Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00864 010798 10762701 na godz. na dobę w sumie
Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym - ebook/pdf
Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 342
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4650-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem niniejszej rozprawy jest wskazanie, że dokument elektroniczny jest dopuszczalnym środkiem dowodowym w procesie cywilnym, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy go przeprowadzić oraz zakwalifikować go w oparciu o katalog środków dowodowych wskazany przez prawodawcę.

Tezą główną rozprawy jest założenie, że dokument elektroniczny jest w istocie odmiennym od dotychczas znanych środków dowodowych i z uwagi na jego skomplikowany, niejednorodny charakter, powinien być odrębnie uregulowany w Kodeksie postępowania cywilnego. Ponadto w rozprawie zostało wykazane, że dowodem w procesie cywilnym może być właściwie wszystko, a potwierdza to otwarty katalog środków dowodowych, co znajduje potwierdzenie w przepisach unijnych, które niejako wymuszają na sądach państw członkowskich, by nie odmawiały dowodom elektronicznym waloru dowodu. Dalsze rozważania pozwoliły stwierdzić, że dokument elektroniczny, mimo częściowo wspólnej nazwy z dokumentem, ma z nim niewiele wspólnego, a w konkluzji wyrazić przekonanie, że bez względu na rodzaj podpisu elektronicznego, jakim będzie opatrzony, dokument elektroniczny będzie dowodem w procesie cywilnym, jednakże rodzaj podpisu może mieć wpływ na jego moc dowodową.

Pod rozwagę wzięte zostały możliwości przeprowadzenia dowodu z dokumentu elektronicznego w oparciu o przepisy regulujące dowód z dokumentu, dowód z oględzin oraz jako inny środek dowodowy oraz w przypadku gdy składowi orzekającemu brakuje wiedzy fachowej dotyczącej elektronicznego dokumentu, która pozwoliłaby na dokonanie samodzielnej oceny jego wartości możliwość subsydiarnego wykorzystania dowodu z opinii biegłego.

Zawarte w rozprawie refleksje dotyczące dokumentu elektronicznego uwzględniają także projektowane nowe brzmienie przepisów zwłaszcza Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, które znacząco zmienią dotychczasowe regulacje dotyczące dokumentu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM BERENIKA  KACZMAREK-TEMPLIN Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN • DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Polecamy nasze publikacje z tej serii: Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Piotr Pinior NADZÓR WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ www.ksiegarnia.beck.pl DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PageGraph Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4649-6 ISBN e-book 978-83-255-4650-2 Dziękuję moim Rodzicom, Mężowi i Dzieciom – za wsparcie, wyrozumiałość i codzienną pomoc, bez której ta praca nigdy by nie powstała. Spis treści Wykaz skrótów...................................................................................................... . XV Spis orzecznictwa................................................................................................ . XIX Wykaz literatury................................................................................................... . XXIII Wstęp........................................................................................................................... .1 Rozdział I. Pojęcie dokumentu a pojęcie dokumentu elektronicznego............................................. .8 §.1..Definicja.dokumentu............................................................................... .8 I...Dokumenty.sensu stricto.i.dokumenty sensu largo.......... .8 II...Definicje.doktrynalne................................................................. .9 . . . III...Dokument.w.rozumieniu.niniejszej.pracy......................... . . IV...Definicje.ustawowe.dokumentu............................................. . . V...Odpis.dokumentu......................................................................... . . VI...Podwójny.charakter.dokumentu............................................ . . VII...Znaki.pisarskie............................................................................... . .VIII...Technika.utrwalenia.................................................................... . . IX...Treść................................................................................................... . §.2..Definicja.dokumentu.elektronicznego............................................ . I...Dokument.elektroniczny.jako.dowód.elektroniczny............ . II...Dokument.elektroniczny.(e-dokument) sensu largo.......... . 1..Dokument.zdigitalizowany.................................................. . 2..Dokument.elektroniczny...................................................... . . III...Wielość.definicji............................................................................ . . IV...Definicja.ustawowa...................................................................... . . V...Nośnik.informacji.(danych)...................................................... . . VI...Struktura.e-dokumentu.............................................................. . . VII...Rodzaje.dokumentów.elektronicznych................................ . 1..Oryginał.a.kopia....................................................................... . 2..Kopie.zapasowe........................................................................ . 3..Rodzaje.kopii.zapasowych................................................... . .VIII...Dokument.elektroniczny.w.postępowaniu.cywilnym.......... . . IX...Dokument.elektroniczny.w.rozumieniu.niniejszej.. . . rozprawy.......................................................................................... . 11 12 13 16 17 17 18 18 18 19 20 21 22 24 25 34 35 36 37 37 38 39 VIIVII §.3..Definicja.dokumentu.w.języku.potocznym................................... . §.4..Dokument.w.ujęciu.prawa.materialnego.i.procesowego.......... . §.5..Dokument.w.innych.procedurach..................................................... . I...Definicja.dokumentu.w.postępowaniu.karnym............... . II...Definicja.dokumentu.w.postępowaniu.. . . administracyjnym......................................................................... . . III..Definicja.dokumentu.w.postępowaniu.podatkowym...... . . IV...Definicja.dokumentu.w.postępowaniu.. sądowoadministracyjnym......................................................... . §.6..Dokument.w.projektowanych.zmianach.Kodeksu.. cywilnego.................................................................................................... . I...Nośnik.dokumentu...................................................................... . . §.7..Dokument.w.projektowanych.zmianach.Kodeksu.. postępowania.cywilnego..................................................................... . Rozdział II. Podpis jako element dokumentu..................................... . §.1..Podpis.w.ujęciu.ogólnym....................................................................... . §.2..Funkcje.podpisu........................................................................................ . §.3..Rodzaje.podpisów.................................................................................... . §.4..Podpis.własnoręczny............................................................................... . I...Mechaniczne.powielanie.podpisu......................................... . . . II...Zastępcze.postacie.podpisu...................................................... . . III...Parafa.i.skrót.podpisu................................................................. . . IV...Czytelność.podpisu..................................................................... . . V...Problem.pseudonimu.................................................................. . . VI...Podpis.osoby.prawnej.i.tzw..„ułomnej.osoby.. prawnej”........................................................................................... . . VII...Podpis.pełnomocnika.(przedstawiciela.. ustawowego)................................................................................... . .VIII...Podpis in blanco........................................................................... . . IX...Podpis.w.prawie.procesowym................................................ . §.5..Podpis.elektroniczny............................................................................... . I...Uwagi.ogólne.................................................................................. . . . II...Rodzaje.podpisów.elektronicznych....................................... . . III...Podpis.elektroniczny.a.podpis.cyfrowy............................... . . IV...Zwykły.podpis.elektroniczny.................................................. . . V...Bezpieczny.podpis.elektroniczny........................................... . . VI...Kwalifikowany.podpis.elektroniczny................................... . . VII...Problem.ważności.kwalifikowanego.certyfikatu............ . .VIII...Pieczęć.elektroniczna................................................................. . . IX...Podpis.elektroniczny.w.prawie.procesowym................... . VIII 40 42 44 44 46 48 50 52 55 56 60 60 61 63 63 65 66 66 67 67 68 69 69 70 70 70 73 75 76 77 80 83 87 87 Spis treści §.6..Porównanie.podpisu.własnoręcznego.. i.podpisu.elektronicznego................................................................... . §.7..Ekwiwalentność.podpisu.własnoręcznego.. i.podpisu.elektronicznego................................................................... . §.8..Problem.podpisu.jako.elementu.koniecznego.dokumentu...... . Rozdział III. Dopuszczalność dowodu z e-dokumentu................. . §.1..Wniosek.dowodowy................................................................................ . §.2..Sposób.oznaczenia.środka.dowodowego.w.postaci.. dokumentu.elektronicznego............................................................... . §.3..Dopuszczenie.dowodu........................................................................... . §.4..Miejsce.przeprowadzania.dowodów................................................. . §.5..Przeprowadzenie.dowodu.przez.sąd.wezwany.lub.sędziego. wyznaczonego.......................................................................................... . §.6..Roztrząsanie.wyników.postępowania.dowodowego................. . §.7..Dowód.z.dokumentu.uzyskany.bezprawnie................................... . I...Uwagi.wstępne.............................................................................. . . . II...Dokumenty.uzyskane.w.wyniku.przestępstwa................ . . III...Sfałszowane.dokumenty............................................................ . . IV...Źródła.zakazów.dowodowych................................................. . . V...Przykłady.dowodów.niedopuszczalnych............................ . 11..Dokumenty.zawierające.informacje.niejawne........... . 12..Dokumenty.objęte.prawem.odmowy.. przedstawienia........................................................................ . 13..Dokumenty.objęte.tajemnicą.lekarską.......................... . 14..Dokumenty.objęte.tajemnicą.bankową........................ . 15..Dokumenty.objęte.tajemnicą.dziennikarską.............. . 16..Dokumenty.o.charakterze.prywatnym........................ . 17..Nagranie.dźwięku,.obrazu.lub.dźwięku.i.obrazu..... . 18..Urządzenia.monitorujące.w.zakładzie.pracy.............. . 19..Billingi....................................................................................... . 10..E-maile.kontrolowane.przez.pracodawcę.................... . 11..Dowód.z.danych.biometrycznych................................... . 12..Informacje.geolokalizacyjne............................................. . . VI...Uwagi.końcowe............................................................................. . Rozdział IV. E-dokument jako dokument.............................................. . §.1..Uwagi.ogólne.............................................................................................. . §.2..Przyporządkowanie.e-dokumentu.do.dowodu.z.dokumentu.. I...Podziały.odnoszące.się.do.dokumentów............................. . 1..Dokumenty.konstytutywne.i.narratywne..................... . 2..Dokumenty.urzędowe.i.prywatne.................................... . . 88 89 91 93 93 94 95 96 97 100 101 101 103 103 104 106 106 107 108 108 109 109 110 111 112 113 114 115 115 117 117 120 120 120 122 IX Spis treści . 3..Oryginały.i.wtórniki.............................................................. . 4..Inne.podziały.dokumentów................................................ . II...Ograniczenia.dowodowe........................................................... . 1..Ograniczenia.z.Kodeksu.postępowania.cywilnego....... . 2..Ograniczenia.z.ustawy.o.języku.polskim....................... . . III...Domniemania.związane.z.dokumentami.wynikające. z.przepisów.Kodeksu.postępowania.cywilnego.............. . 1..Domniemanie.prawdziwości.............................................. . 2..Domniemanie.zgodności.ze.stanem.rzeczywistym..... . 3..Domniemanie.pochodzenia.oświadczenia.. zawartego.w.dokumencie.prywatnym.od.osoby,.. która.go.podpisała................................................................. . . IV...Domniemania.związane.ze.szczególnymi.. rodzajami.dokumentów............................................................. . 1..Domniemanie.z.art..17.ustawy.o.Krajowym.. 125 125 127 127 130 131 132 132 135 136 Rejestrze.Sądowym............................................................... . 136 2..Domniemanie.z.art..3.ust..2.ustawy.o.księgach.. wieczystych.i.hipotece........................................................ . 3..Domniemanie.z.art..466.KC................................................ . 4..Domniemanie.z.art..815.§.2.KPC....................................... . 5..Domniemanie.z.art..4.Prawa.o.aktach.stanu.. cywilnego................................................................................. . . V...Domniemania.związane.z.podpisem.elektronicznym... . 1..Domniemanie.integralności.danych................................ . 2..Domniemanie.dotyczące.osoby.uwidocznionej. w.certyfikacie.......................................................................... . 3..Domniemanie.dotyczące.urządzeń.i.danych................ . 4..Domniemanie.dotyczące.chwili.złożenia.podpisu. elektronicznego...................................................................... . §.3..Pisemność.jako.cecha.dokumentu..................................................... . §.4..Różnice.między.e-dokumentem.a.dokumentem.......................... . §.5..Problemy.techniczne.związane.z.dokumentem.. elektronicznym........................................................................................ . §.6..Zmiana.formatu......................................................................................... . §.7..Problemy.techniczne.związane.z.konwersją.formatu................. . §.8..Skutki.zmiany.formatu............................................................................ . §.9..Przechowywanie.e-dokumentu.......................................................... . §.10..Forma.czynności.prawnej.a.dokument.......................................... . I...Powiązanie.formy.czynności.prawnej.z.dokumentem..... . . II...Forma.ad solemnitatem.(pod.rygorem.nieważności)...... . . . III...Forma.ad probationem.(dla.celów.dowodowych).......... . 137 138 138 138 139 139 140 141 142 144 145 148 149 150 151 152 153 153 155 155 X Spis treści . IV...Forma ad eventum (dla.wywołania.oznaczonych.. skutków.prawnych)..................................................................... . . V...Formy.oświadczeń.zawartych.w.dokumentach................ . 1..Forma.dokumentowa............................................................. . 2..Forma.pisemna......................................................................... . 3..Forma.elektroniczna............................................................... . 4..Znakowanie.czasem.dokumentu.elektronicznego..... . §.11..Początek.dowodu.na.piśmie............................................................... . §.12..Uwagi.końcowe....................................................................................... . Rozdział V. Dokument jako obiekt oględzin........................................ . §.1..Uwagi.ogólne.............................................................................................. . §.2..Dokument.przedmiotem.oględzin..................................................... . §.3..Dostęp.do.zawartości.intelektualnej.dokumentu.. elektronicznego....................................................................................... . §.4..Miejsce.oględzin........................................................................................ . §.5..Obowiązek.przedstawienia.przedmiotu.oględzin....................... . §.6..Oględziny.a.inne.dowody...................................................................... . §.7..Odmowa.przedstawienia.obiektu.oględzin.................................... . §.8..Przeprowadzenie.dowodu.z.oględzin............................................... . §.9..Uwagi.końcowe......................................................................................... . Rozdział VI. E-dokument jako inny środek dowodowy................ . §.1..Uwagi.ogólne.............................................................................................. . §.2..Różnice.pomiędzy.innym.środkiem.dowodowym.. a.dokumentem.......................................................................................... . §.3..Inny.środek.dowodowy.po.nowelizacji........................................... . §.4..Dokument.a.dowód.z.filmu,.telewizji.i.innych.przyrządów. 158 158 158 160 160 162 163 165 169 169 170 171 173 173 175 176 177 178 180 180 180 181 utrwalających.albo.przenoszących.obrazy.................................... . 182 §.5..Dokument.a.dowód.z.płyt.lub.taśm.dźwiękowych.i.innych. przyrządów.utrwalających.albo.przenoszących.dźwięki........ . 183 §.6..Dokument.a.dowód.z.fotokopii,.fotografii,.planów,.. rysunków.................................................................................................... . §.7..Inne.dowody.nienazwane...................................................................... . §.8..Uwagi.końcowe......................................................................................... . Rozdział VII. Dokument elektroniczny jako przedmiot opinii biegłego............................................................ . §.1..Uwagi.ogólne.............................................................................................. . §.2..Udział.biegłego.w.postępowaniu.sądowym................................... . 184 186 187 189 189 192 . I...Funkcja.pomocnicza.przy.zbieraniu.materiału.. źródłowego..................................................................................... . 193 XI Spis treści II..Samodzielne.zbieranie.materiału.i.wyciąganie.. wniosków.po.jego.opracowaniu............................................. . 194 III..Opracowywanie.i.wyciąganie.wniosków.. ze.zgromadzonego.materiału................................................... . 195 IV..Wzbogacenie.wiedzy.sądu.o.pewne.prawidłowości.. ogólne................................................................................................ . §.3..Konieczność.przeprowadzenia.dowodu.z.opinii.biegłego....... . §.4..Badanie.e-dokumentu............................................................................. . §.5..Problem.zaszyfrowanych.danych....................................................... . §.6..Specjalność.biegłego............................................................................... . §.7..Budowa.opinii............................................................................................ . §.8..Kategoryczność.opinii............................................................................ . §.9..Odmowa.sporządzenia.opinii.............................................................. . §.10..Okazanie.akt.biegłemu......................................................................... . §.11..Ocena.opinii............................................................................................. . §.12..Związanie.sądu.opinią.......................................................................... . §.13..Opinia.biegłego.a.ustalanie.faktów................................................. . §.14..Prywatna.opinia...................................................................................... . §.15..Opinia.biegłego.co.do.innego.dowodu.......................................... . §.16..Uwagi.końcowe....................................................................................... . Rozdział VIII. Moc dowodowa dokumentu elektronicznego....... . §.1..Rozważania.na.tle.aktualnych.przepisów....................................... . §.2..Rozważania.na.tle.projektowanych.przepisów............................. . §.3..Postulaty de lege ferenda....................................................................... . Rozdział IX. E-dokumenty – przykłady.................................................. . §.1..Elektroniczne.orzeczenia...................................................................... . I...Uwagi.ogólne.................................................................................. . . . II...Orzeczenia.jako.dokumenty.urzędowe................................ . . III...E-wyrok............................................................................................. . . IV...E-nakaz.zapłaty.............................................................................. . 1..Charakter.prawny.nakazu.zapłaty..................................... . 2..Forma.nakazu.zapłaty.w.elektronicznym.. postępowaniu.upominawczym........................................ . . V...E-postanowienie............................................................................ . 1..E-klauzula.wykonalności...................................................... . . VI...Wydruki.e-orzeczeń..................................................................... . §.2..E-zarządzenie.............................................................................................. . I...E-zarządzenie.o.zwrocie.pozwu............................................. . §.3..Elektroniczne.akta.................................................................................... . I...Uwagi.wstępne.............................................................................. . . . 195 195 198 200 202 203 204 205 206 207 208 209 211 211 212 214 214 219 220 223 223 223 225 226 229 229 230 231 232 234 236 237 237 237 XII Spis treści II. Elektroniczne akta w elektronicznym postępowaniu upominawczym ............................................................................ III. Dowód z akt ................................................................................... § 4. E-protokół ................................................................................................... I. Protokół – uwagi ogólne ........................................................... II. Protokół sprzed nowelizacji .................................................... III. Protokół – aktualna regulacja ................................................. IV. Struktura protokołu .................................................................... V. Transkrypcja .................................................................................. VI. Udostępnianie zapisu ................................................................. VII. Uzupełnienie i zmiana protokołu .......................................... VIII. E-protokół jako dokument ........................................................ § 5. E-decyzja administracyjna .................................................................... I. Decyzja administracyjna ........................................................... II. E-decyzja administracyjna ........................................................ § 6. Inne e-dokumenty administracyjne ................................................. I. Uwagi ogólne ................................................................................. II. Dokumenty elektroniczne w Kodeksie postępowania administracyjnego ......................................... III. Dokumenty elektroniczne w Ordynacji podatkowej ..... IV. Dokumenty elektroniczne w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych ......................................................... § 7. E-dokument bankowy ............................................................................ I. Uwagi ogólne ................................................................................. II. E-bankowy tytuł egzekucyjny ................................................. § 8. E-faktura VAT ............................................................................................. I. Faktura VAT .................................................................................... II. Faktura VAT jako szczególny rodzaj dowodu .................... III. E-faktura VAT ................................................................................. § 9. E-zapis na sąd polubowny ..................................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................. II. Forma zapisu na sąd polubowny ............................................ III. Postać elektroniczna ................................................................... § 10. E-dokument zagraniczny .................................................................... § 11. E-akt notarialny ...................................................................................... I. Wykorzystanie podpisu elektronicznego przez notariusza .......................................................................... II. Propozycje przedstawienia aktu notarialnego ................. III. Przeszkody na drodze do e-aktu notarialnego .................. 1. Kontakt notariusza ze stronami czynności ................... 238 240 241 241 242 243 245 246 247 249 249 251 251 253 254 254 255 256 257 257 257 260 262 262 264 265 266 266 267 270 271 272 272 273 274 274 XIII Spis treści 2..Elementy.aktu.notarialnego................................................ . 3..Pieczęć.urzędowa.................................................................... . 4..Klauzula.wykonalności......................................................... . 5..Pouczenie.przez.notariusza................................................. . 6..Podpisy........................................................................................ . 7..Sprzęt.i.oprogramowanie..................................................... . 8..Archiwizacja.............................................................................. . . IV...Brak.podstawy.prawnej.dla.e-aktu.notarialnego............. . . V...Przesyłanie.dokumentów.drogą.elektroniczną................. . Rozdział X. Wydruki i dokumenty zdigitalizowane....................... . §.1..Status.wydruków.i.status.danych.zawartych.. 274 275 275 276 276 277 277 277 278 280 280 280 280 283 283 285 286 288 288 289 289 w.rejestrach de lege ferenda............................................................... . I...Wydruki.komputerowe.............................................................. . . . II...Wydruki.dokumentów.elektronicznych.............................. . . III...Niepoświadczone.(niepodpisane).wydruki....................... . . IV...Wydruki.z.Krajowego.Rejestru.Sądowego.......................... . . V...Wydruki.z.ksiąg.wieczystych................................................... . . VI...Wydruki.stron.www................................................................... . . VII...Problem.digitalizacji.dokumentów........................................ . 1..Digitalizacja.dokumentów................................................... . 2..Wydruki.zeskanowanych.dokumentów......................... . 3..Dane.z.rejestrów.uwagi.de lege ferenda......................... . .a ...Dane.z.rejestrów.sądowych.jako.dowód.. w.postępowaniu.cywilnym............................................. ..... 289 . b...Dane.z.rejestrów.dotyczące.umocowania.. Zakończenie............................................................................................................ . podmiotów.do.działania.w.sprawie............................. ..... 292 294 Indeks rzeczowy.................................................................................................. . 299 XIV Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dKPC ��������������������������������� Kodeks postępowania cywilnego z 1950 r�, tekst jedn� ogłoszony w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z 25�8�1950 r�, (Dz�U� Nr 43, poz� 394) KC ��������������������������������������� ustawa z 23�4�1964 r� – Kodeks cywilny (Dz�U� Nr 16, poz� 93 ze zm�) KK �������������������������������������� ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks karny (Dz�U� Nr 88, poz� 553 ze zm�) KPA ������������������������������������ ustawa z 14�6�1960 r� – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn� Dz�U� z 2000 r� Nr 98, poz� 1071 ze zm�) KPC ������������������������������������ ustawa z 17�11�1964 r� – Kodeks postępowania cywil- nego (Dz�U� Nr 43, poz� 296 ze zm�) KPK ������������������������������������ ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks postępowania karnego (Dz�U� Nr 89, poz� 555 ze zm�) KSH ������������������������������������ ustawa z 15�9�2000 r� – Kodeks spółek handlowych (Dz�U� Nr 94, poz� 1037 ze zm�) PPSA ����������������������������������� ustawa z 30�8�2002 r� o postępowaniu przed sąda- mi administracyjnymi (tekst jedn� Dz�U� z 2012 r� poz� 270) szKPC �������������������������������� szwajcarski Kodeks postępowania cywilnego z 19�12�2008 r� 2. Publikatory i czasopisma DRZ ������������������������������������ Deutsche Richterzeitung Dz�U� ���������������������������������� Dziennik Ustaw KPP ������������������������������������ Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ������������������������������������ Monitor Prawniczy NJW ������������������������������������ Neue Juristische Wochenschrift NP ��������������������������������������� Nowe Prawo ONSA ��������������������������������� Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA ���������������������� Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych XVXV OSA ������������������������������������ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ����������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS ������������������������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego� Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC �������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego� Izba Cywilna OSNCP ������������������������������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW ����������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego� Izba Karna i Woj- skowa OSNP ��������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego� Izba Pracy, Ubez- pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP ������������������������������������� Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ����������������������������� Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A ������������������������������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy seria A (wyroki i postanowienia meryto- ryczne) PB ���������������������������������������� Prawo Bankowe PiP ��������������������������������������� Państwo i Prawo PNUŚ ���������������������������������� Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego PPiA ������������������������������������ Przegląd Prawa i Administracji PPH ������������������������������������� Przegląd Prawa Handlowego Pr� Spółek ������������������������� Prawo Spółek Prob� Egz� ������������������������� Problemy Egzekucji PS ���������������������������������������� Przegląd Sądowy RPEiS ��������������������������������� Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Zb� O� ��������������������������������� Zbiór Orzecznictwa ZPO ������������������������������������ Zivilprozessordnung 3. Organy i instytucje NSA ������������������������������������ Naczelny Sąd Administracyjny SA ��������������������������������������� Sąd Apelacyjny SN ���������������������������������������� Sąd Najwyższy WSA ������������������������������������ Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty art� �������������������������������������� artykuł EPUAP ������������������������������� elektroniczna platforma usług administracji publicz- nej XVI Wykaz skrótów KRS ������������������������������������� Krajowy Rejestr Sądowy m� in� ���������������������������������� między innymi n� ����������������������������������������� następny (-a, -e) niepubl� ���������������������������� niepublikowane Nr ��������������������������������������� numer pkt �������������������������������������� punkt poz� ������������������������������������ pozycja r� ������������������������������������������ rok s� ������������������������������������������ strona sygn� ���������������������������������� sygnatura t� ������������������������������������������ tom tekst jedn� ������������������������ tekst jednolity UE ���������������������������������������� Unia Europejska ust� �������������������������������������� ustęp z� ����������������������������������������� zeszyt ze zm� �������������������������������� ze zmianami XVII Wykaz skrótów Spis orzecznictwa orzeczenie SN z 14.6.1963 r., II CZ 63/63, niepubl. orzeczenie SN z 19.7.1962 r., II PR 203/62, OSNC 1963, z. 7–8, poz. 165 orzeczenie SN z 17.4.1962 r., IV CR 796/61, RPEiS 1963, Nr 2, s. 356 orzeczenie SN z 27.3.1962 r., IV CR 672/61, OSP 1965, z. 1, poz. 3 orzeczenie SN z 9.1.1956 r., II K 112/55, niepubl. orzeczenie SN z 29.4.1952 r., C 654/52, Zb. O. 1953, poz. 49 orzeczenie SN z 26.10.1948 r., WaC 291/48, PiP 1949, z. 2, s. 141 orzeczenie SN z 27.5.1947 r., III C 81/47, OSNC 1948, z. 1, poz. 17 orzeczenie SN z 5.6.1934 r., C II 859/34, niepubl. orzeczenie SN z 19.5.1928 r., Rw 2483/27, OSP 1928, z. 10, poz. 419 postanowienie SN z 7.2.2006 r., IV CK 361/05, OSNC 2006, z. 11, poz. 190 postanowienie SN z 27.1.2006 r., III CK 369/05, OSNC 2006, z. 11, poz. 187 postanowienie SN z 11.3.2004 r., V CZ 12/04, Legalis postanowienie SN z 9.3.2004 r., V CK 448/03, Legalis postanowienie SN z 10.12.2003 r., V CZ 127/03, OSNC 2005, z. 1, poz. 12 postanowienie SN z 8.1.2003 r., II CKN 247/01, Legalis postanowienie SN z 16.5.2002 r., IV CZ 72/02, Legalis postanowienie SN z 25.1.2001 r., III CKN 1382/00, OSNC 2001, z. 9, poz. 132 postanowienie SN z 7.11.2000 r., I CKN 1170/98, OSNC 2001, z. 4, poz. 64 postanowienie SN z 7.11.2000 r., I CKN 1170/98, OSNC 2001, z. 4, poz. 64 postanowienie SN z 3.11.2000 r., IV CKN 169/00, Biuletyn Sądu Najwyższego 2001, Nr 1, s. 10. postanowienie SN z 28.6.2000 r., IV CKN 1083/00, Legalis postanowienie SN z 1.3.2000 r., I CKN 1311/98, Legalis postanowienie SN z 7.1.1998 r., III CKN 307/97, OSNC 1998, z. 9, poz. 135 postanowienie SN z 27.2.1997 r., III CKU 7/97, Legalis postanowienie SN z 15.4.1982 r., III CRN 65/82, Legalis postanowienie SN z 28.2.1977 r., II CR 44/77, Legalis postanowienie SN z 15.7.1969 r., II CZ 78/69, OSN 1970, z. 5, poz. 87 postanowienie SN z 21.8.1967 r., I PZ 1/67, Legalis postanowienie SN z 17.4.1967, II PZ 22/67, NP 1967, Nr 12, s. 1720–1722 postanowienie SN z 17.4.1967 r., II PZ 22/67, NP 1967, Nr 12, s. 1720 postanowienie SN z 28.11.2000 r., I CKN 962/98, Legalis postanowienie NSA z 18.6.2008 r., II OSK 807/08, Legalis wyrok SN z 5.11.2008 r., I CSK 138/08, Lex Nr 548795 wyrok SN z 26.9.2008 r., V CSK 108/08, Legalis XIXXIX Spis orzecznictwa wyrok SN z 5.8.2008 r., I UK 44/08, OSNP 2009, z. 23–24, poz. 326 wyrok SN z 2.8.2008 r., III CSK 299/07, Legalis wyrok SN z 20.7.2007 r., I CSK 134/07, Legalis wyrok SN z 6.6.2007 r., III CSK 407/06, Legalis wyrok SN z 28.2.2007 r., V CSK 441/06, Legalis wyrok SN z 14.2.2007 r., II CSK 401/06, Legalis wyrok SN z 31.1.2007 r., II CSK 379/06, Legalis wyrok SN z 14.12.2006 r., I CSK 344/06, Legalis wyrok SN z 11.12.2006 r., I PK 124/06, OSNP 2008, z. 3–4, poz. 27 wyrok SN z 23.2.2006 r., II CSK 131/05, PS 2007, Nr 4, s. 145 wyrok SN z 15.4.2005 r., I CK 653/04, Legalis wyrok SN z 7.4.2005 r., II CK 572/04, Legalis wyrok SN z 8.3.2005 r., IV CK 630/04, Legalis wyrok SN z 4.3.2005 r., III CK 109/04, Legalis wyrok SN z 29.9.2004 r., II CK 527/03, Legalis wyrok SN z 16.5.2003 r., I CKN 384/01, Izba Cywilna 2004, Nr 3, s. 37 wyrok SN z 25.4.2003 r., IV CKN 94/2001, PS 2004, Nr 11–12, s. 156 wyrok SN z 6.2.2003 r., IV CKN 1763/00, Legalis wyrok SN z 19.11.2002 r., IV CKN 1464/00, Legalis wyrok SN z 6.11.2002 r., I CKN 1280/00, Legalis wyrok SN z 2.7.2002 r., V CSK 4/09, Legalis wyrok SN z 29.1.2002 r., V CKN 679/00, Legalis wyrok SN z 8.6.2001 r., I PKN 468/00, OSNAPiUS 2003, z. 8, poz. 197 wyrok SN z 8.5.2001 r., IV CKN 290/00, OSNC 2002, z. 2, poz. 9 wyrok SN z 15.11.2000 r., IV CKN 1383/00, Legalis wyrok SN z 26.9.2000 r., III CZP 29/00, OSNC 2001, z. 2, poz. 25 wyrok SN z 22.12.1999 r., I SA 841/99, OSP 2002, z. 5, poz. 71 wyrok SN z 24.11.1999 r., I CKN 223/98, Wokanda 2000, Nr 3, s. 7 wyrok SN z 29.7.1999 r., II UKN 60/99, OSNP 2000, z. 22, poz. 831 wyrok SN z 27.1.1999 r., II CKN 798/97, Legalis wyrok SN z 11.12.1997 r., II CSK 330/07, Legalis wyrok SN z 29.10.1997 r., II UKN 313/97, OSNP 1998, z. 15, poz. 466 wyrok SN z 7.8.1997 r., I CKN 214/97, OSNC 1998, Nr 3, poz. 47 wyrok SN z 15.5.1997 r., I PKN 93/97, OSNP 1998, z. 7, poz. 208 wyrok SN z 7.12.1994 r., II URN 43/94, OSNAPiUS 1995, z. 8, poz. 102 wyrok SN z 19.12.1990 r., I PR 148/90, OSP 1991, z. 11–12, poz. 300 wyrok SN z 25.9.1985 r., IV PR 200/85, OSNP 1986, z. 5, poz. 84 wyrok SN z 20.6.1984 r., II CR 197/84, OSNC 1985, z. 2–3, poz. 37 wyrok SN z 25.8.1981 r., IV CR 269/81, OSP 1983, z. 4, poz. 86 wyrok SN z 9.12.1980 r., akt II URN 171/80, OSP 1981, z. 7, poz. 126 wyrok SN z 18.5.1979 r., III CRN 287/78, OSNCP 1980, z. 1, poz. 9 wyrok SN z 18.4.1979 r., III CRN 60/79, Legalis wyrok SN z 3.11.1976 r., IV CR 481/76, OSN 1977, z. 5–6, poz. 102 wyrok SN z 18.7.1975 r., I CR 331/75, Legalis wyrok SN z 10.1.1975 r., II CR 752/74, Legalis XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: