Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 010831 16984099 na godz. na dobę w sumie
Dotacje przegląd orzecznictwa i interpretacji - ebook/pdf
Dotacje przegląd orzecznictwa i interpretacji - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405485 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera przegląd najnowszych interpretacji MF z odniesieniem do orzecznictwa sądów w sprawach podatkowych skutków otrzymania dotacji. Z publikacji dowiesz się:- od jakich dotacji należy zapłacić VAT- czy można odliczyć VAT od zakupów sfinansowanych dotacją- czy wydatki sfinansowane dotacją mogą być kosztem podatkowym- kiedy otrzymanie dotacji jest zwolnione z podatku dochodowego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SŁAWOMIR BILIŃSKI KATARZYNA WOJCIECHOWSKA DOTACJE PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI ISBN 978-83-7440-548-5 2 SPIS TREŚCI 1. Dotacje podlegające opodatkowaniu VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Dopłaty otrzymywane przez przedsiębiorstwa wodociągowe do ceny wody i ścieków podlegają opodatkowaniu VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2. Dotacje otrzymywane przez bary mleczne do ceny posiłków podlegają opodatkowaniu VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Dotacje niepodlegające opodatkowaniu VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.1. Dotacje otrzymywane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa na realizację celów statutowych nie podlegają opodatkowaniu VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.2. Refundacja kosztów utworzenia miejsca pracy nie podlega opodatkowaniu VAT . . . . . 4 3. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dotacji . . . . . . . . . 5 3.1. Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu otrzymania dotacji powstaje z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4. Odliczenie VAT od zakupów finansowanych dotacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4.1. Organizacja non profit nie może odliczyć VAT od zakupów finansowanych dotacją związanych z działalnością statutową, niepodlegającą opodatkowaniu VAT . . . . . . . . . 6 4.2. Jednostka samorządowa nie może odliczyć VAT od zakupów finansowanych dotacją związanych z działalnością ustawową, niepodlegającą opodatkowaniu VAT . . . . . . . . . 6 4.3. Jednostka samorządowa może odliczyć VAT od zakupów finansowanych dotacją związanych z działalnością podlegającą opodatkowaniu VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5. Przychód u otrzymującego dotację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5.1. Otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5.2. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przychodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5.3. Wynagrodzenie dyrektora szkoły niepublicznej sfinansowane dotacją z gminy stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . 9 6. Dotacje a koszty podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6.1. Wydatki pośrednio sfinansowane dotacją nie są kosztem podatkowym . . . . . . . . . . . . 10 6.2. Podatnik częściowo zwolniony z podatku dochodowego nie zaliczy do kosztów całości wydatku sfinansowanego dotacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.3. Towary nabyte z dotacji na rozpoczęcie działalności stanowią koszty podatkowe . . . . 12 7. Amortyzacja a dotacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7.1. W chwili sprzedaży budynku sfinansowanego częściowo z dotacji unijnych kosztem podatkowym jest jego cała niezamortyzowana wartość . . . . 13 7.2. Częściowe sfinansowanie zakupu środka trwałego dotacją nie wyklucza prawa do amortyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8. Zwolnienia z podatku dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.1. Wykorzystanie dotacji na cele statutowe korzysta ze zwolnienia podatkowego . . . . . . . 15 8.2. Zwolnienie z opodatkowania nadwyżki środków pieniężnych z otrzymanej dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.3. Dochód stanowiący wartość wpłaty na PFRON sfinansowanej z dotacji jest zwolniony 16 wrzesień 2015 r. DOTACJE 3 1. Dotacje podlegające opodatkowaniu VAT 1.1. Dopłaty otrzymywane przez przedsiębiorstwa wodociągowe do ceny wody i ścieków podlegają opodatkowaniu VAT Dopłaty otrzymywane przez przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji od gmin do ceny 1 m3 wody i ścieków mają bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez te przedsiębior- stwa. W związku z tym podlegają opodatkowaniu VAT. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, której fragment przytaczamy. MF Dokonując analizy przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności i powołanych przepisów, wskazać należy, że dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków będą miały bez- pośredni wpływ na cenę usługi świadczonej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca wyraźnie wskazał, że ceny stanowić będą różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską a uchwaloną dopłatą jednostkową do cen wody i/lub ścieków wynikającą z uchwał poszcze- gólnych gmin. Oznacza to, że w opisanej sytuacji wystąpi dopłata mająca na celu sfinansowa- nie ceny sprzedaży. Dopłaty do 1 m3 wody i ścieków zwiększają zatem obrót, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 kwietnia 2015 r., sygn. IBPP3/4512-47/15/JP Od redakcji Opodatkowaniu VAT podlegają tylko takie dotacje, które mają bezpośredni wpływ na cenę towa- rów i usług dostarczanych przez podmioty otrzymujące dotacje. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku dopłat udzielanych przez gminy do ceny 1 m3 wody i ścieków. Przedsiębiorstwa wodo- ciągów i kanalizacji nie powinny dokumentować otrzymywanych dopłat fakturami. Przekazywane im przez gminy dopłaty nie stanowią bowiem zapłaty z tytułu sprzedaży dokonywanej przez te przedsiębiorstwa na rzecz gospodarstw domowych w poszczególnych gminach. Otrzymane dopła- ty należy dokumentować np. notą księgową zawierającą wartość brutto dopłaty lub innym dowo- dem księgowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w przywołanej interpretacji. 1.2. Dotacje otrzymywane przez bary mleczne do ceny posiłków podlegają opodatkowaniu VAT Dotacje otrzymywane przez bary mleczne z urzędu miasta na pokrycie kosztów związanych z zakupem produktów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków mają wpływ na ich cenę. W związku z tym podlegają opodatkowaniu VAT. Potwierdza to interpretacja indywi- dualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, której fragment przytaczamy. MF Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć działal- ność gospodarczą w formie baru mlecznego w rozumieniu art. 6 pkt 17 ustawy o po- mocy społecznej. W tym celu zamierza skorzystać z dotacji przedmiotowej z urzędu miasta. Dotacje przedmiotowe będą dotyczyły konkretnych posiłków. Ze środków pochodzą- cych z otrzymanej dotacji sfinansowane zostaną koszty związane z zakupem produktów spo- żywczych w celu przygotowania posiłków oraz wszystkie koszty wiążące się z przygotowa- niem posiłków, które byłyby sprzedawane w barze mlecznym (koszty robocizny). wrzesień 2015 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dotacje przegląd orzecznictwa i interpretacji
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: