Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00100 017412 20915601 na godz. na dobę w sumie
Duszo Chrystusowa. Rozważania o modlitwie - ebook/pdf
Duszo Chrystusowa. Rozważania o modlitwie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7906-179-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> duchowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka siostry Marie Curley może posłużyć lekturze duchowej, medytacji lub osobistej modlitwie, będzie też nieocenioną pomocą przy adoracji Najświętszego Sakramentu. Autorka odkrywa bogactwo średniowiecznej modlitwy Anima Christi, na której opiera się tekst tytułowej pieśni. Dzięki odwołaniom do odpowiednich fragmentów Pisma Świętego, a także propozycjom hymnów i pieśni, z których część – w oprawie muzycznej Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego – znalazła się na dołączonej płycie CD, zachęca do osobistej kontemplacji Chrystusa i tajemnic wiary. Duszo Chrystusowa. Rozważania o modlitwie stanowi też praktyczny przewodnik po paulińskiej godzinie adoracji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Płyta CD z najpiękniejszymi pieśniami liturgicznymi w wykonaniu Scholi Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego 1. Duszo Chrystusowa 2. Modlitwa o skruchę 3. Kto spożywa moje Ciało 4. Miłujcie się wzajemnie 5. O Matko miłościwa 6. Sławcie usta, Ciało Pana 7. W swe ramiona mnie weź 8. Per Crucem Tuam 9. Tylko w Bogu 10. Zawitaj, Ukrzyżowany 11. Stała Matka Boleściwa 12. Będę Cię chwalił, Boże 13. Witaj Gwiazdo Morza 14. Chleb niebiański 15. O zbawcza Hostio Książka siostry Marie Curley może posłużyć lekturze duchowej, medytacji lub osobistej modlitwie, będzie też nieocenioną pomocą przy adoracji Najświętszego Sakramentu. Autorka odkrywa bogactwo średniowiecznej modlitwy Anima Christi, na której opiera się tekst tytułowej pieśni. Dzięki odwołaniom do odpowiednich fragmentów Pisma Świętego, a także propozycjom hymnów i pieśni, z których część – w oprawie muzycznej Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego – znalazła się na dołączonej płycie CD, zachęca do osobistej kontemplacji Chrystusa i tajemnic wiary.Duszo Chrystusowa. Rozważania omodlitwie stanowi też praktyczny przewodnik po paulińskiej godzinie adoracji. Marie Paul Curley należy do wspólnoty Sióstr Świętego Pawła, katolickiego zgromadzenia zakonnic, któregocharyzmatem jestprzekazywanie Ewangelii przezróżne środki komunikacji. Mieszka w Bostonie w stanie Massachusetts. W ciągu ostatnich kilkunastu lat aktywnie angażowała się wprodukcję ewangelizacyjnych (cid:22) lmów wideo, jest autorką wielu książek poświęconych Eucharystii i życiu duchowemu. Prowadzi bloga www.pauline.org/mariepaulcurley. www.wdrodze.pl www.liturgia.dominikanie.pl PATRONAT MEDIALNY Cena det. 39,90 zł Marie Paul Curley FSP Marie Paul Curley FSP Marie Paul Curley FSP Marie Paul Curley FSP DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO DUSZO CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA CHRYSTUSOWA Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania ooooooooooooooomodlitwie modlitwie modlitwie modlitwie modlitwie modlitwie modlitwie modlitwie modlitwie modlitwie modlitwie modlitwie modlitwie modlitwie modlitwie omodlitwie M a r i e P a u l C u r l e y F S P D U S Z O C H R Y S T U S O W A DUSZO CHRYSTUSOWA Rozważania o modlitwie Marie Paul Curley FSP DUSZO CHRYSTUSOWA Rozważania o modlitwie Przełożyła Anna Wawrzyniak-Kędziorek Tytuł oryginału Soul of Christ: Meditations on a Timeless Prayer Copyright © 2014, Daughters of St. Paul Published by Pauline Books Media, 50 St. Paul’s Avenue, Boston, MA © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo W drodze, 2017 02130. All rights reserved. Nagrania pieśni liturgicznych na płycie CD © Copyright by Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, 2017 Redaktor prowadzący: Ewa Kubiak Redakcja: Pau lina Jeske-Choińska Korekta: Agnieszka Czapczyk, Paulina Jeske-Choińska Redakcja techniczna: Justyna Nowaczyk Projekt okładki i stron tytułowych: Małgorzata Wiatr Fotografi a na okładce Chrystus Pantokrator – fragment ikony Chrystusa (VI w.) z klasztoru św. Katarzyny na Synaju / Fotolia.com ISBN 978-83-7906-179-2 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2017 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny ul. Dominikańska 3/11, 31-043 Kraków tel. 12 430 19 34 fundacja@liturgia.dominikanie.pl, www.liturgia.dominikanie.pl Druk i oprawa: Drukarnia TECHNET ul. Biskupińska 3A, 30-732 Kraków Mojej matce, Mary Teresie Curley, która pokazała mi modlitwę Anima Christi, wpoiła miłość do Eucharystii i pomogła mi wyruszyć ścieżką wiary. Mamo, dziękuję Ci za niezliczone sposoby, w jakie okazywałaś mi miłość, wspierałaś mnie i wypełniałaś moje życie radością. Bez Ciebie ta książka nigdy by nie powstała. DUSZO CHRYSTUSOWA (Anima Christi) Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Anima Christi, sanctifi ca me. Ciało Chrystusowe, zba w mnie. Corpus Christi, salva me. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Sanguis Christi, inebria me. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. Aqua lateris Christi, lava me. Passio Christi, conforta me. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. O bone Iesu, exaudi me. W ranach swoich ukryj mnie. Intra tua vulnera absconde me. 7 DUSZO CHRYSTUSOWA Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Ne permittas me separari a te. Od złego ducha broń mnie. Ab hoste maligno defende me. W godzinę śmierci wezwij mnie. In hora mortis meae voca me. I każ mi przyjść do siebie, Et iube me venire ad te, abym z świętymi Twymi chwalił Cię ut cum Sanctis tuis laudem te na wieki wieków. Amen. in saecula saeculorum. Amen. ZAPROSZENIE Modlitwa Anima Christi przez długi czas cieszyła się wśród ka- tolików popularnością. Datuje się ją na wczesny wiek XIV, czyli na sto pięćdziesiąt lat przed tym, jak św. Ignacy zalecił jej odma- wianie w Ćwiczeniach duchownych, tym samym nie pozwalając odejść tej pięknej modlitwie w zapomnienie. Co stanowi o ciągłej popularności modlitwy Duszo Chrystuso- wa? Odczuwalne dzięki niej ciepło i zażyłość z Jezusem ułatwiają mi modlenie się, szczególnie kiedy jestem rozproszona lub po- zbawiona emocji. Prowadzi mnie prosto w relację z Chrystu- sem. Duszo Chrystusowa nie jest jednak tylko głęboko osobista. Ta ponadczasowa modlitwa włącza nas również w wielkie ta- jemnice wiary w osobisty sposób, który zarówno przynosi nam pociechę, jak i rzuca nam wyzwanie. Kiedy modlę się „Ciało Chrystusowe, zbaw mnie”, czynię wyznanie wiary we wcielenie, w obecność Jezusa w Eucharystii, a także w tajemnicę naszego odkupienia. Bogactwo tej modlitwy jest warte głębszego po- 9 DUSZO CHRYSTUSOWA znania nie tylko z powodu jej historii i zaleceń świętych (m.in. św. Ignacego Loyoli, św. Piotra Fabera, bł. Jakuba Alberionego), ale także z powodu zawartych w niej solidnych fundamentów życia duchowego, które mogą wspierać nasz rozwój duchowy. Odmawianie modlitwy Duszo Chrystusowa codziennie przez wiele lat do głębi ukształtowało moje życie modlitewne, poma- gając mi: pielęgnować i podsycać osobistą relację z Chrystusem – relację bliską, duchowo zażyłą i taką, która przemienia mnie i moje relacje z innymi; modlić się całą sobą do Chrystusa, zarówno w Jego czło- wieczeństwie, jak i bóstwie; modlić się, rozważając wielkie tajemnice naszej wiary – wcielenie, misterium paschalne, Eucharystię i zbawczą miłość Chrystusa do nas – i włączając je przez to w swo- je życie tu i teraz; zjednoczyć pragnienie mojego serca z pragnieniem Je- zusa, bym mogła dostąpić przemiany i  powtórzyć za św. Pawłem: „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus”. Najbardziej pociągające wydaje mi się w tej modlitwie pod- stawowe założenie o zażyłości z Jezusem. Czasami uczniowie 10 ZAPROSZENIE Chrystusa mogą czynić wiarę zbyt formalną, rozumową lub zorientowaną na cel. Wiem, że sama wpadam w pułapkę zbyt- niego skupiania się na wierności doktrynie czy systemowi mo- ralnemu. Być może dlatego, że radykalizm doktrynalny i prze- strzeganie przykazań są w jakiś sposób mierzalne, odnajdujemy pokrzepienie w odwoływaniu się do nich jako „dowodów” na- szej wierności Chrystusowi. Zarówno dobra znajomość Credo, jak i życie przykazaniami są istotnymi aspektami naszej reakcji na słowo Chrystusa. Sta- nowią one część prawdy, jaką On przynosi, wyzwalając nas od błędnego rozumowania i  dylematów moralnych, które mogą przeszkadzać lub wręcz uniemożliwiać nam żywe spotkanie z Nim. Priorytetem dla ucznia Chrystusa jest jednak spotyka- nie Go – nieustające spotkanie z Synem Bożym, które przemie- nia całe nasze życie. „Katolicyzm kawiarniany” rodzi się wtedy, gdy ludzie decy- dują się wierzyć i przestrzegać tylko tych nauk lub zasad moral- nych, które wydają im się najbardziej atrakcyjne. Taka postawa to niepokojący symptom wiary, która nie została w pełni zinte- growana z życiem. Podczas prawdziwego spotkania z Chrystu- sem rozpoznajemy, że całe nasze życie ma być ukierunkowane na Niego, tak jak św. Paweł odkrył to na drodze do Damaszku. Kiedy naprawdę spotykamy Chrystusa, „katolicyzm kawiarnia- ny” zaczyna tracić na atrakcyjności, ponieważ pierwszeństwo przejmuje wola Boża – wola Boża objawiona w słowie Bożym i  nauczaniu Kościoła. Siłę do życia Bożą wolą odnajdujemy w naszej trwałej relacji z Jezusem. 11 DUSZO CHRYSTUSOWA Sednem chrześcijaństwa jest spotykanie Jezusa Chrystusa, apostolstwo Chrystusowe polega zaś na ciągłym wzrastaniu w jedności z Nim. Modlitwa Duszo Chrystusowa koncentruje się na życiu w głębszej jedności z Jezusem przez osobiste uczest- nictwo w misterium paschalnym – cierpieniu Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Zawarte w niej naglące błagania przypominają nam o tym, że potrzebujemy Chrystusa i zbawie- nia, które On nam przynosi, a także, że nasza relacja nie jest jednowymiarowa. Nawet gdy cierpię duchową suszę, modlitwa Duszo Chry- stusowa przynosi mi osobistą łączność i  „płynne przejście” w  codzienne spotkanie z  Jezusem. Kolejne prośby pomaga- ją mi zachować w  pamięci i  przyjąć, że Jezus, który cierpiał i umarł za mnie, jest obecny, słucha mnie i chce przyciągnąć mnie do siebie. Pewność wyrażona w  każdym wersecie przy- pomina mi, że Jezus chce pobłogosławić mnie owocami swego cierpienia, śmierci i  zmartwychwstania, aby dotknąć, uzdro- wić i zbawić mnie d z i ś. Moje błagania stają się dziękczynie- niem wobec zmartwychwstałego Pana, który tak bardzo mnie kocha. Siedmioletni Danny był dobrze przygotowany do przyję- cia pierwszej Komunii Świętej. Na jakiś tydzień przed wielkim dniem spytał swoją matkę chrzestną, czy dziennikarze telewi- zyjni zrobią z nim wywiad do wieczornych wiadomości. 12 ZAPROSZENIE – Dlaczego? – spytała matka chrzestna z zakłopotaniem. – Dlaczego mieliby tu przyjść dziennikarze? – No przecież po raz pierwszy przyjmę Jezusa! – żachnął się chłopiec. – To najważniejszy dzień w moim życiu, póki nie wezmę ślubu! Czasami dziecięca wiara pozwala nam widzieć jaśniej. Dan- ny miał rację: Eucharystia to w  istocie wielkie wydarzenie. Przyjęcie Eucharystii to najważniejsze zdarzenie dnia lub ty- godnia, ponieważ to ona kształtuje całe nasze życie. Wspaniały dar, jaki ofi arowuje nam Jezus w Eucharystii – siebie samego – może całkowicie nas przemienić, jeśli pozwolimy Chrystusowi swobodnie zamieszkać i działać w nas. Duszo Chrystusowa to doskonała modlitwa eucharystyczna wspierająca ową przemianę. Wedle tradycji modlitwę tę pole- cano odmawiać po Komunii Świętej, kiedy czasami łatwiej jest skupić się na relacji z Chrystusem. Przemiana w  Chrystusie stanowi klucz do modlitwy Du- szo Chrystusowa. Jest nim także duchowość św. Pawła, opisa- na przez niego tymi słowy: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Gal 2,20)1. Listy św. Pawła pełne są odnie- sień do życia w Chrystusie, wielu ludzi uważa jednak współ- 1 Cytaty z Pisma Świętego za Biblią Tysiąclecia Online, Poznań 2003. 13 DUSZO CHRYSTUSOWA cześnie jego pisma za nieprzystępne. Na początku XX wieku młody włoski kapłan, Jakub Alberione2, poczuł, że to właśnie duchowości św. Pawła potrzebuje Kościół – ówcześnie, a tak- że w  przyszłym tysiącleciu. Ksiądz Alberione był nie tylko osobiście zainspirowany tym wybitnym świętym. Pawła ogło- sił obrońcą, patronem i przewodnikiem dziesięciu instytutów Rodziny Świętego Pawła, której był założycielem, powierzając im zadanie bycia „żyjącym dziś św. Pawłem”. Tysiące członków Rodziny stara się dziś żyć duchem św. Pawła, który stał się na- tchnieniem dla bł. Jakuba Alberionego. Błogosławiony Jakub rozwinął Pawłowy sposób życia w  Chrystusie, skupiając się na słowach Jezusa wypowiedzia- nych podczas ostatniej wieczerzy: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Przez zachęcanie Rodziny Świętego Pawła do życia Jezusem – naszą Drogą, Prawdą i Życiem bł. Jakub Al- berione wskazuje nam konkretne i całościowe podejście do poj- mowania świętości i „życia w Chrystusie” w codzienności: Jezus jest naszą Prawdą, która uświęca nasze myśli i ob- darza wiarą, byśmy mogli myśleć jak Chrystus; Jezus jest naszą Drogą, naszym Wzorem, który zaprasza nas do pójścia z Nim i naśladowania Go w wypełnianiu 2 Błogosławiony Jakub Alberione 1884–1971. Beatyfi kowany 27 kwietnia 2003. Założyciel Rodziny św. Pawła, nazwany przez św. Jana Pawła II „pierw- szym apostołem Nowej Ewangelizacji”. By dowiedzieć się więcej o jego życiu, zajrzyj do załącznika na s. 181. 14 ZAPROSZENIE woli Ojca. Jezus jako Droga daje nam siłę, by kochać in- nych – szczególnie tych „gorszych” – w każdej sytuacji; Jezus jest naszym Życiem, ofi arowując swoje życie za nas, pragnąc przyciągnąć nas zawsze mocniej w objęcia Boga, byśmy mogli kochać Sercem Chrystusowym. Holistyczna duchowość bł. Jakuba Alberionego, którą za- czerpnął z  Listów św. Pawła, zainspirowała mnie jako córkę Świętego Pawła3 i to za jego sprawą odmawiam modlitwę Du- szo Chrystusowa codziennie. Myśli i  spostrzeżenia bł. Jakuba Alberionego przewijają się przez te strony. W książce zawarłam także niektóre najpiękniejsze, osobiste modlitwy eucharystycz- ne błogosławionego Jakuba, po raz pierwszy tłumacząc je na ję- zyk angielski4. Mam nadzieję, że i dla ciebie Duszo Chrystusowa stanie się skarbem, który ubogaci twoją duchową podróż, rozwinie peł- niejszą przemianę w Chrystusie i zrodzi większą radość z cu- downego daru Świętej Eucharystii. 3 Autorka jest paulistką, członikinią zgromadzenia Sióstr Świętego Pawła, w ję- zyku angielskim (a także np. włoskim) zwanego Córkami Świętego Pawła (Th e Daughters of St. Paul). 4 Na polski przełożono niewielką część tekstów bł. Jakuba Alberionego, do- stępne są one na stronie http://www.paulus.org.pl. Fragmenty zamieszczone w książce tłumaczyła Anna Wawrzyniak-Kędziorek. 15 DUSZO CHRYSTUSOWA PROPOZYCJE UŻYTKOWANIA KSIĄŻKI Duszo Chrystusowa. Rozważania o modlitwie mogą posłużyć lekturze duchowej, medytacji lub osobistej modlitwie, a także przy adoracji Najświętszego Sakramentu. W każdym rozdziale znajdują się rozważania nad poszczególnymi prośbami zawar- tymi w modlitwie. By czytało się łatwiej, rozdziały podzielono na dwie główne części. Część pierwsza stanowi refl eksję nad każdym wyrażeniem zawartym w konkretnej prośbie z perspektywy eucharystycz- nej. Dobór słów w  omawianej modlitwie jest tak bogaty, że refl eksja ma jedynie stanowić początek osobistej kontemplacji Chrystusa i tajemnic wiary. W drugiej części przyglądamy się prośbie bardziej pod kątem modlitewnym w świetle konkretnego fragmentu Pisma Święte- go. Możesz przeczytać tę część od razu – tak jak poprzednią – albo wykorzystać ją podczas godzinnej adoracji, w czym po- mogą ci notki na marginesach. Błogosławiony Jakub Alberione opracował trzyczęściowy schemat godzinnej adoracji. W  pierwszym kroku paulińskiej godziny adoracji jesteśmy zaproszeni do uwielbienia Jezusa jako Prawdy w Jego słowie. Dla ubogacenia rozważań nad prośbą za- wartą w modlitwie Duszo Chrystusowa został dodany fragment Pisma Świętego. W tym czasie uważnego słuchania pozwól sło- wu Bożemu ukształtować swoje myśli i postawy. Drugi krok, podążanie za Jezusem, naszą Drogą, daje oka- zję do rozważań nad duchową podróżą w świetle fragmentu Pi- 16 ZAPROSZENIE sma: nad sposobami, w jakie Bóg działa w twoim życiu, nad dziękczynieniem Bogu za Jego miłującą Opatrzność, nad wy- zwaniami, przed którymi stoisz, i nad zaproszeniami, jakie Bóg kieruje do ciebie, byś dostąpił przemiany i wzrastał w bliskości z Nim. Dzięki pytaniom proponowanym dla zbadania własne- go sumienia możesz przemyśleć Boże zaproszenia i swoją reak- cję na nie, poprosić Boga o wybaczenie grzechów i pomodlić się o łaskę i siłę do pełniejszej odpowiedzi na Bożą miłość w przy- szłości. Trzecim krokiem w paulińskiej godzinie adoracji jest mo- dlitwa o bycie w jedności z Chrystusem, naszym Życiem. Pro- ponowane modlitwy pomogą ci pogłębić twoje zjednoczenie z  Jezusem, powierzyć Mu swoje nadzieje, radości, cierpienia i wysiłki, a także nauczyć się pełniej dzielić Bożą miłością z in- nymi w codziennym życiu. To czas na „modlitwę serca”, kiedy ty i Jezus możecie pomówić serce w serce o twoich pragnieniach i potrzebach świata, powierzając to wszystko z Jezusem Ojcu. Załącznik Jak odprawiać paulińską godzinę adoracji? zawie- ra dalsze wyjaśnienia. Godziny adoracji mogą być przeprowa- dzane indywidualnie lub w  grupie. W  przypadku modlitwy osobistej możesz je dostosować do swoich potrzeb – zgroma- dzony materiał ma pomóc ci rozpocząć lub pogłębić adorację. W przypadku modlitwy grupowej prowadzący może po pro- stu inicjować pieśni i chwile ciszy, by pozwolić każdemu z ado- rujących na zagłębienie się w czytania lub refl eksję. Modlitwę w grupie może ubogacić drobne dodatkowe przygotowanie: na przykład zaproszenie uczestników do przyniesienia własnych 17 DUSZO CHRYSTUSOWA Biblii lub poproszenie kogoś poza prowadzącym do odczytania fragmentu Pisma na głos. Kolejne propozycje dla grup zawarte są w załączniku. By ułatwić przygotowanie do grupowej adora- cji, na stronie www.pauline.org/mariepaulcurley dostępny jest do pobrania darmowy konspekt każdej godziny adoracji5. Motywem przewodnim obecnym na stronach każdej me- dytacji jest fundament modlitwy Duszo Chrystusowa, a  mia- nowicie Boża zbawcza miłość do nas objawiona w Chrystusie Jezusie. Chrystusowa miłość do nas jest całkowicie wierna, nie- ograniczona i bezwarunkowa – jesteśmy miłowani tacy, jacy je- steśmy, a jednocześnie jesteśmy też zaproszeni do wzrastania do pełniejszej jedności z Nim. Niech nasze wspólne rozważania nad tą potężną modlitwą poprowadzą każdego z nas w objęcia niezgłębionej Chrystu- sowej miłości, byśmy nie tylko czcili i wielbili Jezusa w Eucha- rystii, ale także wiedli „eucharystyczne życie”. Jeśli każdy z nas stanie się „małą eucharystią”, Chrystus zadziała przez nas, by przemieniać świat swoją zdumiewającą miłością. 5 Teksty dostępne tylko w języku angielskim.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Duszo Chrystusowa. Rozważania o modlitwie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: