Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00412 005408 19040578 na godz. na dobę w sumie
Droga do osobistej potęgi - książka
Droga do osobistej potęgi - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4108-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

W 1908 roku pewien młody człowiek przeprowadził wywiad z miliarderem i przemysłowcem Andrew Carnegie'em. Carnegie poprosił wówczas dziennikarza o przeprowadzenie wywiadów z ponad 500 osobami sukcesu. Młody reporter podjął wyzwanie i wykonał zadanie, co zajęło mu z górą 20 lat. W ten sposób powstał materiał, który przeobraził się w pierwszy obszerny traktat naukowy poświęcony zagadnieniu sukcesu osobistego. Tym młodym reporterem był Napoleon Hill, autor książki Myśl i bogać się, najczęściej czytanej i najbardziej cenionej książki motywacyjnej XX wieku.

Niniejsza książka składa się z wybranych tekstów zaczerpniętych z serii lekcji dotyczących sukcesu, opracowanych przez Hilla w 1941 roku. Lekcje te autor nazwał 'intelektualnym dynamitem'. Treści w nich zawarte okażą się przydatne każdemu, kto pragnie wykorzystywać swój osobisty potencjał. Okazuje się, że takie zasady jak 'precyzyjnie zdefiniowany cel', 'zasada sojuszu umysłów' czy 'gotowość do podejmowania dodatkowego wysiłku' zachowały świeżość i aktualność. Dzięki lekturze tej książki i przeniesieniu lekcji Hilla na praktyczny grunt każdy może wyruszyć w drogę prowadzącą do pełnego wykorzystania swojego potencjału.

Ważniejsze zagadnienia:

Co umysł ludzki potrafi wymyślić i w co uwierzy, tego potrafi także dokonać!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Path to Personal Power Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-283-4108-1 COPYRIGHT © 2017 By Napoleon Hill Foundation Tarcher and Perigee are registered trademarks, and the colophon is a trademark of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2018 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/intdyn Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność S P I S T R EŚ C I W P R O W AD Z EN IE Don M. Green, dyrektor wykonawczy The Napoleon Hill Foundation 5 R O Z D ZI A Ł 1. PR E C Y Z YJ NI E O K RE ŚL O N Y C E L 9 R O Z D ZI A Ł 2. ZASAD A SO J USZU UMYSŁÓ W 61 R O Z D ZI A Ł 3. DO D AT K OW Y W Y SI ŁE K 151 O A UT O R ZE 231 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę R O Z D Z I A Ł 1 . PRECYZYJNIE OKREŚLONY CEL Z a sprawą lekcji przedstawionych w tej książce zdobędziesz prak- tyczną wiedzę, za którą wiele musiałbyś zapłacić, gdybyś ją zgodnie z pierwotnym zamysłem miał otrzymywać od wybitnego umysłu takiego jak Andrew Carnegie czy ponad pięciuset innych wielkich postaci ame- rykańskiego biznesu i przemysłu. Do grona ludzi, których sukcesy zostały tu opisane, zaliczają się Henry Ford, Thomas A. Edison, Stuart Austin Wier, Cyrus H. K. Curtis, Edward Bok, doktor Alexander Graham Bell, doktor Elmer R. Gates, John Wanamaker, James J. Hill, Edwin C. Barnes, William Howard Taft, Charles M. Schwab, Theodore Roosevelt, Elbert H. Gary, Charles P. Steinmetz oraz Woodrow Wilson. Na potrzeby naszych rozważań możemy wyobrazić sobie, że oto wcho- dzisz do sali lekcyjnej, w której za biurkiem nauczyciela siedzi ponad pię- ciuset ludzi, za sprawą których Ameryka stała się najbogatszym i cieszącym się najpełniejszą wolnością krajem znanym cywilizacji. Za sprawą tej książki zyskasz dostęp do wiedzy, której opanowanie z pierwotnych źródeł zajęłoby ponad dziesięć lat. Ta książka wprowadzi Cię w tajniki filozofii sukcesu, spójnej i pod każ- dym względem dostosowanej do potrzeb człowieka, który funkcjonuje we wspaniałym amerykańskim systemie postępu osobistego i stara się znaleźć 9 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI pomysł na siebie. Znajdziesz w niej wskazówki, których za żadne pieniądze i w żadnych okolicznościach nie mógłbyś pozyskać z innego źródła. Lekcje zostały sformułowane w sposób optymalny z punktu widzenia przyswajania ich treści. Nie będą wymagać od Ciebie niczego poza szcze- rym pragnieniem poznania tajników skutecznego działania, które odegrały kluczową rolę w życiu niemal wszystkich najwybitniejszych przywódców tego kraju. Autor zrezygnował z typowo akademickiej formuły prowadzenia roz- ważań, zdając sobie sprawę, że ścieżki czytelników tej książki przebiegają różnie i że trafi ona do rąk ludzi, którzy z racji poziomu wykształcenia, wykonywanego zawodu czy sytuacji rodzinnej mogą niekiedy odczuwać potrzebę przyswojenia praktycznej wiedzy w najszybszy i najprostszy moż- liwy sposób. Autor ma również świadomość, że ta książka będzie wykorzy- stywana do kształcenia „rodzinnego”, a w związku z tym powinna zostać napisana w sposób łatwy i przystępny, aby zainteresować nie tylko doro- słych członków rodziny, ale również młodych ludzi ciągle jeszcze pobie- rających naukę w szkole średniej lub wyższej. Każda z przedstawionych tu zasad osobistego sukcesu została sprawdzona i zweryfikowana w drodze konkretnych doświadczeń praktycznych. Do zapoznania się z treścią tych lekcji wystarczy kilka godzin, należy jednak pamiętać, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie ponad trzydzieści lat starannych badań. Badania te prowadzili praktycy biznesu, którzy przez długie lata zdobywali cenne doświadczenia, podejmując kolejne próby i popełniając kolejne błędy. Czytaj zatem powoli i w trakcie lektury zastanawiaj się nad tym, co wła- śnie przeczytałeś. Liczy się bowiem nie sama treść lekcji, lecz stan Twojego umysłu. W tym rozdziale chodzi nie tyle o to, aby Ci podpowiedzieć kon- kretny życiowy cel, ile raczej aby Ci uświadomić konieczność wyznaczenia sobie takiego celu jako punktu wyjścia dla indywidualnych dokonań. W trakcie lektury zaznaczaj więc te akapity, które wydają Ci się naj- istotniejsze, a następnie w miarę możliwości czasowych powracaj do nich, 10 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L aby się dogłębniej zastanowić nad ich treścią. Nie zaszkodziłoby też utwo- rzyć dwuosobowego lub nawet liczniejszego kółka naukowego, aby zapo- znawać się z treścią rozdziałów i analizować je w szerszym gronie. Korzyści płynące z zastosowania takiego rozwiązania staną się dla Ciebie bardziej oczywiste, gdy już zapoznasz się z treścią lekcji dotyczącej sojuszu umysłów przedstawionej w kolejnym rozdziale. W trakcie czytania tej książki w pewnym momencie odnajdziesz sie- bie — tego „innego siebie”, który zrzuca kajdany dotychczasowych ogra- niczeń i potrafi obudzić giganta mocy drzemiącego gdzieś w głębi jego umysłu w oczekiwaniu na sygnał do przebudzenia. Odkryjesz siłę, która go zdoła przebudzić. Pojawi się ona w postaci pomysłu, który zaświta w Twojej głowie w trakcie lektury i rozważań nad treścią tej książki. Na wstępie należy powiedzieć, że istnieje siedemnaście głównych zasad sukcesu. Niezależnie od charakteru przedsięwzięcia osiągnięcie ambitnego celu wymaga zawsze łącznego zastosowania kilku z nich. Zacznę od przedstawienia pierwszej z nich, tej najważniejszej. Znajduje się ona na szczycie listy, ponieważ historia nie zna przypadku przedsięwzięcia, które udałoby się doprowadzić do szczęśliwego finału bez jej zastosowania. Nazwijmy ją „precyzyjne określenie celu”. Zgłębiając losy ludzi, którzy raz po raz odnoszą w życiu sukcesy, dojdziemy do wniosku, że wszyscy oni mają pewien konkretny ważny cel — że snują plany osiągnięcia tego celu i że poświęcają realizacji tych planów znaczną część swojej uwagi i energii Wszyscy pragniemy lepszego życia. Chcielibyśmy mieć pieniądze i dobrą pozycję. Chcielibyśmy się cieszyć sławą i uznaniem. Większość ludzi jed- nak na tym „chceniu” poprzestaje. Inaczej postępuje jednak człowiek, który dobrze wie, czego chce od życia, i z determinacją do tego dąży. Jego pragnienia przeistaczają się w palące pragnienie, które urzeczywistnia się za sprawą konsekwentnych wysiłków podejmowanych w ramach przemy- ślanego planu. Na drodze wiodącej od biedy do bogactwa najtrudniejszy jest pierw- szy krok. 11 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI Wszelkie bogactwa i wszelkie dobra materialne, które człowiek uzyskuje w życiu dzięki własnym wysiłkom, mają swoje źródło w jasnym i spójnym wyobrażeniu pewnego stanu przyszłego. W miarę jak ten obraz zyskuje na znaczeniu lub staje się przedmiotem czegoś zbliżonego do obsesji, kon- trolę nad nim — za sprawą nieznanego prawa natury — przejmuje pod- świadomość. Od tego momentu człowiek jest już wiedziony, przyciągany czy naprowadzany we właściwym kierunku, czyli w stronę fizycznego odpowiednika tego obrazu istniejącego dotąd tylko w jego umyśle. Do tematu obrazów funkcjonujących w podświadomości wrócę jeszcze przed zakończeniem naszych rozważań, ponieważ jest to jeden z czynników nie- zwykle istotnych z punktu widzenia możliwości osiągania rzeczy nad- zwyczajnych. Ludzie od dawna się zastanawiali, jak to się dzieje, że ktoś bez wykształ- cenia lub z jedynie szczątkowym wykształceniem odnosi sukcesy, podczas gdy często nie udaje się to komuś innemu, gruntownie wykształconemu. Gdyby przyjrzeć się temu uważnie, dojdziemy do wniosku, że wybitne osiągnięcia biorą się z pewnej świadomości i pozytywnego nastawienia. W takich warunkach natura pomaga ludziom przekuć cele i założenia na ich fizyczne i finansowe odpowiedniki. Nastawienie psychiczne to sposób myślenia, który stanowi siłę napędową dla pomysłów i planów. Czas niezbędny do przyciągnięcia tych finansowych i fizycznych odpo- wiedników myślowego obrazu zależy wyłącznie od charakteru i śmiałości pragnień człowieka oraz stopnia, w jakim potrafi on uchować swój umysł przed strachem, zwątpieniem i ograniczeniami, które sam na siebie nakłada. Kontrola nad własnym umysłem wymaga stałej czujności i odpę- dzania wszelkich negatywnych myśli. Chodzi o to, aby umysł mógł się otworzyć na Bezgraniczną Inteligencję, która nim odpowiednio pokieruje. Cel precyzyjnie określony jako kilkaset dolarów może się zmaterializować w ciągu kilku dni, a nawet w ciągu kilku godzin czy minut, ale już marzenie o milionie dolarów będzie na ogół wymagało większej cierpliwości. Czas 12 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L realizacji tego marzenia będzie zależeć w pewnym stopniu od tego, ile człowiek będzie gotowy w jego imię poświęcić. Czas niezbędny na uzyskanie fizycznego bądź finansowego odpowied- nika celu najłatwiej jest oszacować poprzez określenie konkretnego czasu niezbędnego do wyświadczenia usługi (lub też osiągnięcia jej wartościo- wego odpowiednika), za którą człowiek zamierza zaoferować w zamian oczekiwane dobro. Liczę na to, że w trakcie prowadzenia rozważań dotyczących najważ- niejszych zasad sukcesu zdołam wykazać istnienie ścisłej zależności między dawaniem a braniem. Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie bogactwa i dobra materialne znajdujące się w posiadaniu ludzi mają związek z pewną formą użytecznej usługi, którą ci ludzie świadczyli i świadczą. Aby zatem zyskać pewność, że precyzyjnie określony cel uda się w pełni osiągnąć za sprawą naturalnych praw rządzących umysłami ludzi, należy się upewnić, że cel ten ma uzasadnienie w postaci przydatnej usługi, którą można świadczyć w duchu harmonii. Zdyscyplinowany umysł potrafi konsekwentnie wyznawać i realizować pewien konkretny ważny cel bez żadnej pomocy z zewnątrz i bez żadnego sztucznego wsparcia. Umysł niezdyscyplinowany potrzebuje laski, na któ- rej mógłby się wesprzeć w drodze do osiągnięcia tego konkretnego waż- nego celu. W przypadku umysłu niezdyscyplinowanego najlepszą metodą będzie zatem szczegółowe opisanie jednego z ważnych celów, a następnie wyrobienie sobie nawyku odczytywania treści z kartki na głos co najmniej raz dziennie. Wyrażenie ważnego celu na piśmie wiąże się nieodłącznie z jego doprecyzowaniem, a nawyk regularnego odczytywania jego treści pomaga w zakorzenieniu go w umyśle, skąd może zostać podebrany przez podświadomość i przekuty na rzeczywistość. Wartość pieniędzy wynika nie tyle z samego ich posiadania, ile z wyni- kających z tego faktu możliwości. Ogólnie rzecz biorąc, człowiek samo- dzielnie zarabiający pieniądze jednocześnie zdobywa również pewne pod- stawowe rozeznanie na temat konstruktywnego ich zastosowania. 13 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI Pozwolę sobie przedstawić to rozumowanie na przykładzie. Otóż zasta- nówmy się nad sytuacją, w której dziecko dorasta w domu zamożnych rodziców i od wczesnego dzieciństwa wpaja mu się przekonanie, że gro- madzenie bogactwa nie wymaga indywidualnego wysiłku. Osobiście nigdy się nie spotkałem z przypadkiem, aby chłopiec wychowany w taki sposób wyrastał na człowieka równie zorientowanego w sprawach biznesowych i równie sprawnego w działaniu jak jego ojciec. Prawdziwa radość zwią- zana z posiadaniem pieniędzy to radość płynąca z ich zarabiania — nie zaś z otrzymywania ich w podarunku. W Stanach Zjednoczonych mamy wielkie możliwości dorabiania się pracą użyteczną dla innych — większe niż we wszystkich innych kra- jach razem wziętych. Nasz kraj jest nowy. Dopiero zaczynamy korzystać z jego zasobów. Każdy dzień przynosi nowe przedsięwzięcia, za sprawą których otwierają się przed nami setki nowych drzwi. Dziś mamy choćby przemysł samochodowy lub lotniczy, oba dopiero raczkujące. Rozwój tych dziedzin stanowi wielką szansę dla tysięcy młodych ludzi o bogatej wyobraźni, sprawnych rękach i wielkiej inicjatywie. Te szanse mogą przepaść, jeśli zabraknie nam wyobraźni, pewności siebie i inicjatywy — jeśli zabraknie nam kadr niezbędnych do obsadze- nia dla przyszłości tego kraju. Oczy całego świata zwrócone są dziś na Amerykę. To tu upatruje się nowych pomysłów, nowych wynalazków, nowych kompetencji i nowych zastosowań dla umiejętności. Na każdym kroku można zaobserwować, że oto stoimy u progu epoki wielkich możli- wości dostępnych dla każdego. Wielu ludzi będzie mogło znaleźć dla siebie pożyteczne zajęcie w dzie- dzinie ubezpieczeń na życie, tym samym zapewniając sobie finansową niezależność. Instytucja ubezpieczenia na życie szybko urasta do rangi klu- czowego mechanizmu kształtowania nawyku oszczędzania wśród milio- nów ludzi. W przyszłości agenci oferujący ubezpieczenia na życie będą odgrywać nie tylko rolę sprzedawców, ale również nauczycieli. Narzu- 14 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L cając swoim klientom systematyczne inwestycje w ubezpieczenie, będą uczyć ich gospodarowania czasem i planowania wydatków. Warto tę dziedzinę obserwować, ponieważ stanowi jeden z podstawowych filarów naszej wspaniałej amerykańskiej gospodarki. Setki tysięcy ludzi znajdzie w tej branży dobrą pracę i będzie świadczyć usługi o wartości równej tym, które mają do zaoferowania przedstawiciele kleru czy nauczyciele. Sprze- dawca ubezpieczeń na życie stanie się jednym z najbardziej szanowa- nych zawodów — i będzie zarabiać co najmniej tyle samo, jeśli nie wię- cej, co inni ludzie wykonujący pracę wymagającą konkretnego fachu. Sprzedaż ubezpieczeń na życie stanie się dziedziną nauki, a w pewnym momencie również — przedmiotem wykładanym na uczelniach. Poziom dokonań człowieka wykazuje ścisły związek z jego przywiąza- niem do filozofii kształtowania relacji z innymi. Jeśli nie stłumisz w sobie pragnienia odwdzięczania się za wiedzę, którą starasz się pozyskać od innych, z pewnością będziesz świadczyć na rzecz świata pracę tak uży- teczną, że ten będzie chciał koniecznie Cię za to nagrodzić — tym, na czym Ci najbardziej zależy. Tak należałoby zdefiniować istotę amery- kańskości. Każdy, kto mieszka w Stanach Zjednoczonych i tutaj zabiega o oso- bisty sukces, powinien wykazywać się zrozumieniem podstawowych zasad amerykańskości i poszanowaniem dla nich. Kto lekceważy zasady amery- kańskości i lojalnie ich nie przestrzega, ten podświadomie przyczynia się do upadku filarów tej konstrukcji, a tym samym sam podcina pod sobą gałąź wielkich szans na sukces osobisty. Wydaje się zupełnie oczywiste, że nikt nie może liczyć na stały sukces, jeśli przeciwstawia się siłom, które mu stwarzają szanse na jego osiągnięcie. 15 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI SZEŚĆ FILARÓW AMERYKAŃSKOŚCI Istotę amerykańskości najłatwiej wyjaśnić poprzez omówienie sześciu podstawowych filarów, które odróżniają ten kraj od wszystkich innych. Są to mianowicie: 1. Amerykańska forma rządów. Została ona zapisana w Konstytu- cji Stanów Zjednoczonych i stanowi najpełniejszą możliwą gwarancję praw w zakresie wolności osobistej, wolności myśli, wolności wypowiedzi, wolności wyznania, a nade wszystko wol- ności w zakresie inicjatywy indywidualnej. W ramach tej ostat- niej każdy obywatel może samodzielnie decydować o tym, czym się będzie zajmować zawodowo, może też wedle własnego uzna- nia wyznaczać cenę za swoją wiedzę, umiejętności i doświad- czenie. Żaden inny kraj na świecie nie zapewnia swoim obywa- telom tak dużych możliwości w zakresie promocji ich własnych usług. 2. Amerykański system przemysłowy. Dysponujemy nieporówny- walnie bogatymi zasobami surowców naturalnych i kompe- tencji przywódczych, dla których dodatkowe wsparcie stano- wią amerykański duch demokracji i amerykańska forma rządu zapewniająca systemowi przemysłowemu największy możliwy zakres ochrony przed konkurencją ze strony innych krajów. Harmonia i zgoda, a także sprawna współpraca między przy- wódcami przemysłu i przedstawicielami rządu będą zapew- niać — bezpośrednio i pośrednio — korzyści wszystkim oby- watelom, ponieważ sprzyjają dalszemu rozwijaniu systemu przemysłowego. Gdyby kiedykolwiek doszło do tego, że przy- wódcy przemysłu przestaną przywiązywać wagę lub wręcz wy- każą brak chęci do harmonijnej współpracy w imię wspólnego 16 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L dobra, poważne skutki takiej krótkowzroczności odczują w swoim życiu ekonomicznym wszyscy mieszkańcy naszego kraju. Nasz kraj ma niewątpliwie charakter przemysłowy. Prze- mysł stanowi ważne źródło zarobkowania dla robotników, wchłania znaczną cześć produkcji rolnej i stwarza grunt dla rozwoju działalności prawników, lekarzy, dentystów, inżynie- rów, pedagogów, Kościołów oraz przedstawicieli wielu innych zawodów. Nie może więc być amerykańskości bez przemysłu, ponieważ ten stanowi jeden z jej sześciu najważniejszych filarów. 3. Amerykański system bankowy. System bankowy tworzy nie- jako krwiobieg, który — przy kosztach znośnych dla wszyst- kich — zapewnia sprawne i elastyczne funkcjonowanie prze- mysłu, rolnictwa oraz biznesu i systemu profesjonalnych usług. Wystarczy zgłębić istotę usług świadczonych przez system ban- kowy, aby raz na zawsze przestać słuchać garstki ignorantów, która narzeka na wydumane grzechy Wall Street. Każdy dobrze poinformowany człowiek ma świadomość, że w tym kraju funk- cjonuje podwójna forma rządów, z ramieniem politycznym ulo- kowanym w Waszyngtonie i ramieniem gospodarczym z sie- dzibą w Nowym Jorku. Harmonijne funkcjonowanie tych dwóch składowych naszego życia narodowego zapewnia nam rozkwit. Warto podkreślić, że dysponujemy zasobami — zarówno politycznymi, jak i gospodarczymi — które umożliwiają nam skuteczną konkurencję ze wszystkimi krajami świata. Jeśli jed- nak te dwa ramiona naszego narodowego rządu stają prze- ciwko sobie, jak to się od czasu do czasu zdarzało w przeszłości, na obywateli powszechnie pada klątwa w postaci ataków paniki i innych bolączek. Banki są równie istotne dla naszego spraw- nego funkcjonowania jak sklepy z towarami pierwszej potrzeby i biura różnych firm. Należy wręcz podkreślić, że o żadnym 17 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI skutecznym handlu i o żadnej skutecznej formie działalności biznesowej nie mogłoby być mowy, gdyby zabrakło łatwego dostępu do gotówki czy kredytu — które nam zapewniają banki. 4. Amerykański system ubezpieczeń na życie. W praktyce jest to największa powszechna narodowa instytucja indywidual- nego oszczędzania, która dodatkowo zapewnia naszemu syste- mowi gospodarczemu elastyczność, jakiej nie dałoby się osią- gnąć wyłącznie za sprawą systemu bankowego. Żadna inna instytucja amerykańska nie stwarza ludziom takich możliwości gromadzenia oszczędności, które zapewniałyby im zabezpiecze- nie na poziomie indywidualnym i bezpieczeństwo rodziny, a tym samym pozwalały uwolnić się od trosk związanych z nie- uchronnie nadchodzącą starością i towarzyszącą jej ekono- miczną niepewnością. Instytucja ubezpieczenia na życie, która niewątpliwie stanowi jeden z fundamentów amerykańskości, przyczynia się do powstania systemu, za sprawą którego czło- wiek w pełni sprawny fizycznie może uniknąć upokorzenia, jakie wiąże się z koniecznością korzystania z bezzwrotnej pomocy w podeszłym wieku. 5. Amerykańskie umiłowanie wolności i pragnienie decydowa- nia o własnym losie, które kierowało pionierami przemysłu i twórcami naszego rządu, a także narodowe umiłowanie wol- ności słowa, myśli i działania, które wyróżniało wybitnych ame- rykańskich przywódców czasów minionych. 6. Amerykańskie poczucie sprawiedliwości, które inspiruje nas do walki o zapewnienie ochrony zarówno potężnym, jak i słabym, a przy tym nigdy nie pozwalało nam się zgodzić na utratę teryto- rium w drodze podboju bez należytej kompensaty. 18 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L Tych sześć punktów opisuje najważniejsze cechy wyróżniające ten kraj spośród wszystkich innych. Wszystko, co osłabia którykolwiek z tych sześciu filarów amerykańskości, szkodzi naszemu życiu narodowemu jako takiemu. Nie wystarczy jednak, że poszczególne jednostki powstrzymają się od wypowiadania słów lub podejmowania działań, które mogłyby te filary osłabiać. Obowiązkiem każdego lojalnego Amerykanina jest bro- nić tych podstawowych wartości przed wszystkim, co mogłoby je osła- bić lub choćby w części zniszczyć. Jako Amerykanie powinniśmy mniej myśleć i mówić o naszych pra- wach, bardziej zaś skupić się na przynależnym każdemu z nas obowiązkowi i zaszczycie ochrony fundamentów naszych praw i przywilejów. Nie pod- lega zatem dyskusji, że obowiązkiem każdego obywatela jest uznać obronę tych najważniejszych filarów amerykańskości za integralny element swo- jego ważnego życiowego celu. Wśród mieszkańców naszego kraju narasta ostatnio radykalna skłon- ność do doszukiwania się wad w naszej formie rządów, w naszym syste- mie przemysłowym i naszym systemie bankowym, a także we wszystkim innym, co należy uznać za fundament naszej amerykańskości. Uważna analiza poglądów przedstawicieli tego trendu wykaże, że cierpią oni na tak lub inaczej wyrażający się kompleks niższości i dlatego odmawiają zasług ludziom sukcesu oraz powszechnie poważanym liderom biznesu i przemysłu. Pośród tych radykalnych głosów odzywają się również te należące do umysłów światłych w większości spraw, z pominięciem jednak kwestii gospodarki i filozofii społecznej. Niektórzy spośród tych ludzi urodzili się za granicą, ale niektórzy przyszli na świat w Ameryce. Takie osoby można spotkać w świecie polityki, w niektórych Kościołach, w wielu szkołach publicznych i na uczelniach, w związkach zawodowych, wśród przedstawi- cieli niemal wszystkich zawodów. Ich wysiłki zmierzające do zniszczenia naszego narodu — bez względu na to, czy wynikające jedynie ze szczerej 19 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI niewiedzy, czy też z pobudek bardziej mrocznych — powinny napotkać bezwzględny opór. Nie wolno im pozwolić zniszczyć najwspanialszego kraju świata tylko dlatego, że obowiązuje w nim w teorii i praktyce zasada wolności słowa. Wolność słowa nie jest tożsama z prawem do obrażania szanowanych ludzi tylko dlatego, że ci odnieśli sukces. Od zarania cywi- lizacji bogactwo trafiało w ręce ludzi, którzy potrafili efektywnie myśleć, wyznaczali sobie precyzyjne cele i wykazywali się wyobraźnią i inicjatywą w zakresie przekuwania pomysłów na użyteczne działanie. Żadne argu- menty radykałów tego nie zmienią i właśnie ta myśl prowadzi mnie do przekonania, że najlepszą metodą dystrybucji dobrobytu jest upowszech- nianie zasad dotyczących możliwości gromadzenia bogactwa. Mówiąc o wielkich zasobach tego kraju, należy cały czas pamiętać, że największym ich źródłem nie są ani pieniądze w bankach, ani minerały w ziemi, ani drzewa w lasach, ani nawet żyzna gleba, lecz nastawienie psychiczne, wyobraźnia i duch pionierski ludzi, którzy potrafią czerpać ze swojego doświadczenia i wykształcenia, obrabiając te surowce, i w ten sposób świadczyć na ich bazie najróżniejsze usługi przydatne przedsta- wicielom nie tylko naszego, ale też innych narodów. Prawdziwe bogactwo naszego narodu tkwi zatem nie w zasobach materialnych i nie w sferze fizycznej. Źródło naszego bogactwa stanowi nienamacalna potęga myśli, którą można zaobserwować w działaniu lide- rów świadomych filozofii indywidualnych osiągnięć i zdolnych w prak- tyce ją zastosować. Bogactwo to przejawia się poprzez śmielsze wizje, szersze horyzonty, większe ambicje i inicjatywę. Właśnie to trzeba sobie uświadomić, aby pojąć, dlaczego to nasz kraj jest najbogatszym i cieszą- cym się najpełniejszą wolnością krajem na świecie. Zasada precyzyjnego określenia celu to punkt wyjścia dla każdego, kto marzy o sukcesie, nikt bowiem nie może odnieść sukcesu, dopóki nie określi dokładnie, czego właściwie chce. Co ciekawe, mniej więcej 98 na 20 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L 100 ludzi nie wyznacza sobie absolutnie żadnego ważnego celu. Warto zauważyć, że mniej więcej taki sam odsetek ponosi w życiu porażki. Zasada precyzyjnego określenia celu i dążenia do wypracowywania trwałej wartości powinna zatem stanowić element naszej codzienności, nasz codzienny nawyk. Brak takiego nawyku powoduje wykształcenie się innego nawyku, który okazuje się zabójczy dla sukcesu — a mianowicie nawyku dryfowania. Z naszych obserwacji wynika, że sprzedawcy więcej sprzedają wtedy, gdy wyznaczy im się konkretne kwoty sprzedażowe, niż gdy taka wartość nie zostanie im podana. Sukces można by zdefiniować w sposób następujący: Siła umożliwiająca osiągnięcie w życiu tego, czego się chce, bez naruszania praw innych ludzi. Człowiek bez precyzyjnie określonego celu nie będzie w stanie wzbudzić w sobie siły wystarczającej do zdobycia czegokolwiek więcej ponad to, czego nikt inny nie pragnie. Z pewnością można stwierdzić, że silni ludzie posiadają zdolność szybkiego podejmowania decyzji, za to zdanie zmie- niają powoli (jeśli już w ogóle się na to decydują). Decyzja to siostra bliź- niak precyzyjnego określenia. Decyzja i określenie stanowią klucz do prawdziwej magii. Symbolizują pozytywne nastawienie, bez którego w żad- nym zawodzie nie sposób osiągnąć prawdziwego sukcesu. Oba stanowią składnik nastawienia psychicznego typowego dla wybitnych przywódców. Zastanawiając się nad moją definicją sukcesu, z pewnością zauwa- żysz, że nie ma w niej ani słowa o szczęściu. Człowiek może napotkać jakąś okazję za sprawą szczęśliwego zrządzenia losu — i czasem rzeczy- wiście tak się dzieje — ale na ogół tak się składa, że rezygnuje z takiej okazji już przy wystąpieniu pierwszych trudności. Dowodów na potwier- dzenie tej tezy dostarczają analizy przypadków ludzi, którzy odziedziczyli pieniądze zarobione przez kogoś innego albo objęli wysokie stanowisko dzięki koneksjom. Za sprawą spadku czy koneksji człowiek może niekiedy stanąć przed szansą, aby jednak jej nie utracić, musi podjąć aktywne dzia- łanie, a to już wymaga precyzyjnie określonego celu. Człowiek, który liczy 21 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI na to, że przebrnie przez życie na fali koneksji i szczęśliwych zbiegów okoliczności, prędzej czy później napotyka za rogiem ślepy los, który już się na niego czai. Taki człowiek dostaje obuchem w łeb i nie potrafi się już podnieść. O osobistej sile decyduje połączenie pewnych pojedynczych cech i nawyków. Najogólniej rzecz biorąc, dziesięć składników siły osobistej — przeze mnie łącznie określanych mianem dziesięciopunktowej zasady siły osobistej — przedstawia się następująco: 1. Nawyk precyzyjnego definiowania celu. 2. Sprawność podejmowania decyzji. 3. Przyzwoitość charakteru (celowa i świadoma uczciwość). 4. Pełna kontrola nad własnymi emocjami. 5. Obsesyjne pragnienie świadczenia użytecznych usług. 6. Kompleksowa znajomość własnego fachu. 7. Tolerancja w każdej dziedzinie. 8. Lojalność wobec współpracowników i wiara w Istotę Wyższą. 9. Nienasycone pragnienie pogłębiania wiedzy. 10. Gotowość wyobraźni. Przekonasz się, że ta dziesięciopunktowa zasada obejmuje cechy, które każdy może w sobie wykształcić. Przekonasz się również, że wykształ- cenie tych cech umożliwia osiągnięcie siły osobistej, której można używać bez naruszania praw innych ludzi. To jedyna forma siły osobistej, nad którą każdy z nas powinien pracować. Stare powiedzenie mówi, że „wiedza to potęga”. To jednak nie zawsze prawda. Wiedza nie jest potęgą, dopóki nie wyraża się w formie użytecz- nych usług. Przestrzeń zajmowana w życiu przez człowieka odpowiada z dużą dokładnością jakości i ilości usług, które świadczy on na rzecz innych ludzi — odzwierciadlając przy tym również nastawienie psychiczne, 22 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L z którym to czyni. Zachowanie siły osobistej, którą już się zdobyło, wy- maga zrozumienia i zastosowania formuły Q + Q + C. Wskazuje ona, że jakość (quality) świadczonych usług musi być odpowiednia, podobnie jak odpowiednia musi być ich ilość (quantity), a zachowanie (conduct) człowieka świadczącego usługi musi odznaczać się uprzejmością. Tę samą myśl można wyrazić również inaczej. Otóż jakość usług plus ilość usług plus zachowanie równa się stopień sukcesu, na który można liczyć. Warto podkreślić raz jeszcze, że składniki formuły QQC są w pełni osiągalne dla każdego. Ta formuła nie ma nic wspólnego ze szczęściem, chociaż niektórzy twierdzą, że stosującym ją ludziom na ogół szczęście sprzyja. Ktoś, kto ciągle narzeka, że mu się nie powodzi i że szczęście mu nie sprzyja, tak naprawdę raz po raz ma jedynie wymówkę, która ma usprawiedliwiać jego lenistwo, obojętność lub brak ambicji. Niektórzy ludzie chcą dostać coś w zamian za nic, a gdy tylko pojawiają się trud- ności, zaczynają narzekać na pecha. Człowiek sukcesu raczej nie wspo- mina o szczęściu, ponieważ kieruje się w życiu solidniejszą filozofią. On sam decyduje o tym, kiedy mu się powodzi — a przynajmniej w znacz- nym stopniu na to wpływa. John Wanamaker służył ludziom, otwierając dla nich jedne z naj- lepszych sklepów w Stanach Zjednoczonych. Gdy zapytano go o tajemnicę sukcesu, bez wahania odparł, że upatruje go bynajmniej nie w szczę- ściu, lecz w całości w konkretnych zasadach skutecznego działania. James J. Hill stworzył cały system komunikacyjny Great Northern Railroad, ponieważ precyzyjnie określił swój cel. W sposób systematyczny pokonał drogę, która prowadziła ze stanowiska operatora telegrafu na fotel dyrektora dużej sieci kolejowej. Hill pracował nad swoją siłą osobi- stą, w żadnym momencie nie polegał jednak w tym zakresie na szczęściu. Thomas A. Edison dał światu żarówkę elektryczną, maszynę mówiącą i ruchomy obraz, a także całe mnóstwo innych pożytecznych przed- miotów. Swojego sukcesu nawet w najmniejszym stopniu nie zawdzięcza 23 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Dość wspomnieć, że Edison przepro- wadził ponad dziesięć tysięcy nieudanych prób, zanim w końcu znalazł sposób na ujarzmienie prądu i zamknięcie go w żarówce. To najlepiej dowodzi, że nie pokładał wiary w szczęśliwym trafie. Gdyby przyłożyć do tych ludzi — i do wielu innych im podobnych — miarę dziesięcio- punktowej zasady budowania siły osobistej (opisanej wyżej), doszliby- śmy do oczywistego wniosku, że odnieśli oni sukces, ponieważ zdołali te zawarte na liście cechy wykształcić, a następnie je wykorzystywali. Sukces to dzieło odpowiednio uporządkowanego umysłu, który nad sobą panuje i zmierza do precyzyjnie określonego celu. Przestrzegam jednak przed wnioskiem, jakoby PRECYZYJNIE OKRE- ŚLONY CEL sam w sobie wystarczył do odniesienia sukcesu. Poza tym istnieje jeszcze szesnaście innych ważnych zasad indywidualnego sukcesu, które trzeba choćby w części zastosować. Siła osobista niezbędna do urze- czywistnienia precyzyjnie określonego celu w sferze fizycznej lub finansowej wymaga świadomości i zastosowania również innych zasad sukcesu. Inną ważną kwestią związaną z zagadnieniem siły osobistej jest duża rola świadomości różnicy między siłą uzyskaną przy pełnej zgodzie i apro- bacie osób jej doświadczających a siłą zastosowaną wobec innych bez ich zgody. Brak świadomości tej różnicy już nieraz sprowadził porażkę na kogoś, kto w innych okolicznościach odniósłby wielki sukces. Jeśli zaczniesz zgłębiać istotę dziesięciopunktowej zasady, dojdziesz do wniosku, że pozwala ona wyzwolić siłę za zgodą i przy współpracy innych ludzi. W Detroit mieszka człowiek, który nazywa się Henry Ford. Jeśli cho- dzi o stosunek do ludzi, wyznaje on filozofię, która może mu zapewnić silną pozycję w świecie przemysłowym. Chcę jechać do Detroit i poznać osobiście pana Forda, ponieważ wielkimi krokami zbliża się chwila, w której osiągnie on status dominującego gracza w branży samochodo- wej. Temu człowiekowi warto się bardzo uważnie przyglądać, a także głęboko zastanowić się nad jego filozofią. Warto przyjrzeć się, z jaką 24 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L skutecznością rozbudza w sobie siłę osobistą poprzez zastosowanie dzie- sięciopunktowej zasady. Do kwestii PRECYZYJNEGO OKREŚLANIA CELU podchodzi wręcz obsesyjnie. Zdrowy rozsądek podpowiada mu, że należy postawić wszystko na jedną kartę, a następnie dobrze tej karty pilnować — osiąga to dzięki precyzyjnemu określeniu swojego celu. Najprościej rzecz ujmując, postawił sobie za cel produkowanie tanich, a przy tym niezawodnych samochodów. Jego umysł charakteryzował się „jednotorowością”, ale tym jednym torem dotarł dokładnie tam, gdzie chciał się znaleźć. Dzięki wyznawanej filozofii zgromadził wielkie bogac- two, zyskał też rzeszę przyjaciół i klientów. Niewykluczone, że zdoła zago- spodarować większą przestrzeń niż którykolwiek inny ze współczesnych mu przemysłowców. Warto też zwrócić uwagę na to, co dzięki zastosowaniu dziesięcio- punktowej zasady kształtowania osobistej siły udało się osiągnąć F.W. Woolworthowi. Wyznawał on tę samą filozofię co Henry Ford. Zbudował jeden z najwyższych budynków w Stanach Zjednoczonych, wykorzystując grosze, które inni ludzie wydawali bez większego zastanowienia. On rów- nież myślał „jednotorowo”. Wykorzystał wyjątkowy, choć prosty pomysł handlowy — i dzięki temu zarobił ogromne pieniądze. Najdziwniejszym aspektem jego sukcesu wydaje się prostota polityki jego firmy. Nie korzy- stała ona z ochrony patentowej w zakresie koncepcji handlowej, a mimo to mało kto próbował ją naśladować. Wynikało to z faktu, że Wool- worthowi przyświecał w działaniach precyzyjnie określony cel, podczas gdy innym kupcom podobnego zamysłu brakowało. Inne firmy stosują odmienną politykę w odniesieniu do każdego ze sprzedawanych produk- tów. Firma Woolwortha traktuje cały swój asortyment tak samo. Jeśli zapoznasz się bliżej z losami tego człowieka, a także z historiami innych ludzi, którym przyświecał w życiu precyzyjnie określony cel, raz na zaw- sze uwolnisz się od przeświadczenia, że sukces ma cokolwiek wspólnego ze szczęściem. 25 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI Dziesięć składników siły osobistej musi Ci wejść w nawyk. Sporadyczne wykazywanie się wyszczególnionymi na liście cechami nie przyniesie zauwa- żalnych korzyści. Ktoś, kto kieruje się tymi zasadami tylko wtedy, gdy akurat leży to w jego bezpośrednim interesie, a lekceważy je w każdym innym przypadku, nie może liczyć na osiągnięcie trwałej siły osobistej. Wyszczególnione na liście cechy muszą stać się integralnym elementem charakteru tego człowieka, muszą stać się elementem jego duchowości. Tego się nie da osiągnąć z dnia na dzień ani z tygodnia na tydzień. Nie- wykluczone, że i cały rok na to nie wystarczy. Warto jednak sporządzić własnoręczną listę tych cech i codziennie poddawać się skrupulatnej samoocenie w każdej z dziesięciu kwestii. Dzięki temu nowe koncepcje będą się mogły zakorzenić w podświadomości i z czasem staną się częścią Twojego charakteru. Codzienna samoocena to jednak nie wszystko. Poza tym należy jeszcze wzmacniać w sobie wszystkie te pożądane cechy w rela- cjach z innymi ludźmi. Odrobina praktyki warta jest więcej niż długie studiowanie teorii. Gdy już dziesięć pożądanych cech stanie się wreszcie częścią tożsa- mości danego człowieka, ten powinien postawić sobie za cel upowszech- nianie ich wśród ludzi ze swojego otoczenia wszelkimi możliwymi spo- sobami. W szczególności powinien zachęcać do ich stosowania swoich najbliższych, w tym rodzinę, przyjaciół i bliskich współpracowników. Wiele razy to słyszałem: „Najlepszym sposobem na przyswojenie cnót charakte- ryzujących człowieka o dobrym charakterze jest pokazywanie innym, na własnym przykładzie, jak się je w sobie kształtuje”. W przeszłości ludzie sukcesu na ogół zdobywali wiedzę o tajemnicach sukcesu metodą prób i błędów. Był to proces długotrwały i kosztowny. Z tego powodu wiele tych prób kończyło się fiaskiem, nawet pomimo szczerych chęci i słusznych celów. Dobre intencje i mocne postanowie- nie nie gwarantują trwałego sukcesu. Trzeba jeszcze znać zasady, które umożliwiają zdobycie osobistej siły — a to jest wiedza dostępna jedynie dla ludzi, którzy rozumieją i stosują wszystkie zasady sukcesu. 26 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L Tutaj będziemy się zajmować tylko trwałym sukcesem, który osiąga się drogą świadomego planowania. Człowiek, któremu udaje się osią- gnąć coś istotnego poprzez stosowanie zasad sukcesu, może — na sku- tek błędnych ocen czy w związku z wystąpieniem czynników pozostają- cych poza jego kontrolą — na pewien czas utracić uzyskane wcześniej owoce. Nawet wówczas będzie jednak wiedział, że zdoła te straty nad- robić. Będzie wiedział, jak zbudować nowy sukces na gruzach starego niepowodzenia. Człowiek, który przyswoił sobie zasady sukcesu, szybko też uczy się wykorzystywać przeszkody w charakterze odskoczni. Uczy się wyciągać cenne wnioski z chwilowych niepowodzeń, nade wszystko zaś zaczyna wprawnie odróżniać chwilowe niepowodzenia od porażek. Nawet jeśli go takie chwilowe niepowodzenie spotka, potrafi w krótkim czasie wrócić do gry i wysnuć wnioski na przyszłość. Wyrzeka się defetyzmu na rzecz wiary. Potrafi usuwać ograniczenia, które ludzie sami na siebie nakładają i które większości ludzi utrudniają skuteczne działanie — ponie- waż wie, że zwykle stanowią one jedynie wytwór jego własnego umysłu. Dla kogoś, kto opanował zasady sukcesu, chwilowe niepowodzenie to nic więcej jak tylko sygnał świadczący o konieczności weryfikacji poczy- nionych planów lub zwiększenia poziomu determinacji w działaniu. Naj- ogólniej rzecz ujmując, przedłożone tu zasady stanowią wyraz filozofii, zgodnie z którą w żadnych okolicznościach nie należy mówić o porażce. Prawidłowe zrozumienie założeń filozofii sukcesu skutkuje zdobyciem świadomości sukcesu, za sprawą której umysł człowieka przeistacza się w potężny magnes przyciągający materialne odpowiedniki obrazów myślo- wych kształtujących się pod wpływem planów, zamierzeń i celów. Mistrz nowej filozofii na każdym kroku napotyka nowe szanse, te bowiem pojawiają się na jego ścieżce jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Spotyka ludzi, którzy dokładają wszelkich starań, aby go wesprzeć, mimo że on o ich pomoc bezpośrednio nie zabiegał ani nie prosił. Można by powiedzieć, że człowiek najpierw opanowuje filozofię sukcesu, a po- tem — wszystko inne, co się pojawia na jego drodze. Dzieje się to za 27 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI sprawą dziwnej myślowej mocy, której nauka nie pojmuje i której źródeł nie podejmuje się poszukiwać. Raczej nie należy się spodziewać, aby ktokolwiek, kto rozumie zasady sukcesu, miał kiedykolwiek się poddać, ponieważ świadomość istoty tej filozofii sama w sobie stanowi źródło siły wystarczającej do tego, aby sprostać typowym ludzkim wyzwaniom. Dzięki tej filozofii człowiek zyskuje dodatkowe oparcie dla swojej wiary, jakakolwiek by ona była. Sprze- dawca zaczyna lepiej sobie radzić, bez względu na to, co ma w ofercie. Człowiek staje się też bardziej lojalnym Amerykaninem, ponieważ wyznaje filozofię fundamentalną dla konstrukcji tego narodu. Opanowanie tych zasad zapewnia mu bogactwo w postaci trwałych więzów przyjaźni, spo- koju ducha, harmonii relacji rodzinnych, bezpieczeństwa finansowego oraz poczucia zwanego szczęściem. Ta filozofia tworzy system kompletny w tym sensie, że jej opanowanie umożliwia przejście przez życie z mini- malnym oporem czy sprzeciwem ze strony innych ludzi. Opanowanie tej koncepcji znacząco przybliża człowieka do osiągnięcia Bezgranicznej Inteli- gencji, za pośrednictwem której może wykształcić właściwy stosunek do siebie samego, wszystkich innych i swojego Stwórcy. Wszelkie ważkie pomysły czy plany, wszystkie myśli i zamierzenia, które umysł poweźmie z silnym zamiarem urzeczywistnienia, zostają pod- chwycone przez podświadomość i przełożone na ich fizyczny czy finan- sowy odpowiednik przy użyciu adekwatnych do tego środków. Należy w tym miejscu podkreślić, że wszelkie pragnienia, plany czy zamierzenia realizowane z wiarą w pomyślność przedsięwzięcia i z dużym zapałem mają silniejszy wpływ na te magiczne mechanizmy podświadomości, a w związku z tym są realizowane szybciej niż plany czy zamierzenia powzięte w drodze chłodnej kalkulacji. Dotyczy to w równej mierze zamiarów pozytywnych, co negatywnych. Umysł zdominowany przez pod- szyte strachem myśli o biedzie będzie wieść człowieka ku nieszczęściu i niepowodzeniom, natomiast pełne wiary myśli o luksusie pomogą mu odnaleźć drogę do sukcesu. 28 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L Koniecznie powinieneś więc przyjąć do wiadomości, że Twoje nasta- wienie psychiczne to dwukierunkowe wrota. Myśli zdominowane przez wiarę szybko odnajdują drogę do wielkich zasobów mocy i automatycz- nie przekładają Twoje pragnienia, plany i zamierzenia na ich fizyczne odpowiedniki, podczas gdy myśli pełne lęku i zwątpienia uruchamiają potężne zasoby mocy, za sprawą której pragnienia, plany i zamierzenia obracają się w niwecz. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że tak właśnie działa umysł człowieka. Ani ja, ani żaden inny człowiek nie potrafi tych mecha- nizmów opisać ani wytłumaczyć. Niemniej stwierdzenie „W cokolwiek człowiek wierzy, może to osiągnąć” to jednak zdecydowanie coś więcej niż tylko figura retoryczna i pusty frazes. Powszechnie wiadomo, że gra- nicę własnych możliwości każdy wyznacza sobie sam. Jakże by inaczej można było wyjaśnić dokonania ludzi takich jak Thomas A. Edison, który uczył się w szkole tylko przez trzy miesiące, a mimo to zdołał ujarzmić potencjał swojego umysłu i wykorzystać go w praktyce na tyle skutecz- nie, że stał się jednym z najsłynniejszych wynalazców na świecie? Jakże by inaczej można było wyjaśnić sukces Henry’ego Forda, który zaczynał od zera i miał tylko podstawowe wykształcenie, a mimo to teraz zalewa świat swoimi produktami i zbija na tym fortunę? Uważna analiza sukcesów ludzi takich jak Ford czy Edison każdego myślącego człowieka przekona, że precyzyjne określenie celu w połą- czeniu z wiarą we własne możliwości pozwala uruchomić potężną ener- gię umysłu i czerpać z zasobów Bezgranicznej Inteligencji, w których można znaleźć rozwiązanie wszelkich problemów człowieka oraz sposób na spełnienie wszelkich jego pragnień. Książka ta nie ma na celu wprowadzać czytelnika w świat zawiłych i abstrakcyjnych rozważań na temat zasad funkcjonowania ludzkiego umysłu, nie powstała jako zawiły i abstrakcyjny traktat psychologiczny. Ma natomiast wykazać — poprzez przytoczenie przekonujących dowo- dów — że nie ma absolutnie żadnego powodu, aby w kraju takim jak nasz, 29 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI kipiącym bogactwem umożliwiającym zaspokojenie pragnień i potrzeb ludzi, ktokolwiek cierpiał niedostatek. Pozyskiwanie dóbr materialnych dla zaspokojenia swoich potrzeb czy pragnień zawsze zaczyna się od precy- zyjnego określenia ich treści i rozbudzenia w sobie palącego pragnienia ich nasycenia. W kraju takim jak nasz ludziom brakuje wyłącznie wiary niezbędnej do tego, aby przejąć kontrolę nad własnym umysłem i w pełni wykorzystać jego potencjał. Nikt nie może już wątpić, bo wielokrotnie już udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że to nastawienie psychiczne — a nie tylko wiedza czy edukacja — stanowi źródło wszelkich osiągnięć. Wspominałem, że umysł podświadomy przyjmuje i realizuje domi- nujące myśli umysłu świadomego, zwłaszcza jeśli towarzyszą im emocje (czy to negatywne, czy pozytywne). Podkreślałem, że poczucie ograni- czenia, lęki i wątpliwości prowadzą do pewnej porażki, natomiast myśli wspomagane wiarą znajdują przełożenie na sukces. Nadszedł teraz czas, aby przytoczyć kilka dobrze znanych przykładów, które potwierdzałyby słuszność tej tezy. Weźmy choćby doświadczenia z 1929 roku, kiedy to rozpoczął się najbardziej długotrwały i tragiczny w skutkach kryzys gospodarczy w histo- rii tego kraju. Miliony Amerykanów pozwalały sobie na hazardową grę na giełdzie, a ich szalone transakcje doprowadziły do załamania rynku. Inwestorzy stracili pieniądze, a wówczas ich umysły owładnięte skrajnymi emocjami zaczęły roztaczać wokół siebie atmosferę strachu. Promienio- wały we wszystkich kierunkach, aż w końcu ich wibracje zawładnęły umysłami milionów innych mieszkańców tego kraju, mimo że oni nigdy sami nie decydowali się na hazard na giełdzie. W końcu masowy strach doprowadził do paraliżu banków, a ludzie rzucili się do wypłacania pie- niędzy. Machina przemysłu znacząco zwolniła, funkcjonowanie gospo- darki zostało ograniczone na niespotykaną dotąd skalę. Niemal z dnia na dzień przeszliśmy od stanu obfitości i dostatku do przerażenia i biedy, mimo że w kwestii dostępności najróżniejszych form 30 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L bogactwa nic się w kraju nie zmieniło wraz z nastaniem paniki. Rzeczywi- stość mieszkańców naszego świata zmienia się wraz ze zmianą nastawienia psychicznego tak samo radykalnie i z taką samą regularnością, jak poziom wód w oceanie podnosi się i opada wraz z kolejnymi przypływami i odpły- wami. Właśnie ta prawda zdaje się kryć w powiedzeniu, które głosi, że sukces przyciąga sukces, a porażka przyciąga porażkę. Drobiazgowa analiza sytuacji ponad 25 tysięcy ludzi zaklasyfikowanych jako „nieudacznicy” pozwoliła wskazać praktyczne zasady myślowe, pod wpływem których sami sprowadzili oni na siebie własne nieszczęście. Lista najważniejszych spośród tych zasad została przedstawiona poniżej (w kolejności przypadkowej, bez związku z próbą oceny ich względnego wpływu na życiową porażkę człowieka). a) Powszechny nawyk akceptacji ograniczeń wynikających z biedy, przejawiający się w gotowości do ograniczania się do zaspo- kajania trzech podstawowych potrzeb, czyli zapewnienia sobie pożywienia, schronienia i ubrania. Nie będę w tym miejscu wnikać w przyczyny braku ambicji, z powodu którego ludzie nie dążą do zaspokajania żadnych innych potrzeb poza podsta- wowymi. Moja analiza ogranicza się jedynie do przedstawie- nia dobrze znanego faktu, aby w ten sposób pokazać, że choć nasz kraj dysponuje najróżniejszymi bogactwami, większość jego mieszkańców nie wyznacza sobie żadnego określonego celu poza tym, który się wiąże z zapewnieniem sobie podstawowych warunków przetrwania. b) Brak świadomości faktu oczywistego dla każdego psychologa: że żadne czynniki czy okoliczności zewnętrzne nie mają wpływu na nastawienie psychiczne człowieka, chyba że ten odmawia przejęcia kontroli nad własnym umysłem i wykorzystania jego 31 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI potencjału, a przez to sam na siebie nakłada pewne ograni- czenia. Wykazywano już wielokrotnie (dowodów jest tak wiele, że nie sposób ich tu przytaczać), że normalny umysł może wyzwolić się od ograniczeń wynikających z biedy, jeśli tylko człowiek zechce przejąć nad nim kontrolę i postawi sobie za cel wykorzystanie jego potencjału do zapewnienia sobie bogac- twa. Dowodu na wielką potęgę umysłu, który potrafi przezwy- ciężyć samodzielnie na siebie nakładane ograniczenia, dostarczył Andrew Carnegie, gdy postanowił zrezygnować ze zwykłej pracy i podjąć większy, ale bardziej dochodowy trud urządzenia i prowadzenia stalowni. Thomas A. Edison również potwier- dził wielką siłę umysłu, gdy postanowił porzucić przyziemną pracę telegrafisty i został jednym z najwybitniejszych wynalaz- ców na świecie. Choć może się to wydawać dziwne, za sprawą tej samej umysłowej siły, która go pchnęła do zmiany szarego urzędniczego życia na życie błyskotliwego wynalazcy, potem udawało mu się odkrywać kolejne sekrety Bezgranicznej Inte- ligencji i tajemnice natury. c) Niedostrzeganie zasadniczej różnicy między pragnieniem pew- nych rzeczy a determinacją w dążeniu do ich zdobycia. Wszyscy pragniemy lepszego życia, przy czym wielu ludzi popełnia wów- czas tragiczny błąd. Błąd ten polega na tym, że utożsamiają to życzenie z precyzyjnie określonym celem, dodatkowo wspar- tym palącym pragnieniem posiadania. Różnica między tymi dwoma zjawiskami jest tak zasadnicza jak między sukcesem a porażką. d) Nawyk godzenia się na ograniczające oddziaływanie strachu lub akceptacja poczucia niższości. Wielu ludzi urodzonych w biedzie, jak również choćby tymczasowo przebywających 32 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L wśród ludzi godzących się na życie w biedzie narzuca własnemu umysłowi ograniczenia trudne do przezwyciężenia, podsycając w sobie lęki. Każdego roku miliony dzieci rodzą się w biedzie i nigdy nie zdobywają świadomości, że niezależność finansowa znajduje się również w zasięgu ich możliwości. Od wczesnego dzieciństwa aż do końca ich dni umysły takich ludzi pracują jakby na wstecznym biegu, przez co oni sami skazują się na życie w biedzie zupełnie tak, jak gdyby modlili się o nieszczęście. e) Niewykształcenie nawyku podejmowania inicjatywy — pro- blem ten na ogół znajduje swoje źródła w bardziej pierwotnym zjawisku, a mianowicie w poczuciu niższości. Nie ulega naj- mniejszej wątpliwości, że ludzie pozbawieni inicjatywy nigdy nie zdołają przejąć kontroli nad własnym umysłem ani też nad niczym innym. f) Krótkowzroczność, nawyk przyzwyczajania się do zastanej rze- czywistości (z własnej woli lub przez zaniedbanie), ogranicza- nie zastosowania mocy własnego umysłu poprzez rezygnację z dążenia do czegokolwiek poza przeciętnością. Osiągnięcia człowieka kończą się tam, gdzie rozpoczynają się ograniczenia potęgi jego umysłu — bez względu na to, z czego te ograni- czenia wynikają. Ludzie, którzy nie aspirują do niczego wiel- kiego, na ogół osiągają dokładnie tyle, ile pragną osiągnąć. g) Nieprzywiązywanie wagi do rozwoju atrakcyjnej osobowości poprzez kształtowanie w sobie cech, nawyków i umiejętności umożliwiających bezinteresowną służbę na rzecz innych. Ludzie nie potrafią zapomnieć o sobie. Ktoś, kto postanawia kochać tylko siebie, raczej nie musi się liczyć z dużą konkurencją. 33 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI h) Kształtowanie nawyku odkładania wszystkiego na później, który przeradza się z czasem w nawyk ciągłego dryfowania przez życie i konsekwentnego podążania po linii najmniejszego oporu. Letarg i doraźne interesy jeszcze nigdy nie przyczyniły się do powstania imperium. i) Otaczanie się ludźmi, którzy nie potrafią wyzwolić się od men- talności biedy oraz różnych innych ograniczeń. Nastawienie psychiczne jest zaraźliwe — i właśnie dlatego ludzie sukcesu świadomie dbają o to, aby otaczać się ludźmi ambitnymi, któ- rzy nie godzą się na ograniczenia narzucane im przez życie. j) Brak wiary lub odpowiedniego zrozumienia istoty modlitwy, za pośrednictwem której podświadomy umysł przekazuje Bezgra- nicznej Inteligencji konkretny obraz nastawienia psychicznego człowieka. Tak więc przedstawia się krótki, ale dość precyzyjny opis głównych przyczyn, które decydują o tym, że człowiek sam siebie skazuje na nie- szczęście, biedę i porażkę. Aby zatem przystąpić do budowania sukcesu, powinieneś przeprowadzić samoocenę, która pozwoli Ci stwierdzić, które z tych czynników występują w Twoim przypadku. Pomysły to tylko zasoby, jako takie nie mają żadnej konkretnej war- tości. Stanowią jedynie punkt wyjścia do dalszych osiągnięć. Pomysły wypełniają przestrzeń wokół nas i umożliwiają nam zagospodarowanie energii eterycznej, za pośrednictwem której każdy mózg może się poro- zumiewać z każdym innym mózgiem. Pomysły pojawiają się za sprawą precyzyjnie określonego celu. Maszyna mówiąca była jedynie abstrakcyjnym pomysłem, dopóki Edison nie przed- stawił swojej koncepcji własnej podświadomości, a ta nie sięgnęła do pokładów Bezgranicznej Inteligencji, aby potem wyświetlić na ekranie 34 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L właściwego umysłu konkretny plan stworzenia konstrukcji mechanicznie doskonałej. Anti-Saloon League, organizacja promująca ideę prohibicji, począt- kowo była tylko efemeryczną myślą, która zaistniała ponad czterdzieści lat temu w głowach dwóch jej twórców gdzieś w niewielkim Westerville w stanie Ohio. W pewnym jednak momencie pomysł ten został przekuty w precyzyjnie określony cel, a wówczas doprowadził do zamknięcia wielu alkoholowych przybytków. Nie zamierzam w tym miejscu rozwodzić się nad słusznością samej koncepcji, pragnę jedynie zwrócić uwagę na to, jak wielka potęga tkwi w pomyśle, jeśli ten na dobre zadomowi się w umy- śle człowieka. Al Capone też wpadł na pewien pomysł. Ten pomysł stanowił bezpo- średnią odpowiedź na zmianę rzeczywistości społecznej, która dokonała się pod wpływem działalności Anti-Saloon League. Jakkolwiek wątpliwy etycznie był ten pomysł, Al Capone przekuł go w precyzyjnie określony cel i w ten sposób nadał mu tak wielki impet, że powstrzymanie tego szkodliwego przedsięwzięcia wymagało zaangażowania potężnych sił rzą- dowych agencji do walki z przestępczością. Pozwala to zatem stwierdzić, że pomysł wsparty dodatkowo przez precyzyjnie określony cel ma niepod- ważalną moc sprawczą (choć ta może się okazać zarówno dobroczynna, jak i szkodliwa). Rotary Club też był z początku tylko pomysłem. Pomysł ten narodził się w umyśle prawnika, który pragnął poszerzyć krąg swoich znajomości i w ten sposób wzmocnić skuteczność swoich działań prawnych bez naru- szania obowiązujących go zasad etyki zawodowej. Idea Rotary Club z początku była skromna, ale potem stanął za nią precyzyjnie określony cel i teraz organizacja ta działa już w skali całego globu i umożliwia ludziom niemal z całego świata spotykanie się w atmosferze przyjacielskiej współpracy. 35 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI Nowy Świat został odkryty i podporządkowany regułom naszej cywili- zacji za sprawą pomysłu, za którym stanął precyzyjnie określony cel zdefi- niowany przez jednego pokornego żeglarza. Być może nadejdą kiedyś — wkrótce — czasy, kiedy ten nowo odkryty świat stanie się ostatnią gra- nicą cywilizacji, a wówczas koncepcja odkryć znów zacznie dotyczyć kwe- stii istotnych dla rodzaju ludzkiego. Chrześcijaństwo, najpotężniejsza spośród działających na świecie sił dobra, narodziło się jako koncepcja w umyśle pewnego pokornego cieśli. Na skutek konsekwentnego stosowania zasady precyzyjnie określonego celu idea ta od dwóch tysięcy lat kroczy przez świat. O ile tylko ludzie zechcą przestrzegać towarzyszącej jej filozofii, można liczyć na to, że zdoła ona zapobiec upadkowi, do którego obecnie zmierza cywilizacja. Tak się jakoś składa, że to, w co ludzie wierzą, o czym rozmawiają i czego oczekują, wkrótce się w ten czy inny sposób materializuje. Pamiętać o tym powinni wszyscy ci, którzy starają się wyzwolić od mentalności biedy i nieszczęścia, ponieważ stwierdzenie to w równym stopniu doty- czy jednostek, jak i całych narodów. Skupmy się teraz na zasadzie, za sprawą której myśli, pomysły, plany i zamierzenia świadomego umysłu przedostają się do podświadomości, skąd zostają podchwycone i przekute na swoją logiczną konsekwencję przez Bezgraniczną Inteligencję. Przeniesienie myśli ze sfery świadomości do podświadomości można przyspieszyć poprzez wzbudzenie wibracji myśli, to zaś dokonuje się pod wpływem wiary, strachu lub innego rodzaju silnych emocji (a więc choćby entuzjazmu czy palącego pragnienia realizacji określonego zamierzenia, ale również nienawiści czy zazdrości). Myśli, którym towarzyszy wiara, zdają się mieć pierwszeństwo nad innymi, jeśli chodzi o ich przekładanie na precyzyjne cele oraz tempo przenoszenia do podświadomości. To przy- spieszenie, które wiara nadaje myślom, stało się przyczynkiem do wiary w cuda. Dzisiejsi psychologowie nie uznają niczego takiego jak cud, 36 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L twierdząc, że wszystko jest i dzieje się za sprawą pewnej konkretnej przy- czyny. Niezależnie od tego, czy mają rację, czy nie, nikt nie zaprzeczy, że człowiek zdolny uwolnić swój umysł od samodzielnie sobie narzuco- nych ograniczeń dzięki nastawieniu psychicznemu określanemu mianem wiary na ogół znajduje rozwiązanie wszystkich swoich problemów, jakie- kolwiek by one były. Bezgraniczna Inteligencja co prawda nie rozwiązuje dylematów i pro- blemów w sposób automatyczny, ale w umyśle przepełnionym wiarą potrafi przeprowadzić logiczne rozumowanie prowadzące od pewnego precyzyjnie określonego pomysłu, celu bądź zamiaru do konkretnego wniosku, który zostaje następnie przekazany do podświadomości. Bezgraniczna Inteli- gencja nigdy nie próbuje w żaden sposób zmodyfikować czy zweryfikować pierwotnej myśli, która została jej przedłożona, nigdy też nie uruchamia się pod wpływem czczego życzenia czy niedookreślonej koncepcji, myśli czy zamiaru. Jeśli w pełni przyjmiesz ten fakt do wiadomości, zyskasz siłę, która umożliwi Ci rozwiązywanie Twoich codziennych problemów zde- cydowanie mniejszym nakładem środków niż ludzie wiecznie się czymś zamartwiający. Tak zwane przeczucia to często sygnał świadczący o tym, że Bezgra- niczna Inteligencja stara się przebić do świadomego umysłu i na niego wpłynąć. Na ogół pojawiają się one w związku z jakimś pomysłem, pla- nem, zamiarem czy pragnieniem, ewentualnie z lękiem zaszczepionym w Bezgranicznej Inteligencji przez nasz podświadomy umysł. Do przeczuć należy odnosić się z życzliwością i starannie je analizować, ponieważ nie- rzadko zawierają one — przynajmniej częściowo — informacje o dużej wartości. Przeczucia często pojawiają się na wiele godzin, wiele dni, a nawet wiele tygodni po tym, jak pierwotna myśl trafiła do zasobów Bez- granicznej Inteligencji. Nierzadko sam człowiek zdąży w tym czasie cał- kowicie zapomnieć o tej pierwotnej myśli, która stała się ich źródłem. 37 Poleć książkęKup książkę D R O G A D O O SO B I STE J P O TĘ GI Przeczucia to głęboki i ważki temat, na który nawet najmądrzejsi ludzie wiedzą niewiele. Dopiero za sprawą pogłębionej medytacji można się czegoś więcej na ich temat dowiedzieć. Zdaniem wielu ludzi podobny mechanizm uruchamia się również pod wpływem modlitwy. Według wielu precyzyjnie zdefiniowany cel sam w sobie stanowi najdoskonalszą formę modlitwy, jeśli towarzyszy mu wiara. Dzięki przedstawionej tu wie- dzy na temat zasad działania umysłu można lepiej zrozumieć, dlaczego modlitwa czasami pozwala nam osiągnąć to, czego pragniemy — a cza- sami sprowadza też na nas to, czego nie pragniemy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że większość ludzi szuka ratunku w modlitwie dopiero wtedy, gdy wszystko inne już zawiodło, na ogół w godzinie najcięższej próby, gdy ich umysły przepełniają strach i zwątpienie. To spostrzeżenie wyja- śnia, dlaczego modlitwa tak często sprowadza na ludzi to, czego zdecy- dowanie nie pragną. Jeśli rozpoczynasz modlitwę z umysłem całkowicie lub choćby częściowo przepełnionym lękiem czy wątpliwościami, Bez- graniczna Inteligencja dopasowuje się do Ciebie i doprowadza do logicz- nego wniosku te myśli, które stanowią treść Twojego nastawienia psy- chicznego w trakcie modlitwy. Wiara przynosi — zawsze i bez wyjątku — pożądane skutki wtedy, gdy człowiek jeszcze przed rozpoczęciem modlitwy postanowił przyjąć odpowiednie nastawienie psychiczne i zobaczyć obiekt swojego pragnie- nia takim, jakim go rzeczywiście pragnie. Takie nastawienie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i dyscypliny umysłu. Czasami dys- cyplinę tę wypracowuje się świadomie, a kiedy indziej pojawia się ona pod wpływem głębokiego smutku lub tkwiącego gdzieś głęboko w nas rozgoryczenia, które każe nam zwrócić się w głąb siebie i tam szukać pocieszenia — co po raz kolejny potwierdza, że porażka często okazuje się tak naprawdę błogosławieństwem. Staranna analiza dziejów cywilizacji każe z podziwem patrzeć na liczne plagi spadające na rodzaj ludzki choćby w postaci katastrof takich jak 38 Poleć książkęKup książkę P R E C Y ZY J NI E O K RE ŚL O N Y C E L światowy kryzys gospoda
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Droga do osobistej potęgi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: