Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 003097 18774629 na godz. na dobę w sumie
Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie środków z UE w ramach PO IG 8.1 - książka
Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie środków z UE w ramach PO IG 8.1 - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2646-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najnowsze zasady. Tym razem decyduje jakość projektu, nie kolejność zgłoszeń. Pobierz aktualizację książki!


Realne pieniądze na wirtualne usługi

Przewodnik ułatwiający przedsiębiorcy przygotowanie projektu oraz wniosku konkursowego w działalności typu e-biznes w ramach działania PO IG 8.1.

Na rozwój biznesu w Internecie możesz uzyskać do 85% wartości projektu!

Ludzka przedsiębiorczość nie zna granic, nic więc dziwnego, że kilkadziesiąt lat po powstaniu sieci komunikacyjnej dla celów wojskowych stała się ona popularnym miejscem prowadzenia interesów. Internet nie tylko ułatwia komunikację i obniża koszty działań promocyjnych firmy - może być także doskonałym kanałem świadczenia usług czy realizacji partnerskich projektów.

Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie ma wreszcie możliwość uzyskania wsparcia z funduszy europejskich. Jeśli zamierzasz oferować swoje usługi w formie elektronicznej szerokiemu gronu odbiorców lub chcesz realizować w sieci projekt biznesowy, masz szansę pozyskać dotację z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Tworzenie wniosku o dotację koniecznie zacznij od lektury tej książki!


Poznaj najnowsze zasady. Tym razem
decyduje jakość projektu, nie kolejność zgłoszeń.
Pobierz aktualizację książki
Patron książki:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie œrodków z UE w ramach PO IG 8.1 Autor: Agata £ukaszewska ISBN: 978-83-246-2646-5 Format: A5, stron: 168 Realne pieni¹dze na wirtualne us³ugi (cid:129) Tworzenie us³ug elektronicznych w ramach dzia³ania PO IG 8.1 (cid:129) Pozyskiwanie funduszy na uruchomienie dzia³alnoœci gospodarczej (cid:129) Opis przygotowywanych zmian w zakresie pozyskiwania œrodków z PO IG 8.1 Przewodnik u³atwiaj¹cy przedsiêbiorcy przygotowanie projektu oraz wniosku konkursowego w dzia³alnoœci typu e-biznes w ramach dzia³ania PO IG 8.1. Na rozwój biznesu w Internecie mo¿esz uzyskaæ do 85 wartoœci projektu! Ludzka przedsiêbiorczoœæ nie zna granic, nic wiêc dziwnego, ¿e kilkadziesi¹t lat po powstaniu sieci komunikacyjnej dla celów wojskowych sta³a siê ona popularnym miejscem prowadzenia interesów. Internet nie tylko u³atwia komunikacjê i obni¿a koszty dzia³añ promocyjnych firmy – mo¿e byæ tak¿e doskona³ym kana³em œwiadczenia us³ug czy realizacji partnerskich projektów. Dziêki cz³onkostwu Polski w Unii Europejskiej prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w Internecie ma wreszcie mo¿liwoœæ uzyskania wsparcia z funduszy europejskich. Jeœli zamierzasz oferowaæ swoje us³ugi w formie elektronicznej szerokiemu gronu odbiorców lub chcesz realizowaæ w sieci projekt biznesowy, masz szansê pozyskaæ dotacjê z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Tworzenie wniosku o dotacjê koniecznie zacznij od lektury tej ksi¹¿ki! (cid:129) Praktyczne wskazówki zwi¹zane z przygotowaniem projektu i wniosku o jego dofinansowanie, których nie znajdziesz w dokumentacji konkursowej. (cid:129) Wymagania formalne i merytoryczne konkursów. (cid:129) Zasady przygotowania projektu na przyk³adzie konkretnej us³ugi elektronicznej? (cid:129) Serwisy informacyjne, wortale , gazety i czasopisma elektroniczne, biblioteki cyfrowe, us³ugi bankowe, systemy p³atnoœci on-line, fotoalbumy, aukcje internetowe, gry on-line, udostêpnianie i aktualizacja oprogramowania, automatyczne nauczanie na odleg³oœæ, czyli co rzeczywiœcie jest e-us³ug¹ Spis treĂci WstÚp ...........................................................................................5 Rozdziaï 1. Co to jest e-biznes, czyli na co Unia Europejska udziela wsparcia ........................................................................7 Business to consumer (B2C) ................................................................. 9 Business to business (B2B) ................................................................. 12 Pozostaïe dziaïania w ramach priorytetu 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .......................... 13 Rozdziaï 2. Wymagania formalne, czyli sprawdě, czy moĝesz aplikowaÊ ..............................................................15 Wïasna dziaïalnoĂÊ gospodarcza ........................................................ 16 Status przedsiÚbiorstwa ...................................................................... 18 Czas trwania dziaïalnoĂci gospodarczej ............................................ 20 Miejsce i czas realizacji projektu ........................................................ 20 Rodzaje dziaïalnoĂci gospodarczej wykluczajÈce ubieganie siÚ o dofinansowanie w ramach dziaïania 8.1 PO IG .............................. 21 Wnioskodawcy wykluczeni z prawa do uzyskania dofinansowania w ramach dziaïania 8.1 PO IG ......... 23 Wykluczenia zwiÈzane z wczeĂniej otrzymanÈ pomocÈ de minimis ....................................... 24 ZgodnoĂÊ projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej ................................ 25 InnowacyjnoĂÊ projektu ....................................................................... 26 Rozdziaï 3. Ile moĝesz zyskaÊ dziÚki dofinansowaniu na realizacjÚ projektu w ramach dziaïania 8.1 PO IG ..........31 Maksymalna wartoĂÊ udzielanego wsparcia (dofinansowania projektu) .................................................................. 32 3 4 Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie Ărodków z UE w ramach PO IG 8.1 WartoĂÊ wkïadu wïasnego ................................................................... 32 Wydatki kwalifikujÈce siÚ do objÚcia wsparciem w ramach dziaïania 8.1 PO IG ............................................................. 33 Rozdziaï 4. Wymagania merytoryczne projektu w ramach dziaïania 8.1 PO IG, czyli zaczynamy pisaÊ projekt .............37 Cel projektu ........................................................................................... 37 Opis projektu ......................................................................................... 49 Wskaěniki realizacji celów projektu ................................................... 70 Uzasadnienie realizacji projektu ........................................................ 77 Harmonogram realizacji i etapy projektu .......................................... 87 Plan rzeczowo-finansowy realizacji projektu .................................... 88 ½ródïa finansowania i montaĝ finansowy projektu ............................... 94 TrwaïoĂÊ projektu ................................................................................ 95 Rozdziaï 5. Wniosek krok po kroku ...........................................................99 Generator wniosków ............................................................................ 99 Poszczególne elementy wniosku o dofinansowanie projektu w ramach dziaïania 8.1 PO IG .......... 104 Na co warto zwróciÊ uwagÚ podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu, czyli najczÚĂciej popeïniane bïÚdy .................................................... 127 Rozdziaï 6. ZaïÈczniki do wniosku o dofinansowanie projektu ............131 Rozdziaï 7. Sposób skïadania wniosku o dofinansowanie projektu .....133 Rozdziaï 8. Miejsce skïadania wniosku o dofinansowanie projektu ....135 Rozdziaï 9. Umowa o dofinansowanie projektu, czyli co CiÚ czeka, kiedy juĝ dostaniesz dofinansowanie do realizacji projektu ...........................143 Rozdziaï 10. Dziaïanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w praktyce ..................................147 Rozdziaï 11. Kilka praktycznych wskazówek zwiÈzanych z dziaïaniem 8.1 PO IG .............................................................159 Gdzie szukaÊ pomocy w trakcie przygotowania projektu w ramach dziaïania 8.1 PO IG ........................................................... 159 Planowane zmiany zwiÈzane z dziaïaniem 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2010 roku ................. 160 Podsumowanie ........................................................................165 R O Z D Z I A ’3 Ile moĝesz zyskaÊ dziÚki dofinansowaniu na realizacjÚ projektu w ramach dziaïania 8.1 PO IG G ïównym celem ubiegania siÚ o uzyskanie pozytywnej oceny wniosku o dofi- nansowanie kaĝdego projektu unijnego jest oczywiĂcie pozyskanie wspar- cia finansowego na realizacjÚ projektu, o dofinansowanie którego siÚ staramy. Kaĝdy z komponentów funduszy strukturalnych rzÈdzi siÚ osobnymi reguïami dotyczÈcymi wysokoĂci wsparcia rozumianego jako maksymalne dopuszczalne dofinansowanie realizacji projektu, jednak to, co ïÈczy niemal wszystkie programy unijne, to fakt, ĝe prawie zawsze zakïadajÈ one wspóïfinansowanie projektu w czÚĂci przez samego beneficjenta pomocy, czyli osobÚ lub instytucjÚ ubiega- jÈcÈ siÚ o uzyskanie wsparcia. Na tym samym mechanizmie opiera siÚ finansowe wspieranie dziaïalnoĂci go- spodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach dziaïania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poniĝej zostanÈ przedstawione zasady dotyczÈce dofinansowywania projektów realizowanych w ramach tego dziaïania. 31 32 Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie Ărodków z UE w ramach PO IG 8.1 Maksymalna wartoĂÊ udzielanego wsparcia (dofinansowania projektu) Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 RozporzÈdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielania przez PolskÈ AgencjÚ Rozwoju PrzedsiÚbiorczoĂci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju go- spodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo- darka wielkoĂÊ wsparcia w ramach powyĝszego dziaïania moĝe wynosiÊ do 85 wydatków kwalifikujÈcych siÚ do objÚcia wsparciem. JednoczeĂnie § 8 ust. 2 tego rozporzÈdzenia przewiduje, ĝe wartoĂÊ projektu, o dofinansowanie którego staramy siÚ w ramach dziaïania 8.1 PO IG, nie moĝe byÊ niĝsza niĝ 20 tysiÚcy zïotych i jednoczeĂnie nie moĝe przekro- czyÊ 1 miliona zïotych. WartoĂÊ wkïadu wïasnego Powyĝsze zasady dotyczÈce maksymalnej wartoĂci dofinansowania projektu oznaczajÈ, ĝe kaĝdy projekt realizowany w ramach dziaïania 8.1 PO IG musi byÊ wspóïfinansowany przez beneficjenta pomocy (wnioskodawcÚ — przedsiÚbiorcÚ, który uzyskaï dofinansowanie realizacji projektu i podpisaï umowÚ z PolskÈ AgencjÈ Rozwoju PrzedsiÚbiorczoĂci) w wysokoĂci co najmniej 15 caïkowitej wartoĂci projektu. Oznacza to, ĝe na kaĝdÈ zïotówkÚ wydanÈ na realizacjÚ projektu najwyĝej 85 groszy zostanie sfinansowane w ramach podpi- sanej umowy o dofinansowanie, a kolejne minimum 15 groszy musimy sfi- nansowaÊ ze Ărodków wïasnych. ZobowiÈzanie takie wynika z § 8 ust. 3 rozporzÈdzenia, który stanowi, ĝe mikro- lub maïy przedsiÚbiorca otrzymujÈcy wsparcie jest zobowiÈzany do zapewnienia finansowania projektu w czÚĂci nieobjÚtej wsparciem, przy czym co najmniej 15 wydatków kwalifikujÈcych siÚ do objÚcia wsparciem bÚdzie pokryte z jego Ărodków wïasnych pochodzÈcych z innych ěródeï niĝ pomoc publiczna. Ile moĝesz zyskaÊ dziÚki dofinansowaniu na realizacjÚ projektu 33 Wydatki kwalifikujÈce siÚ do objÚcia wsparciem w ramach dziaïania 8.1 PO IG GeneralnÈ zasadÈ w przyznawaniu dofinansowania do projektów unijnych jest to, ĝe kaĝdorazowo i dla kaĝdego priorytetu, dziaïania i poddziaïania instytucja zarzÈdzajÈca danym obszarem wsparcia okreĂla zamkniÚty katalog rodzajów wydatków (kosztów w projekcie), które bÚdÈ kwalifikowane w projekcie, czyli okreĂla tym samym zamkniÚtÈ grupÚ wydatków, jakie w zwiÈzku z realizacjÈ projektu moĝna wspóïfinansowaÊ w ramach przyznanych Ărodków z funduszy strukturalnych. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 RozporzÈdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielania przez PolskÈ AgencjÚ Rozwoju PrzedsiÚbiorczoĂci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospo- darki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo- darka wydatkami kwalifikujÈcymi siÚ do objÚcia wsparciem sÈ wydatki poniesione po dniu zïoĝenia wniosku o udzielenie dofinansowania, pono- szone jednak nie póěniej niĝ do dnia okreĂlonego kaĝdorazowo w umowie o dofinansowanie i jednoczeĂnie nie dïuĝej niĝ przez okres 24 miesiÚcy (porównaj rozdziaï 2., czÚĂÊ Miejsce i czas realizacji projektu). Katalog wydatków kwalifikujÈcych siÚ do objÚcia wsparciem w ramach dziaïa- nia 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawiera § 6 ust. 2 rozporzÈdzenia. Zalicza siÚ do nich wydatki na: ™ zakup usïug informatycznych, technicznych, doradczych prowadzÈcych do wytworzenia produktów cyfrowych oraz zwiÈzanych z przygotowaniem, Ăwiadczeniem i aktualizacjÈ e-usïugi, ™ wynagrodzenia brutto wraz z pozapïacowymi kosztami pracy — skïad- kami na obowiÈzkowe ubezpieczenia spoïeczne i zdrowotne — osób za- angaĝowanych bezpoĂrednio w realizacjÚ projektu objÚtego wsparciem, ponoszone ze Ărodków wïasnych mikroprzedsiÚbiorcy lub maïego przed- siÚbiorcy — pïatnika wynagrodzeñ i skïadek, ™ zakup analiz przygotowawczych, usïug ksiÚgowych, prawnych, transla- cyjnych i innych usïug eksperckich, 34 Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie Ărodków z UE w ramach PO IG 8.1 ™ zakup usïug pomocniczych, w szczególnoĂci transportowych, telekomu- nikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem ĝe ich stawki odpowiadajÈ powszechnie stosowanym na rynku, ™ zakup materiaïów biurowych i eksploatacyjnych, ™ najem i eksploatacjÚ pomieszczeñ, ™ promocjÚ wdroĝonych rozwiÈzañ, dokonywanÈ drogÈ elektronicznÈ i tra- dycyjnÈ, w tym dziaïania informacyjne i promocyjne mówiÈce o udziale fi- nansowym budĝetu Unii Europejskiej w projekcie objÚtym wsparciem, ™ nabycie wartoĂci niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeĝeli wartoĂci te speï- niajÈ ïÈcznie nastÚpujÈce warunki: ™ bÚdÈ wykorzystywane wyïÈcznie do celów projektu objÚtego wsparciem, ™ bÚdÈ podlegaÊ amortyzacji zgodnie z odrÚbnymi przepisami, ™ bÚdÈ nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, ™ zakup nowych Ărodków trwaïych, z wyjÈtkiem nieruchomoĂci w rozu- mieniu ustawy z 29 wrzeĂnia 1994 roku o rachunkowoĂci (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z póěniejszymi zmianami), ™ zakup uĝywanych Ărodków trwaïych, z wyjÈtkiem nieruchomoĂci w rozu- mieniu ustawy z 29 wrzeĂnia 1994 roku o rachunkowoĂci w § 3 ust. 1 pkt 11, przy czym: ™ cena uĝywanych Ărodków trwaïych nie moĝe przekraczaÊ ich wartoĂci rynkowej okreĂlonej na dzieñ nabycia i jest niĝsza od ceny podobnych, nowych aktywów, ™ sprzedajÈcy zïoĝy oĂwiadczenie okreĂlajÈce zbywcÚ uĝywanych Ărodków trwaïych, miejsce i datÚ ich zakupu, ™ w okresie 7 lat poprzedzajÈcych datÚ dokonania zakupu Ărodka trwaïe- go na potrzeby projektu uĝywane Ărodki trwaïe nie zostaïy nabyte z wykorzystaniem pomocy pochodzÈcej ze Ărodków publicznych, ™ raty spïat wartoĂci poczÈtkowej wartoĂci niematerialnych i prawnych, o których mowa powyĝej, oraz Ărodków trwaïych, o których mowa powyĝej, przez korzystajÈcego, naleĝne finansujÈcemu z tytuïu umowy leasingu Ile moĝesz zyskaÊ dziÚki dofinansowaniu na realizacjÚ projektu 35 prowadzÈcej do przeniesienia wïasnoĂci tych wartoĂci lub Ărodków na korzystajÈcego, z wyïÈczeniem leasingu zwrotnego, ™ zakup szkoleñ specjalistycznych bezpoĂrednio zwiÈzanych z uruchomie- niem i obsïugÈ e-usïugi dla osób zaangaĝowanych w realizacjÚ projek- tu objÚtego wsparciem, do wysokoĂci nieprzekraczajÈcej 10 caïkowitych wydatków kwalifikujÈcych siÚ do objÚcia wsparciem, o których mowa we wszystkich powyĝszych punktach. Podstawowe warunki montaĝu finansowanego Twojego projektu zwiÈzanego z uruchomieniem i wdroĝeniem e-usïugi obrazuje poniĝszy schemat (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Podstawowy montaĝ finansowy projektu dofinansowanego w ramach dziaïania 8.1 PO IG Warte zapamiÚtania! ™ PamiÚtaj, ĝe caïkowita wartoĂÊ Twojego projektu przygotowywanego w ramach dziaïania 8.1 PO IG nie moĝe byÊ niĝsza niĝ 20 tysiÚcy zïotych i nie moĝe przekroczyÊ 1 miliona zïotych. 36 Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie Ărodków z UE w ramach PO IG 8.1 ™ PamiÚtaj, ĝe Twój projekt realizowany w ramach dziaïania 8.1 PO IG bÚdzie dofinansowany maksymalnie w 85 wartoĂci caïego projektu, a kolejne 15 musisz sfinansowaÊ w ramach tzw. „wkïadu wïasnego” ze Ărodków wïasnych. ™ PamiÚtaj, ĝe w ramach projektu zostanÈ dofinansowane tylko te wydatki, które mieszczÈ siÚ w katalogu wydatków kwalifikowanych wykazanych w § 6 ust. 2 RozporzÈdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielania przez PolskÈ AgencjÚ Rozwoju PrzedsiÚbiorczoĂci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i roz- woju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego In- nowacyjna Gospodarka.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie środków z UE w ramach PO IG 8.1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: