Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 003411 18772998 na godz. na dobę w sumie
Duchowa mądrość. Praktyki, które odmienią Twoje życie - książka
Duchowa mądrość. Praktyki, które odmienią Twoje życie - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2218-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dr Zhi Gang Sha wskazuje czytelnikowi drogę do uzdrowienia nie tylko ciała, umysłu i ducha, ale także serca. Jego ścieżka uzdrawiania jest uniwersalnym ćwiczeniem duchowym, podróżą ku prawdziwej zmianie. Jego profesjonalizm i empatia to podstawa służenia ludzkości. Serdecznie życzę czytelnikom, by przyjęli zaproszenie do obudzenia mocy duszy i uzmysłowili sobie naturalne piękno jej istnienia.
dr Michael Bernard Beckwith
-- założyciel Agape International Spiritual Center

Odkryj mądrość Twojej duszy

Początek XXI wieku to przejście ludzkości, Ziemi i Wszechświata w nową erę -- erę światła duszy. Częścią tej przemiany są katastrofy naturalne -- tsunami, huragany, trzęsienia ziemi czy powodzie, a także kataklizmy społeczne -- terroryzm, wojny polityczne, religijne i etniczne oraz kryzys gospodarczy. Miliony ludzi popadają w depresję, odczuwają silne emocje oraz niepokój, doświadczają cierpienia i coraz częściej zapadają na różne nieuleczalne choroby.

Ludzkość potrzebuje pomocy. I to właśnie Ty możesz wyleczyć ją z wszelkich bolączek.

Techniki dr Sha budzą uzdrawiające moce, istniejące w nas wszystkich, dając możliwość wzięcia swojego losu we własne ręce. Mądrość duszy jest w stanie zdziałać cuda. Zapobiega chorobom, odmładza, wydłuża życie i przekształca wszystkie jego aspekty, łącznie z warstwą uczuciową oraz finansową. Jest niezbędna, by pomóc ludzkości przetrwać zachodzące zmiany.

Każda dusza posiada własną częstotliwość i moc. Również Twoja! Naucz się z niej korzystać!

Rezultaty technik dr Sha wytrzymały próbę czasu oraz udowodniły tysiącom jego uczniów i czytelników, że uzdrawiająca energia istnieje w określonych dźwiękach, ruchach czy percepcji afirmatywnej. Teorie i ćwiczenia, dotyczące pracy z energią życiową i duchem, połączone z własnymi doświadczeniami autora, są praktyczne, holistyczne i głębokie.

Odkrycie, że Moc Duszy jest najważniejsza we wszystkich aspektach życia, to odpowiedź na wyzwania XXI wieku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Duchowa m¹droœæ. Praktyki, które odmieni¹ Twoje ¿ycie Autor: Zhi Gang Sha T³umaczenie: Jakub Góralczyk ISBN: 978-83-246-2218-4 Tytu³ orygina³u: Soul Wisdom: Practical Soul Treasures to Transform Your Life Autor: Zhi Gang Sha Format: 158x235, stron: 320 Dr Zhi Gang Sha wskazuje czytelnikowi drogê do uzdrowienia nie tylko cia³a, umys³u i ducha, ale tak¿e serca. Jego œcie¿ka uzdrawiania jest uniwersalnym æwiczeniem duchowym, podró¿¹ ku prawdziwej zmianie. Jego profesjonalizm i empatia to podstawa s³u¿enia ludzkoœci. Serdecznie ¿yczê czytelnikom, by przyjêli zaproszenie do obudzenia mocy duszy i uzmys³owili sobie naturalne piêkno jej istnienia. dr Michael Bernard Beckwith — za³o¿yciel Agape International Spiritual Center Odkryj m¹droœæ Twojej duszy Pocz¹tek XXI wieku to przejœcie ludzkoœci, Ziemi i Wszechœwiata w now¹ erê — erê œwiat³a duszy. Czêœci¹ tej przemiany s¹ katastrofy naturalne — tsunami, huragany, trzêsienia ziemi czy powodzie, a tak¿e kataklizmy spo³eczne — terroryzm, wojny polityczne, religijne i etniczne oraz kryzys gospodarczy. Miliony ludzi popadaj¹ w depresjê, odczuwaj¹ silne emocje oraz niepokój, doœwiadczaj¹ cierpienia i coraz czêœciej zapadaj¹ na ró¿ne nieuleczalne choroby. Ludzkoœæ potrzebuje pomocy. I to w³aœnie Ty mo¿esz wyleczyæ j¹ z wszelkich bol¹czek. Techniki dr Sha budz¹ uzdrawiaj¹ce moce, istniej¹ce w nas wszystkich, daj¹c mo¿liwoœæ wziêcia swojego losu we w³asne rêce. M¹droœæ duszy jest w stanie zdzia³aæ cuda. Zapobiega chorobom, odm³adza, wyd³u¿a ¿ycie i przekszta³ca wszystkie jego aspekty, ³¹cznie z warstw¹ uczuciow¹ oraz finansow¹. Jest niezbêdna, by pomóc ludzkoœci przetrwaæ zachodz¹ce zmiany. Ka¿da dusza posiada w³asn¹ czêstotliwoœæ i moc. Równie¿ Twoja! Naucz siê z niej korzystaæ! Rezultaty technik dr Sha wytrzyma³y próbê czasu oraz udowodni³y tysi¹com jego uczniów i czytelników, ¿e uzdrawiaj¹ca energia istnieje w okreœlonych dŸwiêkach, ruchach czy percepcji afirmatywnej. Teorie i æwiczenia, dotycz¹ce pracy z energi¹ ¿yciow¹ i duchem, po³¹czone z w³asnymi doœwiadczeniami autora, s¹ praktyczne, holistyczne i g³êbokie. Odkrycie, ¿e Moc Duszy jest najwa¿niejsza we wszystkich aspektach ¿ycia, to odpowiedŸ na wyzwania XXI wieku. Spis treści Seria Moc Duszy ......................................................................................5 Jak otworzyć się na boskie dary przybliżane w serii Moc Duszy ......17 Czego spodziewać się po otrzymaniu boskich darów ..........................19 Przedmowa ..............................................................................................21 Wstęp .......................................................................................................23 CZĘŚĆ I JĘZYK DUSZY Kosmiczna komunikacja Wstęp .................................................................................................. 29 1. Czym jest Język Duszy? .................................................................... 33 2. Przemawiaj swoim Językiem Duszy ................................................. 68 3. Język Duszy i uzdrawianie ............................................................... 90 4. Język Duszy jako posługa ............................................................... 107 5. Tłumaczenie Języka Duszy ............................................................. 121 Podsumowanie ................................................................................. 140 CZĘŚĆ II PIEŚŃ DUSZY Pieśń serca i duszy 6. Czym jest Pieśń Duszy? ................................................................... 145 7. Pieśń Duszy i radość ........................................................................ 156 8. Pieśń Duszy i Pieśń Wszechświata ................................................. 168 Podsumowanie ................................................................................. 183 4 DUCHOWA MĄDROŚĆ CZĘŚĆ III RUCH DUSZY Starożytne ćwiczenia ożywienia, uzdrowienia, odmłodzenia i oświecenia duszy, umysłu i ciała Wstęp ................................................................................................ 187 9. Podstawowa formuła Ruchu Duszy ................................................ 195 10. Wzmacnianie energii, wytrzymałości, witalności i odporności ..... 199 11. Uzdrawianie ..................................................................................... 204 12. Odmładzanie .................................................................................... 207 13. Oświecenie ....................................................................................... 213 14. Zespolenie ......................................................................................... 217 CZĘŚĆ IV DOTYK DUSZY Zaawansowane techniki uzdrawiania dla osób od ósmego do sto ósmego roku życia Wstęp ................................................................................................ 225 15. Czym jest Dotyk Duszy? ................................................................. 230 16. Kluczowe obszary Dotyku Duszy ................................................... 235 17. Uzdrawianie emocjonalnych, umysłowych oraz duchowych niestabilności i blokad....................................................................... 243 18. Uzdrawianie grupowe i na odległość .............................................. 251 19. Każdy dysponuje inną mocą Dotyku Duszy .................................. 256 20. Jak awansować w duchowej hierarchii .......................................... 259 21. Mistrzowie uzdrowiciele Dotyku Duszy ........................................ 268 CZĘŚĆ V TANIEC DUSZY Radość duszy w ruchu Wstęp ................................................................................................ 275 22. Czym jest Taniec Duszy? ................................................................ 277 23. Radość Nieba w Tańcu Duszy ........................................................ 289 24. Taniec Duszy jako manifestacja Boga ............................................. 300 Podsumowanie ................................................................................. 309 Podziękowania ................................................................................. 311 Nauki i pomoce dr. Sha ................................................................... 313 Czym jest Pieśń Duszy? 145 6 Czym jest Pieśń Duszy? P rzez tysiące lat byty duchowe wielu tradycji śpiewały mantry w celu uzdrowienia, odmłodzenia i oczyszczenia swych umysłów i ciał. Wiele starożytnych mantr używanych jest także dzisiaj. Mantry to potężne skarby duchowe i narzędzia usprawniające wędrówkę duszy. Mantra wypływa z umysłu — nawet jeśli jednym z powodów jej śpie- wania jest uwolnienie się od kontroli umysłu, wejście w próżnię. Ponieważ sylaby i melodia mantry są stałe, śpiewanie jej jest zadaniem umysłu. Pieśń Duszy to pieśń duszy danej osoby. Jest pieśnią Języka Duszy. Wychodzi bezpośrednio z duszy. Pieśń Duszy to po prostu te pieśni, które znajdują się głęboko w Twojej duszy i są z niej stopniowo uwalniane. Pieśni uwalniane przez Twą duszę mogą się różnić w zależności od Twych czynów lub sytuacji. Z drugiej strony pieśń Twojej duszy wcale nie musi się wyraźnie zmieniać. Mogą zdarzyć się także kombinacje tych możliwości. W Twoim przypadku zaistnieć może jedy- nie jedna Pieśń Duszy, która będzie szczególna, ponieważ będziesz ją często powtarzał. Możesz skrywać w sobie także wiele innych Pieśni Duszy, które będą się różnić w zależności od sytuacji. Nieważne, w jaki sposób Pieśń Duszy się przez Ciebie manifestuje. Najważniejsze, że możesz ją uwolnić. Aby uwolnić swą Pieśń Duszy, musisz unikać przywiązania i oczekiwań. Zamkną one bowiem możliwości uwolnienia Twej Pieśni Duszy. Sugeruję, abyś wrócił do rozdziałów dotyczących Języka Duszy, gdzie omówiłem 146 DUCHOWA MĄDROŚĆ dokładnie kwestię przywiązania i oczekiwań. Nie tylko opisałem tam dokład- nie te problemy, ale zawarłem na tych stronach także potężne błogosławień- stwa, które pomogą Ci odrzucić przywiązanie i oczekiwania. Najważniejszym uczuciem, którego powinieneś doświadczyć, czytając o Pieśni Duszy, jest radość. Ważne jest też, aby Twoje serce było otwarte. W ten sposób będziesz w stanie doświadczyć wszystkich dóbr związanych z naukami i błogosławieństwami zawartymi w rozdziałach na temat Pieśni Duszy. Odkryj swoją Pieśń Duszy Ponieważ Pieśń Duszy to pieśń Twego Języka Duszy, aby ją uwolnić, musisz otworzyć najpierw swój Język Duszy. Większość z Was już to uczyniła. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, ćwiczcie i otrzymujcie błogosławieństwa, jak opisałem to w rozdziale 2. Kiedy nauczycie się już mówić w Języku Duszy, powróćcie do tego rozdziału, aby odkryć swoją Pieśń Duszy. W jaki sposób odkryć swoją Pieśń Duszy? Jeśli otworzyłeś już swój Język Duszy, będzie to bardzo proste! Poproś swe boskie skarby o pomoc: Droga Boska Złota Kulo Światła i Złote Źródło Boskiego Języka Duszy, droga Boska Złota Kulo Światła i Złote Źródło Umiejętności Tłuma- czenia Boskiego Języka Duszy i mój drogi Język Duszy, kocham Was, szanuję Was i doceniam Was. Proszę, odkryjcie moją Pieśń Duszy. Dziękuję. Moja ukochana duszo, kocham Cię, szanuję Cię i doceniam Cię. Jestem zaszczycony i uradowany, słysząc Twój Język Duszy. Byłbym zaszczycony i uradowany, słysząc Twoją Pieśń Duszy. Proszę, wyśpiewaj swoją pieśń mymi ustami. Dziękuję. Następnie zacznij mówić na głos w Języku Duszy. Pozwól, aby Twa mowa w naturalny sposób przekształciła się w Pieśń Duszy. Będzie to prostsze niż odkrycie swego Języka Duszy. Wielu z Was uda się to natychmiast. Zróbcie to teraz! Czym jest Pieśń Duszy? 147 Nie myśl o dźwiękach, które wydajesz. Nie oceniaj ani nie analizuj sylab, melodii, dynamiki czy tembru. Po prostu śpiewaj z głębi swej duszy! Śpiewaj tak długo, jak tylko chcesz. Możesz czuć taką radość, że nie będziesz chciał przestać. Twoja Pieśń Duszy może być tak piękna, że każda dusza nieopodal Ciebie będzie jej słuchała. Gratulacje! Odkryłeś swoją Pieśń Duszy. Nie zapomnij zamknąć: Hao. Hao. Hao. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Odkryłeś właśnie kolejny wspaniały skarb, za który możesz być naprawdę wdzięczny. Pieśń Duszy i Język Duszy Jak już powiedziałem, Pieśń Duszy jest pieśnią Twego Języka Duszy. Jest ona dalszym etapem rozwoju Języka Duszy. Wszystko to, co powiedziałem w pierwszych pięciu rozdziałach o Języku Duszy i jego tłumaczeniu, odnosi się także do Pieśni Duszy. Mimo to na Pieśń Duszy patrzeć można jak na wyższą formę Języka Duszy. Pieśń Duszy to wyjątkowe, klarowne połą- czenie z Bogiem, najwyższymi świętymi i najwyższymi poziomami Świata Duszy. Dla wielu z Was, którzy uwolnili Pieśń Duszy, będzie ona czystym dźwiękiem. Wasza Pieśń Duszy będzie jedynie melodią. Nie będzie się ona dosłownie mieścić w słowach, nawet w słowach Języka Duszy. Niektórzy z Was uwolnią Pieśń Duszy zarówno jako melodię, jak i słowa. Nie jest to ważne. Cokolwiek otrzymujecie w danej chwili, jest to wyjątkowy i potężny dar. Raz jeszcze powtórzę: niezwykle ważne jest wyzbycie się wszelkich oczekiwań lub przywiązania odnośnie manifestacji Waszej Pieśni Duszy. Pieśń Duszy jest połączeniem z częstotliwościami i wibracjami Świata Duszy, jego najwyższymi poziomami i Bogiem, którego nikt jeszcze wcześniej nie uwolnił na taką skalę. Chociaż Pieśń Duszy istnieje od wieków, jej obec- ność w życiu ludzi była ograniczona. Obecnie zaś Pieśń Duszy zostanie odkryta przez miliony osób; jest to fenomen bez precedensu. W Erze Światła 148 DUCHOWA MĄDROŚĆ Duszy Pieśń Duszy ofiarowywana jest wszystkim tym, którzy są na nią gotowi. Osoby takie znajdują się w każdej warstwie społeczeństwa. Pieśń Duszy nie będzie już zarezerwowana dla niewielkiej grupy osób. Pieśń Duszy jest ofiarowywana i odkrywana przez osoby, które naprawdę pragną kontynuować wędrówkę swej duszy. Jest ofiarowywana wszystkim tym, którzy poświęcają swe życie Bogu. Niektórzy tak naprawdę śpiewają Pieśń Duszy od wielu lat, ale nie wiedzą, że ich pieśni to manifestacja Pieśni Duszy. Teraz jednak ci, którzy otrzymają dar Pieśni Duszy, będą ją śpiewać i używać jej w świadomy sposób. Świadomość ta sprawi, że doświadczenie i wykorzystanie tego cennego daru stanie się jeszcze silniejsze. Istotność Pieśni Duszy Śpiewając określone Pieśni Duszy, nawiążesz silną więź z Bogiem, najwyż- szymi świętymi i ich najwyższymi poziomami. Niezwykle istotna jest możliwość nawiązania takiej więzi. Wpłynie ona na Twe życie ponad wszelkie wyobraże- nie. Twoje uczestnictwo w boskim świetle, miłości, przebaczeniu, współczuciu i uzdrawianiu przeniesie się na zupełnie inny poziom. Będzie ono intensywne, ale intensywności tej towarzyszyć będzie niezwykła lekkość i wolność. Zmiany, które nastąpią za pośrednictwem Twej Pieśni Duszy, będą miały także ogromny wpływ na wędrówkę Twojej duszy. Będą miały one także wpływ na wędrówkę innych dusz. Błogosławieństwa i dar uzdrawiania, który ofiarujesz za pomocą Pieśni Duszy, będą niewyobrażalnie potężne. Nastąpi w Tobie także gwałtowny wzrost boskiego światła i energii. Zarówno Ty, jak i cała Matka Ziemia oraz wszystko, co znajduje się poza nią, otrzyma cudowne dobrodziejstwa. Ponieważ połączenie ze Światem Duszy i Bogiem ma zupeł- nie inną wartość, kiedy używasz Pieśni Duszy, także otrzymane korzyści i sprawowana przez Ciebie posługa będą miały inną wartość. Trudno dokładnie opisać istotność tego daru w słowach. Przecież tak naprawdę trudno jest także opisać w słowach pieśń. Wszystkie nauki, o któ- rych mowa w tej książce, można byłoby wyłożyć za pośrednictwem samej Pieśni Duszy. Czym jest Pieśń Duszy? 149 Czytając te strony, być może usłyszysz w swej duszy, sercu i umyśle melodię towarzyszącą słowom, które czytasz. Będzie to połączenie Twojej Pieśni Duszy z Pieśnią Duszy tej książki. Jeżeli nie doświadczysz go, nie przejmuj się. Ważne jest tu wszystko to, co powiedziałem wcześniej o braku przywiązania i oczekiwań. Unikanie przywiązania i oczekiwań sprawi, że być może usłyszysz melodię towarzyszącą czytanym przez Ciebie słowom. Jeżeli w ogóle nie słyszysz melodii, także się nie przejmuj. Melodia ta istnieje w głębi Twej duszy. Zostanie uwolniona w odpowiednim czasie. Innym aspektem istotności Pieśni Duszy jest uczucie wyjątkowej harmonii i jedności, kiedy połączą się Pieśni Dusz. To „połączenie” może nastąpić na różne sposoby. Może ono wystąpić na poziomie duszy. Ludzie, którzy śpie- wają Pieśni Dusz, gdziekolwiek by byli, staną się natychmiast częścią tej harmonii i jedności. Nie muszą znajdować się blisko siebie w sposób fizyczny lub nawet geograficzny. Czasami grupy spotykają się ze sobą fizycznie, aby razem śpiewać Pieśń Duszy, aby uwolnić jej cenne skarby dla Matki Ziemi i wszystkiego, co znajduje się poza nią. Kiedy powstaje podobne „połączenie”, występuje ogromne równoważenie się energii i uwolnienie światła. Każda wędrująca dusza przejdzie wielką transformację. Wiele z nich wejdzie pełniej w światło. Wiele rozpocznie swą podróż do światła. Wiele przejdzie z ciemności w światło. Transformacja występująca za pomocą Pieśni Duszy jest niezwykle potężna, a jednocześnie bardzo łagodna. Odczujesz jakby przepływanie czy- stego strumienia światła przez całe Twoje jestestwo. Taka właśnie trans- formacja wystąpi na wszystkich poziomach w przypadku wszystkich istot na Matce Ziemi i poza nią. Jest to ogromny dar ofiarowany nam przez Boga. Kombinacja mocy i łagodności jest bardzo potrzebna, a wręcz niezbędna dla Matki Ziemi i tego, co znajduje się poza nią. Kombinacja ta daje ogromną siłę, która jednakże zostaje w istotny sposób złagodzona. Często będzie się to manifestowało połączeniem siły i współczucia. Następująca za pośrednictwem Pieśni Duszy transformacja będzie także potężnym doświadczeniem kosmicznego prawa yin i yang. To kosmiczne prawo istnieje od tysięcy lat, ale jego działanie w Erze Światła Duszy będzie inne. 150 DUCHOWA MĄDROŚĆ W erze tej będzie ono rozumiane, doświadczane i stosowane w bezpreceden- sowy sposób. Pieśń Duszy będzie ważnym wehikułem tego nowego sposo- bu doświadczania kosmicznego prawa yin i yang. Można powiedzieć, że to za pomocą Pieśni Duszy kosmiczne prawo yin i yang zaistnieje na Matce Ziemi i poza nią. Dzięki Pieśni Duszy prawo to będzie obecne; w Erze Światła Duszy każdy będzie mógł go doświadczyć. Ci z Was, którzy uwalniają Pieśń Duszy, zrozumieją, co mam na myśli, mówiąc o objawianiu starożytnej wiedzy w zupełnie nowym kontekście. Wiele z tego, co przynosi doświadczenie Pieśni Duszy, istniało od tysiącleci, a nawet przed czasem. Niemniej jednak czekało to na odpowiedni moment. Momen- tem tym jest Era Światła Duszy, a Pieśń Duszy jest jednym z najpotężniej- szych sposobów wyrażania i uwalniania tej starożytnej wiedzy i nauki. O istocie Pieśni Duszy powiedzieć można o wiele więcej. Mimo to, aby naprawdę docenić jej istotność, musisz być w stanie uwolnić swą Pieśń Duszy. Jeżeli myślisz: „Nie potrafię nawet zanucić melodii”, jest to absolutnie nieważne. Pieśń Duszy pochodzi z Twojej duszy. Przyjdzie bez żadnego wysiłku. Być może nigdy nie potrafiłeś zanucić melodii, ale odkryjesz z rado- ścią, że śpiewając Pieśń Duszy, nareszcie będziesz w stanie to zrobić. Zostanie Ci ona objawiona w formie najpiękniejszego dźwięku. Może być on harmo- nijny. Może nie być harmonijny. Może brzmieć jak pieśni starych kultur. Może być kombinacją tych lub innych możliwości. Jakkolwiek jest uwol- niony, będzie w stanie wyśpiewać bez żadnego trudu Twoją Pieśń Duszy, ponieważ pochodzi z dna duszy i przypomina tym samym Język Duszy. Tak długo, jak pozwolisz swej Pieśni Duszy brzmieć, będzie przychodziła do Ciebie hojnie i obficie. Korzyści z Pieśni Duszy Śpiewanie Pieśni Duszy wiąże się z wieloma korzyściami. Oczywistą korzy- ścią będzie transformacja Twego wnętrza. Transformacja ta będzie rezonowała przez całe Twoje jestestwo. Będzie rezonowała z najstarszymi dźwiękami sprzed czasu i stworzenia, kiedy istniał wyłącznie dźwięk. Połączenie się Czym jest Pieśń Duszy? 151 z takim dźwiękiem wniesie w całe Twe ciało najgłębsze wibracje i częstotli- wości. Wibracje te przenikać będą najmniejsze przestrzenie i komórki materii i sprawią, że zgrają się one w cudowny sposób z Bogiem. Rezonans taki jest obecnie możliwy jedynie dzięki Pieśni Duszy. Pieśń Duszy jest właśnie tym narzędziem, dzięki któremu możemy nawet dzisiaj nawiązać więź z Bogiem. Nie tylko najmniejsze cząsteczki i przestrzenie zaczną wibrować w rytm boskiej częstotliwości — uczynią to także większe elementy i wszystko, co znajduje się pomiędzy nimi. Będziesz w stanie usły- szeć własną Pieśń Duszy swymi uszami. Niemniej jednak przez całe Twoje ciało przepływać będą różne melodie, które będą znajdować się w harmonii z tym, co będziesz w stanie usłyszeć własnymi uszami. Każdy organ, każdy układ, każda komórka, a nawet każda część każdej komórki i każde DNA i RNA Twego ciała mają własną melodię. Kiedy uwolnisz i zaśpiewasz swą Pieśń Duszy, uwolnisz także wszystkie „inne” melodie Pieśni Duszy. Wszyst- kie dusze wewnątrz Ciebie będą śpiewać swą pieśń razem z Pieśnią Duszy Twej duszy i głosu. Brak słów, aby opisać wynikające z tego korzyści. Możesz jednak chociaż wyobrazić sobie, jak wspaniała i rozległa będzie transformacja dokonana za pomocą Twej Pieśni Duszy. Co więcej, kiedy zaczniesz za pomocą swej Pieśni Duszy uzdrawiać i błogosławić, w osobach, które otrzymają Twoje błogosła- wieństwa i zdrowie, także zajdą wielkie zmiany. Wystarczy, że śpiewasz swą Pieśń Duszy, a wynikające z tego dobrodziejstwa promieniują na innych, nawet jeśli nie wysyłasz żadnych określonych błogosławieństw lub próśb o uzdrowienie. Jeżeli śpiewasz dla czystej radości, błogosławieństwa, światło i potencjał zmian promieniują daleko poza Ciebie. W wielu przypadkach skorzysta z tego cały wszechświat. Posiadanie tak niezwykłego daru i umie- jętność ofiarowywania innym wypływających z niego korzyści to ogromny przywilej. Transformacje zajdą na poziomie duszy, umysłu i ciała. Niektóre Twoje problemy, bariery i blokady zaczną topnieć. Przekształcą się one w światło. Podobnie stanie się z blokadami występującymi podczas wędrówki Twej duszy. Podobnie stanie się z Twoim umysłem. Niektóre myśli, poglądy i wie- rzenia, których dotąd nie mogłeś uwolnić, w niezwykły sposób zaczną 152 DUCHOWA MĄDROŚĆ przekształcać się w światło. Proces ten będzie niezwykle potężny, ale jak już powiedziałem, będzie także łagodny. Podobnie stanie się z Twoimi emo- cjami i zdrowiem fizycznym. Śpiewanie Pieśni Duszy bardzo szybko przyniesie rezultaty. Wielu z Was zdziwi to tempo. Transformacje te będą szczególnymi zmianami. Docenią je zwłaszcza osoby cierpiące na depresję, doświadczające stanów smutku lub niepokoju. Dla tych, których to dotyczy, uwolnienie Pieśni Duszy będzie szczególnym błogosławieństwem. Ponieważ niemożliwe jest jednoczesne doświadczanie smutku i śpiewanie z radością, Pieśń Duszy uzdrowi wszystkie te blokady. Osoby cierpiące na depresję mogą doświadczyć uwolnienia swej Pieśni Duszy jako krzyku cierpienia. Będzie to jak najbardziej prawidłowe. Bez względu na to, jaki dźwięk to będzie, pozwól mu brzmieć. Nie blokuj go, nie staraj się go zmienić. Kiedy pozwolisz mu zabrzmieć oraz pozwolisz sobie doświadczyć związanych z nim przemian, Twoja Pieśń Duszy także przejdzie transformację. Zmieni się jej forma wyrazu. Pamiętaj o tym, kiedy uwolnisz tę pieśń. Nie bój się tego, co wyrazi Twój głos. Pamiętaj, że Twoja Pieśń Duszy będzie się zmieniała. Pozwól sobie na doświadczenie różnych możliwości jej wyrazu i pamiętaj o tym, że wypływa- jące z niej korzyści nie zależą od tego, w jaki sposób się ona wyraża. Dobro- dziejstwa, które otrzymasz i które będą promieniowały daleko poza Ciebie, będą czymś niezwykłym. Takie dobrodziejstwa jeszcze nigdy nie były dostępne dla ludzkości. Są to dary o nowej, wyższej wibracji i częstotliwości. Jakkol- wiek wyraża się Twa pieśń, przyjmij ją z wdzięcznością i radością otrzymy- wania wielkiego daru na najgłębszych poziomach Twojego bytu. Pieśń Duszy jako posługa Z mojego krótkiego opisu korzyści z Pieśni Duszy bez trudu mogłeś wywnio- skować, że Pieśń Duszy jest także wspaniałą posługą. Myśląc o posłudze, być może automatycznie myślisz o jakichkolwiek dodatkowych czynnościach. Może to być przytłaczające, ponieważ najprawdopodobniej robisz już wystar- czająco dużo w ciągu dnia. Mówiąc jednak o posłudze, nie mam na myśli Czym jest Pieśń Duszy? 153 żadnych dodatkowych czynności. Tą niezwykłą posługę sprawować możesz, wykonując swoje codzienne czynności, zadania i prace. Jak? Wystarczy w przeciągu dnia śpiewać Pieśń Duszy! Czytając te strony i jednocześnie odbierając błogosławieństwa, które towa- rzyszą zawartym na nich naukom, wielu z Was usłyszy wewnątrz siebie pieśń. Będziecie czytać te słowa i słyszeć jednocześnie cichą pieśń. Ponieważ jest to Pieśń Duszy, wyraża ją i słyszy Twoja dusza. Mogą nie słyszeć jej Twoje uszy, jednak taka Pieśń Duszy jest tak samo ważna, potężna i przekształ- cająca jak pieśń, którą możesz usłyszeć na własne uszy. Możesz mieć własne preferencje odnośnie tego, czy wolisz słyszeć swą Pieśń Duszy, czy też nie. Jedno może przychodzić Ci łatwiej niż drugie. Mimo to oba warianty są bardzo ważne. Każdy z nich jest bardzo specjalny. Każdy to swoista, wyjąt- kowa posługa. Śpiewając w trakcie dnia Pieśń Duszy, być może ze względu na otoczenie będziesz musiał śpiewać ją cicho. Kiedy indziej będziesz mógł śpiewać ją na głos. Nie ma to znaczenia, wypływające z tego korzyści i posługa będą takie same. Sugeruję, abyś czasami próbował śpiewać swą pieśń cicho, a czasami na głos. Wniesie to równowagę w Twą posługę. Wszystkie korzyści, które odnosisz dzięki śpiewaniu Pieśni Duszy, będą także odbierane przez osoby, którym oferujesz swą pieśń. Posługa sprawiana za pomocą Pieśni Duszy będzie rezonowała poprzez całą Matkę Ziemię, a często także poza nią. Posługa taka będzie manifestacją niezwykle potężnych wibracji i częstotliwości. Poprzez swą pieśń będziesz w stanie ofiarować wielu osobom dar błogosła- wieństwa i przemiany. Posługa za pośrednictwem Pieśni Duszy jest szczególnie przyjemna ze względu na towarzyszącą jej radość i światło. Na Matce Ziemi naprawdę wiele osób poczuje wówczas niespodziewaną radość i światło Twej pieśni, chociaż nie będą sobie zdawać sprawy z tego, gdzie tkwi źródło tej radości i światła. Nieważne, że nie będą wiedzieć, komu za to dziękować. Wystarczy, że doświadczane przez nich dobrodziejstwa będą niezwykle dalekosiężne, potężne i będą niosły ze sobą potencjał zmian. Sam fakt tego, że wiele osób nie będzie wiedziało, komu dziękować za dobrodziejstwo Pieśni Duszy, nie mówiąc już o pełnej świadomości jego 154 DUCHOWA MĄDROŚĆ skutków i korzyści, jest tak naprawdę błogosławieństwem dla Ciebie. Przeka- zywanie związanych z Pieśnią Duszy dóbr innym w taki „niewidzialny” sposób daje Ci ogromną siłę yin, co jest o wiele bardziej dalekosiężne, aniżeli jakakolwiek inna siła cnoty otrzymywana, kiedy dokonujesz czegoś w sposób wiadomy dla beneficjentów. Pieśń Duszy to wspaniały dar umożliwiający każdemu uzyskanie ogromnej siły yin zwiększającej ogólną siłę cnoty danej osoby. Siła cnoty jest obecnie bardzo ważna dla Matki Ziemi. Twoja cnota jest powiązana bezpośrednio z Twym miejscem w duchowej hierarchii. Osoby o wysokiej duchowej pozycji otrzymają wspaniałe umiejętności, które umoż- liwią sprawowanie posługi dla ludzkości, Matki Ziemi i wszystkiego poza nią. Celem zdobycia tej siły cnoty jest możliwość jeszcze lepszej posługi. Ustanawia to wspaniały cykl. Im więcej z siebie dajesz, tym więcej cnoty zdobywasz. Im więcej cnoty zdobywasz, tym efektywniej jesteś w stanie pomagać, a jednocześnie przybliżasz się do celu swej duchowej wędrówki. Umiejętność zdobycia tej cnoty za pomocą Twej Pieśni Duszy to niezwykle hojny dar od Boga. Swą Pieśń Duszy możesz śpiewać zawsze i w każdym otoczeniu. Możesz sprawować tę posługę przez cały dzień niezależnie od tego, co akurat robisz. Ważne jest także ćwiczenie umiejętności śpiewania Pieśni Duszy. Kiedy zaczniesz ćwiczyć, zauważysz, że wszystko, co robisz, staje się częścią Twej pieśni. Jeżeli większą część dnia spędzasz przed komputerem, śpiewając cicho swą Pieśń Duszy, Twoja praca przy komputerze stanie się częścią Twej pieśni. Większość z Was pracuje przy komputerze dlatego, że musi. Nie jest to koniecznie praca, do której podchodzicie z entuzjazmem. Jeżeli tak właśnie jest w Twoim przypadku, przekształcenie tej pracy w część Pieśni Duszy będzie dla Ciebie wspaniałym darem. W tym samym czasie możesz wysyłać swą Pieśń Duszy do innych, którzy w taki sam sposób pracują przy komputerze. Wniesie to wspaniałe światło i transformacje w życie tych, którzy wykonują podobną pracę. Śpiewając Pieśń Duszy i doświadczając związanej z nią radości i światła, także inne osoby doświadczą tej samej radości i światła. Wiele z nich będzie zdumionych, Czym jest Pieśń Duszy? 155 że ich praca, która do tej pory wydawała się brzemieniem, zaczyna przynosić im radość i jest pełna światła. Cóż za wspaniały prezent, który można poda- rować tak wielu! Jeżeli masz szczęście wykonywać pracę, która przynosi Ci radość i spra- wia przyjemność, możesz wzmocnić tę radość i światło, śpiewając w ciągu dnia Pieśń Duszy. Robiąc tak, zwiększasz wypływające z Twej pracy korzyści i błogosławieństwa. Przebywające w Twoim otoczeniu osoby zauważą tę zmianę i same będą w stanie wejść w jej radość i światło. Także wszyscy ci, którzy wykonują podobną pracę, będą mogli skorzystać z Twej Pieśni Duszy. Tak naprawdę każda osoba na Matce Ziemi, sama Matka Ziemia i wszyst- kie dusze poza nią także skorzystają z Twej Pieśni Duszy. Promieniować będą bowiem nie tylko wibracje dźwięków Twej pieśni, ale także siła cnoty Twej pieśni. Jest to w istocie cudowna posługa. Jej wyjątkowość wzmaga jej potęga w tym trudnym dla Matki Ziemi okre- sie, kiedy wiele osób odczuwa ciężar na sercu i brak głębokiej, prawdziwej radości. Możliwość dodania Twej Pieśni Duszy do pieśni duszy innych osób to niezwykły zaszczyt. Posługa sprawowana w ten sposób wzbudzi jaśniejące światło, a także wibracje i częstotliwość, które uzdrowią wiele osób. Wspomoże to także wiele dusz w ich wędrówce. Z posługą tą związane jest bardzo silne yin. Jest to silnie powiązane także z Erą Światła Duszy. Pomię- dzy cnotą yin a Erą Światła Duszy istnieje potężny rezonans oraz wielka harmonia. Posługa taka u początków Ery Światła Duszy jest o wiele ważniej- sza, niż sobie to wyobrażasz. Przyspieszy nadejście światła i wszystkiego, co przynależy do tej ery. Jest to ogromne błogosławieństwo, niezwykły zaszczyt i bardzo specjalny dar.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Duchowa mądrość. Praktyki, które odmienią Twoje życie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: