Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00405 005421 19041481 na godz. na dobę w sumie
Drupal 7. Ćwiczenia praktyczne - książka
Drupal 7. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3539-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> drupal
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zachwyć się Drupalem!

Dobre systemy zarządzania treścią są dziś jednym z najbardziej poszukiwanych towarów na rynku. Każdy chce mieć swoją własną (lub firmową) stronę internetową - jak najlepszą, interesującą i zarazem prostą w obsłudze. Jednocześnie prawie nikt nie ma tyle czasu i samozaparcia, by zgłębiać tajniki kodu HTML czy innych, bardziej skomplikowanych języków programowania. Odpowiedni CMS jest więc na wagę złota! Wśród nieprzeliczonej ilości najróżniejszych systemów zarządzania treścią zdecydowanie wyróżnia się Drupal, umożliwiający bezproblemowe tworzenie dowolnych stron WWW. Tę elastyczność zapewnia mu struktura, w ramach której projektant witryny może łączyć dowolne potrzebne mu moduły, nadawać pożądany wygląd i konfigurować całość według własnego uznania.

Książka 'Drupal 7. Ćwiczenia praktyczne' powstała po to, byś i Ty mógł skorzystać z niesamowitych możliwości Drupala. Znajdziesz tu informacje konieczne do rozpoczęcia pracy z tym systemem, skonfigurowania go oraz zaopatrzenia w niezbędne elementy. Nauczysz się zarządzać zawartością serwisu, odpowiednio uważnie traktować kwestie menu i nawigacji, dbać o wygląd witryny. Zrozumiesz, dlaczego różnym użytkownikom nadaje się różne uprawnienia, i odkryjesz, jak proste może być łączenie potrzebnych modułów. Poznasz także zaawansowane sposoby konfiguracji i raportowania. A wszystko to w serii praktycznych ćwiczeń - zanim się zorientujesz, Twoja zachwycająca strona WWW będzie już w pełni gotowa!

Drupal 7 - Twoja strona nabierze blasku!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?cwdru7 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3539-9 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Rozdziaï 1. WstÚp Instalacja systemu Przygotowanie do instalacji Wymagania minimalne Instalacja serwera Przygotowanie bazy danych Instalacja systemu Rozdziaï 2. Pierwsze kroki Strona gïówna Pasek administracyjny Interfejs administracyjny Pasek skrótów uĝytkownika Podstawowa konfiguracja i nawigacja ZawartoĂÊ serwisu ZarzÈdzanie zawartoĂciÈ Rodzaje zawartoĂci WyĂwietlanie zawartoĂci Odpowiedzi i komentarze do zawartoĂci Rozdziaï 3. Rozdziaï 4. Kategorie ZarzÈdzanie sïownikami ZarzÈdzanie terminami WyĂwietlanie terminów 5 9 9 11 12 17 18 23 24 26 27 28 31 37 37 49 60 65 71 73 74 81 4 Spis treĂci Rozdziaï 5. Menu i nawigacja ZarzÈdzanie menu w systemie ZarzÈdzanie odnoĂnikami w menu WyĂwietlanie menu Rozdziaï 6. Bloki i obszary WyĂwietlanie bloków ZarzÈdzanie blokami Rozdziaï 7. WyglÈd i skórki PrzeglÈd panelu administracyjnego skórek Wyszukiwanie i pobieranie nowych skórek Tworzenie skórek Rozdziaï 8. Uĝytkownicy i uprawnienia Konfiguracja uĝytkowników ZarzÈdzanie uĝytkownikami Rangi i uprawnienia Profil uĝytkownika Internacjonalizacja Tïumaczenie interfejsu Importowanie i aktualizacja tïumaczenia Tïumaczenie treĂci Negocjacja jÚzyka Rozdziaï 9. Rozdziaï 10. Moduïy Instalacja i aktualizacja moduïów Przydatne moduïy Inne waĝne i przydatne moduïy Rozdziaï 11. Konfiguracja i raporty Formaty tekstu Dodawanie uprawnieñ do uĝywania formatu Style obrazków Aliasy i przyjazne adresy WydajnoĂÊ Raporty Rozdziaï 12. Co dalej? Szukanie pomocy i rozwiÈzywanie problemów 87 88 91 93 97 98 102 111 111 117 122 129 130 133 136 143 149 150 152 156 159 165 166 173 182 185 185 189 190 194 197 199 201 201 2 Pierwsze kroki Po instalacji Drupala w przeglÈdarce internetowej naszym oczom ukaĝe siÚ strona gïówna serwisu (rysunek 2.1). W tej chwili niewiele siÚ na niej dziejÚ ze wzglÚdu na to, ĝe nie do- dano jeszcze ĝadnych treĂci. Rysunek 2.1. Gïówna strona serwisu zaraz po instalacji 24 Drupal 7 • mwiczenia praktyczne Strona gïówna Sama strona skïada siÚ z niebieskiego nagïówka. W lewym górnym rogu zawiera on logo serwisu oraz jego nazwÚ, a w prawym rogu skróty do edycji konta i wylogowania siÚ. Na dole nagïówka po lewej stronie widzimy gïówne menu nawigacyjne zawierajÈce tylko jeden odno- Ănik — Strona gïówna. Poniĝej nagïówka po lewej stronie widzimy pierwszy pasek boczny, w którym znajduje siÚ wyszukiwarka oraz odnoĂniki nawigacyjne. Po prawej stronie paska bocznego znajduje siÚ wïaĂciwa treĂÊ domyĂl- nej strony gïównej. Na dole strony widaÊ ciemnoszarÈ stopkÚ serwisu, w której w tej chwili znajduje siÚ jedynie informacja, ĝe strona jest zbudowana i napÚdzana przez system Drupal. W dalszej czÚĂci ksiÈĝki przejdziemy do opisu struktury stron umoĝli- wiajÈcych konfiguracjÚ wszystkich elementów Drupala. Jeĝeli nie jeste- Ămy zalogowani, wpisujemy nazwÚ uĝytkownika, którego utworzyliĂmy w trakcie instalacji, oraz hasïo i klikamy Zaloguj. Zaraz po wykonaniu instalacji powinieneĂ byÊ zalogowany jako admi- nistrator utworzony w trakcie instalacji. Moĝna to poznaÊ po tym, ĝe na górze, po prawej stronie ciemnoszarego paska, znajduje siÚ powitanie z naszÈ nazwÈ uĝytkownika podanÈ w trakcie instalacji oraz odnoĂni- kiem Wyloguj. W przypadku gdy po instalacji z jakiegoĂ powodu nie bÚdziemy zalo- gowani, na stronie gïównej nie bÚdziemy widzieli paska administra- cyjnego, natomiast pasek boczny nie bÚdzie zawieraï menu nawigacyj- nego. DostÚpny za to bÚdzie formularz logowania siÚ (rysunek 2.2). Nie bÚdzie wtedy równieĝ widoczny odnoĂnik Dodaj nowÈ zawartoĂÊ w treĂci strony. PierwszÈ czynnoĂciÈ, jakÈ bÚdziemy zwykle musieli zrobiÊ, ĝeby móc zarzÈdzaÊ naszym serwisem, bÚdzie zalogowanie siÚ. Rozdziaï 2. • Pierwsze kroki 25 Rysunek 2.2. Pasek boczny z formularzem logowania siÚ m W I C Z E N I E 2.1 Logowanie i wylogowywanie siÚ 1. Jeĝeli jesteĂ zalogowany, kliknij przycisk Wyloguj po prawej stronie paska. Zostaniesz przeniesiony na stronÚ gïównÈ, jednak juĝ jako uĝytkownik anonimowy. 2. W pasku bocznym na stronie gïównej wpisz w polu Nazwa uĝytkownika swojÈ nazwÚ. 3. Wprowadě Hasïo logowania dla podanego uĝytkownika. 4. Kliknij przycisk Zaloguj. PrzeglÈdarka odĂwieĝy okno i znowu powinien byÊ widoczny pasek administracyjny na górze strony, sygnalizujÈcy, ĝe uĝytkownik jest zalogowany w systemie. Jeĝeli nie pamiÚtasz hasïa podanego w trakcie instalacji lub rejestracji, istnieje moĝliwoĂÊ zmiany hasïa poprzez wiadomoĂÊ e-mail wysïanÈ na podany adres e-mail uĝytkownika. W celu przypomnienia hasïa naleĝy otworzyÊ w przeglÈdarce adres http://moja-strona.pl/user/password, zamieniajÈc domenÚ „moja-strona” na wïasnÈ. Zalogowany uĝytkownik posiada dostÚp do dziaïów administracji i konfiguracji serwisu. Na samej górze strony znajduje siÚ wtedy ciemny pasek administracyjny wraz z szarym, zwijanym paskiem skrótów. 26 Drupal 7 • mwiczenia praktyczne Pasek administracyjny Pasek administracyjny (rysunek 2.3) umoĝliwia nawigowanie po admi- nistracyjnej czÚĂci naszego serwisu dziÚki odnoĂnikom do najwaĝniej- szych sekcji konfiguracji systemu. Nowy, bardziej przejrzysty podziaï konfiguracji oddziela od siebie najwaĝniejsze zagadnienia, takie jak: Rysunek 2.3. Pasek administracyjny systemu T Ikonka Dom — przenosi na stronÚ gïównÈ serwisu. T Kokpit — centrum informacji o aktywnoĂci uĝytkowników w systemie. T ZawartoĂÊ — zarzÈdzanie wszystkimi treĂciami dodawanymi do serwisu przez uĝytkowników. T Struktura — konfiguracja elementów serwisu, takich jak rodzaje zawartoĂci i kategorie przypisywane do zawartoĂci oraz menu nawigacyjne i bloki treĂci umieszczane w obszarach strony (np. w nagïówku lub stopce). T WyglÈd — pozwala na wybieranie i konfigurowanie wyglÈdu serwisu, kolorystyki, czcionek itp. poprzez wybór skórki i jej dostosowanie. T Ludzie — w tej sekcji moĝemy zarzÈdzaÊ kontami uĝytkowników naszego serwisu. T Moduïy — sÈ to rozszerzenia, które po zainstalowaniu i aktywacji rozbudowujÈ i dodajÈ nowe funkcjonalnoĂci w serwisie. T Konfiguracja — zawiera podsekcje z ustawieniami podstawowymi, jÚzykowymi, konfiguracjÈ plików, ustawieniami kont uĝytkowników oraz wiele wiÚcej. T Raporty — to przydatne narzÚdzia dostarczajÈce informacji o witrynie oraz problemach i aktualizacjach. T Pomoc — dokumentacje dotyczÈce tego, jak zaczÈÊ i jak uĝywaÊ poszczególnych funkcji i moduïów. T Witaj nazwa uĝytkownika — powitanie, które jednoczeĂnie jest odnoĂnikiem do konta aktualnie zalogowanego uĝytkownika. WiÚcej informacji o konfiguracji kont znajduje siÚ w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. Rozdziaï 2. • Pierwsze kroki 27 T Wyloguj — odnoĂnik, po klikniÚciu którego stajemy siÚ zwykïym uĝytkownikiem anonimowym bez dostÚpu do dziaïu administracyjnego serwisu. T Na samym koñcu znajduje siÚ zakïadka ze strzaïkÈ, która umoĝliwia zwijanie i rozwijanie paska skrótów. Interfejs administracyjny Dziaïy administracji stronÈ sÈ uruchamiane przede wszystkim z paska administracyjnego, ale mogÈ byÊ równieĝ wywoïywane przez róĝne skróty w systemie. Caïa administracja odbywa siÚ w wyskakujÈcym okienku (rysunek 2.4), które pojawia siÚ nad aktualnÈ stronÈ i przy- krywa jÈ póïprzezroczystym cieniem. Rysunek 2.4. Przykïadowe okno interfejsu administracyjnego Kaĝda strona administracyjna posiada nazwÚ nad biaïym oknem oraz ikonkÚ umoĝliwiajÈcÈ dodawanie jej lub usuwanie z paska skrótów. Po prawej stronie mogÈ siÚ czasami znajdowaÊ zakïadki do róĝnych kart, które zawierajÈ dodatkowe ustawienia i formularze dla danego dziaïu administracyjnego. Caïkiem po prawej stronie znajduje siÚ przycisk zamykania interfejsu administracyjnego, który zamyka okno i przenosi nas z powrotem do poprzedniej strony. Nad ustawieniami w kaĝdej karcie znajduje siÚ Ăcieĝka nawigacyjna. SÈ to odnoĂniki do kolejnych elementów nadrzÚdnych dla strony, na której siÚ znajdujemy. DziÚki temu moĝemy ïatwo nawigowaÊ nawet po bardzo rozbudowanych strukturach i zawsze wiemy, gdzie siÚ aktu- alnie znajdujemy. 28 m W I C Z E N I E 2.2 Drupal 7 • mwiczenia praktyczne Nawigacja po oknach administracyjnych 1. Kliknij odnoĂnik Konfiguracja w pasku administracyjnym. 2. Kliknij Ustawienia konta — pierwszy dziaï w grupie LUDZIE w kolumnie po lewej stronie. 3. Z pierwszej zakïadki USTAWIENIA przejdě na zakïadkÚ ZARZkDZANIE POLAMI. 4. Przejdě do dziaïu Ludzie, klikajÈc odnoĂnik w Ăcieĝce nawigacyjnej. 5. WróÊ do dziaïu Ustawienia konta. 6. Zamknij okno, klikajÈc przycisk zamykania okna administracyjnego po prawej stronie (biaïy znak „x” w czarnym kóïku). Pasek skrótów uĝytkownika Tuĝ pod paskiem administracyjnym znajduje siÚ pasek skrótów uĝyt- kownika (rysunek 2.5). DomyĂlnie po lewej stronie zawiera on odno- Ăniki do tworzenia i wyszukiwania treĂci w serwisie, a po prawej odnoĂnik do edycji skrótów umieszczonych na tym pasku. Rysunek 2.5. Zwijany pasek skrótów uĝytkownika Pasek skrótów moĝe zawieraÊ odnoĂniki zdefiniowane przez uĝytkow- nika. Zwykle sÈ to zakïadki do najczÚĂciej odwiedzanych formularzy i miejsc w systemie. m W I C Z E N I E 2.3 Dodawanie odnoĂników do paska skrótów 1. Przejdě do dowolnej strony administracyjnej, na przykïad klikajÈc Konfiguracja, a nastÚpnie pierwszy odnoĂnik w prawej kolumnie, czyli Podstawowe dane. 2. Po prawej stronie nazwy dziaïu, nad okienkiem nakïadki administracyjnej, znajduje siÚ znaczek plusa (rysunek 2.6). Po najechaniu kursorem myszy na tÚ ikonkÚ pojawi siÚ opis funkcji. Rozdziaï 2. • Pierwsze kroki 29 Rysunek 2.6. Ikonka dodawania strony do paska skrótów T Kliknij ikonkÚ Dodaj do sekcji skrótów DomyĂlny. T Po przeïadowaniu strony w pasku skrótów pojawi siÚ nowy odnoĂnik — Podstawowe dane. m W I C Z E N I E 2.4 Usuwanie odnoĂników z paska skrótów 1. Przejdě do dowolnej strony, która znajduje siÚ juĝ w pasku skrótów, na przykïad klikajÈc jeden z odnoĂników w tym pasku. 2. Podobnie jak w poprzednim Êwiczeniu, po prawej stronie nazwy dziaïu znajduje siÚ ikonka — tym razem jest to znak minusa. Najedě kursorem myszy na ten znak, a pojawi siÚ znowu opis funkcji (rysunek 2.7). Rysunek 2.7. Ikonka usuwania strony z paska skrótów 3. Kliknij ikonkÚ usuwania i poczekaj na przeïadowanie strony. UsunÈïeĂ odnoĂnik z paska skrótów. Czasami po dodaniu skrótu chcielibyĂmy go przesunÈÊ na pasku i zro- biÊ porzÈdek lub poukïadaÊ odnoĂniki koïo siebie. Przed nastÚpnym Êwiczeniem dodaj do paska skrótów jeszcze trzy wybrane strony admi- nistracyjne. MogÈ to byÊ strony z dziaïu konfiguracji, na przykïad Pod- stawowe dane, Data i czas oraz Style obrazków, lub dowolnego innego. 30 m W I C Z E N I E 2.5 Drupal 7 • mwiczenia praktyczne Zmiana kolejnoĂci odnoĂników na pasku skrótów 1. Kliknij Edycja skrótów po prawej stronie paska skrótów. 2. Strona edycji skrótów skïada siÚ z tabeli odnoĂników wïÈczonych, czyli aktualnie widocznych na pasku, oraz wyïÈczonych — ukrytych odnoĂników, których nie chcemy caïkiem usuwaÊ (rysunek 2.8). Rysunek 2.8. Tabela odnoĂników w menu skrótów 3. Kaĝdy wiersz tabeli zawiera kolejno uchwyt do przenoszenia (maïy krzyĝyk ze strzaïkami na koñcach), wyĂwietlanÈ nazwÚ skrótu oraz odnoĂniki do operacji edytuj i usuñ. 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy uchwyt i przytrzymaj. NastÚpnie zacznij przeciÈgaÊ myszkÚ w górÚ lub w dóï listy odnoĂników. 5. Po umieszczeniu skrótu w nowym miejscu puĂÊ klawisz myszki. 6. Pod tabelÈ znajduje siÚ przycisk Zapisz zmiany. Kliknij go. W menu skrótów na górze strony pojawiÈ siÚ odnoĂniki w nowej kolejnoĂci. Nad tabelÈ znajduje siÚ odnoĂnik do formularza dodawania nowe- go skrótu, który umoĝliwia wpisanie Ăcieĝki i nazwy pojawiajÈcej siÚ na pasku. W tym miejscu moĝliwe jest równieĝ usuwanie po- zycji z paska poprzez klikniÚcie czynnoĂci usuñ i potwierdzenie operacji na nastÚpnej stronie. Rozdziaï 2. • Pierwsze kroki 31 m W I C Z E N I E 2.6 Edycja odnoĂnika na pasku skrótów 1. Kliknij Edycja skrótów po prawej stronie paska skrótów. 2. Kliknij edytuj przy pozycji Dodaj treĂÊ. 3. W formularzu edycji (rysunek 2.9) zmieñ pole Nazwa z Dodaj treĂÊ na samo Dodaj. Rysunek 2.9. Formularz edycji skrótu W tym miejscu moĝliwa jest równieĝ zmiana samej Ăcieĝki, do której prowadzi odnoĂnik, jednak nie bÚdziemy jej w tej chwili zmieniaÊ. 4. Kliknij przycisk Zachowaj. Po odĂwieĝeniu strony w pasku skrótów zamiast starej etykiety jest nowa, krótsza. W przypadku gdy mamy wiÚcej odnoĂników, warto pomyĂleÊ nad skróceniem ich nazw, dziÚki czemu byÊ moĝe zmieĂcimy jeden lub dwa odnoĂniki wiÚcej. Mniej klikania i przewijania stron to przede wszystkim wygoda i oszczÚdnoĂÊ czasu. Podstawowa konfiguracja i nawigacja Poniewaĝ nasz serwis w tej chwili nie jest zbyt rozbudowany, prze- chodzimy od razu do jego administracji. W trakcie instalacji ustawili- Ămy nazwÚ witryny i jej adres e-mail. Moĝemy jednak chcieÊ zmody- fikowaÊ te ustawienia. 32 m W I C Z E N I E 2.7 Drupal 7 • mwiczenia praktyczne Zmiana podstawowych danych witryny 1. Przejdě do dziaïu Konfiguracja na pasku administracyjnym. 2. W grupie ustawieñ System, pierwszej w prawej kolumnie, kliknij odnoĂnik Podstawowe dane. 3. Pierwsze trzy pola tworzÈ grupÚ SZCZEGӒY SERWISU (rysunek 2.10). Moĝemy tutaj zmieniÊ nazwÚ witryny wyĂwietlanÈ w nagïówku strony oraz hasïo witryny, które w zaleĝnoĂci od ustawieñ skórki pojawia siÚ najczÚĂciej pod nazwÈ witryny w nagïówku. Wpisz dowolny tekst w polu Hasïo. Rysunek 2.10. Formularz edycji podstawowych danych serwisu Trzecie pole to adres gïówny witryny, wykorzystywany jako adres nadawcy we wszystkich wiadomoĂciach wysyïanych automatycznie z serwisu do uĝytkowników. Jeĝeli chcesz, moĝesz go w kaĝdej chwili zmieniÊ. Rozdziaï 2. • Pierwsze kroki 33 4. Kolejna grupa ustawieñ skïada siÚ z dwóch pól zgrupowanych jako Strona gïówna. W tym miejscu moĝna okreĂliÊ, ile najnowszych wpisów z wïÈczonÈ opcjÈ publikacji na stronie gïównej bÚdzie siÚ na niej pojawiaïo. Zmieñ na 5. Moĝliwe jest równieĝ ustawienie strony gïównej na dowolnÈ zawartoĂÊ naszego serwisu. Sïuĝy do tego drugie pole w tej grupie. Jeĝeli jest ono ustawione na przykïad na ĂcieĝkÚ utworzonych wczeĂniej stron typu Prosta strona, Artykuï lub dowolnej innej zawartoĂci, to bÚdzie siÚ ona pojawiaïa jako strona gïówna serwisu, a IloĂÊ wpisów na stronie gïównej nie jest wtedy brana pod uwagÚ. 5. Ostatnia grupa ustawieñ dotyczy stron bïÚdów. Po utworzeniu wïasnych stron bïÚdów, na przykïad z wyszukiwarkÈ i opisem, moĝna tutaj wpisaÊ ich Ăcieĝki, dziÚki czemu uĝytkownicy po wpisaniu adresu, który nie istnieje lub do którego nie posiadajÈ dostÚpu, bÚdÈ przenoszeni na podane tutaj strony. 6. Kliknij przycisk Zachowaj konfiguracjÚ. 7. Kliknij przycisk zamkniÚcia okna administracyjnego lub ikonkÚ strony domowej w pasku administracyjnym po lewej stronie. Po odĂwieĝeniu w nagïówku powinno siÚ pojawiÊ wpisane hasïo. Kokpit Centrum dowodzenia naszÈ witrynÈ i pierwsza strona na pasku admi- nistracyjnym to wïaĂnie Kokpit (rysunek 2.11). Rysunek 2.11. Kokpit systemu 34 Drupal 7 • mwiczenia praktyczne W tej chwili kokpit zawiera informacje dotyczÈce najnowszych treĂci dodanych na stronie oraz listÚ ostatnio utworzonych uĝytkowników i formularz wyszukiwania. Poniewaĝ w serwisie nie ma treĂci, a jedy- nym uĝytkownikiem jest administrator utworzony w czasie instalacji, niewiele siÚ jeszcze tutaj dzieje. Jednak sam kokpit jest bardzo wygod- nym i elastycznym narzÚdziem. Moĝliwe jest przenoszenie, dodawanie i ukrywanie elementów widocznych na tej stronie. m W I C Z E N I E 2.8 Dodawanie nowego bloku do kokpitu 1. Kliknij odnoĂnik Dostosuj kokpit. 2. W trybie edycji kokpitu zobaczysz obszar ukrytych bloków (na szarym tle) oraz dwie kolumny zawierajÈce bloki widoczne na stronie kokpitu (rysunek 2.12). Rysunek 2.12. Ekran dostosowania kokpitu 3. Kliknij Ostatnie odpowiedzi i, trzymajÈc wciĂniÚty przycisk myszki, przenieĂ ten blok nad lewÈ kolumnÚ, poniĝej bloku Ostatnie treĂci. 4. PuĂÊ blok — pojawi siÚ on w lewej kolumnie kokpitu pod blokiem Ostatnie treĂci. 5. Kliknij przycisk Gotowe — zostaniesz przeniesiony z powrotem do kokpitu. Pod blokiem Ostatnie treĂci widoczny jest nowy blok z ostatnimi odpowiedziami (komentarzami) do treĂci na stronie. OczywiĂcie w serwisie nie ma ĝadnych treĂci i nie ma teĝ Rozdziaï 2. • Pierwsze kroki 35 odpowiedzi, wiÚc na razie jest on pusty. Zobaczysz jednak, ĝe kokpit jest centralnym punktem, dziÚki któremu moĝna szybko zorientowaÊ siÚ, co siÚ dzieje w witrynie. m W I C Z E N I E 2.9 Zmiana ukïadu bloków w kokpicie 1. Kliknij odnoĂnik Dostosuj kokpit. 2. PrzenieĂ kursor myszki nad Formularz wyszukiwania i kliknij, a nastÚpnie — trzymajÈc przycisk myszki — przenieĂ ten blok na sam dóï lewej kolumny. 3. PuĂÊ przycisk myszki. 4. Podobnie jak w drugim kroku, naleĝy zïapaÊ blok Kto przeglÈda z obszaru bloków ukrytych i przenieĂÊ go do prawej kolumny pod blokiem Nowi uĝytkownicy. 5. W ten sam sposób moĝesz przenieĂÊ dowolny blok na szary obszar bloków ukrytych, jeĝeli nie interesujÈ CiÚ informacje na przykïad o nowych uĝytkownikach. 6. Jeĝeli jesteĂ juĝ zadowolony z dostosowania kokpitu, kliknij przycisk Gotowe, co spowoduje zapisanie ustawieñ i przeniesie CiÚ z powrotem do kokpitu. ¥wieĝa instalacja udostÚpnia nam tylko piÚÊ bloków w Kokpicie. Moĝ- liwe jest dodanie kolejnych bloków, które moĝemy stworzyÊ sami lub poprzez instalacjÚ w systemie dodatkowych moduïów. Sïuĝy do tego odnoĂnik Dodaj inne bloki w obszarze bloków ukrytych w widoku dostosowania kokpitu. WiÚcej informacji na ten temat moĝna znaleěÊ w rozdziale w caïoĂci poĂwiÚconym blokom w dalszej czÚĂci ksiÈĝki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Drupal 7. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: