Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00392 006343 18484483 na godz. na dobę w sumie
Dreamweaver 4. Biblia - książka
Dreamweaver 4. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1040
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-591-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> dreamweaver
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dreamweaver jest jednym z najbardziej znanych narzędzi do tworzenia stron WWW. Tworzenie stron to połączenie sztuki i rzemiosła. Program ten jest doskonałym narzędziem dla każdego -- zarówno dla profesjonalisty poganianego terminami, jak i dla natchnionego amatora. Dreamweaver jest nie tylko pierwszym narzędziem umożliwiającym wizualną edycję strony, ale także czołowym pod względem łatwości wykorzystania na stronie skryptów napisanych w JavaScript.

Aby móc w pełni wykorzystać wiadomości zawarte w tej książce, potrzebujesz dwóch rzeczy -- Dreamweavera i chęci tworzenia niebanalnych stron WWW (w zasadzie nie potrzebujesz Dreamweavera, aby zacząć pracę -- na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajdziesz w pełni funkcjonalną wersję próbną programu). Dreamweaver ułatwia i przyspiesza pracę twórcy stron WWW na każdym jej etapie -- od wykonania projektu do zarządzania witryną. Niestety, nawet Dynamiczny HTML, wspaniale zresztą obsługiwany przez Dreamweavera, nie potrafi poradzić sobie z wszystkimi aspektami nowoczesnej strony WWW. W tej książce znajdziesz jednak szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania niemal każdego zadania związanego z tworzeniem strony.

Pod prostym i intuicyjnym interfejsem użytkownika Dreamweavera kryje się skomplikowany i rozbudowany program ułatwiający dostęp do wszystkich zaawansowanych narzędzi. Zadaniem tej książki jest pomoc w opanowaniu wszystkich elementów programu. Tworzysz prostą stronę w edytorze wizualnym? Chcesz rozbudować możliwości programu, tworząc własne obiekty? Wiadomości zawarte w tej książce umożliwią Ci wykonanie tych zadań.

Dreamweaver jest przeznaczony dla szerokiego kręgu projektantów. Ponieważ program nie modyfikuje postaci kodu, może być wykorzystywany przez 'weteranów' posiadających własny styl zapisywania kodu. Z racji możliwości automatyzacji wielu czynności program zainteresuje również początkujących projektantów. Ta książka przeznaczona jest dla wszystkich -- od początkujących projektantów, szukających podstawowych informacji, do profesjonalistów poszukujących nowych sposobów rozwiązywania problemów występujących przy projektowaniu. Co więcej -- książka ta jest doskonałym podręcznikiem i źródłem informacji dla każdego, kto na co dzień korzysta z Dreamweavera.

Jeśli przeczytasz tę książkę od początku do końca, staniesz się zaawansowanym użytkownikiem Dreamweavera. Możesz jednak wykorzystywać tylko niektóre informacje w niej zawarte, potrzebne przy wykonywaniu określonych czynności. Aby ułatwić takie korzystanie z książki, została ona podzielona na osiem części poświęconych różnym zagadnieniom. Możesz również wykorzystywać tę książkę jako źródło wiedzy podczas pracy z Dreamweaverem.

Początkowe rozdziały zawierają podstawowe informacje o programie. W dalszych znajdziesz podrozdziały zatytułowane 'Zastosowanie praktyczne', opisujące wykorzystanie Dreamweavera w konkretnych sytuacjach -- np. podczas tworzenia map obrazków lub wykorzystywania kaskadowych arkuszy stylów. Możesz również wykorzystać te podrozdziały do poszerzania swojej wiedzy o tworzeniu stron WWW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI Dreamweaver 4. Biblia KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG Autor: Joseph W. Lowery T‡umaczenie: Piotr Ducher ISBN: 83-7197-591-0 Tytu‡ orygina‡u: Format: B5, stron: 1036 Zawiera CD-ROM Dreamweaver 4 Bible TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Dreamweaver jest jednym z najbardziej znanych narzŒdzi do tworzenia stron WWW. Tworzenie stron to po‡„czenie sztuki i rzemios‡a. Program ten jest doskona‡ym narzŒdziem dla ka¿dego -- zar(cid:243)wno dla profesjonalisty poganianego terminami, jak i dla natchnionego amatora. Dreamweaver jest nie tylko pierwszym narzŒdziem umo¿liwiaj„cym wizualn„ edycjŒ strony, ale tak¿e czo‡owym pod wzglŒdem ‡atwo(cid:156)ci wykorzystania na stronie skrypt(cid:243)w napisanych w JavaScript. Aby m(cid:243)c w pe‡ni wykorzysta(cid:230) wiadomo(cid:156)ci zawarte w tej ksi„¿ce, potrzebujesz dw(cid:243)ch rzeczy -- Dreamweavera i chŒci tworzenia niebanalnych stron WWW (w zasadzie nie potrzebujesz Dreamweavera, aby zacz„(cid:230) pracŒ -- na do‡„czonym do ksi„¿ki CD-ROM-ie znajdziesz w pe‡ni funkcjonaln„ wersjŒ pr(cid:243)bn„ programu). Dreamweaver u‡atwia i(cid:160) przyspiesza pracŒ tw(cid:243)rcy stron WWW na ka¿dym jej etapie -- od wykonania projektu do zarz„dzania witryn„. Niestety, nawet Dynamiczny HTML, wspaniale zreszt„ obs‡ugiwany przez Dreamweavera, nie potrafi poradzi(cid:230) sobie z wszystkimi aspektami nowoczesnej strony WWW. W tej ksi„¿ce znajdziesz jednak szczeg(cid:243)‡owe instrukcje dotycz„ce rozwi„zywania niemal ka¿dego zadania zwi„zanego z tworzeniem strony. Pod prostym i intuicyjnym interfejsem u¿ytkownika Dreamweavera kryje siŒ skomplikowany i rozbudowany program u‡atwiaj„cy dostŒp do wszystkich zaawansowanych narzŒdzi. Zadaniem tej ksi„¿ki jest pomoc w opanowaniu wszystkich element(cid:243)w programu. Tworzysz prost„ stronŒ w edytorze wizualnym? Chcesz rozbudowa(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci programu, tworz„c w‡asne obiekty? Wiadomo(cid:156)ci zawarte w tej ksi„¿ce umo¿liwi„ Ci wykonanie tych zadaæ. Dreamweaver jest przeznaczony dla szerokiego krŒgu projektant(cid:243)w. Poniewa¿ program nie modyfikuje postaci kodu, mo¿e by(cid:230) wykorzystywany przez (cid:132)weteran(cid:243)w(cid:148) posiadaj„cych w‡asny styl zapisywania kodu. Z racji mo¿liwo(cid:156)ci automatyzacji wielu czynno(cid:156)ci program zainteresuje r(cid:243)wnie¿ pocz„tkuj„cych projektant(cid:243)w. Ta ksi„¿ka przeznaczona jest dla wszystkich -- od pocz„tkuj„cych projektant(cid:243)w, szukaj„cych podstawowych informacji, do(cid:160) profesjonalist(cid:243)w poszukuj„cych nowych sposob(cid:243)w rozwi„zywania problem(cid:243)w wystŒpuj„cych przy projektowaniu. Co wiŒcej (cid:150) ksi„¿ka ta jest doskona‡ym podrŒcznikiem i (cid:159)r(cid:243)d‡em informacji dla ka¿dego, kto na co dzieæ korzysta z Dreamweavera. Je(cid:156)li przeczytasz tŒ ksi„¿kŒ od pocz„tku do koæca, staniesz siŒ zaawansowanym u¿ytkownikiem Dreamweavera. Mo¿esz jednak wykorzystywa(cid:230) tylko niekt(cid:243)re informacje w(cid:160) niej zawarte, potrzebne przy wykonywaniu okre(cid:156)lonych czynno(cid:156)ci. Aby u‡atwi(cid:230) takie korzystanie z ksi„¿ki, zosta‡a ona podzielona na osiem czŒ(cid:156)ci po(cid:156)wiŒconych r(cid:243)¿nym zagadnieniom. Mo¿esz r(cid:243)wnie¿ wykorzystywa(cid:230) tŒ ksi„¿kŒ jako (cid:159)r(cid:243)d‡o wiedzy podczas pracy z Dreamweaverem. O Autorze ................................................................................................................................................23 Słowo wstępne.........................................................................................................................................25 Wstęp .......................................................................................................................................................27 (cid:3) 343-2+46+-(cid:3) 4 Rozdział 1. Czym jest Dreamweaver?....................................................................................................39 Rozdział 2. Szybki start ...........................................................................................................................61 Rozdział 3. Przegląd podstawowych funkcji Dreamweavera.................................................................75 Rozdział 4. Definiowanie preferencji...................................................................................................135 Rozdział 5. Korzystanie z systemu pomocy.........................................................................................179 Rozdział 6. Definiowanie pierwszej witryny .......................................................................................195 Rozdział 7. Publikowanie i zarządzanie witryną..................................................................................213 (cid:3) 3.78+;3;////28(cid:3)+$;6/+;/+:/6/ Rozdział 8. Podstawy języka HTML....................................................................................................243 Rozdział 9. Tekst na stronie WWW .....................................................................................................271 Rozdział 10. Umieszczanie grafiki na stronach WWW .......................................................................319 Rozdział 11. Łącza ................................................................................................................................347 Rozdział 12. Tworzenie list ..................................................................................................................361 (cid:3)++;+273;+2////28(cid:3)+$ 4 Rozdział 13. Tworzenie tabel ...............................................................................................................379 Rozdział 14. Mapy obrazków interpretowane po stronie przeglądarki ...............................................417 Rozdział 15. Formularze........................................................................................................................433 Rozdział 16. Ramki ...............................................................................................................................453 (cid:3) 37/6+2/3 ;3-(cid:3)+$+433-6/+;/+:/6+ Rozdział 17. Uruchamianie zewnętrznych programów........................................................................479 Rozdział 18. Wykorzystywanie i tworzenie obiektów .........................................................................501 Rozdział 19. Praca z behawiorami.........................................................................................................525 Rozdział 20. Tworzenie behawiorów ...................................................................................................567 Rozdział 21. Dostosowywanie Dreamweavera do własnych wymagań..............................................601 (cid:3) //2898/.+2/ 4 Rozdział 22. Integracja Dreamweavera z programem Fireworks ........................................................645 Rozdział 23. Wstawianie filmów Shockwave i Flash na stronę WWW..............................................665 Rozdział 24. Wstawianie sekwencji wideo na stronę WWW...............................................................705 Rozdział 25. Wykorzystanie dźwięku na stronie WWW .....................................................................729 6/+;/+:/6 ,+ (cid:3) 2+-2$;6/+;/+:/6/ 4 Rozdział 26. Czym jest Dynamiczny HTML? .....................................................................................761 Rozdział 27. Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem arkuszy stylów ..........................................775 Rozdział 28. Warstwy............................................................................................................................801 Rozdział 29. Animowanie warstw za pomocą narzędzia Timelines ....................................................835 (cid:3) $;36/2/23;3-/72/133.9;6/+;/+:/6/ Rozdział 30. Język XML .......................................................................................................................861 Rozdział 31. Tworzenie aktywnych witryn WWW..............................................................................869 (cid:3) +6.+2/;862463-/7/8;36/2+78632 Rozdział 32. Szablony ...........................................................................................................................883 Rozdział 33. Wykorzystanie bibliotek..................................................................................................899 Rozdział 34. Projektowanie stron zgodnych z różnymi przeglądarkami ............................................913 Rozdział 35. Tworzenie witryn w zespole............................................................................................933 3.+8 4 4 Dodatek A Opis zawartości płyty CD ..................................................................................................961 Dodatek B Podstawy obsługi edytora BBEdit 6.0.2.............................................................................967 Dodatek C Podstawy obsługi edytora HomeSite 4.5............................................................................993 Dodatek D CourseBuilder ...................................................................................................................1017 Skorowidz............................................................................................................................................1029 #4786/- 9836/ 4 4 #o3;3;78(cid:3)42/ 4 78(cid:3)4 4 4 (cid:3) 343-2+46+-(cid:3) 4 3.+o /786/+;/+:/6 4 Świat Dreamweavera...............................................................................................................................39 Integracja edytorów wizualnych i tekstowych .................................................................................40 Opcja Roundtrip HTML....................................................................................................................41 Narzędzia służące do zarządzania witrynami...................................................................................41 Tworzenie witryny w zespole............................................................................................................41 Interfejs użytkownika ..............................................................................................................................42 Łatwe wprowadzanie tekstu ..............................................................................................................42 Szybka modyfikacja obiektów .........................................................................................................43 Dostęp do zasobów............................................................................................................................43 W pełni konfigurowalne środowisko pracy......................................................................................43 Skróty klawiaturowe..........................................................................................................................44 Łatwe zaznaczanie obiektów i elementów strony ............................................................................44 Opcje komponowania wyglądu strony .............................................................................................44 Aktywny podgląd ..............................................................................................................................45 Rozbudowane wyszukiwanie i zastępowanie...................................................................................46 Zgodność z aktualnymi standardami HTML..........................................................................................46 Edycja tekstu i grafiki........................................................................................................................46 Możliwości edycji tabel.....................................................................................................................47 Łatwe tworzenie formularzy ............................................................................................................48 Łatwe definiowanie ramek ................................................................................................................48 Rozszerzenia multimedialne..............................................................................................................48 Nowoczesne możliwości .........................................................................................................................49 Warstwy ............................................................................................................................................49 Obiekty animowane...........................................................................................................................49 Dynamiczne uaktualnianie stylów.....................................................................................................50 Behawiory JavaScript........................................................................................................................51 Integracja z programami Flash i Fireworks......................................................................................51 Funkcja Roundtrip XML...................................................................................................................52 Rozszerzalność programu........................................................................................................................53 Obiekty i behawiory ..........................................................................................................................53 Polecenia i okna dialogowe..............................................................................................................54 Własne znaczniki, filtry i okna kontrolne ........................................................................................54 6/+;/+:/6 ,+ Automatyzacja pracy ...............................................................................................................................54 Przypisywanie stylów........................................................................................................................55 Import dokumentów z MS Office ....................................................................................................55 Paleta Reference ................................................................................................................................55 Paleta History ....................................................................................................................................56 Narzędzia do zarządzania witryną..........................................................................................................56 Biblioteki obiektów ...........................................................................................................................56 Szablony ............................................................................................................................................57 Testowanie kompatybilności stron z przeglądarkami ......................................................................57 Konwertowanie stron WWW ............................................................................................................58 Weryfikacja łączy..............................................................................................................................58 Publikacja witryny za pomocą klienta FTP......................................................................................58 Mapa witryny ....................................................................................................................................59 Blokowanie plików............................................................................................................................59 Podsumowanie.........................................................................................................................................60 3.+o #,78+68 4 Definiowanie witryny ..............................................................................................................................61 Tworzenie strony głównej .......................................................................................................................63 Rozpoczynamy od nagłówka.............................................................................................................64 Określanie kolorów strony ................................................................................................................65 Wstępny projekt ................................................................................................................................66 Dodawanie tekstu dostarczonego przez klienta......................................................................................68 Ożywianie strony.....................................................................................................................................70 Testowanie i publikowanie strony..........................................................................................................72 Podsumowanie.........................................................................................................................................74 3.+o 6/1.43.78+;3;-092-6/+;/+:/6+ Okno dokumentu .....................................................................................................................................75 Listwa statusowa......................................................................................................................................76 Selektor znaczników..........................................................................................................................77 Menu wyboru wielkości okna ..........................................................................................................77 Wskaźnik czasu pobierania strony ...................................................................................................80 Paleta Launcher .................................................................................................................................81 Korzystanie z paska narzędziowego.......................................................................................................81 Przycisk File Management ................................................................................................................82 Przycisk Preview/Debug in Browser................................................................................................83 Przyciski Refresh i Reference ..........................................................................................................83 Przycisk Code Navigation .................................................................................................................84 Przycisk View Options......................................................................................................................84 Paleta Objects ..........................................................................................................................................85 Obiekty kategorii Common...............................................................................................................86 Obiekty kategorii Characters............................................................................................................88 Obiekty kategorii Forms....................................................................................................................88 Obiekty kategorii Frames ..................................................................................................................90 Obiekty kategorii Head .....................................................................................................................91 Obiekty kategorii Invisibles .............................................................................................................91 Obiekty kategorii Special ..................................................................................................................92 Możliwości inspektora Property.............................................................................................................93 Praca z inspektorem Property...........................................................................................................93 Elementy inspektora Property ..........................................................................................................94 #4786/- Paleta Launcher .......................................................................................................................................96 Okno Site...........................................................................................................................................97 Paleta Assets......................................................................................................................................98 Paleta HTML Styles ........................................................................................................................103 Paleta CSS Styles ............................................................................................................................104 Paleta Behaviors..............................................................................................................................105 Paleta History ..................................................................................................................................106 Inspektor Code ................................................................................................................................107 Konfiguracja ekranu roboczego............................................................................................................108 Struktura menu ......................................................................................................................................109 Menu File ........................................................................................................................................109 Menu Edit........................................................................................................................................109 Menu View......................................................................................................................................109 Menu Insert .....................................................................................................................................116 Menu Modify...................................................................................................................................118 Menu Text .......................................................................................................................................118 Menu Commands ............................................................................................................................125 Menu Site ........................................................................................................................................127 Menu Window.................................................................................................................................130 Menu Help.......................................................................................................................................130 Podsumowanie.......................................................................................................................................132 3.+o /023;+2/46/0/6/2- 4 Konfigurowanie środowiska pracy.......................................................................................................135 Kategoria General............................................................................................................................136 Kategoria Invisible Elements .........................................................................................................140 Kategoria Panels..............................................................................................................................142 Kategoria Highlighting....................................................................................................................143 Kategoria Quick Tag Editor ...........................................................................................................144 Kategoria Status Bar........................................................................................................................145 Kategoria File Types/Editors...........................................................................................................147 Zaawansowane opcje.............................................................................................................................150 Kategoria Layout View ...................................................................................................................151 Kategoria Layers .............................................................................................................................152 Kategoria CSS Styles ......................................................................................................................155 Preferencje dotyczące połączenia z serwerem........................................................................................156 Kategoria Site ..................................................................................................................................156 Kategoria Preview in Browser .......................................................................................................158 Formatowanie kodu źródłowego strony ...............................................................................................159 Kategoria Fonts/Encoding...............................................................................................................159 Kategoria Code Rewriting...............................................................................................................161 Kategoria Code Colors ....................................................................................................................163 Kategoria Code Format ...................................................................................................................164 Specyfikacja formatowania kodu źródłowego ...............................................................................167 Modyfikowanie pliku SourceFormat.txt ........................................................................................176 Podsumowanie.......................................................................................................................................177 6/+;/+:/6 ,+ 3.+o 3678+2/778/9433- 4 Nawigacja w systemie pomocy ............................................................................................................180 Przeglądanie tematów pomocy.......................................................................................................181 Przyciski nawigacyjne.....................................................................................................................181 Wykorzystanie alfabetycznego spisu tematów...............................................................................181 Wyszukiwanie określonego zagadnienia........................................................................................183 Korzystanie z samouczka ......................................................................................................................184 Animowany przewodnik po programie ................................................................................................184 Panel Reference .....................................................................................................................................188 Pomoc w sieci........................................................................................................................................190 Dreamweaver Support Center ........................................................................................................191 Dynamic HTML Zone.....................................................................................................................191 Podsumowanie.......................................................................................................................................193 3.+o /023;+2/4/6;7/;862 4 Planowanie witryny ...............................................................................................................................196 Podstawowe założenia.....................................................................................................................196 Projekt .............................................................................................................................................197 Definiowanie witryny ............................................................................................................................199 Definiowanie połączeń lokalnych ..................................................................................................200 Definiowanie witryny na serwerze.................................................................................................202 Modyfikowanie informacji o witrynie..................................................................................................205 Tworzenie i zapisywanie stron .............................................................................................................205 Uruchamianie Dreamweavera .........................................................................................................205 Otwieranie istniejącego dokumentu ...............................................................................................206 Otwieranie nowego okna.................................................................................................................207 Otwieranie nowej strony .................................................................................................................207 Zapisywanie strony..........................................................................................................................208 Zamykanie strony............................................................................................................................208 Zamykanie programu ......................................................................................................................208 Przeglądanie tworzonych stron.............................................................................................................209 Publikowanie strony ..............................................................................................................................210 Podsumowanie.......................................................................................................................................212 3.+o 9,3;+2/+6.+2/;862 4  Zarządzanie witryną za pomocą Dreamweavera ..................................................................................214 Definiowanie nowej witryny ................................................................................................................215 Kategoria Local Info .......................................................................................................................215 Kategoria Remote Info ....................................................................................................................216 Kategoria Design Notes...................................................................................................................219 Kategoria Site Map Layout .............................................................................................................220 Kategoria File View Columns........................................................................................................221 Praca w oknie Site .................................................................................................................................223 Panele Remote Site i Local Folder .................................................................................................224 Przycisk Connect/Disconnect.........................................................................................................224 Przycisk Get i Put............................................................................................................................224 Przycisk Refresh..............................................................................................................................225 Przycisk Stop Current task .............................................................................................................226 Przyciski Check Out/Check In .......................................................................................................226 Blokowanie plików................................................................................................................................226 Synchronizowanie zawartości katalogów.............................................................................................227 #4786/- Sprawdzanie poprawności łączy...........................................................................................................229 Zewnętrzne edytory ...............................................................................................................................231 Mapa witryny.........................................................................................................................................231 Projektowanie witryny za pomocą narzędzia Site Map .................................................................233 Modyfikowanie stron na mapie witryny ........................................................................................237 Wyświetlanie mapy witryny............................................................................................................237 Podsumowanie.......................................................................................................................................240 (cid:3) 3.78+;3;////28(cid:3)+$ ;6/+;/+:/6/ 4 3.+o 3.78+;(cid:3)+$ 4 Struktura dokumentu HTML .................................................................................................................243 Definiowanie elementów sekcji head ...............................................................................................245 Określanie właściwości strony .......................................................................................................245 Wybór palety kolorów wykorzystywanej na stronie......................................................................247 Znaczniki sekcji head ..................................................................................................................248 Sekcja body .......................................................................................................................................255 Style logiczne ..................................................................................................................................256 Style fizyczne ..................................................................................................................................257 Inspektor Code i okno podglądu Code View........................................................................................257 Szybkie modyfikacje znaczników za pomocą edytora Quick Tag .......................................................261 Tryb Insert HTML...........................................................................................................................262 Tryb Wrap Tag ................................................................................................................................263 Tryb Edit HTML .............................................................................................................................265 Wstawianie symboli i znaków specjalnych ..........................................................................................267 Symbole nazwane............................................................................................................................267 Symbole dziesiętne..........................................................................................................................268 Obiekty z kategorii Characters .......................................................................................................268 Podsumowanie.......................................................................................................................................269 3.+o $/782+78632/ 4 Rozpocznij od nagłówków ....................................................................................................................271 Akapity tekstu........................................................................................................................................273 Edycja akapitów tekstu....................................................................................................................274 Wyszukiwanie i zastępowanie fragmentów tekstu.........................................................................280 Znacznik br .................................................................................................................................292 Inne znaczniki regulujące odstępy na stronie.................................................................................293 Importowanie kodu HTML wygenerowanego w programie Word......................................................294 Formatowanie tekstu..............................................................................................................................297 Tekst preformatowany.....................................................................................................................297 Porównanie stylów ..........................................................................................................................298 Wykorzystanie znacznika address .............................................................................................299 Style HTML...........................................................................................................................................301 Przypisywanie stylów HTML .........................................................................................................301 Usuwanie formatowania wprowadzanego przez style HTML .......................................................302 Definiowanie stylów HTML ...........................................................................................................304 Modyfikowanie formatowania tekstu...................................................................................................305 Zmiana wielkości czcionki..............................................................................................................305 Rozmiar bezwzględny .....................................................................................................................306 Rozmiar względny...........................................................................................................................307 6/+;/+:/6 ,+ Zmiana koloru czcionki...................................................................................................................308 Określanie kroju czcionki................................................................................................................311 Wyrównywanie tekstu.....................................................................................................................313 Wcięcia akapitowe ..........................................................................................................................314 Wstawianie dat ......................................................................................................................................314 Wstawianie komentarzy do kodu .........................................................................................................316 Podsumowanie.......................................................................................................................................317 3.+o /7-+2/16+02+78632+-  Formaty graficzne wykorzystywane na stronach WWW .....................................................................320 Format GIF......................................................................................................................................320 Format JPEG ...................................................................................................................................322 Format PNG ....................................................................................................................................322 Praca z obrazkami..................................................................................................................................323 Umieszczanie grafiki na stronie .....................................................................................................323 Przeciąganie obrazów z palety Assets............................................................................................326 Modyfikowanie obrazków...............................................................................................................327 Wyrównywanie obrazków względem tekstu i dokumentu.............................................................331 Umieszczanie grafiki w tle strony ........................................................................................................334 Dzielenie strony za pomocą linii poziomych .......................................................................................335 Proste animacje......................................................................................................................................337 Zastosowanie praktyczne — banery reklamowe ..................................................................................339 Rollovery ...............................................................................................................................................341 Paski nawigacyjne .................................................................................................................................342 Podsumowanie.......................................................................................................................................345 3.+o n-+ 4 Wszystko o adresach URL ....................................................................................................................347 Hipertext ................................................................................................................................................348 Wstawianie adresów URL z palety Assets.....................................................................................351 Wskazywanie plików ......................................................................................................................352 Typy adresów ..................................................................................................................................353 Wstawianie łącza do poczty elektronicznej..........................................................................................353 Nawigacja w obrębie dokumentu za pomocą odnośników ..................................................................354 Przemieszczanie się w obrębie jednego dokumentu ......................................................................355 Łącza do odnośników znajdujących się na innych stronach ..........................................................357 Otwieranie łączy w określonych ramkach lub oknach .........................................................................357 Podsumowanie.......................................................................................................................................358 3.+o $;36/2/78 4 Listy wypunktowane..............................................................................................................................361 Edycja list wypunktowanych...........................................................................................................362 Znaczniki list ...................................................................................................................................363 Inne znaki wypunktowania..............................................................................................................363 Tworzenie list numerowanych..............................................................................................................366 Edycja list numerowanych ..............................................................................................................367 Inne style numerowania...................................................................................................................368 Listy definicji.........................................................................................................................................369 Listy zagnieżdżone ................................................................................................................................370 Specjalne typy list..................................................................................................................................371 Listy menu.......................................................................................................................................372 #4786/- Listy-spisy .......................................................................................................................................372 Zastosowanie praktyczne — graficzne symbole wypunktowania........................................................373 Podsumowanie.......................................................................................................................................376 (cid:3)++;+273;+2////28(cid:3)+$ 3.+o $;36/2/8+,/ 4 Podstawowe wiadomości o tworzeniu tabel w języku HTML .............................................................380 Rzędy...............................................................................................................................................380 Komórki ..........................................................................................................................................381 Nagłówki rzędów i kolumn .............................................................................................................381 Tworzenie tabel w Dreamweaverze.......................................................................................................381 Preferencje tabel ....................................................................................................................................383 Modyfikowanie tabel.............................................................................................................................384 Zaznaczanie elementów tabeli........................................................................................................384 Edycja zawartości tabeli..................................................................................................................387 Modyfikowanie parametrów tabeli ................................................................................................390 Właściwości komórek, kolumn i rzędów .......................................................................................399 Formatowanie tabeli ..............................................................................................................................402 Sortowanie zawartości tabel .................................................................................................................404 Importowanie danych tabelarycznych ..................................................................................................405 Projektowanie w trybie Layout.............................................................................................................406 Rysowanie komórek i tabel .............................................................................................................408 Modyfikowanie układu strony.........................................................................................................410 Podsumowanie.......................................................................................................................................416 3.+o +43,6+@;28/646/83;+2/4378632/46/1.+6  Mapy obrazków interpretowane po stronie przeglądarki .....................................................................417 Tworzenie obszarów aktywnych ..........................................................................................................419 Narzędzia rysunkowe ......................................................................................................................420 Modyfikowanie mapy obrazka.......................................................................................................422 Konwertowanie map interpretowanych po stronie przegląda.rki na mapy interpretowane po stronie serwera........................................................................................423 Adaptacja skryptu............................................................................................................................423 Wstawianie łącza.............................................................................................................................424 Zastosowanie praktyczne — mapa obrazków z rolloverami................................................................425 Krok 1. Utwórz dwa obrazki ..........................................................................................................425 Krok 2. Skonfiguruj warstwy .........................................................................................................426 Krok 3. Zdefiniuj mapę ...................................................................................................................428 Krok 4. Przyłącz behawiory ...........................................................................................................428 Krok 5. Wykadruj warstwy .............................................................................................................430 Podsumowanie.......................................................................................................................................432 3.+o 369+6/ 4 Jak działa formularz w języku HTML?................................................................................................433 Tworzenie formularza w Dreamweaverze............................................................................................435 Pola tekstowe.........................................................................................................................................436 Pola jednowierszowe.......................................................................................................................437 Pola hasła.........................................................................................................................................438 Pola wielowierszowe.......................................................................................................................438 Pola wyboru i przyciski opcji ...............................................................................................................439 6/+;/+:/6 ,+ Pola wyboru.....................................................................................................................................440 Przyciski opcji .................................................................................................................................441 Listy i menu ...........................................................................................................................................442 Rozwijane menu ..............................................................................................................................442 Listy opcji........................................................................................................................................444 Menu skoków ........................................................................................................................................445 Modyfikowanie menu skoków ........................................................................................................447 Przycisk Go .....................................................................................................................................449 Przyciski w formularzach ......................................................................................................................449 Przyciski Submit, Reset i Command..............................................................................................449 Przyciski graficzne ..........................................................................................................................450 Ukryte pola i pola plików ......................................................................................................................451 Ukryte pole......................................................................................................................................451 Pole pliku.........................................................................................................................................452 Podsumowanie.......................................................................................................................................452 3.+o  + 4 Ramki i zestawy ramek..........................................................................................................................454 Kolumny i rzędy..............................................................................................................................454 Skalowanie ramek ...........................................................................................................................454 Tworzenie ramek ...................................................................................................................................455 Dodawanie kolejnych ramek ...........................................................................................................456 Modyfikacje ramek za pomocą poleceń z menu ............................................................................456 Modyfikacje ramek za pomocą myszki..........................................................................................457 Tworzenie zestawów ramek za pomocą obiektów ...............................................................................457 Inspektor Property dla zestawu ramek..................................................................................................460 Zmiana wielkości ramek .................................................................................................................461 Modyfikacje krawędzi ramek.........................................................................................................462 Zapisywanie zestawów ramek i ramek pojedynczych ...................................................................463 Zamykanie dokumentu z ramkami .................................................................................................463 Modyfikowanie pojedynczych ramek ..................................................................................................463 Okno dialogowe Page Properties ...................................................................................................464 Modyfikacje w inspektorze Property .............................................................................................465 Modyfikowanie zawartości ramek .................................................................................................468 Usuwanie ramek..............................................................................................................................469 Otwieranie dokumentów w określonych ramkach ...............................................................................469 Elementy zestawu ramek.................................................................................................................469 Określone ramki w zestawie............................................................................................................470 Jednoczesne ładowanie dokumentów do dwóch lub więcej ramek ..............................................471 Przeglądarki nie obsługujące ramek .....................................................................................................472 Ramki typu iframe .................................................................................................................................473 Podsumowanie.......................................................................................................................................474 (cid:3) 37/6+2/3 ;3-(cid:3)+$ +433-6/+;/+:/6+ 4 3.+o  69-++2//;2(cid:3)862-46316+@; Skrypty CGI...........................................................................................................................................480 Tworzenie i wywoływanie skryptów .............................................................................................480 Określanie praw dostępu do pliku w Dreamweaverze ...................................................................481 Wysyłanie danych do skryptów CGI..............................................................................................482 #4786/- Procedury plugin....................................................................................................................................486 Osadzanie procedury na stronie i definiowanie parametrów procedury .......................................487 Uruchamianie procedur plugin.......................................................................................................489 Wykrywanie obecności procedur w systemie ................................................................................490 Kontrolki ActiveX .................................................................................................................................491 Wstawianie kontrolki ActiveX na stronę .......................................................................................492 Łączenie kontrolek ActiveX i procedur plugin ..............................................................................494 Aplety Javy ............................................................................................................................................494 JavaScript i VBScript ............................................................................................................................496 Wstawianie skryptu na stronę..........................................................................................................497 Podsumowanie.......................................................................................................................................498 3.+o  3678;+2/8;36/2/3,/8@; Wstawianie obiektów na stronę............................................................................................................502 Modyfikowanie palety Objects.............................................................................................................503 Przesuwanie i zmiana kształtu palety.............................................................................................503 Zmiana układu obiektów i dodawanie palet...................................................................................504 Dodawanie nowych obiektów ...............................................................................................................504 Tworzenie własnych obiektów .............................................................................................................507 Tworzenie prostych obiektów ........................................................................................................507 Tworzenie przycisku dla obiektu ...................................................................................................511 Wykorzystywanie JavaScriptu w tworzonych obiektach ......................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dreamweaver 4. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: