Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00100 007232 13868923 na godz. na dobę w sumie
Domowe sieci bezprzewodowe - książka
Domowe sieci bezprzewodowe - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-337-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci domowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Współczesne technologie sieci bezprzewodowych częstokroć mają ogromną przewagę nad tradycyjnymi sieciami przewodowymi. Najważniejsze ich zalety to niebywała mobilność urządzeń i niezależność od wszechobecnych kabli oplatających Twój dom czy siedzibę Twojej firmy! Jeśli jednak nie dysponujesz odpowiednią wiedzą o najnowszych sieciowych technologiach, to przed zainstalowaniem własnej sieci bezprzewodowej będziesz musiał rozwiązać wszystkie niejasności. Możesz przejrzeć nudne instrukcje dla użytkowników, poradzić sobie ze skomplikowanymi ustawieniami konfiguracyjnymi i wreszcie liczyć na to, że po włączeniu odpowiedniego przycisku wszystko -- jakimś cudem -- zadziała.

Jeśli chcesz uniknąć wszystkich związanych z tym trudności, powinieneś sięgnąć po książkę 'Domowe sieci bezprzewodowe' Paula Heltzela. Stworzona z wielkim zaangażowaniem i napisana zrozumiałym dla każdego językiem, zawiera porady dotyczące doboru sprzętu, opis kolejnych kroków budowy sieci bezprzewodowej, wskazówki odnośnie instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów. Minimalnym kosztem będziesz mógł skonstruować szybką, bezpieczną i dostosowaną do fizycznych uwarunkowań domową sieć bezprzewodową. Zainstalowanie sieci bezprzewodowej jest doskonałym rozwiązaniem niezależnie od tego, czy łączysz się z modemem szerokopasmowym na tyłach swojego domu, z drukarką na parterze, czy chcesz po prostu bez większego wysiłku przesyłać pliki pomiędzy komputerami.

Książka opisuje m. in.:

Książka jest przeznaczona dla każdego, kto chce w krótkim czasie skonstruować i uruchomić domową sieć bezprzewodową, a niekoniecznie posiada niezbędne doświadczenie. Znajdziesz w niej proste instrukcje i wskazówki przeznaczone dla użytkowników komputerów z systemem operacyjnym Windows w wersjach od 98 do XP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Domowe sieci bezprzewodowe Autor: Paul Heltzel T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak ISBN: 83-7361-337-4 Tytu³ orygina³u: Complete Wireless Home Networking Format: B5, stron: 184 Wspó³czesne technologie sieci bezprzewodowych czêstokroæ maj¹ ogromn¹ przewagê nad tradycyjnymi sieciami przewodowymi. Najwa¿niejsze ich zalety to niebywa³a mobilnoġæ urz¹dzeñ i niezale¿noġæ od wszechobecnych kabli oplataj¹cych Twój dom czy siedzibê Twojej firmy! Jeġli jednak nie dysponujesz odpowiedni¹ wiedz¹ o najnowszych sieciowych technologiach, to przed zainstalowaniem w³asnej sieci bezprzewodowej bêdziesz musia³ rozwi¹zaæ wszystkie niejasnoġci. Mo¿esz przejrzeæ nudne instrukcje dla u¿ytkowników, poradziæ sobie ze skomplikowanymi ustawieniami konfiguracyjnymi i wreszcie liczyæ na to, ¿e po w³¹czeniu odpowiedniego przycisku wszystko — jakimġ cudem — zadzia³a. Jeġli chcesz unikn¹æ wszystkich zwi¹zanych z tym trudnoġci, powinieneġ siêgn¹æ po ksi¹¿kê „Domowe sieci bezprzewodowe” Paula Heltzela. Stworzona z wielkim zaanga¿owaniem i napisana zrozumia³ym dla ka¿dego jêzykiem, zawiera porady dotycz¹ce doboru sprzêtu, opis kolejnych kroków budowy sieci bezprzewodowej, wskazówki odnoġnie instalacji, konfiguracji i rozwi¹zywania problemów. Minimalnym kosztem bêdziesz móg³ skonstruowaæ szybk¹, bezpieczn¹ i dostosowan¹ do fizycznych uwarunkowañ domow¹ sieæ bezprzewodow¹. Zainstalowanie sieci bezprzewodowej jest doskona³ym rozwi¹zaniem niezale¿nie od tego, czy ³¹czysz siê z modemem szerokopasmowym na ty³ach swojego domu, z drukark¹ na parterze, czy chcesz po prostu bez wiêkszego wysi³ku przesy³aæ pliki pomiêdzy komputerami. Ksi¹¿ka opisuje m. in.: • Wady i zalety sieci bezprzewodowych • Zakup oraz instalacjê sprzêtu i oprogramowania • Podstawowe standardy dotycz¹ce komunikacji bezprzewodowej • Konfiguracjê sieci w systemach Windows • £¹czenie sieci domowej z internetem • Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej • Rozwi¹zania najczêġciej spotykanych problemów Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla ka¿dego, kto chce w krótkim czasie skonstruowaæ i uruchomiæ domow¹ sieæ bezprzewodow¹, a niekoniecznie posiada niezbêdne doġwiadczenie. Znajdziesz w niej proste instrukcje i wskazówki przeznaczone dla u¿ytkowników komputerów z systemem operacyjnym Windows w wersjach od 98 do XP. Spis treści Przedmowa......................................................................................... 7 Rozdział 1. Dlaczego sieci bezprzewodowe? .......................................................... 9 Czym są sieci bezprzewodowe?...................................................c.....................................10 Zalety sieci bezprzewodowych ...................................................c......................................12 Rzeczywista szybkość sieci bezprzewodowych...................................................c.............14 Dzielenie dostępu do łącza szerokopasmowego ...................................................c............16 Dzielenie dostępu do drukarek, napędów CD i dysków twardych ...................................17 Rozdział 2. Zaczynamy ....................................................................................... 21 Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi..............................................22 Jak działają sieci bezprzewodowe? ...................................................c................................24 Współdzielenie plików...................................................c...................................................c26 Współużytkowanie dostępu do internetu ...................................................c.......................26 Bezpieczeństwo w sieci...................................................c..................................................27 Rozdział 3. Zalety i wady sieci bezprzewodowych ............................................... 31 Zasięg urządzeń sieci bezprzewodowych ...................................................c......................32 Tryb ad-hoc kontra tryb infrastrukturalny...................................................c......................33 Wpływ ścian, ścian betonowych i elementów stalowych na sygnał sieci bezprzewodowej...................................................c..................................35 Szybkości maksymalne a szybkości rzeczywiste...................................................c...........36 Otrzymywanie najsilniejszego sygnału sieci bezprzewodowej ........................................37 802.11a, 802.11b czy 802.11g?...................................................c......................................39 Rozdział 4. Instalacja sprzętu i oprogramowania sieci bezprzewodowej ............... 41 Opcje połączeń ...................................................c...................................................c............42 Instalacja sprzętu ...................................................c...................................................c.........44 Przegląd oprogramowania...................................................c..............................................45 Stosowanie trybu ad-hoc ...................................................c................................................47 Praca z punktami dostępowymi...................................................c......................................47 Punkty dostępowe z wbudowanymi routerami ...................................................c..............49 Rozwiązywanie problemów ...................................................c...........................................51 Właściwe rozmieszczanie urządzeń ...................................................c...............................51 Tworzenie sieci równorzędnych...................................................c.....................................51 Tworzenie sieci infrastrukturalnych...................................................c...............................52 Instalowanie sieci mieszanych ...................................................c.......................................53 Podłączanie sieciowych urządzeń multimedialnych ...................................................c......54 Łączenie sprzętu różnych standardów 802.11...................................................c................54 4 Domowe sieci bezprzewodowe Rozdział 5. Zastosowania standardów bezprzewodowych.................................... 57 Dobry początek: 802.11b ...................................................c...............................................58 Bezprzewodowe łączenie cyfrowego asystenta ...................................................c.............58 HomeRF ...................................................c...................................................c......................59 Idziemy dalej: 802.11a ...................................................c...................................................c60 Nowy gracz na rynku: 802.11g ...................................................c......................................61 Przesyłanie plików za pośrednictwem podczerwieni...................................................c.....62 Drukowanie dokumentów za pośrednictwem podczerwieni.............................................65 Rozdział 6. Znajdowanie właściwego sprzętu i pomocy ....................................... 67 Prowadzenie poszukiwań ...................................................c...............................................68 Znajdowanie właściwych instrukcji ...................................................c...............................70 Kupowanie sprzętu przez internet ...................................................c..................................72 Zapewnianie zgodności ...................................................c..................................................75 Znajdowanie pomocy w internecie ...................................................c................................75 Sprawdzanie nowości na stronach WWW ...................................................c.....................76 Wyszukiwanie odpowiedzi na listach dyskusyjnych ...................................................c.....78 Otrzymywanie pomocy z list korespondencyjnych ...................................................c.......78 Spojrzenie w przyszłość ...................................................c.................................................80 Rozdział 7. Konfigurowanie sieci krok po kroku w systemie Windows 98 ............ 83 Upewnij się, że Twój sprzęt jest prawidłowo rozpoznawany ...........................................84 Sprawdź, czy masz zainstalowany protokół TCP/IP...................................................c......86 Nazywanie komputera i grupy roboczej...................................................c.........................88 Rozpocznij współdzielenie plików i drukarek ...................................................c...............90 Otoczenie sieciowe...................................................c...................................................c......94 Bezprzewodowe udostępnianie połączenia internetowego ...............................................95 Rozdział 8. Konfigurowanie sieci krok po kroku w systemie Windows XP ............ 97 Upewnij się, że Twój sprzęt jest prawidłowo rozpoznawany ...........................................98 Aktualizowanie sterowników...................................................c.......................................100 Ręczne modyfikowanie ustawień...................................................c.................................101 Udostępnianie plików i drukarek ...................................................c.................................103 Współdzielenie łącza internetowego ...................................................c............................104 Wykorzystanie Kreatora konfiguracji sieci...................................................c..................106 Rozdział 9. Routery i udostępnianie połączeń internetowych ............................. 113 Wybór między routerem bezprzewodowym a przewodowym........................................114 Podłączanie routera do Twojej sieci...................................................c.............................116 Konfiguracja usługi udostępniania łącza internetowego na komputerze hosta...............117 Konfiguracja komputera gościa ...................................................c...................................121 Rozdział 10. Przygotuj się do pracy w internecie ................................................ 125 Konfigurowanie klienta poczty elektronicznej ...................................................c............125 Przeglądanie stron internetowych ...................................................c................................130 Dodawanie usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości .....................................131 Odczytywanie Twojego adresu IP...................................................c................................134 Sprawdzanie przepustowości ...................................................c.......................................135 Konfiguracja protokołu PPPoE ...................................................c....................................138 Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów połączeń bezprzewodowych ................... 141 Czy masz aktualne sterowniki? ...................................................c....................................142 Lokalizowanie złych kart sieciowych ...................................................c..........................143 Problemy z łączeniem sieci systemów Windows 98 i Windows 2000 ...........................143 Konfigurowanie oprogramowania wykrywającego błędy ..............................................145 Spis treści 5 Problemy z zaporą sieciową...................................................c.........................................146 Problemy z drukarką ...................................................c...................................................c.149 Inne często spotykane problemy ...................................................c..................................150 Rozdział 12. Bezpieczeństwo .............................................................................. 151 Zapory sieciowe ...................................................c...................................................c........152 Wybór zapory sprzętowej lub programowej ...................................................c................152 Szyfrowanie transmisji bezprzewodowych...................................................c..................154 Filtry routerów......................................c...................................................c........................155 Szyfrowanie poczty elektronicznej i innych danych...................................................c....156 Wirusy w Twojej sieci...................................................c..................................................157 Dodatek Dodawanie serwera......................................................................... 161 Bezprzewodowe łączenie nowego serwera ...................................................c..................162 Konfigurowanie udostępniania plików i drukarek ...................................................c.......162 Dodawanie bezprzewodowego serwera wydruków ...................................................c.....168 Ochrona serwera...................................................c...................................................c........170 Słowniczek ..................................................................................... 171 Skorowidz....................................................................................... 175 Rozdział 2. Zaczynamy W tym rozdziale:   Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowympi Jak działają sieci bezprzewodowe?  Współdzielenie plików  Współużytkowanie dostępu do internetu  Bezpieczeństwo w sieci Aby nabrać pewności, że prawidłowo zaprojektujesz i zainstalujesz sieć bezprzewodo- wą w Twoim domu lub biurze, powinieneś zapoznać się z kilkoma podstawowymi po- jęciami. Nie jest do tego potrzebna szeroka wiedza techniczna na temat sposobów wyko- nywania zadań przez poszczególne części oprogramowania czy sprzętu. Istnieje jednak kilka nowych pojęć, które powinieneś zrozumieć. Kilka technicznych definicji może Ci się przydać podczas kupowania urządzeń sieci bezprzewodowych oraz w chwilach, w których będziesz zmuszony zadzwonić do biu- ra pomocy technicznej producentów tych urządzeń. Mając pod ręką tę książkę możesz oczywiście ograniczyć liczbę tego typu telefonów do mipnimum. Ważniejsze jest jednak to, abyś zrozumiał, jak funkcjonują sieci bezprzewodowe. Prze- analizujemy sposób, w jaki w sieciach bezprzewodowych jest realizowane przesyłanie danych, jak można udostępniać pliki, połączenie z internetem oraz urządzenia peryfe- ryjne. Zajmiemy się także zagadnieniem bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych. Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś całkiem dobrze poruszać się w świecie sieci bezprzewodowych. W dalszych rozdziałach książki zajmiemy się poszczególnymi za- gadnieniami bardziej szczegółowo i zapoznamy się z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji urządzeń sieci bezprzewodowych. 22 Domowe sieci bezprzewodowe Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi Oto kilka pojęć, którymi będziemy się często posługiwali w tej książce. Nie przejmuj się jednak, nie musisz ich wszystkich od razu zapamiętać. Będziemy je ponownie wpro- wadzać w miejscach, gdzie będzie to konieczne. Zdobytą wiedzą będziesz mógł onie- śmielić nawet sprzedawców w lokalnym sklepie komputeprowym. LAN (lokalna sieć komputerowa) — sieć komputerów w jednym miejscu, zwykle w do- mu lub biurze. Karta sieciowa (patrz rysunek 2.1) — określana także skrótem NIC (od ang. Network Interface Card), jest urządzeniem wykorzystywanym do łączenia pojedynczego kom- putera z siecią. Rysunek 2.1. Taką kartę sieci bezprzewodowej umieszcza się wewnątrz komputera — odpowiada za wysyłanie i otrzymywanie danych za pośrednictwem fal radiowych Punkt dostępowy — urządzenie umożliwiające kartom sieci bezprzewodowej łączenie z siecią przewodową (patrz rysunek 2.2). Punkt dostępowy składa się z części odpowie- dzialnej za połączenie z siecią przewodową (port Ethernetu) oraz części odpowiedzial- nej za obsługę sieci bezprzewodowej (radio umożliwiające kartom sieci bezprzewodowej łączenie z pozostałymi urządzeniami należącymi do spieci). Rysunek 2.2. Punkt dostępowy działa jak bezprzewodowy pośrednik — łączy sieć bezprzewodową z siecią przewodową Router — kolejne urządzenie lub fragment oprogramowania, który umożliwia łącze- nie jednej sieci komputerowej z drugą. W przypadku sieci domowej, możesz wykorzy- stać router do połączenia swojej sieci lokalnej z ogromną siecią łączącą mnóstwo innych sieci, zwanej internetem. Istnieje możliwość zakupu punktu dostępowego z wbudowanym Rozdział 2. ♦ Zaczynamy 23 routerem (patrz rysunek 2.3). Twój router będzie wówczas umożliwiał współużytko- wanie pojedynczego połączenia z internetem wszystkim komputerom należącym do Twojej sieci. Rysunek 2.3. Ten punkt dostępowy zawiera wbudowany router Brama — urządzenie lub program umożliwiający wielu komputerom dostęp do danej sieci komputerowej. W większości przypadków, bramą jest w sieciach lokalnych router. Brama może także udostępniać pojedyncze połączenie z internetem pozostałym kom- puterom sieci. Protokół — język wykorzystywany w sieci do wysyłania i odbierania danych. Protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) jest stosowany do prze- syłania danych przez internet. Ten sam protokół możesz wykorzystać w swojej sieci domowej do udostępniania połączenia z internetem, pplików czy drukarek. Modem łącza szerokopasmowego — w przeciwieństwie do zwykłych modemów umoż- liwiających przesyłanie danych z szybkością 56 kilobitów na sekundę, które wysyłają i odbierają dane za pomocą analogowego łącza telefonicznego, modem łącza szeroko- pasmowego wysyła i odbiera sygnał cyfrowy z linii telefonicznej lub sieci telewizji ka- blowej (w zależności od tego, czy wykorzystuje, odpowiednio, połączenie DSL, czy modem dostępu do sieci telewizji kablowej). Ethernet — standard urządzeń działających w sieciach przewodowych. Dlaczego wspo- minamy o technologii sieci przewodowych? Niektóre z wykorzystywanych przez Ciebie urządzeń (np. modem łącza szerokopasmowego) będziesz łączył ze swoim punk- tem dostępowym za pomocą przewodu ethernetowego (patrz rysunek 2.4). Do niedawna Ethernet był w istocie jedyną technologią dostępną w celu łączenia komputerów w Twoim domu lub biurze. Rysunek 2.4. Przewody sieci Ethernet są często wykorzystywane do łączenia rozmaitego sprzętu sieciowego, włącznie z modemami łączy szerokopasmowych, koncentratorami i punktami dostępowymi 24 Domowe sieci bezprzewodowe Koncentrator — kolejne urządzenie sieci przewodowej wykorzystywane do łączenia w sieć wielu komputerów. Koncentrator zawiera porty (zwykle cztery lub więcej), do któ- rych podłączamy przewody Ethernetu przypominające nieco przewody telefoniczne, ale nieco grubsze (patrz rysunek 2.5). Koncentratory możemy wykorzystywać do łącze- nia różnych urządzeń sieci przewodowych np. modemów łączy szerokopasmowych lub routerów z urządzeniami sieci bezprzewodowych (najczęściej punktami dostępowymi). Odpowiednikiem koncentratora w sieci bezprzewodowej jest punkt dostępowy — umoż- liwia łączenie w sieć wielu komputerów; ale także łączy sieć bezprzewodową z siecią przewodową. Rysunek 2.5. Koncentrator z czterema portami Skoro znasz już podstawowe elementy składowe sieci komputerowych, będziesz w sta- nie wybrać najlepsze rozwiązanie sieciowe dla własnego domu lub biura, zakupić wła- ściwe urządzenia i minimalnym kosztem sprawnie zainstalować zaprojektowaną sieć. Jak działają sieci bezprzewodowe? Stosowane do łączenia komputera z siecią bezprzewodową karty sieciowe wykorzystują do przesyłania danych fale radiowe. Jednak w przeciwieństwie do zwykłych nadajni- ków radiowych, urządzenia sieci bezprzewodowych mogą przesyłać dane maksymalnie na odległość około 90 metrów, jeśli na drodze sygnału nie pojawią się żadne przeszkody (tego typu sytuacje mają zwykle miejsce na otwartych pprzestrzeniach). Podobnie jak w przypadku technologii sieci przewodowych (np. Ethernetu), dane w sie- ciach bezprzewodowych są przesyłane w częściach, zwanych pakietami danych. Każda karta sieciowa ma swój unikalny numer seryjny nazywany adresem sprzętowym MAC (od ang. Media Access Control). Pakiet danych zawiera zarówno właściwe przesyłane dane, jak i adresy nadawcy oraz odbiorcy pakietu. Urządzenia sieci bezprzewodowych zgodne ze standardem Wi-Fi (802.11b), tak jak i urządzenia działające w technologii 802.11g, komunikują się ze sobą w niezastrzeżo- nym paśmie radiowym 2,4 GHz. Wykorzystywane przez sieci bezprzewodowe pasmo może więc być używane także przez telefony komórkowep lub kuchenki mikrofalowe. Sieci bezprzewodowe zgodne ze standardem Wi-Fi5 (czyli 802.11a) wykorzystują rza- dziej stosowane pasmo 5 GHz, są zatem mniej podatne na zakłócenia powodowane przez inne używane w domu lub biurze urządzenia elektroniczne. Mimo że urządzenia nowej technologii działają nawet pięć razy szybciej niż urządzenia standardu Wi-Fi (802.11b), sprzęt wykorzystywany do konstruowania sieci w obu technologiach wygląda niemal identycznie (patrz rysunek 2.6). Rozdział 2. ♦ Zaczynamy 25 Rysunek 2.6. Przeznaczona dla laptopów, bezprzewodowa karta sieciowa standardu 802.11a Dopóki nie upowszechnią się nowe technologie (np. Bluetooth — patrz poniższa ram- ka), domowe sieci bezprzewodowe będą — w większości przypadków — bazować na sprawdzonym standardzie Wi-Fi. Inne technologie sieci bezprzewodowych Wiele cyfrowych asystentów osobistych, telefonów komórkowych i laptopów może przesyłać dane z bardzo wysokimi częstotliwościami za pośrednictwem wiązek światła podczerwonego. Urządzenia wykorzystujące technologię bezprzewodowego przesyłania danych za pomocą pod- czerwieni, nazywane IrDA (od ang. Infrared Data Association), mogą się łatwo łączyć między sobą. Przykładowo, możesz zastosować tę technologię do drukowania dokumentów ze swo- jego laptopa lub przesyłania informacji o kontaktach między cyfrowymi asystentami. IrDA jest jednak technologią „pola widzenia”, co oznacza, że w linii prostej pomiędzy komunikującymi się urządzeniami nie mogą się znajdować żadne przeszokody. Inną technologią bezprzewodowego przesyłania danych jest Bluetooth. Nowy standard jest wy- korzystywany przede wszystkim w telefonach komórkowych i cyfrowych asystentach do prze- syłania danych do laptopów, komputerów stacjonarnych i drukarek. Podobnie jak urządzenia pracujące w technologii 802.11b i HomeRF, sprzęt zgodny ze standardem Bluetooth wykorzy- stuje pasmo 2,4 GHz i nie wymaga „widoczności” między komunikującymi się urządzeniami i umożliwia także przesyłanie sygnałów przez ścianyo. Technologię Bluetooth nazywa się czasem siecią osobistą (ang. Personal Area Network — PAN). Standard Bluetooth charakteryzuje się mniejszym zasięgiem (około 10 metrów) i mniejszą szybkością przesyłania danych (720 kilobitów na sekundę) niż urządzenia lokalnych sieci bez- przewodowych (np. zgodnych ze standardem 802.11b). Karty sieci bezprzewodowej mogą się komunikować między sobą bezpośrednio. Każda taka karta działa jak nadajnik i odbiornik, komputer zawierający kartę sieci bezprze- wodowej jest więc komórką tej sieci i odpowiada za rozsyłanie właściwych danych. W miarę jak do sieci dodawane są nowe komórki, jej zasięg się rozszerza. Sieć bezprze- wodową, w której karty sieciowe komunikują się między sobą bezpośrednio, nazy- wamy siecią równorzędną (ang. peer-to-peer network); o takiej sieci mówi się także, że pracuje w trybie ad-hoc. Sieci bezprzewodowe mogą także pracować w trybie infra- strukturalnym, który wymaga zastosowania dodatkowego urządzenia odpowiadające- go za komunikację ze wszystkimi kartami sieciowymi — takie urządzenie nazywamy punktem dostępowym (patrz rysunek 2.7). Po poprawnym zainstalowaniu sprzętu i oprogramowanipa sieci bezprzewodowej możesz udostępniać dane i urządzenia peryferyjne w taki sam sposób, jak za pośrednictwem zwykłej sieci przewodowej. 26 Rysunek 2.7. Prosta sieć bezprzewodowa Domowe sieci bezprzewodowe Współdzielenie plików Efektem udostępnienia plików znajdujących się na dyskach Twoich komputerów podłą- czonych do sieci jest możliwość ich przeglądania i kopiowania z dowolnego kompu- tera należącego do Twojej sieci. Wszystkie systemy operacyjne Windows oferują usłu- gę udostępniania plików i drukarek. Musisz jedynie włączyć odpowiednią opcję. Możesz udostępniać zarówno foldery (a więc także znajdujące się w nich pliki), jak i całe napędy CD-ROM lub dysków twardych. Udostępnianie całych dysków twardych zwy- kle nie jest jednak zalecane. Lepszym rozwiązaniem jest wskazanie kilku folderów do udostępnienia; nadawanie praw dostępu wszystkim użytkownikom sieci do całej zawar- tości dysku twardego — i tym samym wszystkich plików systemowych — jest dość ryzykowne. Jeśli udostępnianie plików jest podstawowym zadaniem Twojej sieci, rozważ wykorzy- stanie urządzeń działających w najszybszych obecnie tpechnologiach: 802.11a i 802.11g. Ponieważ połączenia bezprzewodowe są ogólnie rzecz biorąc mniej bezpieczne niż po- łączenia w sieciach przewodowych, powinieneś podjąć specjalne kroki uniemożliwiają- ce dostęp do Twojej sieci osobom niepowołanym. Zanim zaczniesz udostępniać swoje pliki, powinieneś przeczytać rozdział 12., by dowiedzieć się, jak możesz ochronić wła- sne dane i swoją prywatność. Współużytkowanie dostępu do internetu Współużytkowanie połączenia internetowego jest jednym z najbardziej korzystnych — i przynoszących najwięcej radości — sposobów wykorzystania sieci bezprzewodo- wych. Oto sposób realizacji tego zadania. Rozdział 2. ♦ Zaczynamy 27 Twój operator internetu (ang. Internet Service Provider — ISP) dostarcza Ci adres IP, unikalny numer identyfikujący Twój komputer w internecie. Adres IP składa się z od- dzielonych kropkami czterech zbiorów cyfr, od 0 do 255 każdy, np. 26.0.162.255. Problem polega jednak na tym, że operator oferuje zwykle tylko jeden taki adres. Rodzi się więc pytanie: jak to możliwe, że ten sam adres IP jest wykorzystywany przez wię- cej niż jeden komputer? Rozwiązaniem tego problemu jest zazwyczaj wykorzystanie routera. Każdy należący do Twojej sieci komputer będzie się łączył z internetem właśnie za pośrednictwem pro- gramowego lub sprzętowego routera, nie bezpośrednio. Router każdemu komputerowi w sieci lokalnej przydziela osobny adres IP, ale dla reszty świata jesteś nadal widocz- ny jako pojedynczy adres IP. Możesz wykorzystać router programowy, działający na jednym z komputerów w Two- jej sieci — wówczas oprogramowanie tego komputera przydzieli wszystkim pozosta- łym komputerom ich adresy IP. Rozwiązanie bazujące na zastosowaniu sprzętowego routera jest jednak wygodniejsze. Wykorzystanie routera sprzętowego pozwoli Ci udostępniać połączenie internetowe nie- zależnie od działania komputerów należących do sieci. W przypadku sieci bezprze- wodowych jeszcze lepszym wyjściem jest zastosowanie punktu dostępowego z wbudo- wanym routerem. Możemy w ten sposób zaoszczędzić czas potrzebny na instalację sieci i pieniądze poświęcone na ten cel. Bezpieczeństwo w sieci Utrzymywanie bezpieczeństwa w sieciach komputerowych przyjmuje zwykle więcej niż jedną formę. Możesz łączyć niektóre z wymienionych poniżej metod w taki sposób, by uniemożliwić dostęp do swojej sieci niepożądanym użytkownikom. W rozdziale 12. wyjaśniamy dokładnie, krok po kroku, jak należy stosować poniższe metody. Na tym eta- pie wystarczy krótki przegląd sposobów chronienia lokalnych sieci komputerowych. Szyfrowanie transmisji bezprzewodowych. Producenci urządzeń sieci bezprzewodo- wych dostarczają często oprogramowanie umożliwiające kodowanie danych przesyła- nych przez sieć w taki sposób, by nie było możliwe ich odczytanie przez przypadkowe- go odbiorcę. Dane są szyfrowane u źródła i odszyfrowywane na komputerze docelowym. Standardową technologię szyfrowania danych w sieciach bpezprzewodowych oznaczamy skrótem WEP (od ang. Wired Equivalent Privacy). Do włączenia szyfrowania bezprze- wodowych transmisji w swojej sieci możesz wykorzystać specjalne oprogramowanie dostarczane z kartami sieci bezprzewodowych (patrz rysunek 2.8). Z rozdziału 12. do- wiesz się, jak możesz włączyć WEP dla swoich kart sieciowych i, jeśli Twoja sieć je wykorzystuje, dla punktów dostępowych. Ustawianie SSID. W przypadku sieci bezprzewodowych SSID (od ang. Service Set In- dentifier) jest nazwą identyfikującą sieć. Aby uzyskać dostęp dop sieci, identyfikator SSID na każdym komputerze musi być taki sam (patrz rysunepk 2.9). 28 Domowe sieci bezprzewodowe Rysunek 2.8. Włączanie kodowania bezprzewodowych transmisji za pomocą oprogramowania pochodzącego od producenta karty sieci bezprzewodowej Rysunek 2.9. Aby dostęp do sieci był możliwy, każda karta sieci bezprzewodowej musi mieć taki sam identyfikator SSID Filtry (np. adresów MAC). Każda karta sieci bezprzewodowej (jak i każda karta sie- ci przewodowej) ma przydzielony numer, który pozwala na jej unikalną identyfikację. Możesz ustawić zabezpieczenia swojej sieci w taki sposób, by do korzystania z jej za- sobów były uprawnione tylko komputery z podanymi z góry adresami MAC (patrz ry- sunek 2.10). Zapory sieciowe. Służą tworzeniu dodatkowego poziomu zabezpieczającego między nami (naszymi sieciami) a hakerami. Zapory sieciowe mogą mieć postać oprogramo- wania instalowanego na komputerze, elementu wbudowanego w router lub specjalnego, działającego samodzielnie urządzenia. Niezależnie od tego, na które rozwiązanie się zdecydujesz (programowe czy sprzętowe), zapora sieciowa pomoże Ci utrzymać poten- cjalnych intruzów z dala od Twojej sieci. Oprogramowanie antywirusowe. Oprogramowanie tego typu będziesz wykorzysty- wał na każdym ze swoich komputerów, by uniemożliwić rozprzestrzenianiu się wiru- sów w własnej sieci. Wirus może spowodować prawdziwe spustoszenie infekując dysk twardy i — w niektórych przypadkach — rozsyłając swoje kopie za pomocą poczty elektronicznej. Dobre programy antywirusowe wykryją wirusy już w momencie pró- by wprowadzenia ich do komputera, uniemożliwiając typm samym ich działanie. Rozdział 2. ♦ Zaczynamy 29 Rysunek 2.10. Można skonfigurować router w taki sposób, by umożliwiał dostęp do sieci tylko kartom o podanych adresach MAC Niestety, żadna z opisanych powyżej metod nie jest całkowicie niezawodna. Urządzenia sieci bezprzewodowych są z natury rzeczy bardziej narażone na różnego rodzaju nie- bezpieczeństwa niż urządzenia zwykłych sieci przewodowych. Dlaczego? Atak na sieć bezprzewodową nie wymaga fizycznego połączenia z tą siecią. Sprytny haker, który dysponuje odpowiednią wiedzą, może przechwycić Twoje dane w czasie ich przesyła- nia za pomocą fal radiowych. Pamiętaj, że zawsze, gdy łączysz swój komputer z sie- cią bezprzewodową, musisz się liczyć z pewnym poziompem ryzyka. Fakt, że sieci bezprzewodowe stanowią łatwiejszy łup dla potencjalnych włamywaczy, nie oznacza, że nie powinieneś ich używać. Oznacza to tylko tyle, że powinieneś mieć świadomość związanego z tym ryzyka i podejmować odpowiednie kroki zapobiegaw- cze. Powinieneś przynajmniej upewnić się, że Twój sąsiad (lub sąsiadujące biura) nie uzyskają przypadkowego dostępu do Twojej sieci bezprzewodowej. Sposoby zabezpie- czania tego typu sieci przed włamaniami zostaną przedstawione w rozdziale 12. Podsumowanie Powyższa, pobieżna analiza zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci bezprze- wodowych powinna Ci pomóc na samym początku konstruowania sieci. Za pomocą punktu dostępowego, routera i kart sieciowych możesz zainstalować i uruchomić sieć bezprzewodową w jeden dzień. Po właściwym zainstalowaniu odpowiedniego sprzętu, możesz uruchomić usługi współdzielenia plików i połączenia internetowego. Powinie- neś oczywiście rozważyć wykorzystanie zapory sieciowej i mechanizmu szyfrowania transmisji, by zabezpieczyć swoje dane zarówno przed hakerami, jak i przed każdym niepowołanym użytkownikiem, który może się znaleźć w zasięgu działania sieci. W ko- lejnym rozdziale zajmiemy się wpływem środowiska, w którym instalujemy lokalną sieć bezprzewodową, na jej zasięg.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Domowe sieci bezprzewodowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: