Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00407 017249 20916396 na godz. na dobę w sumie
Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania - książka
Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1958-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci domowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-87%), audiobook).

Szybko zbuduj własną, niezawodną sieć!

Domowa sieć komputerowa daje możliwość wymiany plików i folderów pomiędzy użytkownikami. Pozwala wszystkim korzystać z tej samej drukarki lub skanera. Zaś podłączenie jej do Internetu znacznie ułatwia codzienną pracę i zapewnia rozrywkę, a także umożliwia szybki kontakt z rodziną i znajomymi na całym świecie dzięki poczcie elektronicznej, komunikatorom lub darmowym połączeniom telefonicznym. Czytając tę książkę, nauczysz się samodzielnie budować i obsługiwać bezpieczną domową sieć komputerową -- w taki sposób, abyś mógł cieszyć się zdobyczami informatyki!

Książka 'Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania' to praktyczny przewodnik zawierający wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci samodzielnie podłączyć i skonfigurować domowy komputer do pracy w Internecie. Z tego podręcznika dowiesz się także, jakie urządzenia umożliwiają rozdzielenie łącza na kilku użytkowników, jak dobrać odpowiednie okablowanie, w jaki sposób udostępniać urządzenia współpracujące z komputerem, a także jak korzystać z darmowych połączeń telefonii internetowej oraz komunikatorów. Nauczysz się nie tylko zabezpieczać swój komputer przed atakami z sieci, ale także usuwać wirusy, gdy sprzęt zostanie zainfekowany.

Zostań administratorem własnej domowej sieci komputerowej!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwi„zania Autor: Adam J(cid:243)zefiok ISBN: 978-83-246-1958-0 Format: 158x235, stron: 256 Szybko zbuduj w‡asn„, niezawodn„ sie(cid:230)! (cid:149) Jak udostŒpnia(cid:230) foldery? (cid:149) Jak by(cid:230) widocznym w Internecie? (cid:149) Jak zabezpieczy(cid:230) komputer w sieci? Domowa sie(cid:230) komputerowa daje mo¿liwo(cid:156)(cid:230) wymiany plik(cid:243)w i folder(cid:243)w pomiŒdzy u¿ytkownikami. Pozwala wszystkim korzysta(cid:230) z tej samej drukarki lub skanera. Za(cid:156) pod‡„czenie jej do Internetu znacznie u‡atwia codzienn„ pracŒ i zapewnia rozrywkŒ, a tak¿e umo¿liwia szybki kontakt z rodzin„ i znajomymi na ca‡ym (cid:156)wiecie dziŒki poczcie elektronicznej, komunikatorom lub darmowym po‡„czeniom telefonicznym. Czytaj„c tŒ ksi„¿kŒ, nauczysz siŒ samodzielnie budowa(cid:230) i obs‡ugiwa(cid:230) bezpieczn„ domow„ sie(cid:230) komputerow„ (cid:151) w taki spos(cid:243)b, aby(cid:156) m(cid:243)g‡ cieszy(cid:230) siŒ zdobyczami informatyki! Ksi„¿ka (cid:132)Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwi„zania(cid:148) to praktyczny przewodnik zawieraj„cy wszelkie niezbŒdne informacje, kt(cid:243)re pozwol„ Ci samodzielnie pod‡„czy(cid:230) i skonfigurowa(cid:230) domowy komputer do pracy w Internecie. Z tego podrŒcznika dowiesz siŒ tak¿e, jakie urz„dzenia umo¿liwiaj„ rozdzielenie ‡„cza na kilku u¿ytkownik(cid:243)w, jak dobra(cid:230) odpowiednie okablowanie, w jaki spos(cid:243)b udostŒpnia(cid:230) urz„dzenia wsp(cid:243)‡pracuj„ce z komputerem, a tak¿e jak korzysta(cid:230) z darmowych po‡„czeæ telefonii internetowej oraz komunikator(cid:243)w. Nauczysz siŒ nie tylko zabezpiecza(cid:230) sw(cid:243)j komputer przed atakami z sieci, ale tak¿e usuwa(cid:230) wirusy, gdy sprzŒt zostanie zainfekowany. (cid:149) Przygotowanie komputera do pracy w sieci (cid:149) Pod‡„czanie i okablowanie (cid:149) Instalacja karty sieciowej (cid:149) Adresy IP (cid:149) UdostŒpnianie drukarki (cid:149) DostŒp do Internetu (cid:151) rodzaje ‡„czy (cid:149) Poczta elektroniczna (cid:149) Komunikatory internetowe (cid:149) Telefonia internetowa (cid:149) Program Skype (cid:149) Bezpieczeæstwo pracy w sieci Zostaæ administratorem w‡asnej domowej sieci komputerowej! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci ........................................................ 9 Czym jest sieć komputerowa ............................................................................................ 9 Przygotowanie komputera do pracy w sieci ................................................................... 10 Karta sieciowa .......................................................................................................... 10 Projekt 1. Instalacja karty sieciowej ......................................................................... 11 Wiersz poleceń systemu Windows ................................................................................. 13 Projekt 2. Uruchamianie wiersza poleceń w systemie Windows Vista .................... 13 Projekt 3. Używanie polecenia ipconfig /all ............................................................. 16 Projekt 4. Sprawdzanie adresu MAC karty sieciowej .............................................. 17 Adresy IP ........................................................................................................................ 18 Projekt 5. Wpisywanie adresu IP .............................................................................. 19 Projekt 6. Wykorzystanie adresacji automatycznej — DHCP .................................. 22 Podstawy podłączania i okablowania ............................................................................. 22 Projekt 7. Wykonanie przewodu służącego do podłączenia komputera i domowego routera ............................................................................. 23 Projekt 8. Wykonanie przewodu służącego do połączenia dwóch komputerów ....... 24 Projekt 9. Połączenie ze sobą dwóch komputerów w celu wymiany informacji ...... 25 Projekt 10. Wyszukiwanie komputerów w sieci ....................................................... 25 Udostępnianie folderów .................................................................................................. 26 Projekt 11. Jak udostępnić folder w sieci ................................................................. 26 Projekt 12. Przypisanie praw dostępu do udostępnionego folderu ........................... 28 Drukowanie w sieci ........................................................................................................ 30 Projekt 13. Udostępnianie drukarki .......................................................................... 31 Projekt 14. Instalowanie udostępnionej drukarki ...................................................... 33 Projekt 15. Tworzenie wydruku testowego .............................................................. 36 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu ................................................... 41 Zanim podłączysz komputer do internetu ....................................................................... 41 Program antywirusowy ................................................................................................... 41 Projekt 16. Pobieranie programu antywirusowego ze strony producenta ................. 42 Projekt 17. Instalacja programu antywirusowego avast! .......................................... 44 Projekt 18. Sprawdzanie plików i folderów na komputerze ..................................... 49 Projekt 19. Usuwanie wirusa z komputera ............................................................... 50 Projekt 20. Skanowanie sytemu podczas uruchamiania ........................................... 51 Projekt 21. Aktualizacja klucza programu ................................................................ 52 4 Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania Firewall ........................................................................................................................... 55 Projekt 22. Konfiguracja zapory w systemie Windows ............................................ 55 Projekt 23. Tworzenie wyjątków dla zaufanych programów .................................... 57 Projekt 24. Wyłączanie zapory systemu Windows ................................................... 60 Wady i zalety podłączenia komputera do internetu ........................................................ 60 Jaki internet wybrać ........................................................................................................ 61 Projekt 25. Konfiguracja internetu od dostawcy telewizji kablowej ........................ 62 Projekt 26. Instalacja Neostrady TP ......................................................................... 63 Projekt 27. Konfiguracja Neostrady na routerze ADSL ........................................... 68 Projekt 28. Sprawdzanie dostępności internetu ........................................................ 73 Projekt 29. Sprawdzanie szybkości dostępu do internetu ......................................... 74 Projekt 30. Restartowanie połączenia sieciowego .................................................... 75 Projekt 31. Konfiguracja internetu od operatora telefonii komórkowej — Orange ........ 78 Rozdzielanie łącza internetowego za pomocą routera .................................................... 86 Projekt 32. Logowanie do routera ............................................................................ 86 Projekt 33. Konfiguracja parametrów internetu ....................................................... 86 Projekt 34. Konfiguracja automatycznej adresacji IP ............................................... 88 Projekt 35. Zmiana adresu IP routera ....................................................................... 89 Projekt 36. Zmiana hasła routera .............................................................................. 89 Projekt 37. Zmiana ustawień czasu .......................................................................... 89 Projekt 38. Wgrywanie nowego oprogramowania .................................................... 91 Projekt 39. Włączanie filtrowania na routerze .......................................................... 92 Projekt 40. Uruchamianie kontroli rodzicielskiej ..................................................... 93 Projekt 41. Konfiguracja komunikacji bezprzewodowej na routerze ....................... 93 Projekt 42. Konfiguracja karty bezprzewodowej ...................................................... 95 Projekt 43. Komputer też może być routerem ........................................................ 100 Rozdział 3. Sieć internet ................................................................................ 103 Przeglądarka internetowa ............................................................................................. 103 Projekt 44. Pobieranie nowej przeglądarki ze strony internetowej ......................... 103 Projekt 45. Instalowanie przeglądarki internetowej Firefox ................................... 106 Poczta elektroniczna ..................................................................................................... 110 Projekt 46. Zakładanie konta pocztowego na serwerze .......................................... 112 Projekt 47. Dostęp do konta przez stronę WWW ................................................... 115 Projekt 48. Konfiguracja programu pocztowego do pracy z kontem Gmail ........... 115 Projekt 49. Tworzenie nowej wiadomości w programie pocztowym Outlook ....... 118 Projekt 50. Odbieranie otrzymanych wiadomości .................................................. 121 Projekt 51. Funkcja Odpowiedz ............................................................................. 122 Komunikatory internetowe ........................................................................................... 122 Projekt 52. Pobieranie komunikatora Gadu-Gadu .................................................. 124 Projekt 53. Instalowanie komunikatora Gadu-Gadu ............................................... 125 Projekt 54. Własny numer Gadu-Gadu ................................................................... 128 Komunikatory zagraniczne ........................................................................................... 130 Projekt 55. Zakładanie konta Windows Live Messenger ....................................... 130 Projekt 56. Pobieranie programu Windows Live Messenger .................................. 132 Projekt 57. Instalowanie programu Windows Live Messenger .............................. 133 Projekt 58. Dodawanie kontaktów w programie Windows Live Messenger .......... 139 Portale społecznościowe ............................................................................................... 141 Projekt 59. Zakładanie konta w portalu nasza-klasa ............................................... 141 Telefonowanie w internecie .......................................................................................... 143 Projekt 60. Zakup bramki VOIP ............................................................................. 143 Projekt 61. Podłączenie telefonu oraz internetu ..................................................... 144 Projekt 62. Logowanie na stronę usługi Tlenofon .................................................. 145 Projekt 63. Wybieranie odpowiedniego numeru .................................................... 147 Projekt 64. Przeglądanie statystyk połączeń ........................................................... 147 Spis treści 5 Program Skype ............................................................................................................. 148 Projekt 65. Pobieranie i instalowanie programu Skype .......................................... 148 Projekt 66. Zakładanie konta użytkownika ............................................................ 151 Projekt 67. Wykonanie pierwszego połączenia ...................................................... 153 Projekt 68. Dodawanie nowego kontaktu ............................................................... 153 Pobieranie plików z internetu — sieci P2P ................................................................... 155 Projekt 69. Pobieranie i instalacja programu eMule ............................................... 155 Projekt 70. Pobieranie pliku i zapisywanie go na dysku ......................................... 159 Pliki torrent ................................................................................................................... 168 Projekt 71. Poszukiwanie i zapisywanie plików torrent ......................................... 168 Projekt 72. Pobieranie i instalacja programu µTorrent ........................................... 169 Projekt 73. Konfiguracja programu µTorrent i pobieranie plików ......................... 171 Zdalne rozwiązywanie problemów z systemem Windows ........................................... 174 Projekt 74. Pomoc zdalna systemu Windows — prośba o pomoc .......................... 174 Projekt 75. Pomoc zdalna systemu Windows — oferta pomocy ............................ 177 Projekt 76. Pobieranie programu VNC ................................................................... 180 Projekt 77. Instalacja programu VNC .................................................................... 184 Projekt 78. Konfiguracja klienta programu VNC i podłączenie do zdalnego komputera ........................................................................................ 189 Jak być widocznym w internecie .................................................................................. 189 Projekt 79. Pobieranie i instalacja programu Hamachi ........................................... 189 Projekt 80. Konfiguracja programu Hamachi ......................................................... 195 Projekt 81. Konfiguracja programu Hamachi — podłączanie do istniejącej sieci ..... 197 Rozdział 4. Bezpieczeństwo pracy w sieci i problemy z jej działaniem .............. 199 Komercyjny firewall ..................................................................................................... 199 Projekt 82. Pobieranie i instalowanie komercyjnego firewalla ............................... 199 Projekt 83. Tworzenie reguł ................................................................................... 207 Uaktualnianie systemu Windows .................................................................................. 210 Projekt 84. Ustawianie automatycznego pobierania aktualizacji ............................ 210 Projekt 85. Ręczne pobieranie aktualizacji ze stron firmy Microsoft ..................... 212 Zabezpieczanie dostępu do komputera ......................................................................... 212 Projekt 86. Tworzenie nowych kont użytkowników .............................................. 214 Projekt 87. Wyłączanie konta Gość ........................................................................ 216 Projekt 88. Tworzenie osobistych folderów ........................................................... 216 Projekt 89. Testowanie połączenia pomiędzy dwoma komputerami ...................... 221 Projekt 90. Testowanie połączenia z internetem ..................................................... 222 Szyfrowanie dysku ....................................................................................................... 222 Projekt 91. Szyfrowanie zawartości dysku ............................................................. 223 Problemy z elektrycznością .......................................................................................... 235 Projekt 92. Podłączanie komputera do listwy przeciwprzepięciowej ..................... 236 Projekt 93. Podłączanie komputera do zasilacza UPS i instalacja oprogramowania ................................................................................ 237 Projekt 94. Konfiguracja zasilacza UPS ................................................................. 241 Skorowidz ................................................................................... 249 Rozdział 3. Sieć internet Przeglądarka internetowa Przeglądarka internetowa jest programem umożliwiającym przeglądanie stron inter- netowych znajdujących się na serwerach całego świata. Jej działanie polega głównie na wyświetlaniu zawartości strony, tak aby jej treść była zrozumiała i czytelna dla użytkownika. Dzięki wbudowanym różnym mechanizmom przeglądarki potrafią wy- świetlać grafikę, tekst oraz różnego rodzaju animacje i filmy. To od przeglądarki w du- żej mierze zależy, jak dana strona zostanie wyświetlona. Do najbardziej znanych mo- żemy zaliczyć przeglądarki Internet Explorer, Firefox oraz Opera. W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej niezwykle ważnym elementem jest poziom oferowanego przez nią bezpieczeństwa. Jeśli przeglądarka posiada luki, przez które można dostać się do zasobów komputera, lub umożliwia podglądanie wy- konywanych przez użytkownika czynności, jest bardzo słabym ogniwem całego sys- temu operacyjnego. Obecnie uważa się, że najmniej bezpieczną przeglądarką jest Internet Explorer firmy Microsoft, dlatego w dalszej części opisano, w jaki sposób zainstalować i używać Firefoksa. Projekt 44. Pobieranie nowej przeglądarki ze strony internetowej 1. Kliknij menu Start i wybierz ikonę Internet Explorer (rysunek 3.1). 2. Wpisz w przeglądarce adres www.firefox.pl. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową Mozilli (rysunek 3.2). Kliknij ikonę z napisem Pobierz za darmo. 3. W oknie Pobieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach (rysunek 3.3) kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać program instalacyjny na dysku. 104 Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania Rysunek 3.1. Aby pobrać z internetu najnowszą przeglądarkę Firefox, należy po raz ostatni posłużyć się przeglądarką Internet Explorer Rysunek 3.2. Podczas pisania książki najnowszą wersją przeglądarki był Firefox 3 Rozdział 3. ♦ Sieć internet 105 Rysunek 3.3. Możesz od razu uruchomić instalator, bez zapisywania pliku na dysku, klikając przycisk Uruchom 4. W oknie Zapisywanie jako wskaż miejsce na dysku, w którym zostanie zapisany plik (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Okno Zapisywanie jako 5. Rozpocznie się proces pobierania pliku z internetu. W wyświetlonym oknie pojawi się pasek postępu (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Okno postępu pobierania 6. Po zakończeniu pobierania w oknie Pobieranie ukończone kliknij przycisk Uruchom, aby rozpocząć instalację (rysunek 3.6). 106 Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania Rysunek 3.6. Kliknięcie przycisku Uruchom spowoduje rozpoczęcie instalacji. Jeśli nie chcesz w tym momencie instalować programu, kliknij przycisk Zamknij Projekt 45. Instalowanie przeglądarki internetowej Firefox 1. Kliknij dwukrotnie pobrany plik instalatora lub w punkcie 6. poprzedniego projektu naciśnij przycisk Uruchom (rysunek 3.6). 2. Jeśli instalacja jest kontynuacją poprzedniego projektu, pojawi się okno Internet Explorer — ostrzeżenie o zabezpieczeniach (rysunek 3.7). Kliknij przycisk Uruchom, aby rozpocząć instalację. Rysunek 3.7. Okno Internet Explorer — ostrzeżenie o zabezpieczeniach 3. Rozpocznie się proces instalacji. W wyświetlonym oknie pojawi się pasek postępu przygotowania do instalacji (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Pasek postępu informuje o procesie rozpakowywania plików instalatora 4. W oknie powitalnym instalatora (rysunek 3.9) kliknij przycisk Dalej. 5. Zapoznaj się z umową licencyjną (rysunek 3.10), a następnie zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki umowy licencyjnej i kliknij przycisk Dalej. Rozdział 3. ♦ Sieć internet 107 Rysunek 3.9. W oknie powitalnym kliknij przycisk Dalej Rysunek 3.10. Aby przejść do następnego etapu instalacji, konieczne jest zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej 6. W kolejnym kroku zaznacz pola wyboru Standardowa oraz Ustaw program Firefox jako domyślną przeglądarkę (rysunek 3.11). Kliknij przycisk Dalej. 7. W oknie Podsumowanie widoczny będzie folder, w którym zostanie zainstalowana przeglądarka. Domyślnie jest to C:ProgramFilesMozilla Firefox (rysunek 3.12). Kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację. 8. Podczas instalacji w oknie Instalowanie pojawi się pasek postępu instalacji (rysunek 3.13). 9. Po zakończeniu instalacji pojawi się okno Zakończenie pracy instalatora programu Mozilla Firefox (rysunek 3.14). Zaznacz pole wyboru Uruchom program Firefox i kliknij przycisk Zakończ. Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania 108 Rysunek 3.11. Okno Rodzaj instalacji Rysunek 3.12. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację 10. Przed uruchomieniem przeglądarki pojawi się kilka pytań konfiguracyjnych. W pierwszym oknie Importuj ustawienia i dane zaznacz pole wyboru Microsoft Internet Explorer (rysunek 3.15). Kliknij przycisk Dalej. 11. W kolejnym oknie określ stronę startową programu (rysunek 3.16). Najlepszym wyborem okazuje się pierwsza możliwość, czyli Firefox Start, szybka strona startowa z wyszukiwarką. Kliknij Dalej. 12. Program rozpocznie proces importowania danych (rysunek 3.17). Po zakończeniu kliknij przycisk Zakończ. Przeglądarka zostanie uruchomiona (rysunek 3.18). Rozdział 3. ♦ Sieć internet 109 Rysunek 3.13. Pasek postępu instalacji Rysunek 3.14. Zakończenie instalacji Rysunek 3.15. Okno Importuj ustawienia i dane Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania 110 Rysunek 3.16. Okno wyboru strony startowej Rysunek 3.17. Importowanie wybranych danych Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Aby mieć możliwość wysyłania tego rodzaju wiadomości, trzeba spełnić podstawowy warunek, jakim jest posiadanie konta pocztowego na dowolnie wybranym serwerze. Adres pocztowy składa się z dwóch części. W pierwszej znajduje się niepowtarzalny login, zaś w drugiej części — nazwa serwera, na którym konto zostało założone. Obie części są od siebie oddzielone znakiem „małpy” (@). Typowym przykładem adresu pocztowego jest np. login@nazwaserwera.pl. Rozdział 3. ♦ Sieć internet 111 Rysunek 3.18. Okno główne przeglądarki internetowej Firefox 3 Konto pocztowe można założyć na wielu dostępnych w internecie serwerach. Można je podzielić na płatne oraz darmowe. W większości przypadków ich funkcjonalność jest podobna. Czasami zdarza się, że darmowe serwery do każdej wysłanej wiadomości pocztowej dodają wiadomość reklamową. Obecnie na rynku jest tak wiele firm oferujących darmowy dostęp do konta e-mail, że trudno je wszystkie wymienić. Poniżej przedstawiono zakładanie konta pocztowego o nazwie Gmail na serwerach firmy Google, jednego z największych dostawców roz- wiązań wyszukiwania w internecie. Konto pocztowe Gmail jest oczywiście darmowe i udostępnia ponad 7 GB wolnego miej- sca na serwerze. Dla przeciętnego użytkownika, któremu poczta służy do kontaktów biznesowych lub z bliskimi, jest to wielkość praktycznie nie do wykorzystania. Konto pocztowe można obsługiwać, wykorzystując stronę WWW oraz za pomocą pro- gramu pocztowego. Aby utworzyć nową wiadomość za pośrednictwem strony WWW, konieczne jest stałe połączenie z internetem. Wykorzystując program pocztowy, wia- domości mogą być tworzone bez dostępu do internetu. Dostęp konieczny jest tylko na czas wysyłania wiadomości. 112 Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania Projekt 46. Zakładanie konta pocztowego na serwerze 1. Przejdź na stronę www.google.pl (rysunek 3.19). W górnym menu kliknij pozycję Gmail. Rysunek 3.19. Strona internetowa Google 2. Pojawi się strona internetowa Gmail (rysunek 3.20). Aby się zarejestrować, kliknij link Zarejestruj się znajdujący się w prawym dolnym rogu wyświetlonej strony. 3. Zostaniesz przeniesiony na stronę umożliwiającą założenie nowego konta pocztowego. Wypełnij wszystkie konieczne pola (rysunek 3.21). Następnie na samym dole strony wybierz Akceptuję. Stwórz moje konto (rysunek 3.22). Jednym z najważniejszych pól w całym formularzu jest pole Pożądany Login. Należy wpisać w nim login, który będzie równocześnie Twoim adresem e-mail, np. wpisując imię.nazwisko otrzymasz adres pocztowy w postaci: imię.nazwisko@gmail.com. 4. Po kilku sekundach proces rejestracji zostanie zakończony (rysunek 3.23). Aby wyświetlić nowo założone konto, kliknij link Wiem już wszystko — pokaż mi moje konto (rysunek 3.24). Rozdział 3. ♦ Sieć internet 113 Rysunek 3.20. Strona internetowa Gmail Rysunek 3.21. Wypełnij wszystkie pola niezbędne do założenia nowego konta pocztowego 114 Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania Rysunek 3.22. Kliknij przycisk Akceptuję. Stwórz moje konto, aby utworzyć nowe konto Rysunek 3.23. Zakończenie procesu rejestracji Rozdział 3. ♦ Sieć internet 115 Rysunek 3.24. Nowo założone konto pocztowe Projekt 47. Dostęp do konta przez stronę WWW 1. Wpisz w przeglądarce adres www.gmail.com. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania (rysunek 3.25). W polu E-mail podaj swój login, natomiast w polu Hasło wpisz ustalone hasło. Kliknij przycisk Zaloguj się. Projekt 48. Konfiguracja programu pocztowego do pracy z kontem Gmail Jeśli posiadasz pakiet Microsoft Office, do odbierania i wysyłania wiadomości pocz- towych możesz użyć programu Microsoft Outlook. Aby móc z niego korzystać, w pierw- szej kolejności należy dokonać jego konfiguracji. 1. Zaloguj się na konto Gmail. W górnym menu kliknij Ustawienia. Na stronie ustawień (rysunek 3.26) w dziale Pobieranie przez POP zaznacz pole wyboru Włącz POP dla wszystkich wiadomości (nawet już pobranych). 2. Przejdź do programu Outlook 2007 lub innego programu pocztowego, który aktualnie posiadasz. 3. Jeśli po raz pierwszy wykorzystujesz program pocztowy Outlook, w pierwszym oknie kreatora kliknij przycisk Dalej (rysunek 3.27). 116 Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania Rysunek 3.25. Przed naciśnięciem przycisku Zaloguj się możesz zaznaczyć pole wyboru Zapamiętaj mnie na tym komputerze, aby nie trzeba było za każdym razem podawać loginu i hasła Rysunek 3.26. Ustawienia konta Gmail Rozdział 3. ♦ Sieć internet 117 Rysunek 3.27. Okno kreatora programu Outlook 4. W oknie Konta e-mail wybierz pole wyboru Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej (rysunek 3.28). Rysunek 3.28. Okno Konta e-mail 118 Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania 5. W oknie Automatyczne konfigurowanie konta (rysunek 3.29) wypełnij wszystkie podane pola. W polu Imię i nazwisko podaj dane, które będą widoczne dla osoby odbierającej Twoją wiadomość. W polu Adres e-mail należy podać adres Twojego konta pocztowego, np. imię.nazwisko@gmail.com. Następnie w polu Hasło wpisz hasło dostępu do konta i powtórz je poniżej. Pole Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów pozostaw niezaznaczone. Kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.29. Konfiguracja konta Gmail w programie Outlook nie jest trudna i wymaga podania tylko podstawowych informacji 6. Pojawi się okno automatycznej konfiguracji pozostałych ustawień programu (rysunek 3.30). 7. Po zakończeniu konfiguracji w oknie Konfigurowanie powinna pojawić się informacja Konto e-mail z protokołu POP3. zostało pomyślnie skonfigurowane (rysunek 3.31). Kliknij przycisk Zakończ. 8. Po konfiguracji program Outlook jest gotowy do pracy (rysunek 3.32). Projekt 49. Tworzenie nowej wiadomości w programie pocztowym Outlook 1. W oknie głównym programu kliknij przycisk Nowy znajdujący się w lewym górnym rogu (rysunek 3.32). 2. W oknie, które się pojawi (rysunek 3.33), w polu Do... podaj adres e-mail adresata. Rozdział 3. ♦ Sieć internet 119 Rysunek 3.30. Program Microsoft Outlook zostanie automatycznie skonfigurowany. W tym czasie konieczne jest zapewnienie dostępu do internetu Rysunek 3.31. Zakończenie konfiguracji programu Outlook 120 Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania Rysunek 3.32. Okno główne programu Outlook Rysunek 3.33. Aby wysłać wiadomość, kliknij przycisk Wyślij Rozdział 3. ♦ Sieć internet 121 3. W polu Temat podaj temat wiadomości lub pozostaw to pole puste. Poniżej wpisz treść wiadomości. Następnie kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać wiadomość. Projekt 50. Odbieranie otrzymanych wiadomości 1. Na górnym pasku narzędzi kliknij przycisk Wyślij/Odbierz (rysunek 3.34). Rysunek 3.34. Odbieranie nowych wiadomości polega na naciśnięciu jednego przycisku 2. Podczas pobierania nowych wiadomości pojawi się okno z widocznym paskiem postępu (rysunek 3.35). Rysunek 3.35. Pasek postępu pobierania 122 Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania 3. Po odebraniu wiadomość pojawi się na zakładce Skrzynka odbiorcza (rysunek 3.36). Aby ją przeczytać, kliknij ją raz lewym przyciskiem myszy. Treść pojawi się w oknie po prawej stronie. Rysunek 3.36. Jeśli klikniesz wiadomość dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, wiadomość zostanie otwarta w nowym oknie Projekt 51. Funkcja Odpowiedz 1. Aby odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość e-mail, podświetl ją, naciskając raz lewym przyciskiem myszy. Kliknij przycisk Odpowiedz znajdujący się w górnym menu (rysunek 3.37). 2. Pojawi się okno z wypełnionym polem Do... (rysunek 3.38). Wpisz treść wiadomości, a następnie kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać odpowiedź. Komunikatory internetowe Komunikatory internetowe to programy umożliwiające przeprowadzanie pogawędek za pomocą internetu. Podczas pracy z komunikatorem możesz komunikować się z osobą na drugim końcu świata, wykorzystując do tego celu klawiaturę. Niektóre komunika- tory umożliwiają również darmowe rozmowy. Typowym przykładem jest znany pol- ski komunikator Gadu-Gadu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwiązania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: