Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00329 005664 18441121 na godz. na dobę w sumie
Dreamweaver UltraDev 4. Vademecum profesjonalisty - książka
Dreamweaver UltraDev 4. Vademecum profesjonalisty - książka
Autor: Liczba stron: 656
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-431-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> dreamweaver
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Firma Macromedia jeszcze raz wywiązała się z zadania stworzenia środowiska do projektowania aplikacji sieciowych, które łączą siłę dynamicznych witryn z istniejącym interfejsem Dreamweavera. Program Dreamweaver UltraDev jest jedynym w swoim rodzaju środowiskiem projektowania wykorzystującym najnowsze pomysły i metody.

UltraDev udostępnia nie jedną, ale trzy różne technologie serwera (JSP, CFML, ASP), z możliwością rozszerzenia środowiska pracy o nowe technologie poprzez pluginy. Ponadto firma Macromedia stworzyła wersje programu dla Windows i dla Macintosha, umożliwiając użytkownikom komputerów Macintosh -- zmuszonych wcześniej do pisania kodu na komputerach Windows -- powrót do znajomych pulpitów.

Pakiet UltraDev może tworzyć witryny internetowe w pełni sterowane przez bazy danych poprzez interfejs 'wskaż i kliknij' (point and click). W odróżnieniu od innych pakietów, oferuje on projektantowi możliwość podglądu danych w czasie rzeczywistym wewnątrz interfejsu UltraDeva. Program UltraDev czyni życie znacznie łatwiejszym, umożliwiając osobie projektującej mechanizmy aplikacji pracę tylko z bazą danych, podczas kiedy projektanci pracują nad układem strony. Skończyły się czasy ustawicznego przesyłania plików.

Po przeczytaniu tej książki będziesz umiał wykorzystać wszystkie możliwości programu UltraDev. Niezależnie od tego, czy kiedykolwiek pracowałeś z Dreamweaverem lub edytorem HTML, już wkrótce będziesz tworzył swoje własne witryny internetowe sterowane przez bazy danych. Jedynym warunkiem zrozumienia wiadomości zawartych w tej książce jest podstawowa znajomość HTML-a i dostęp do komputera pracującego pod kontrolą Windows lub MacOS.

Pierwsza część książki dotyczy możliwości programu UltraDev w zakresie edycji kodu HTML i przybliża podstawy witryn sterowanych przez bazy danych. Poznasz narzędzia służące do zarządzania i edycji HTML-a i staniesz się profesjonalistą środowiska pracy WYSIWYG. Po zapoznaniu się z funkcjami interfejsu zaczyna się prawdziwa zabawa. Poznasz podstawy projektu bazy danych i różnych technologii serwerów dostępnych w programie UltraDev.

W części drugiej przedstawiona zostanie potęga programu UltraDev. Po nawiązaniu połączenia z bazą danych zaczniesz zamieszczać dane dynamiczne w swoich aplikacjach sieciowych. Odkryjesz narzędzia wizualizacji danych i wbudowane behawiory serwera. Nauczysz się także kilku podstawowych technik, które są powszechnie używane w projektowaniu aplikacji sieciowych.

W trzeciej części nauczysz się budować prawdziwe aplikacje. Ostatnie rozdziały są poświęcone tworzeniu realistycznych projektów. Możesz rozbudować te aplikacje i natychmiast je uruchomić. Poznasz także kilka sztuczek dotyczących usuwania błędów w ukończonych aplikacjach, na wypadek gdyby coś nie funkcjonowało zgodnie z planem.

Po zakończeniu lektury książki będziesz umiał szybko i z łatwością tworzyć różnorodne aplikacje sieciowe w trzech różnych technologiach serwerów. Staniesz się jednym z władców świata dynamicznych aplikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Dreamweaver UltraDev 4. Vademecum profesjonalisty Autor: John Ray T‡umaczenie: Szymon Drejewicz, Iwo Nowosielski, Jan Ostrowski, Tomasz Wrona ISBN: 83-7197-431-0 Tytu‡ orygina‡u: days Format: B5, stron: 650 TY Dreamweaver UltraDev 4 in 21 Firma Macromedia jeszcze raz wywi„za‡a siŒ z zadania stworzenia (cid:156)rodowiska do projektowania aplikacji sieciowych, kt(cid:243)re ‡„cz„ si‡Œ dynamicznych witryn z istniej„cym interfejsem Dreamweavera. Program Dreamweaver UltraDev jest jedynym w swoim rodzaju (cid:156)rodowiskiem projektowania wykorzystuj„cym najnowsze pomys‡y i metody. UltraDev udostŒpnia nie jedn„, ale trzy r(cid:243)¿ne technologie serwera (JSP, CFML, ASP), z(cid:160) mo¿liwo(cid:156)ci„ rozszerzenia (cid:156)rodowiska pracy o nowe technologie poprzez pluginy. Ponadto firma Macromedia stworzy‡a wersje programu dla Windows i dla Macintosha, umo¿liwiaj„c u¿ytkownikom komputer(cid:243)w Macintosh -- zmuszonych wcze(cid:156)niej do pisania kodu na komputerach Windows -- powr(cid:243)t do znajomych pulpit(cid:243)w. Pakiet UltraDev mo¿e tworzy(cid:230) witryny internetowe w pe‡ni sterowane przez bazy danych poprzez interfejs (cid:132)wska¿ i kliknij(cid:148) (point and click). W odr(cid:243)¿nieniu od innych pakiet(cid:243)w, oferuje on projektantowi mo¿liwo(cid:156)(cid:230) podgl„du danych w czasie rzeczywistym wewn„trz interfejsu UltraDeva. Program UltraDev czyni ¿ycie znacznie ‡atwiejszym, umo¿liwiaj„c osobie projektuj„cej mechanizmy aplikacji pracŒ tylko z baz„ danych, podczas kiedy projektanci pracuj„ nad uk‡adem strony. Skoæczy‡y siŒ czasy ustawicznego przesy‡ania plik(cid:243)w. Po przeczytaniu tej ksi„¿ki bŒdziesz umia‡ wykorzysta(cid:230) wszystkie mo¿liwo(cid:156)ci programu UltraDev. Niezale¿nie od tego, czy kiedykolwiek pracowa‡e(cid:156) z Dreamweaverem lub edytorem HTML, ju¿ wkr(cid:243)tce bŒdziesz tworzy‡ swoje w‡asne witryny internetowe sterowane przez bazy danych. Jedynym warunkiem zrozumienia wiadomo(cid:156)ci zawartych w tej ksi„¿ce jest podstawowa znajomo(cid:156)(cid:230) HTML-a i dostŒp do komputera pracuj„cego pod kontrol„ Windows lub MacOS. Po zakoæczeniu lektury ksi„¿ki bŒdziesz umia‡ szybko i z ‡atwo(cid:156)ci„ tworzy(cid:230) r(cid:243)¿norodne aplikacje sieciowe w trzech r(cid:243)¿nych technologiach serwer(cid:243)w. Staniesz siŒ jednym z(cid:160) w‡adc(cid:243)w (cid:156)wiata dynamicznych aplikacji. 2036+-+39836/ 463;+./2/.346316+9+-63/.+6/+;/+:/6 86+/: (cid:3) 3.78+;3;/;+.33-346316+/ 86+/: 8;36/29.2+-2-;862 3.+o 28/60/746316+9 86+/: Interfejs programu UltraDev..................................................................................................23 Struktura menu.......................................................................................................................24 Okno dokumentu....................................................................................................................26 Edycja obiektów ..............................................................................................................27 Rozmiar strony ................................................................................................................27 Wielkość strony a czas pobierania...................................................................................28 Konfigurowanie okna dokumentu ...................................................................................28 Palety narzędziowe ................................................................................................................30 Obiekty HTML ................................................................................................................30 Paleta Properties (Properties Palette) ..............................................................................40 Pozostałe okna i palety ....................................................................................................41 Bezpośredni dostęp do kodu HTML......................................................................................44 Zaznaczanie elementów w różnych widokach ................................................................45 Opcje wyświetlania kodu.................................................................................................45 Sprawdzanie informacji o znacznikach HTML...............................................................46 Przeszukiwanie dokumentów ..........................................................................................46 Uruchamianie zewnętrznego edytora HTML ..................................................................49 Dostosowywanie ustawień programu UltraDev ....................................................................50 Podsumowanie .......................................................................................................................52 Pytania i odpowiedzi..............................................................................................................52 3.+o 6+-+43.78+;3;2+6 .+46316+9 86+/: Tworzenie pierwszej witryny.................................................................................................53 Definiowanie witryny ......................................................................................................54 Uwagi o projektowaniu..........................................................................................................56 Do kogo kierujesz witrynę?.............................................................................................56 Projektuj z myślą o różnych platformach ........................................................................56 Nie rób bałaganu! ............................................................................................................57 Podstawowe elementy strony.................................................................................................57 Tworzenie łączy...............................................................................................................58 Elementy nagłówka strony — sekcja HEAD ..............................................................59 Podstawowe atrybuty strony............................................................................................60 Podgląd projektu strony...................................................................................................61 Sprawdzanie pisowni.......................................................................................................62 6/+;/+:/6 86+/: +.//-94630/732+78 Tabele.....................................................................................................................................62 Wstawianie tabeli ............................................................................................................63 Układ tekstów i grafiki ....................................................................................................66 Tryb „Table Layout” .......................................................................................................70 Paski i przyciski nawigacyjne................................................................................................71 Lista łączy........................................................................................................................72 Aktywne obrazki i mapy aktywnych obszarów...............................................................72 Rollovery .........................................................................................................................74 Paski nawigacji ................................................................................................................76 Warstwy .................................................................................................................................78 Precyzyjne pozycjonowanie elementów z wykorzystaniem warstw...............................78 Przekształcanie warstw w tabelę i odwrotnie ..................................................................81 Ramki.....................................................................................................................................82 Układ ramek ....................................................................................................................83 Paleta Frames...................................................................................................................84 Znacznik NOFRAMES ...............................................................................................84 Skomplikowane układy ramek ........................................................................................85 Ramki — argumenty za i przeciw ...................................................................................85 Formularze .............................................................................................................................86 Testowanie kodu HTML........................................................................................................86 Raporty...................................................................................................................................87 Podsumowanie .......................................................................................................................88 Pytania i odpowiedzi..............................................................................................................88 3.+o +23;+2/36++6.+2/;862 Planowanie witryny ...............................................................................................................89 Mapa witryny...................................................................................................................90 Konwencje nazewnicze ...................................................................................................91 Mapa witryny a UltraDev ......................................................................................................93 Zastosowanie mapy witryny w pracy nad istniejącymi witrynami WWW .....................93 Zastosowanie mapy witryny do tworzenia nowych stron WWW ...................................96 Wprowadzanie istniejącej witryny WWW do środowiska UltraDev ....................................98 Sposoby uzyskiwania dostępu do danych .......................................................................98 Sposoby realizacji dostępu do maszyny zdalnej..............................................................99 Korzystanie z połączenia ...............................................................................................104 Zarządzanie witryną.............................................................................................................106 Weryfikacja łączy ..........................................................................................................106 Rozproszone środowisko edycyjne......................................................................................108 Konfiguracja systemu Check In/Out .............................................................................108 Użytkowanie systemu Check In/Out .............................................................................109 Notatki projektu.............................................................................................................110 Podsumowanie .....................................................................................................................111 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................112 3.+o 2+-2/;862 ,/+;36 Czym jest DHTML? ............................................................................................................113 Kaskadowe arkusze stylów............................................................................................114 JavaScript.......................................................................................................................114 Problemy związane z DHTML-em................................................................................114 DHTML — stosować czy nie? ......................................................................................115 Podstawowe wiadomości o behawiorach.............................................................................116 Paleta Behaviors ............................................................................................................116 Tworzenie behawiorów .................................................................................................117 Wykorzystanie behawiorów do tworzenia podpowiedzi wyświetlanych na pasku statusu przeglądarki............................................................121 3.+o #4786/- Wykorzystanie behawiorów do tworzenia podpowiedzi wyświetlanych bezpośrednio na stronie WWW.........................................................123 Wykorzystanie behawiorów do otwierania nowego okna przeglądarki........................126 Technika „przeciągnij i upuść” na stronach WWW? ....................................................128 Tworzenie animacji za pomocą narzędzia Timelines ..........................................................133 Paleta Timelines ............................................................................................................133 Klatki kluczowe animacji ..............................................................................................135 Ścieżki ruchu .................................................................................................................136 Inne polecenia palety Timelines ....................................................................................138 Flash? Ależ nic prostszego! .................................................................................................138 Przyciski Flash...............................................................................................................139 Tekst Flash.....................................................................................................................140 Inne techniki „ożywiania” tworzonych w UltraDev dokumentów WWW..........................141 Narzędzie programisty JavaScript .......................................................................................142 Podsumowanie .....................................................................................................................144 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................145 ; 7+2/;.+23-46+-46316+/ 86+/: Wielokrotne wykorzystanie kodu ........................................................................................147 Formatowanie hurtowe, czyli kaskadowe arkusze stylów.............................................148 Wspólne elementy witryny............................................................................................150 Szablony ........................................................................................................................151 Style HTML.........................................................................................................................151 Kaskadowe arkusze stylów..................................................................................................153 Praca z kaskadowymi arkuszami stylów .......................................................................154 Biblioteki .............................................................................................................................161 Tworzenie elementów biblioteki z wykorzystaniem istniejącego kodu HTML............162 Paleta Assets — widok Library .....................................................................................162 Tworzenie elementów biblioteki od podstaw................................................................163 Szablony...............................................................................................................................164 Tworzenie szablonów z wykorzystaniem istniejących stron HTML ............................165 Paleta Assets — widok Templates ................................................................................166 Tworzenie szablonów od podstaw.................................................................................167 Korzystanie z szablonów ...............................................................................................167 Paleta Assets ........................................................................................................................168 Listy Site i Favorites......................................................................................................169 Rozszerzanie możliwości środowiska UltraDev..................................................................169 Rejestrowanie poleceń...................................................................................................169 Rejestrowanie poleceń do użytku tymczasowego .........................................................170 Pakiety rozszerzeń programu UltraDev.........................................................................171 Podsumowanie .....................................................................................................................172 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................172 3.+o 3.78+;.2+-2-+4+- 36+463/83;+2+,+.+2- Dynamiczne witryny WWW................................................................................................175 CGI ................................................................................................................................176 Języki osadzane w HTML-u..........................................................................................177 Działanie dynamicznych witryn WWW ..............................................................................178 Przekazywanie zmiennych ............................................................................................178 Cookies ..........................................................................................................................181 Tworzenie dynamicznych witryn WWW ............................................................................183 Typowe rodzaje witryn WWW realizowanych jako witryny dynamiczne....................183 Projektowanie dynamicznych witryn WWW ................................................................184 6/+;/+:/6 86+/: +.//-94630/732+78 Projektowanie baz danych ...................................................................................................185 Słownictwo związane z modelowaniem struktur baz danych .......................................186 Normalizacja w praktyce ...............................................................................................188 Od modelu danych do bazy danych...............................................................................194 Podsumowanie .....................................................................................................................198 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................199 3.+o 3.78+; 2;76483;-;3678;+2-; 86+/: Platformy skryptowe obsługiwane przez UltraDev .............................................................201 Active Server Pages.......................................................................................................202 Java Server Pages ..........................................................................................................203 ColdFusion.....................................................................................................................205 Platforma systemowa dla serwera WWW ...........................................................................206 Technologia przyjazna dla użytkownika .......................................................................207 Liczba i rodzaj oferowanych usług................................................................................207 Stabilność.......................................................................................................................208 Współczynnik wydajność — koszt................................................................................208 Pomoc techniczna ..........................................................................................................209 Podejmujemy ostateczną decyzję... ...............................................................................209 Języki skryptowe obsługiwane przez UltraDev...................................................................210 Elementy podstawowe...................................................................................................210 Zmienne .........................................................................................................................211 Pętle i instrukcje warunkowe.........................................................................................214 Charakterystyczne elementy aplikacji WWW...............................................................216 Podsumowanie .....................................................................................................................218 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................218 (cid:3) ;+2/;86228/62/83;-  3.+o 320196+-+778/2;+-## 2.3;7 +3383-/q,+.+2- Połączenia z bazami danych ................................................................................................221 Konfiguracja połączeń z bazami danych .......................................................................222 ODBC w MacOS? Naturalnie — połączenie JDBC-ODBC ...............................................231 Konfiguracja klienta RmiJdbc w systemie MacOS.......................................................232 Konfiguracja serwera RmiJdbc w systemie Windows NT............................................233 Instalacja i uruchamianie serwera MySQL..........................................................................236 Instalacja i uruchamianie serwera MySQL w systemach MS Windows.......................237 Instalacja i uruchamianie serwera MySQL w systemach z rodziny Unix.....................238 Testowanie funkcjonowania serwera MySQL ..............................................................239 Konfiguracja źródeł danych ODBC dla baz danych MySQL .......................................240 Konfiguracja źródeł danych ODBC dla baz danych Microsoft Access...............................242 Podsumowanie .....................................................................................................................243 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................244 3.+o 3.78+;3;/2+6 .+46316+9 86+/: 7o9 -/.38;36/2+.2+-2-;862 Bazy danych w sieci WWW ................................................................................................245 Połączenia......................................................................................................................246 Behawiory wykonywane po stronie serwera .................................................................247 Podstawowe behawiory po stronie serwera...................................................................249 Różnice w funkcjonowaniu tradycyjnych baz danych i baz pracujących w sieci .........255 Dodatkowe behawiory wykonywane po stronie serwera ..............................................256 #4786/- Data Bindings ......................................................................................................................260 Dane pozyskiwane dynamicznie ...................................................................................260 Powiązania danych z elementami dokumentów............................................................261 Uwierzytelnianie użytkowników .........................................................................................263 Log In User....................................................................................................................264 Restrict Acces To Page..................................................................................................265 Log Out User .................................................................................................................266 Check New Username ...................................................................................................267 Tworzenie i modyfikowanie behawiorów serwera ..............................................................267 Podsumowanie .....................................................................................................................270 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................270 3.+o $;36/2/786321/2/63;+2-2+43.78+;/,+.+2- Strony generowane na podstawie bazy danych ...................................................................271 Prosta tabela.........................................................................................................................272 Tworzenie procesów drugoplanowych..........................................................................272 Tworzenie aplikacji UltraDev .......................................................................................273 Dodawanie grafiki do zestawu rekordów ............................................................................280 Procesy drugoplanowe bazy danych umożliwiające wykorzystanie grafiki .................281 Dodawanie dynamicznego obrazka do projektu............................................................282 Upiększanie strony...............................................................................................................284 Dynamiczne atrybuty i złożone strony ................................................................................285 Rozbudowane procesy drugoplanowe bazy danych......................................................286 Dodatkowe funkcje stron dynamicznych.............................................................................290 Sortowanie .....................................................................................................................290 Podsumowanie .....................................................................................................................291 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................292 3.+o +47;+2/:/.-+9+89+2+2/.+2- 4339+4+- 86+/: Manipulacja danymi w sieci ................................................................................................293 Tworzenie formularzy..........................................................................................................294 Tworzenie prostego formularza w języku HTML.........................................................295 Pola tekstowe.................................................................................................................297 Przyciski Submit (Wyślij) .............................................................................................300 Dodawanie akcji Insert ........................................................................................................305 Ekrany szczegółowe i usuwanie rekordów ..........................................................................307 Ekrany szczegółowe ......................................................................................................307 Usuwanie rekordów.......................................................................................................311 Łączenie z ekranem szczegółowym ..............................................................................312 Ekrany aktualizacji...............................................................................................................314 Tworzenie formularzy dynamicznych ...........................................................................316 Tworzenie formularzy dynamicznych za pomocą behawiorów serwera.......................316 Tworzenie elementów dynamicznego formularza za pomocą palety Properties ..........317 Formularze i ekrany generowane automatycznie ................................................................319 Obiekt Master-Detail .....................................................................................................319 Obiekt Record Insert Form ............................................................................................321 Obiekt Record Update Form..........................................................................................322 Tworzenie ostatniego połączenia...................................................................................325 Podsumowanie .....................................................................................................................326 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................326 6/+;/+:/6 86+/: +.//-94630/732+78 3.+o  7+2/++;+273;+2-+48+q,+.+2- Po co nam SQL? ..................................................................................................................327 Obiekty baz danych..............................................................................................................328 Tworzenie baz danych i tabel ..............................................................................................329 Rodzaje danych..............................................................................................................331 Dodawanie i zmienianie danych ..........................................................................................332 Aktualizacja danych ......................................................................................................333 Usuwanie danych...........................................................................................................335 Zapytania tabel baz danych..................................................................................................336 Sortowanie informacji ...................................................................................................337 Łączenie tabel ................................................................................................................337 Narzędzia sumowania....................................................................................................340 Inne zaawansowane techniki................................................................................................342 Widoki ...........................................................................................................................342 Procedury składowane...................................................................................................343 Zapytania w zapytaniu...................................................................................................343 Zaawansowane zapytania a UltraDev..................................................................................344 Podsumowanie .....................................................................................................................345 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................346 3.+o  #o+.2++;+273;+2/+8+31:778/;79;+2+ Katalog produktów ..............................................................................................................347 Kategorie produktu ........................................................................................................349 Pozycje katalogu............................................................................................................349 Pozycje pokrewne..........................................................................................................350 Kod SQL........................................................................................................................351 Zapytania SQL...............................................................................................................352 Projektowanie katalogu........................................................................................................356 Formularz wyszukiwania...............................................................................................356 Wyniki wyszukiwania ...................................................................................................359 Automatyzacja paska nawigacyjnego ..................................................................................367 Status nawigacji.............................................................................................................368 Paski nawigacji ..............................................................................................................368 Podsumowanie .....................................................................................................................369 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................369 3.+o  #o+.2++;+273;+2/313;+2/7 9 83;2+ Systemy logowania ..............................................................................................................371 Uwierzytelnianie HTTP.................................................................................................371 Rejestrowanie poprzez sieć ...........................................................................................372 SQL......................................................................................................................................373 Proste logowanie..................................................................................................................375 Przetwarzanie informacji logowania .............................................................................377 Śledzenie przebiegu sesji .....................................................................................................380 Przekazywanie zmiennej ...............................................................................................382 Ciąg dalszy przekazywania zmiennej............................................................................385 Przechodzenie do strony pokrewnej ..............................................................................386 Czas na cookies....................................................................................................................387 Definiowanie zmiennej sesji..........................................................................................388 Używanie zmiennych sesji ............................................................................................390 Zmienne sesji w zapytaniach.........................................................................................390 System uwierzytelniania oferowany przez program UltraDev............................................391 Prawdziwe bezpieczeństwo witryn internetowych ..............................................................391 Podsumowanie .....................................................................................................................392 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................392 #4786/- (cid:3) $;36/2/63,9.3;+2-+4+-28/62/83;- 3.+o  ++;+273;+2/8/-246/78+o-+2/782/-- ;86228/62/83;-;;862.2+-2/ Przejście od stron statycznych do dynamicznych................................................................397 Losowe wybieranie banerów ...............................................................................................399 Definicja tabeli ..............................................................................................................400 Przykładowe dane..........................................................................................................400 Zapytanie SQL...............................................................................................................401 Implementacja ...............................................................................................................402 Obrazki okresowe i czasowe................................................................................................405 Definicja tabeli ..............................................................................................................405 Zapytanie SQL...............................................................................................................406 Wiele obrazków okresowych i czasowych....................................................................408 Pozyskiwanie opinii od użytkowników ...............................................................................410 Definicja tabeli ..............................................................................................................411 Zapytanie SQL...............................................................................................................411 Tworzenie dokumentu HTML .............................................................................................413 Podsumowanie .....................................................................................................................418 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................418 3.+o  ++;+273;+2/8/-2 ,/6+2/.+2-8;36/2/6+43682;  Wejście i wyjście — przegląd systemu zarządzania wiadomościami .................................419 Definiowanie mapy serwisu ..........................................................................................420 Tworzenie kodu SQL.....................................................................................................421 Budowanie głównego widoku wiadomości .........................................................................424 Tworzenie listy wiadomości..........................................................................................425 Sortowanie listy wiadomości.........................................................................................427 Dodanie parametru do behawiora serwera Go To Related Page ...................................429 Przeszukiwanie wiadomości..........................................................................................430 Czytanie wiadomości...........................................................................................................431 Tworzenie zestawów rekordów .....................................................................................433 Tworzenie układu strony ...............................................................................................434 Usuwanie wiadomości...................................................................................................435 Ulepszanie okna przeglądania wiadomości...................................................................436 Projektowanie strony służącej do pisania nowej wiadomości .............................................438 Wstawianie ukrytych pól ...............................................................................................439 Zachowywanie wiadomości ..........................................................................................440 Podsumowanie .....................................................................................................................441 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................441 3.+o  $/-2++;+273;+2/ 437;+2/;3678+2/.+2-9 83;2+ Czy to wciąż ta sama witryna?.............................................................................................443 Struktura konfigurowalnej witryny WWW ...................................................................445 Definiowanie tabel bazy danych..........................................................................................446 Użytkownicy..................................................................................................................447 Preferencje .....................................................................................................................447 Właściwości i opcje .......................................................................................................448 Poprawki w strukturze bazy danych..............................................................................449 Już bardziej praktycznie... .............................................................................................450 Inicjalizacja właściwości i dostępnych dla nich opcji ...................................................451 Domyślne preferencje....................................................................................................454 6/+;/+:/6 86+/: +.//-94630/732+78 System logowania i rejestracji .............................................................................................455 Strony związane z rejestracją ........................................................................................456 Strony związane z logowaniem .....................................................................................460 Zawartość witryny ...............................................................................................................463 Preferencje ...........................................................................................................................469 Podsumowanie .....................................................................................................................473 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................473 3.+o  o3 32/778/;79;+2+ Złożone metody wyszukiwania............................................................................................475 Ograniczanie rezultatów wyszukiwania ........................................................................480 Określanie wagi poszczególnych właściwości ..............................................................483 Autostopowicz .....................................................................................................................484 Definiowanie tabel bazy danych..........................................................................................484 Tabela tblUzytkownicy..................................................................................................485 Tabela tblOpcje..............................................................................................................486 Wprowadzanie do bazy danych przykładowych informacji..........................................487 System logowania i rejestracji .............................................................................................489 Rejestracja i ustalenie domyślnego profilu....................................................................489 Logowanie ...........................................................................................................................492 Profil użytkownika...............................................................................................................493 Wyszukiwanie......................................................................................................................495 Ograniczenie dostępu do stron witryny ...............................................................................498 Podsumowanie .....................................................................................................................500 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................500 3.+o  $/-2++;+273;+2/8/78/.9+-+322/ System ankiet i testów .........................................................................................................501 Mapa witryny.................................................................................................................501 Tworzenie zapytań SQL ................................................................................................502 Tworzenie strony rejestracji.................................................................................................507 Tworzenie formularza quizu ................................................................................................510 Pomijanie pytań .............................................................................................................512 Dynamiczne odpowiedzi ...............................................................................................512 Zapisywanie odpowiedzi ...............................................................................................514 Zliczanie poprawnych odpowiedzi (opcjonalne)...........................................................517 Kończenie quizu ............................................................................................................520 Zabezpieczanie quizu ....................................................................................................523 Dostęp administracyjny .......................................................................................................524 Tworzenie ekranu wyników ..........................................................................................525 Posumowanie .......................................................................................................................527 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................527 3.+o $/-2++;+273;+2/63;+2+/;-3/6-/ Zawiła prostota.....................................................................................................................529 Zakupy bazujące na ID sesji..........................................................................................530 Konta użytkowników.....................................................................................................531 Nasze rozwiązanie .........................................................................................................531 Mapa witryny e-commerce............................................................................................532 Definicje tabel......................................................................................................................532 Kategorie produktów .....................................................................................................533 Elementy katalogu .........................................................................................................533 Elementy pokrewne .......................................................................................................534 Informacja na temat użytkownika .................................................................................534 Informacje na temat koszyka.........................................................................................535 #4786/- System katalogu...................................................................................................................538 Formularz wyszukiwania...............................................................................................538 Wyniki wyszukiwania ...................................................................................................539 Strony szczegółowe .......................................................................................................540 Elementy pokrewne .......................................................................................................542 Czyszczenie strony ........................................................................................................542 System uwierzytelniania użytkownika ................................................................................543 Strony zgłoszenia...........................................................................................................544 Strony logowania...........................................................................................................545 Koszyk .................................................................................................................................547 System sprawdzania.............................................................................................................549 Widok koszyka ..............................................................................................................549 Końcowe sprawdzanie...................................................................................................553 Strona zamykająca.........................................................................................................556 Podsumowanie .....................................................................................................................557 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................557 3.+o $/783;+2/;.6+ +2/+4+-.2+-2- Problemy występujące podczas kodowania.........................................................................559 Błędy dotyczące kodu HTML..............................................................................................560 Formularze.....................................................................................................................560 Warstwy.........................................................................................................................565 Problemy związane z behawiorami serwera ........................................................................568 Pozostałości ...................................................................................................................569 Zaawansowane zapytania ..............................................................................................569 Utrzymuj prostotę kodu .................................................................................................572 Testowanie ...........................................................................................................................573 Sprawdzanie wartości NULL ........................................................................................574 Zatwierdzanie wykorzystania powtarzających się danych............................................575 Testowanie maksymalnych długości .............................................................................575 Dodatkowe zasoby informacji dotyczących rozwiązywania problemów............................576 Podsumowanie .....................................................................................................................577 Pytania i odpowiedzi............................................................................................................577 3.+8 3.+8/ 378373;;+2/63.3;7+ 86+/:.3;o+72-4386/, Menu ....................................................................................................................................581 Okna dialogowe i okienka ...................................................................................................582 3.+8/ 62846/;3.243092-+-#! Najczęściej wykorzystywane typy danych ..........................................................................587 Operacje arytmetyczne.........................................................................................................588 Operacje logiczne.................................................................................................................589 Porównania liczbowe...........................................................................................................589 Funkcje porównywania łańcuchów......................................................................................589 Funkcje matematyczne.........................................................................................................590 Funkcje łańcuchowe.............................................................................................................591 Funkcje daty i czasu ......................................................................................................593 Funkcje sumowania używane z warunkiem GROUP BY ...................................................594 6/+;/+:/6 86+/: +.//-94630/732+78 3.+8/ 3. 62.o3;/+4+-7  Rozdział 15 — Księga gości (listagosci.asp).......................................................................595 Rozdział 16 — Lista wiadomości (index.asp) .....................................................................598 Rozdział 16 — Czytanie wiadomości (wiadomosc.asp)......................................................604 Rozdział 17 — Strona rejestrowania się (logowanie2.asp) .................................................608 Rozdział 17 — Strona zawartości (zawartosc.asp)..............................................................610 Rozdział 19 — Strona pytania quizu (quiz.asp) ..................................................................615 Rozdział 20 — Dodaj do koszyka (szczegoly.asp)..............................................................626 Rozdział 20 — Usuwanie elementów z koszyka (sprawdzanie.asp)...................................635 Rozdział 20 — Końcowe sprawdzanie (sprawdzanie2.asp) ................................................639 #363;. Rozdział 15. Jeśli tworzyłeś witryny internetowe, zanim zacząłeś czytać tę książkę, doświadczyłeś zapewne wielu sytuacji, w których mógłbyś użyć dynamicznych narzędzi w celu po- prawienia funkcjonalności tych witryn, uatrakcyjnienia ich czy też sprawienia, by były ciągle atrakcyjne. W tym rozdziale przyjrzymy się kilku krótkim aplikacjom stworzo- nym za pomocą programu UltraDev, których możesz użyć w celu dodania lub zastąpie- nia istniejących, statycznych części Twojej strony. Starałem się wybrać takie aplikacje, w których wykorzystanie baz danych nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. W roz- dziale zostaną omówione następujące zagadnienia: uruchamianie i wykorzystanie projektów z poprzedniego rozdziału w sposób najbardziej efektywny, dodawanie losowo wybranego banera reklamowego do strony, automatyczne wyświetlanie obrazków na stronie w zależności od pory roku czy dnia, tworzenie personalizowanej książki gości. Najtrudniejszą rzeczą w programowaniu stron dynamicznych jest konieczność całko- witego zerwania z zasadami, które przyswoiłeś sobie wcześniej. Zamiast używać na stronach statycznych łącz lub obiektów, masz możliwość zmieniania wszystkich stron w serwisie za każdym razem, gdy użytkownik je odwiedza. (cid:4)K$;36/2/63,9.3;+2-+4+-28/62/83;- Najbardziej złożone aplikacje internetowe, takie jak rozwiązania e-commerce czy prze- szukiwanie baz danych, są omówione w dalszej części tego rozdziału. Przekonasz się też, że większość spośród najistotniejszych stron internetowych używa bardzo prostych narzędzi dynamicznych, co sprawia, że są one bardziej interesujące. Na przykład, ile ra- zy odwiedziłeś witryny Dilberta? (Jeśli odpowiedź brzmi: „Ani razu!”, zastanawiam się, co masz wspólnego z komputerami.) Wielu ludzi odwiedza codziennie tę stronę. To samo dotyczy witryny CNN lub stron poświęconych informatyce. Przypuszczam, że odwie- dzasz przynajmniej jedną taką stronę dziennie. Pytam więc, co sprawia, że odwiedzasz je tak często? Zastanów się nad tym przez chwilę. Odpowiedź brzmi: „Ponieważ ich zawartość często się zmienia”. Każdego dnia na stronie Dilberta pojawia się nowy odcinek komiksu, na- tomiast w witrynie CNN można znaleźć aktualne informacje. Zapewnienie aktualnej zawartości stron jest doskonałym sposobem przyciągania użytkowników. Co zatem zrobić, jeśli nie chcesz uaktualniać codziennie Twojej witryny? Zawsze mo- żesz zapewnić użytkownikom nowe informacje i elementy graficzne. Wiele stron prze- chowuje swoją zawartość w bazie danych, która jest udostępniana we właściwym cza- sie. Mimo że takie rozwiązanie nie sprawdza się na stronach informacyjnych (chyba że wierzysz w to, że media tworzą zdarzenie, które nie miało jeszcze miejsca), działa jed- nak dobrze w przypadku zawartości, która może być generowana, zanim jest użyta (np. obrazki, miesięczne biuletyny informacyjne). Poznasz kilka niewielkich projektów, które możesz wykorzystać na swoich stronach w celu zastąpienia standardowych, statycznych elementów. Są to ogólne moduły stron internetowych, które mogą być użyte jako uzupełnienie stron już istniejących. Krótki przegląd tych projektów przedstawiam niżej. Losowe banery reklamowe lub obrazki. Banery reklamowe są sposobem na reklamę innych stron. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę, obrazek na niej zmienia się. Tę metodę możesz wykorzystać zarówno wobec banerów reklamowych, jak i obrazków. Okresowe lub czasowe obrazki. Czy chciałbyś, aby Twoja strona była aktualizowana w zależności od pory roku? Czy chciałbyś zmieniać szatę graficzną tak, by odzwierciedlała kolor liści na drzewach? Zmienianie grafiki na stronie czyni ją zróżnicowaną i interesującą, przy czym nie wymaga żadnej dodatkowej pracy, z wyjątkiem zainicjowania sposobu zmian. Księga gości. Często występującym elementem witryn internetowych jest księga gości. Możesz łatwo włączyć ją do swojej strony. Możesz również dodać filtr „grzecznościowy”, polegający na eliminacji wulgarnych wiadomości lub języka, który uważasz za nieodpowiedni. Tworząc te małe projekty, będziesz zmagał się z różnorodnymi problemami, dzięki czemu nabierzesz wprawy potrzebnej do zrozumienia dużych projektów, którymi bę- dziemy zajmować się w dalszej części tej książki. Być może będziesz również chciał przejrzeć swoje strony i sprawdzić, czy można w nich zastosować poznane funkcje. 3.+o K++;+273;+2/8/-246/78+o-+2/ Zanim rozpoczniemy, przedstawię krótko zagadnienia omówione w ostatniej części tej książki. Moim zdaniem najlepszą nauką jest praktyka. Dreamweaver UltraDev sam w so- bie nie jest programem skomplikowanym. Do tej pory zapoznałeś się ze wszystkimi funkcjami programu, wiesz także, gdzie można je znaleźć. Bardziej skomplikowane jest utworzenie układu dokumentu HTML w UltraDev niż wykorzystanie dynamicznych na- rzędzi do utworzenia połączenia z bazą danych. Z tego powodu ostatnia część książki jest poświęcona praktycznym przykładom, które mają zademonstrować możliwości programu UltraDev w połączeniu z serwerem SQL. Wszystkie przykłady z tego roz- działu są zgodne z serwerem MySQL, więc możesz je napisać i uruchomić bez dodat- kowych kosztów. Wszystkie pozostałe rozdziały są podzielone na trzy części: Projekt bazy danych. Najważniejszą częścią każdego projektu jest właściwe zaprojektowanie procesów drugoplanowych bazy danych. Pewne ograniczenia UltraDev można ominąć, pisząc odpowiednie zapytania. Nawet jeśli masz doświadczenie w pracy z bazami danych, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na tę część. Projektowanie witryny. Zanim zaczniesz programować czy też pisać kod HTML, musisz zdecydować, jak strona ma wyglądać. Nie zajmuje to zwykle dużo czasu, ale nie może zostać pominięte. Nie możesz zacząć tworzenia stron, dopóki nie będziesz miał całkowitej pewności, jak ma wyglądać Twoja witryna. Brak ustalonej wcześniej struktury może być przyczyną wielu problemów. Implementacja. Każdy rozdział zawiera w sobie część implementacji całego projektu, czyli kod HTML, wykorzystanie behawiorów serwera i inne czynności. Czasem będzie to wymagać ręcznej edycji kodu źródłowego. Gdy implementacja zostanie zakończona, będziesz miał w pełni funkcjonalną witrynę internetową, gotową do umieszczenia na serwerze. Pozostaje Ci jedynie stworzenie zawartości odpowiadającej Twoim potrzebom, lecz struktura serwisu będzie już gotowa. Przedstawiony plan działania stanowi kompletny obraz przebiegu prac nad projektem. Lepiej zrozumiesz materiał zawarty w tej książce, jeśli będziesz czytał ją rozdział po rozdziale, a nie skacząc pomiędzy nimi. Czasem będziemy wykonywać w UltraDev rzeczy, które nie wchodzą w skład końcowego projektu, jednak okażą się one pomocne, gdy przystąpisz do tworzenia własnych projektów. Do dzieła! Wiem, wiem, są one denerwujące, lecz bardzo popularne. Paski reklamowe mogą zostać sprzedane za bardzo wysoką cenę, o ile Twoja strona jest często odwiedzana. Wiesz już, jak w sposób dynamiczny wyświetlić serię obrazków, ale nie stworzyłeś do tej pory pojedynczego obrazka, który byłby dynamiczny. Użycie tabeli zawierającej zbiór ob- razków jest już połową sukcesu, ale fakt ten nie wpływa na możliwo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dreamweaver UltraDev 4. Vademecum profesjonalisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: