Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00337 007110 14075911 na godz. na dobę w sumie
Dotacje z Unii Europejskiej - książka
Dotacje z Unii Europejskiej - książka
Autor: , Liczba stron: 352
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-774-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zdobądź dotacje unijne dla swojej firmy

Dotacje unijne to 'gorący' temat ostatnich miesięcy. Fundusze przedakcesyjne, a po nich programy wsparcia dla przedsiębiorstw otworzyły przed tysiącami podmiotów gospodarczych możliwości pozyskania środków na sfinansowanie działalności, zakupów czy usług. Pozyskanie dotacji nie jest jednak tak łatwe, jak może się wydawać. Niezwykle istotny jest wybór odpowiedniego programu, prawidłowe wypełnienie dokumentów i odpowiednie gospodarowanie środkami pomocowymi.

Książka 'Dotacje z Unii Europejskiej' to podręcznik dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się skorzystać z pomocy oferowanej przez Unię Europejską. Zawiera wszystkie informacje, które mogą okazać się tu przydatne -- cele programu i rodzaje dotacji, zasady planowania projektu, dla którego mają być przeznaczone dotacje i tok postępowania przy składaniu wniosku. Pokazuje, jak prawidłowo wypełnić wniosek i skompletować niezbędne załączniki. Przedstawia także prawidłowy sposób realizacji dotowanego projektu.

Zrealizuj własne pomysły z pomocą unijnych programów wsparcia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dotacje z Unii Europejskiej Autorzy: Karolina Sikorska, Tomasz Bulzacki ISBN: 83-7361-774-4 Format: A5, stron: 360 Zdob¹dŸ dotacje unijne dla swojej firmy (cid:127) Dowiedz siê, z jakich programów mo¿esz skorzystaæ (cid:129) Wype³nij prawid³owo wniosek o dotacjê (cid:129) Odpowiednio wykorzystaj œrodki z dotacji Dotacje unijne to „gor¹cy” temat ostatnich miesiêcy. Fundusze przedakcesyjne, a po nich programy wsparcia dla przedsiêbiorstw otworzy³y przed tysi¹cami podmiotów gospodarczych mo¿liwoœci pozyskania œrodków na sfinansowanie dzia³alnoœci, zakupów czy us³ug. Pozyskanie dotacji nie jest jednak tak ³atwe, jak mo¿e siê wydawaæ. Niezwykle istotny jest wybór odpowiedniego programu, prawid³owe wype³nienie dokumentów i odpowiednie gospodarowanie œrodkami pomocowymi. Ksi¹¿ka „Dotacje z Unii Europejskiej” to podrêcznik dla przedsiêbiorców, którzy zdecydowali siê skorzystaæ z pomocy oferowanej przez Uniê Europejsk¹. Zawiera wszystkie informacje, które mog¹ okazaæ siê tu przydatne — cele programu i rodzaje dotacji, zasady planowania projektu, dla którego maj¹ byæ przeznaczone dotacje i tok postêpowania przy sk³adaniu wniosku. Pokazuje, jak prawid³owo wype³niæ wniosek i skompletowaæ niezbêdne za³¹czniki. Przedstawia tak¿e prawid³owy sposób realizacji dotowanego projektu. (cid:129) Unijne programy dla przedsiêbiorstw (cid:129) Planowanie i dokumentowanie projektu (cid:129) Prawid³owe wype³nianie wniosku o dotacje (cid:129) Kompletowanie za³¹czników (cid:129) Zasady weryfikacji i oceny wniosków (cid:129) Realizacja projektu (cid:129) Rozliczanie projektu Zrealizuj w³asne pomys³y z pomoc¹ unijnych programów wsparcia Spis treści Wstęp 1. Starajmy się jak najwięcej dowiedzieć… Podstawy prawne korzystania z funduszy? Definicja przedsiębiorcy Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Kilka przeszkód, które stoją na drodze po dofinansowanie 2. Jest w czym wybierać… Dotacje dla firm rozwijających się Zainwestuj Cel: NOWE BUDYNKI / MODERNIZACJA STARYCH BUDYNKÓW Cel: OCHRONA ŚRODOWISKA Cel: SAMOCHODY / SPECJALISTYCZNE ŚRODKI TRANSPORTU Pokaż się klientowi Fachowiec podpowie Będąc na rozbiegu Dla firm innowacyjnych Nie tylko nowe technologie Najczęstsze błędy 7 11 12 21 22 22 23 25 26 26 26 27 28 30 31 34 36 36 36 4 D O T A C J E Z U N I I E U R O P E J S K I E J 3. Dobry projekt jest kluczem do sukcesu Zarządzanie cyklem projektu Najtrudniejsze są początki 1. Analiza 2. Formułowanie celu 3. Realizacja projektu 4. Budżet Najczęstsze błędy Zgodność projektu z polityką UE Polityka konkurencji Zasada de minimis Zamówienia publiczne Ochrona środowiska Równe traktowanie kobiet i mężczyzn 4. Wypełniamy wniosek o dotację W jakiej formie złożyć wniosek? Złożenie wniosku o dofinansowanie, który nie wymaga zaciągnięcia kredytu Złożenie wniosku o dofinansowanie, który wymaga finansowania ze środków kredytu Najczęstsze błędy Przykładowy wniosek Objaśnienia 5. Kompletujemy załączniki Biznesplan i studium wykonalności — co to jest? Elementy niezbędne do stworzenia biznesplanu i studium wykonalności Analiza ekonomiczna 6. Gdzie złożyć wniosek? Sposób ustalenia miejsca lokalizacji projektu 7. Wniosek podlega weryfikacji i ocenie Ocena formalna Ocena ekonomiczno-techniczna Kryteria techniczno-ekonomiczne Ocena merytoryczna Kryteria merytoryczne 39 40 42 46 48 51 58 67 68 68 68 69 73 73 75 76 76 77 78 79 93 103 103 104 126 161 161 163 163 170 171 173 173 S P I S T R E Ś C I 5 8. Podpisujemy umowę Umowa o dofinansowanie Treść umowy Zawarcie umowy kredytowej Warunki wypłaty środków finansowych Rozwiązanie umowy o dofinansowanie 9. Realizacja projektu Kontrola — monitoring — ocena (ewaluacja) Różnice Kontrola realizacji projektu Sprawozdania składane przez wnioskodawcę Ocena Rodzaje oceny Etapy procedury ewaluacyjnej 10. Rozliczamy się — otrzymujemy dotację! Procedura płatności Rozliczenie projektu i wypłata dofinansowania A B C Podsumowanie Lista instytucji wdrażających SPO WKP Lista regionalnych instytucji finansujących Centra Euro Info w Polsce Z jakich dotacji korzystają przedsiębiorcy? Programy przedakcesyjne Phare 2003 Programy wewnętrzne Unii Europejskiej Fundusze strukturalne Pomoc dla przedsiębiorców w ramach SPO WKP 1. Pomoc w zakresie dostępu do usług i informacji 2. Pomoc w zakresie doradztwa 3. Pomoc w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw 4. Pomoc w zakresie wsparcia finansowego 183 183 183 185 186 187 191 191 192 194 197 198 198 199 207 207 208 211 213 213 214 217 217 221 221 222 233 237 246 247 247 252 254 258 6 D O T A C J E Z U N I I E U R O P E J S K I E J Pomoc dla przedsiębiorców w ramach SPO RZL 1. Działania pośrednie Pomoc dla przedsiębiorców w ramach ZPORR 1. Działania pośrednie nakierowane na przedsiębiorstwa D E F G H Certyfikaty jakości HACCP Oznakowanie CE Norma ISO Rodzaje ISO Kredyty Kredyt pomostowy Fundusz Poręczeń Unijnych Jak wybrać bank? — cztery kroki Najczęstsze błędy Lista banków Matryca logiczna projektu Tabela kwalifikowalności szczególnych wydatków Słowniczek Skorowidz 263 263 265 265 269 269 269 289 295 296 301 301 301 304 306 306 307 311 311 315 315 327 327 341 7 Wniosek podlega weryfikacji i ocenie Ocena formalna Ocenie formalnej poddane zostaną wyłącznie te wnioski o dofinansowa- nie, które zostały złożone w RIF zgodnie z zasadami opisanymi w po- przednich rozdziałach. Podczas wstępnej oceny sprawdzane jest przede wszystkim, czy: ♦ wniosek został złożony w terminie; ♦ wniosek wypełniono zgodnie z obowiązującym formatem łącznie z podpisaną deklaracją wnioskodawcy, zamieszczoną we „Wniosku o dofinansowanie”; ♦ załączono komplet dokumentów wymienionych w załączniku do „Wniosku o dofinansowanie”; ♦ wnioskodawca jest właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem właściciela mikroprzedsiębiorstwa, chyba że prowadzi on działalność gospodarczą co najmniej 3 lata lub działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym; ♦ wnioskodawca spełnia zasady udzielania dofinansowania określone w Uzupełnieniu do Programu Operacyjnego. 164 D O T A C J E Z U N I I E U R O P E J S K I E J Ocena formalna dokonywana jest po wpłynięciu wniosku do regionalnej instytucji finansującej na bieżąco, w terminie do 18 dni od upływu da- nego terminu składania wniosków. Przed dokonaniem kontroli formalnej, elektroniczna wersja wniosku wprowadzana jest automatycznie do systemu SIMIK (System Informa- tyczny Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności). Pracownicy RIF odnotowują datę wpłynięcia wniosku o dofinansowanie oraz nadają każdemu wnioskowi niepowta- rzalny numer referencyjny w systemie SIMIK. Informacja o dacie wpły- nięcia wniosku o dofinansowanie oraz nadaniu numeru referencyjnego w systemie SIMIK jest przesyłana wnioskodawcy przez RIF. Pracownicy RIF na bieżąco dokonują sprawdzenia przesłanych wnio- sków pod względem formalnym, czyli zgodności administracyjnej oraz zgodności z zasadami działania, przy wykorzystaniu poniższej listy sprawdzającej (tabela 7.1). Tak Nie Nie dotyczy Tabela 7.1. Kryteria weryfikacji formalnej A. Zgodność administracyjna 1. Wniosek został złożony w terminie. 2. Wniosek jest sporządzony w formie druku (nie odręcznie) w języku polskim. 3. Wniosek jest przedłożony w jednym oryginale i jednej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem1 oraz w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna oraz papierowa wniosku są tożsame i mają taki sam numer sumy kontrolnej). 4. Wszystkie wymagane rubryki wniosku są wypełnione (zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie). 5. Wniosek jest podpisany przez osobę uprawnioną. 6. Deklaracja umieszczona we „Wniosku o dofinansowanie” jest podpisana przez osobę uprawnioną. 1 W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony... do strony”, własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę. W N I O S E K P O D L E G A W E R Y F I K A C J I I O C E N I E 165 7. Wniosek jest podpisany i parafowany na każdej stronie. 8. Wniosek wraz z załącznikami jest opatrzony stemplem oraz parafowany przez pracownika instytucji kredytującej, która wydała promesę kredytową lub udzieliła kredytu2. 9. Wniosek jest kompletny, tj. zarówno oryginał, jak i kopia wniosku zawierają wszystkie wymagane załączniki, w tym: 9.1. Dokument rejestrowy wnioskodawcy (aktualny pełny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wnioskodawcy3): ♦ jest załączony do oryginału wniosku i do kopii wniosku; ♦ jest wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku; ♦ kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. 9.2. Kopia informacji o numerze REGON: ♦ jest załączona do oryginału wniosku i do kopii wniosku; ♦ jest wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku; ♦ jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. 9.3. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa: ♦ oryginał tego dokumentu jest załączony do oryginału wniosku, a kopia do kopii; ♦ zaświadczenia są aktualne i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku; ♦ kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. 9.4. Informacja dodatkowa — biznesplan: ♦ jest sporządzona zgodnie z formatem; ♦ oryginał jest załączony do oryginału wniosku, a kopia do kopii wniosku; ♦ jest podpisana przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę; ♦ ma ponumerowane strony; ♦ kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem; ♦ dołączona jest wersja na nośniku elektronicznym. 2 Jeśli na realizację projektu wymagane jest zaciągnięcie kredytu. 3 W przypadku spółki cywilnej dotyczy wszystkich wspólników. 166 D O T A C J E Z U N I I E U R O P E J S K I E J 9.5. Bilans oraz rachunek wyników za ostatnie 2 lata oraz zakończone kwartały roku bieżącego (od 21 dnia po zakończeniu kwartału) w formacie wymaganym przez instytucję kredytującą lub leasingodawcę lub w formacie F02 — w przypadku informacji za ostatnie 2 lata i F01 — w przypadku informacji za rok bieżący: ♦ są załączone do oryginału i do kopii wniosku; ♦ są sporządzone we właściwym formacie; ♦ są za właściwe okresy; ♦ kopie są potwierdzone za zgodność z oryginałem. 9.6. Kopie deklaracji PIT lub CIT oraz VAT: ♦ są załączone do oryginału i do kopii wniosku; ♦ jedna kopia deklaracji, którą wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym załączona do oryginału wniosku i jedna kopia załączona do kopii wniosku; ♦ są z miesiąca sprzed miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w okresach rzadszych, dołączone jest właściwe oświadczenie wraz z ostatnią deklaracją, którą wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym; ♦ kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. 9.7. Kopia promesy kredytowej4: ♦ jest załączona do oryginału i do kopii wniosku; ♦ została wydana przez jedną z instytucji kredytujących, z którą PARP zawarła porozumienie o współpracy w ramach realizacji działania 2.3; ♦ ma ponumerowane strony; ♦ jest parafowana na każdej stronie; ♦ kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. 9.8. Kopia dokumentu potwierdzającego ubieganie się o finansowanie projektu ze środków Funduszu Inwestycyjnego5: ♦ jest załączona do oryginału i do kopii wniosku; ♦ została wydana przez Fundusz Inwestycyjny; 4 Jeśli jest wymagana. 5 Jeśli jest wymagana. W N I O S E K P O D L E G A W E R Y F I K A C J I I O C E N I E 167 ♦ ma ponumerowane strony; ♦ jest parafowana na każdej stronie; ♦ kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. 9.9. Kopia promesy zawarcia umowy leasingu6: ♦ jest załączona do oryginału i do kopii wniosku; ♦ została wydana przez instytucję finansującą (leasingodawcę); ♦ ma ponumerowane strony; ♦ jest parafowana na każdej stronie; ♦ kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. 9.10. Pełnomocnictwo wraz z kopią dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy. ♦ Oryginał pełnomocnictwa jest załączony do oryginału wniosku, a kopia do kopii wniosku. ♦ Jest wystawione w formie notarialnej, w przypadku gdy umowa o dofinansowanie podpisywana będzie w imieniu wnioskodawcy przez pełnomocnika. ♦ Jest wystawione w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami, w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie jest podpisany w imieniu wnioskodawcy przez pełnomocnika. ♦ Kopia dokumentu, na podstawie którego upoważniono do reprezentowania wnioskodawcy, jest dołączona. ♦ Kopie są potwierdzone za zgodność z oryginałem. 9.11. Kopia umowy spółki (w przypadku spółki cywilnej): ♦ jest załączona do oryginału i do kopii wniosku; ♦ ma ponumerowane strony; ♦ jest potwierdzona za zgodność z oryginałem; ♦ jest parafowana na każdej ze stron. 9.12. Kopie pozwolenia na budowę, operat szacunkowy, wycena (nie dotyczy przypadku planowania nabycia nieruchomości)7: 6 Jeśli projekt będzie finansowany w drodze leasingu. 7 O ile są one uzasadnione rodzajem zadań realizowanych w ramach projektu, będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu. 168 D O T A C J E Z U N I I E U R O P E J S K I E J ♦ są załączone do oryginału i do kopii wniosku; ♦ mają ponumerowane strony; ♦ są potwierdzone za zgodność z oryginałem. 9.13. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu: ♦ jego oryginał jest załączony do oryginału wniosku, a kopia do kopii wniosku; ♦ ma ponumerowane strony; ♦ kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. 9.14. Opinia sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 39, poz. 335) lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim — o zakresie działania obejmującym charakter wspieranej inwestycji, potwierdzającą okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem projektu wnioskodawcy8. ♦ Oryginał dokumentu jest załączony do oryginału wniosku, a kopia do kopii wniosku. ♦ Ma ponumerowane strony. ♦ Kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. 9.15. Opinia sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 39, poz. 335) lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim — potwierdzająca okres i zakres stosowania technologii, o którą oparta jest działalność gospodarcza wnioskodawcy9. ♦ Oryginał jest załączony do oryginału wniosku, a kopia do kopii wniosku. ♦ Ma ponumerowane strony. ♦ Kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. 8 Załącznik jest dołączany przez Wnioskodawców, którzy ubiegać się będą o uzyskanie punktów z kategorii „Innowacyjność” kryteriów merytorycznych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023). W przypadku Wnioskodawców nie ubiegających się o uzyskanie punktów z tej kategorii kryteriów merytorycznych załącznik nie jest wymagany. W N I O S E K P O D L E G A W E R Y F I K A C J I I O C E N I E 169 Tak Nie 9.16. Informacja dotycząca otrzymania pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis sporządzona na formularzu określonym rozporządzeniem RM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1960). ♦ Oryginał jest załączony do oryginału wniosku, a kopia do kopii wniosku. ♦ Ma ponumerowane strony. ♦ Kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. B. Zgodność projektu z zasadami Działania 1. Wnioskodawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą lub mikroprzedsiębiorcą, który wykonuje działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat lub prowadzi działalność gospodarczą z zastosowaniem zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. 2. Wnioskodawca nie ubiega się o dofinansowanie na projekt dotyczący działalności gospodarczej w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, (Dz. U. Nr 195 poz. 2010). 3. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniom w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195 poz. 2010). 4. Wnioskodawca ma siedzibę na terenie Polski. 5. Projekt jest zlokalizowany na terenie Polski. 6. Zakres przedmiotowy projektu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195 poz. 2010). 7.Kategorie wydatków kwalifikowanych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195 poz. 2010). 8. Wartość wsparcia została wyliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195 poz. 2010). 170 D O T A C J E Z U N I I E U R O P E J S K I E J 9. Okres trwania przedsięwzięcia jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195 poz. 2010). 10. Wartość kredytu w promesie kredytowej lub w informacji potwierdzającej ubieganie się o finansowanie projektu ze środków Funduszu Inwestycyjnego jest równa co najmniej 25 wartości wnioskowanego wsparcia (jeśli dotyczy). W przypadku stwierdzenia niezgodności administracyjnej we wniosku o dofinansowanie złożonym najpóźniej na 7 dni przed upływem danego terminu składania wniosków, RIF wzywa wnioskodawcę do usunięcia uchybień w terminie 3 dni od dnia wezwania9. W przypadku niedostar- czenia uzupełnień w wymaganym terminie wniosek jest odrzucany z przy- czyn formalnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności administracyjnej we wniosku złożonym później niż na 7 dni przed upływem danego terminu składania wniosków wniosek jest odrzucany z przyczyn formalnych. Regionalna Instytucja Finansująca informuje wnioskodawcę (i kredyto- dawcę) o odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych, podając uchy- bienia. W przypadku niezgodności projektu z zasadami działania, wniosek zo- staje odrzucony z przyczyn formalnych. RIF informuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia wniosku. Stosowna informacja przekazywa- na jest także do instytucji kredytującej, która wydała promesę kredytową lub zawarła umowę kredytową. W przypadku pozytywnego przejścia etapu oceny formalnej, RIF informu- je o tym wnioskodawcę oraz instytucję kredytującą, która wydała promesę kredytową. Ocena ekonomiczno-techniczna Wnioski prawidłowe pod względem formalnym są przekazywane przez RIF do PARP na bieżąco, ale nie później niż w terminie do 18 dni od upływu terminu składania wniosków. Ocena techniczno-ekonomiczna 9 Za dostarczenie wezwania uznaje się przesłanie informacji w formie faksu na numer podany we wniosku. W N I O S E K P O D L E G A W E R Y F I K A C J I I O C E N I E 171 oraz merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Grupę Roboczą ds. oceny projektów, powołaną przez Prezesa PARP. Posiedzenia Grupy Roboczej rozpoczynają się najpóźniej w ciągu 20 dni od upływu terminu składania wniosków zaś członkowie Grupy Roboczej dokonują szczegó- łowej oceny projektów na podstawie zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący SPO WKP kryteriów wyboru projektów. Ocenie meryto- rycznej będą poddane tylko te wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę techniczno-ekonomiczną prowadzoną z uwzględnieniem zamieszczonych poniżej kryteriów. Kryteria techniczno-ekonomiczne ♦ Projekt jest zgodny z celem oraz zakresem merytorycznym działania. ♦ Projekt dotyczy wyłącznie nowej inwestycji (włączając inwestycje np. z zakresu BHP). ♦ Projekt został scharakteryzowany we wniosku oraz załącznikach w sposób umożliwiający jego szczegółową ocenę. ♦ Projekt dotyczy pomocy finansowej w kwocie nie przekraczającej minimalnej oraz maksymalnej określonej wartości. ♦ Projekt zapewnia minimalny wymagany wkład własny, w tym określony udział kredytu lub środków z funduszu inwestycyjnego (jeżeli dotyczy). ♦ Projekt jest wykonalny technicznie, tzn. wnioskodawca posiada wystarczające zasoby techniczne i wiedzę, umożliwiające realizację projektu zgodnie z proponowanym harmonogramem. ♦ Projekt kwalifikuje się pod względem technicznym, tzn. wydatki kwalifikowane są uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów. ♦ Projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa w sposób rzetelny i prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania. ♦ Projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie wymagane i niezbędne pozwolenia, koncesje, licencje. ♦ Projekt jest zgodny z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom) oraz przepisami w zakresie BHP. 172 D O T A C J E Z U N I I E U R O P E J S K I E J W s k a z ó w k a Ocena techniczno-ekonomiczna ma charakter zerojedynkowy. Oznacza to, że wniosek musi być oceniony pozytywnie w zakre- sie wszystkich podanych kryteriów. Stopień spełnienia przez dany wniosek kryteriów merytorycznych sta- nowi podstawę oceny punktowej i decyduje o miejscu wniosku na liście rankingowej. Punktacja projektu Minimalna liczba punktów, jaką może uzyskać projekt, niezbędna do tego, aby projekt trafił do następnego etapu oceny, czyli pod obrady komitetu sterującego, wynosi 51. Wyjątek stanowi ocena dla poddziała- nia 2.2.1, gdzie maksymalna ilość punktów wynosi 172 i dla każdej kate- gorii inwestycji sporządzana jest odrębna lista rankingowa. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać projekt w ramach oceny merytorycznej, wynosi 100, również za wyjątkiem poddziałania 2.2.1. W s k a z ó w k a Nowe inwestycje w poddziałaniu 2.2.1 to takie: ♦ których wartość nie jest mniejsza niż równowartość kwoty 10 000 000 euro; ♦ których wartość nie jest mniejsza niż równowartość kwoty 500 000 euro, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy, przez nie mniej niż 5 lat; ♦ w wyniku których zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat; wprowadzające innowację technologiczną; ♦ które wpływają na poprawę stanu środowiska; ♦ ktore są zlokalizowane na obszarze parku przemysłowego lub parku technologicznego. W N I O S E K P O D L E G A W E R Y F I K A C J I I O C E N I E 173 Tworzenie listy rekomendacyjnej Po zakończeniu prac Grupa robocza ds. oceny projektów przygotowuje listę rankingową projektów, zawierającą informacje na temat ilości punktów zdobytych przez poszczególne projekty wraz z uzasadnieniem. Lista ta jest przekazywana przez instytucję wdrażającą do instytucji za- rządzającej, która przygotowuje dokumentację na posiedzenie Komite- tu Sterującego SPO WKP. Komitet sterujący zapoznaje się z dokumentacją przesłaną przez insty- tucje wdrażające oraz opiniuje listę rankingową wniosków. Opinia komite- tu w formie dokumentu zawierającego rekomendacje, co do zaakcepto- wania projektu oraz jego współfinansowania jest przekazywana do instytucji zarządzającej. Ocena merytoryczna Wszystkie projekty zakwalifikowane do kontroli merytorycznej w ramach danego terminu składania wniosków zostają ocenione przy wykorzystaniu punktowej skali ocen i z uwzględnieniem zamieszczonych poniżej kry- teriów merytorycznych. Kryteria merytoryczne Tabela 7.2. Kryteria weryfikacji merytorycznej KRYTERIUM MERYTORYCZNE Trwałość projektu w czasie LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY Ocena finansowych możliwości realizacji projektu10 Biznesplan, Wniosek (załączniki) Wskaźnik płynności szybkiej11 nie mniejszy niż 0,7; wskaźnik zadłużenia12 nie większy niż 0,75 MAKS. LICZBA PUNKTÓW 5 pkt. 10 Wskaźniki obliczane są za ostatni rok obrachunkowy, a w przypadku przedsiębiorców działających krócej niż rok za cały okres działalności. 11 Iloraz sumy należności krótkoterminowych i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach do zobowiązań krótkoterminowych. 12 Iloraz zobowiązań ogółem do sumy bilansowej. 174 D O T A C J E Z U N I I E U R O P E J S K I E J Biznesplan oraz Wniosek, część IV, pkt 15, 23 – 24 3 pkt. Wniosek, część IV, pkt 18, 24 – 26 2 pkt. LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY KRYTERIUM MERYTORYCZNE - wskaźnik płynności szybkiej 3 pkt. - wskaźnik zadłużenia Ocena możliwości osiągnięcia i utrzymania celów projektu, m.in. wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od udzielenia dofinansowania 5 pkt. - dostateczna 10 pkt. - zadowalająca - znacząca 15 pkt. Doświadczenie Uczestnictwo w programach i projektach pomocowych Zarządzanie jakością Certyfikaty: - ISO 9000 (1 pkt za certyfikat obejmujący część procesów, 3 pkt za certyfikat obejmujący całość procesów) - ISO 14000 Nagrody (krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia otrzymane przez beneficjenta) — 1 pkt za nagrodę bądź wyróżnienie Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu Uzasadnienie poprawy warunków prowadzenia działalności Poprawa BHP w przedsiębiorstwie Biznesplan 3 pkt. 2 pkt. 3 pkt. Biznesplan oraz Wniosek, część IV, pkt 15, 16 i 17 5 pkt. MAKS. LICZBA PUNKTÓW 15 pkt. 3 pkt. 8 pkt. 25 pkt. W N I O S E K P O D L E G A W E R Y F I K A C J I I O C E N I E 175 SPOSÓB OCENY MAKS. LICZBA PUNKTÓW Biznesplan oraz Wniosek, część IV, pkt. 16 i 17 Biznesplan oraz Wniosek, część IV, pkt. 16 i 17 10 pkt. 5 pkt. Biznesplan oraz Wniosek, część IV, pkt. 20 i 21 10 pkt. Wniosek, część IV, pkt. 12 i 13 6 pkt. LICZBA PUNKTÓW KRYTERIUM MERYTORYCZNE Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności na rynku: 10 pkt. - regionalnym - krajowym 15 pkt. - międzynarodowym 20 pkt. Innowacyjność - w skali regionu - w skali kraju - w skali międzynarodowej Zastosowanie ICT Projekt uwzględnia wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Wkład własny 3 pkt. 6 pkt. 10 pkt. 5 pkt. 0,2 pkt. za każdy 1 zmniejszenie wartości dotacji poniżej maksymal- nego udziału 3 pkt. 3 pkt. Udział wnioskowanej pomocy w maksymalnej dopuszczalnej (w ) Lokalizacja projektu Gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym Podstawowy podatkowy dochód gminy, w której zlokalizowany jest projekt wynosi nie więcej niż 75 średniej krajowej MAKS. LICZBA PUNKTÓW 10 pkt. 3 pkt. 176 D O T A C J E Z U N I I E U R O P E J S K I E J LICZBA PUNKTÓW KRYTERIUM MERYTORYCZNE Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu - do 10 włącznie SPOSÓB OCENY 5 pkt. Biznesplan oraz Wniosek, część IV, pkt. 14 – 17 - powyżej 10 10 pkt. Realizacja polityk horyzontalnych UE - ochrony środowiska 1 pkt. - równości szans (wyrównywania szans kobiet i mężczyzn) 1 pkt. - rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1 pkt. Wniosek, część I, pkt. 5.1 – 5.3. W przypadku, gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko” Wniosek, część I, pkt. 6.1 – 6.3. W przypadku, gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn” Wniosek, część IV, pkt. 16. W przypadku, gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego Po zakończeniu oceny wszystkich projektów zgłoszonych w ramach danej rundy aplikacyjnej, czyli danego terminu składania wniosków, przygo- towywana jest lista rankingowa projektów. Na pierwszym miejscu listy rankingowej znajdzie się projekt z największą liczbą przyznanych punk- tów, na ostatnim miejscu — projekt z najmniejszą liczbą przyznanych punktów. Dla każdego projektu przygotowywane jest uzasadnienie oceny. Lista projektów uporządkowana w kolejności uzyskanych punktów wraz W N I O S E K P O D L E G A W E R Y F I K A C J I I O C E N I E 177 z uzasadnieniem oceny oraz rekomendacjami odnośnie udzielenia do- finansowania z EFRR przekazywana jest do instytucji zarządzającej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w ciągu 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania wniosków. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania wnioskodawcy podejmuje instytucja zarządzająca, na podstawie rekomendacji przed- stawionej przez Komitet Sterujący SPO WKP. W ciągu 90 dni od upływu terminu składania wniosków o dofinanso- wanie instytucja zarządzająca informuje PARP o ostatecznym zatwier- dzeniu listy wniosków kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania oraz listy wniosków, którym odmówiono udzielenia dofinansowania ze środków programu wraz z uzasadnieniem odmowy. Następnie PARP przesyła stosowną informację do wnioskodawcy, a listę przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie PARP ogłasza na stronie internetowej. Projektodawcy nie przysługuje niestety prawo odwołania się od takiej decyzji. Jedyną możliwością jest ponowne zgłoszenie projektu w ramach kolejnego terminu składania wniosków, po zmianach zgodnych z uwa- gami przedstawionymi przez oceniających. Drogę wniosku od jego zło- żenia do akceptacji przedstawia rysunek 7.1. Dodatkowe punkty Przygotowanie dobrego i mającego szanse na dofinansowanie projektu nie jest sprawą prostą. Przede wszystkim jednak, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania, należy przeanalizować kryteria, jakimi kierują się komisje oceniające wnioski. 1. Trwałość projektu W tym kryterium brana jest pod uwagę kondycja finansowa przedsię- biorcy. Weryfikacji podlega poziom dwóch wskaźników wykorzystywa- nych do analizy finansowej. W ten sposób sprawdza się, czy wnioskodawca znajduje się w takim położeniu, które nie zagraża realizacji projektu. Pod uwagę brane są dwa wskaźniki: wskaźnik płynności szybkiej — nie może być mniejszy niż 0,7 oraz wskaźnik zadłużenia — nie może być większy niż 0,75. 178 D O T A C J E Z U N I I E U R O P E J S K I E J Rysunek 7.1. Schemat obiegu wniosku od złożenia przez wnioskodawcę do akceptacji przez instytucję zarządzającą 2. Zakres korzyści w wyniku realizacji projektu W tym miejscu następuje ocena tego, na ile realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności. Planowane przedsięwzięcie powinno przyczyniać się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na jak najszerszą skalę. Warto, aby projektodawca stosował się do zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie”, czyli starał się, aby w wyniku realizowanego przedsięwzięcia doszło do wzmocnienia konkurencyjności na jak najwięk- szym obszarze. Za szerokie horyzonty można zyskać nawet do 20 punktów. W N I O S E K P O D L E G A W E R Y F I K A C J I I O C E N I E 179 3. Innowacyjność Jest ściśle powiązana z konkurencyjnością. Im bardziej nowoczesne i prze- łomowe jest dane przedsięwzięcie, tym lepiej. Należy więc jak najbardziej szczegółowo przeanalizować sytuację na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Najlepiej byłoby, żeby projekt był innowacyjny na skalę międzynarodową. Należy zatem szukać nowych rozwiązań i sta- wiać na nowe, zaawansowane technologie. Za spełnienie takiego kryte- rium należy się 10 punktów. 4. Kwota dofinansowania Nie warto wnioskować o maksymalny dopuszczalny poziom wsparcia dla danego działania. Za obniżenie maksymalnego pułapu można uzy- skać dodatkowe punkty (0,2 pkt. za każde 1 zmniejszenia wartości do- tacji poniżej maksymalnego udziału). 5. Inne ♦ Dobrze będzie, jeśli w wyniku realizacji projektu wzrośnie zatrudnienie (do 10 punktów). ♦ Ważna jest lokalizacja projektu, ponieważ wyżej punktowane będą te, zlokalizowane na obszarach wiejskich, o wysokiej stopie bezrobocia i niskim dochodzie podatkowym gminy. ♦ Projekt powinien być również w zgodzie z politykami horyzontalnmi UE. Jak zdobyć wymaganych 51 punktów? 16 punktów za dotychczasowe osiągnięcia firmy Najwyżej punktowane są oczywiście certyfikaty jakości: ISO 9000 (3 punk- ty), ISO 14000 (2 punkty), nagrody krajowe i zagraniczne (po jednym punkcie za każdą, ale nie więcej niż trzy), udział w edycji Phare (3 punkty). Dobre wskaźniki finansowe dają kolejne 5 punktów, ale trzeba się wyka- zać wskaźnikiem płynności szybkiej13 na poziomie co najmniej 0,7 oraz wskaźnikiem ogólnego zadłużenia14 na poziomie 0,75. 13 Wskaźnik płynności szybkiej oznacza sumę należności i gotówki dzieloną przez zobowiązanie krótkoterminowe. 14 Wskaźnik ogólnego zadłużenia to stosunek zobowiązań do aktywów. 180 D O T A C J E Z U N I I E U R O P E J S K I E J 6 punktów za inwestycje w ubogiej gminie Przy realizacji projektu ważna jest lokalizacja projektu. Jeżeli gmina, w której planujemy inwestycję, jest zagrożona bezrobociem strukturalnym zagwarantuje nam to kolejne 3 punkty. Tyle samo otrzymuje się, gdy wpływy podatkowe gminy na głowę mieszkańca są niższe o 25 od średniej krajowej. Obydwa wskaźniki można sprawdzić w Urzędzie Gminy. 11 punktów za zwiększenie zatrudnienia Aby wniosek otrzymał maksymalną ilość punktów w tej kategorii, czyli 10, zatrudnienie powinno wzrosnąć o ponad 10 . Jeśli jest mniejsze, na- leży nam się tylko 5 punktów. Dodatkowy punkt można otrzymać, jeśli wzrośnie zatrudnienie kobiet w przedsiębiorstwie, co będzie zgodne z unijną polityką równych szans. 7 punktów za ekologię i nowe technologie Po jednym dodatkowym punkcie możemy zebrać, gdy nasza inwestycja, po pierwsze, ma pozytywny wpływ na środowisko, a po drugie, wpływa na budowę społeczeństwa informacyjnego, np. ma związek z szerokopa- smowym dostępem do Internetu. Kolejne 5 punktów przyznawane jest, gdy projekt uwzględnia wykorzy- stanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 10 punktów za nowatorskie rozwiązania Maksymalnie aż 10 punktów można otrzymać, jeśli udowodni się, że inwestycja jest innowacyjna w skali międzynarodowej. Trzeba to jednak potwierdzić naukową opinią. Jeśli inwestycja nie jest aż tak nowatorska, to warto wykazać jej innowacyjność, chociaż w skali krajowej (6 punk- tów) lub w skali regionu (3 punkty) kryterium oceny zawsze będzie takie samo: stosowanie danego rozwiązania nie dłużej niż trzy lata. 40 punktów za korzyści dla przedsiębiorstwa Największą wagę przy ocenie ma wskaźnik potencjalnych korzyści dla firmy. Bardzo ważną sprawą jest na przykład poprawa warunków BHP w przedsiębiorstwie. Kolejny element brany pod uwagę to efektywność wykorzystania zainwestowanych środków, mierzona takimi wskaźnikami, jak: wzrost przychodów, udziałów w rynku, poziomu innowacyjności W N I O S E K P O D L E G A W E R Y F I K A C J I I O C E N I E 181 i zatrudnienia (od 5 do 15 punktów). Korzyści mierzy się również przy- szłym udziałem firmy w rynku. Za rynek regionalny można dostać 10 punktów, za krajowy 15 punktów, a za zagraniczny nawet 20 punktów. 10 punktów za zmniejszenie dotacji Każde zmniejszenie dotacji o 1 punkt procentowy zaowocuje dodatko- wymi 0,2 punktu przy ocenie wniosku.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dotacje z Unii Europejskiej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: