Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00366 007672 18431068 na godz. na dobę w sumie
Dreamweaver UltraDev 4. Księga eksperta - książka
Dreamweaver UltraDev 4. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-610-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> dreamweaver
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Generowanie stron dynamicznych wymaga nie tylko znajomości zagadnień związanych z tworzeniem stron WWW, lecz obejmuje również wiedzę dotyczącą projektowania baz danych, konfiguracji połączenia z bazami danych i technologii wykorzystywanych na serwerach. 'Dreamweaver UltraDev 4. Księga eksperta' stanowi kompletne źródło informacji na temat procesu konfiguracji połączenia z bazami danych, pomaga również zrozumieć, w jaki sposób się to odbywa od strony czysto technicznej.

Jako profesjonalista w dziedzinie tworzenia stron internetowych wiesz, że czas to pieniądz. Im dłużej uczysz się nowych języków programowania i aplikacji, tym mniej czasu spędzasz na wykorzystywaniu poznanych technologii na stronach WWW. Ta książka została opracowana, aby pomóc Ci w realizacji tego zadania, 'Dreamweaver UltraDev 4. Księga eksperta' omawia implementację technologii oraz pokazuje, w jaki sposób korzystać z funkcji UltraDeva w procesie projektowania witryny WWW. W części I znajdziesz rozdziały dotyczące technologii wykorzystywanych podczas tworzenia dynamicznych stron internetowych. Przykłady w rozdziale II, III i IV mają Ci pomóc w zaprojektowaniu i zarządzaniu witryną współpracującą z bazą danych.

'UltraDev4. Księga eksperta' jest podzielona na cztery części.

Część I Przygotowujemy się do 'dynamicznego' przejścia -- omówienie historii powstania UltraDeva i technologii wykorzystywanych w procesie tworzenia dynamicznych stron internetowych. Tematy: historia UltraDeva, zrozumienie procesu tworzenia stron dynamicznych oraz podstawy projektowania baz danych współpracujących z witrynami internetowymi.

Część II Tworzymy solidne podstawy -- omówienie opcji UltraDeva umożliwiających tworzenie i zarządzanie statycznymi i dynamicznymi stronami internetowymi z wykorzystaniem trybu projektowania graficznego układu strony i podglądu kodu źródłowego. Tematy: narzędzia UltraDeva do zarządzania witryną, opcje tworzenia stron w trybie podglądu graficznego układu strony oraz wstawianie obiektów multimedialnych.

Część III Opracowujemy witrynę współpracującą z bazą danych -- omówienie sposobów łączenia stron internetowych z bazą danych i metod generowania stron dynamicznych zawierających informacje z baz danych.

Część IV Rozszerzamy zakres opcji administracyjnych -- omówienie procesu tworzenia stron internetowych umożliwiających zarządzanie bazą danych za pomocą przeglądarki internetowej. Dodatkowy materiał obejmuje prezentację możliwości rozbudowy witryn tworzonych za pomocą UltraDeva o opcje handlu elektronicznego (eCommerce) i prowadzenia nauczania przez Internet (eLearning).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Dreamweaver UltraDev 4. KsiŒga eksperta Autor: Sean Nicholson T‡umaczenie: Piotr Ducher ISBN: 83-7197-610-0 Tytu‡ orygina‡u: Format: B5, stron: 368 Inside Dreamweaver UltraDev 4 Generowanie stron dynamicznych wymaga nie tylko znajomo(cid:156)ci zagadnieæ zwi„zanych z tworzeniem stron WWW, lecz obejmuje r(cid:243)wnie¿ wiedzŒ dotycz„c„ projektowania baz danych, konfiguracji po‡„czenia z bazami danych i technologii wykorzystywanych na serwerach. (cid:132)Dreamweaver UltraDev 4. KsiŒga eksperta(cid:148) stanowi kompletne (cid:159)r(cid:243)d‡o informacji na temat procesu konfiguracji po‡„czenia z bazami danych, pomaga r(cid:243)wnie¿ zrozumie(cid:230), w jaki spos(cid:243)b siŒ to odbywa od strony czysto technicznej. Jako profesjonalista w dziedzinie tworzenia stron internetowych wiesz, ¿e czas to pieni„dz. Im d‡u¿ej uczysz siŒ nowych jŒzyk(cid:243)w programowania i aplikacji, tym mniej czasu spŒdzasz na wykorzystywaniu poznanych technologii na stronach WWW. Ta(cid:160) ksi„¿ka zosta‡a opracowana, aby pom(cid:243)c Ci w realizacji tego zadania, (cid:132)Dreamweaver UltraDev 4. KsiŒga eksperta(cid:148) omawia implementacjŒ technologii oraz pokazuje, w jaki spos(cid:243)b korzysta(cid:230) z funkcji UltraDeva w procesie projektowania witryny WWW. W(cid:160) czŒ(cid:156)ci I znajdziesz rozdzia‡y dotycz„ce technologii wykorzystywanych podczas tworzenia dynamicznych stron internetowych. Przyk‡ady w rozdziale II, III i IV maj„ Ci pom(cid:243)c w zaprojektowaniu i zarz„dzaniu witryn„ wsp(cid:243)‡pracuj„c„ z baz„ danych. UltraDev4. KsiŒga eksperta jest podzielona na cztery czŒ(cid:156)ci. CzŒ(cid:156)(cid:230) I Przygotowujemy siŒ do (cid:132)dynamicznego(cid:148) przej(cid:156)cia (cid:151) om(cid:243)wienie historii powstania UltraDeva i technologii wykorzystywanych w procesie tworzenia dynamicznych stron internetowych. Tematy: historia UltraDeva, zrozumienie procesu tworzenia stron dynamicznych oraz podstawy projektowania baz danych wsp(cid:243)‡pracuj„cych z witrynami internetowymi. CzŒ(cid:156)(cid:230) II Tworzymy solidne podstawy (cid:151) om(cid:243)wienie opcji UltraDeva umo¿liwiaj„cych tworzenie i zarz„dzanie statycznymi i dynamicznymi stronami internetowymi z(cid:160) wykorzystaniem trybu projektowania graficznego uk‡adu strony i podgl„du kodu (cid:159)r(cid:243)d‡owego. Tematy: narzŒdzia UltraDeva do zarz„dzania witryn„, opcje tworzenia stron w trybie podgl„du graficznego uk‡adu strony oraz wstawianie obiekt(cid:243)w multimedialnych. CzŒ(cid:156)(cid:230) III Opracowujemy witrynŒ wsp(cid:243)‡pracuj„c„ z baz„ danych (cid:151) om(cid:243)wienie sposob(cid:243)w ‡„czenia stron internetowych z baz„ danych i metod generowania stron dynamicznych zawieraj„cych informacje z baz danych. CzŒ(cid:156)(cid:230) IV Rozszerzamy zakres opcji administracyjnych (cid:151) om(cid:243)wienie procesu tworzenia stron internetowych umo¿liwiaj„cych zarz„dzanie baz„ danych za pomoc„ przegl„darki internetowej. Dodatkowy materia‡ obejmuje prezentacjŒ mo¿liwo(cid:156)ci rozbudowy witryn tworzonych za pomoc„ UltraDeva o opcje handlu elektronicznego (eCommerce) i(cid:160) prowadzenia nauczania przez Internet (eLearning). 9836+- 78(cid:15)4  (cid:3) 61383;9/7(cid:3).3™.2+-2/13˜46/-+ 3.+o /786/+;/+:/6 86+/: Tworzenie stron internetowych przed UltraDevem...................................................s............................20 Historia powstania UltraDeva ...................................................s............................................................21 Na początku był Dreamweaver ...................................................s....................................................21 Macromedia bierze Drumbeata 2000 w adopcję...................................................s..........................23 Połączenie Dreamweavera z Drumbeatem...................................................s...................................23 Narodziny UltraDeva ...................................................s...................................................s................24 Porównanie Dreamweavera z Dreamweaverem UltraDev ...................................................s.................25 Prawdziwe możliwości UltraDeva ...................................................s.....................................................26 Nowe opcje w UltraDevie 4 ...................................................s...................................................s............28 Tryby podglądu ...................................................s...................................................s.........................28 Kolorowanie składni.................................s...................................................s....................................28 Połączenie z bazą danych na serwerze ...................................................s.........................................29 Zarządzanie obiektami multimedialnymi...................................................s.....................................29 Dodatkowe behawiory serwera ...................................................s....................................................30 Poznajemy środowisko autorskie UltraDeva...................................................s......................................31 Okno Document ...................................................s...................................................s........................31 Palety i paski narzędziowe ...................................................s...........................................................32 Inspektor Property...................................................s...................................................s...............33 Paleta Objects...................................................s...................................................s......................33 Paleta Launcher...................................................s...................................................s...................34 Podsumowanie...................................................s...................................................s.................................34 3.+o 320196+-+78+-63,3-/+37/6;/6+8/783;/13 Omówienie procesów wykonywanych na serwerach ...................................................s.........................35 Wybór serwera WWW ...................................................s...................................................s....................37 Personal Web Server ...................................................s...................................................s.................37 Internet Information Server (IIS) ...................................................s.................................................38 Apache...................................................s...................................................s.......................................39 Wybór serwera aplikacji WWW...................................................s.........................................................40 ASP (Active Server Pages) ...................................................s...................................................s.......41 JavaScript ...................................................s...................................................s............................42 Skrypt JavaScript generujący formularz sprawdzający poprsawność wprowadzenia danych przez użytkownika ...................................................s............................42 6/+;/+:/6 86+/: 7(cid:18)1+/74/68+ VBScript...................................................s...................................................s..............................45 Skrypt VBScript generujący formularz sprawdzający poprawność wprowadzenia danych przez użytkownika ...................................................s........45 JSP (Java Server Pages) ...................................................s...................................................s............46 Skrypt Java generujący formularz sprawdzający poprawność wprowadzenia danych przez użytkownika ...................................................s........47 ColdFusion ...................................................s...................................................s................................49 Skrypt CFML generujący formularz sprawdzający poprawność wprowadzenia danych przez użytkownika ...................................................s........49 Konfiguracja stacji roboczej jako serwera testowego stron dynamicznych ..........................................51 Ustawienia dla Windows 98...................................................s...................................................s......51 Ustawienia dla Windows NT4 Workstation...................................................s.................................53 Ustawienia dla Windows 2000 Professional i Windows 2000 Server ............................................55 Ustawienia dla MacOS...................................................s...................................................s..............57 Podsumowanie...................................................s...................................................s.................................58 3.+o 63/83;+2/,+.+2- ;74-o46+-9--+4+-+28/62/83; Podstawowe informacje o bazach danych ...................................................s..........................................61 Modele baz danych...................................................s...................................................s....................62 Pliki jednorodne ...................................................s...................................................s..................62 Hierarchiczne bazy danych ...................................................s...................................................s.63 Sieciowe bazy danych ...................................................s...................................................s.........65 Relacyjne bazy danych...................................................s...................................................s........65 Wybór platformy systemowej i systemu zarządzania bazą danych ................................................66 Microsoft Access...................................................s...................................................s.................66 Microsoft SQL Server...................................................s...................................................s.........67 MySQL.................................................s...................................................s..................................68 IBM DB2...............................................s...................................................s.................................69 Oracle ...................................................s...................................................s..................................69 Tworzenie bazy danych współpracującej z witryną internetową ...................................................s.......70 Tworzenie tabel ...................................................s...................................................s.........................71 Tworzenie relacji i weryfikacja więzów integralności...................................................s.................73 Połączenie bazy danych z witryną...................................................s......................................................75 Komunikacja z bazą danych ...................................................s...................................................s............77 W jaki sposób UltraDev przyspiesza proces łączenia się z bazą danych? ............................................78 Podsumowanie...................................................s...................................................s.................................78 (cid:3)$;3673.2/43.78+; 3.+o $;36/2/;8623.43.78+; Planowanie witryny ...................................................s...................................................s.........................81 Tworzenie mapy witryny.............................s...................................................s.................................82 Planowanie stron i katalogów ...................................................s................................................83 Katalogowanie elementów składowych witryny ...................................................s...................84 Tworzenie mapy witryny w oknie Site................s...................................................s.........................87 Konfiguracja połączenia z serwerem...................................................s..................................................88 Połączenie sieciowe...................................................s...................................................s...................89 Połączenie za pomocą FTP..............................s...................................................s.............................91 Połączenie za pomocą WebDAV ...................................................s.................................................92 Połączenie z Visual SourceSafe Database...................................................s....................................93 #4786/- Wykorzystanie okna Site do tworzenia witryny...................................................s.................................95 Tworzenie nowej strony z poziomu okna Site ...................................................s.............................95 Tworzenie stron połączonych automatycznie ...................................................s..............................97 Wykorzystywanie techniki „przeciągnij i upuść” ...................................................s........................99 Synchronizacja plików ...................................................s...................................................s..............99 Weryfikacja poprawności działania łączy i identyfikacja plików nie połączonych z innymi.............101 Tworzenie witryny w zespole...................................................s...........................................................102 Procedury Check In/Check Out...................................................s..................................................102 Notatki ...................................................s...................................................s.....................................104 Podsumowanie...................................................s...................................................s...............................105 3.+o 6/+;/+:/6;6/+;/+:/6/ 86+/: Definiowanie właściwości strony ...................................................s.....................................................108 Tytuł strony ...................................................s...................................................s.............................108 Kolory i pliki graficzne w tle strony ...................................................s..........................................110 Kolory tekstu używanego w łączach ...................................................s..........................................111 Znaczniki sekcji head ...................................................s...................................................s..........112 Znaczniki meta ...................................................s...................................................s..................113 Słowa kluczowe ...................................................s...................................................s................114 Opis strony ...................................................s...................................................s........................115 Dodatkowe znaczniki sekcji head ...................................................s...................................116 Projektowanie graficznego układu strony ...................................................s........................................116 Wybór trybu podglądu graficznego układu strony...................................................s.....................116 Tworzenie tabeli głównej ...................................................s...................................................s........117 Tworzenie tabeli nagłówka strony ...................................................s.............................................119 Wstawianie tabeli, w której będą umieszczone główne informacje na stronie .............................120 Wstawianie tabeli, w której będą umieszczone elementy nawigacyjne ........................................122 Wstawianie elementów graficznych na stronę i dodawanie hiperłączy ........................................123 Tworzenie szablonu ...................................................s...................................................s.......................126 Zaznaczanie obszarów edytowalnych ...................................................s........................................127 Tworzenie nowych stron w oparciu o szablony ...................................................s.........................127 Przypisywanie szablonu do strony ...................................................s.............................................128 Odłączanie strony od szablonu...................................................s...................................................129 Podsumowanie...................................................s...................................................s...............................129 3.+o 3.+;+2/3,/8-;16+0-2-98/.+2- Paleta Assets ...................................................s...................................................s..................................132 Katalogowanie elementów składowych witryny w palecie Assets ...............................................132 Tworzenie listy ulubionych obiektów palety Assets...................................................s..................134 Wstawianie obiektów z palety Assets na stronę...................................................s.........................136 Tworzenie przycisków dynamicznych ...................................................s.............................................137 Rollovery ...................................................s...................................................s.................................137 Rollovery Flash ...................................................s...................................................s.......................141 Wstawianie animacji na stronę ...................................................s.........................................................144 Filmy Flash...................................................s...................................................s..............................144 Filmy Shockwave ...................................................s...................................................s....................148 Sekwencje wideo...................................................s...................................................s.....................148 Wstawianie plików dźwiękowych ...................................................s....................................................148 Pliki WAV...................................................s...................................................s...............................149 Pliki MIDI ...................................................s...................................................s...............................149 Pliki MP3...................................................s...................................................s.................................149 Podsumowanie...................................................s...................................................s...............................150 6/+;/+:/6 86+/: 7(cid:18)1+/74/68+ (cid:3) 63/89/;862(cid:3);74#o46+-9-,+.+2- 3.+o 3o-/2/;862,+.+2- Sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku...................................................s....................................153 Konfiguracja połączenia z bazą danych i definiowanie zbioru rekordów...........................................154 Wstawianie danych dynamicznych na stronę ...................................................s...................................159 Tworzenie łącza do strony zawierającej dodatkowe informacje o produkcie .....................................163 Wykorzystanie stron i zbiorów rekordów do tworzenia stron o podobnym wyglądzie ......................170 Tworzymy stronę „New Titles” ...................................................s.................................................170 Tworzymy podstronę dla strony „New Titles” zawierającą dodatkowe informacje.....................173 Tworzymy stronę „Spotlight Items” i podstronę zawierającą informacje dodatkowe ..................174 Podsumowanie...................................................s...................................................s...............................174 3.+o $;36/2/328+9 83;2+ ;3678+2/463-/.96746+;.+-- Tworzenie konta użytkownika...................................................s..........................................................176 Wstawianie łączy dynamicznych umożliwiających utworzensie konta, zalogowanie i wylogowanie się użytkownika ...................................................s............................177 Tworzenie formularza rejestracyjnego nowego użytkownika...................................................s....181 Zaczynamy od szablonu...................................................s...................................................s....182 Wstawiamy formularz rejestracyjny użytkownika ...................................................s..............183 Sprawdzanie kompletności wypełnienia pól...................................................s........................188 Wysyłanie danych do bazy danych ...................................................s......................................189 Zabezpieczenie przed powtórzeniem wpisu tej samej nazwy użytkownika (identyfikatora) ...................................................s....................190 Dodawanie strony potwierdzającej założenie konta użytkownika .........................................192 Dodawanie opcji zalogowania i wylogowania się dla użytkowników ponownie korzystających z witryny ...................................................s............193 Zabezpieczenie stron przed niezarejestrowanymi użytkownikami ...................................................s..199 Testowanie nowych stron ...................................................s...................................................s..............199 Podsumowanie...................................................s...................................................s...............................202 3.+o 4-/;79;+2+  Tworzenie wyszukiwarki przeszukującej bazę danych według kryterium jednoparametrowego.......204 Wstawianie łączy wyszukiwania...................................................s................................................204 Wstawianie strony zawierającej wyniki szukania ...................................................s......................206 Tworzenie strony zawierającej formularz ograniczonego wyszukiwania prostego ............................210 Tworzenie łącza do strony umożliwiającej odzyskanie zapomnianego hasła użytkownika .........211 Dodawanie strony zawierającej formularz pozwalający odzyskać zapomniane hasło .................212 Sprawdzanie poprawności danych wpisanych przez użytkownika...............................................215 Testowanie mechanizmu umożliwiającego odzyskanie hasła zapomnianego przez użytkownika........................................218 Dodawanie opcji wyszukiwania zaawansowanego ...................................................s..........................220 Tworzenie strony z formularzem oferującym zaawansowane opcje wyszukiwania.....................220 Tworzenie strony z wynikami szukania ...................................................s.....................................223 Testowanie strony z formularzem oferującym zaawansowane opcje wyszukiwania ...................224 Podsumowanie...................................................s...................................................s...............................226 #4786/- 3.+o 78+;+2/2+78632 ;2+79+2+3,6+-;8/78-;;,/6+2-373;3 Wstawianie na strony obrazków i tekstów wybieranych losowo ...................................................s.....228 Stosowanie tekstów i obrazków umieszczanych na stronie w zależności od parametru czasowego ......234 Tworzenie łączy dynamicznych umożliwiających nawigację w obrębie wyników szukania .............238 Tworzenie licznika rekordów ...................................................s...........................................................242 Podsumowanie...................................................s...................................................s...............................244 (cid:3) 37/6++6/734-+.2786+-2- 3.+o $;36/2/;862+.2786+-2/ .3+6.+2+,+.+2-  Tworzymy witrynę do zarządzania bazą danych...................................................s..............................248 Zaczynamy od strony umożliwiającej zalogowanie użytkownika ................................................249 Tworzenie uniwersalnego szablonu stron ...................................................s..................................254 Dodawanie strony z menu głównym ...................................................s..........................................256 Dodawanie strony umożliwiającej wylogowanie użytkowniksa...................................................s........257 Dodawanie opcji wyszukiwania do witryny administracyjnej ...................................................s.........258 Tworzenie strony umożliwiającej wyszukanie produktu ...................................................s...........258 Dodawanie strony zawierającej wyniki szukania do witryny administracyjnej............................260 Dodawanie, edycja i usuwanie rekordów...................................................s...........................................263 Tworzenie strony umożliwiającej dodawanie nowych rekordów do bazy danych .......................263 Edycja rekordów wprowadzonych do bazy danych ...................................................s...................265 Usuwanie rekordów z bazy danych...................................................s............................................268 Potwierdzanie dodania, edycji i usunięcia rekordów ...................................................s.................271 Testowanie witryny administracyjnej...................................................s...............................................272 Podsumowanie...................................................s...................................................s...............................276 3.+o +2.///8632-2  Tworzenie prostego sklepu internetowego umożliwiającegso złożenie zamówienia na jeden produkt ...................................................s...................................................s............................277 Konfiguracja bazy danych...................................................s...................................................s.......278 Wstawianie łącza do sekcji eCommerce witryny...................................................s.......................279 Tworzenie formularza umożliwiającego wpisanie i potwierdzenie danych adresowych klienta...................................................s...............................280 Potwierdzanie danych zamówienia ...................................................s............................................283 Wybór sposobu zapłaty ...................................................s...................................................s...........287 Finalizowanie zamówienia ...................................................s...................................................s......291 Testowanie poprawności działania prostego sklepu internetowego..............................................295 Rozbudowa sklepu o opcję dodawania zakupów do koszyka ...................................................s..........298 Instalacja UltraDev Shopping Cart 1.2.................s...................................................s......................299 Definiowanie ustawień UltraDev Shopping Cart...................................................s.......................301 Tworzenie łącza do koszyka.........................s...................................................s..............................302 Tworzenie strony z zawartością koszyka ...................................................s...................................304 Zakończenie sesji użytkownika...................................................s..................................................308 Informowanie użytkowników o pustym koszyku ...................................................s......................312 Testowanie działania koszyka ...................................................s....................................................313 Podsumowanie...................................................s...................................................s...............................315 6/+;/+:/6 86+/: 7(cid:18)1+/74/68+ 3.+o $;36/2/+4+-.32+9-+2+46/28/62/8  Co to jest eLearning? ...................................................s...................................................s.....................318 CourseBuilder — rozszerzenie UltraDeva ...................................................s.......................................318 Instalacja CourseBuildera.............................s...................................................s..............................319 Poznajemy CourseBuildera ...................................................s...................................................s.....320 Wstawianie prostego quizu na stronę ...................................................s...............................................323 Tworzenie witryny z quizami...................................................s.....................................................323 Dodawanie pytania do quizu ...................................................s......................................................324 Dodawanie kolejnych pytań ...................................................s...................................................s....329 Testowanie quizu...................................................s...................................................s.....................331 Rozbudowa prostego quizu o możliwość korzystania z bazy dsanych w celu rejestrowania wyników ...................................................s.........................................................332 Instalacja rozszerzenia Learning Site Command ...................................................s.......................333 Konfiguracja witryny do nauczania interaktywnego (Learning Site) ...........................................333 Modyfikacja pytań quizu umożliwiająca wysyłanie odpowiedzi do bazy danych .......................338 Umożliwienie dostępu i sprawdzenie działania quizu ...................................................s...............339 Analiza wyników quizu...................................................s...................................................s...........340 Podsumowanie...................................................s...................................................s...............................342 3.+o  3,9.3;+3 ;3- 86+/:+ Parę słów na temat stosowania rozszerzeń UltraDeva ...................................................s.....................343 Co to są rozszerzenia? ...................................................s...................................................s.............344 Jak zdobyć rozszerzenia? ...................................................s...................................................s........344 Jak zainstalować rozszerzenia? ...................................................s..................................................346 Wady i zalety stosowania rozszerzeń...................................................s.........................................346 Tworzenie nowych behawiorów uruchamianych po stronie serwera..................................................348 Modyfikacja podstawowych behawiorów serwera...................................................s...........................350 Pakowanie nowych rozszerzeń za pomocą Extension Managera...................................................s.....351 Podsumowanie...................................................s...................................................s...............................352 3.+8  3.+8/+8/6+o2/,(cid:15).2/.3;32+2+;-/q 3.+8/#o3;2-/  #363;.  Handel elektroniczny kwitnie! Prawie wszystkie firmy sprzedające swoje produkty w spo- sób tradycyjny udostępniają je również przez Internet. Możesz kupić książki, samochody, sprzęt biurowy… W związku z tym coraz częściej pojawia się potrzeba tworzenia opcji handlu elektronicznego (eCommerce) dołączonych do witryny WWW i zarządzania nimi. Wprawdzie UltraDev nie posiada zestawu skomplikowanych narzędzi do tworzenia aplikacji eCommerce, w zupełności jednak wystarczy do tworzenia prostych sklepów internetowych. Stosując dodatkowe rozszerzenia innych firm, możesz utworzyć dość skomplikowany system realizowania zakupów przez Internet, wzbogacony o opcję wir- tualnego koszyka (shopping cart). Aby zademonstrować możliwości UltraDeva w zakresie tworzenia aplikacji eCommerce, w tym rozdziale nauczysz się, jak: tworzyć prostą witrynę umożliwiającą złożenie zamówirenia na jeden produkt (single transaction), budować zaawansowaną witrynę wzbogaconą o opcję wirtrualnego koszyka. Wspomniałem już na wstępie, że bez rozszerzeń innych firm lub bez ręcznego wpisywania dużych fragmentów kodu możliwości UltraDeva w zakresie dodawania opcji handlu elektronicznego są raczej ubogie. Nie oznacza to jednak, że niemożliwe jest utworzenie stron sklepu internetowego — możesz w tym celu wykorzystać wbudowane behawiory serwera. W praktyce oznacza to, że takie opcje, jak obliczanie podatku i stosowanie wirtualnego koszyka są niedostępne. Aby dołączyć te opcje, musisz dysponować odpo- wiednim rozszerzeniem UltraDeva lub dostosować posiadane rozszerzenia w taki sposób, by możliwe było dołączanie opcji eCommerce. Najpierw przypatrzmy się temu, co sam UltraDev potrafi zrobić. Najlepszą metodą sprawdzenia możliwości UltraDeva w zakresie tworzenia sekcji eCommerce witryny jest dodanie sklepu internetowego (sekcji eCommerce) do witryny. W naszym przypadku (cid:6) 37/6++6/734-+.2786+-2- zastosujemy witrynę Nostalgic Radio Favorites i dołączymy do niej prosty system eCom- merce, umożliwiający przeprowadzenie pojedynczej transakcji przez Internet (single- transaction eComerce). Użytkownik będzie miał możliwość przejrzenia katalogu i zakupu interesującego go produktu. Takie rozwiązanie oczywiście nie za bardzo nadaje się do rzeczywistego prowadzenia handlu przez Internet (w którym stosuje się wirtualne koszyki i profile klientów zapisane w bazie danych), ale z pewnością stanowi dobry przykład implementacji jednego ze sposobów tworzenia sklepu rinternetowego. Rórne aspekty handlu elektronicznego Jest wiele różnych metod umożliwiających realizacjęó zakupów przez Internet. Niektórzy wolą rozwiązania polegające na prowadzeniu klienta óprzez poszczególne etapy składania zamówienia, inni z kolei wolą, by składanie zamówienióa odbywało się tylko na jednej stronie. Zanim zaczniesz budować sekcję eCommerce dla ówitryny Nostalgic Radio Favorites, zastanów się przez chwilę, jakie informacje od użytókowników będą Ci potrzebne oraz w jaki sposób powinna być zaprojektowana baza danóych (jeśli masz takową). Rozpoczynając tworzenie prostej witryny, powinieneś prrzemyśleć kilka aspektów. Po pierw- sze, musisz przeanalizować bazę danych (Sales Database) i strukturę tabel do przecho- wywania danych związanych z zamówieniem. Po drugie, musisz utworzyć łącze prze- kierowujące użytkowników do sekcji witryny umożliwiającej złożenie zamówienia. Po trzecie, konieczne jest utworzenie strony, na której wszystkie niezbędne dane będą zbiera- ne w całość i wysyłane do bazy danych. Na koniec przetestujemy system i sprawdzimy, czy działa tak, jak zamierzyliśmy. 320196+-+,+.+2- Pierwszy etap konfiguracji sklepu internetowego polega na przeanalizowaniu struktury bazy danych i sprawdzeniu, czy odpowiednie tabele są prawidłowo zdefiniowane oraz czy będą prawidłowo działać w systemie eCommerce. Wprawdzie tabele tbProducts i tbCustomers są bardzo ważne — to właśnie dzięki nim odbywa się przyznanie (lub nie) dostępu użytkownikom do katalogu produktów — jednak dla opracowywanego systemu eCommerce najważniejsze są tabele tbOrders i tbLineitem. Po skompletowaniu zamówienia dane z formularzy (widoczne i ukryte) wysyłane są do tabel tbOrders i tbLineitem, a następnie generowany jest nowy numer zamówienia, który zostaje przypisany do zamawianych produktów (lub prorduktu). W tabeli tbOrders przechowywane są wszystkie informacje o poszczególnych zamó- wieniach. Za każdym razem, kiedy składane jest nowe zamówienie, przypisany jest do niego numer ID, a następnie dane klienta, data, metoda wysyłki i forma płatności są wpisywane do bazy danych. Z kolei dane o zamawianych produktach umieszczane są w tabeli tbLineitem. W tabeli tej umieszczane są takie dane, jak: numer zamówienia, identyfikator ID produktu i liczba zamówionych produrktów. System eCommerce, który będziesz opracowywać, jest systemem obsługującym złożenie zamówienia na jeden wybrany produkt, dlatego dla każdego rekordu umieszczonego w tabeli tbOrders powinien być utworzony bliźniaczy rekord w tabeli tbLineitem. 3.+o +2.///8632-2 Scalanie tabel Zastanawiasz się pewnie, po co tworzyć dwie osobne tabóele, skoro wszystkie dane można zebrać w jednej. Dla systemów obsługujących zamóówienie wybranego produktu jest to całkiem prawidłowy — i nawet bardziej wygodnóy — sposób zaprojektowania bazy danych. Jednak ze względu na to, że w dalszej cózęści rozdziału system eCommerce wzbogacimy o opcję wirtualnego koszyka, rozdzielenieó danych do dwóch tabel jest niezbędne. Jeśli wiesz, że w przygotowywanej witrynie będzie wykóorzystywany system umożliwiający złożenie zamówienia na jeden wybrany produkt, scalenóie tych dwóch tabel (przy projektowaniu bazy danych) — do postaci jednej tabelió zawierającej wszystkie dane — będzie jak najbardziej prawidłowe. 78+;+2/o-+.37/-/3/6-/;862 Kiedy użytkownik witryny znajdzie na stronach informacje o produktach, które chciałby kupić, musisz dać mu możliwość przejścia do sekcji eCommerce witryny. W tym celu wstaw łącze. Kliknięcie tego łącza przez użytkownika powoduje przesłanie na stronę eCommerce numeru ID produktu, który użytkownik zamierza zakupić. Aby wykonać to zadanie, zastosuj behawior serwera Go To Related Page powodujący otwarcie nowej strony i przekazanie zmiennej za pośrednictwem adresu URL. Po przekazaniu numeru ID wybranego produktu rozpoczyna się proces składania i finalizowania zamówienia (check-out process). Wpisujc kod rcznie, zachowaj szczególn czujnolć Tworząc witrynę eCommerce, będziesz musiał ręcznie wpiósać niektóre fragmenty kodu źródłowego. Nie jest to aż takie straszne, ale pamięótaj, że przeoczona kropka lub niepoprawnie wpisana zmienna mogą wywołać skutki, naó które wolałbyś raczej nie patrzeć. Zachowaj szczególną czujność, kiedy wpisujeszó ręcznie fragmenty wymaganego kodu źródłowego. Jeśli w czasie testowania stron zosótanie wyświetlona strona z informacją o wystąpieniu błędu, sprawdź kod źródłowy dla tej strony i zmień go. Powodzenia! ;-/2/  78+;+2/2+78632(cid:18)2036+-+3463.9-/o-+ 93 ;+-/1346/-/.37/-/3/6-/ o3 /2/+!;/2+ Uruchom UltraDeva. Otwórz stronę bargain_bin_details.asp utworzoną w rozdziale 7. pt. Połączenie witryny z bazą danych. Na stronie bargain_bin_details.asp (zobacz rysunek 12.1) umieść kursor pod tabelą w obszarze edytowalnym erMainData. Wpisz 96-+7/$7$8/ (94832+16+2/).  Uaktywnij panel Server Behaviors. Zaznacz wpisany tekst i w panelu Server Behaviors kliknij przycisk oznaczony symbolem „+”. Wybierz z menu Go To Related Page. W oknie dialogowym Go To Related Page wpisz 496-+7/)78/4 +74 w polu Related Page (zobacz rysunek 12.2). (cid:6) 37/6++6/734-+.2786+-2- 792/ Strona bargain_bin_ details.asp 792/  Okno dialogowe Go To Related Page Zaznacz opcję Pass Existing Parameters: URL Parameters. Kliknij OK. Tak zdefiniowane łącze przekierowuje użytkownika na rpierwszą stronę procesu składania zamówienia wybranego produktu. Łącze przekarzuje również — za pośrednictwem adresu URL — numer produktu, co sprawia, żre następne strony „wiedzą”, jaki produkt jest kupowany. Zapisz stronę. $;36/2/0369+6+93 ;+-/13 ;47+2/438;/6./2/.+2-+.6/73;-/28+ Pierwszy etap tworzenia systemu eCommerce polega na uzyskaniu od klienta informa- cji potwierdzającej, że wpisane przez niego dane adresowe (na które ma być wysłany zamówiony produkt) są poprawne. Mógłbyś oczywiście utworzyć stronę z pustym for- mularzem, w którym użytkownik wypełniłby odpowiednie pola, ale nie jest to konieczne (a jest czasochłonne); możesz przecież pobrać wszystkie niezbędne dane z rekordu w tabeli tbCustomers. W tabeli tbCustomers umieszczane są dane użytkownika wpisywane w momencie założenia konta (umożliwiającego uzyskanie dostępu do stron chronio- nych hasłem). 3.+o +2.///8632-2 Dodatkową zaletą opisanego wyżej rozwiązania jest to, że użytkownicy mogą uaktualniać swoje dane adresowe. Jedyną wadą jest brak możliwości złożenia zamówienia z wysyłką na adres inny niż użytkownika witryny (np. gdy chceszr komuś wysłać prezent). Wysyłanie zamówionych produktów na inny adres W ćwiczeniu poniżej zakładamy, że osoba składająca zamóówienie chce, by produkt był wysłany na jej adres. Jeśli chcesz, żeby użytkownicy ówitryny mieli również możliwość przygotowania wysyłki zamówionego produktu na inny óadres niż ich własny, musisz zdefiniować osobne zestawy pól w bazie danych. W jednyóm zestawie będą przechowywane dane adresowe użytkownika (ulica, miejsce zamieszkanóia, stan — USA, kod pocztowy ZIP — USA), natomiast w drugim zestawie zostaną umieszczóone dane adresowe wskazujące tylko miejsce dostarczenia przesyłki. ;-/2/  $;36/2/786320369+6/93 ;+-;47+2/.+2- +.6/73;- 2+8!6/+,;7o+2+!;32463.98    Utwórz nową stronę według szablonu nrfdefault. Zaznacz i usuń tekst {erMainData}. W obszarze edytowalnym erMainData wpisz następujący tekst: $+239239628/6/78287463.9-8 /+7/$-32068+8396 2+/+2.+..6/7773;2,/3;+6/-366/-8 //06//$83+/+2-+21/7 28/0/.7+2.--8//8#8/4,98832833:/$838/2/878/4 ($9/++28/6/73;+2/;,6+2463.98/ 637$3438;/6./2/ -$;3/$ 2+;7336++.6/774346+;2/ 3 /7$3.03;+ 8/78;43.+2-2 /43+- 246-7/8$#8/4 +,46/ .3.691/13/8+497o+.+2++-;/2+ ) Naciśnij Enter, aby przejść do kolejnego wiersza. Sprawdź, czy kursor jest w nowym wierszu. Wybierz z menu polecenie Insert/Live Objects/Record Update Form. W oknie dialogowym Record Update Form (zobacz rysunek 12.3) wybierz connSales_Database z listy rozwijanej Connection. Z listy rozwijanej Table To Update wybierz tabelę tbCustomers. W polu Select Record Form powinieneś widzieć zestaw rekordów rsLogin, natomiast w polu Unique Key Column powinna widnieć wartość Customer ID. W polu After Updating, Go To wpisz 496-+7/)78/4 +74. W oknie Form Fields użyj przycisku oznaczonego symbolem „-”, aby usunąć wszystkie pola z wyjątkiem: Last_Name, First_Name, Address, City, State, Zip. (cid:6) 37/6++6/734-+.2786+-2- 792/  Okno dialogowe Record Update Form Kliknij pole First_Name i strzałkę „do góry”, aby przenieść pole First_Name na pierwszą pozycję na liście dostępnych pól formularrza. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Record Update Form. Umieść kursor w wierszu nad wstawionym formularzem i rkliknij klawisz Backspace. Formularz służący do uaktualniania danych adresowychr użytkowników został wstawiony na stronę (zobacz rysurnek 12.4). 792/  Formularz służący do uaktualniania danych adresowych użytkowników został wstawiony na stronę 3.+o +2.///8632-2   Kliknij przycisk Update Form. W inspektorze Property w polu Label wpisz /8#8/4. Naciśnij Enter. Aby mieć pewność, że przed złożeniem zamówienia użytkowrnik został zalogowany, w panelu Server Behaviors kliknij przycisk oznaczony symbolem „+” i wybierz z menu behawior User Authentication/Restrict Acces To Page. W oknie dialogowym Restrict Acces To Page (zobacz rysunek 12.5) wybierz opcję Restrict Based On: Username and Password. W polu If Access Denied To, Go To wpisz 312 +74. Kliknij OK. 792/  Okno dialogowe Restrict Acces To Page Zapisz stronę jako 496-+7/)78/4 +74 w katalogu głównym witryny InsideUD4. 38;/6.+2/.+2-+!;/2+ Wiesz już, gdzie wysłać zamówione produkty. Teraz należałoby sprawdzić, czy zamawiany produkt jest rzeczywiście tym produktem, który użytkownik chce otrzymać. W tym celu musisz skonstruować tabelę, której pola będą wypełnione danymi o produkcie (w oparciu o numer ID przekazany z poprzedniej strony). Możesz również zadać klientowi pytanie o preferowany przez niego sposob dostawy przesyłki. W naszym ćwiczeniu nie będziemy zwiększać ceny produktu o koszty wysyłki, ale możemy dodać opcję realizującą to zadanie poprzez przypisanie wartości numerycznej do sposobu dostawy przesyłki i, w dalszej kolejności, dodanie tej wartości do całkowitej ceny zamówienia. ;-/2/  38;/6.+2/;,369463.98974373,9.378+;46/7o Utwórz nową stronę według szablonu nrfdefault. Usuń tekst {erMainData}. Wpisz w to miejsce następujący tekst: /+7/-32068/463.9-82036+8320368/8/$39+6/36./621 2+..832 4/+7/7//-88/7442184/39;39$./8397/ 0 8772388/8/39;39./8336./6 --$+2,98832328/ /0883-32829/,63;7218/+:++,/463.9-87 ( 6373438;/6./2/.+2-463.989 8-6++;+$7 637 6-;2/ 3;,6+2/46/0/63;+2/1374373,9.378+;46/$7o / ;,6+2463.982//788 8-6--+o1+2,386+$ 2 .3;3246-79/7-32/;/78632 +,3282$93;+ 46/79;+2/463.98-;;+8+319 ) (cid:6) 37/6++6/734-+.2786+-2-  Naciśnij Enter, aby przejść do nowego wiersza. W panelu Server Behaviors kliknij przycisk oznaczony symbolem „+” i wybierz Recordset (Query). Jeśli okno dialogowe Recordset otwarte jest w trybie Advanced, kliknij przycisk Simple. W polu Name wpisz 67 63.9-87. Pozostałe pola wypełnij tak, jak na rysunku 12.6. 792/  Zestaw rekordów rsProducts powinien wyglądać jak na rysunku Kliknij przycisk Test. W oknie dialogowym Please Provide a Test Value wpisz . Zostanie wyświetlone okno Test SQL Statement, w którym widoczny jest produkt z przypisanym numerem ID (zobacz rysunerk 12.7). 792/  Numer produktu (ID) został dołączony  Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Test SQL Statement, i kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Recordset. Umieść kursor w wierszu pod wpisanym tekstem i wybierrz z menu polecenie Insert/Form. Nadaj formularzowi nazwę fmOrderInfo. W polu Action wpisz 496-+7/)78/4 +74. Naciśnij Enter. Wewnątrz formularza wstaw tabelę. Wybierz z menu polercenie Insert/Table i w oknie dialogowym Insert Table wpisz w polu Rows, w polu Columns i ustaw szerokość tabeli (Width) na . W polach Cell Padding, Cell Border i Border wpisz . Kliknij OK. Zaznacz lewą kolumnę tabeli i w inspektorze Property kliknij przycisk Align Right. Ustaw szerokość kolumny na . Naciśnij Enter. Wypełnij komórki tabeli po lewej stronie, tak żeby wyglądały jak na rysunku 12.8. 3.+o +2.///8632-2 792/  Dodaj powyższe etykiety tekstowe do tabeli   W panelu Server Behaviors kliknij zakładkę Data Bindings i kliknij przycisk oznaczony symbolem „+” umieszczony obok zestawu rekordów rsProducts. Przeciągnij wiązkę danych Product_No do prawej górnej komórki tabeli. Przeciągnij wiązkę danych Title do komórki w tabeli obok etykiety Show Title. Przeciągnij wiązki Episode_Title i Price do kolejnych komórek umieszczonych przy odpowiadających im etykietach tekstowych. Na strornie zostaną umieszczone elementy zastępcze danych dynamicznych (zobacz rysunerk 12.9). 792/  Elementy zastępcze dla wiązek dynamicznych wstawione na stronę (cid:6) 37/6++6/734-+.2786+-2- Umieść kursor w polu obok etykiety Shipping Type i wybierz z menu polecenie Insert/Form Objects/List Menu. Nadaj obiektowi List/Menu (lista rozwijana/menu) nazwę 7#4421$4/. W inspektorze Property kliknij przycisk List Values. W oknie dialogowym List Values (zobacz rysunek 12.10) kliknij przycisk oznaczony symbolem „+” (jeśli jest to konieczne) i wpisz # 378+ #/6:-/ w polu Item Label. Naciśnij Tab i w polu Value wpisz # 378+. 792/ Okno dialogowe List Values Kliknij przycisk oznaczony symbolem „+” ponownie i wpisz + 97 w polu Item Label. W polu Value wpisz +. Kliknij przycisk oznaczony symbolem „+” ponownie i wpisz :/621846/77 w polu Item Label. W polu Value wpisz :/6218. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe List Values. Umieść kursor w lewej dolnej komórce i wybierz z menur polecenie Insert/Form/ Objects/Hidden Field. To pole będzie używane do przechowywania numeru ID produktu (Product ID) dla produktu wskazanego przez użytkownika w trakcire składania zamówienia. Kiedy użytkownik wysyła formularz z przypisanym behawiorem serwera o nazwie Insert Record (będzie zaimplementowany na następnej stronie), wszyrstkie zmienne przekazane za pośrednictwem adresu URL ulegają skasowarniu. Oznacza to, że nie będziesz miał dostępu do ID produktu, dopóki nrie zostanie umieszczony on w zmiennej sesji. Aby wykonać to zadanie, wstaw warrtość zmiennej łańcucha obejmującą ID produktu (tę wartość, która widnieje w ardresie URL) do ukrytego formularza i przekaż ją na następną stronę za pomocrą tego formularza. Następna strona przypisuje wartość z ukrytego pola do zamiennerj sesji. Wszystko to wydaje się bardzo skomplikowane, ale już za moment przekonasz rsię, że jest całkiem proste. Problemy z przekazywaniem zmiennych Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczącycóh przekazywania zmiennych na stronach utworzonych w UltraDevie, odwiedź strony póodane poniżej i przeczytaj zamieszczone na nich artykuły. W pierwszym artykuleó znajduje się omówienie samego problemu, w drugim podane jest wyjaśnienie, jak utworzóyć zmienną sesji. http://www.macromedia.com.support/ultradev/ts/documents/p assingformdata.htm http://www.macromedia.com.support/ultradev/ts/documents/s ession.htm 3.+o +2.///8632-2  Nadaj polu ukrytemu (hidden field) nazwę 0 63.3. Wpisz 1 /59/78 !9/6786211 63.9-8)322 w polu Value. Zmienna łańcucha 63.9-8)3 jest przechwycona i umieszczona w polu ukrytym. Naciśnij Enter. Umieść kursor w lewej dolnej komórce i wybierz z menur polecenie Insert/Form Objects/Button. Nadaj przyciskowi nazwę btSubmit. W inspektorze Property w polu Label wpisz /8#8/4. Naciśnij Enter. Zapisz stronę jako 496-+7/)78/4 +74. ,!674373,9+4o+8 Należałoby jeszcze uzyskać od użytkownika witryny informację o preferowanym sposo- bie zapłaty. W witrynie, którą tworzymy, użytkownik będzie miał do wyboru trzy sposoby zapłaty: wystawienie faktury i płatność przelewem (Bill Me), odbiór za zaliczeniem pocztowym (COD) oraz kartą kredytową (Credit Card). Jeśli użytkownik zdecyduje się zapłacić kartą kredytową, musi wypełnić pola, w których poda rodzaj i numer karty kredytowej oraz datę ważności. Po wypełnieniu odpowiednich pól użytkownik klika przycisk Submit, co sprawia, że dane przesłane są do bazy danych, a następnie przekie- rowywany jest na stronę potwierdzenia (finalizowanira) zamówienia. ;-/2/  3 ;/2/9 83;23;,36974373,9+4o+8   Utwórz nową stronę według szablonu nrfdefault. Usuń tekst {erMainData} i zastąp go tekstem następującym: /+7//28/68/033;21,212036+832 0$39-337/834+, -6/.8-+6. 4/+7/463:./8/-+6.84/ 29,/6 +2.$/46+832.+8/ ( 637$43.+.+2/2/,$.2/.3;78+;/2+0+896 /$./-.9/7 7$4o+-+686/.83; 378+2/743463732343.+2$/63.+9 29/69+6836+.+8/;+ 23- ) Naciśnij Enter, aby przejść do następnego wiersza. Nie zmieniając położenia kursora (w nowym wierszu), wyrbierz z menu polecenie Insert/Form. Nadaj nowemu formularzowi nazwę 0/;6./6. Naciśnij Enter. Wstaw tabelę do formularza. Wybierz z menu polecenie rInsert/Table. W oknie dialogowym Insert Table wpisz w polu Rows, w polu Columns i ustaw szerokość tabeli (Width) na . Wpisz w polach Border, Cell Spacing i Cell Padding. Naciśnij Enter. Zaznacz lewę kolumnę tabeli. W inspektorze Property kliknij przycisk Align Right. Ustaw szerokość kolumny na . Umieść kursor w lewym górnym polu i wpisz +/28/83. (sposób zapłaty). Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do kolejnego pola. (cid:6) 37/6++6/734-+.2786+-2- Wybierz z menu polecenie Insert/Form Objects/List/Menu. Nadaj nowej liście rozwijanej nazwę 7 +/28. W inspektorze Property kliknij przycisk List Values. Podaj wartości jak na rysunku 12.11. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe List Values. 792/ W oknie dialogowym List Values podaj wartolci jak na rysunku W inspektorze Property z listy Initially Selected wybierz wartość Bill Me. Umieść kursor w komórce pod tekstem Payment Method i wpisz 6/.8+6. $4/. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do następnego pola. Wybierz z menu polecenie Insert/Form Objects/List/Menu. Nadaj nowej liście rozwijanej nazwę 7+6.$4/. Kliknij przycisk List Values i wpisz wartości jak na rysunku 12.12 Kliknij OK. 792/  I jeszcze raz w oknie dialogowym List Values podaj wartolci jak na rysunku  W inspektorze Property z listy Initially Selected wybierz None. Naciśnij Enter. Umieść kursor w trzeciej komórce lewej kolumny. Wpiszr 6/.8 +6.9,/6. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do następnego pola. Wybierz z menu polecenie Insert/Form Objects/Text Field. Nadaj nowemu polu tekstowemu nazwę 809,/6. Umieść kursor w komórce pod tekstem Credit Card Number i wpisz 6/.8 +6.46+8321 2. Naciśnij klawisz Tab. Wstaw nowe pole tekstowe i nazwij je 804. W inspektorze Property w polu Max Chars wpisz . Umieść kursor w polu poniżej tekstu Credit Card Expiration. Wybierz z menu polecenie Insert/Form Objects/Hidden Field. W polu zostanie umieszczony element zastępczy (w kolorze żółtym) oznaczający, że rw tym miejscu znajduje się obiekt niewidoczny (zobacz rysunek 12.13). 3.+o +2.///8632-2 792/  Element zastępczy (w kolorze żółtym) oznaczający, że w tym miejscu znajduje się obiekt ukryty W inspektorze Property w polu HiddenField wpisz 09783/6. W polu Value wpisz #/77321) 7/62+/2. Wpisana wartość powoduje, że parametr CustomerID jest przechwycony ze zmiennej sesji i umieszczony w polu ukrytym. Poniewraż wartość jest teraz częścią formularza, może być później przekazana za pomocą behawiora Insert Behavior. Naciśnij Enter. Umieść kursor w komórce po prawej stronire pola ukrytego. Wybierz z menu polecenie Insert/Form Objects/Hidden Field. W inspektorze Property w polu HiddenField wpisz 0#4/8. W polu Value wpisz /59/78 3617#4421$4/2. Naciśnij Enter. W polu ukrytym zostanie umieszczona wartość informująrca o wybranym sposobie zapłaty przekazana ze strony poprzedniej. To, co terazr robimy, polega na zebraniu wszystkich wartości w jednym formularzu i przekazaniru ich do bazy danych.  Umieść kursor w prawej dolnej komórce i wstaw do niejr przycisk. Nadaj przyciskowi nazwę ,8#9,8. W inspektorze Property w polu Label wpisz 2+ #8/4. Strona z nowym formularzem powinna wyglądać jak na rrysunku 12.14. Aby wstawić wszystkie elementy formularza do bazy darnych, w panelu Server Behaviors kliknij przycisk oznaczony symbolem „+” i wybierz z menu behawior Insert Record. W oknie dialogowym Insert Record (zobacz rysunek 12.15) wybierz connSales_ Database z listy rozwijanej Connection. Z listy rozwijanej Insert Into Table wybierz tabelę tbOrders. W polu After Inserting, Go To wpisz 496-+7/)-3206+832 +74. Ponieważ na stronie jest tylko jeden formularz, na rliście rozwijanej Get Values From powinien być wybrany formularz fmNewOrder. W oknie Form Elements zaznacz slPayment ignore i z listy rozwijanej Column wybierz Payment. (cid:6) 37/6++6/734-+.2786+-2- 792/  Strona powinna wyglądać jak na rysunku 792/  Okno dialogowe Insert Record  Zaznacz element lsCardType i z listy rozwijanej Column wybierz CC_Type. Według tej samej metody połącz element tfCCNumebr z kolumną CC_Number, tfCC_Exp z kolumną CC_Exp, hfCustomerID z kolumną CusotmerID oraz hfShipMeth z kolumną Ship_Meth. Okno dialogowe Insert Record powinno wyglądać jak na rysunku 12.16. 792/  Skonfiguruj parametry w oknie dialogowym Insert Record jak na rysunku 3.+o +2.///8632-2  Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Insert Record. Na stronie pod formularzem zostanie umieszczony element zastępczy w kolorze żórłtym, co stanowi informację o poprawnym przypisaniu behawiora serwera Insert Record do strony. Ostatnią rzeczą, która została Ci do zrobienia, jest urtworzenie zmiennej sesji w oparciu o numer ID produktu (Product_No), który został przekazany z formularza na poprzedniej stronie. Aby wykonać to zadanie, w panerlu Data Bindings kliknij przycisk oznaczony symbolem „+” i wybierz Session Variable. W oknie dialogowym Session Variable wpisz 63.9-89,/6. Kliknij OK. Aby podać wartość nowo utworzonej zmiennej sesji, wstarw jedną linię kodu ASP. Przejdź do trybu podglądu kodu (Code View) i odszukaj znacznik 8. Przed znacznikiem 8 wpisz: 7/7732(cid:8) 63.9-89,/6(cid:19) /59/78 36(cid:8)0 63.3(cid:19) $en fragment kodu realizuje funkcję przechwycenia warrtości przesłanej z pola hfProdNo na ostatniej stronie i ustawia zmienną sesji ProductNumber równą przechwyconej wartości. Dostęp do numeru produktu na srtronie jest teraz możliwy w całej witrynie. Przejdź do trybu podglądu strony — w tym celu kliknij przycisk Show Design View. Zapisz stronę jako 496-+7/)78/4 +74. 2+3;+2/+!;/2+ Końcowy etap tworzenia sekcji eCommerce polega na utworzeniu strony, na której użytkownik musi potwierdzić finalizację zamówienia. Strona ta może być prosta lub złożona — wybór należy do Ciebie. Niektóre firmy decydują się na to, by na tej stronie wyświetlane były wszystkie informacje związane z zamówieniem, koszt całkowity i dane adresowe, na które zostanie wysłana przesyłka. Jest to bardzo użyteczny zestaw infor- macji, ponieważ użytkownik może go wydrukować i traktować jako fakturę pro forma. W innych witrynach spotyka się raczej strony z informacją, że proces składania zamó- wienia został zakończony. Strona, którą utworzysz w ćwiczeniu poniżej, będzie czymś pomiędzy — tak byś miał pojęcie, co możesz zmienić, by wstawić więcej elementów dynamicznych (jeśli to konieczne). Na stronie potwierdzającej sfinalizowanie zamówienia umieścimy tekst, tabelę z niektó- rymi informacjami dotyczącymi zamówienia oraz formularz. W formularzu umieścimy trzy pola ukryte z następującymi danymi: ID użytkownika, ID produktu i numer pro- duktu. Kiedy użytkownik zdecyduje się wysłać ten formularz, zamówienie zostanie sfi- nalizowane i rozpocznie się jego realizacja. ;-/2/  78+;+2/78632438;/6.+-/702+3;+2/+!;/2+ Utwórz nową stronę według szablonu nrfdefault. Zastąp tekst {erMainData} tekstem następującym: (cid:6) 37/6++6/734-+.2786+-2- $+2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dreamweaver UltraDev 4. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: