150. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 151. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 152. Porozumienie w sprawie przekazania przez powiat środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowych etatów w celu wzmocnienia realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej VI DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ 153. Ogłoszenie o przyjęciach do służby 154. Zawiadomienie o odmowie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwaniu 155. Akt mianowania w okresie służby przygotowawczej 156. Pismo informujące o przedłużeniu służby przygotowawczej z powodu przerwy w wykonywaniu przez funkcjonariusza obowiązków służbowych 157. Pismo informujące o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego 158. Akt mianowania na stałe 159. Wniosek o wyrażenie zgody na mianowanie funkcjonariusza na wyższe stanowisko przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, jeżeli spełnia wymagania w zakresie wykształcenia 160. Rozkaz personalny o nadaniu stopnia szeregowego 161. Przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla pracownika wykonującego obowiązki w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności 162. Pismo informujące o prawie do otrzymania dodatku za wysługę lat 163. Pismo informujące o prawie do dodatku za stopień 164. Pismo informujące o ustaleniu wysokości dodatku służbowego 165. Pismo informujące o obniżeniu dodatku służbowego 511 515 517 520 522 524 526 528 533 535 540 543 547 549 552 556 560 562 565 568 571 574 11 Spis treści 166. Pismo informujące o potrąceniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim 167. Pismo informujące o zawieszeniu wypłaty uposażenia z powodu samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby albo pozostawania poza nim lub niepodejmowania służby, zawinionej niemożności pełnienia przez funkcjonariusza obowiązków służbowych 168. Pismo o ustaleniu wysokości uposażenia przy powierzeniu pełnienia obowiązków 169. Rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko dyrektora 170. Rozkaz personalny o odwołaniu ze stanowiska dyrektora 171. Rozkaz personalny o odwołaniu Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego 172. Rozkaz personalny o przeniesieniu funkcjonariusza odwołanego z zajmowanego stanowiska za jego zgodą do dyspozycji właściwego przełożonego 173. Decyzja o przeniesieniu z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej w przypadkach uzasadnionych ważnymi potrzebami służby 174. Rozkaz personalny o delegowaniu funkcjonariusza na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, w tym do instytucji gospodarki budżetowej w przypadkach uzasadnionych ważnymi potrzebami służby 175. Rozkaz personalny o przeniesieniu do dyspozycji przełożonego na okres oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa 176. Wniosek o zmianę opinii 177. Pismo informujące o utrzymaniu w mocy opinii 178. Pismo informujące o uchyleniu opinii 179. Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych z powodu tymczasowego aresztowania 180. Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych w związku z wszczęciem przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 181. Pismo funkcjonariusza o wyborze świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym 182. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku niewyrażenia zgody na powołanie albo przeniesienie na stanowisko służbowe niższe od dotychczas zajmowanego 183. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku nieprzydatności do służby stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej 12 577 581 583 587 590 593 596 598 603 606 609 615 617 620 624 629 631 634 Spis treści 184. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza w przypadku pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby 185. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach 642 638 647 651 654 659 662 667 670 674 678 682 685 689 692 694 13 186. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w związku z powołaniem do innej służby państwowej 187. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej jednostki organizacyjnej lub na niższe stanowisko nie jest możliwe 188. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku nieobecności w służbie spowodowanej chorobą trwającą nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy 189. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku upływu 12-miesięcznego okresu zawieszenia w czynnościach służbowych 190. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku prawomocnej odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych 191. Pismo informujące o planowanym zwolnieniu ze służby w związku z osiągnięciem 30-letniego stażu służby w Służbie Więziennej 192. Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, której wykonanie nie zostało warunkowo zawieszone 193. Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 194. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu orzeczenia wobec funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej 195. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu zrzeczenia się obywatelstwa polskiego 196. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu porzucenia służby 197. Pismo informujące o prawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny w związku z pełnieniem służby 198. Pismo o prawie do odprawy w związku z wygaśnięciem stosunku służbowego 199. Pismo informujące o prawie do ekwiwalentu za urlop Spis treści 200. Wezwanie do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów wyżywienia, umundurowania oraz kosztów podróży służbowych otrzymanych w czasie szkolenia 201. Wniosek o sprostowanie świadectwa służby 202. Decyzja o przyznaniu odszkodowania w związku z niewydaniem 203. Wniosek funkcjonariusza o przesunięcie terminu urlopu 204. Pismo informujące o odwołaniu funkcjonariusza z urlopu świadectwa służby wypoczynkowego wypoczynkowego 205. Pismo informujące o udzieleniu urlopu zdrowotnego 206. Pismo informujące o udzieleniu funkcjonariuszowi płatnego urlopu okolicznościowego z tytułu przeniesienia z urzędu do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, jeżeli z przeniesieniem wiąże się zmiana zamieszkania 207. Pismo informujące o udzieleniu funkcjonariuszowi na jego wniosek płatnego urlopu okolicznościowego na załatwienie szczególnie ważnych spraw osobistych lub rodzinnych 208. Pismo informujące o udzieleniu urlopu bezpłatnego 209. Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego przed porodem 210. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego 211. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego 212. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego 213. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego 214. Zezwolenie na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą 215. Wniosek o przyznanie wyróżnienia 216. Wyróżnienie dla funkcjonariusza 217. Pismo informujące o zwolnieniu od zajęć służbowych 218. Pismo funkcjonariusza o odmowie wykonania polecenia służbowego 219. Pismo funkcjonariusza o podejrzeniu stosowania mobbingu 220. Pismo informujące o prawie do zasiłku na zagospodarowanie 221. Pismo informujące o prawie do nagrody rocznej 222. Pismo informujące o przyznaniu nagrody uznaniowej 223. Pismo informujące o prawie do nagrody jubileuszowej VII DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 224. Zgoda żołnierza pełniącego służbę kontraktową na objęcie innego stanowiska służbowego niż określone w kontrakcie 225. Wniosek o zawarcie kolejnego kontraktu 226. Wniosek o powołanie do służby stałej 14 696 700 703 707 710 713 716 719 722 725 730 733 736 739 743 746 750 752 754 757 761 763 767 770 773 775 777 779 227. Wzór kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej 228. Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej 229. Zgoda żołnierza na zawarcie kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej lub powołanie do służby stałej 230. Wniosek żołnierza przeniesionego do dyspozycji o zwolnienie z wykonywania zadań służbowych 231. Odwołanie od opinii służbowej 232. Wniosek o zweryfikowanie ostatecznej opinii służbowej 233. Opinia służbowa 234. Zgoda / odmowa zgody żołnierza na wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe 235. Wniosek o nadanie klasy kwalifikacyjnej 236. Wniosek o pozostawienie legitymacji służbowej żołnierza zawodowego 237. Informacja o fakcie pobierania nauki 238. Wniosek o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem nauki 239. Umowa o udzieleniu pomocy w związku z pobieraniem przez żołnierza zawodowego nauki 240. Umowa z żołnierzem zawodowym skierowanym na naukę, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jego utrzymanie i naukę 241. Wniosek o zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej 242. Informacja o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą w celach niezwiązanych z zawodową służbą wojskową 243. Oświadczenie o konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 244. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego 245. Wniosek o zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny 246. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny 831 247. Wniosek o zwrot kosztów spowodowanych odwołaniem lub wstrzymaniem urlopu 248. Wniosek o udzielanie łącznie przerw na karmienie 249. Wniosek o dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem 250. Wniosek o zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem 251. Wniosek o inne świadczenie socjalno-bytowe 252. Wniosek o wypłacenie odsetek ustawowych w razie zwłoki w wypłacie uposażenia i innych należności pieniężnych Spis treści 781 783 787 789 791 793 795 799 801 803 805 807 811 816 819 822 824 826 829 833 835 837 841 844 849 15 Spis treści 253. Wniosek o zwiększenie dodatku za długoletnią służbę wojskową 254. Porozumienie w sprawie wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych w formie bezgotówkowej 255. Wniosek o przyznanie nagrody uznaniowej żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe za innego żołnierza zawodowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim 256. Wniosek o przyznanie zapomogi 257. Wniosek o nagrodę jubileuszową 258. Wniosek o wypłatę należności pieniężnych za przeniesienie służbowe i przesiedlenie 259. Wniosek o wypłatę gratyfikacji urlopowej 260. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby, jednorazowo z góry za cały należny okres 261. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego 262. Informacja o przynależności do stowarzyszenia lub innej organizacji krajowej 263. Wniosek o zezwolenie na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej 264. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas trwania kampanii wyborczej 265. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej z wnioskiem o skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej 266. Wniosek o wypłatę odszkodowania w razie uchylenia decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ 267. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością kraju w administracji publicznej 268. Zaświadczenie o odbyciu służby 269. Wniosek o udzielenie pomocy w zakresie pośrednictwa pracy uprawnionego ubiegającego się o stanowisko pracy związane z obronnością kraju 270. Świadectwo służby 271. Żądanie sprostowania świadectwa służby 272. Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej 852 855 857 860 862 865 870 873 876 878 880 883 885 888 890 891 895 899 903 przez żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa służby 905 16 Spis treści 273. Wniosek o powołanie do służby kandydackiej 274. Umowa z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej, 908 określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę 915 275. Umowa z żołnierzem pełniącym służbę kandydacką skierowanym na naukę, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jego utrzymanie i naukę 276. Wniosek o zwolnienie ze służby kandydackiej 277. Opinia służbowa kandydata na żołnierza zawodowego BIBLIOGRAFIA INDEKS O AUTORACH 919 924 926 931 937 951 17 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy  (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: k.c. k.k. k.k.s.  k.p. k.p.a.  k.p.k.  k.r.o.  k. wyb.  r.d.c.s.  regulamin  nr 2/2010 r.o.s.u.  Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 583) –  ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) –  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia  2011 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposa- żenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (tekst  jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 278) –  regulamin nr 2/2010 Dyrektora Generalnego Służby Wię- ziennej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu  pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej  (niepubl.) –  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia  2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wy- maganych  kwalifikacji  zawodowych,  stopni  służbowych  urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wy- nagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłaca- nia innych świadczeń przysługujących członkom korpusu  służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630 z późn. zm.) 19 Wykaz skrótów –  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca  2010 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach oso- bowych funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 142,  poz. 956) –  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) –  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r.  w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okre- sowych członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 74,  poz. 633) –  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwal- nym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo- wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą- dowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) –  ustawa  z dnia  18  grudnia  1998 r.  o pracownikach  sądów  i prokuratury (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów  państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 269 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst  jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) r.p.d.  r.w.p.s.  r.w.s.p.o.  u.n.z.a.a.  u.o.d.o.  u.o.i.n.  u.p.s.  u.p.s.p.  u.p.u.p.  u.s.c.  u.s.g.  u.s.p.  ustawa o SW  u.s.w.ż.z.  u.z.z.  NSA  SA  SN  20 ustawa o Policji – ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst  jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żoł- nierzy zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst  jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.) Organy i instytucje –  Naczelny Sąd Administracyjny –  sąd apelacyjny –  Sąd Najwyższy Wykaz skrótów SW  WSA  –  Służba Więzienna –  wojewódzki sąd administracyjny Publikatory –  Biuletyn Sądu Najwyższego –  Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Biul. SN  Dz. Urz. KGP  GSP – Prz. Orz.  –  Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa M.P.Pr.  M.P.Pr.-wkł.  ONSA  ONSA WSA  –  Monitor Prawa Pracy –  Monitor Prawa Pracy – wkładka –  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego –  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje- OSA  OSNAPiUS  OSNP  OSP  OSPiKA  OTK-A  PiZS  PPP  Pr. Pracy Sam. Teryt.  Sł. Pracow.  St.Pr.PiPSp  wódzkich sądów administracyjnych –  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pra- cy i Ubezpieczeń Społecznych –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń  Społecznych i Spraw Publicznych –  Orzecznictwo Sądów Polskich –  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych –  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy,  Seria A –  Praca i Zabezpieczenie Społeczne –  Przegląd Prawa Publicznego – Prawo Pracy –  Samorząd Terytorialny –  Służba Pracownicza –  Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 21 Wstęp WSTĘP Niniejszym przedkładamy do rąk czytelników opracowanie zawierające  ponad 270 wzorów odnoszących się do stosunków zatrudnienia na pod- stawie pragmatyk służbowych. Pojęciem pragmatyk służbowych określa  się akty regulujące zatrudnienie osób w szeroko rozumianej służbie pub- licznej. Zatrudnienie w służbach publicznych cechuje się dużo większym  sformalizowaniem relacji pomiędzy podmiotem zatrudniającym a zatrud- nionym. Z tego względu ogromną rolę odgrywa w ich przypadku pra- widłowo prowadzona dokumentacja. Przygotowane w niniejszym zbio- rze wzory będą stanowić wydatną pomoc w dochowaniu wymaganych  przepisami procedur*.1 Wzory przygotowane przez specjalistów prawa pracy będących jednocześ- nie praktykami w tej dziedzinie obejmują zarówno dokumenty wymaga- ne na etapie nawiązywania stosunku zatrudnienia, jego obowiązywania,  jak i konieczne w przypadku, gdy jest on rozwiązywany. W zbiorze zna- lazły się również przykład regulaminów i aktów wewnętrznych regulu- jących zasady zatrudniania na podstawie pragmatyk służbowych. Każdy  ze wzorów został opatrzony komentarzem omawiającym najważniejsze  zagadnienia, na jakie należy zwrócić uwagę, stosując go. Liczba aktów zaliczanych do pragmatyk służbowych jest obszerna, a same  akty mają zróżnicowany charakter. Część z nich reguluje stosunki o cha- rakterze pracowniczym, inne o charakterze służbowych. Złożony charak- ter pragmatyk służbowych uniemożliwia przygotowanie wzorów obejmu- jących wszystkie akty zaliczane do tej grupy. Z tego względu w niniejszym  opracowaniu wybrano najważniejsze z nich, a pominięto te, które sto- sowane są najrzadziej. Jednocześnie przy wyborze kierowano się chęcią  przedstawienia szerokiego spektrum różnych typów stosunków zatrud- nienia regulowanych pragmatykami służbowymi, tj. obejmujących sto- *  Wszystkie adresy instytucji oraz dane osób występujących w publikacji są fikcyjne. 23 Wstęp sunki pracownicze, stosunki służbowe, jak i stosunki służb zmilitaryzowa- nych. W książce można znaleźć wzory regulujące zatrudnienie powstałe  na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo- rządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), ustawy z dnia 21 li- stopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1111  z późn. zm.), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i pro- kuratury (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.), usta- wy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst  jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrześ- nia 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn.: Dz. U.  z 2014 r. poz. 1414 z późn. zm.). Zawarte wzory z pewnością będą również  pomocne w przygotowaniu dokumentów na potrzeby stosunków regu- lowanych aktami, do których bezpośrednio w niniejszym opracowaniu  się nie odwołano. Krzysztof W. Baran Marcin Wujczyk 24 Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk I DOKUMENTACJA ZATRUDNIENIA I. Dokumentacja zatrudnienia 1. Uwagi wstępne Pojęciem pragmatyk służbowych określa się akty regulujące zasady funkcjonowa- nia, hierarchię służbową, a także prawa i obowiązki osób zatrudnionych w sze- roko rozumianej sferze publicznej – służbie państwowej. W wąskim rozumieniu  pragmatyki służbowe regulują warunki zatrudnienia osób pracujących w admi- nistracji państwowej i samorządowej. Podstawowymi aktami regulującymi tego  typu stosunki są ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o służbie cywil- nej, ustawa o pracownikach sądów i prokuratury, a także niebędąca przedmiotem  niniejszego opracowania ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzę- dów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 269 z późn. zm.). W szerokim  rozumieniu pojęciem pragmatyk służbowych określa się tzw. pragmatyki admi- nistracyjne obejmujące niepracownicze stosunki służbowe o charakterze prawno- -administracyjnym. Stosunkami takimi są m.in. stosunki zatrudnienia funkcjo- nariuszy nawiązane na podstawie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Więziennej  i ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W niniejszym opracowaniu  przyjęto to drugie, szersze rozumienie pragmatyk służbowych. Większość pragmatyk służbowych w zakresie prowadzenia dokumentacji osób nie  zawiera odrębnych regulacji. Z tego względu należy stosować tu przepisy ogólne  znajdujące zastosowanie do wszystkich pracowników – będą to przede wszystkim  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Do przepisów  prawa pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji zatrudnienia funkcjonariuszy  nie odsyłają natomiast pragmatyki służbowe regulujące stosunki służbowe (takie  odesłania występują natomiast w tych aktach w odniesieniu do osób zatrudnio- nych na podstawie stosunku pracy w służbach zmilitaryzowanych). W odniesieniu  do zakresu tematyki poruszanej w niniejszym zbiorze należy wskazać na ustawę  o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę o Policji oraz ustawę o Służbie  Więziennej. Nie można jednak nie zauważyć licznych zbieżności zarówno co do for- my dokumentacji osób pozostających w stosunku pracy i funkcjonariuszy zatrud- nionych w ramach stosunku służbowego, jak i co do sposobu jej przechowywania.  Z tego względu słuszne wydaje się omówienie w pierwszej kolejności zasad pro- wadzenia dokumentacji pracowników (określana ona będzie jako „dokumentacja  pracownicza”), a następnie wskazanie na odrębności w zakresie prowadzenia do- kumentacji funkcjonariuszy (w tym wypadku używany będzie termin „dokumen- tacja przebiegu służby”). Obie grupy składają się na szerokie ujęcie dokumentacji  zatrudnienia na podstawie analizowanych pragmatyk służbowych. Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk 27 I. Dokumentacja zatrudnienia Dokumentacja zatrudnienia jest w systemie polskiego prawa pracy rozmaicie de- finiowana. W odniesieniu do dokumentacji pracowniczej dyferencjację pojęciową  wprowadza art. 94 pkt 9a i 9b k.p., posługując się pojęciem dokumentacji związa- nej ze stosunkiem pracy. Użycie przez ustawodawcę tego zwrotu uprawnia a fortio- ri do stwierdzenia, iż obejmuje ono nie tylko dokumenty wytworzone w ramach  stosunku pracy w indywidualnych sprawach pracowniczych, lecz także inne do- kumenty o charakterze ogólnym dotyczące świadczenia pracy przez zbiorowość  pracowniczą. W tym kontekście nie budzi wątpliwości zapatrywanie, że w płasz- czyźnie logicznej pojęcie akt osobowych zawiera się w zakresie przedmiotowym  dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Nie zmienia to faktu, że akta oso- bowe powinny stanowić wyodrębniony i uporządkowany zbiór dokumentów.  Również ustawy regulujące zatrudnienie w oparciu o stosunki służbowe wskazują  na szerokie rozumienie dokumentacji przebiegu służby. Tak np. art. 46a ustawy  o Policji wskazuje, że Komendant Główny Policji określa, w drodze zarządzenia,  zasady prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych  ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposób prowadzenia akt osobowych. W tym miejscu warto podkreślić, że z przyjętą w ustawodawstwie pracy kon- wencją terminologiczną nie koreluje systematyka pojęciowa przyjęta w ustawie  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.:  Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.), która posługuje się nazwami „doku- mentacja osobowa” i „dokumentacja płacowa”. Zastosowane przez prawodawcę  w tej ustawie kryterium delimitacyjne jest wadliwe logicznie, gdyż posłużono  się w niej rozbieżnymi kryteriami – w pierwszym przypadku kryterium pod- miotowym, w drugim zaś przedmiotowym. W efekcie występuje mechanizm  interferencji, gdyż niektóre dokumenty pracownicze można jednocześnie za- kwalifikować do obu kategorii. W praktyce będą one zazwyczaj znajdować się  w aktach osobowych. Ze względu na dyferencjację terminologiczną nie sposób sformułować de lege lata jednolitej definicji pojęcia dokumentacji zatrudnienia. W ujęciu węższym będzie  ona oznaczała dokumenty dotyczące indywidualnego stosunku pracy (czy też  szerzej stosunku zatrudnienia), zaś w ujęciu szerokim wszelkie dokumenty do- tyczące zatrudnienia o charakterze pracowniczym lub niepracowniczym. W tym  drugim znaczeniu dokumentacja zatrudnienia (pracownicza i przebiegu służby)  jest pojmowana w tym opracowaniu. Znajdują się w nim wzory dokumentów  zatrudnienia mających zarówno indywidualny, jak i zbiorowy charakter. 2. Prowadzenie dokumentacji zatrudnienia 2.1. Uwagi wprowadzające Kodeks pracy w art. 94 pkt 9a nałożył na pracodawcę obowiązek prowadze- nia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobo- wych pracownika. Umieszczenie tego obowiązku w katalogu sformułowanym  w art. 94 k.p. wskazuje, że ustawodawca przywiązuje do niego szczególne zna- 28 Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk I. Dokumentacja zatrudnienia czenie. Wprawdzie nie wynika to wprost z przepisów kodeksu pracy, to jednak w literaturze wskazuje się, że katalog obowiązków ujęty w art. 94 k.p. ma cha- rakter podstawowy1. Należy wskazać, że w zakresie przedmiotowym obowiązek pracodawcy ujęty  w art. 94 pkt 9a k.p. został uregulowany szeroko: nie dotyczy on wyłącznie akt  osobowych i dokumentów, które powinny być w nich gromadzone, ale wszelkiej  dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy2. Ustawodawca zastosował tu nie- potrzebne superfluum: akta osobowe należą bowiem do katalogu dokumentacji  związanej ze stosunkiem pracy, stąd nie było konieczne ich odrębne wymienia- nie. Wydaje się, że celem tego zabiegu legislacyjnego było podkreślenie szcze- gólnej wagi, jaką pracodawca powinien przykładać do prowadzenia akt osobo- wych jako do tej kategorii dokumentacji, która zawiera najistotniejsze z punktu widzenia stosunku pracy informacje i dokumenty. Prowadzenie dokumentacji należy zaliczyć również do obowiązków o charakte- rze podstawowym w służbowych stosunkach zatrudnienia. Należy zauważyć, że  w przypadku stosunków służbowych funkcjonariuszy dokumentacja odgrywa  często większą rolę niż w stosunkach pracowniczych. W tym pierwszym przy- padku znacznie więcej decyzji przybiera sformalizowany charakter, gdy tymcza- sem w przypadku pracowników szereg decyzji przybiera nieformalny kształt. 2.2. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji zatrudnienia Doprecyzowanie obowiązku ustanowionego w art. 94 pkt 9a k.p. nastąpiło w roz- porządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie  zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związa- nych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika  (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). Jak wskazuje sama nazwa, rozporządzenie  odnosi się do wszelkiego rodzaju dokumentacji w zakresie stosunku pracy, przy  czym treść rozporządzenia pozwala stwierdzić, że chodzi wyłącznie o dokumen- ty w zakresie indywidualnego prawa pracy. Rozporządzenie w przeważającej  mierze reguluje zasady prowadzenia akt osobowych. Akta te składają się z trzech  części (A, B, C) i obejmują: w części A – dokumenty zgromadzone w związku  z ubieganiem się o zatrudnienie (np. świadectwo pracy z poprzedniego miejsca  pracy czy dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wy- konywania oferowanej pracy), w części B – dokumenty zgromadzone w trakcie  trwania zatrudnienia (np. kopia umowy o pracę, pisemne potwierdzenie zapo- znania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy, oświadczenie o wypo- wiedzeniu warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym try- bie, orzeczenia lekarskie związane z badaniami okresowymi lub kontrolnymi czy  też zgoda o przekazywaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy), w części C  1 J. Iwulski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013, komentarz do art. 94 k.p. 2 J. Borowicz, Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji osobowej i organizacyj- nej z zakresu ochrony danych osobowych, PiZS 2001, nr 3, s. 3.  Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk 29 I. Dokumentacja zatrudnienia – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (np. oświadczenie o wypowie- dzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, kopia wydanego świadectwa pracy czy  potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia).  Warto podkreślić, że w związku z wprowadzeniem do kodeksu pracy instytucji  telepracy na pracodawcę nałożono obowiązek przechowywania dokumentów  związanych z wykonywaniem pracy w tej formie – dokumentacja ta powinna być  przechowywana w części B akt osobowych. Taki obowiązek nie został natomiast  przewidziany w odniesieniu do wniosków składanych w związku z urlopem ro- dzicielskim. Należy uznać to za przeoczenie ustawodawcy i dokumenty dotyczą- ce urlopu rodzicielskiego, podobnie jak dokumentacja związana z urlopem ma- cierzyńskim czy ojcowskim, powinny być składane do części B akt osobowych. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powin- ny być ułożone w porządku chronologicznych oraz ponumerowane. Każda  z wymienionych części akt powinna zawierać wykaz znajdujących się w niej  dokumentów. Akta osobowe są prowadzone oddzielnie dla każdego z pracow- ników. W sytuacji gdy pracownik podpisał z pracodawcą dwie równolegle trwa- jące umowy o pracę, zakłada się i prowadzi tylko jedne akta osobowe, w których  umieszcza się dokumenty związane z obydwoma stosunkami pracy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji  w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt  osobowych pracodawca zobowiązany jest również do prowadzenia dokumen- tacji dotyczącej podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych, wypad- ków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy, świadczeń związanych z cho- robami zawodowymi. Pracodawca ma również obowiązek założyć i prowadzić odrębnie dla każdego  pracownika:  1)  kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczegól- nych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzi- nach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu cza- su pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy,  zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nie- obecności w pracy; w stosunku do pracowników młodocianych pracodaw- ca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych  młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez  nich przygotowania zawodowego;  2)  imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świad- czeń związanych z pracą;  3)  kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków  ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za uży- wanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Spośród dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie zakre- su prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy  oraz sposobu prowadzenia akt osobowych, a które powinny być prowadzone  30 Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk I. Dokumentacja zatrudnienia przez pracodawcę, można wymienić: ewidencję pracowników młodocianych  (art. 193 k.p.), rejestr wypadków przy pracy (art. 234 § 3 k.p.), rejestr rodzajów  prac w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnika- mi lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutogen- nym, a także rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach (art. 222 § 2  i 3 k.p.), rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czyn- ników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pra- cach (art. 2221 § 2 k.p.). Również w niepracowniczych stosunkach służbowych szczegółowy zakres pro- wadzenia dokumentacji zatrudnienia regulują rozporządzenia lub zarządzenia.  Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o SW wydane zostało rozporządzenie Mini- stra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie prowadzenia dokumen- tacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 142,  poz. 956), na podstawie art. 46a ustawy o Policji wydano zarządzenie nr 678 Ko- mendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowa- dzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem  służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. Urz.  KGP Nr 11, poz. 71 z późn. zm.), wreszcie na podstawie art. 132a ust. 7 u.s.w.ż.z.  Minister Obrony Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 31 października  2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandyda- cką (Dz. U. poz. 1637) oraz na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 2 u.s.w.ż.z. rozporzą- dzenie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy  zawodowych (Dz. U. poz. 1638). Wszystkie wymienione akty wykazują dużą  zbieżność z wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa pracy. Przewidu- ją one prowadzenie dokumentacji funkcjonariuszy w formie akt osobowych lub  teczek personalnych. Jednak tylko w przypadku funkcjonariuszy Służby Wię- ziennej przewidziano analogiczny jak w przypadku pracowników podział akt  osobowych na części związane z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem sto- sunku zatrudnienia (stosunku służby). W pozostałych przypadkach, nawet je- śli przewidziano podział akt osobowych na części, to nie trzymano się sztyw- nie wyżej przedstawionej reguły zaszeregowania poszczególnych dokumentów. Identycznie jak w przypadku stosunków pracowniczych akta osobowe funkcjo- nariuszy są prowadzone odrębnie dla każdego zatrudnionego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na liczbę rozbieżności pomiędzy zasadami  prowadzenia akt osobowych pracowników i akt osobowych funkcjonariuszy.  W tym drugim przypadku liczba dokumentów, do których gromadzenia zobo- wiązany jest podmiot zatrudniający, jest znacznie szersza. Dla przykładu moż- na wskazać, że w aktach osobowych policjanta gromadzi się m.in. dokumenty  dotyczące służby wojskowej, akty stanu cywilnego, orzeczenia o rozwiązaniu  małżeństwa, ustanowieniu separacji lub przysposobieniu dziecka, decyzje or- ganów administracyjnych o zmianie imienia lub nazwiska, raporty informują- ce o wydarzeniach zaistniałych w życiu osobistym i rodzinnym policjanta, do  złożenia których obligują odrębne przepisy, dyplomy ukończenia studiów wyż- szych, studiów podyplomowych i innych oraz dyplomy, zaświadczenia i świa- Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk 31 I. Dokumentacja zatrudnienia dectwa ukończenia szkół, kursów i aplikacji, dokumenty służące do ustalania  wysługi lat dla celów uposażeniowych, emerytalnych i nagród jubileuszowych,  poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszko- lenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, rozkazy personalne o nawią- zaniu, zmianach i rozwiązaniu stosunku służbowego czy rozkazy personalne  o ustaleniu wysługi lat dla celów uposażeniowych i nagród jubileuszowych.  Równie szeroki zakres gromadzonych dokumentów w aktach personalnych występuje w odniesieniu do pozostałych analizowanych w niniejszym opraco- waniu pragmatyk służbowych. Dodatkowo rozporządzenia regulujące zasady prowadzenia dokumentacji w nie- pracowniczych stosunkach zatrudnienia są znacznie bardziej szczegółowe niż  regulacje dotyczące pracowników. Dobrym przykładem jest tu rozporządzenie  w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy  Służby Więziennej, które bardzo precyzyjnie wskazuje, jak powinny wyglądać  akta osobowe. Podaje ono, że na przedniej zewnętrznej stronie okładki akt oso- bowych należy wpisać w górnej części: nazwę jednostki organizacyjnej, w której  akta osobowe zostały założone, oraz rok założenia akt osobowych; w środkowej  części: nazwisko, imię (imiona) funkcjonariusza, imię ojca i numer identyfika- cyjny akt osobowych. Rozporządzenie podkreśla również, że w celu ułatwienia  identyfikacji akt osobowych na grzbiecie akt można wpisać dużymi i drukowa- nymi literami nazwisko i imię funkcjonariusza, którego akta dotyczą. Wreszcie  na przedniej wewnętrznej stronie okładki przykleja się, co najmniej raz na 10 lat,  fotografię funkcjonariusza w umundurowaniu służbowym (według wzoru do  legitymacji służbowej) oraz wpisuje się rok, w którym fotografia została wyko- nana. W przypadkach uzasadnionych zmianą wyglądu funkcjonariusza prze- łożony może żądać umieszczenia jego aktualnej fotografii we wcześniejszym  terminie. Z kolei rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy za- wodowych zawiera osobny rozdział poświęcony obiegowi informacji aktualizu- jących ewidencję wojskową. Częstym, choć nieobowiązkowym, dokumentem prowadzonym przez praco- dawcę jest lista obecności. Jej prowadzenie znajduje podstawę w zadekretowa- nym przez ustawodawcę obowiązku pracodawcy ustalenia w regulaminie pracy  sposobu potwierdzania przybycia i obecności pracowników oraz usprawiedli- wiania nieobecności. Szczególną formą dokumentacji pracowniczej są tzw. notatki służbowe. Jest to  dopuszczalna forma dokumentowania zachowań pracowników zarówno o wy- miarze pozytywnym, jak i cechujących się nagannością. Sąd Najwyższy wskazał,  że pracodawca ma prawo dokumentowania niewywiązywania się przez pracow- nika z jego obowiązków. Pracownik nie może zatem żądać zniszczenia i zaprze- stania gromadzenia takiej dokumentacji jako dotyczącej przebiegu jego zatrud- nienia. Może on natomiast żądać włączenia tej dokumentacji do akt osobowych  i nakazania pracodawcy dalszego gromadzenia ich w ramach tych akt3. 3 Wyrok SN z dnia 10 października 2003 r., I PK 295/02, OSNP 2004, nr 19, poz. 332. 32 Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk I. Dokumentacja zatrudnienia Przepisy prawa pracy nie określają w większości przypadków, w jakiej formie  ma być prowadzona dokumentacja pracownicza. W przypadku braku wyraź- nej dyrektywy ustawodawcy (taka została sformułowana np. w zakresie for- my wniosków o urlop wychowawczy) w oparciu o zasadę lege non distinguente należy uznać, że dokumentacja ta może być prowadzona w dowolnej formie.  Może ona mieć zarówno charakter pisemny, jak i elektroniczny. Podobny wnio- sek płynie z analizy pragmatyk służbowych regulujących zatrudnienie funk- cjonariuszy. Nietypową regulację zawiera tu rozporządzenie odnoszące się do  żołnierzy zawodowych. Akt ten w sposób wyraźny przewiduje obowiązek pro- wadzenia przez wojskowe placówki edukacyjne ewidencji elektronicznej w for- mie cyfrowej. W ewidencji elektronicznej ujmuje się dane osobowe oraz informa- cje o zmianach tych danych, dane o przebiegu służby kandydackiej, dane o stanie  zdrowia, dane o wykształceniu i kwalifikacjach, dane o stanie cywilnym, dane  o stanie rodzinnym, dane o wyróżnieniach i dane o orzeczeniach wydanych  w postępowaniu sądowym, administracyjnym, dyscyplinarnym. 2.3. Udostępnianie dokumentacji pracowniczej Na tle zagadnienia prowadzenia dokumentacji pracowniczej powstaje problem  zasad jej udostępniania zarówno pracownikowi, jak i osobom trzecim. Pracow- nik ma prawo wglądu do swoich akt osobowych. Jest uprawniony również do  robienia odpisów zgromadzonych w niej dokumentów. Nie może natomiast we- dług swojego uznania dysponować dokumentami złożonymi do akt osobowych,  w szczególności nie może wynosić dokumentów z zakładu pracy. Stoję na stano- wisku, że pracodawca powinien umożliwić pracownikowi wgląd również w inną  niż akta osobowe prowadzoną przez siebie dokumentację dotyczącą pracownika. Oprócz pracownika oraz osób reprezentujących pracodawcę prawo wglądu do  dokumentacji pracowniczej przysługuje również wyraźnie do tego uprawnio- nym w przepisach prawa podmiotom. Jako przykład takich instytucji można  wskazać inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, inspektora społecznej inspek- cji pracy, inspektora ZUS, funkcjonariuszy Policji czy sąd. W praktyce dostęp do  dokumentacji pracowniczej będą miały również osoby przetwarzające dane za- trudnionych i kandydatów do pracy. Udostępnienie dokumentacji pracowniczej ww. podmiotom następuje na pod- stawie umotywowanego wniosku złożonego na piśmie (chyba że inna forma jest  dopuszczona przez przepisy odrębne). Z tego względu należy uznać, że nie jest  dopuszczalne udostępnienie danych na podstawie wniosku zgłoszonego w for- mie telefonicznej. Istotny problem powstał na tle możliwości udostępniania dokumentacji pracowni- czej związkom zawodowym. Podstawę dla żądania związków zawodowych będą  tu stanowiły przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.). Przewidują one prawo związków  do kontrolowania przestrzegania przepisów prawa. W odniesieniu do analizowa- Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk 33 I. Dokumentacja zatrudnienia nego zagadnienia należy jednak podzielić stanowisko wyrażone w orzecznictwie  Sądu Najwyższego, z którego wynika, że ujawnienie dokumentacji pracownicz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: