Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00074 008466 13884049 na godz. na dobę w sumie
Duchowy manifest. 9 spójnych zasad życia zgodnego z porządkiem wszechświata - książka
Duchowy manifest. 9 spójnych zasad życia zgodnego z porządkiem wszechświata - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1113-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wsłuchaj się w wewnętrzny głos

Oto książka filozoficzna dla każdego z nas, bez zbędnego zadęcia, wyszukanej elokwencji, trudnych terminów. Grecki termin 'filozofia' dosłownie oznacza 'umiłowanie mądrości'. Książka 'Duchowy manifest. 9 spójnych zasad życia zgodnego z porządkiem wszechświata' uczy, jak być rozsądnym w kwestii własnego życia i zyskać zdolność samodzielnego kształtowania swojego losu. Wayne W. Dyer mówi o duszy, Bogu, stanach ego, wszechświecie. Przedstawia myśli różnych filozofów, przybliża nauki biblijne. Książka ta może być także wsparciem przy nauce technik głębokiej i skutecznej medytacji.

Czujesz, że nie do końca panujesz nad swoim życiem? Nie wiesz, co zrobić, by zdobyć pełną kontrolę nad każdym dniem? Chcesz się nauczyć mówić 'tak', zamiast pytać 'jak'? Spróbuj to osiągnąć -- możesz liczyć na filozoficzną i mentalną zachętę, co w łagodny sposób pozwoli Ci odzyskać spokój i harmonię. Poznaj moc 9 spójnych, wypływających z siebie nawzajem zasad. Zacznij świadomie uzewnętrzniać ducha.

Niech wypełnia Cię wdzięczność i wspaniałomyślność.


'Wybór, a nie przypadek, decyduje o naszym przeznaczeniu.'
Jean Nidetch
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Duchowy manifest. 9 sp(cid:243)jnych zasad ¿ycia zgodnego z porz„dkiem wszech(cid:156)wiata Autor: Wayne W. Dyer T‡umaczenie: Filip Kowalczyk ISBN: 978-83-246-1113-3 Tytu‡ orygina‡u: Manifest Your Destiny: The Nine Spiritual Principles for Getting Everything You Want Format: 122x194, stron: 256 Ws‡uchaj siŒ w wewnŒtrzny g‡os (cid:149) Nowa filozofia pozytywna (cid:149) 9 sp(cid:243)jnych zasad ¿ycia zgodnego z porz„dkiem wszech(cid:156)wiata (cid:149) Moc pragnieæ i (cid:156)wiadomo(cid:156)ci duchowej Oto ksi„¿ka filozoficzna dla ka¿dego z nas, bez zbŒdnego zadŒcia, wyszukanej elokwencji, trudnych termin(cid:243)w. Grecki termin (cid:132)filozofia(cid:148) dos‡ownie oznacza (cid:132)umi‡owanie m„dro(cid:156)ci(cid:148). Ksi„¿ka (cid:132)Duchowy manifest. 9 sp(cid:243)jnych zasad ¿ycia zgodnego z porz„dkiem wszech(cid:156)wiata(cid:148) uczy, jak by(cid:230) rozs„dnym w kwestii w‡asnego ¿ycia i zyska(cid:230) zdolno(cid:156)(cid:230) samodzielnego kszta‡towania swojego losu. Wayne W. Dyer m(cid:243)wi o duszy, Bogu, stanach ego, wszech(cid:156)wiecie. Przedstawia my(cid:156)li r(cid:243)¿nych filozof(cid:243)w, przybli¿a nauki biblijne. Ksi„¿ka ta mo¿e by(cid:230) tak¿e wsparciem przy nauce technik g‡Œbokiej i skutecznej medytacji. Czujesz, ¿e nie do koæca panujesz nad swoim ¿yciem? Nie wiesz, co zrobi(cid:230), by zdoby(cid:230) pe‡n„ kontrolŒ nad ka¿dym dniem? Chcesz siŒ nauczy(cid:230) m(cid:243)wi(cid:230) (cid:132)tak(cid:148), zamiast pyta(cid:230) (cid:132)jak(cid:148)? Spr(cid:243)buj to osi„gn„(cid:230) (cid:150) mo¿esz liczy(cid:230) na filozoficzn„ i mentaln„ zachŒtŒ, co w ‡agodny spos(cid:243)b pozwoli Ci odzyska(cid:230) spok(cid:243)j i harmoniŒ. Poznaj moc 9 sp(cid:243)jnych, wyp‡ywaj„cych z siebie nawzajem zasad. Zacznij (cid:156)wiadomie uzewnŒtrznia(cid:230) ducha. (cid:149) Zyskaj (cid:156)wiadomo(cid:156)(cid:230) swojego jestestwa. (cid:149) Wiedz, ¿e zaufanie samemu sobie jest zaufaniem m„dro(cid:156)ci, kt(cid:243)ra nas stworzy‡a. (cid:149) PamiŒtaj, ¿e nie jeste(cid:156) organizmem w (cid:156)rodowisku: jeste(cid:156) (cid:156)rodowiskiem-organizmem. (cid:149) Mo¿esz urzeczywistni(cid:230) swoje pragnienia. (cid:149) Dostrzegaj, ¿e zas‡ugujesz na przyjŒcie daru. (cid:149) Po‡„cz siŒ z boskim (cid:159)r(cid:243)d‡em bezwarunkowej mi‡o(cid:156)ci. (cid:149) Medytuj ku d(cid:159)wiŒkowi stworzenia. (cid:149) Cierpliwie oderwij siŒ od rezultatu. Niech wype‡nia CiŒ wdziŒczno(cid:156)(cid:230) i wspania‡omy(cid:156)lno(cid:156)(cid:230) SPIS TREŚCI Wprowadzenie Z A S A D A 1 . Świadomość swojego jestestwa Z A S A D A 2 . Zaufanie samemu sobie jest zaufaniem mądrości, która nas stworzyła Z A S A D A 3 . Nie jesteś organizmem w środowisku: jesteś środowiskiem-organizmem Z A S A D A 4 . Możesz urzeczywistnić swoje pragnienia 11 19 45 69 95 Z A S A D A 5 . Dostrzeganie, że jest się godnym przyjęcia daru 117 Z A S A D A 6 . Połączenie z boskim źródłem bezwarunkowej miłości 147 10 WAYNE W. DYER Z A S A D A 7 . Medytuj ku dźwiękowi stworzenia Z A S A D A 8 . Cierpliwie oderwij się od rezultatu Z A S A D A 9 . Pełna wdzięczności i wspaniałomyślności reakcja na dokonane uzewnętrznienia Podsumowanie dziewięciu zasad 173 199 225 253 MOŻESZ URZECZYWISTNIĆ SWOJE PRAGNIENIA ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ (cid:157) (cid:157) (cid:157) Zasada 4. P odstawą uzewnętrzniania jest zrozumienie, iż masz w sobie zdolność urzeczywistniania swoich pra- gnień. Może Ci się to wydawać zadaniem ponad siły. Jednak jeśli przyswoiłeś sobie poprzednie trzy zasady, to zaczynasz rozumieć, iż ta moc jest w Tobie. Zdol- ność urzeczywistniania własnych pragnień może wy- dać się bardziej prawdopodobna, gdy rozważysz to, w jaki sposób tworzone są rzeczy. Powstają one w wy- niku widocznego przemieszczenia się form ze świata duchowego do materialnego. Jedna z najbardziej intrygujących sentencji w No- wym Testamencie, autorstwa świętego Pawła, odnosi się do procesu stworzenia. Brzmi tak: „[Przez wiarę po- znajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż] to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych” 96 WAYNE W. DYER (List do Hebrajczyków 11,3). Święty Paweł mówi nam, iż twórcza energia nie jest ani zwarta, ani ograniczona. Fizyczny świat form ma swoje źródło w czymś innym niż sama forma, nawet jeśli wiemy, iż wszystko jest jednym światem, jeśli spojrzeć z holograficznej per- spektywy. Słowa świętego Pawła były podstawą do opisania przeze mnie czwartej zasady i kilku następnych w dal- szej części książki. Wierzę, iż słowa te zawierają wska- zówki, które pozwolą nam rozwinąć umiejętność urze- czywistniania swoich pragnień. Święty Paweł daje nam podpowiedź co do uzewnętrzniania swoich pragnień w świecie materialnym. ENERGIA JAKO DOSTĘPNA NAM SIŁA W biograficznym filmie dokumentalnym o sobie Albert Einstein opowiada, jak wziął do ręki kompas i zafa- scynowany obserwował ruchy magnetycznej igły. Zro- zumienie tej niewidzialnej siły poruszającej igłę stało się jego obsesją. Gdzie znajdowała się ta siła? Kto ją kontrolował? Dlaczego zawsze działała? Jak była zbu- dowana? Czy były miejsca, w których nie działała? To naturalne pytania dociekliwego geniusza. Ta siła ma wiele cech niemożliwych do zaobserwo- wania za pomocą zmysłów. Nazywamy tę siłę energią. Energia jest we wszystkich rzeczach w naszym wszech- świecie i ma wpływ na obiekty dookoła. Wpływ ten nazywamy siłą przyciągania. W polu magnetycznym Duchowy manifest 97 łatwo dostrzec jej działanie, jednak nie jesteśmy w sta- nie zaobserwować tej bezkształtnej energii za pomocą naszego aparatu zmysłowego. Siła jest tam, przyciąga i odpycha, jest wszędzie na naszej planecie. Jeśli jest wszędzie, to jest również w nas. Wydaje się niemożliwe, aby nasze zmysły pomogły nam ją wyczuć, podobnie jak nie są w stanie zaobserwować, w jaki sposób działa pole magnetyczne. Możemy do- strzec efekty, ale sama siła jest zawsze ulotna i niedo- strzegalna. Nasza planeta ciągle się obraca i krąży w prze- strzeni. Wszystko na niej jest częścią tego ruchu, na- wet jeśli naszym zmysłom wydaje się, iż pozostaje bez ruchu. Jesteś na planecie. Energia poruszająca planetę porusza i Ciebie. Energia będąca najgłębszą istotą pla- nety jest w Tobie. Ma naturę magnetyczną i elek- tryczną, z wbudowaną siłą przyciągania. Istotą czwartej zasady uzewnętrzniania jest to, iż możemy wykorzystać tę energię, ponieważ nią jesteśmy. Możemy wykorzystać ją do urzeczywistnienia naszych pragnień, ponieważ ta sama energia, która jest w obiek- tach naszych pragnień, jest również w nas i na odwrót. Staje się to kwestią dopasowania i woli, które pozwolą nam włączyć się w strumień tej siły. Powstawanie rzeczy w świecie materialnym nosi nazwę procesu stworzenia. Tworząc coś, wykorzystu- jemy tę samą siłę, która jest we wszelkim stworzeniu. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy siłą, która przenosi cokolwiek ze świata fal energii do świata materialnego, 98 WAYNE W. DYER a siłą, która nadaje materialne formy Twoim myślom. Zachęcam Cię, abyś ponownie przeczytał poprzednie zdanie i zapamiętał jego treść. Świat duchowy, będący źródłem wszelkiej materii, i świat materialny tworzą harmonijną całość. Są od- rębne, ale zawsze występują wspólnie, tak jak szczyt i podstawa fali, oddzielne, ale tworzące nierozerwalną całość. Aby to lepiej unaocznić, pomyśl o uzewnętrz- nianiu jako transformacji fal możliwości w cząsteczki realności. Proces transformacji wymaga energii. Jest ona niewidzialna, ale znajduje się we wszystkim, nas nie wyłączając. Twoje myśli i wizualizacje są źródłem uzewnętrz- niania. To właśnie ich energię chcesz ożywić i wykorzy- stać z korzyścią dla siebie. Proces mentalnego obra- zowania i jego zastosowanie w procesie uzewnętrzniania to coś, czego możesz doświadczyć, będąc w stanie cał- kowitego zaufania. Część Ciebie wie, iż może urze- czywistnić swoje pragnienia za pomocą tej energii. TWOJE OBRAZY MENTALNE I SIŁA PRZYCIĄGANIA Jest w Tobie siła, która pozwala Ci tworzyć obrazy mentalne i myśli. Ta siła mentalnego obrazowania jest energią przyciągania obecną w każdym procesie two- rzenia. Co więcej, jest ona tożsama z siłą przyciągania. Ta siła jest substancją życia. Duchowy manifest 99 Nie można jej zobaczyć, usłyszeć ani dotknąć, ale jest obecna w Tobie. Używanie tej siły nie jest w żaden sposób próbą naruszania praw natury. Jest ich speł- nieniem. Ta niezmienna siła jest źródłem mistycznego przyciągania, które pozwala Ci urzeczywistniać swoje pragnienia. Może Ci ona pomóc w myśleniu o sobie jak o spo- sobie, w jaki Bóg dokonuje indywidualizacji. W po- strzeganiu swojej umiejętności tworzenia obrazów men- talnych jako boskiej mocy twórczej przejawiającej się w Tobie. Czy widzisz, jak ta sama twórcza energia, której indywidualizację stanowisz, jest tą samą energią, którą wykorzystujesz do urzeczywistniania swoich pragnień? Siła ta rozkwita w warunkach szczęśliwości, miłości, radości, zadowolenia i spokoju. Im bardziej błogi i kochający będziesz, tym mocniejszy będzie w Tobie boski pierwiastek, a co za tym idzie, tym mocniej upodobnisz się do Boga. To poprzez Twoje myśli (albo to, w jaki sposób wykorzystujesz swoją moc do generowania tych myśli) przyciągana jest do Ciebie twórcza energia. Jeśli Twoje myśli obrazują otoczenie przez pożądane przez Cie- bie rzeczy i okoliczności, a są zakorzenione w radości i wierze, to przyciągną obiekty pragnień do Twojego życia, urzeczywistnią je. Może to pobrzmiewać życze- niowo, ale zaufaj mi: to nie tylko życzenie i nadzieja. Zmieniło się to, że teraz dostrzegasz, iż nawet siła potrzebna do pomyślenia jest mocą boską, i dopiero ze świadomością świętości tej siły formułujesz obraz 100 WAYNE W. DYER mentalny. Wreszcie umieszczasz ten obraz mentalny w świecie z miłością oraz wewnętrzną wiedzą, iż bo- ska siła, która stworzyła wszechświat, stworzyła rów- nież Ciebie. Forma, jaką przyjmie ta energia, będzie kontrolowana przez Twoją wolę lub mentalne obra- zowanie. Siła ta jest gotowa do przybrania pożądanego przez Ciebie kierunku. Ważna jest zdolność myślenia w kategoriach wykra- czających poza nasze zmysły. Energia jest twórczą siłą życiową, która pozwala nam czynić to, co obserwujemy za pomocą zmysłów. To niewidzialna siła tworząca substancję naszego materialnego życia. Ta energia daje nam siłę do myślenia i jest tożsama z energią wszyst- kiego, co wydaje się zewnętrzne w stosunku do nas. Twoje obrazy mentalne są integralną częścią siły przyciągania i wynikającego z niej autentycznego do- świadczenia twórczej energii — zdolności urzeczy- wistnienia tych obrazów. SZTUKA MENTALNEGO OBRAZOWANIA Najważniejszą rzeczą, o której trzeba pamiętać, upra- wiając sztukę mentalnego obrazowania w celu uze- wnętrzniania swoich pragnień, jest to, iż ludzie nigdy niczego nie tworzą. Naszą funkcją nie jest tworzenie, a przyciąganie, urzeczywistnianie — łączenie i dys- trybucja tego, co już istnieje. Tworzenie jest tak naprawdę tworzeniem nowego układu już istniejących materiałów. Duchowy manifest 101 Nie mówię tu o twórczej energii, ale o przekształ- caniu jednej formy energii w drugą. Nasza moc twór- cza jest zdolnością konwertowania energii swoich myśli na formę materialną. Skutkiem jest uzewnętrznienie. Istnieje jeden warunek konieczny do uzewnętrz- nienia mentalnego obrazu w świecie widzialnym. Kon- cepcje czasu i przestrzeni nie dotyczą świata ducho- wego. Dlatego obraz musi być stworzony tu i teraz lub wcale. Uświadomiwszy to sobie, zrozumiesz po- trzebę zobrazowania spełnienia swoich pragnień jako czegoś już dokonanego w świecie duchowym. Tak jest, musisz mieć wewnętrzną świadomość, iż na niewidzialnym poziomie Twojego bytu to, czego pragniesz, już jest spełnione. Musisz mieć świado- mość, że energia jest tutaj, i pozwolić jej działać. To znaczy, że jeśli efekt jest gwarantowany, to gwaran- towany jest także sposób jego osiągnięcia i możesz odpuścić, wiedząc, że sukces jest pewny. Nie jest to przepis na bezczynność, ale na pozbycie się niepokoju, lęku i obaw. Będziesz pracować nad stworzeniem swoich obrazów mentalnych i robiąc to, będziesz miał pewność, iż efekt jest pewny. Docenio- na zostaje inteligencja ducha lub wielka bezosobowa siła. To, co robisz, jest zezwoleniem jednej inteligencji na kooperację z drugą. Duch nie zrobi tego za Ciebie, ale z Tobą. Odciskasz w uniwersalnym umyśle obraz obiektu swojego pragnienia i pełen spokoju i ufności zaczynasz pracować nad tym obrazem, pozwalając inteligencjom 102 WAYNE W. DYER większej i własnej (która jest częścią tej pierwszej), aby poprzez Ciebie wypracowały rezultat. Porzucasz wszelki strach i powracasz do swoich życiowych spraw pewien tego, że wszelkie niezbędne warunki wkrótce się ujawnią lub może nawet już tam są. Bądź czujny, aby nie przegapić pierwszego pędu, który wykiełkuje z nasiona zasianego przez Ciebie w uniwersalnym umyśle, i pozwól mu na przyjęcie materialnej formy w Twoim życiu. Przyznaję, że podobna koncepcja jest daleka od zgodności z tym, czego nas nauczono. Ale aby zostać osobą uzewnętrzniającą się, musisz przekroczyć swoje dawne wierzenia i otworzyć się na wewnętrzną wie- dzę; ona pomoże Ci zaprzestać uzewnętrzniać oko- liczności, które chcesz zmienić. Im więcej wiary i entuzjazmu wkładasz w to men- talne obrazowanie, tym większe prawdopodobieństwo uzewnętrznienia. To, co robisz, to szczegółowa wizu- alizacja tego, co chcesz uzewnętrznić. Odrywasz się od efektu i tego, w jaki sposób zostanie on osiągnięty. Nie zajmujesz się tworzeniem, ale przyciąganiem, urze- czywistnieniem, pozwoleniem energii duchowej na dokonanie transformacji w materialną formę. Szcze- gółowo widzisz to, czego chcesz, i ciągle umacniasz ten obraz dzięki wierze w absolutną moc, która jest we wszystkich rzeczach, Ciebie nie wyłączając. Możesz wyobrazić sobie siebie w zdrowiu, swoją firmę prosperującą jak nigdy, zrealizowanie planu sprze- daży, uzdrowienie swoich związków, sprzedaż domu, Duchowy manifest 103 przypływ gotówki czy cokolwiek innego. Kluczem jest powtarzanie tych mentalnych obrazów, aż prawda tego, co utwierdzasz w sobie, wypleni z Ciebie ostatnią wątpliwość. Odkryłem, iż najlepszą porą na tego rodzaju ciężką pracę są wczesne poranki i czas tuż przed udaniem się na spoczynek. Odkryłem również, iż bardzo po- mocne są określone dźwięki i sformułowania. Opisuję je przy okazji zasad siódmej i ósmej. Jestem pewien, iż kluczowe pytanie, które kołacze się obecnie w Twoim mózgu, brzmi: „Tak, ale co, jeśli pragnienie nie zmaterializuje się tak, jak je sobie wy- obrażam?”. Poniżej znajdziesz odpowiedź na to pytanie. GDY WYDAJE SIĘ, ŻE TO NIE DZIAŁA Próby wymuszenia określonych skutków, gdy nie wszystko idzie po naszej myśli, to typowe działanie ego. Nikomu z nas nie jest obce szaleństwo padania na kolana i chęci pobudzenia do szybszego wzrostu pierwszych kiełkujących pędów warzyw wraz z na- staniem wiosny. Muszą one rosnąć we własnym tempie i rozkwitną dokładnie we właściwym momencie. Jeśli stworzony przez Ciebie obraz mentalny nie uzewnętrznia się w wyznaczonym przez Ciebie czasie, odpręż się i wróć do przekonania, iż znajduje się on już we właściwym miejscu w świecie duchowym. Ener- gia jest tam dzięki sile Twojej wizualizacji. Czas nie jest rozpoznawalną cechą wszystko tworzącej wiedzy. 104 WAYNE W. DYER Inną przyczyną, dla której Twoje obrazy mogą nie materializować się w widzialnym świecie, może być częstotliwość, z jaką je zmieniasz. Moc, z którą pra- cujesz, jest wrażliwą siłą wymagającą konsekwentnego i pełnego poświęcenia obrazowania. Możesz również niewłaściwie wykorzystywać swoją moc przez nakładanie ograniczeń na uniwersalną inte- ligencję. Ta wszystko tworząca wiedza, pierwotna zasa- da, w żaden sposób nie zależy od określonych osób lub rzeczy. Nie ma przeszłości i nie zna przyszłości. Jest we wiecznym teraz i co dla Ciebie najważniejsze, tworzy własne środki wyrazu poprzez które działa. Jeśli zaczniesz nią komenderować i żądać określonego spo- sobu działania, nie dopasuje się do Twoich wymagań. Uzewnętrznienie będzie niemożliwe, jeśli doko- nujesz wizualizacji bez autentycznej woli, która jest wystarczająco trwała, aby przezwyciężyć przeciw- stawne koncepcje lub brak wiary we własną łączność z Bogiem. Druga zasada opisana w tej książce wiązała się z zaufaniem i wiarą. Przeczytaj o niej raz jeszcze, jeśli odczuwasz potrzebę wzmocnienia tej wiary. Twoje zaufanie do siły przyciągania jest absolutnie niezbędne. Najefektywniej buduje się je na własną rękę. WARTOŚĆ DYSKRECJI Nawiązanie świadomego kontaktu z najwyższą, nieogra- niczoną siłą stworzenia jest bardzo prywatną sprawą. Naguale (indiańskie słowo oznaczające szamanów, mi- Duchowy manifest 105 strzów duchowych czy czarowników) i mistycy naucza- jący tych metod strzegą swojej prywatności. Co więcej, rozmowę z innymi o swoich zdolnościach i „przypad- kowych” uśmiechach fortuny uważają za poważne na- ruszenie ich świętego zaufania. Gdy rozmawiamy z innymi o swoich wysiłkach zwią- zanych z uzewnętrznianiem, osłabiamy tym samym swoją moc. Zasadniczo gdy opisujemy te działania, robimy to dlatego, że w sprawę wmieszało się nasze ego. Takie podejście rozprasza znacząco naszą siłę przy- ciągania. W ludzkiej naturze leży skłonność do omawiania swoich problemów z innymi, co ma na celu złagodze- nie ich wpływu na nasze życie. Dzieląc się proble- mem, mamy nadzieję na złagodzenie jego odczuwal- nych konsekwencji. Podobnie więc gdy artykułujemy swoją siłę przyciągania czegoś, nasza uwaga przesuwa się w kierunku obserwacji reakcji tych, którym się zwierzamy. Energia zostaje rozproszona w kierunku reakcji tych osób, podobnie jak wtedy, gdy opowia- damy o swoich problemach. W chwili gdy myśl zo- staje przedstawiona komuś innemu, zostaje osłabiona. Zachowuj dyskrecję, jeśli chodzi o Twoje wyjątkowe, może nawet tajemnicze dla innych moce służące do urzeczywistniania swoich pragnień. Eteryczna energia Twojego ciała jest Twoja i tylko Twoja. Możesz nauczyć się projektować ją na zewnątrz, wpływać na świat zewnętrzny sposobami, których istnienia wcześniej nawet nie podejrzewałeś. Jednakże 106 WAYNE W. DYER aby wykorzystać tę niezwykłą energię w procesie współ- tworzenia, musisz zachować ją tylko dla siebie. Gdy zaczniesz ją omawiać z kimkolwiek żywym, chwilowo zmniejszy się. Twoja energia przesunie się w kierunku zainteresowania dobrą opinią innej osoby. Wyższa energia, która jest nieskończona, musi wy- tworzyć własne narzędzia uzewnętrznienia i robi to jedynie w warunkach prywatności. Najwyższa nieskoń- czona, wszystko tworząca energia jest siłą życiową, którą nauczysz się rozpoznawać, gdy poznasz jej naturę. NATURA SIŁY WITALNEJ Trudno jest pojąć siłę, której nie możemy dotknąć, zobaczyć, usłyszeć lub wyczuć, a mimo to wiemy, że istnieje. Jest jak elektryczność: podłączasz urządzenie do gniazdka i nie widzisz, nie czujesz, nie słyszysz niczego, ale urządzenie zaczyna działać, gdy wciskasz guzik. Siła życiowa ma naturę elektryczności, bez wzglę- du na to, gdzie wydaje nam się zlokalizowana. W na- szych własnych ciałach chi lub prana, czyli siła życiowa, przepływa w małych dawkach pomiędzy komórkami. Dawni hawajscy uzdrowiciele, kahuni, wierzyli, iż for- my myślowe mogą być przenoszone w tym strumieniu energii tam i z powrotem. Wierzyli, iż myśli miały ukryte w cieniu, mikroskopijne, niemal niewidzialne cielesne powłoki. Ta wiedza pozwalała im dokonywać niezwykłych uleczeń. Byli w stanie przekazać wolę Duchowy manifest 107 uzdrowienia poprzez te strumienie energii i przesłać ją do ogniska choroby. Ja sam dokonałem wizualizacji bieżącego przepły- wu pomiędzy moją myślą a bolącą lub chorą częścią mojego ciała. Używając woli i wizualizując strumień, wysyłałem komunikaty z woli do tych obszarów, aby uwolnić się od bólu lub uzdrowić skaleczenia. Osią- gnąłem wspaniałe rezultaty. Ukryte w cieniu cielesne powłoki moich myśli stały się czymś, co mogłem wy- słać z niewidzialnym prądem, a ponieważ wiedziałem, że to zadziała, zadziałało. To dobry sposób postrzegania witalnej siły będącej zarazem wszystko tworzącą boską mocą. Jest niewi- doczna, ma elektryczną naturę, ciągle płynie i jest przyciągana przez ludzi, którzy połączą się z jej źró- dłem. Innymi jej cechami są ciągła ekspansja i nie- ograniczoność zasobów. Naturą wszechświata jest obfitość. Wykracza ona poza nasze wyobrażenia początku, końca i granic. Gdy myślimy, iż udało nam się wszechświat skatego- ryzować i zamknąć w kategoriach czasu i przestrzeni, to zaczyna on przekraczać granice naszej świadomo- ści, tak jakby chciał uciec z pola naszej obserwacji. Siła jest w ciągłym ruchu, zawsze się rozwija i jest nieograniczona. Jesteś aspektem tej siły i z tego powodu również płyniesz, zawsze się rozwijasz i jesteś nieograniczony. Jeślibyś przeanalizował siebie pod mikroskopem przy dużym powiększeniu, zobaczyłbyś, iż składasz się 108 WAYNE W. DYER z pustych przestrzeni wypełnionych wiecznie prze- mieszczającymi się cząsteczkami pozbawionymi ma- terialnej formy. Jeśli przyjrzysz się bliżej tym cząstecz- kom, zauważysz, iż przemieszczają się z niezwykłą prędkością, większą, niż jesteśmy w stanie zmierzyć. Gdy spojrzysz w niebo przez teleskop, dostrzeżesz to samo zjawisko. To znaczy, że wszechświat w Tobie i wszechświat na zewnątrz Ciebie funkcjonują na po- dobnych zasadach. W Twojej naturze leży zdolność przyciągania, roz- woju, nieograniczoności. Siła jest w Tobie i poza Tobą. Siła jest Tobą. Poznając naturę tej siły i postrzegając siebie jako jej boską ekspresję, a także zagłębiając się w nią w celu zobrazowania swojego pragnienia i wy- korzystując ją z miłością, wiedzą i radością, jesteś na najlepszej drodze, aby wykorzystać ją w sposób wcze- śniej niedostępny z powodu uwarunkowanego sposobu postrzegania siebie. Poniżej znajdziesz kilka sugestii pomocnych we wprowadzaniu w życie powyżej opisanych idei w pro- cesie internalizacji czwartej duchowej zasady uze- wnętrzniania. KILKA SUGESTII CO DO WCIELANIA TEJ ZASADY W ŻYCIE (cid:157) Wstając rano z łóżka, poświęć kilka chwil na zadanie sobie pytań: „Skąd wzięły się w moim życiu rzeczy, które chciałbym zmienić?”, „W jaki sposób mogę Duchowy manifest 109 wejść w świadomy kontakt z moim niewidzialnym, niewyczerpanym źródłem energii?”. Przez regularne zadawanie sobie tych pytań za- czniesz odnajdywać własne odpowiedzi na nie. Przypomnij sobie, iż to duch daje życie i porusza wszystko i wszystkich, nie wyłączając Ciebie. Jest źródłem Twojej egzystencji. Dlatego tak naprawdę prosisz o możliwość połączenia się z duchem Two- jego życia. Wkrótce zdasz sobie sprawę, iż okoliczności Twojego życia zostały przez Ciebie uzewnętrznione, nawet jeśli dokonało się to bez udziału Twojej świa- domości. Twoje myśli i obrazy mentalne dotyczące braku, niedoboru, samoabsorbcji, autorytaryzmu, chorób, winy, obaw i tym podobnych zostały umiej- scowione w uniwersalnym duchu i uzewnętrznione w Twoim życiu. Drugie pytanie wyłoni się z odpo- wiedzi na pierwsze. Możesz przyspieszyć swój świadomy kontakt przez stworzenie nowego rodzaju obrazu mental- nego, wdrażając w życie czwartą zasadę. (cid:157) Rozważ możliwość, iż przyczyną, dla której możesz odczuwać, że życie Cię ogranicza, jest przyjęte przez Ciebie założenie istnienia ograniczeń w Twoim życiu. W świecie natury życie, miłość i piękno repro- dukowane są w widoczny sposób. Ty również jesteś częścią natury. Czy Twój pogląd na życie obejmuje 110 WAYNE W. DYER naturalny, twórczy proces reprodukcji zachodzący w Tobie? Czy też przyjąłeś inżynieryjny pogląd na życie zakładający istnienie mechanicznych związ- ków przyczynowo-skutkowych? Być może jesteś w stanie dokonać przesunięcia tej świadomości w kierunku postrzegania przyczyn i skutków jako zasady, ale nie uniwersalnego prawa. Zasada stwarzającego umysłu jest ponad światem granic i pomiarów. Wywodzisz się z tej zasady i Twoja wyobraźnia jest jej najlepszym przykładem. Nie ma reguły, granic, formy. Nieograniczona! Źródło Twojej wyobraźni jest źródłem boskim. Jest obecne w chwili, gdy nawiązujesz kontakt z wiecznie poruszającym się, zawsze żywym źródłem światła. Pozostań w tym miejscu wewnątrz, a po- czujesz świadomy kontakt z boską, wszystko two- rzącą inteligencją. (cid:157) W uświadomieniu sobie przepływającej przez Ciebie kreatywnej energii pomoże Ci dowolny mentalny obraz, jaki będziesz w stanie stworzyć. Obraz taki nadaje także kierunek strumieniowi energii, jak również staje się substancją umożliwiającą zmate- rializowanie się tej energii. Za pomocą tego obrazu niczego nie wymuszasz. Wyczerpujący wysiłek przynosi skutek odwrotny do uzewnętrzniania, ponieważ zakłada istnienie siły, którą trzeba przezwyciężyć. Odrzuć koncepcję wy- muszania czegoś lub stawiania żądań. Zamiast tego Duchowy manifest 111 wyobraź sobie twórczą świadomość, która pozwo- liła Ci znaleźć się w świecie materialnych form. To pełna miłości, spokoju i łagodności płynąca energia będąca źródłem stworzenia. Każdy wysiłek mający na celu jej zmianę (czy to żądanie, czy wyczerpu- jące próby) jedynie ograniczy jej przepływ. (cid:157) Kluczowe znaczenie ma włączenie przez Ciebie kon- cepcji początku i końca do procesu mentalnego obrazowania. Gdy zastosujesz to myślenie w kate- goriach alfy i omegi, to sprawisz, iż myśl będzie po- czątkiem tworzącym formę, będącą końcem. Myśl odnajduje formę w czymś istniejącym w czasie i przestrzeni. Ekspresja myśli w formie jest kwestią stopniowego rozwoju mającego początek i koniec. (cid:157) Nigdy w żaden sposób nie ograniczaj ducha. Gdy doświadczysz dowolnego rodzaju konfliktu, wiedz, iż jest to raczej błąd w Twoim myśleniu i obrazo- waniu niż niewłaściwe działanie siły twórczej. Nie możesz stać się źródłem siły stworzenia, możesz jedynie ją rozdzielać. Informuj ducha o tym, czego pragniesz, nie mó- wiąc mu jednak, w jaki sposób chcesz to urzeczy- wistnić. Następnie uwierz i zaufaj. Nie musisz do- określać szczegółów, bądź jedynie gotowy dostrzec to, gdy Twoje pragnienie zacznie się wyodrębniać z wachlarza możliwości. Bądź czujny i nie przegap wskazówek! 112 WAYNE W. DYER (cid:157) Zachowaj dla siebie swoje obrazy mentalne. To, co chcesz urzeczywistnić, jest prywatną sprawą po- między Tobą a Bogiem. Omawianie tego z innymi rozproszy energię w kierunku ego i opinii innych. Na zewnątrz pozostawaj tajemniczy i milczący, podczas gdy wewnętrznie miej wiarę w swoją zdol- ność nawiązania świadomego kontaktu z energią będącą źródłem egzystencji. Odrzuć potrzebę prze- konywania kogokolwiek o słuszności swoich poglą- dów. Pozostań niezależny od opinii innych i skupiaj się na zdolności przyciągania tego, co wcześniej uważałeś za brakujące w Twoim życiu. (cid:157) Rozważ wszystkie braki i niedobory w Twoim życiu, które dostrzegasz. Następnie powiedz sobie: „Stwo- rzyłem wszystko to za pomocą swoich myśli, uwa- runkowania, przekonań i działań”. Tylko przez uświadomienie sobie, że zawsze urzeczywistniałeś to, co wypromieniowywałeś w formie niewidzialnej energii, będziesz w stanie użyć tej samej energii w bardziej twórczy sposób. Odrzuć wszelką winę związaną ze swoimi prze- szłymi działaniami. Wszystko tworząca kreatywna siła energii nie ma przeszłości. Istnieje tylko uni- wersalne teraz. Teraz masz już świadomość, iż uze- wnętrzniłeś wszystko, co umiałeś urzeczywistnić w przeszłości. Teraz zamierzasz przesunąć tę świa- domość ku nowemu sposobowi bycia. Urzeczywist- niłeś dokładnie to, czego potrzebowałeś w każdym Duchowy manifest 113 z dni swojego życia tworzących uniwersalne teraz. W tym samym teraz przesuwasz się ku nowym wzorcom energii uwzględniającym czwartą zasadę uzewnętrzniania. Nic nie znajduje się poza Tobą. Możesz urze- czywistnić wszystko, gdy wiesz, że jest to już obecne w świadomości Twojego umysłu i musi się zmate- rializować z Twoich myśli. Bądź odpowiedzialny i ufny, a dostrzeżesz moc urzeczywistniania w dzia- łaniu niemal natychmiast. (cid:157) Myśl jest działaniem twórczym. Nie jest ani dobra, ani zła. Jednakże myśli, do których się przywią- zujesz, określają, co zdobędziesz, a co pozostanie niedostępne. To, o czym myślisz, jest również tym, czym się staniesz. Bądź świadom każdej myśli lub obrazu men- talnego, które mogą ostatecznie urzeczywistnić się w formie czegoś, czego nie chcesz. Jeśli Twój uwa- runkowany sposób myślenia jest pesymistyczny lub nieposybilistyczny lub też wykorzystuje dawne nie- powodzenia jako powód do nieprzeżywania szczę- śliwszego, pełniejszego życia, to wymaż takie myśli. Gdy zauważysz, iż skarżysz się innym, przypo- mnij sobie, że Twoje skargi są uzewnętrznieniem Twoich myśli. Nawiąż kontakt z mocą, która pozwala ci myśleć, i poproś ją o pomoc w zbudowaniu nowych sposo- bów obrazowania. Gdy zaczniesz dostrzegać siebie 114 WAYNE W. DYER wewnątrz myśli lub skarg, możesz zainicjować po- wstawanie nowych obrazów. Ten nowy proces ob- razowania stanie się bardzo prosty, jeśli zdasz sobie sprawę, iż jesteś połączony z siłą, która pozwala ci urzeczywistniać swoje pragnienia. Jakkolwiek z powodu egotycznego uwarunko- wania może to być trudne do pojęcia, naprawdę jesteś jednym z przejawów boskiej indywidualizacji w materialnym świecie. (cid:157) Zacznij zachowywać się w taki sposób, jakby to, co chcesz urzeczywistnić, było już obecne w Twoim życiu. Jeśli chcesz dokonać uzdrowienia, stwórz obraz mentalny, wypromieniuj tę energię w celu jej połączenia ze wszystko tworzącą energią, bądź radosny i ufny w swoją wiedzę, nie dziel się nią z nikim i zacznij żyć w nowy, zdrowszy sposób. Wszechświat da Ci wskazówki co do stosownych działań. Rozpoczęcie działań w duchu swojego we- wnętrznego obrazu przyspieszy cały proces. Jeśli chciałbyś zmaterializować większe powo- dzenie, rozpocznij proces jasnego myślenia i ta- kiegoż działania. Podziękuj za wszystko, co uze- wnętrzniło się w Twoim życiu. Przeanalizuj sposoby okazywania wdzięczności i podejmowania pewnego ryzyka, ze świadomością, że to, co chcesz urzeczy- wistnić, jest już energią, którą współdzielisz. Kup sobie coś specjalnego i podaruj coś tym, którym gorzej się powodzi, nawet gdy Twoje ego oponuje! Duchowy manifest 115 (cid:157) Szczególnym uczuciem obdarzam tomik Walta Whitmana Źdźbła trawy. Zachęcam Cię do codzien- nej jego lektury, co sam czynię. Poniżej przedsta- wiam fragment mówiący o naszej harmonii z boską energią: W poprzek bezkształtnych ogromów przestrzeni. Jak mam myśleć, jak wydać pojedynczy oddech, jak mówić, jeśli z głębi siebie Nie umiem wznieść się w kierunku tych wyższych prze- strzeni? Nagle wzdryga mnie myśl o Bogu, Naturze i jej cudach, Czasie i Przestrzeni, i Śmierci, Ale odwracając się, wołam do Ciebie, o duszo, Ty, która Jesteś faktycznym mną, Ty zaślubiasz Czas, na widok Śmierci uśmiechasz się z zadowoleniem, I wypełniasz, zajmujesz cały ogrom Przestrzeni1. Kluczowa dla mnie fraza w tym fragmencie to „ty, która jesteś faktycznym mną”. Podobnie jest i z To- bą, nie inaczej niż z Waltem Whitmanem lub kim- kolwiek innym we wszechświecie. To stanowi podsumowanie czwartej zasady ducho- wego uzewnętrzniania. Krótkie podsumowanie tej za- sady mówi nam, że we wszystkim istnieją inteligencja 1 Tekst w przekładzie tłumacza — przyp. red. 116 WAYNE W. DYER i moc zarówno twórcza, jak i dająca się kształtować. Inteligencja ta jest podatna na nasze sugestie. Jesteś częścią zarówno natury, jak i tej inteligencji, która jest większa od dowolnej jednostki. Jednostka, którą jesteś, jest zarazem zindywidualizowaną formą tejże inteligencji. Nieskończona moc jest we wszyst- kich rzeczach i w każdej przestrzeni i będzie ona uze- wnętrzniać się z duchowej lub bezkształtnej energii istniejącej w niewidzialnym świecie do świata granic i formy. Gdy wiemy to na pewno i wdrażamy to w swoim życiu, dostrzegamy transformację zobrazowanych pra- gnień naszych serc w realne byty. Piąta zasada wyjaśnia znaczenie naszego poczucia bycia absolutnie godnym przyjęcia tych podarunków.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Duchowy manifest. 9 spójnych zasad życia zgodnego z porządkiem wszechświata
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: