Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00475 005915 18981972 na godz. na dobę w sumie
Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania i rozliczania - ebook/pdf
Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania i rozliczania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-470-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Polski ustawodawca dopuszcza zakładanie i prowadzenie szkół i placówek przez podmioty prywatne pod warunkami określonymi w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Jednym z aspektów związanych stricte z prowadzeniem szkół i placówek przez podmioty prywatne jest ich dotowanie. Obowiązek dotowania spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego, która jest właściwa do:

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie Czytelnikom praktycznych aspektów związanych z udzielaniem, korzystaniem i kontrolą dotacji udzielanych szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty prywatne.

W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na najczęściej pojawiające się problemy i wątpliwości. Uwzględniono orzeczenia sądów oraz stanowiska i opinie organów nadzoru. Z tych też względów ebook adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio zajmujących się udzielaniem i rozliczaniem dotacji – w tym skarbników, pracowników wydziału edukacji, pracowników kontroli, ale również do osób (fizycznych i prawnych) prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AGATA PISZKO Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania wykorzystywania i rozliczania Spis treści Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania i rozliczania 1 Procedury udzielania i wykorzystania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ................. 4 1.1. Zagadnienia ogólne ................................................................. 4 1.2. Dotacja jako pomoc finansowa ............................................... 6 1.3. Rodzaje dotacji ....................................................................... 10 1.4. Konsekwencje nieprawidłowego korzystania z dotacji ........... 11 1.4.1. Niewykorzystanie dotacji ........................................................ 12 1.4.2. Nieprawidłowości związane z korzystaniem z dotacji i ich konsekwencje .......................................................................... 13 2. Dotacje udzielane szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty prywatne ..................................................... 16 2.1. Zakładanie i prowadzenie szkół i placówek publicznych przez podmioty prywatne ....................................................... 17 2.2. Zakładanie i prowadzenie szkół i placówek niepublicznych przez podmioty prywatne ....................................................... 18 2.3. Rodzaj dotacji udzielanych podmiotom prywatnym prowadzącym szkoły i placówki oświatowe – uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego ................. 20 3. Charakterystyka dotacji udzielanych szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez podmioty prywatne ............................ 23 3.1. Szkoły i placówki publiczne – warunki udzielania dotacji ..... 27 3.2. Szkoły i placówki niepubliczne – warunki udzielania dotacji ..................................................................................... 36 wrzesień 2014 r. 1 Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania... 3.3. Wysokość dotacji .................................................................... 47 3.4. Wykorzystanie dotacji ............................................................ 49 3.5. Refundacja dotacji .................................................................. 52 3.5.1. Przedszkola publiczne ............................................................ 53 3.5.2. Przedszkola niepubliczne ....................................................... 55 3.6. Dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe ...................... 58 3.7. Kontrola sposobu wykorzystania dotacji ................................ 59 4. Zmiany w zakresie dotowania przedszkoli niepublicznych w kontekście nowelizacji ustawy o systemie oświaty ......... 64 5. Dochodzenie roszczeń .......................................................... 69 6. Uchwała w sprawie udzielania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych – wzór ....................................... 70 2 wrzesień 2014 r. Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania... AgAtA Piszko Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania i rozliczania WSTĘP Polski ustawodawca dopuszcza zakładanie i prowadzenie szkół i pla- cówek przez podmioty prywatne pod warunkami określonymi w usta- wie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jednym z aspektów związanych stricte z prowadzeniem szkół i placówek przez podmioty prywatne jest ich dotowanie. Obowiązek dotowania spoczywa na jed- nostce samorządu terytorialnego, która jest właściwa do: zz udzielenia zezwolenia – w przypadku szkół i placówek publicz- zz wpisu do ewidencji – w przypadku szkół i placówek niepublicz- nych, nych. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie Czytelnikom praktycznych aspektów związanych z udzielaniem, korzystaniem i kontrolą do- tacji udzielanych szkołom i placówkom prowadzonym przez pod- mioty prywatne. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na najczęściej pojawiające się problemy i wątpliwości. Uwzględniono orzeczenia sądów oraz stanowiska i opinie organów nadzoru. Z tych też względów ebook adresowany jest przede wszystkim do przed- stawicieli jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio zajmu- jących się udzielaniem i rozliczaniem dotacji – w tym skarbników, pracowników wydziału edukacji, pracowników kontroli, ale również do osób (fizycznych i prawnych) prowadzących szkoły i placówki oświatowe. wrzesień 2014 r. 3 Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania... 1. Procedury udzielania i wykorzystania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Dotacje są jednym ze składników wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Stanowią one ten rodzaj wydatków, którym ustawodawca przypisuje szczególny charakter. Transfer środków dotacyjnych przekazy- wanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do podmiotu korzy- stającego z dotacji odbywa się na szczególnych zasadach, które określone zostały w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp). 1.1. Zagadnienia ogólne Zgodnie z definicją ustawową (art. 126 uofp), dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki: zz budżetu państwa, zz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, zz państwowych funduszy celowych – przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań pub- licznych, na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw (w tym np. ustawy o systemie oświaty) lub umów międzynarodowych. W kontekście powołanej definicji, warto zwrócić uwagę na dwie bardzo istotne kwestie: zz dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania – ich wykorzy- stanie musi wpisywać się w przepisy ustawy, względnie zapisy uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (dotacja nie może być wykorzystana w sposób dowolny, wedle uznania beneficjenta), zz są udzielane na realizowanie zadań publicznych – a więc takich, których realizacja wynika z przepisów obowiązującego prawa (zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego wynikają z obowiązują- cych ustaw). Jedną z przesłanek przekazania dotacji jest realizacja zadania publiczne- go. Na podstawie regulacji ustawowych można dokonać podziału zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 4 wrzesień 2014 r. Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania... Zgodnie z przyjętą terminologią, zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na zadania: zz własne, zz zlecone. Zgodnie z konstytucyjną zasadą wyrażoną w art. 166 ust. 1 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Kon- stytucja RP) – zadaniami własnymi są zadania publiczne służące zaspo­ kajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zadania własne poszczególnych szczebli jed- nostek samorządu terytorialnego zostały doprecyzowane w przepisach ustrojowych: zz art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zz art. 4 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zz art. 14 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Oczywiście, wspomniane przepisy stanowią jedynie punkt wyjścia do określenia, co konkretnie należy do katalogu zadań własnych poszczegól- nych jednostek samorządu terytorialnego, gdyż obowiązek ich realizacji zawarty jest również w ustawach szczególnych. Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na: zz obligatoryjne (jednostka ma obowiązek ich realizacji), zz fakultatywne (ich realizacja zależy od decyzji jednostki, przy czym czynnikiem determinującym jest najczęściej czynnik finansowy). ZaPamiĘTaj! Zadania zlecone – zadania wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa, zle- cone jednostkom samorządu terytorialnego, przy czym tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych określają przepisy rangi ustawowej. Przekazanie zadań zleconych organom jednostek samorządu terytorialnego może odbywać się w drodze: zz ustawy – wówczas zadania te mają charakter obowiązkowy, zz porozumienia – świadczy to o dobrowolnym charakterze zadania. Realizowanie przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, czy to zgodnie z przepisami ustawy (zadania zlecone obowiązkowe), czy też według porozumień (zadania zlecone dobrowolne) następuje – jak wrzesień 2014 r. 5 Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania... już zaznaczono wcześniej – na podstawie środków finansowych przekazy- wanych na ten cel. Świadczą o tym odpowiednio zapisy art. 46 i 49 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta- wami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewnia- jącej realizację tych zadań. Natomiast jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu tery- torialnego, na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od tych jednostek dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego poro- zumienia, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. W przypadku zadań zleconych obligatoryjnych finansowanie odbywa się poprzez przekazanie właściwej jednostce samorządu terytorialnego kwoty dotacji celowej, zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju. Dotacje celowe są przeka- zywane przez wojewodów, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Środki finansowe powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku jed- nostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należne- go świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym. Z ORZECZNICTWA Artykuł 49 ust. 6 ustawy z 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto- rialnego stwarza samodzielną podstawę dla wystąpienia z pozwem o zapłatę na rzecz jednostki, której zlecono wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej, gdy przekazana dotacja celowa nie zapewnia pełnego i terminowe- go wykonania zleconych zadań. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2012 r., sygn. akt II CSK 195/11 1.2. Dotacja jako pomoc finansowa Dotacja udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla in- nej jednostki samorządu terytorialnego stanowi wyraz pomocy finansowej. 6 wrzesień 2014 r. Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania... Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomoc taka może być udzie- lana innym jednostkom samorządu terytorialnego jako: zz dotacja celowa, zz pomoc rzeczowa. Instytucja pomocy finansowej służy przekazaniu środków przez jednostkę samorządu terytorialnego innej jednostce samorządu terytorialnego na sfi- nansowanie jej zadań, zgodnie z art. 220 ust. 1 uofp. PRZyKłAD Gmina udziela powiatowi pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na do- finansowanie wydatków bieżących specjalnego ośrodka szkolno-wychowaw- czego (dalej: SOSW), którego organem prowadzącym jest ten powiat. Gmina uznała powyższą pomoc za celową, z uwagi na fakt, iż do SOSW uczęszczają dzieci niepełnosprawne mające miejsce zamieszkania na jej terenie. Podstawą udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu tery- torialnego jest umowa. Zawarcie umowy musi zostać poprzedzone podję- ciem uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego udzielającej pomocy finansowej w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla konkretnego powiatu. W uchwale należy określić wolę udzielenia pomocy, kwotę pomocy oraz szczegółowy cel, na jaki zostanie ta pomoc przeznaczona. Zgodnie z art. 216 ust. 2 uofp, wydatki budżetu jednostki samorządu te- rytorialnego są przeznaczone m.in. na określoną odrębną uchwałą pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Z ORZECZNICTWA Uchwała organu samorządu terytorialnego, w tym samorządu wojewódz- twa, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innej jednostki winna w sposób konkretny i jasny określać zadanie, na realizację którego pomoc finansowa jest przeznaczona, jak również zawierać kategoryczne sformu- łowanie o udzieleniu takiej pomocy, ponieważ ten organ jednostki mocą podjętej uchwały uprawniony jest do podjęcia decyzji o udzieleniu takiej pomocy. Wyrok WSA w Warszawie z 6 marca 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 668/07 wrzesień 2014 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania i rozliczania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: