Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00414 006221 13847824 na godz. na dobę w sumie
Dowody przed sądem pracy - ebook/pdf
Dowody przed sądem pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 8
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-517-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sąd przecież nie uwierzy nikomu „na słowo”. Zażąda wiarygodnych dowodów na potwierdzenie, że pracodawca nie naruszył w stosunku do pracownika przepisów prawa pracy.

Odpowiedź na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w specjalnym numerze miesięcznika „Prawo pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego”, w całości poświęconym dowodom przed sądem pracy. Na jego łamach sędzia sądu okręgowego w Warszawie oraz doświadczona radca prawny radzą Ci, jak postępować w codziennych kontaktach z pracownikami, abyś w razie ewentualnego sporu sądowego miał w ręku solidne dowody, które będą w stanie przekonać sąd pracy do Twojej racji. Znajdziesz też w tym numerze ciekawe przykłady z sali sądowej oraz praktyczne wskazówki.

Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości, oto kilka przykładów pytań na jakie znajdziesz odpowiedź w tym specjalnym wydaniu miesięcznika:

Nie zwlekaj z decyzją!

Jeszcze dziś zamów numer specjalny „Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego”: „Dowody przed sądem pracy”. Zdobędziesz praktyczne wskazówki oraz przykłady z życia wzięte obrazujące ich zastosowanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P r a w o P r a c y w orzeczeniach Sądu Najwyższego NUMER SPECJALNY NUMER PECJALNY Dowody przed sądem pracy Kto ma obowiązek wskazania dowodów? SKŁADASZ POZEW – MUSISZ PRZEDSTAWIĆ DOWODY Kodeks pracy nie zawiera żadnych re- gulacji związanych z postępowaniem do- wodowym w przypadku sporu sądowego w sprawach pracowniczych. Stąd też postę- powanie to toczy się na takich zasadach, jak w innych sprawach cywilnych. Generalnie w sporach sądowych pomię- dzy pracownikiem i pracodawcą strona, która występuje do sądu pracy z pozwem (powód), musi wskazać dowody potwierdzające słusz- ność jej żądania kierowanego pod adresem drugiej strony (pozwanego). Zawsze jednak pozwany może – a nawet, dla własnego do- bra, powinien – przedstawiać dowody za- świadczające o tym, że powód nie ma racji. Pamiętaj też, że sąd pracy, co do zasa- dy, nie będzie szukał za pracownika, a tym bardziej za pracodawcę dowodów na to, iż zgłaszane przez nich roszczenia są uzasad- nione. Nie jest bowiem zadaniem sądu wy- krywanie środków dowodowych mających uzupełnić lub wyjaśnić i udowodnić twier- dzenia stron procesu. Sąd pracy nie jest również zobowiązany do przeprowadzenia z własnej inicjatywy dowodów zmierza- jących do wyjaśnienia okoliczności istot- nych dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą (patrz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29 grudnia 2003 r., I ACa 1457/03). Może on bowiem przeprowadzić z urzędu dowód niewskaza- ny przez stronę tylko wyjątkowo. A zatem jeśli chcesz wygrać proces są- dowy z pracownikiem, to niezależnie od tego, czy jesteś powodem czy pozwanym – musisz być aktywny w zakresie przedsta- wiania dowodów. W przeciwnym wypadku sąd pracy może bowiem uznać za pewne (prawdziwe) fakty udowadniane przez pracownika, co do których Ty nie przedsta- wiłeś żadnych dowodów przeciwnych. Podstawa prawna: art. 6 Kodeksu cywilnego, art. 230, art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc). Szanowni Państwo, staracie się Państwo w sprawach pracowniczych postępować zgod- nie z prawem. Jak jednak pokazuje praktyka, nie uchroni to Państwa w 100 od sytuacji konfl iktowych, które coraz częściej mają swój fi nał w sądzie pracy. No i wówczas wiadomo – wygrywa ten, kto ma moc- niejsze argumenty. Sąd przecież nie uwierzy nikomu „na słowo”. Za- żąda wiarygodnych dowodów. Trzeba zatem wiedzieć, jak je zawczasu zdobywać. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa specjalny numer miesięcznika „Prawo pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego”, w całości poświęcony dowodom przed sądem pracy. Sędzia sądu okręgowego oraz radca prawny radzą w nim, jak po- stępować w kontaktach z pracownikami, abyście Państwo w razie ewentualnego sporu mieli w ręku argumenty, które przekonają sąd pracy do Państwa racji. Zapraszam do lektury Dominik Wajda ekspert z Sądu Najwyższego, konsultant merytoryczny „Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego” ISBN 978-83-7572-517-9 W TYM NUMERZE M.IN.: Obowiązek wskazania dowodów ............................. 2 (cid:132) Kto ma obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu przed sądem pracy? (cid:132) Czy sąd pracy pomoże stronom w szukaniu dowodów na potwierdzenie ich roszczeń? (cid:132) 5 przypadków odwrócenia ciężaru dowodu w kierunku pozwanego Rodzaje dowodów ........ 3–7 (cid:132) Jakie dokumenty można przedstawiać, jako dowody, przed sądem pracy? (cid:132) Które dokumenty są najbardziej wiarygodne? (cid:132) Jak przygotować dokument do wysłania go do sądu? (cid:132) Kogo warto powoływać na świadka w sprawach pracowniczych? (cid:132) Czym grozi „ustawianie” zeznań świadka? (cid:132) Kiedy sąd skorzysta z opinii biegłego? (cid:132) Czy opinia biegłego jest „nietykalna”? (cid:132) Czy billingi telefoniczne lub e-maile mogą być dowodem przed sądem pracy? Wniosek dowodowy ......... 8 (cid:132) Co powinno się znaleźć we wniosku dowodowym? (cid:132) Co trzeba dołączyć do takiego wniosku? (cid:132) Kto powinien podpisać wniosek dowodowy? § NUMER SPECJALNY Prawo Pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego Obowiązek wskazania dowodów 5 PRZYPADKÓW ODWRÓCENIA CIĘŻARU DOWODU W KIERUNKU POZWANEGO Wprawdzie, co do zasady, to po- wód musi przedstawić sądowi dowody potwierdzające słuszność jego rosz- czeń. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których to pozwany będzie musiał udowodnić, że powód się myli. W prze- ciwnym razie na pewno przegra proces. Dochodzi wówczas do tzw. odwrócenia ciężaru dowodu. 1. Spory o dyscyplinarkę i wypowiedzenie Do sądów pracy coraz częściej trafi a- ją odwołania pracowników od zwolnie- nia dyscyplinarnego z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika obowiąz- ków służbowych (art. 52 § 1 pkt 1 kp). Obowiązek wskazania dowodów (ciężar dowodu) spoczywa w takim przypadku na pracodawcy, mimo że to pracownik jest powodem. A zatem to pracodawca musi udowodnić, że rozwiązując z pra- cownikiem umowę o pracę, nie naru- szył przepisów prawa pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego Jeżeli pracownik zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym wystąpi do sądu o odszkodowanie albo o przy- wrócenie do pracy, ciężar udowodnie- nia faktów potwierdzających ciężkie naruszenie obowiązków przez pra- cownika spoczywa na pracodawcy. Pracodawca będzie musiał dodatko- wo udowodnić winę umyślną lub co najmniej rażące niedbalstwo pra- cownika w naruszeniu jego podsta- wowych obowiązków. Jest to warun- kiem koniecznym do uznania przez sąd, że pracodawca był uprawniony do tego, aby rozwiązać z pracowni- kiem umowę bez wypowiedzenia. Wyrok SN z 6 lutego 1997 r., I PKN 68/96 Podobnie będzie, gdy pracownik od- wołuje się do sądu pracy od rozwiąza- nia przez pracodawcę za wypowiedze- niem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, uznaje bowiem to wypo- wiedzenie za nieuzasadnione. Wówczas to pozwany pracodawca musi udowod- nić, że wskazane przez niego przyczy- ny wypowiedzenia faktycznie istniały i wystarczająco uzasadniały rozwiązanie umowy o pracę. Pracownik zaś powi- nien udowodnić, że wypowiedzenie jest mimo to nieuzasadnione (patrz: wyrok SN z 8 marca 1977 r., I PRN 17/77). Strona 2 | www.orzeczeniakadrowe.pl 2. Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej W związku z zatrudnianiem pracow- ników musisz prowadzić m.in. ewidencję czasu pracy, listy obecności, listy płac. Za- niedbania w tym zakresie mogą postawić Cię w trudnej sytuacji, gdy np. pracownik pozwie Cię do sądu pracy o nadgodziny czy o wypłatę zaległej premii. Wprawdzie, co do zasady, to pra- cownik (powód), który żąda od pra- codawcy zapłaty za nadgodziny, musi udowodnić, że faktycznie pracował ponad normę w konkretnych dniach i wymiarze. Jednak najpewniejszy do- wód w tej sprawie – ewidencję czasu pracy – posiada pracodawca i powinien przedstawić go sądowi. Gdy zaś praco- dawca nie prowadził ewidencji czasu pracy lub niewłaściwie ją prowadził – wówczas, aby wygrać spór z pracow- nikiem, będzie on zobowiązany przed- stawić dowody zaświadczające, że pra- cownik nie pracował w nadgodzinach. Bez posiadania prawidłowej ewidencji czasu pracy może się to jednak okazać bardzo trudne. Podobnie – braki w dokumentacji płacowej mogą narazić pracodawcę na przegraną w sądzie wówczas, gdy pra- cownik domaga się wypłaty zaległego wynagrodzenia. Otóż jeśli pracodawca zaniedbywał prowadzenie dokumen- tacji płacowej, wówczas to on będzie musiał wykazać, że pracownik otrzy- mał wszystkie składniki dochodzone- go przed sądem wynagrodzenia (patrz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 10 kwietnia 2003 r., III APa 40/02). Zdaniem Sądu Najwyższego 1. Pracodawca, który wbrew obowiąz- kowi nie prowadzi list obecności, list płac ani innej dokumentacji ewiden- cjonującej czas pracy pracownika i wypłacanego mu wynagrodzenia, musi liczyć się z tym, że będzie na nim spoczywał ciężar udowodnienia nie- obecności pracownika, jej rozmiaru oraz wypłaconego wynagrodzenia. Wyrok SN z 14 maja 1999 r., I PKN 62/99 2. Nie można przyjąć, że ciężar do- wodu w zakresie czasu pracy obarcza wyłącznie pracownika, który docho- dzi roszczeń z tym związanych. To pracodawca jest bowiem obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, którą udostępnia na żądanie pracownika. Sąd powi- nien zatem wymagać od pracodawcy przedłożenia takiej dokumentacji, a w przypadku jej braku uzyskać szcze- gółowe wyjaśnienia odnośnie do zgła- szanych przez pracowników roszczeń. Z uzasadnienia wyroku SN z 23 listopada 2001 r., I PKN 678/00 3. Spory dotyczące szkody w mieniu powierzonym W sprawach dotyczących odpowie- dzialności materialnej pracowników za powierzone im mienie pracodaw- cy istnieje domniemanie, że pracow- nik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w tym mieniu. Od tej od- powiedzialności pracownik może się uwolnić, jeśli wykaże (udowodni), że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych (art. 124 kp). A zatem gdy pozwiesz pracownika do sądu pracy o wyrównanie szkody powstałej w mieniu powierzonym, nie musisz udowadniać, że pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za tę szkodę. Przeciwnie – to pracownik, przeciwko któremu kierowane jest roszczenie o naprawienie szkody, aby wygrać proces, musi udowodnić, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza z powodu niezapewnienia przez pracodawcę wa- runków umożliwiających zabezpiecze- nie powierzonego mienia. Pracodawca powinien zaś jedynie udowodnić, że mienie zostało pracow- nikowi prawidłowo powierzone, oraz powinien wykazać wysokość powstałej szkody. Przykład z sali sądowej: W jednej ze spraw pozwany o odszko- dowanie pracownik sklepu przedsta- wił, jako dowód mający uwolnić go od odpowiedzialności materialnej, zeznanie świadka, który słyszał, jak pracodawca odmówił pozwanemu pracownikowi przeprowadzenia in- wentaryzacji towaru w sklepie przed jego powierzeniem. Sąd uznał to za dowód wystarczający do przyjęcia, że pracodawca nie przekazał pracowni- kowi powierzonego mienia w sposób
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dowody przed sądem pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: